2010 Ppmr Kedah Bm12 w Ans

 • Upload
  jee2kk

 • View
  287

 • Download
  0

Embed Size (px)

Citation preview

 • 8/9/2019 2010 Ppmr Kedah Bm12 w Ans

  1/31

  SULlT0211BahasaMelayuKertas 1Ogos20101 jam

  PERSIDANGAN KEBANGSAAN PENGETUA-PENGETUASEKOLAH MENENGAH MALAYSIA (PKPSM) KEDAH

  PEPERIKSAAN PERCUBAANPENILAIAN MENENGAH RENDAH 2010

  BAHASA MELAYUKertas 1Satu jam

  JANGAN BUKA KERTAS SOALAN INI SEHINGGA DIBERITAHU

  0211

  1. Kertas saa/an ini mengandungi 40 saa/an.2. Jawab semua saa/an.3. Tiap-tiap saa/an diikuti a/eh empat pi/ihan jawapan, iaitu A, B, e dan D. Bagi setiap

  saa/an, pi/ih satu jawapan sahaja. Hitamkan jawapan anda pada kertas jawapan objektifyang disediakan.

  0211

  Kertas soalan ini mengandungi 14 halaman bercetak.

  [Lihat sebelahSULlT

  *k

 • 8/9/2019 2010 Ppmr Kedah Bm12 w Ans

  2/31

  SUUT 2Soalan 1 -7Lengkapkan ayat-ayat yang berikut dengan memilih jawapan yang paling sesuai.Soalan 1 berdasarkan gambar di bawah.

  1 Amin _____ di ata s Iantai apabila terpijak kulit pisang.A terjerumusB tersungkure terjelepokD terjelepek

  2 Oleh sebab ayahnya bertugas sebagai anggota tentera, mereka sekeluarga sering

  3

  0211

  A ulang-alikB pindah-randahe bolak-balikD bongkar-bangkirRamli terpaksa menjual tanah pusakanya di kampung kerana_____ wanguntuk membiayai pembedahan jantung anaknya .ABeD

  kesempitankesuntukankemuflisankesusahan

  02/1

  SUUT

  *k

 • 8/9/2019 2010 Ppmr Kedah Bm12 w Ans

  3/31

  SULlT 34 sedia melaksanakan tugas vang dititah oleh tuanku itu," kataLaksamana kepada Bendahara.

  A HambaB Patike SayaD Beta

  5 Mak Bedah terlalu _____ memancing ikan sehingga tidak menyedarihari sudah senja.A gembiraB ghairahe gelojohD girang

  6 Bantuan makanan itu _____ dapat meringankan beban mangsa gempabumi itu.A sekurang-kurangnyaB secukup-cukupnyae sebaik-baiknyaD seada-adanya

  7 Pihak Jabatan Kebajikan Masyarakat akan memberikan bantuan pa rapelajar vang kurang berkemampuan dan cemerlang dalam bidang akademik .A bagiB padae untukD kepada

  0211

  0211[Lihat halaman sebelah

  SULlT

  *k

 • 8/9/2019 2010 Ppmr Kedah Bm12 w Ans

  4/31

  SULlT 4 0211Soalan 8 -14Ayat-ayat yang berikut mungkin betul dan mungkin salah. Jika terdapat kesalahan,kesalahan itu te/ah ditandakan dengan A, 8 atau e dan jika tiada kesalahan te/ah ditandakandengan D.Pi/ih jawapan yang paling sesuai.8 Majikan itu menugasi kerja-kerja yang berat kepada beberapa orang pekerjanya.ABCiada kesalahan.D9 Bendera-bendera yang berwarna-warni berkibaran di sepanjang jalan sempenaABCHari Kemerdekaan. Tiada kesalahan.D10 Sebagai rakyat Malaysia, kita harus fasih bertutur di dalam bahasa kebangsaanABCita iaitu bahasa Malaysia. Tiada kesalahan.D11 Orang tua itu menjalankan bermacam-macam akal untuk memajukan perusahaanA Btradisionalnya. Tiada kesalahan.e D12 Terlaksana juga olehnya tanggungjawab yang berat itu kendatipun berbagai-bagaiABCugaan terpaksa diharungi. Tiada kesalahan.D13 Kini peranan internet sangat penting. la merupakan satu keperluan kepada kita.ABCiada kesalahan.D14 "Awak hendak memulangkan buku saya itu, bila?" Tanya Arif kepada kawannya.

