31
*k 

2010 Ppmr Kedah Bt12 w Ans

  • Upload
    jee2kk

  • View
    257

  • Download
    0

Embed Size (px)

Citation preview

Page 1: 2010 Ppmr Kedah Bt12 w Ans

8/9/2019 2010 Ppmr Kedah Bt12 w Ans

http://slidepdf.com/reader/full/2010-ppmr-kedah-bt12-w-ans 1/31

Page 2: 2010 Ppmr Kedah Bt12 w Ans

8/9/2019 2010 Ppmr Kedah Bt12 w Ans

http://slidepdf.com/reader/full/2010-ppmr-kedah-bt12-w-ans 2/31

Page 3: 2010 Ppmr Kedah Bt12 w Ans

8/9/2019 2010 Ppmr Kedah Bt12 w Ans

http://slidepdf.com/reader/full/2010-ppmr-kedah-bt12-w-ans 3/31

Page 4: 2010 Ppmr Kedah Bt12 w Ans

8/9/2019 2010 Ppmr Kedah Bt12 w Ans

http://slidepdf.com/reader/full/2010-ppmr-kedah-bt12-w-ans 4/31

Page 5: 2010 Ppmr Kedah Bt12 w Ans

8/9/2019 2010 Ppmr Kedah Bt12 w Ans

http://slidepdf.com/reader/full/2010-ppmr-kedah-bt12-w-ans 5/31

Page 6: 2010 Ppmr Kedah Bt12 w Ans

8/9/2019 2010 Ppmr Kedah Bt12 w Ans

http://slidepdf.com/reader/full/2010-ppmr-kedah-bt12-w-ans 6/31

Page 7: 2010 Ppmr Kedah Bt12 w Ans

8/9/2019 2010 Ppmr Kedah Bt12 w Ans

http://slidepdf.com/reader/full/2010-ppmr-kedah-bt12-w-ans 7/31

Page 8: 2010 Ppmr Kedah Bt12 w Ans

8/9/2019 2010 Ppmr Kedah Bt12 w Ans

http://slidepdf.com/reader/full/2010-ppmr-kedah-bt12-w-ans 8/31

Page 9: 2010 Ppmr Kedah Bt12 w Ans

8/9/2019 2010 Ppmr Kedah Bt12 w Ans

http://slidepdf.com/reader/full/2010-ppmr-kedah-bt12-w-ans 9/31

Page 10: 2010 Ppmr Kedah Bt12 w Ans

8/9/2019 2010 Ppmr Kedah Bt12 w Ans

http://slidepdf.com/reader/full/2010-ppmr-kedah-bt12-w-ans 10/31

Page 11: 2010 Ppmr Kedah Bt12 w Ans

8/9/2019 2010 Ppmr Kedah Bt12 w Ans

http://slidepdf.com/reader/full/2010-ppmr-kedah-bt12-w-ans 11/31

Page 12: 2010 Ppmr Kedah Bt12 w Ans

8/9/2019 2010 Ppmr Kedah Bt12 w Ans

http://slidepdf.com/reader/full/2010-ppmr-kedah-bt12-w-ans 12/31

Page 13: 2010 Ppmr Kedah Bt12 w Ans

8/9/2019 2010 Ppmr Kedah Bt12 w Ans

http://slidepdf.com/reader/full/2010-ppmr-kedah-bt12-w-ans 13/31

Page 14: 2010 Ppmr Kedah Bt12 w Ans

8/9/2019 2010 Ppmr Kedah Bt12 w Ans

http://slidepdf.com/reader/full/2010-ppmr-kedah-bt12-w-ans 14/31

Page 15: 2010 Ppmr Kedah Bt12 w Ans

8/9/2019 2010 Ppmr Kedah Bt12 w Ans

http://slidepdf.com/reader/full/2010-ppmr-kedah-bt12-w-ans 15/31

Page 16: 2010 Ppmr Kedah Bt12 w Ans

8/9/2019 2010 Ppmr Kedah Bt12 w Ans

