2011 PPMR Kedah Geografi w Ans

 • Upload
  jee2kk

 • View
  271

 • Download
  0

Embed Size (px)

Citation preview

 • 8/6/2019 2011 PPMR Kedah Geografi w Ans

  1/27

  SULIT23/1GeografiOGOS20111 1/4 jam

  MAJLlS PENGETUA SEKOLAH MALAYSIA (MPSM)NEGERI KEDAH DARUL AMANPROGRAM PENINGKATAN AKADEMIKPENILAIAN MENENGAH RENDAH 2011

  GEOGRAFI 23/1Satu jam lima belas minit

  JANGAN BUKA KERTAS SOALAN INI SEHINGGA DIBERITAHU

  23/1

  1. Kertas soa/an ini mengandungi 60 soa/an.2. Jawab semua soa/an.3. Tiap-tiap soa/an diikuti o/eh empat cadangan jawapan yang berhuruf A, B, C dan D.Bagi tiap-tiap soa/an pi/ih satu jawapan sahaja. Tandakan semua jawapan anda padakertas objektif yang disediakan.4. Fikir dengan te/iti ketika memi/ih jawapan. Jika anda hendak menukar sesuatu jawapan,padamkan sehingga bersih tanda yang tidak dikehendaki itu dan hitamkan pilihananda yang baru.

  Kertas soalan ini mengandungi 26 halaman bercetak 2011 Hak Cipta MPSM Negeri Kedah23/1

  [Lihat halaman sebelahSULIT

  *k

 • 8/6/2019 2011 PPMR Kedah Geografi w Ans

  2/27

  SULIT 2

  Saalan 1 hingga 6 berdasarkan peta tapa di bawah.58

  57

  56

  55

  54

  53

  52

  23/1

  5120

  I ~ I []]rnI ' ~ + ~ I

  21

  Kontur

  GetahKelapaPaya bakauBalai Polis

  22 23 24

  Petempatan

  SungaiHutan

  I ~ I PasirPejabat Daerah

  23/1

  q 9

  Laut

  25 26 27

  [0 Masjid U1_ .If -1 Padi tI J Kelapa sawitW StesenTrigonometriSekolah 1 em mewakili 1 km

  SULIT

  *k

 • 8/6/2019 2011 PPMR Kedah Geografi w Ans

  3/27

  SULIT 31. Ciri fizikal yang terdapat dalam empat segi grid di bawah ialah

  53

  5123 25

  A. telukB. anak tanjungC. beting pasirD. gerbang laut

  2. Pala petempatan berjajar terdapat di segi empat grid

  A B56 56

  54 5421 23 23

  C o54 57

  52 5523 25 25

  23/1

  23/1

  25

  27

  [Lihat halaman sebelahSULIT

  *k

 • 8/6/2019 2011 PPMR Kedah Geografi w Ans

  4/27

  SULIT 4 23/13. Pekerjaan utama penduduk Pekan Nuri ialah

  I nelayanII pesawahIII pengumpul hasil sawitIV pemungut kelapaA. I dan IIB. I dan IVC. II dan IIID. III dan IV

  4. Bearing sukuan Kg. Jeli (RG260567) dari Bt. Pak Kiau (RG208578) ialahA. U 12 BB. S 12 TC. S 78BD. S 78T

  5. Kira luas kawasan pay a bakau di bahagian t imur petaA. 3 kilometer persegiB. 6 kilometer persegiC. 8 kilometer persegiD. 12 kilometer persegi

  6. Apakah faktor yang mempengaruhi petempatan di dalam peta ?I Darjah ketersampaianII Kegiatan ekonomiIII KeselamatanIV Sumber airA. I dan IIB. I dan IVC. II dan IIID. III dan IV "

  23n SULIT

  *k

 • 8/6/2019 2011 PPMR Kedah Geografi w Ans

  5/27

  SULIT 57. Antara berikut, yang manakah banjaran gunung lipat muda ?

  I Banjaran CrockerII Banjaran Tama AbuIII Banjaran TitiwangsaIV Banjaran Pantai TimurA. I dan IIB. I dan IVC. II dan IIID. III dan IV

  Gambar rajah di bawah menunjukkan bentuk-bentuk muka bumi pinggir pantai.