  0211

  ABCTiada kesalahan.D

  SULlT

  *k

 • 8/9/2019 2010 Ppmr Kedah Bm12 w Ans

  5/31

  SULlT 5 0211Soalan 15 - 17Pilih ayat-ayat yang menggunakan perkataan berhuruf condong dengan betul.15

  II

  IIIIVABeD

  16

  II

  III

  IVABeD

  02/1

  Keazaman mereka untuk bersatu tenaga lidak luntur walaupun merekaterpaksa menghadapi beberapa halangan.Sikap kawannya yang suka mengambil tahu hal orang lai n menyebabkandia berasa lunlur untuk menegur kawannya itu.Adik merajuk kerana warna baju kesayangannya lunlur terkena bahan kimia.Kejelitaan Aida tidak luntur walaupun umurnya meningkal tua.I dan II sahajaII dan III sahajaI, III dan IV sahajaII , III dan IV sahaja

  Baju kurung yang baru dibeli oleh ibu untuk adik agak besar danmelabuhkan.Dia terus melabuhkan punggungnya di atas rumput yangmenghijau itu.Kelasi kapal Tentera Laut Diraja Malaysia melabuhkan sauh kapalberhampiran dengan pelabuhan Lumut.Para petugas melabuhkan tirai tanda tamatnya persembahan teater Gamat.I dan II sahajaII dan III sahajaI, III dan IV sahajaII, III dan IV sahaja

  [Lihat halaman sebelahSULlT

  *k

 • 8/9/2019 2010 Ppmr Kedah Bm12 w Ans

  6/31

  SUUT17

  IIIIIIVABeD

  6

  Harga saham di pasaran yang jatuh semalam, naik mendadak hari in i.Hari lahir Aiman tahun ini jatuh pada hari Isnin .Aidil jatuh sakit selepas kehujanan .Buah durian jatuh pada waktu malam.I, II dan III sahajaII , III dan IV sahajaI, II dan IV sahajaI, II , III dan IV sahaja

  Soalan 18 - 21Bahagian yang bergaris dalam ayat-ayat yang berikut mungkin mengandungi kesalahanpenggunaan bahasa atau mungkin juga tidak.

  0211

  Tandakan sama ada A, B atau e jika ayat itu mengandungi kesalahan dan tandakan D jikaliada kesalahan.18 Penduduk di situ membuat pengaduan kepada pihak polis kerana kegiatankumpulan peneuri di kampung mereka kian meningkal.

  A aduan pada pihak polisB aduan ke pihak polise pengaduan pada pihak polisD pengaduan kepada pihak polis

  19 Setelah berpuluh tahun dia berdagang ke luar negara, akhimya dia pulangmenetap di kampung semula.

  0211

  ABeD

  berpuluh-puluhan tahun beliauberpuluh-puluh tahun diaberpuluhan tahun beliauberpuluh tahun dia

  SUUT

  *k

 • 8/9/2019 2010 Ppmr Kedah Bm12 w Ans

  7/31

  SULlT 720 Peserta ekspedisi lerpaksa mengharungi sungai yang berjeram di dalam kegelapanmalam.

  A pada kegelapan malam.B di kegelapan malam.e dalam kegelapan malam.D di dalam kegelapan malam.

  21 Beberapa orang lelamu kehormallelah merenjis air mawar kepada penganlin.A Berapa orang lelamu kehormalB Berapa orang lelamu-Ielamu kehormale Beberapa orang lelamu-Ielamu kehormalD Beberapa orang lelamu kehormal

  Soalan 22 - 24

  0211

  Pilih ayal yang mempunyai maksud yang sama alau maksud yang paling hampir dengan ayatyang dicetak teba!.