http://slidepdf.com/reader/full/2010-ppmr-kedah-bt12-w-ans 16/31

Page 17: 2010 Ppmr Kedah Bt12 w Ans

8/9/2019 2010 Ppmr Kedah Bt12 w Ans

http://slidepdf.com/reader/full/2010-ppmr-kedah-bt12-w-ans 17/31

Page 18: 2010 Ppmr Kedah Bt12 w Ans

8/9/2019 2010 Ppmr Kedah Bt12 w Ans

http://slidepdf.com/reader/full/2010-ppmr-kedah-bt12-w-ans 18/31

Page 19: 2010 Ppmr Kedah Bt12 w Ans

8/9/2019 2010 Ppmr Kedah Bt12 w Ans

http://slidepdf.com/reader/full/2010-ppmr-kedah-bt12-w-ans 19/31

Page 20: 2010 Ppmr Kedah Bt12 w Ans

8/9/2019 2010 Ppmr Kedah Bt12 w Ans

http://slidepdf.com/reader/full/2010-ppmr-kedah-bt12-w-ans 20/31

Page 21: 2010 Ppmr Kedah Bt12 w Ans

8/9/2019 2010 Ppmr Kedah Bt12 w Ans

http://slidepdf.com/reader/full/2010-ppmr-kedah-bt12-w-ans 21/31

Page 22: 2010 Ppmr Kedah Bt12 w Ans

8/9/2019 2010 Ppmr Kedah Bt12 w Ans

http://slidepdf.com/reader/full/2010-ppmr-kedah-bt12-w-ans 22/31

Page 23: 2010 Ppmr Kedah Bt12 w Ans

8/9/2019 2010 Ppmr Kedah Bt12 w Ans

http://slidepdf.com/reader/full/2010-ppmr-kedah-bt12-w-ans 23/31

Page 24: 2010 Ppmr Kedah Bt12 w Ans

8/9/2019 2010 Ppmr Kedah Bt12 w Ans

http://slidepdf.com/reader/full/2010-ppmr-kedah-bt12-w-ans 24/31

Page 25: 2010 Ppmr Kedah Bt12 w Ans

8/9/2019 2010 Ppmr Kedah Bt12 w Ans

http://slidepdf.com/reader/full/2010-ppmr-kedah-bt12-w-ans 25/31

Page 26: 2010 Ppmr Kedah Bt12 w Ans

8/9/2019 2010 Ppmr Kedah Bt12 w Ans

http://slidepdf.com/reader/full/2010-ppmr-kedah-bt12-w-ans 26/31

33/1

SKEMA PEMARKAHAN

BAHASA TAMIL

Kertas 1

33/1 SULIT

SULIT

33/1

BahasaTamil

Ogos

2010

1 jam

PERSIDANGAN KEBANGSAAN PENGETUA-PENGETUA

SEKOLAH MENENGAH MALAYSIA (PKPSM) KEDAH

PEPERIKSAAN PERCUBAAN

PENILAIAN MENENGAH RENDAH 2010

Page 27: 2010 Ppmr Kedah Bt12 w Ans

8/9/2019 2010 Ppmr Kedah Bt12 w Ans

http://slidepdf.com/reader/full/2010-ppmr-kedah-bt12-w-ans 27/31

SULIT 33/1

33/1 SULIT

2

PEPERIKSAAN PERCUBAAN PMR 2010

SKEMA PEMARKAHAN KERTAS 1

வடப 1 B

2 C3 A

4 C

5 B

6 A

7 A

8 A 9 D

10 C

11 D

12 B

13 A14 C

15 A

16 D

17 A

18 C 19 A

20 D

21 C

22 B

23 C

24 D

25 A

26 B

27 C

28 B

29 D

30 D

31 A

32 D

33 C

34 A35 C

36 C

37 D

38 B

39 B

40 A

Page 28: 2010 Ppmr Kedah Bt12 w Ans

8/9/2019 2010 Ppmr Kedah Bt12 w Ans

http://slidepdf.com/reader/full/2010-ppmr-kedah-bt12-w-ans 28/31

 

