26
www.moe.gov.my/lp PENTAKSIRAN DI PERINGKAT MENENGAH RENDAH

Dasar ppmr 2014

Embed Size (px)

Citation preview

Page 1: Dasar ppmr 2014

www.moe.gov.my/lp

PENTAKSIRAN DI PERINGKAT MENENGAH RENDAH

Page 2: Dasar ppmr 2014

Sistem Pentaksiran Pendidikan Kebangsaan

(Menengah Rendah)

Kohort Pertama : (2012 – 2014) – PBS

Page 3: Dasar ppmr 2014

Tingkatan 1 (2012) Tingkatan 2 (2013) Tingkatan 3 (2014)

Pentaksiran Sekolah – DSP Tingkatan 1

Pelaporan Tingkatan 1

Pentaksiran Psikometrik

PAJSK

PAJSK

Pelaporan Tingkatan 2

Pentaksiran Sekolah – DSP Tingkatan 2

PAJSK

Pelaporan Pentaksiran Menengah Rendah

Pentaksiran Pusat

Pentaksiran Sekolah –

DSP Tingkatan 3

Pentaksiran Psikometrik

Pelaksanaan PBS Peringkat Menengah Rendah

Kohort Pertama 100% PBS: (2012 – 2014)

Page 4: Dasar ppmr 2014

Pentaksiran Pendidikan

Satu proses mendapatkan maklumat dan seterusnya

membuat keputusan (professional judgement) tentang

produk sesuatu program pendidikan (prestasi murid)

Dapatkan

maklumat

Buat keputusan:

Memperbaiki &

mempertingkatkan

pembelajaran

APA yang murid TAHU

APA yang murid BOLEH BUAT

APA yang murid BOLEH AMALKAN

Page 5: Dasar ppmr 2014

Kurang

formal

Lebih

formal

Tidak berstruktur

• Perjumpaan/ pertemuan tidak rasmi

• Perbualan

Sangat

berstruktur

•Peperiksaan

•Ujian setara

•Ujian aptitud

Kurang berstruktur

•Soal selidik

•Pemerhatian

•Pentaksiran kendiri

Berstruktur

•Ujian dalam kelas

•Senarai semak

•Tugasan praktikal

•Projek

•Kajian kes

Guru membuat keputusan berdasarkan maklumat yang

dikumpulkan melalui pelbagai teknik dan bentuk pentaksiran

Pentaksiran Pendidikan

Sumber: Prof. Jim Tognolini

Page 6: Dasar ppmr 2014

Pentaksiran Sekolah (PS) – T1, T2, T3

PS

Pentaksiran Rujukan Standard

Dirancang, dibina,

ditadbir, di sekolah

Diperiksa, direkod dan dilapor oleh

guru

Formatif / sumatif

• Growth pembelajaran murid

merujuk kepada standard

• Berpusatkan murid

• Kemahiran Berfikir

Aras Tinggi (KBAT)

• Pengiktirafan sumbangan guru

• Assessment for and of learning

• Pelbagai bentuk instrumen

• Feedback & feedforward

Page 7: Dasar ppmr 2014

PAJSK – T1, T2, T3

KOMPONEN PAJSK

KOKURIKULUM

SUKAN & PERMAINAN

SEGAK & BMI

Penyertaan,

penglibatan dan

pencapaian

Sukan dan

Permainan

di peringkat

sekolah, daerah,

negeri, negara &

antarabangsa

Standard Kecergasan

Fizikal Kebangsaan

(SEGAK)

• Mengukur tahap

kecergasan

Body Mass Index (BMI)

• Merekodkan tentang

ketinggian dan berat

badan bagi

menentukan tahap

jisim badan.

