KHB ERT Ppmr

Embed Size (px)

Citation preview

 • 7/30/2019 KHB ERT Ppmr

  1/31

  s l,n-l 7 lKIINIAHIR,TN IDUPT}ERSEPADT]EKON0NII {UNIAH'I 'ANGGAPi l ihan (KHI]77)PcrcutraattMRO g o s0 I ll l i r an i

  ' l i n c k u t i l n . . . . . . .

  7 l l

  N a t r l t

  JAtsATANPET,AJARAN ELANTANDI,NGANKT]RIASANTAMAJLISPENGETUA I'KOLAHMALAYSIACAWANG;\NKEI,ANTANPI,RCUT]AANENII,AIANMT'NENGAHRENDAH2012

  EKON,IOMI UMAHTANGGAKHB PILIHAN2 (ERT)Satu.iarnigapuluhminit

  JANGAN UKAKtrRTAS OALANNI StrHINGGA IBERITAHUt. Kertrts otilrm ni ntert,qurrdurt,qi0 soularr'2. .latrrilt semua srtoltut.,l ' f irtlt-tiq1t ctrrlrtrt l i iktt i olclt errtltrtt il ihrut.jrnraltutt, aitu A, B, C, du t D. Bugi ticrlt-titt\t

  srtrtlrtrr, i l i l r sttttt.jt6t,rtprtrtsrthuju.litarnkan.jclr-rtltrtrt utcltt otlu kcrtus.irtwopot t bicktif\ ( t t t t l s t ' t lt t k t t t .

  1. .likrt rstt lr t ltarrclrtk ttenttkrtr.jrnrulttut, trclruttkrurrtrula tutt: telah diburt- KetrtudiuttI uttkur jun'tr t trt ut tg bun t.

  .{. Arulttclilterutrk(tn en,qqttnrrkuri rilkrtlrrtrtr tittti.fik 'ottg idr* lxt lelt rliprograrrt.

  IL,ilrctsebelalrKH ] Ettl- 77 I PN',IR0 2l l l l t o l i u t , sM

  Kertassoalan rt i t r tet tsal ldLrr tgil halarnart ercetak.

 • 7/30/2019 KHB ERT Ppmr

  2/31

  SULIT 77 lAntara yangberikutyangmanakahamalankeselamatan ang perlu diikuti semasabekerjadi bengkel?

  Menggunakanalatan anganyang tumpulMemastikanalatan angandan mesinboleh digunakanMenyimpanbarangyang mudah terbakardi atasmeja guruMeletakkanalatan i atasmeia keriasetelah elesai isunakan

  Maklumatberikutadalahmengenai atuaktiviti prosesmerekacipta.

  . Mengenalpastikesesuaian ahan. Memilih bahan. Menyediakanadual kerja

  Apakahaktiviti tu?Pemilihan deaPerekaan rojekPemilihan ekabentukPerancanganembinaanprojek

  Rajah menunjukkan ekeping apan apis yang digergaji.

  Rajah1Antara yangberikut alatan anganyang manakahpaling sesuaidigunakanuntuk

  ABCD

  ABCD

  B ffi#)mtS d-kc-D

  membuang ahagianberlorek?

  lT l l ron i \n,s\1 KHB ER' I77_t PN, t t t 0 l l

 • 7/30/2019 KHB ERT Ppmr

  3/31

  s TILIT 77 I4 Antarayangberikut tempat menyimpanalatanmemasakyang manakahpalingsesuai digunakandi dapur?

  A,L

  , i',r

  i J jj i Ir+- Perspek

  II

 • 7/30/2019 KHB ERT Ppmr

  4/31

  ST-]LIT t t t lRajah2 adalah ejenismesinmudahalih.

  Rajah2Apakah ungsi mcsin tu?ABCD

  Memotong urus atau lengkungpadabahanMenggerudi ayu atau ogamMengetatataumelonggarkan kruMelelaspermukaan rojek

  Rajah3 menunjukkan ejenis anggam.