SKEMA PEMARKAHAN

BAHASA TAMIL

Kertas 2

SULIT

33/2

SULIT

33/2

BahasaTamil

Ogos

2010

2 jam

33/2

PERSIDANGAN KEBANGSAAN PENGETUA-PENGETUA

SEKOLAH MENENGAH MALAYSIA (PKPSM) KEDAH

PEPERIKSAAN PERCUBAAN

PENILAIAN MENENGAH RENDAH 2010

Page 29: 2010 Ppmr Kedah Bt12 w Ans

8/9/2019 2010 Ppmr Kedah Bt12 w Ans

http://slidepdf.com/reader/full/2010-ppmr-kedah-bt12-w-ans 29/31

2

SKEMA PEMARKAHAN KERTAS 2 / 2010Å¢¨¼ôÀðÊ - ¾¡û 2 / 2010

À¢Ã¢× அ (š츢Âõ «¨Áò¾ø) - (6 ÒûÇ¢¸û)

1.  þÃñÎ ¦º¡ü¸¨ÇÔõ ´§Ã š츢Âò¾¢ø «¨ÁòÐÅ¢¼ì ܼ¡Ð.

2.  ¦À¡Õû Å¢Çí¸¡¾ Ũ¸Â¢ø š츢Âõ þÕì¸ì ܼ¡Ð.

3.  ºÃ¢Â¡É š츢Âò¾¢üÌ 1½ ÒûÇ¢¸û ÅÆí¸ôÀ¼ §ÅñÎõ.

À¢Ã¢× ஆ (ÍÕ츢 ±Øоø) - (10 ÒûÇ¢¸û)

1.  ´§Ã Àò¾¢Â¢ø 60 ¦º¡ü¸Ç¢ø ÍÕ츢 ±Ø¾ôÀðÊÕì¸ §ÅñÎõ.2.  ¸Õòиû:

I.  ¾¢ÕìÌÈû ¯Ä¸¢ý ´ôÀüÈ ¦ºøÅí¸Ç¢ø ´ýÈ¡Ìõ.

II.  ¾¢ÕìÌÈû ´Õ Å¡ú× áø.

III.  ¯Ä¸ Áì¸ÙìÌ ¿øÅÆ¢¸¡ðÊ¡¸×õ ¾¢¸ú¸¢ÈÐ.

IV.  ¾¢ÕìÌÈளகப ÀÄ º¢ÈôÒô ¦ÀÂ÷¸û ¯ûÇÉ.

V. ¾¢ÕìÌÈû ±øÄ¡ ¸¡Äí¸ÙìÌõ ¦À¡ÕóÐõ. 

VI.  Àâ§ÁÆĸ÷ ÁüÚõ Ó.ÅþáºÉ¡Ã¢ý ¾¢ÕìÌÈû ¯¨Ã¸û

º¢ÈôÒìÌâ¨Å.

VII.  ¯Ä¸¢ý «¾¢¸Á¡É ¦Á¡Æ¢¸Ç¢ø ¦Á¡Æ¢ô ¦ÀÂ÷ì¸ô¦ÀüÈ áø¸Ç¢ø

¾¢ÕìÌÈû ãýÈ¡ÅÐ þ¼ò¨¾ô ¦ÀüÈ¢Õ츢ÈÐ.

VIII.  ¾¢ÕìÌÈÇ¢ý ´ôÀüÈ þÂøÒ ÀÄ §Á¨¾¸¨Çî º¢ó¾¢ì¸×õ ¬Ã¡Â×õ

àñÊÔûÇÐ.

IX.  ¾¢ÕìÌ鬂 §Áü§À¡ì¸¡¸ô ÀÊôÀ¨¾Å¢¼î º¢È¢Ð ¸ÕòàýÈ¢ô

ÀÊôÀÐ ¿øÄÐ.

