Percubaan PMR 2011 Sabah KHB ERT

Embed Size (px)

Citation preview

 • 8/6/2019 Percubaan PMR 2011 Sabah KHB ERT

  1/30

  SULIT 77/1

  1 JAM 30 MINIT

  JANGAN BUKA KERTAS SOALAN INI SEHINGGA DIBERITAHU

  1. Kertas soalan ini mengandungi 60 soalan

  2. Jawab semua soalan

  3. Tiap-tiap soalan diikuti oleh empat jawapan yang bertandaA, B , CdanD. Bagi tiap-

  tiap soalan pilihsatu jawapan sahaja. Tandakan semua jawapan anda pada kertas

  jawapan objektif yang disediakan.

  4. Fikir dengan teliti ketika memilih jawapan anda. Jika anda hendak menukar sesuatu

  jawapan, padamkan sehingga bersih tanda yang tidak dikehendaki itu dan hitamkan

  pilihan anda yang baru.

  _____________________________________________________________________

  Kertas ini mengandungi 29 halaman bercetak termasuk muka hadapan

  77/1 Hak Cipta Jabatan Pelajaran Negeri Sabah

  [Lihat sebelah

  77/1 SULIT

  PENIL

  JABATAN PELAJARAN NEGERI SABAH

  NAMA : ___________________________

  KELAS : __________________________

  Mental yang bersih menjadikan anda tenang, yakin, dan dapat memberi

  tumpuan terhadap kerja.

  PENILAIAN MENENGAH RENDAH 2011

  EXCEL 2

  KEMAHIRAN HIDUP BERSEPADU

  EKONOMI RUMAH TANGGA 77/1

  Kertas 1

  OGOS 2011

 • 8/6/2019 Percubaan PMR 2011 Sabah KHB ERT

  2/30

  SULIT 77/1

  1 Pernyataan di atas menerangkan tentang amalan 4M, iaitu..

  A Menilai

  B Membersih

  C Mendisiplin

  D Menyusun atur

  2 Rajah 1 menunjukkan proses pengumpulan maklumat dan data.

  Rajah 1

  X dan Y ialah

  X Y

  A Pemprosesan Penilaian

  B Perbincangan Pengagihan

  C Pemerhatian soal selidik

  D ajian ramalan

  3 Rajah 2 menunjukkan sebuah mesin gerudi lantai.

  [Lihat

  sebelah

  77/1 SULIT

  2

  MENGUMPUL

  MAKLUMAT DAN

  DATA

  Lawatan

  Pengalaman sendiri

  X

  Pembacaan dan penyelidikan Y

  Bimbingan

  guru

  Melayari internet

 • 8/6/2019 Percubaan PMR 2011 Sabah KHB ERT

  3/30

  SULIT 77/1

  Rajah 2

  Apakah nama bahagian yang bertanda X?

  A Bindu

  B Rahang

  C Tuas pemasuk

  D Suis penghidup

  4 Rajah 3 menunjukkan Sesiku L dalam satu kerja kayu.

  Rajah 3

  Apakah fungsi Sesiku L tersebut?

  A Menguji kepersegian tepi kayu

  B Menguji kerataan permukaan kayu

  C Menentukan ketepatan sudut 90o pada kayu

  D Mengukur ketepatan panjang dan lebar kayu

  5 Antara berikut manakah bahan pengikat yang sesuai untuk mencantumkan

  logam secara kekal?

  [Lihat

  sebelah

  77/1 SULIT

  3

 • 8/6/2019 Percubaan PMR 2011 Sabah KHB ERT

  4/30

  SULIT 77/1

  A B

  C D

  6 Rajah 4 menunjukkan sejenis alatan tangan.

  Rajah 4

  Antara berikut, padanan manakah yang benar tentang alatan tersebut?

