PPT KHB ERT F3 2016

 • View
  223

 • Download
  0

Embed Size (px)

Text of PPT KHB ERT F3 2016

 • 8/17/2019 PPT KHB ERT F3 2016

  1/15

  SULIT 1

  Nama: .................................................................................................................... Kelas: ...............................

  SEKOLAH MENENGAH KEBANGSAAN GEDANGSA

  PEPERIKSAAN PERTENGAHAN TAHUN

  KEMAHIRAN HIDUP BERSEPADU

  (EKONOMI RUMAH TANGGA)

  TINGKATAN 3

  DUA JAM

  JANGAN BUKA KERTAS SOALAN INI SEHINGGA DIBERITAHU

  1. Tulis nama dan kelas pada ruangan yang

  disediakan.

  2. Kertas soalan ini mengandungi dua bahagian:

   Bahagian Adan Bahagian B.

  3. Jawab semua soalan dalam Baha!a" A dan

   Baha!a" B.

  4. Jawapan hendaklah ditulis dalam ruang yang

  disediakan dalam kertas soalan. Kertas soalanini hendaklah diserahkan pada akhir peperiksaan.

  #. Ke$%a me"!$a mes&!lah '!&u"%ua" 'e"a"

   %elas. Anda mungkin kehilangan skor jika

  langkahlangkah penting tidak ditunjukkan

  dengan teratur.

  !. Anda dibenarkan menggunakan kalkulator

   sainti"ik yang tidak boleh diprogramkan.

  Kertas soalan ini mengandungi 14 halaman bercetak 

  No. Keluaran Tarikh Keluaran No. Pindaan Tarikh Pindaan Tarikh Kuatkuasa

  05 31 MAC 2015 00 00 15 APRIL 2016

  77/1 Hak Cipta [email protected] [Lihat sebelah

    #ntuk Kegunaan $emeriksaBahagian Soalan Skor  

  Penuh

  Skor

  Diperoleh

  1

  !

  "

  4

  #

  $

  %

  &

  '

  1(

  11

  1!

  1"

  14

  1#

  1$

  1%

  1&

  1'

  !(

  B

  !1

  !!!"

  !4

  )umlah 1((

  Disemak oleh*

  +++++++++++++,,,

  -).S/0I BI .2/D DUD3

  K.P Teknik dan 5okasional

  S.K edangsa

  Disediakan oleh*

  ++++++++,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

  -20 /LI./TU SDI/ .2/D3

  Ketua Panitia K/B

  S.K edangsa

  Disahkan oleh*

  ++++++++++++,

 • 8/17/2019 PPT KHB ERT F3 2016

  2/15

  SULIT !

  Baha!a" A

  -$( markah3

  )a6ab semua soalan

  1 Tandakan -✓3 pada pen7ataan 7ang betul mengenai peraturan keselamatan diri dan - 8 3 pada

   pen7ataan 7ang salah,

  -i3 0ambut pela9ar perempuan haruslah dipotong pendek,

  -ii3 Tali leher harus ditanggalkan atau dimasukkan ke dalam apron,

  -iii3 Lengan ba9u bertangan pan9ang harus dilipat,

  -" markah3

  ! .aklumat berikut adalah mengenai alat tangan dan mesin,

   amakan alatan tangan dan mesin berdasarkan :ungsi pada ruang 9a6apan 7ang disediakan,

  u"s! Ala&a" &a"a" 'a" mes!"

  Digunakan untuk men7ambung dua 9enis bahan

  7ang nipis dan lembut,

  Digunakan untuk mencantumkan logam secara

  kekal,

  Digunakan untuk menanda permukaan logam

  sebelum ker9a mengerga9i,

  -" markah3

  " 7atakan tiga maklumat 7ang perlu ada pada :olio pendokumentasian pro9ek reka bentuk,

  -i3 ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; -ii3 ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;

  -iii3 ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 

  -" markah3

  No. Keluaran Tarikh Keluaran No. Pindaan Tarikh Pindaan Tarikh Kuatkuasa

  05 31 MAC 2015 00 00 15 APRIL 2016

  77/1 Hak Cipta [email protected] [Lihat sebelah

  Penebuk pusat Stapler gun 0i

 • 8/17/2019 PPT KHB ERT F3 2016

  3/15

  SULIT "