  Rajah3

  tanganyang manakah esnaidigunakanuntukprosespembinaananggamlatanitu?A a

  aGandingetahPahat epi serong

  r Tolokpenanda. Pahat epi serong

  oa

  GandinkayuPahat ep i serong

  . Sesikuo Pahat epi serong

  B

  D

  11 I I r o | - rl , s l l Ktl t l t r l {T 77 | l 'Nl t{ 0 l l

 • 7/30/2019 KHB ERT Ppmr

  5/31

  SULI' f

  *---i, --,,,,.,.'..::'' l*----' i , lt,Utr-)

  Rajah4 menunjukkan ebuah roduk menyusun lsau.

  Rajah4Apakah faktor reka bentukyang menepatiproduk itu?

  a FungsiKetahanan

  c Ketah ananr Kesesuaianbahan

  D

  O FungsiRupabenfuk

  a

  o

  RupabentukKesesuaian ahan

  7 t l

  ft,iltur sebclultKHB ER ' f77 I t ' } i \ l t t0 l l

  Alatan angan ang manakah esuai igunakan ntuk menanda arisan angselaridenganmuka dan epi kayu?

  B

  C

  http /sci q blogspot.om

  7 1 l I - t { ) l t l t ' \ \ , 1

 • 7/30/2019 KHB ERT Ppmr

  6/31

  SULIT 7711l0 Antarayang berikut bahankemasan ang manakahperlu dilarutkan denganfurpentin?

  A LekarB SyelekC Cat icauD Tona kayu

  l1 Antara yang berikut yang manakah menentukan saiz alat tangandi bawah ?

  Jadual I menunjukkankos pengeluaran agi menghasilkan100buahpeti suratKos Jumlah (RM)Bahan RMt700

  Upah RM 5OOOverhed RM IOOJadual

  Berapakahospengeluaranagiseunit ak tu?A RM 17.00B RM 22.00c RM 23.00D RM 24.00

  B

  t 2

  77 l ro 2 \rr)sN.{ KHt ] ERT77_ l t 'M I t , 20 l l

 • 7/30/2019 KHB ERT Ppmr

  7/31

  S ILIT'13 Ralah5 menunjukkan ejenis ahanpembinaan rojek rekabentuk'

  l 1 l

  ILi l tut .scbelaltKF i l l E I IT77_ l l )N l t t 0 l l

  Rajah5yangmanakah aling sesuai igunakan ntukAntarayang berikut Pengikatpemasanganahan tu?

  A B ) * - l ',r.r'-.-',.::' '' t- -

  i /3:\,,.rl'l:i'

  DC

  l l l l - t o l tN l t ' s \ l

 • 7/30/2019 KHB ERT Ppmr

  8/31

  SUL IT 77 lt 4 Rajah6 menunjukkanitar lampupendaflour.

  N L

  Raiah6yangmanakahberfungsintarayangberikutbahagianketikapermulaan yalaan? meninggikan oltan

  A PBaCRDSl5 Rajah7 menunjukkan ahagianutamamotor arus erus DC).

  A

  CRajah

  Bahagian angmanakahmenunjukkan cgclung ngker'?

  T l l I r o r \ n , \ \ l KHI I E t tT 77 | I ' \ , t t { 0 l l

 • 7/30/2019 KHB ERT Ppmr

  9/31

  SULIT16 Rajah8 menunjukkanperintang etapdankod warnaperintang.

  11l l

  !Lilnt sebelrtltKHI ] E I IT 77, I 'M I { 20 I2

  Merah

  n0an2an.2a2300o

  Merah

  +IIggaa h 8

  JinlRuj

  Hitam - 0Perang- 1Merah - 2Jingga - 3Kuning - 4Hijau - 5B i ru -6Ungu - 1Kelabu - 8Putih - 9

  Berapakah ilai perintang tu?

  l 7

  ABCD

  Rajah9 menunjukkan ejenis omponenelektronikyang elahdipateripadabodlitar.

  Rajah9Alat tanganyangmanakahpaling sesuaidigunakan ntuk memotongbahagianX?

  A

  /

  B>DF

  7 1 l l l o r t \ t t ) s M

 • 7/30/2019 KHB ERT Ppmr

  10/31

  SULIT 7 ] I It8 Antarayangberikutpadanan angmanakahbenar entangkomponenelektronik

  dan fungsinya?