Penyertaan,

penglibatan dan

pencapaian

dalam kerja

sukarela semasa

atau luar waktu

sekolah

EKSTRA

KURIKULUM

KELAB & PERSATUAN

Penyertaan,

penglibatan dan

pencapaian

Kelab dan

Persatuan

di peringkat

sekolah, daerah,

negeri, negara &

antarabangsa

BADAN BERUNIFORM

Penyertaan,

penglibatan dan

pencapaian

Badan

Beruniform

di peringkat

sekolah, daerah,

negeri, negara &

antarabangsa

Page 8: Dasar ppmr 2014

SEGAK – T1, T2, T3

Ujian Jangkauan Melunjur

Ujian Ringkuk Tubi Separa Ujian Tekan Tubi

Ujian Naik Turun Bangku

Selama 3 Minit

Page 9: Dasar ppmr 2014

Pentaksiran Psikometrik

UJIAN APTITUD • Aptitud Umum

(Tahun 3 & 6) • Aptitud Khusus (Tkt 3)

PENTAKSIRAN

PSIKOMETRIK

INVENTORI PERSONALITI

• Inventori Tret Personaliti (Tkt 1 & 4)

• Inventori Minat Kerjaya (Tkt 1, 3 & 5)

Mengukur kebolehan semula jadi (innate ability) dan kebolehan yang diperoleh (acquired ability)

Tidak berasaskan kurikulum

• Tidak berjadual

• Tidak berjadual

Mengenal pasti kecenderungan, kekuatan/kelemahan, minat, bakat dan kesediaan bagi menyediakan situasi pengajaran dan pembelajaran yang terbaik dan mewujudkan suasana pembelajaran yang aktif dan berkesan

Mendapatkan maklumat tentang ciri-ciri perilaku unik dan stabil yang ada pada setiap individu untuk membimbing murid membentuk personaliti yang seimbang dan membantu guru menggunakan strategi pengajaran dan pembelajaran yang sesuai

LP menyediakan instrumen

Pelaporan adalah secara deskriptif

Page 10: Dasar ppmr 2014

PENAMBAHBAIKAN BENTUK PENTAKSIRAN

PERINGKAT MENENGAH RENDAH

www.moe.gov.my/lp

Page 11: Dasar ppmr 2014

PELAKSANAAN PP

14 Feb. 2011

Surat Pekeliling

Lembaga Peperiksaan

Bil. 2 Tahun 2011

Penambahbaikan

Sistem Pentaksiran

Kebangsaan Bagi

Penilaian Menengah

Rendah (PMR) Mulai

Tahun 2012

10 Sept. 2013

Mesyuarat

Jawatankuasa

Kurikulum Pusat

Bil. 3/2013

meluluskan

Kertas Makluman

Pelaksanaan

Pentaksiran Pusat

dalam PBS Di

Peringkat

Menengah

Rendah Mulai

Tahun 2014

16 Dis. 2013

Surat Siaran

Lembaga

Peperiksaan

Bil. 8 Tahun 2013

Pentaksiran Pusat

Dalam PBS PBS

Di Peringkat

Menengah Rendah

Mulai Tahun 2014

Page 12: Dasar ppmr 2014

www.moe.gov.my/lp

Pentaksiran Pusat

Pentaksiran Autentik

Pelengkap PS

Instrumen yang setara

Pengetahuan, kemahiran dan

nilai

Elemen KBAT

Melihat penguasaan dan

keupayaan intelek murid

Mengukur konstruk yang

sama dan menggunakan

instrumen yang standard

Mengukur

KBAT

Pentaksiran Pusat

Page 13: Dasar ppmr 2014

www.moe.gov.my/lp

PENTAKSIRAN PUSAT

Strategi Pelaksanaan

PP

Penjaminan Kualiti

Kepelbagaian Instrumen

Format dan tugasan

disediakan oleh LP

Peraturan penskoran ditetapkan

oleh LP

Jadual pelaksanaan ditentukan

oleh LP

Ditadbir oleh sekolah

Ditaksir oleh sekolah

Diskor oleh sekolah

Laporan disediakan

oleh LP

Page 14: Dasar ppmr 2014

Instrumen PP (Standardized)

Mata pelajaran

Bahasa Melayu &

Bahasa Inggeris

UJIAN

BERTULIS DAN

UJIAN LISAN

PELBAGAI

INSTRUMEN (tugasan bertulis,

amali, projek,

persembahan,

demonstrasi, kajian

lapangan dan kajian

kes)

JENIS

INSTRUMEN

Matematik &

Sains & lain-lain

bahasa

UJIAN

BERTULIS

Mata pelajaran

selain mata

pelajaran bahasa,

Matematik dan

Sains

Page 15: Dasar ppmr 2014

STRATEGI PELAKSANAAN PP

MERANCANG

Guru menerima

arahan tugasan

daripada LP.