  4

   7atakan nama komponen bagi simbol 7ang diberi pada ruang 9a6apan 7ang disediakan,

  S!m*+l K+m,+"e"

  -" markah3

  # 0a9ah 1 menun9ukkan perintang tetap 7ang digunakan dalam penghasilan pro9ek pengelip,

  Kirakan nilai rintangan bagi perintang tersebut,

  No. Keluaran Tarikh Keluaran No. Pindaan Tarikh Pindaan Tarikh Kuatkuasa

  05 31 MAC 2015 00 00 15 APRIL 2016

  77/1 Hak Cipta [email protected] [Lihat sebelah

  L=D Kapasitor berkutub

  Bu>er Perintang tetap

  K+' -a$"a ,e$!"&a"

  /itam (

  Perang 1

  .erah !

  )ingga "

  Kuning 4

  /i9au #

  Biru $

  Ungu %

  Kelabu &

  Putih '

  Jalu$ Jalu$ / Jalu$ 3N!la!

  $!"&a"a"

  /i9au Ungu .erah

  Kuning )ingga Perang

  Perang .erah /itam

 • 8/17/2019 PPT KHB ERT F3 2016

  4/15

  SULIT 4

  -" markah3

  $ .aklumat berikut menun9ukkan gred pensil dan penggunaann7a dalam lukisan teknik,

  Tandakan -✓3 bagi 9a6apan 7ang betul dan - 8 3 bagi 9a6apan 7ang salah pada petak 7ang

  disediakan,

  !/ ialah pensel keras 7ang digunakan untuk melukis garisan binaan,

  /B ialah pensel sederhana 7ang sesuai digunakan untuk membuat lakaran?

  tanda anak panah dan garisan ob9ek,

  !B ialah pensel lembut dan hitam 7ang digunakan untuk membuat lakaran,

  -" markah3

  % 7atakan 9enis garisan dalam lukisan teknik pada ruangan 7ang disediakan,

  -" markah3

  & 7atakan nisbah campuran medium untuk pemasuan semula,

  Tanah loam Bahan organik  Pasir sungai

  -" markah3

  No. Keluaran Tarikh Keluaran No. Pindaan Tarikh Pindaan Tarikh Kuatkuasa

  05 31 MAC 2015 00 00 15 APRIL 2016

  77/1 Hak Cipta [email protected] [Lihat sebelah

 • 8/17/2019 PPT KHB ERT F3 2016

  5/15

  SULIT #

  ' Tandakan -✓3 pada tu9uan pemasuan semula,

  .enggantikan medium 7ang kurang subur,

  .enggantikan pasu 7ang tidak sesuai,

  .enggantikan pokok 7ang baru,

  -" markah3

  1( Tandakan -✓3 pada adab sopan semasa di me9a makan,

  -i3 mbil sa9ian dengan cermat

  -ii3 .inum dengan perlahan tanpa bun7i,

  -iii3 Letakkan siku di atas me9a,

  -i

 • 8/17/2019 PPT KHB ERT F3 2016

  6/15

  SULIT $

  -a3 Barang 7ang diniagakan mudah dibahagikan

  -b3 Barang 7ang hendak ditukar adalah keperluan mereka,

  -c3 Kadar pertukaran tidak dipersetu9ui oleh [email protected] pihak,

  -" markah3

  1" Berikut ialah [email protected] untuk membuat kuih keta7ap, Susun semula langkah @ langkah

  membuat kuih keta7ap 7ang betul dengan menulis 1? ! dan 4 pada petak 7ang disediakan,

  Langkah 3 diberi,

  -a3 .embiar bater seketika,

  -b3 .enga7ak tepung dan garam,

  -c3 .asukkan telur dan cecair,

  -d3 .emukul adunan dengan betul sehingga berbuih, 3

  -" markah3

  14 0a9ah " menun9ukkan salah satu peralatan memasak, Tandakan -✓3 bagi 9enis makanan 7ang sesuai

  dimasak menggunakan peralatan tersebut dan - 8 3 pada 7ang tidak sesuai,

  0a9ah "