  Menukarkan enaga unyi kepada enagaelektrik

  Menguatkan syaratbunyi

  Mengesan elombang unyi

  Menghasilkan unyi berirama

  A

  B

  C

  D

  77lI ron r\r,sr\r l 0 K H I I E R T7 7 I P M l t 2 0 r l

 • 7/30/2019 KHB ERT Ppmr

  11/31

  SIJLIT19 Rajah0 menunjukkanejenisomponenlektronik.

  Rajah 0NamakanX.

  77 l

  ILiluu sebelultKHB ERT 77_ PMR 20I2

  ABcDPinTitikNotchSerpihanemas

  20 Rajah l1 menunjukkansatukomponenelektronik.

  Rajah 1

  Antara yangberikut yang manakahsimbol elektronikbagi komponen tu ?

  -4AAA-

  q FD

  il

 • 7/30/2019 KHB ERT Ppmr

  12/31

  STJI-I1-2l Susunmengikuturutanyangbetul kendalian angki simbahapabila uil ditarik.

  Air mengalirkeluar melaluitiub sifon

  Air masuksemulake tanekisimbah

  II, I, IV, IIIII, IV, I, III[V, I, III, IIIV, I I I , I , I I

  Aras air penuhdalam angkisimbah

  Apabila fuil pelepas itarik,air mengalirmasukkedalam iub sifon

  11 1

  ABCD

  T l l l t ( ) l tM t ' s M l l K H U ERT 77 I l) i\4t l0l l

 • 7/30/2019 KHB ERT Ppmr

  13/31

  SLILIT22 Ralah12 menunjukkanejenis erangkapink.

  77lr

  : ' ,A * ' di=rr '*- *- - \ -' fIr l t

  I t i i , l- . " { t . &F l ' l t r ii i : -Y-1 : . l ' " " -XL . . d\ ' * ' r ' .' a tt ' t:cr

  Rajah12NyatakanbahagianX.ABCD

  KedapPelocokEndapanPlagbuangan

  23 Rajah 13 menunjukkan ukisan sometriksebuah ongkah.

  - ' /Antarayang berikut yang manakahX?

  Rajah13menunjukkanpandangan ang beful dari arah

  B

  D

  r - )I -') ft,ilrct sebelrtltKti I l EI{ ' f 77_ I ' } \4 l t 0171 l l to t t \ l ' }s \ , l

 • 7/30/2019 KHB ERT Ppmr

  14/31

  SLILIT24 Kaedah angbetuluntukmendimensialah

  r----=l]l rI L_*

  l+-----+l l+25 Rajah 14menunjukkan sejenisahitan hiasan.

  Rajah 14Namakanahitan itu.

  Jahitan ilangpangkahJahitan nsangpariJahitansuji bilangJahitan ilit ubi

  77l l

  - lBiII

  A

  D

  ABcD

  l7/ l ron rvrPSN,l t 1 K H l luR ' r ' 77 PM R 0 t2

 • 7/30/2019 KHB ERT Ppmr

  15/31

  STJT-IT26 Rajah 5 menunjukkanebahagianesinahit.

  Rajah15Apakah ungsiX?

  Menolak fabrikMenetapkan abrikMelarasmata ahitanMengawalpergerakanmesin

  27 Antara alatanberikut yang manakahdikelaskansebagai utleri?

  X

  77 r

  ILilut seltelulrKt { t } ER ' f77 | PMR 20l l

  ABCD

  B

  ,,,,i,,,rr,,,.l-:'1 i,/ t \"':-/, ' 1 / , "t i / 'v , /

  J'qt ,w

  D

  71 l l t o l t \ l t ' sM l 5

 • 7/30/2019 KHB ERT Ppmr

  16/31

  SULIT28 Antara menu yangberikutyangmanakahhidangansepingganengkapcara

  timur?

