2011 Ppmr Kedah Kht w Ans

 • Upload
  jee2kk

 • View
  257

 • Download
  0

Embed Size (px)

Citation preview

 • 8/6/2019 2011 Ppmr Kedah Kht w Ans

  1/35

  ULIT1

  emahiran Hidup Bersepaduemahiran Teknikalgos 20111/ 2 jam

  MAJLlS PENGETUA SEKOLAH MALAYSIA (MPSM)NEGERI KEDAH DARUL AMAN

  PROGRAM PENINGKATAN AKADEMIKPENILAIAN MENENGAH RENDAH 2011

  KEMAHIRAN HIDUP BERSEPADUKEMAHIRAN TEKNIKAL

  Satu jam tiga puluh minit

  JANGAN BUKA KERTAS SOALAN INI SEHINGGA DIBERITAHU

  1 . Kertas soa/an ini mengandungi 60 soa/an.

  2 . Jawab semua soa/an.

  76/1

  3. Tiap-tiap soa/an diikuti o/eh empat cadangan jawapan yang berhuruf A , B, C dan D .8agi tiap-tiap soa/an pi/ih satu jawapan sahaja. Tandakan semua jawapan anda padakertas objektif yang disediakan.

  4 . Fikir dengan teliti ketika memi/ih jawapan . Jika anda hendak menukar sesuatu jawapan ,padamkan sehingga bersih tanda yang tidak dikehendaki itu dan hitamkan pi/ihananda yang baru.

  Kertas soalan ini mengandungi 34 halaman bercetak

 • 8/6/2019 2011 Ppmr Kedah Kht w Ans

  2/35

  SULIT 2 7

  l ' Antara berikut , yang manakah urutan langkah-Iangkah mengendalikan alat pemadam api?

  Cabut pin picu keselamatanII Halakan "nozel" ke punca apiIII Tekan tuas rapat kepada pemegang

  A I, II dan III

  B I, III dan II

  C II, III dan ID II, I dan III

  2 Etika dan budaya kerja diamalkan supaya murid

  menepati waktuII bersikap amanahIII mematuhi arahanIV bertanggungjawab

  A I dan II

  B II dan III

  C I, II dan III

  D I, II, III dan IV

  3 Antara berikut , yang manakah kelebihan menggunakan papan lapis?

  A

  B

  C

  D

  Kalis kepada airTahan kepada habaMudah lerai jika ada kecacatanBahagian tepi tidak mudah pecah

 • 8/6/2019 2011 Ppmr Kedah Kht w Ans

  3/35

  ULIT 3

  Skru lebih lazim digunakan daripada paku kerana skru

  A cengkamannya lebih kuat

  B lebih senang digunakanC tidak mudah bengkok

  D tidak mudah dicabut

  Semua yang berikut ialah ciri-ciri keluli lembut kecuali

  A tidak berkarat

  B boleh dikimpalC mudah dibengkok

  D terdapat dalam bentuk bar

  Antara berikut, manakah bukan faktor utama reka bentuk?

  A

  BC

  D

  KetahananHarga jualanKeselamatan

  Rupa bentuk

  76/1

 • 8/6/2019 2011 Ppmr Kedah Kht w Ans

  4/35

  SULIT 4 76

  7 Rajah 1 menunjukkan sejenis alat tangan .

  RAJAH 1

  Apakah kegunaan alat ini?

  A Melelas kayu atau plastikB Melonggar dan mengetat skru dengan cepatC Menyambung bahan yang berlainan atau sam a jeniso Menebuk lubang pad a kayu, logam nipis atau plastik lembut

 • 8/6/2019 2011 Ppmr Kedah Kht w Ans

  5/35

  IT 5

  Rajah 2 menunjukkan litar lampu pendarfluor.

  Apakah bahagian P ?

  A

  B

  C

  o

  coktiubperumah

  suis penghidup

  N L

  I

  RAJAH 2

  76/1

  p

 • 8/6/2019 2011 Ppmr Kedah Kht w Ans

  6/35

  SULIT 6

  9 Rajah 3 menunjukkan binaan ringkas motor arus terus.

  p

  R

  RAJAH 3

  Serus karbon dilabelkan dengan huruf

  AS

  C

  D

  P

  QRS

  s

  7

 • 8/6/2019 2011 Ppmr Kedah Kht w Ans

  7/35

  T 7

  Rajah 4 menunjukkan sebuah tangki simbah.