  Bahagian Fungsi

  A Tolok penanda Meratakan permukaan kayu

  B Tolok serong Memindahkan sudut yang bukan 90o

  C Gergaji puting Membuat garisan selari dengan tepi kayu

  D Kikir parut Memotong kayu bersaiz kecil

  [Lihat

  sebelah

  77/1 SULIT

  4

 • 8/6/2019 Percubaan PMR 2011 Sabah KHB ERT

  5/30

  SULIT 77/1

  7 Apakah kebaikan Medium Density Fibreboard(MDF)?

  I Kalis air

  II Tahan haba

  III Lebih ringan

  IV Pelbagai warna

  A I dan II

  B I dan IV

  C II dan III

  D III dan IV

  8 Antara berikut manakah alatan tangan yang digunakan untuk memotong

  perspek?

  A B

  C D

  [Lihat

  sebelah

  77/1 SULIT

  5

 • 8/6/2019 Percubaan PMR 2011 Sabah KHB ERT

  6/30

  SULIT 77/1

  9 Rajah 5 menunjukkan sejenis alatan yang digunakan dalam kerja kayu.

  Rajah 5

  Antara berikut keterangan manakah berkaitan dengan alatan tersebut?

  I Meratakan permukaan kayu

  II Melicinkan permukaan kayu

  III Memudahkan bahan projek dibentuk

  IV Digunakan bersama-sama dengan kertas las

  A I, II dan III

  B I, II dan IV

  C I, III dan IV

  D II, III dan IV

  10 Manakah antara yang berikut, menunjukkan kriteria yang perlu

  dipertimbangkan dalam pemilihan reka bentuk?

  I Wang

  II Rupa bentuk

  III Nilai komersial

  IV Kaedah pembinaan

  A I, II dan III

  B I, II dan IV

  C I, III dan IV

  [Lihat

  sebelah

  77/1 SULIT

  6

 • 8/6/2019 Percubaan PMR 2011 Sabah KHB ERT

  7/30

  SULIT 77/1

  D II, III dan IV

  11 Glu manakah yang sesuai untuk melekatkan dua jenis bahan yang berlainan?

  A Glu PVA

  B Glu PVC

  C Glu plastik

  D Glu sentuh

  12 Pendokumentasian merupakan suatu laporan yang mengandungi

  I jadual kerja

  II nama produk

  III latar belakang produk

  IV latar belakang pencipta

  A I, II dan III

  B I, II dan IV

  C I, III dan IV

  D II, III dan IV

  13 Rajah 6 menunjukkan sejenis alatan tangan.

  Rajah 6

  Apakah kegunaannya?

  I Mengukur jarak

  II Memindahkan ukuran

  III Menanda jarak yang sama

  IV Melukis bulatan dan lengkuk

  [Lihat

  sebelah

  77/1 SULIT

  7

 • 8/6/2019 Percubaan PMR 2011 Sabah KHB ERT

  8/30

  SULIT 77/1

  A I, II dan III

  B I, II dan IV

  C I, III dan IV

  D II, III dan IV

  14 Rajah 7 menunjukkan sebuah bongkah.

  Rajah 7

  Pandangan dari Y ialah

  A

  B

  C

  D

  [Lihat

  sebelah

  77/1 SULIT

  8

  Y

 • 8/6/2019 Percubaan PMR 2011 Sabah KHB ERT

  9/30

  SULIT 77/1

  15 Rajah 8 menunjukkan pelan sebuah objek.

  Rajah 8

  Bahagian berlabel yang manakah menunjukkan garisan objek?

  A P B Q

  C R D S

  16 Rajah 9 menunjukkan bahagian utama sebuah lampu pendarflour.

  Rajah 9

  Bahagian yang berfungsi menghidupkan lampu tersebut ditunjukkan pada

  A P B Q

  C R D S

  [Lihat

  sebelah

  77/1 SULIT

  9

 • 8/6/2019 Percubaan PMR 2011 Sabah KHB ERT

  10/30

  SULIT 77/1

  17 Rajah 10 menunjukkan kadar tarif dan bacaan meter elektrik di sebuah tempat

  kediaman.