  -i3 Kuih keta7ap

  -ii3 Kuih talam

  -iii3 Kuih lapis

  -" markah3

  1# Susunkan susunan ker9a bagi menu makan tengahari di ba6ah, )a6apan / dan #

  telah diberikan,

   asi tomato

  Kurma a7am berempah

  No. Keluaran Tarikh Keluaran No. Pindaan Tarikh Pindaan Tarikh Kuatkuasa

  05 31 MAC 2015 00 00 15 APRIL 2016

  77/1 Hak Cipta [email protected] [Lihat sebelah

 • 8/17/2019 PPT KHB ERT F3 2016

  7/15

  SULIT %

  Salad berhias #

  Puding [email protected]

  ir oren /

  -" markah3

  1$ Padankan sebab dengan peraturan berikut semasa men7ediakan kek dan biskut dengan menulis

   ? B dan A pada petak 7ang disediakan,

  Pe$a&u$a" Se*a*

  -3 aul dan ramas tepung dan lemak

  dengan hu9ung 9ari,

  .engelakkan udara

  daripada terkeluar dari

  adunan,

  -B3 Kaup dan balikkan tepung dengan

    camca logam dalam adunan kek

  kaedah putar,

  dunan tidak men9adi

  dadih,

  -A3 Telur di tambah sedikit demi

  sedikit dalam adunan kek kaedah

    putar,

  .emerangkap udara

  dengan lebih baik,

  -" markah3

  1% .aklumat berikut addalahkos untukmen7ediakan 1(( keping kuis lapis,

  0a9ah 4

  Tandakan -✓3 bagi kos pengeluaran untuk sekeping kuih lapis dan - 8 3 pada 9a6apan 7ang salah

   pada petak 7ang disediakan,,

  0. (,##

  0. (,$#

  0. (,%#

  -" markah3

  No. Keluaran Tarikh Keluaran No. Pindaan Tarikh Pindaan Tarikh Kuatkuasa

  05 31 MAC 2015 00 00 15 APRIL 2016

  77/1 Hak Cipta [email protected] [Lihat sebelah

  Kos Bahan 0. 4#,((

  Kos Upah 0. !(,((

  Kos 2

 • 8/17/2019 PPT KHB ERT F3 2016

  8/15

 • 8/17/2019 PPT KHB ERT F3 2016

  9/15

  SULIT '

  1& .aklumat berikut menun9ukkan [email protected] 9ahitan pakaian,

  Kelim Belah Kampung

  B Kelepet

  A Kedut lepas

  Padankan [email protected] 9ahitan tersebut dengan pen7ataann7a 7ang betul dengan menulis A 0 B dan

  1 pada petak 7ang disediakan,

  Digunakan untuk mengemas dan mengukuhkan tepi pakaian

  Se9enis penghilang gelembung

  Kelim ini mudah di9ahit dan sesuai untuk semua 9enis :abrik kecuali :abrik nipis

  -" markah3

  1' Berikut adalah langkah untuk men7ediakan bater 7ang tidak mengikut urutan 7ang betul,

  Susun mengikut urutan langkahh 7ang betul itu dengam menulis 0 / dan 3 pada ruang 7ang

  disediakan, Langkah 2 diberi,

  Tuang sedikit cecair dan kacau supa7a tidak bergentel

  Buat lubang ditengah tepung dan masukkan telur 

  7ak tepung gandum dan garam

  Tuang semua cecair dan kacau untuk perangkap udara 2

  -" markah3

  !( Berdasarkan situasi berikut? n7atakan [email protected] pengguna,

  S!&uas! HaHa Pe"u"a

  i, Pengguna berhak membeli keperluan

  harian seperti gula dan beras sertamenikmati kemudahan asas,

  ii, Barangan pengguna mesti bebas dari

   bahan 7ang mengancam kesihatan,

  iii, .aklumat sesuatu barangan mestilah

  lengkap seperti 7ang tertera pada label,

  -" markah3

  Baha!a" B

  )a6ab semua soalan

  -4( markah3No. Keluaran Tarikh Keluaran No. Pindaan Tarikh Pindaan Tarikh Kuatkuasa