  Daratan

  Laut

  8. Apakah bentuk muka bumi X ?A. LagunB. PantaiC. TomboloD. Beting pasir

  9. Antara berikut, bentuk muka bumi yang manakah terhasil daripada proses hakisansungai?I Lurah bentuk VII Lubang periukIII Tasik ladamIV TetambakA. I dan IIB. I dan IVC. II dan IIID. III dan IV

  2311

  [Lihat halaman sebelah2Y1 SULIT

  *k

 • 8/6/2019 2011 PPMR Kedah Geografi w Ans

  6/27

  SULIT 6 23/1

  Sg. Bernam 8g. Kesang

  10. Sungai yang manakah mempunyai fungsi yang sam a dengan sungai-sungai di atas ?A. Sg . SegamaB. Sg. MuarC. Sg. LuparD. Sg. Muda

  SEMENANJUNG MALAYSIA

  11. Kesan alam sekitar akibat pembinaan lebuh raya di atas ialahI banjir kilatII hakisan tanihIII gelongsoran tanihIV peningkatan nutrien tanihA. I dan IIB. I dan IVC. II dan IIID. III dan IV

  23n SULIT

  *k

 • 8/6/2019 2011 PPMR Kedah Geografi w Ans

  7/27

  SULIT 7 23/1Gambar di bawah menunjukkan kawasan tanaman padi di Pulau Jawa, Indonesia.

  12. Mengapakah kaedah pertanian seperti dalam gambar di atas dijalankan ?I Mengawal hakisan tanihII Kawasan pertanian terhadIII Kekurangan tenaga buruhIV Mengurangkan kos pengeluaranA. I dan IIB. I dan IVC. II dan IIID. III dan IV

  Kutub Utara

  Khatulistiwa

  Kutub Selatan13. Apakah waktu tempatan di ban dar X jika waktu di Y pukul 9.00 pagi ?

  A. 1.40 pagiB. 7.00 pagiC. 11.00 pagiD. 4.20 petang

  [Lihat halaman sebelah23/1 SULIT

  *k

 • 8/6/2019 2011 PPMR Kedah Geografi w Ans

  8/27

  SULIT 8 2311

  III

  14. Solstis musim dingin berlaku pada kedudukanA. IB. IIC. IIID. IV

  X (1155m)

  Y (165m)Aras laut

  15. Berapakah suhu di tempat X jika suhu di Y ialah 2 rC ?A. 19CB. 21 CC. 23CD. 25C

  2311 SULIT

  *k

 • 8/6/2019 2011 PPMR Kedah Geografi w Ans

  9/27

  SULIT 9 23/116. Antara berikut, pernyataan yang manakah menerangkan tentang ciri-ciri iklim di Malaysia?

  I Jumlah hujan tahunan melebihi 2000 mmII Kelembapan bandingan tinggiIII Julat suhu tahunan melebihi 1QCIV Min suhu tahunan 32CA. I dan IIB. I dan IVC. II dan IIID. III dan IV

  17. Antara berikut, kegiatan manakah yang dipengaruhi oleh keadaan cuaca Malaysia?I Memproses kelapa sawitII Menjana kuasa hidroelektrikIII Menoreh getahIV Menanam padiA. I dan IIB. I dan IVC. II dan IIID. III dan IV

  Suhu musim sejuk -11 C Diliputi hutan taiga

  18. Pernyataan di atas merujuk kepada kawasanA. SiberiaB. GreenlandC. MediterraneanD. Monsun Tropika

  23/1

  ..

  [Lihat halaman sebelahSULIT

  *k

 • 8/6/2019 2011 PPMR Kedah Geografi w Ans

  10/27

  SULIT 10 23/1

  Peta menunjukkan kawasan iklim dunia.

  DUNIA19. Manakah benar tentang cara hidup penduduk di kawasan berlorek ?

  I Gandum ditanam pada musim panasII Memburu binatang pad a musim sejukII I Hidup beqjindah randah mengikut musimIV Pembalakan dijalankan sepanjang tahunA. I dan IIB. I dan IVC. II dan IIID. III dan IV

  Peningkatan suhu Pencairan ais di kutub Aras air laut meningkat

  20. Kesan di atas berlaku akibat fenomenaA. kesan rumah hijauB. penipisan ozonC. pulau habaD. hujan asid

  23N SULIT

  *k

 • 8/6/2019 2011 PPMR Kedah Geografi w Ans

  11/27

  SULIT 11 23/1

  21. Kombinasi manakah yang benar ?Jenis Tanih Jenis PokokA Gambut Meranti

  B Laterit Api-apiC Pasir Rhu0 Aluvium Cengal

  Hutan Taiga Hutan Mediterranean Hutan Hujan Tropika

  22. Apakah ciri persamaan kawasan hutan di atas?A. Malar hijauB. Dirian tulenC. Berbentuk kanopD. Kepelbagaian spesies

  23. Tumbuhan semula jadi di atas terdapat di kawasan peta yang bertanda

  DUNIA23/1

  [Lihat halaman sebelahSULIT

  *k

 • 8/6/2019 2011 PPMR Kedah Geografi w Ans

  12/27

  SULIT 12

  Kawasan berlorek dalam peta di bawah menunjukkan lokasi tumbuhan semula jadi.