  KADAR TARIF KEDIAMAN

  Bagi 200 unit pertama sebulan = RM0.218

  Bagi 800 unit berikutnya sebulan = RM0.258

  Bagi setiap unit tambahan sebulan = RM0.278

  0 1 1 4 3 3

  Bacaan pada 12 Januari

  0 1 3 7 3 5

  Bacaan pada 11 Febuari

  Rajah 10

  Berapakah bayaran yang perlu dijelaskan?

  A RM50.14

  B RM51.34

  C RM59.34

  D RM60.14

  18 Rajah 11 menunjukkan lukisan skematik satu litar elektronik.

  [Lihat

  sebelah

  77/1 SULIT

  10

 • 8/6/2019 Percubaan PMR 2011 Sabah KHB ERT

  11/30

  SULIT 77/1

  Rajah 11

  Antara berikut komponen manakah yang mengawal pengaliran arus elektrik

  dalam litar tersebut?

  A P B Q

  C R D S

  19 Antara berikut manakah litar bersepadu yang mempunyai kedudukan pin yang

  betul?

  20 Antara berikut, komponen manakah yang berfungsi menukarkan gelombang

  bunyi kepada arus elektrik?

  [Lihat

  sebelah

  77/1 SULIT

  11

 • 8/6/2019 Percubaan PMR 2011 Sabah KHB ERT

  12/30

  SULIT 77/1

  A

  B

  C

  D

  21 Jadual berikut menunjukkan simbol dan fungsi komponen elektronik. Pilih

  padanan yang betul.

  Simbol Fungsi

  A

  Sebagai suis

  B

  Membekalkan arus elektrik

  C

  Mengurangkan arus

  D

  Menghasilkan tenaga elektrik

  [Lihat

  sebelah

  77/1 SULIT

  12

 • 8/6/2019 Percubaan PMR 2011 Sabah KHB ERT

  13/30

  SULIT 77/1

  22 Rajah 12 menunjukkan satu proses dalam kerja paip.

  Rajah 12

  Apakah nama alatan tangan X dan Y?

  [Lihat

  sebelah

  77/1 SULIT

  13

 • 8/6/2019 Percubaan PMR 2011 Sabah KHB ERT

  14/30

  SULIT 77/1

  X Y

  A Sepana boleh laras Perengkuh paip

  B Pemotong paip beroda Ragum paip yoke

  C Perengkuh paip Playar cengkam seribu

  D Ragum paip yoke Perengkuh paip

  23 Rajah 13 menunjukkan satu proses dalam kerja paip.

  Rajah 13

  Apakah tujuan proses itu dilakukan?

  A Untuk mencegah paip dari berkarat

  B Untuk mengelakkan kebocoran sambungan

  C Untuk mengelakkan calar apabila dicengkam ragum

  D Untuk melindungi benang paip daripada bocor

  24 Rajah 14 menunjukkan sebuah tangki simbah.

  Rajah 14

  Apakah yang akan berlaku jika bahagian yang berlabel Y bocor?

  [Lihat

  sebelah

  77/1 SULIT

  14

 • 8/6/2019 Percubaan PMR 2011 Sabah KHB ERT

  15/30

  SULIT 77/1

  A Air terus memenuhi tangki simbah dengan sempurna

  B Air terus memenuhi sebahagian daripada tangki simbah

  C Air terus berhenti mengalir masuk ke dalam tangki simbah

  D Air terus memenuhi sehingga melimpah keluar dari tangki simbah

  25 Rajah 15 menunjukkan sejenis jahitan hiasan.

  Rajah 15

  Apakah nama jahitan tersebut?

  A Jahitan kia

  B Jahitan suji bilang

  C Jahitan insang pari

  D Jahitan silang pangkah

  26 Rajah 16 menunjukkan sebuah mesin jahit.

  Rajah 16

  Antara berikut padanan yang manakah benar?