  Mi supBurgerSandwichMakaroni oreng

  29 Antara yang berikut yangmanakah uangkerja?

  ABCD

  7 l l

  A

  D

  77l l ron \ rPSM t 6 Kt{UERT 7 l P iv l l r0r l

 • 7/30/2019 KHB ERT Ppmr

  17/31

  SULIT30 Rajah16 menunjukkanaktiviti penjagaan okok hiasan'

  Rajah16Apakahtujuan aktiviti itu?A Memudahkanmedium menyerapair dannutrienB Mengelakkanmedium keluar dari pasuC MengelakkankehilangannutrieuD Memudahkan umpai hidup

  Maklumat yang berikut menerangkanaktor perancanganmenu.

  . Makanansegardan berkhasiato Makananmudahdiperolehidanmurah

  Apakah faktor itu?

  31

  1t r

  ILihrt sebelaltK H B E R T 7 7 P M R 2 0 I ]

  ABCD

  KegemaranKepelbagaianSumbermakananSumber enasadanmasa

  77ll rou Nrr)si\,r T1

 • 7/30/2019 KHB ERT Ppmr

  18/31

  SULIT32 Pilihpadananangbetulantara rinsipdankaedahmemasak.

  33 Diet seimbang alah sajianmakananyang mengandungimakananpembina ubuhsemuanutrien pemberi enagasemuanutrien padakadaryang betulmakananberkhasiatpadakadaryang betul

  A

  77lL

  B

  C

  D

  ABCD

  Prinsipmemasak Kaedahmemasak

  Haba embab

  Habakering

  Haba embab

  Habakering

  71 l l lo l t \ , t t ' sN l t 8 K H I ] ER T7 7 - I P MR2 0 1 ]

 • 7/30/2019 KHB ERT Ppmr

  19/31

  SULIT34 Maklumatdi bawahmenunjukkkan enumakanengah ari.

  o Nasi putih. Kari ayam. Air sirap. Puding agung

  Antaramakananberikut yang manakahboleh menjadikanmenu di atasseimbang?A Sup dagingB Ikan gorengC Sawi gorengD Sambal umis telur

  77l l

  35

  36

  Antarayang berikut kaedahmemasakyangmanakahmenyebabkan ehilangannutrient paling sedikit?A MerebusB MengukusC MembakarD Menggoreng

  Maklumat di bawahmenunjukkan sukatanasassejenisbater.

  . I 00 g tepunggandum. 250 ml cecair

  Apakah enis kuih yangbolehdihasilkan?A Skon itisB Kuih rengasC Cucur udangD Kuih ketayap

  ILilut sebeloltKHB ERT77 I P M R2 O I 217l l :on r \rPS\,1 t 9

 • 7/30/2019 KHB ERT Ppmr

  20/31

  SULIT37 Antaraberikutyangmanakahumber uih tempatan?

  17 l l

  IilnIVABCD

  SaguUbi kentangGula melakaTepunggandumI dan III dan IIIII dan II IIII dan V

  38 Antarayang berikut padanan ang manakahbenar?

  Maklumatberikutmenuniukkan ahanasasmembuatsejenis ek '

  . 125 gTepung gandum. 45 g lemak. 45 g gula. I biji telur

  Antara yang berikut kek yang manakahdisediakandenganbahan tu?Ba n emKek bantalKek pelangiBaulu gulung

  ABCD

  39

  ABCD

  Kuih tempatan Kaedah memasakOnde-onde MerebusCucurbadak MensukusAbuk-abuk MenggorengKuih keria Membakar

  17 l l l o t t \ IPSN{ 20 KHr] ER.T 7 I PN IR 0l l

 • 7/30/2019 KHB ERT Ppmr

  21/31

  SLJLIT 77 l

  ILilrut sebeloltKHI ] E R T 7 7 I P M I { 2 0 I 2

  40 Susunmengikuturutanyangbeful angkahmenyediakan aulugulung.Masukkan tepungdan kaup balik tepung hingga sebatiEnjut telurbersama ulahingga kembangdangebuMasukkan kedalam in pembakarSediakan in pembakarII, IV,I, IIIII, I, IV, IIIIV, I, II, IIIIV, II, I, III

  Rajah 7 menunjukkan ejenis in pembakar ek .

  Rajah 7Antara yang berikut kek yang manakahmenggunakan latan tu?