  22 Ibu bapa seharusnya bekerjasama dengan pihak sekolah demi memastikankeadaan disiplin pelajar terkawal.A

  BeD

  0211

  Disiplin pelajar akan menjadi baik jika pihak sekolah bekerjasama denganibu bapa.Unluk memaslikan disiplin para pelajar lerkawal. ibu ba pa seharusnyamemberi kerjasama sepenuhnya kepada pihak sekolah.Disiplin para pelajar akan menjadi lerkawal jika ibu ba pa mengawal anakmereka.Pihak sekolah seharusnya memberi peluang kepada ibu ba pa unlukmengawal disiplin anak mereka.

  [Lihat halaman sebelahSULlT

  *k

 • 8/9/2019 2010 Ppmr Kedah Bm12 w Ans

  8/31

  SULIT 823 "Saya harap saya berjaya dalam ujian memandu ilu," kala Adli.

  A Adli mengalakan bahawa dia berharap dia akan berjaya dalam ujianmemandu ilu.B Adli berharap dalam ujian memandu ilu dia berjaya.e Adli berharap dia berjaya dalam ujian memandu ilu kerana dia yakin.D Adli bangga memberilahu dia berharap dia boleh berjaya dalam ujianmemandu ilu.

  24 Segala lugas vang diperlanggungjawabkan kepada beliau telah dilaksanakandengan sempurna.A Melaksanakan segala tugas yang dipertanggungjawabkan dengan baikadalah tugas beliau.B Beliau lelah melaksanakan segala tugas yang dipertanggungjawabkankepadanya dengan baik.e Beliau bertanggungjawab kerana telah melaksanakan segala tugas denganbaik.D Beliau telah melaksanakan segala tugas dan tanggungjawab dengan baik.

  Soalan 25 - 27Pilih ayat-ayat yang betul.25

  IIIII

  IV

  ABeD

  Saya menunggunya selama satu jam suku.Bersenam seminggu tiga kali memang baik diamalkan .Ali! tidak berpuas hati kerana hanya diberi selengah markah untukjawapan tersebut.Sesetengah ibu bapa tidak mengambil berat tentang pelajaran anakmereka.I dan II sahajaII dan III sahajaI, III dan IV sahajaII , III dan IV sahaja

  02/1

  0211 SUUT

  *k

 • 8/9/2019 2010 Ppmr Kedah Bm12 w Ans

  9/31

  SULlT26

  II

  IIIIVABCD

  27

  IIIII

  IVABCD

  0211

  9 02/1Penduduk di kawasan pedalaman ilu berdukun unluk mengubati penyakilyang dialami oleh mereka.Kelika beramah-Iamah , Devi dan Chia Nee beraku dan berengkau keranamereka sudah lama berkawan.Semua saksi dalam perbicaraan ilu berdaftar sebelum dibenarkan menjadisaksi perbicaraan lersebut.Pendapatan ayah Abu kecil kerana ayahnya hanya berkuli.I dan II sahajaII dan III sahajaI, II dan IV sahajaII , III dan IV sahaja

  Kedua-dua orang peninju ilu mendapal bayaran yang linggi dalam seliapperlawanan linju yang disertai oleh mereka.Peluduh ilu lidak dapal memberikan bukti lenlang luduhannya ilu .Malaysia ialah penyara yang kekal unluk menyara pegawai-pegawai kerajaan yang telah bersara.Beberapa orang pengilang di kilang makanan ilu sedang membungkusmakanan.I dan II sahajaII dan III sahajaI dan IV sahajaIII dan IV sahaja

  [Lihat halaman sebelahSULlT

  *k

 • 8/9/2019 2010 Ppmr Kedah Bm12 w Ans

  10/31

  SULlT 10Soalan 28 - 30Pilih peribahasa vang paling sesuai bagi ayat-ayat yang berikut.