  RAJAH 4

  Apakah nama bahagian yang bertanda X ?

  A

  BC

  D

  Tiup sifonInjap bebola

  Injap gegendang

  Lengan pelampung

  76/1

  x

 • 8/6/2019 2011 Ppmr Kedah Kht w Ans

  8/35

  SULIT 8

  11 Antara berikut yang manakah pili berbibir?

  II

  I

  " J ,\11

  III IV

  A I dan II

  B I dan IVC II dan IV0 III dan IV

  12 Apakah nama jahitan tangan yang digunakan untuk memulakan dan mematikanjahitan?

  A

  BC

  o

  Jahitan kia

  Jahitan sembat susupJahitan jelujur halusJahitan silang pangkah

  76

 • 8/6/2019 2011 Ppmr Kedah Kht w Ans

  9/35

  IT 9

  Rajah 5 menunjukkari sebuah mesin jahit.

  RAJAH 5

  Apakah fungsi X

  A melaras saiz mata jahitan

  B menolak fabrik ke depan

  C mengawal ketegangan benango memula dan menghentikan mesin jahitan

  Aktiviti yang boleh dilakukan serentak selepas menggembur ialah

  A menyiram

  B merumputC membaja0 memangkas

  Nyatakan ciri-ciri yang menunjukkan pemasuan semula perlu dilakukan.

  A

  BC

  o

  Tumbuhan tidak berbunga lagiTumbuhan mengeluarkan dahan-dahan sisiTumbuhan terlalu besar dalam pasu yang sedia adaTumbuhan bersaing dengan rumput rampai dalam pasu

  76/1

  x

 • 8/6/2019 2011 Ppmr Kedah Kht w Ans

  10/35

  SULIT 10

  16 Rajah 6 menunjukkan satu komponen elektronik .

  RAJAH 6 x

  Apakah nama kaki yang bertanda X ?

  A AnodB KatodC Pemancar

  o Pemungut

  17 Antara berikut, manakah langkah keselamatan dalam kerja memateri yang betul?

  Simpan alat pemateri ketika masih panasII Cairkan pateri apabila bitnya telah cukup panasIII Pastikan wayar bekalan berada di sebelah luar tanganIV Celupkan bit yang panas di dalam air untuk membersihkannya

  A I dan II

  B I dan III

  C II dan IIIo II dan IV

  18 Mengapakah kaki komponen elektronik tidak boleh dibengkokkan terlalurapat dengan badan komponen?

  A

  BC

  o

  Kaki komponen mungkin patahKemungkinan berlaku litar pintasArus yang mengalir terlalu tinggikomponen berkutub akan rosak

  7

 • 8/6/2019 2011 Ppmr Kedah Kht w Ans

  11/35

  IT 11

  Apakah fungsi tranduser dalam sebuah mikrofon?

  A Mengumpul dan menguatkan gelombang bunyi

  B Mengumpul dan menguatkan gelombang elektrikC Mengesan dan menukarkan gelombang bunyi kepada gelombang

  elektrik

  76/1

  D Mengesan dan menukarkan gelombang elektronik kepada gelombang bunyi

  Rajah 7 menunjukkan sejenis komponen elektronik.

  x

  RAJAH 7

  Bahagian yang bertanda X adalah

  A pin

  B notchC perumah

  D cip silikon

 • 8/6/2019 2011 Ppmr Kedah Kht w Ans

  12/35

  SULIT 12 7

  21 Maklumat berikut adalah berkaitan dengan

  menggambarkan susun atur sebenar komponen pada bod litar

  memudahkan pemasangan komponen

  A litar skematikB litar elektronikC lukisan bergambaro lukisan terjemahan

  22 Maklumat berikut adalah tentang sejenis alatan lukisan teknik.

  Memindahkan ukuran pada kertas lukisan

  Menandakan jarak yang sam a

  Apakah alatan tersebut

  A Sesiku setB Jangka tolokC Jangka lukis0 Jangka sudut

 • 8/6/2019 2011 Ppmr Kedah Kht w Ans

  13/35

  T 13

  Rajah 8 menunjukkan unjuran ortografik.

  I

  IPELAN

  HADAPAN SIS I

  RAJAH 8

  Antara berikut, manakah merupakan objek yang sebenar bagi unjuran

  tersebut?