  Kek bantalBaulu apisKek pelangiKek permaisuri

  II II I IryABCD

  4l

  ABCD

  2 l1l l r ( )n r ,s \ l

 • 7/30/2019 KHB ERT Ppmr

  22/31

  77rSLILIT42 Rajah 8 menunjukkanaedahmembuat ek

  Rajah 8Antara yang berikut yang manakahmenerangkankaedah tu?

  Lemak dan gula diputar hingga kembang dan putihLemak dan telur diputarhinggakembangdan gebuLemak dan gula diputarhinggakembangdan gebuLemak dan tepungdiputarhinggakembangdanputih

  ABCD

  43 Pernyataan i bawahberkaitandengankaedahmenyediakanmakanan.

  Antarayang berikut biskut dankek yang manakahdihasilkandengankaedah tu?Biskut Kek

  Biskut badam Kek coklatBiskut makmur Kek bantalBiskut semperit Kek pelangiBiskut kacang Kek permaisuri

  ABCD

  ) )

  Lemak dan tepungdigaul ramassehinggamenjadi sepertiserbuk oti

  7 l l l t o l2 N lPSN{ Kt i l t ERT 77_l PMR 2012

 • 7/30/2019 KHB ERT Ppmr

  23/31

  77l lTJL IT44 AntaraLabel JagaanTekstilntarabangsaerikut yangmanakaherupakanimbolpeluntur?

  A

  Maklumat di bawahmenerangkan iri sejenis abrik.

  . Menyerap embapan. Sensitifpadasuhuyang inggio Teguh semasa ering dankurang kukuh semasa asah

  Antara yangberikut fabrik yang manakahmempunyaiciri di atas?A LinenB KapasC LinenD Sutera

  ILihot sebelaltKHIJERT 77 I PMR 2OI2

  B

  D

  45

  !- )7 l l l o l l M t ' s M

 • 7/30/2019 KHB ERT Ppmr

  24/31

  SULIT46 Rajah9 menunjukkanejenis tailpakaian.

  47

  Rajah19Antara yangberikutbenfukbadanyang manakahsesuaidenganstailpakaian tu?A Tinggi dangemPalB Rendahdan gemPalC Tinggi dan angsingD Rendahdan angsing

  Penyataan erikutadalahberkenaan engan ejenis rosesahitan'

  Cantumandua atau ebih kepingan abrik untukmemberibentukpadapakaianatauartikel

  Namakanproses tu .

  11t l

  ABCD

  KelimBelahPenyudah epiPenghilang elembung

  1 1 l l t o t t t t ' } s M l- l Kl- t t tE l tT 77 | l ' ,M I t 0 l l

 • 7/30/2019 KHB ERT Ppmr

  25/31

  SI.JI-IT48 Susunnengikutrutanyangbetul angkahmenjahit apik lurus.

  ahit I Ijelujur

  Lipatanpada apik

  )---Trim basi kelimGarisanpemadanJahitanmesin

  I , I i , I I I , IVI[ , I I I , I , IVI I I , I I , I , IVIV, I I I , I I , I

  49 Antarayangberikutkancingyangmanakah esuai igunakan adabelahkelepetsama ebar?

  I I I

  11tr

  Lipatanpadafabrik

  Kelim terbuka

  ILihar sebelahK HB ER T77 I PMR2 O I ]

  ABCD

  II II I IIVABCD

  Butangdan uloCangkukdanmataCangkukdanpalangButangdan ubangbutangI dan III dan VI l dan I II I dan V

  2-51 1 t { r t . l t , \ \ l

 • 7/30/2019 KHB ERT Ppmr

  26/31

  SLILIT50 Rajah20 menunjukkan ejenis enghilang elembung adasehelai laus.

  . .-. '^l-- .. --1* - - ' '- .. - \ s ' \ . / j ' ," ' , " r . ! r '' . .11L.?,li! 'rXN,,..- .- _._r; -.:.1r1,. \,.', ' i : l i l, r r I ' ';

  i 1 t, , l i i \i

  Rajah20Antarayangberikut ciri fabrik yang manakahsesuaiuntuk menjahitblaus tu?