  Orang vang mahu mendengar nasihal

  28 Peribahasa vang sesuai bagi maksud di aIas ialahA Seperti garam jaluh di airB Seperti hujan jaluh ke pasire Seperti mencurah garam ke laulD Seperti mencurah air ke daun keladi

  Nila selilik rosak susu sebelanga

  29 Peribahasa vang mempunyai maksud vang hampir sama dengan peribahasa di aIasialahA Seekor kerbau membawa lumpur habis semuanya lerpali lB Bangkai gajah bolehkah dilutup dengan nyirue Lembu punya su su sapi dapat namaD Gagak lalu pungguk rebah

  30 Semua peribahasa berikut membawa maksud orang vang tamak kecualiABeD

  Seperti Belanda minta tanahAlah membeli menang memakaiSeperti anjing dengan bayang-bayangVang dikejar lak dapat, vang dikendong berciciran

  0211

  0211 SULlT

  *k

 • 8/9/2019 2010 Ppmr Kedah Bm12 w Ans

  11/31

  SULlT 11 02/1Soalan 31 - 358aca syair di bawah dengan te/iti, kemudian jawab soa/an-soa/an yang berikutnya.

  Syair Mungkir JanjiTuan berjanji berpegang tangan,Mengaku bersama menyingsing tangan,Tidak peduli tegah dan jangan,Umpama sungai tiada halangan.Tetapi akhirnya apalah sudah ,Beberapa lama tangan menadah,Rupanya tuan meluahkan ludah,Umpama biawak bercabang Iidah.Tidakkah ingat tuan berkata,Mahu bersama hina dan leta,Daripada hidup berputih mata,Biarlah tu lang tercampak ke kota.Tidak kusangka tuan tidak ingat,Umpama /ebah membuang sengat,Bila terasa api yang hangat,Lekas benar luan merengat .Kalau begitu aku berpesan ,Riwayat kita hapuslah kesan ,Supaya tidak berhati bo.san,Hilang segala resah dan resan .

  (Dipetik daripada antologi Seuntai Kata Untuk Dirasa,Tingkatan 2, Dewan Bahasa dan Pustaka)

  31 Apakah janji yang diucapkan oleh sahabat penyair kepadanya?

  0211

  ABeD

  berpegang tangan menempuh halangan.menghadapi segala cabaran hidup bersama-sama.merantau ke kota bersama-sama.mendoakan kebahagiaannya.

  [Lihat halaman sebelahSULlT

  *k

 • 8/9/2019 2010 Ppmr Kedah Bm12 w Ans

  12/31

  SULlT 1232 Mengapakan penyair kecewa terhadap sahabatnya?

  A Sahabatnya mudah berputus asa.B Sahabatnya tidak mengenang budi.e Sahabat melupakannya apabila sudah terkenal.D Sahabatnya melupakan janji apabila menghadapi cabaran.

  33 Frasa Umpama lebah membuang sengat ialah unsur gaya bahasaA inversiB metatorae peribahasaD perlambangan

  34 Pengajaran yang terkandung dalam rangkap keempat Syair Mungkir Janji ialahA Kita perlulah menepati janji yang telah dibuat.B Kita mestilah menyayangi sahabat apabila di perantauan.e Kita patut tabah apabila menghadapi cabaran hidup.D Kita hendaklah bijak membuat keputusan.

  35 Syair Mungkir Janji bertemakan

  0211

  ABeD

  Ketabahan hati seorang perantau.Kekecewaan seorang sahabat.Kepentingan semangat setiakawan.Kegagalan dalam persahabatan.

  0211

  SULlT

  *k

 • 8/9/2019 2010 Ppmr Kedah Bm12 w Ans

  13/31

  SUUT 13 0211Saaian 36 - 40Baca petikan di bawah dengan teliti, kemudian jawab saa/an-saatan yang berikutnya.

  Rayuan Mun tidak dipedulikan. Mereka kelihatan begitu sibuk melempiaskan nafsu makanmasing-masing sehingga tidak menyedari kehadiran Mun. Suara Mun hilang begitu sahajadibawa angin lalu . Simpati pun semakin maiu untuk mempamerkan wajah."Eh , mama, kucinglah. Kasihan! Lapar agaknya."Seorang anak keeil berwajah mul us cuba mengusap kepala Mun. Si ibu pantas menghalangdengan wajah garang."Hisyy! Jangan sentuh kucing tu! Kotor! Berkurap!""Tapi dia lapar, mama. Kasihan Mimi tengok. Boleh tak Mimi beri kueing ini sedikitmakanan?"Hati Mun berbunga harapan. Barangkali anak keeil berhati mulia ini akan meredakansedikit penderitaannya. Setidak-tidaknya untuk saat ini."Jangan mengada-ngada!""Tapi kasihan dia, mama .. ""M imi! Mama eubit nanti! Gerai ni pun satu, penuh dengan kueing kurap!" Perempuan itu,terus mengomel sendiri. Dengan geram, dia melambai-Iambaikan tangannya memanggilpemilik gerai. Mun terus menanti dengan seribu harapan.Perempuan itu menyatakan sesuatu kepada pemilik gerai. Suaranya tinggi. Sesekalidia menudingkan jari telunjuknya ke arah Mun.Hati Mun mu la tidak sedap apabila pemilik gerai itu menghampirinya. Wajahnya merahdan matanya meneerlang menatap Mun."Syuhhh! Pergi kau, kueing kurap! Kau nak rosakkan perniagaan aku ke, hah?