  A B

  c D

  76/1

 • 8/6/2019 2011 Ppmr Kedah Kht w Ans

  14/35

  SULIT 14 76/1

  24 Maklumat berikut merupakan faktor penting dalam merancang menu .

  Bergantung pada jantina , umur , aktiviti dan kesihatan

  Faktor manakah yang berkaitan dengan maklumat itu?

  A Keperluan

  B Waktu hidanganC Bilangan tetamu0 Kemudahan fizikal

  25 Pilih panduan yang perlu diikuti semasa menyedia dan memasak makanan .

  Memakai apron dan penutup rambutII Menggunakan kain dapur yang bersih

  III Menyediakan peranggu meja yang sesuaiIV Mengemas meja sajian selepas digunakan

  A I dan II

  B II dan III

  C I dan III

  o II dan IV

  26 Antara berikut yang manakah merupakan cara mengumpul maklumat dan data?

  Mendapatkan bimbingan guruII Menjalankan kajianIII Membuat lawatanIV Melayari internet

  A I, II dan III

  B I, II dan IVC I, III dan IV

  0 II, III dan IV

  76 n SULIT

 • 8/6/2019 2011 Ppmr Kedah Kht w Ans

  15/35

  LIT 15

  Pengubahsuaian projek dilakukan setelah

  A pengujian prototaip dilakukanB kemasan dibuat pad a prototaipC penyambungan bergerak tidak berfungsi

  o pemasan"gan dibuat pada semua bahagian

  Susun proses reka cipta berikut mengikut urutan yang betul.

  Perekaan projekII PendokumentasianIII Pengenalpastian masalah

  IV Perancangan pemb inaa n projek

  A I, III, II, IV

  B II, IV. III, IC IV, II, III, Io III, IV, I, II

  Antara berikut , formula manakah yang digunakan untuk mengira kospengeluaran bagi sesuatu projek?

  A

  BC

  o

  Kos Bahan + Kos Upah - Kos OverhedKos Bahan + Kos Upah + Kos OverhedKos Bahan - Kos Upah + Kos OverhedKos Bahan - Kos Upah - Kos Ove rhed

  76/1

 • 8/6/2019 2011 Ppmr Kedah Kht w Ans

  16/35

  SULIT 16

  30 Maklumat berikut adalah aktiviti rekacipta yang dilakukan.

  *

  *

  **

  Membaiki kualiti produk

  Menyatakan ciri-ciri projek

  Memberi maklumat yang tepat dan jelasMendapatkan komen yang membina dari rakan dan guru

  Apakah proses tersebut?

  A Menilai dan memilih idea yang paling sesuaiB Mengumpul dan merekod maklumatC Membuat persembahan projekD Menguji dan menilai projek

  31 Susunkan kerja mengemas ruang sosial mengikut urutan yang betul

  II

  III

  IV

  A

  BC

  D

  MenyapuMop lantaiMembuka tingkap

  Mengemas majalah dan surat khabar

  I, II, III dan IVI, II, IV dan IIIIV, I, II dan III

  III, IV, I dan II

  76

 • 8/6/2019 2011 Ppmr Kedah Kht w Ans

  17/35

  ULIT 17

  2 Antara alatan dan kelengkapan dapur berikut , yang manakah benar

  me ngenai kedudukannya?

  Alatan Penerangan

  A S ink D iletakkan pada ketinggian 50 em dari lan tai supaya

  senang digunakanB Peti sejuk Diletakkan berdekatan dapur supaya makanan

  senang diambil

  C Meja kerja Diletakkan berdekatan sink dan dapu r untuk

  mengurangkan pergerakan

  D Dapur memasa k Di letakkan jauh dari tingkap supaya leb ih selamat

  3 Rajah 9 menunjukkan sebuah meter pelbagai

  x

  RAJAH 9

  Apakah fungs i X?

  A

  BC

  D

  Melaras ja rum penunjuk ke pada sifar u ntuk menguji arus dan voltanMelaras jarum penunjuk kepada sifar untuk menguji rintanganMenunjukkan baeaan pada skalaMenunjukkan nilai rintangan

  76/1

 • 8/6/2019 2011 Ppmr Kedah Kht w Ans

  18/35

  SULIT 18

  34 Rajah 10 menunjukkan litar elektrik.

  76/1

  3 Q 4 .0

  6Q

  RAJAH 10

  Berapakah nilai rintangan dalam litar tersebut?