  I Nipisil Tebalru LegapIV Lembut

  11 t l

  ABCD

  I dan IIII danIVII dan IIIIII dan IV

  5l Antara berikut yang manakah enganbisyop?

  B

  D

  261II ton \u 's lv l Kt-{ ER T77 | PN lR l0l l

 • 7/30/2019 KHB ERT Ppmr

  27/31

  17 lSLILIT52 Antara erikut angmanakah erupakanisupemadan?

  Susunmengikuturutanyang betul langkahmenjahitkuilting.I Pindahkancorakpadapola ke atas abrikII Tetapkan etiga-tiga apisandenganmenjahit elujurIII Mula menjahitmesindari tengahketepimengikut eorakIV Letakkanwaddingdi antara apisanatasdan apisanbawah

  A II, I , I I I , IVB II, I I I , IV, IC I, IV, U, IIID [ , I I I , IV, I I

  B

  D

  53

  ILilmt sebelaltKH } EIIT 77- I PN lR 20 ]

  S.D

  71 l I t o t t t ' t t ' sM 27

 • 7/30/2019 KHB ERT Ppmr

  28/31

  StJI-IT54 Rajah21 menunjukkan ebahagian aripada rosesmenjahitkuilting'

  Rajah2lApakah X?A PolaB WaddingC Fabrik lapisanatasD Fabrik lapisanbawah

  55 Maklumatberikutmenerangkan ejenis iasandalam ahitan'

  11r

  . Menggunakankertas apik sebagaimotif. Menggunakan abrik yang tidak mudahberjerumbai. Drlahit satuatau ebih kepinganyang ber6enrukdiatassatufabrik latar.

  Apakah enis hiasan tu?A KuiltingB SulamanC TampalhiasD Tampalcantum

  28 KHB ERT77 I l )N l l {20 l l

 • 7/30/2019 KHB ERT Ppmr

  29/31

  SI"JLIT56 Rajah 22 menunjukkan ebahagianrosesmembuat ampalcantum.

  Rajah22NamakanahitanX.A Jahitan iaB JahitanelujurC Jahitan ilit ubiD Jahitan nsangpari

  77 r

  ILilrctt sebe ulrKt{t} E,RT 7_ P\,lR 0I 271 l l t ( ) r \ u ' s \ r 29

 • 7/30/2019 KHB ERT Ppmr

  30/31

  SI.JLIT57

  71 l rAntara yang berikut yang manakahmenunjukkankaedahmengecilkanpola badan?

  I l r r li Bel;rkrng I I

  li.enas

  B

  D

  5g Maklumat berikut merujuk ciri safu enis milikan perniagaan.

  . Bilangan ahh:2 hingga20 orango Liabiliti : Tidak terhad

  Apakah enis milikan perniagaantu?A KoperasiB PerkongsianC SyarikatBerhadD Milikan tunggal

  301 1 l I t o t l \ l f ' s M KHl l E ,RT 7 I t ' , \ lR 0 l l

 • 7/30/2019 KHB ERT Ppmr

  31/31

  SLILII-59 Antarayangberikutpadanan angmanakah etulderr.Iansahawan'J

  77rtentang erbezaan ntara eniaga

  A

  B

  C

  D

  60 Antarayan-q erikutyangmanakah eranan ersatuanengguna?A Men,egubalndang-undangB Menerima anmenyiasat duanC Menguatkuasakanndang-undangD Menyelarasepentinganenggllna

  KERTAS SOALAN TAMAT

  3 l ILihcuscbelaltKT{ t ]ERT77 I PMR 2OI:

  Peniaga UsaharvanMenceburi erniagaanalarnpasaran ediaada Merancangdanberusaha ntukmewujudkanpasaran aru

  Mementingkaneuntunganjangkapanjang Mementingkan euntunganjangkapendek

  Sanggupnenghadapir is iko yangbesar Hanyasanggup nenghadapirisikoyang erhad

  Sentiasa erusaharlengernbangkan erniagaansedia daBerpuas at i denganpencapaiansediaad a

  7 7 l l t o l t \ l p s N l