Guru

menyediakan

bahan mengikut

garis panduan

MELAKSANA

Murid

melaksanakan

tugasan

berdasarkan jadual

pelaksanaan yang

ditetapkan

MENSKOR

Guru mentaksir

pencapaian murid

berdasarkan

peraturan

penskoran yang

dibekalkan oleh LP.

Guru merekod

prestasi murid

dan hantar skor

ke LP

Page 16: Dasar ppmr 2014

STRATEGI PELAKSANAAN PP

MENGGRED

Sekolah

menghantar skor

kepada LP untuk

penggredan

MELAPOR

Prestasi murid

dalam PP bagi

mata pelajaran

dilaporkan dengan

menunjukkan gred

dan pelaporan

deskriptif

Page 17: Dasar ppmr 2014

PENAMBAHBAIKAN BENTUK PELAPORAN

Dikeluarkan

oleh pihak

sekolah

berdasarkan

format dan

spesifikasi

standard yang

disediakan

oleh LP

Laporan

mempamerkan

potensi murid

secara holistik

Page 18: Dasar ppmr 2014

Gred Tafsiran Gred

A Cemerlang

B Kepujian

C Baik

D Memuaskan

E Mencapai Tahap Minimum

F Belum Mencapai Tahap Minimum

PERNYATAAN KEPUTUSAN

PENTAKSIRAN PUSAT

Petunjuk Pencapaian bagi Pentaksiran

Pusat

KOD MATA PELAJARAN GRED PERNYATAAN

02 BAHASA MELAYU A

12 BAHASA INGGERIS B

21 SEJARAH A

23 GEOGRAFI C

31 BAHASA ARAB A

45 PENDIDIKAN ISLAM B

50 MATEMATIK A Mempunyai keupayaan mengendalikan operasi

asas dan bergabung dalam semua konteks,

menghubungkait konsep, hukum dan prinsip

untuk menyelesaikan masalah harian dan

berkomunikasi dengan menggunakan prosedur

yang betul.

55 SAINS A

79 KHB-PERDAGANGAN DAN

KEUSAHAWANAN

A Menguasai, mengaplikasi dan menaakul melalui

pengetahuan, kefahaman, kemahiran dan nilai

tentang reka bentuk dan teknologi serta

perdagangan dan keusahawanan.

64 PENDIDIKAN MUZIK B

57 PENDIDIKAN JASMANI DAN

KESIHATAN

B

25 PENDIDIKAN SIVIK DAN

KEWARGANEGARAAN

A

62 PENDIDIKAN SENI VISUAL C

Page 19: Dasar ppmr 2014

Nota: Pelaporan ini hendaklah dibaca bersama pelaporan kumulatif Pentaksiran Sekolah bagi Tingkatan 1, 2 dan 3.

MATA PELAJARAN BAND PERNYATAAN

1 BAHASA MELAYU 5 Memproses maklumat yang didengar-dituturkan, dibaca dan ditulis.

2 BAHASA INGGERIS 4 Apply knowledge acquired in a variety of situations using some appropriate language conventions.

3 SEJARAH 5 Menghubungkait sejarah negara dengan sejarah dunia, mengamalkan unsur patriotisme secara berterusan serta mengambil iktibar daripada peristiwa sejarah.

4 GEOGRAFI 4 Menguasai pengetahuan dan kemahiran geografi, dan boleh menganalisis maklumat geografi dalam organisasi ruang secara sistematik sertamenghargai keistimewaan negara Malaysia.