  05 31 MAC 2015 00 00 15 APRIL 2016

  77/1 Hak Cipta [email protected] [Lihat sebelah

 • 8/17/2019 PPT KHB ERT F3 2016

  10/15

  SULIT 1(

  !1 0a9ah # merupakan pro9ek 7ang dihasilkan dengan menggunakan bod .DC,

  -a3 Senaraikan kelebihan dan kelemahan bod .DC,

    Kelebihan

  i, ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 

  ii, ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 

  iii, ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 

  i

 • 8/17/2019 PPT KHB ERT F3 2016

  11/15

  SULIT 11

    B

  -a3 )elaskan perbe>aan bagi [email protected] ra9ah tersebut,

   ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 

   ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 

   ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 

   ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 

   ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 

   ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 

   ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 

   ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 

   ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 

   ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 

   ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 

   ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 

   ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 

   ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 

   ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 

   ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 

  -% markah3

   

  -b3 7atakan tiga 9enis kek biskut 7ang boleh dihasilkan menggunakan kaedah tersebut,

  -c3 ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 

  -d3 ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 

  -e3 ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 

   -" markah3

  No. Keluaran Tarikh Keluaran No. Pindaan Tarikh Pindaan Tarikh Kuatkuasa

  05 31 MAC 2015 00 00 15 APRIL 2016

  77/1 Hak Cipta [email protected] [Lihat sebelah

 • 8/17/2019 PPT KHB ERT F3 2016

  12/15

  SULIT 1!

  0a9ah $ menun9ukkan tanaman hiasan 7ang bermasalah,

  Berdasarkan ra9ah di atas*

  -a3 7atakan masalah 7ang dihadapi,

    ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;

   ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;

  -! markah3

  -b3 Terangkan tindakan 7ang perlu dilakukan terhadap tanaman tersebut,

   ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;

   ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;

   ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 

    ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 

    ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;

   ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 

    ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 

    ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;

   ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 

    ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 

    ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 

  -& markah3

  No. Keluaran Tarikh Keluaran No. Pindaan Tarikh Pindaan Tarikh Kuatkuasa

  05 31 MAC 2015 00 00 15 APRIL 2016

  77/1 Hak Cipta [email protected] [Lihat sebelah

 • 8/17/2019 PPT KHB ERT F3 2016

  13/15

  SULIT 1"

  !" Sistem bekalan air di rumah terdiri daripada sistem terus dan sistem tidak terus,

  -a3 Buat perbandingan di antara [email protected] sistem tersebut,

    -i3 Sistem terus

    ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;

   ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;

   ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 

    -i3 Sistem tidak terus

    ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;

   ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;

   ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;

  -$ markah3

  -b3 Cungsi utama in9ap bebola dan pelampung,

    ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;

   ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;

  -! markah3

  -c3 Bagaimanakah caran7a untuk mengatasi masalah air 7ang sentiasa menitis

    keluar dari pili

    ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;

  -! markah3

  !4 0a9ah menun9ukkan kaedah susun atur alatan dan kelengkapan di ruang dapur Aik Laila,

  No. Keluaran Tarikh Keluaran No. Pindaan Tarikh Pindaan Tarikh Kuatkuasa

  05 31 MAC 2015 00 00 15 APRIL 2016

  77/1 Hak Cipta [email protected] [Lihat sebelah

 • 8/17/2019 PPT KHB ERT F3 2016

  14/15

  SULIT 14

  0a9ah

  -a3 Terangkan kesilapan 7ang terdapat pada susun atur dapur Aik Laila,

   ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 

   ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 

   ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 

   ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 

   ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 

   ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 

   ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 

   ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 

   ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 

   ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 

   ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 

   ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 

   ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 

   ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 

  -4 markah3

  -b3 7atakan bentuk susun atur dapur di atas,

   ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 

   ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 

  -1 markah3

  -c3 Berikan lima :aktor 7ang mempengaruhi susun atur alatan dan kelengkapan di ruang tempat

  kediaman,

  No. Keluaran Tarikh Keluaran No. Pindaan Tarikh Pindaan Tarikh Kuatkuasa

  05 31 MAC 2015 00 00 15 APRIL 2016

  77/1 Hak Cipta [email protected] [Lihat sebelah

  singkiMeja

  kerja

  Peti sejuk

  tingkap

  Dapur

 • 8/17/2019 PPT KHB ERT F3 2016

  15/15

  SULIT 1#

  i, ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 

   ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 

  ii, ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 

   ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 

  iii, ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 

   ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 

  i