ÌÈ¢ôÒ :(̨Èó¾ Àðºõ 6 ¸Õòиû)¸ÕòÐìÌ - 6 ÒûÇ¢¸û¦Á¡Æ¢ìÌ - 4 ÒûÇ¢¸û

_______________10 ÒûÇ¢¸û

_______________

Page 30: 2010 Ppmr Kedah Bt12 w Ans

8/9/2019 2010 Ppmr Kedah Bt12 w Ans

http://slidepdf.com/reader/full/2010-ppmr-kedah-bt12-w-ans 30/31

3

À¢Ã¢× இ (ÅÆ¢¸¡ðÊì ¸ðΨÃ) - (14 ÒûÇ¢¸û)

1.  ¦¸¡Îì¸ôÀðÎûÇ «¨ÉòРŢÀÃí¸Ùõ Å¢¨¼Â¢ø þÕì¸ §ÅñÎõ.2.  «¾¢¸¡Ãôâ÷Å ¸Ê¾ ÅÊÅò¾¢ø ±Ø¾¢Â¢Õì¸ §ÅñÎõ.3.  ¸ðΨà 80 – 100 ¦º¡ü¸ÙìÌû þÕì¸ §ÅñÎõ.

  ÒûÇ¢¸û ÅÆíÌõ Ó¨È :

À¢Ã¢× ஈ (¾¢Èó¾ ÓÊ×ì ¸ðΨÃ) - (30 ÒûÇ¢¸û)

i.  ¸ÕòРŢÇì¸ì ¸ðΨḠÁðΧÁ ±Ø¾ôÀðÊÕì¸ §ÅñÎõ.

ii.  * Å¡¾ì ¸ðΨḠ±Ø¾ôÀðÊÕì¸ §ÅñÎõ.* ¾¨Äô¨À ÁÚòÐ ±Ø¾ì ܼ¡Ð.

iii.  * Ţš¾ì ¸ðΨḠ±Ø¾ôÀðÊÕì¸ §ÅñÎõ.* ¾¨Äô¨À ¬¾Ã¢òÐ ´Õ º¡÷À¡¸ ÁðÎõ ±Ø¾ìܼ¡Ð.* ¿ý¨Á, ¾£¨Á þÃñ¨¼Ôõ ±Ø¾ §ÅñÎõ.

iv.  உர¢ý «¨Áô¨Àô À¢ýÀüÈ¢ ±Ø¾¢Â¢Õò¾ø §ÅñÎõ.

v.  * ¸Õ* ¸Çõ* º¢ì¸ø* ¯îºõ* º¢ì¸ø «Å¢úôÒ* ÓÊ×

ÅÊÅõ - 6 ÒûÇ¢¸û¸ÕòÐ - 4 ÒûÇ¢¸û¦Á¡Æ¢ - 4 ÒûÇ¢¸û

¦Á¡ò¾õ - 14 ÒûÇ¢¸û

Page 31: 2010 Ppmr Kedah Bt12 w Ans

8/9/2019 2010 Ppmr Kedah Bt12 w Ans

http://slidepdf.com/reader/full/2010-ppmr-kedah-bt12-w-ans 31/31

À¢.±õ.¬÷ - ¾Á¢ú¦Á¡Æ¢ò ¾¡û 2 / 2010¾¢Èó¾ÓÊ×ì ¸ðΨÃì¸¡É Å¨ÃÁ¡Éõ / ¸ðÎ

¦Á¡ò¾õ 30 ÒûÇ¢¸û

«¨¼× ¿¢¨Ä«¨¼× ¿¢¨Äì¸¡É ¦Á¡Æ¢ìÜÚ¸û

Å¢Çì¸õ

A(25 – 30 ) 

28 – 30( + )

  ¸Õòи¨Çò ¦¾Ç¢Å¡¸×õ ºÃÇÁ¡¸×õ ±Ø¾¢Â¢Õò¾ø

  Å¢Ã¢Å¡É ¦º¡ü¸ÇﺢÂô ÀÂýÀ¡Î ¸¡½ôÀξø

  Á¢¸ô ¦À¡Õò¾Á¡É ±ÎòÐ측ðθ¨Ç ±Ø¾¢Â¢Õò¾ø

  ¸Õòи¨Ç Á¢¸î ºÃ¢Â¡¸ò ¦¾¡¼÷ÒÀÎò¾¢Â¢Õò¾ø

  ºÃ¢Â¡É ӨȢø Àò¾¢¸û À¢Ã¢ì¸ôÀðÎ ±Ø¾¢Â¢Õò¾ø

  Á¢¸ì ̨Èó¾ þÄ츽 ÁüÚõ ±ØòÐô À¢¨Æ¸û¸¡½ôÀξø

  ¦À¡Õò¾Á¡É ¦Á¡Æ¢Â½¢¸¨Çô ÀÂýÀÎò¾¢Â¢Õò¾ø

25 – 27( - )