  ,' - "' l" " , ,.,..:..... . r - ) ....,

  MALAYSIA

  24. Apakah kepentingan tumbuhan tersebut?I. Membuat cerucukII. Sumber arang kayuIII. Menghasilkan kayu gergajiIV. Membuat perabotA. I dan IIB. I dan IVC. II dan IIID. III dan IV

  25. Apakah kesan aktiviti di atas ?A. Udara tercemarB. Peningkatan suhu setempatC. Penipisan lapisan ozonD. Keasidan tanih meningkat

  I

  ,-

  23/1

  2311 SULIT

  *k

 • 8/6/2019 2011 PPMR Kedah Geografi w Ans

  13/27

  SULIT 1326. Apakah kepentingan hutan paya air masin ?

  I.II.III.

  Mencegah hakisanKawasan ekopelanconganKawasan tadahanIV. Tempat penetasan penyuA. I dan IIB. I dan IVC. II dan IIID. III dan IV

  Pokok bernilai dibantu untuk hidup subur Pokok tidak bernilai ditebas , diracun atau digelang

  27. Maklumat di atas merujuk kepadaA. penebangan terpil ihB. penghutanan semulaC. rawatan silvikulturD. ladang hutan

  Meter

  500 1 - r 7 " ' T " 7 ' ~ - - " > . 2 9 00 f -L- ' - - ' - -

 • 8/6/2019 2011 PPMR Kedah Geografi w Ans

  14/27

  SULIT 14 23/129. Mengapakah lokasi berikut menjadi tumpuan penduduk?

  Sungai Way, Selangor Bayan Lepas, Pulau Pinang

  A. Kawasan pertanianB. Kawasan perlombonganC. Kawasan perkilanganD. Kawasan perikanan

  30. Kombinasi manakah yang benar ?Bandar Faktor Kepadatan Penduduk

  A. Taiping PertanianB. Shah Alam PentadbiranC. Bintulu PerikananD. Lahad Datu Perindustrian

  Wanita berpendidikan tinggi Amalan perancangan keluarga

  31. Pernyataan manakah yang dapat dikaitkan dengan maklumat di atas ?A. Taraf hidup menu runB. Kadar kelahiran menurunC. Peluang pekerjaan berkuranganD. Jumlah migrasi berkurangan

  23/1 SULIT

  *k

 • 8/6/2019 2011 PPMR Kedah Geografi w Ans

  15/27

  SULIT 15

  MALAYSIA

  /.. .r :

  23/1

  32. Berdasarkan peta di atas, yang manakah benar tentang kawasan dan faktor kepadatanpenduduk?Kawasan Faktor kepadatan penduduk

  I. PertanianII. PerindustrianIII. Pusat pentadbiranIV. Perlombongan

  A. I dan IIB. I dan IVC. II dan IIID. III dan IV

  33. Apakah ciri penduduk negara berikut ?

  Bangladesh Ethiopia

  I. Kadar kelahiran tinggiII. Taraf teknologi tinggiIII. Kadar kenai huruf tinggiIV. Kadar pertambahan penduduk tinggiA. I dan IIB. I dan IVC. II dan IIID. III dan IV

  [Lihat halaman sebelah23n SULIT

  *k

 • 8/6/2019 2011 PPMR Kedah Geografi w Ans

  16/27

  SULIT 16

  En. Ali bertugas sebagai seorang guru di Ulu Tembeling, Pahang ,telah dinaikkan pangkat sebagai pengetua di Kuantan, Pahang.