  Syuhhhh l "Serentak itu satu hentaman hinggap ke tubuh Mun. Mun menggelepar kesakitan.Raungan Mun bergema mengiringi harapan yang berkeeai.(Dipetik daripada eerpen Pertemuan,antologi Anak Bumi Tereinta,Tingkatan 3,Dewan Bahasa dan Pustaka)

  36 Apakah yang dinantikan oleh Mun dengan seribu harapan?

  0211

  ABeD

  Dia akan dikasihani oleh Mama.Pemilik keda akan mengasihaninya.Mimi akan membantunya mendapatkan makanan.Pelanggan kedai akan memberikannya makanan.

  [Lihal halaman sebelahSUUT

  *k

 • 8/9/2019 2010 Ppmr Kedah Bm12 w Ans

  14/31

  SULlT 14 0211

  37 Berdasarkan petikan cerpen di atas, Mama digambarkan sebagai seorang yangA mesra dengan pemilik kedai makan.B memahami masalah yang dialami oleh Mun.e mengambil berat tentang kebersihan kedai makan.D mementingkan diri sendiri.

  38 Berdasarkan petikan , ni/ai yang tidak dimiliki oleh Mimi ialahA sabarB simpatie prihatinD berhati mulia

  39 Frasa simpati pun semakin maIu untuk mempamerkan wajah menampilkan gayabahasaA simileB inversie metaforaD personafikasi

  40 Apakah penyelesaian cerpen Pertemuan?

  0211

  A Mun hampir dilanggar kereta.B Mun dikejar oleh anjing garang.e Mun telah dibawa ke klinik haiwan oleh sepasang suami isteri.D Mun telah dipelihara oleh sepasang suami isteri yang

  menyelamatkannya.