  A

  BCD

  4 Q

  7 Q

  11 Q

  18 Q

  76/1

  S Q

  SULIT

 • 8/6/2019 2011 Ppmr Kedah Kht w Ans

  19/35

  ULIT 19

  5 Rajah 11 menunjukkan sebuah motor DC.

  RAJAH 11

  Manakah bahagian utama motor tersebut?

  Berus karbonII KomutatorIII Kapasitor

  IV Magnet

  A I dan II sahajaB I, II dan IV sahajaC I, III dan IV sahaja

  D II, III dan IV sahaja

  6 Bahagian manakah pada Unit Kawalan Utama berikut yang memutuskan litarapabila berlaku litar pintas?

  Bekalan240V

  A /

  c

  76/1

 • 8/6/2019 2011 Ppmr Kedah Kht w Ans

  20/35

  SULIT 20

  37 Maklumat berikut adalah tentang jumlah penggunaan tenaga elektrik dan kadarnya

  Bacaan dahulu = 36267

  Bacaan sekarang = 36607

  Tarif

  200 unit pertama = RM 0.218

  800 unit berikutnya = RM 0.258

  Hitungkan kos penggunaan tenaga elektrik itu.

  A RM 74.12B RM 79.72C RM 87 .72o RM 161.84

  38 Rajah 12 menunjukkan sejenis gear.

  RAJAH 12

  Apakah jenis gear tersebut?

  A

  B

  Co

  gear belitangear serong

  gear heliks

  gear taji

  7611

 • 8/6/2019 2011 Ppmr Kedah Kht w Ans

  21/35

  SULIT 21

  39 Produk yang menggunakan komponen elektronik untuk operasi mekanismenyadikenali sebagai

  A Gear

  B Manual

  C MekanikalD Elektromekanikal

  76/1

  40 Antara yang berikut, komponen elektronik yang manakah boleh berfungsi sebagai suis?

  A B

  C o

  41 Lukisan skematik menunjukkan

  A

  BC

  o

  fungsi sesuatu projekkekemasan sesuatu projekfungsi komponen yang digunakan

  kedudukan komponen dalam bentuk simbol

 • 8/6/2019 2011 Ppmr Kedah Kht w Ans

  22/35

  SULIT 22

  42 Rajah 13 menunjukkan simbol sejenis transistor.

  RAJAH 13

  Apakah jenis transistor tersebut?

  A Jenis PNP

  B Jenis NPNC Jenis berkutub

  D Jenis tidak berkutub

  43 Rajah 14 menunjukkan sejenis timah pateri.

  RAJAH 14

  Apakah yang dimaksudkan dengan komposisi campuran 60:40?

  A

  BC

  D

  60% besi dan 40% timah60% timah dan 40% besi40% timah dan 60% plumbum60% timah dan 40 % plumbum

  76/1

 • 8/6/2019 2011 Ppmr Kedah Kht w Ans

  23/35

  SULIT 23

  44 Rajah 15 menunjukkan pelan Litar Bersepadu yang mempunyai lapan pin.

  '6/1

  II

  III IV

  RAJAH 15

  Pin nombor 8 ditunjukkan oleh label yang bertanda

  A

  BC

  D

  IIIII

  IV

  76/1

  SULIT

 • 8/6/2019 2011 Ppmr Kedah Kht w Ans

  24/35

  SULIT 24

  45 Rajah 16 menunjukkan sejenis komponen elektronik.

  , ~ ~ .......~ ; ; - . . t f"

  .~ ~~ :

  ~ ,

  R A J A H 1 6

  Antara berikut, yang manakah benar tentang komponen tersebut?

  IIIII

  IV

  A

  BC

  D

  Mempunyai tiga tamatan

  Pematerian pad a COM dan NC menjadikan ia sebagai suis tekan bukaPematerian pada COM dan NO menjadikan ia sebagai suis tekan tutupPematerian pad a NC dan NO menjadikan ia sebagai suis tekan buka

  I, II dan III

  I, II dan IVI, III dan IVII, III dan IV

  76/1

 • 8/6/2019 2011 Ppmr Kedah Kht w Ans

  25/35

  SULIT 25

  46 Rajah 17 menunjukkan sejenis komponen elektronik .

  x

  RAJAH 17

  Apakah bahan X yang d igunakan untuk menyambung serpihan pad a pin-pin litarbersepadu .