5 SIVIK DAN KEWARGANEGARAAN

6 Mengaplikasi pengetahuan serta mengamalkan kemahiran dan nilai sivik secara konsisten sebagai warganegara yang, berakhlak mulia, prihatin, berwawasan, bertanggungjawab, patriotik dan bersedia menyumbang ke arah pembangunan diri, masyarakat dan negara serta boleh diteladani.

6 PENDIDIKAN ISLAM 6 Mahir membaca al-Quran, menghafaz ayat-ayat tertentu, menghuraikan kefahaman ayat dan hadis pilihan, menghayati akidah berteraskan rukun iman, mengamalkan ibadah, meneladani sirah nabawiyah dan tamadun Islam, mengaplikasikan adab dan akhlak Islamiah serta membaca dan menulis jawi.

7 MATEMATIK 5 Menggunakan pengetahuan dan kemahiran matematik dalam menyelesaikan masalah yang kompleks dengan menggunakan pelbagai kaedah.

8 SAINS 5 Mengamal dan menilai maklumat tentang konsep dan prinsip sains yang berkaitan dengan sains dan teknologi

9 PENDIDIKAN JASMANI DAN KESIHATAN

4 Mengetahui, memahami dan boleh mengaplikasikan komponen kecergasan fizikal, kemahiran sukan dan rekreasi, pendidikan pergerakan dan kesukanan dalam aktiviti harian dengan betul dan selamat serta membentuk sikap positif terhadap kesihatan diri dan keluarga, gaya hidup sihat, dan kebersihan dan keselamatan persekitaran berasaskan pengetahuan dan pengalaman.

10 PENDIDIKAN SENI VISUAL 4 Menghasilkan karya Seni Halus, Komunikasi Visual dan Kraf Tradisional dengan mengaplikasikan Asas Seni Reka melalui penggunaan media yang sesuai dan teknik yang betul serta dapat menerangkan tentang hasil kerja sendiri, di samping mengamalkan nilai baik.

11 KEMAHIRAN HIDUP 5 Mengaplikasikan pengetahuan dan kefahaman tentang reka bentuk dan teknologi, kemahiran teknikal serta perniagaan dan keusahawanan secara berinisiatif.

NAMA DAN TANDA TANGAN PENGETUA : TARIKH:

PERNYATAAN KEPUTUSAN

PENTAKSIRAN SEKOLAH

Page 20: Dasar ppmr 2014

BAHASA MALAYSIA BAHASA INGGERIS

BAND PERNYATAAN STANDARD BAND PERNYATAAN STANDARD

B6 Menilai sesuatu perkara yang didengar-dituturkan, dibaca dan ditulis. B6 Appreciate literary works and present ideas critically in an exemplary

manner.

B5 Memproses maklumat yang didengar-dituturkan, dibaca dan ditulis. B5 Demonstrate the ability to use language in a variety of situations

using largely appropriate language conventions.

B4 Membuat penjelasan tentang maklumat yang didengar-dituturkan, dibaca

dan ditulis. B4

Apply knowledge acquired in a variety of situations using some

appropriate language conventions.

B3 Memahami dan memberikan respons kepada maklumat yang didengar-

dituturkan, dibaca dan ditulis B3

Use knowledge acquired through listening, speaking, reading and

writing.

B2 Mengetahui dan memahami perkara yang didengar-dituturkan, dibaca dan

ditulis B2 Understand meanings at word, phrase and sentence level

B1 Mengetahui perkara yang didengar-dituturkan, dibaca dan ditulis. B1 Know fundamental skills in listening, speaking, reading and writing

SAINS MATEMATIK

BAND PERNYATAAN STANDARD BAND PERNYATAAN STANDARD

B6 Menangani cabaran dan menyumbang idea dalam melestarikan perkara-

perkara yang berkaitan dengan sains dan teknologi B6

Menguasai dan mengaplikasi pengetahuan dan kemahiran

matematik secara kreatif, inovatif dan berkesan.