  KERTAS SOAlAN TAMAT

  SULlT

  , ,

  *k

 • 8/9/2019 2010 Ppmr Kedah Bm12 w Ans

  15/31

  *k

 • 8/9/2019 2010 Ppmr Kedah Bm12 w Ans

  16/31

  *k

 • 8/9/2019 2010 Ppmr Kedah Bm12 w Ans

  17/31

  *k

 • 8/9/2019 2010 Ppmr Kedah Bm12 w Ans

  18/31

  *k

 • 8/9/2019 2010 Ppmr Kedah Bm12 w Ans

  19/31

  *k

 • 8/9/2019 2010 Ppmr Kedah Bm12 w Ans

  20/31

  *k

 • 8/9/2019 2010 Ppmr Kedah Bm12 w Ans

  21/31

  PERSIDANGANKEBANGSAANPENGETUAPENGETUA

  SEKOLAHMENENGAHNEGERIKEDAH

  PEPERIKSAANPERCUBAAN

  PENILAIANMENENGAHRENDAH2010

  SKEMABAHASAMELAYU

  Kertas1danKertas2

  [Lihatsebelah

  *k

 • 8/9/2019 2010 Ppmr Kedah Bm12 w Ans

  22/31

  SKEMA BAHASA MELAYU KERTAS 1 - PERCUBAAN 2010

  1 C 11 D 21 D 31 B

  2 B 12 D 22 B 32 D

  3 A 13 B 23 A 33 C

  4 A 14 D 24 B 34 C

  5 B 15 C 25 C 35 B

  6 A 16 D 26 C 36 B

  7 D 17 A 27 D 37 C

  8 A 18 D 28 A 38 A

  9 A 19 B 29 A 39 D

  10 C 20 C 30 B 40 C

  *k

 • 8/9/2019 2010 Ppmr Kedah Bm12 w Ans

  23/31

  PERATURAN PEMARKAHAN BAHASA MELAYU KERTAS 2

  Bahagian A (i) : 20 markah

  1. Perkara yang perlu diberi perhatian

  a. Bahasa dinilai secara tanggapan

  b. Menandakan kesalahan bahaa seperti penandaan karangan

  c. Peringkatkan markah pelajar mengikut kriteria di bawah

  Markah Bahasa ( 10 markah )

  Peringkat Markah Deskripsi

  Cemerlang 09 - 10

  - Bahasa baik dan lancar

  - Menggunakan ayat sendiri

  - kata yang dipilih tepat

  - ayat yang gramatis

  - penanda wacana betul

  - Ejaan/ tanda baca betul

  Baik 06- 08

  - bahasa baik dan lancar

  - masih menggunakan ayat sendiri

  - kata yang dipilih agak terhad

  - ayat masih gramatis

  - penanda wacana masih sesuai

  - kesalahan ejaan/ tanda baca yang minimum

  Memuaskan 03 - 05

  - bahasa kurang lancar- kesalahan bahasa yang ketara termasuk

  kesalahan

  - menyalin ayat daripada petikan asal secara

  terpilih

  Penguasaan

  Minimum

  01 - 02 - secara keseluruhannya jawapan menunjukkan

  penguasaan bahasa yang lemah

  Markah Isi ( 10 markah )

  Bilangan Isi Markah

  5 09 10

  4 07 08

  3 05 06

  2 03 04

  1 01 - 02

  1

  *k

 • 8/9/2019 2010 Ppmr Kedah Bm12 w Ans

  24/31

  Cadangan Isi

  A (i)

  1. Mewujudkan hubungan kekeluargaan yang baik

  2. Berkomunikasi secara berkualiti dengan anak-anak

  3. Memastikan perkembangan emosi anak-anak sempurna

  4. Mengutamakan kebahagiaan rumah tangga

  5. Meluangkan masa bersama anak-anak

  6. Belajar bersama anak-anak

  7. Memberi peluang kepada anak-anak menyatakan idea

  8. Mendengar keluhan anak-anak

  Bahagian A (ii) : Soalan Pemahaman ( 10 markah )

  Soalan 1 : maksud kata / rangkai kata (2 markah)

  Markah Deskripsi

  2 markah - maksud tepat mengikut konteks dan ayat gramatis

  1 markah

  - maksud tepat mengikut konteks tetapi ayat tidak lengkap

  - maksud kurang tepat mengikut konteks/ isi tersurat sahaja

  - hanya memberikan sebahagian daripada maksud rangkai kata

  0 markah - maksud tidak tepat mengikut konteks

  Soalan 2 : soalan pemahaman (4 markah )

  Markah Deskripsi

  4 markah - isi cukup serta lengkap dan ayat gramatis

  3 markah - isi cukup serta lengkap tetapi ayat kurang gramatis

  2 markah - isi tidak cukup dan kurang lengkap tetapi ayat gramatis

  1 markah - isi tidak cukup dan kurang lengkap serta ayat kurang gramatis

  0 markah - isi tidak mengikut tugasan tetapi ayat gramatis

  - isi tidak mengikut tugasan dan ayat tidak gramatis

  Soalan 3 : soalan pemahaman kemahiran berfikir ( 4 markah )

  Markah Deskripsi

  4 markah - isi relevan mengikut tugasan dan ayat gramatis

  3 markah - isi relevan mengikut tugasan tetapi ayat kurang gramatis

  2 markah - isi kurang relevan mengikut tugasan tetapi ayat gramatis

  1 markah - isi kurang relevan mengikut tugasan dan ayat kurang gramatis

  0 markah - isi tidak tepat tetapi ayat gramatis

  - isi tidak tepat dan ayat tidak gramatis

  2

  *k

 • 8/9/2019 2010 Ppmr Kedah Bm12 w Ans

  25/31

  Jawapan Bahagian A (ii)