  Bahagian Nama

  A P Tuas angkat

  [Lihat

  sebelah

  77/1 SULIT

  15

 • 8/6/2019 Percubaan PMR 2011 Sabah KHB ERT

  16/30

  SULIT 77/1

  B Q Roda imbang

  C R Penekan jahitan

  D S Pelaras mata jahitan

  27 Apakah maksud etika makan?

  A Budaya makan sesuatu kaum

  B Susun atur alatan makan di meja makan

  C Penggunaan kutleri yang tepat ketika makan

  D Tatacara yang baik dan harus diamalkan ketika makan

  28 Antara berikut yang manakah merupakan hidangan sepinggan lengkap?

  I Kuih lompang

  II Nasi goreng

  III Bihun sup

  IV Burger

  A I, II dan III

  B I, II dan IV

  C I, III dan IV

  D II, III dan IV

  29 Rajah 17 menunjukkan sejenis lampu di tempat kediaman.

  Rajah 17

  Apakah jenis pencahayaan yang dihasilkan oleh lampu tersebut?

  A Pencahayaan am

  B Pencahayaan khusus

  C Pencahayaan langsung

  D Pencahayaan tidak langsung

  [Lihat

  sebelah

  77/1 SULIT

  16

 • 8/6/2019 Percubaan PMR 2011 Sabah KHB ERT

  17/30

  SULIT 77/1

  30 Antara berikut yang manakah merupakan aktiviti pembersihan berkala?

  A Menyapu sampah

  B Mengelap tingkap

  C Menggilap perabot

  D Membuang sampah

  31 Rajah 18 menunjukkan satu aktiviti dalam pemasuan semula tanaman hiasan.

  Rajah 18

  Apakah tujuan aktiviti tersebut?

  A Mengelakkan hidupan tanah daripada memasuki pasu

  B Membolehkan akar tumbuhan keluar daripada bawah pasu

  C Mengelakkan medium keluar dari pasu semasa penyiraman dilakukan

  D Mengelakkan terlalu banyak air keluar semasa kerja penyiraman

  dilakukan

  32 Rajah 19 menunjukkan keratan batang sejenis tanaman hiasan.

  Rajah 19

  Apakah contoh tanaman hiasan yang sesuai dibiakkan seperti dalam rajah?

  I Bunga raya

  II Bunga kertas

  III Bunga ati-ati

  IV Bunga keembung

  A I, II dan III

  [Lihat

  sebelah

  77/1 SULIT

  17

 • 8/6/2019 Percubaan PMR 2011 Sabah KHB ERT

  18/30

  SULIT 77/1

  B I, III dan IV

  C II, III dan IV

  D I, II, III dan IV

  33 Antara berikut, yang manakah menunjukkan cara memasak dengan haba

  lembab?

  A B

  C D

  34 Diet seimbang ialah

  A pemakanan yang mengandungi banyak lemak

  B pemakanan yang mengandungi banyak karbohidrat

  C pemakanan yang menggunakan banyak kaedah masakan

  D pemakanan yang mengandungi semua zat makanan yang diperlukan oleh

  tubuh dalam kadar yang betul

  35 Faktor-faktor yang mempengaruhi perancangan menu ialah

  I pekerjaan

  II perbelanjaan

  III keperluan diet

  IV sumber masa dan tenaga

  A I, II dan III

  [Lihat

  sebelah

  77/1 SULIT

  18

 • 8/6/2019 Percubaan PMR 2011 Sabah KHB ERT

  19/30

  SULIT 77/1

  B I, II dan IV

  C I,III dan IV

  D II, III dan IV

  36 Jadual 1 menunjukkan pengiraan kos bagi menyediakan 10 pinggan mi goreng.

  Jadual 1

  Berapakah kos untuk memasak sepinggan mi goreng.

  A RM1.60

  B RM2.60

  C RM3.60

  D RM4.60

  37 Guru menyediakan bahan seperti dalam Jadual 2.

  Jadual 2

  Apakah jenis masakan yang boleh dihasilkan menggunakan bahan tersebut?