B5 Mengamal dan menilai maklumat tentang konsep dan prinsip sains yang

berkaitan dengan sains dan teknologi B5

Menggunakan pengetahuan dan kemahiran matematik dalam

menyelesaikan masalah yang kompleks dengan menggunakan

pelbagai kaedah.

B4 Mengaplikasi pengetahuan saintifik dan kemahiran saintifik dalam

membentuk konsep dan prinsip sains dalam penyelesaian masalah B4

Tahu, faham dan boleh menyelesaikan masalah matematik secara

sistematik.

B3 Menggunakan pengetahuan untuk mengembangkan pemahaman tentang

konsep dan prinsip sains dalam kehidupan seharian B3 Tahu, faham dan boleh menggunakan kemahiran asas matematik.

B2 Mengetahui dan memahami tentang aplikasi konsep dan prinsip sains

dalam sains dan teknologi B2 Tahu dan faham konsep dalam matematik.

B1 Mengetahui konsep dan prinsip asas sains B1 Tahu pengetahuan asas matematik

Petunjuk Prestasi bagi Pentaksiran Sekolah

Page 21: Dasar ppmr 2014

PERNYATAAN KEPUTUSAN PENTAKSIRAN AKTIVITI JASMANI,

SUKAN DAN KOKURIKULUM (PAJSK)

ELEMEN ASPEK SUKAN/

PERMAINAN KELAB/PERSATUAN

BADAN

BERUNIFORM

EKSTRA

KURIKULUM

PENGLIBATAN

Jawatan Ketua Pasukan Bola

Jaring

Pengerusi Kelab Bahasa

Melayu

Setiausaha Unit

Pengakap

Ketua Murid Sekolah

Peringkat Daerah Sekolah Daerah

Komitmen Menunjukkan

kepimpinan,

bertanggungjawab dan

menepati waktu

Menunjukkan

Kepimpinan, Menepati

waktu dan

menunjukkan minat

Menunjukkan

Kepimpinan, Menepati

waktu dan

menunjukkan minat

Khidmat Sumbangan Teknikal-atlet Pengurusan Pengurusan-Mentadbir

Unit Beruniform

Pengakap

PENYERTAAN Kehadiran 40 40 40

PRESTASI Tahap Prestasi Johan Daerah Penyertaan Penyertaan

PELAPORAN MARKAH

Skor Elemen 95 98 96 10

Jumlah Skor (%) 85 93 87

10% 7.9

CGPA 79.25

Pernyataan Pelaporan

Syabas. Anda seorang yang sangat aktif, komited dan menunjukkan potensi diri yang tinggi

dalam aktiviti yang disertai. Anda hendaklah mengekalkan prestasi dan usaha untuk Berjaya

dalam bidang yang diceburi dan diminati. Semoga kecemerlangan ini boleh diteladani oleh orang

lain.

Page 22: Dasar ppmr 2014

INVENTORI MINAT KERJAYA UJIAN APTITUD KHUSUS

Realistik

Investigatif

Artistik

Verbal Linguistik

Visual Ruang

Logik Matematik

Pentaksiran Psikometrik mengukur kebolehan semula jadi dan kebolehan yang diperoleh daripada pengalaman dan persekitaran melalui Inventori Minat Kerjaya dan Ujian Aptitud Khusus. Inventori Minat Kerjaya bertujuan untuk mendapatkan maklumat tentang kecenderungan kerjaya murid. Ujian Aptitud Khusus bertujuan untuk mendapatkan maklumat tentang kecerdasan serta minat atau kecenderungan murid. Keputusan Inventori Minat Kerjaya dan Ujian Aptitud Khusus anda adalah seperti berikut:

NAMA DAN TANDA TANGAN PENGETUA : TARIKH:

PERNYATAAN KEPUTUSAN

PENTAKSIRAN PSIKOMETRIK

Page 23: Dasar ppmr 2014

PENERANGAN

VERBAL

LINGUASTIK

Keupayaan seseorang individu menggunakan bahasa,

memahami maklumat dan memberi respons dalam

pelbagai bentuk set komunikasi.