  Soalan 1 (2 markah)

  Perkataan Maksud

  Meluahkan melahirkan

  mencurahkan

  menyatakan

  mengungkapkan

  menzahirkan

  perasaan isi hati

  emosi

  hasrat

  keinginan

  kemahuankehendak

  Soalan 2 ( 4 markah )

  - berpeluang melanjutkan pelajaran ke peringkat yang lebih tinggi

  - masyarakat menganggap mereka sebagai pelajar yang berjaya dalam hidup

  Soalan 3 ( 4 markah )

  - memberi tumpuan semasa guru mengajar

  - menghadiri kelas tuisyen

  - mengulang kaji pelajaran

  - mengadakan kumpulan belajar

  Terima mana-mana 2 isi dan isi-isi lain yang sesuai/ logik

  3

  *k

 • 8/9/2019 2010 Ppmr Kedah Bm12 w Ans

  26/31

  Bahagian B : Karangan Berdasarkan Bahan Rangsangan

  ( 20 markah )

  Peringkat Markah Deskripsi

  Cemerlang

  (16 20)

  (18 20)

  (16 17)

  - guna kata dan ayat yang gramatis- kosa kata yang luas dan tepat

  - ejaan / tanda baca betul

  - idea relevan berdasarkan tugasan

  - kesalahan minimum dalam penggunaan kata

  - huraian idea luar seperti pendapat, ulasan, cadangan

  dan kesimpulan sesuai dan berkembang

  - pengolahan menarik dan berkesan

  Baik

  (11 15)

  (13 15)

  (11 12)

  - kata dan ayat masih gramatis

  - kosa kata yang tepat

  - ejaan / tanda baca yang minimum

  - idea masih relevan berdasarkan tugasan

  - kesalahan yang minimum dalam penggunaan kata,

  frasa dan ayat

  - huraian idea luar seperti pendapat, ulasan, cadangan

  dan kesimpulan

  - pengolahan menarik

  Memuaskan

  (06 10)

  (08 10)(06 07)

  - kata dan ayat kurang gramatis

  - kosa kata terhd

  - idea kurang relevanberdasarkan tugasan- kesalahan yang ketaradalam penggunaan kata,frasa

  dan ayat

  - huraian idea luar seperti pendapat, ulasan, cadangan

  dan kesimpulan yang terhad

  - pengolahan tidak menarik

  Penguasaan

  minimum

  (01-05)

  - keseluruhannya menggambaran penguasaan bahasa

  yang tidak cekap

  - idea kabur / tidak berkaitan dengan tugasan

  4

  *k

 • 8/9/2019 2010 Ppmr Kedah Bm12 w Ans

  27/31

  Bahagian C Karangan Respons Terbuka

  (40 markah)

  Peringkat Markah Deskripsi

  Cemerlang

  (33 40)

  (37 40)

  (33 36)

  - guna kata dan ayat yang gramatis

  - kosa kata yang luas dan tepat

  - ejaan / tanda baca betul

  - guna pelbagai jenis kata

  - idea relevan berdasarkan tugasan berserta dengan

  contoh-contoh yang sesuai

  - huraian idea luar seperti pendapat, ulasan, cadangan

  dan kesimpulan sesuai dan berkembang

  - pengolahan menarik dan berkesan

  - pemerengganan yang sesuai dan format menepatikehendak soalan

  - guna ungkapan yang mudah seperti peribahasa, pantun,

  kata dan frasa yang menarik

  Kepujian

  (25 32)

  (29 32)

  (25 28)

  - guna kata dan ayat yang gramatis

  - kosa kata yang luas dan tepat

  - ejaan / tanda baca betul

  - guna pelbagai jenis kata

  - kesalahan minimum dalam penggunaan kata

  - idea relevan berdasarkan tugasan berserta dengan

  contoh-contoh yang sesuai

  - huraian idea luar seperti pendapat, ulasan, cadangan

  dan kesimpulan sesuai dan berkembang

  - pengolahan menarik dan berkesan

  - pemerengganan yang sesuai dan format menepati

  kehendak soalan

  - guna ungkapan yang mudah seperti peribahasa, pantun,

  cogan kata dan frasa yang menarik

  Baik(17 24)(21 24)