  A Kek

  B Biskut

  C Bater cair

  D Bater pekat

  [Lihat

  sebelah

  77/1 SULIT

  19

  Kos bahan = RM7.80

  Kos upah = RM7.00

  Kos sampingan = RM 1.20

  100g tepung gandum

  125ml cecair

  camca teh garam

  1 biji telur

 • 8/6/2019 Percubaan PMR 2011 Sabah KHB ERT

  20/30

  SULIT 77/1

  38 Antara berikut padanan yang manakah BETUL?

  Jenis Kuih Sumber

  A Kuih Kosui Beras pulut,gula melaka

  B Abuk-abuk Sagu, gula melaka,kelapa

  C Cucur badak Ubi kayu, gula melaka,kelapa

  D Lepat pisang Pisang, sayuran tempatan,tepung kanji

  39 Jadual 3 menunjukkan kos pengeluaran untuk menyedia dan memasak sebiji

  Kek Coklat.

  Jadual 3

  Berapakah kos pengeluaran untuk menyedia dan memasak15 biji Kek Coklat?

  A RM202.20 B RM186.00C RM144.00 D RM124.00

  40 Rajah 20 menunjukkan salah satu kaedah membuat kek.

  Rajah 20

  Antara berikut, kek manakah yang dihasilkan menggunakan kaedah tersebut?

  A Kek Bantal

  B Kek Coklat

  [Lihat

  sebelah

  77/1 SULIT

  20

  Kos bahan = RM8.20

  Kos upah = RM3.00

  Kos overhed = RM1.20

 • 8/6/2019 Percubaan PMR 2011 Sabah KHB ERT

  21/30

  SULIT 77/1

  C Bahulu Gulung

  D Ban Batu Karang

  41 Rajah 21 menunjukkan cara membuat pastri rapuh.

  Rajah 21

  Apakah tujuan meninggikan tangan semasa menggaul adunan?

  A Supaya lemak tidak cair

  B Memastikan pastri masak sama rata

  C Mengelakkan pastri menjadi liat dan keras

  D Memasukkan seberapa banyak udara yang boleh

  42 Rajah 22 menunjukkan cara membuat kek dengan kaedah enjut.

  Rajah 22

  Adunan tersebut sudah cukup dienjut apabila ia berkeadaan seperti berikut.

  I Gebu

  [Lihat

  sebelah

  77/1 SULIT

  21

 • 8/6/2019 Percubaan PMR 2011 Sabah KHB ERT

  22/30

  SULIT 77/1

  II Licin

  III Berkrim

  IV Kembang

  A I dan II

  B I dan IV

  C II dan III

  D III dan IV

  43 Antara berikut yang manakah contoh pastri savouri?

  I Karipap

  II Tart telur

  III Tart kelapa

  IV Sardin gulung

  A I dan II

  B I dan IV

  C II dan III

  D III dan IV

  Jadual 4

  44 Antara berikut fabrik manakah yang mempunyai ciri-ciri seperti Jadual 4?

  A Nilon

  B Kapas

  C Sutera

  [Lihat

  sebelah

  77/1 SULIT

  22

  Kukuh

  Tidak mudah renyuk

  Lemah pada alkali

  Tahan cahaya matahari

 • 8/6/2019 Percubaan PMR 2011 Sabah KHB ERT

  23/30

 • 8/6/2019 Percubaan PMR 2011 Sabah KHB ERT

  24/30

  SULIT 77/1

  Antara berikut manakah tanda pola yang salah kedudukannya?

  A Ira lurus B Lipatan fabrik

  C Lisu pemadan D Garis pemadan

  47 Apakahjenis kelim yang paling sesuai dijahit pada skirt berkasing?

  I Kelim betawi

  II Kelim lipat tindih

  III Kelim papan mesin

  IV Kelim belah kangkung

  A I dan II

  B I dan IV

  C II dan III

  D III dan IV

  48 Antara berikut susun atur pola yang manakah diletakkan dengan betul?

  [Lihat

  sebelah

  77/1 SULIT

  24

 • 8/6/2019 Percubaan PMR 2011 Sabah KHB ERT

  25/30

  SULIT 77/1

  49 Rajah 24 menunjukkan sejenis jahitan hiasan.

  Rajah 24

  Apakah nama jahitan tersebut?