  34. Jenis migrasi yang terlibat dalam pernyataan di atas ialahA. bandar ke bandarB. luar bandar ke luar bandarC. bandarke luarbandarO. luar bandar ke bandar

  AktivitiPertanian diusahakansecara giat danberterusan

  Kawasan

  Oataran Kedah Oataran Kelantan

  35. Antara berikut, yang manakah kesan aktiviti di atas ?I. Kandungan nutrien bertambahII. Kesuburan tanih meningkatIII. Pencemaran air meningkatIV. Paras keasidan tanih meningkatA. I dan IIB. I dan IVC. II dan IIIO. III dan IV

  23/1

  23n SULIT

  *k

 • 8/6/2019 2011 PPMR Kedah Geografi w Ans

  17/27

  SULIT 17 23/136. Lokasi manakah merupakan petempatan awal di Malaysia?

  SEMENANJUNG MALAYSIAA. I dan IIB. I dan IVC. II dan IIID. III dan IV

  Tanah pamah rata serta subur Ditanami padi sawah37. Lokasi petempatan luar bandar di atas berkaitan dengan ciri

  A. ketersampaianB. keselamatanC. sumber airD. tanih

  Kuala Besut, Terengganu Kuala Sedili , Johor Mukah, Sarawak

  38. Petempatan di atas berkait dengan kegiatan ekonomiA. pertanianB. perikananC. pembalakanD. perindustrian

  [Lihat halaman sebelah23n SULIT

  *k

 • 8/6/2019 2011 PPMR Kedah Geografi w Ans

  18/27

  SULIT 18

  petempatanK X petempatan/ awasan

  paras airsungai biasa

  39. Kawasan X dipilih sebagai tapak petempatan keranaA. kemudahan pengangkutanB. mudah mendapat bekalan airC. mengelakkan kejadian banjirD. tanih yang subur

  Jumlah penduduk antara 1 hingga 1999 orang Kegiatan berasaskan pertanian

  40. Pernyataan di atas berkaitan petempatan diA. kampungB. pekanC. ban darD. bandar raya

  Felda Bukit Goh, Pahang Felda Gugusan Adela, Kota Tinggi

  41. Apakah jenis pola petempatan di atas ?A. BerselerakB. BerkelompokC. BerpusatD. Berjajar

  23/1

  23n SULIT

  *k

 • 8/6/2019 2011 PPMR Kedah Geografi w Ans

  19/27

  SULIT 19 23/142. Fungsi petempatan manakah yang benar?

  Bandar FunqsiA. Tanjung Malim PerikananB. Kerteh Pertanianc. Kuantan PelabuhanO. Kudat Pertahanan

  Yuna sangat gemar melancong sambil mengumpul kraf tangan tradisional

  43. Oi manakah destinasi paling sesuai untuk beliau kunjungi ?A. Taiping, PerakB. Bintulu , SarawakC. Kuantan , Pahango. Kuala Terengganu,Terengganu

  44. Antara berikut, manakah masalah yang wujud akibatproses pembandaran ?I PencemaranII Kekurangan tenaga buruhIII Peluang pekerjaan terhadIV Kesesakan lalu lintasA. I dan IIB. I dan IVC. II dan IIIO. III dan IV

  Rumah Pangsa Kg. Kayu Ara, Petaling Jaya. Oanchi, Tokyo, Jepun.

  45. Apakah tujuan utama pembinaan projek perumahan di atas?A. Mengatasi pencemaran udaraB. Mengurangkan masalah sosialC. Mewujudkan peluang pekerjaanO. Mengurangkan kawasan setinggan

  [Lihat halaman sebelah23/1 SULIT

  *k

 • 8/6/2019 2011 PPMR Kedah Geografi w Ans

  20/27

  SULIT 20 23/1

  46. Landasan kereta api pertama dibina menghubungkanA. Kuala Lumpur ke Port SwettenhamB. Seremban ke Port DicksonC. Taiping ke Port WeldD. Tapah ke Teluk Anson

  Pelabuhan kontenaMembina dan membaiki kapal

  47. Pernyataan di atas merujuk pelabuhan bertanda

  SEMENANJUNG MALAYSIA

  48. Apakah kepentingan utama Jalan Air St. Lawrence -Tasik-Tasik Besar, Kanada ?I Rancangan pengairan pertanianII Mengangkut bahan mentah pukalIII Menghubungkan bandar-bandar utamaIV Menggalakkan industri pelanconganA. I dan IIB. I dan IVC. II dan IIID. III dan IV