VISUAL-RUANG Bukan Verbal (pintar visual dan ruang): keupayaan

seseorang individu mengguna, menganggar dan

mengintepretasi ruang.

LOGIK

MATEMATIK

Keupayaan seseorang individu menggunakan nombor

dalam kehidupan seharian untuk membuat penyelesaian

secara logikal.

MUZIK Keupayaan seseorang individu menghargai, menghayati

dan menggubah muzik.

NATURALIS Keupayaan seseorang individu mengenalpasti,

menghargai alam semulajadi.

KINESTATIK Jasmani (pintar jasmani): keupayaan seseorang individu

mengawal dan memahami pergerakan tubuh.

INTERPERSONAL Keupayaan seseorang individu berkomunikasi,

berinteraksi dan bekerjasama dengan orang lain.

INTRAPERSONAL Keupayaan seseorang individu memahami dan menilai

kekuatan, kelemahan, bakat dan minat kendiri.

EXISTENTIAL Peka dan berkebolehan membincangkan hal-hal

kewujudan seperti mencari makna dalam kehidupan.

PENERANGAN

REALISTIK Persekitaran pekerjaan yang memerlukan kemahiran praktikal

dan mekanikal. Bekerja dengan objek, peralatan, mesin,

haiwan dan tumbuhan. Mempunyai kemahiran yang baik

apabila menggunakan peralatan, lukisan mekanikal, mesin

atau haiwan. Menghargai objek praktik yang boleh dilihat dan

disentuh. Lebih suka bekerja di luar bangunan.

INVESTIGATIF Persekitaran pekerjaan yang memerlukan kemahiran

menyelidik, saintifik, intelektual, analitikal dan mementingkan

ketepatan. Suka membuat pemerhatian, mempelajari sesuatu,

membuat penyelidikan, menganalisis, menilai dan

menyelesaikan masalah. Menghargai sains dan matematik.

Melihat diri sendiri sebagai tepat, saintifik dan intelektual serta

meminati kerjaya saintifik dan beberapa kerjaya bercorak

teknikal.

ARTISTIK Persekitaran pekerjaan yang memerlukan daya intuisi yang

tinggi, ekspresif, original, bebas,kreatif, inovatif dan artistik.

Suka bekerja dalam situasi yang kurang berstruktur, tidak rutin

dan tidak berulang-ulang. Mempunyai apresiasi yang tinggi

dan menghargai hasil seni kreatif.

SOSIAL Persekitaran pekerjaan yang memerlukan interaksi,

kerjasama, kolaborasi, saling membantu, melatih dan

membuat kebajikan kepada orang lain. Mempunyai kemahiran

berinteraksi dan berkomunikasi dengan orang lain. Suka

kepada aktiviti membantu, memberi perkhidmatan dan

menyelesaikanmasalah sosial.

ENTERPRISING Persekitaran pekerjaan yang melibatkan pentadbiran dan

pengurusan, perniagaan dan keusahawanan.Wujudnya

suasana pengaruh-mempengaruhi, mengarah, memimpin dan

mengurus individu lain serta menjual barangan atau idea.

Matlamat akhir mereka adalah untuk mencapai keuntungan

organisasi dan keuntungan ekonomi.

KONVENSIONAL Persekitaran pekerjaan berstruktur dan teratur yang

melibatkan data, nombor, dan kerja-kerja perkeranian.

Melakukan kerja secara terperinci, mengikut peraturan dan

arahan.

Petunjuk Inventori Minat Kerjaya

Petunjuk Ujian Aptitud Khusus

PETUNJUK UJIAN APTITUD KHUSUS DAN

INVENTORI MINAT KERJAYA

Page 25: Dasar ppmr 2014

Penjaminan Kualiti

Pemastian pelaksanaan pentaksiran mengikut prosedur

Keseragaman pelaksanaan tugasan dan

penskoran

Memastikan kekuatan &

keberkesanan instrumen

pentaksiran

Membantu, memudahcara & membimbing pelaksanaan pentaksiran

Page 26: Dasar ppmr 2014

www.moe.gov.my/lp