  A Jahitan mesin

  B Jahitan suji bilang

  C Jahitan insang pari

  D Jahitan silang pangkah

  50 Rajah 25 menunjukkan sejenis kancing.

  [Lihat

  sebelah

  77/1 SULIT

  25

 • 8/6/2019 Percubaan PMR 2011 Sabah KHB ERT

  26/30

  SULIT 77/1

  Rajah 25

  Apakah jenis kancing tersebut?

  A Butang dan lubang butang

  B Cangkuk dan palang

  C Cangkuk dan rumah

  D Butang dan rulo

  51 Antara berikut yang manakah menunjukkan cara memanjangkan pola blaus?

  A B

  C D

  52 Jadual 5 menunjukkan pernyataan tentang sejenis jahitan hiasan.

  [Lihat

  sebelah

  77/1 SULIT

  26

  Menghasilkan corak timbul

  Menggunakan jahitan tangan atau mesin

  Terdapat wadding antara dua lapisan fabrik

 • 8/6/2019 Percubaan PMR 2011 Sabah KHB ERT

  27/30

  SULIT 77/1

  Jadual 5

  Apakah jahitan hiasan tersebut?

  A Kuilting

  B Tampal hias

  C Tampal cantum

  D Sulam menyulam

  53 Rajah 26 menunjukkan cara menjahit kelepet melengkung.

  Rajah 26

  Apakah tujuan membuat lisu kecil pada bahagian tepi kelepet?

  A Memberi bentuk

  B Menghias kelepet

  C Mengemas kelepet

  D Menghilangkan gelembung

  54 Rajah 27 menunjukkan sejenis jahitan hiasan pada satu artikel.

  [Lihat

  sebelah

  77/1 SULIT

  27

 • 8/6/2019 Percubaan PMR 2011 Sabah KHB ERT

  28/30

  SULIT 77/1

  Rajah 27

  Apakah jahitan hiasan tersebut?

  A Kuilting

  B SulamanC Tampal hias

  D Tampal cantum

  55 Rajah 28 menunjukkan sehelai blaus.

  Rajah 28

  Apakah jenis belah yang digunakan pada blaus tersebut?

  A Belah kelepet sama lebar

  B Belah slit berlapik

  C Belah berkun

  D Belah berzip

  56 Rajah 29 menunjukkan satu proses jahitan.

  [Lihat

  sebelah

  77/1 SULIT

  28

 • 8/6/2019 Percubaan PMR 2011 Sabah KHB ERT

  29/30

  SULIT 77/1

  Rajah 29

  Apakah tujuan X diletakkan di atas butang?

  A Supaya butang tidak terlalu ketat

  B Supaya dijadikan panduan untuk menjahit

  C Supaya dapat mengukuhkan jahitan lubang butang

  D Supaya dapat memberi ruang antara fabrik dan butang

  57 Pemilihan jenis belah bergantung kepada

  I bentuk badan pemakai

  II jenis pakaian yang dijahit

  III jenis fabrik yang digunakan

  IV kedudukan belah pada pakaian

  A I, II dan III

  B I, II dan IV

  C I, III dan IV

  D II, III dan IV

  58 Apakah nama agensi yang memastikan barangan elektrik selamat digunakan?

  [Lihat

  sebelah

  77/1 SULIT

  29

 • 8/6/2019 Percubaan PMR 2011 Sabah KHB ERT

  30/30

  SULIT 77/1

  A UDA B MARA

  C SIRIM D PORIM

  59 Antara berikut akta manakah yang berkaitan dengan pernyataan di atas?

  A Akta Sewa Beli 1967

  B Akta Kawalan Harga 1946

  C Akta Kawalan Barangan 1961

  D Akta Timbang dan Sukat 1972

  60 Usahawan yang inovatif adalah seorang usahawan yang berkebolehan untuk

  A Membeli semua barang yang diminati

  B Mencipta barangan untuk kegunaan diri sendiri

  C Mencipta sesuatu barang atau produk yang belum ada di pasaran

  D Mengubahsuai barangan lama kepada sesuatu barang atau produk yang

  baru

  30

  KERTAS SOALAN TAMAT

  Kerajaan telah menetapkan harga

  maksimum bagi barang kawalan