B(19 – 24 ) 

22 – 24( + )

  ¸Õòи¨Çò ¦¾Ç¢Å¡¸×õ ºÃÇÁ¡¸×õ ±Ø¾¢Â¢Õò¾ø

  ¦º¡ü¸ÇﺢÂô ÀÂýÀ¡Î ¸¡½ôÀξø  §¾¨ÅÂ¡É ±ÎòÐ측ðθ¨Ç ±Ø¾¢Â¢Õò¾ø

  ¸Õòи¨Çî ºÃ¢Â¡¸ò ¦¾¡¼÷ÒÀÎò¾¢Â¢Õò¾ø

  ºÃ¢Â¡É ӨȢø Àò¾¢¸û À¢Ã¢ì¸ôÀðÎ ±Ø¾¢Â¢Õò¾ø

  ̨Èó¾ þÄ츽 ÁüÚõ ±ØòÐô À¢¨Æ¸û ¸¡½ôÀξø

  ¦Á¡Æ¢Â½¢¸¨Çô ÀÂýÀÎò¾¢Â¢Õò¾ø

19 – 21( - )

C(13 – 18 ) 

16 – 18( + )

  ¸Õòи¨Çî ºüÚò ¦¾Ç¢Å¢ýÈ¢ ±Ø¾¢Â¢Õò¾ø

  ̨Èó¾ «ÇÅ¢Ä¡É ¦º¡ü¸ÇﺢÂô ÀÂýÀ¡Î¸¡½ôÀξø

  ´Õ º¢Ä ±ÎòÐ측ðθ¨Ç ±Ø¾¢Â¢Õò¾ø

  ¸Õòи¨Ç µÃÇ× ¦¾¡¼÷ÒÀÎò¾¢Â¢Õò¾ø

  Àò¾¢¸û À¢Ã¢ì¸ôÀðÎ ±Ø¾¢Â¢Õò¾ø

  þÄ츽 ÁüÚõ ±ØòÐô À¢¨Æ¸û ¸¡½ôÀξø

  µÃ¢Õ ¦Á¡Æ¢Â½¢¸¨Çô ÀÂýÀÎò¾¢Â¢Õò¾ø

13 – 15( - )

D(7 – 12 ) 

10 – 12( + )

  ̨ÈÅ¡É ¸Õòи¨Çò ¦¾Ç¢Å¢ýÈ¢Ôõ ¦¾¡¼÷À¢ýÈ¢Ôõ±Ø¾¢Â¢Õò¾ø

  ±Ç¢¨ÁÂ¡É Å¡ì¸¢Âí¸¨Ç ÁðΧÁ ÀÂýÀÎò¾¢Â¢Õò¾ø

  ±ÎòÐ측ðθû ±Ø¾À¼¡ÁÄ¢Õò¾ø

  Àò¾¢¸û ºÃ¢Â¡¸ô À¢Ã¢ì¸ôÀ¼¡ÁÄ¢Õò¾ø

  «¾¢¸Á¡É þÄ츽 ÁüÚõ ±ØòÐô À¢¨Æ¸û ¸¡½ôÀξø

  ¦Á¡Æ¢Â½¢¸Ç¢ý ÀÂýÀ¡Î ̨ÈÅ¡¸ þÕò¾ø

07 – 09

( - )

E(0 – 6 ) 

04 – 06( + )

  ¸ÕòÐ þøÄ¡¾ ¦¾Ç¢ÅüÈ Å¡ì¸¢Âí¸û ÁðΧÁ¸¡½ôÀξø

  µÃ¢Õ ºÃ¢Â¡É š츢Âí¸û ¸¡½ôÀξø

  «Ç×ìÌ «¾¢¸Á¡É þÄ츽 ÁüÚõ ±ØòÐô À¢¨Æ¸û¸¡½ôÀξø

  ¦º¡ü¸Ç¢ý ±ñ½¢ì¨¸ Á¢¸ì ̨ÈÅ¡¸ þÕò¾ø

0 – 03( - )