  AB

  Co

  perakemasloyangkuprum

  76/1

 • 8/6/2019 2011 Ppmr Kedah Kht w Ans

  26/35

  SULIT 26

  47 Garisan tambahan dalam Rajah 18 ditunjukkan oleh garisan

  A

  B

  CD

  II

  IIIIV

  ~ I

  III

  RAJAH 18

  7611

  IV

 • 8/6/2019 2011 Ppmr Kedah Kht w Ans

  27/35

  ULIT 27 76/1

  8 Rajah 19 menunjukkan lukisan hamparan suatu objek.

  1

  RAJAH 19

  Apakah objek tersebut?

  A KonB Piramid

  C Prisma

  D Kuboid

 • 8/6/2019 2011 Ppmr Kedah Kht w Ans

  28/35

  SULIT 28 7611

  49 Rajah 20 menunjukkan pandangan hadapan bagi satu objek .

  RAJAH 20

  Antara berikut manakah menunjukkan lukisan isometrik bagi objek itu?

  II

  A I dan IIB II dan IV

  C I, III dan IVo II, III dan IV

  '-

 • 8/6/2019 2011 Ppmr Kedah Kht w Ans

  29/35

 • 8/6/2019 2011 Ppmr Kedah Kht w Ans

  30/35

  SULIT 30 76/1

  51 Rajah 22 menunjukkan keratan penuh sebuah bongkah .

  RAJAH 22

  Pilih pandangan keratan yang betul.

  A B

  c D

 • 8/6/2019 2011 Ppmr Kedah Kht w Ans

  31/35

  LIT 31

  Apakah fungsi sesendal rata dalam Rajah 23?

  RAJAH 23

  A mencegah kebocoran kuasaB mencegah bolt rosak akibat daripada gegaranC mengelakkan cengkaman yang terlalu kuat pada enjin

  o mengelakkan pengikat menjadi longgar akibat gegaran

  Rajah 24 menunjukkan sebuah enjin satu selinder empat lejang.

  p s

  R

  Q

  RAJAH 24

  Bahagian manakah yang berfungsi untuk mencampurkan udara dan bahanapi?

  AB

  Co

  PQR

  S

  76/1

 • 8/6/2019 2011 Ppmr Kedah Kht w Ans

  32/35

  SULIT 32

  54 Manakah antara alatan tangan yang ber ikut mempunyai saiz yang sam a dikedua-dua hujungnya

  A sepana gelang

  B sepana gabung

  C sepana boleh laraso sepana hujung terbuka

  55 Bahagian manakah pada Rajah 25 dikenal i sebagai gear aci engkol?

  ABC

  o

  II

  III

  IV

  IV

  " "I

  RAJAH 25

  7611

 • 8/6/2019 2011 Ppmr Kedah Kht w Ans

  33/35

  ULIT 33

  6 Pada lejang manakah omboh bergerak dari Takat Terakhir Bawah (TIB) ke

  Takat Terakhir Atas (TTA)?

  KuasaII Mampatan

  III MasukanIV Ekzos

  A I dan II

  B I dan III

  C II dan IV

  0 III dan IV

  Rajah 26 adalah sistem penya laan magneto.

  IV

  /II

  III

  RAJAH 26

  Bahagian manakah yang menyimpan voltan tinggi dan mencegah poin titiksesentuh daripada terbakar?

  A

  BC

  o

  II

  IIIIV

  7611

 • 8/6/2019 2011 Ppmr Kedah Kht w Ans

  34/35

 • 8/6/2019 2011 Ppmr Kedah Kht w Ans

  35/35

  Sulit 76/1

  Kemahiran Hidup BersepaduKemahiran TeknikalOgos 20111 jam

  MAJLIS PENGETUA SEKOLAH MALAYSIANEGERI KEDAH DARUL AMAN

  PROGRAM PENINGKATAN AKADEMIKPENILAIAN MENENGAH RENDAH 2011

  KEMAHIRAN HIDUP BERSEPADU

  KEMAHIRAN TEKNIKAL

  JAWAPAN

  1 A 16 A 31 D 46 B

  2 D 17 C 32 C 47 C

  3 D 18 A 33 A 48 B

  4 A 19 C 34 D 49 C

  5 A 20 B 35 B 50 C

  6 B 21 C 36 D 51 D

  7 C 22 B 37 B 52 D

  8 A 23 D 38 A 53 B

  9 C 24 A 39 D 54 B

  10 A 25 A 40 C 55 B

  11 B 26 C 41 D 56 C

  12 A 27 A 42 B 57 B13 D 28 D 43 D 58 B

  14 A 29 B 44 D 59 D

  15 C 30 C 45 A 60 C