  23/1 SULIT

  *k

 • 8/6/2019 2011 PPMR Kedah Geografi w Ans

  21/27

  SUUT 21 23/1

  49. Kombinasi manakah yang benar tentang sumber tanih dan kegunaannya?Sumber Tanih Tanaman

  I Aluvium padiII Pasir kelapaIII Gambut kokoIV Laterit tembakau

  A. I dan IIB. I dan IVC. II dan IIID 'II dan IV

  50. Apakah sumber mineral yang digunakan untuk menghasilkan produk di atas?A. KaolinB. BauksitC. Bijih BesiD. Bijih Timah

  [Lihat halaman sebelah23/1 SUUT

  *k

 • 8/6/2019 2011 PPMR Kedah Geografi w Ans

  22/27

  SULIT

  Bakau KurapBakau MinyakApi-Api

  22

  51. Pernyataan di atas merujuk kepada spesies tumbuhan yang terdapat di kawasanI Timur Laut, SabahII Daerah Larut dan Matang, PerakIII sekitar Tasik Chini, PahangIV sekitar Sungai Rajang, SarawakA. I dan IIB. I dan IVC. II dan IIID. III dan IV

  52. Apakah jenis pekerjaan yang dapat diceburi di kawasan di atas?I JurujualII JuruukurIII Ahli geologiIV JuruteraA. I dan IIB. I dan IVC. II dan IIID. III dan IV

  23/1

  23/1

  SULIT

  *k

 • 8/6/2019 2011 PPMR Kedah Geografi w Ans

  23/27

  SULIT 2353. Kombinasi manakah yang benar ?

  Langkah Pengurusan ProgramI Pemeliharaan Estet hutanII Pemuliharaan Penebangan terpilihIII Pendidikan World Wild Life For Fund and NatureIV Penguatkuasaan Mengawal pembalakan haramundang-undang

  A. I dan IIB. Idan IVC. II dan IIID. III dan IV

  54. Antara berikut, manakah kesan penebangan hutan secara tidak terkawal diMalaysia?I Banyak spesies flora dan fauna ditemuiII Keseimbangan ekosistem tergangguIII Harimau , tapir, dan seladang mengalami kepupusanIV Kayu berharga seperti jati dan penaga semakin berkuranganA. I dan IIB. I dan IVC. II dan IIID. III dan IV

  23/1

  [Lihat halaman sebelah23n SULIT

  *k

 • 8/6/2019 2011 PPMR Kedah Geografi w Ans

  24/27

  SULIT 24

  Diperoleh daripada sisa tumbuhan dan sisa ladang Teknologi menghasilkannya mudah

  55. Pernyataan di atas menerangkan sejenis sumber tenaga yang dihasilkan dikawasan peta yang bertanda

  DUNIA

  Menikmati keindahan alam semula jadi ekopelancongan

  56. Pernyataan di atas merujuk kepada kawasan pelancongan berikutA. Kuala GulaB. Kota A FarmosaC. Muzium NegaraD. Putrajaya

  23/1

  23n SULIT

  *k

 • 8/6/2019 2011 PPMR Kedah Geografi w Ans

  25/27

  SULIT 25

  Sektor perladangan Sektor pembinaan

  57. Antara berikut, manakah buruh asing yang paling ramai bekerja dalam sektor di atas ?I BangladeshII IndonesiaIII FilipinaIV PakistanA. I dan IIB. I dan IVC. II dan IIID. III dan IV

  Jepun Singapura China

  58. Apakah persamaan langkah yang diambil bagi mengurangkan kesan kegiatan ekonominegara-negara di atas ?A. Kitar semula bungkusan baranganB. Rawat air mentahC. Kitar semula sisa cecairD. Rawat semula air sisa

  2311

  [Lihat halaman sebelah23/1 SULIT

  *k

 • 8/6/2019 2011 PPMR Kedah Geografi w Ans

  26/27

  SULIT 26 23/1

  59. Kombinasi manakah benar tentang projek usahasama Malaysia dengan pelaburan ekuitiasing?

  Pelaburan Asing UsahasamaI Mitsubishi ProtonII Kawasaki PeroduaIII Daihatsu ModenasIV Kia Motors Naza Motors

  A. I dan IIB. I dan IVC. II dan IIID. III dan IV

  60. Segitiga Pertumbuhan Ekonomi antara Indonesia, Malaysia, dan Thailand dikenalsebagaiA. BIMPB. EAECC. IMT-GTD. IMS-GT

  KERTAS SOALAN TAMAT

  23/1 SULIT

  *k

 • 8/6/2019 2011 PPMR Kedah Geografi w Ans

  27/27