  (17 20)

  - guna kata dan ayat yang gramatis tetapi kesalahan yang

  minimum- kosa kata umum tetapi terdapat kesalahan yang

  minimum

  - penanda wacana masih sesuai

  - idea masih relevan berdasarkan tugasan berserta

  dengan contoh-contoh yang sesuai

  - pengolahan masih menarik dan berkesan

  - pemerengganan yang sesuai dan format menepati

  kehendak soalan

  5

  *k

 • 8/9/2019 2010 Ppmr Kedah Bm12 w Ans

  28/31

  Memuaskan

  (09 16)

  (13 16)

  (09 12)

  - guna pelbagai jenis kata yang terhad

  - guna ayat yang mudah tetapi terdapat kesalahan yang

  minimum

  - penanda wacana yang kurang tepat

  - kesalahan ejaan / tanda baca yang ketara

  - idea masih relevan / idea bercampur aduk dan huraian

  tidak jelas

  - pengolahan kurang menarik

  - pemerengganan kurang sesuai dan format kurang tepat

  / format bercampur aduk

  Penguasaan

  minimum

  (01 08)

  (05 08)

  (01 04)

  - keseluruhannya menggambarkan penguasaan bahasa

  yang tidak cekap

  - idea yang kabur / tidak berkaitan dengan tugas

  - cerita lain

  - hafal karangan

  Langkah langkah memeriksa

  1 Hendaklah membaca karangan sepintas lalu terlebih dahulu bagi mendapatkankesan ( impression) daripadanya. Perkara yang perlu diberi perhatian semasamembuat pertimbangan ialah menjawab tugasan, bahasa,kerelevanan idea danpengolahan. Kemudian , nilai dan tetapkan peringkat karangan berkenaanberdasarkan criteria penskoran yang disediakan.

  2 Baca karangan itu sekali lagi dengan teliti untuk pertimbangkan yang muktamad.Semasa membaca itu, tandakan kesalahan-kesalahan bahasa, tanda baca,ejaan dan isi / fakta seperti yang berikut :

  ____________________ kesalahan bahasa,perkataan dan frasa

  / kesalahan ejaan

  // kesalahan ejaan yang berulang

  kesalahan tanda baca

  ( ) kesalahan isi / fakta / idea

  3 Pemotongan markah untuk ejaan yang salah.

  a. markah dipotong bagi setiap ejaan yang salah

  b. Pemotongan keseluruhan tidak lebih daripada 2 markah

  c. Kesalahan ejaan yang berulang tidak diambil kira

  6

  *k

 • 8/9/2019 2010 Ppmr Kedah Bm12 w Ans

  29/31

  Bahagian C

  . Soalan 1

  a. Format : Surat kiriman tidak rasmi

  b.

  c.

  Diharapkan :

  Kemungkinan :

  Calon dapat menulis pengalaman, keadaan dan suasana di pesta buku.

  Calon hanya menulis apa yang dilakukan di sana maksimum C

  Soalan 2

  a. Format : Dialog

  b. Diharapkan : Calon dapat menulis perbincangan dengan rakan beberapa perkara

  yang akan dilakukan untuk menceriakan kelas

  c. Kemungkinan : Calon hanya menulis perbincangan dengan rakan untuk menyediakanalatan menceriakan kelas maksimum C

  Soalan 3

  a. Format : Tiada

  b. Diharapkan : Calon dapat menyatakan peranan ahli keluarga untuk menggalakkan

  penglibatan pelajar dalam aktiviti kokurikulum peranan ayah, ibu serta

  ahli keluarga yang lain

  c. Kemungkinan : Calon mencampur-adukkan peranan keluarga , masyarakat, sekolah

  dan lain-lain maksimum C

  Soalan 4

  a. Format : Tiada

  b. Diharapkan : Calon dapat menghuraikan kesan negetif kemasukan pendatang tanpa

  izin ke negara kita

  c. Kemungkinan : Calon menghuraikan kesan positif dan kesan negetif kemasukanpendatang tanpa izin maksimum C

  Soalan 5

  a. Format : Tiada

  b. Diharapkan : Calon dapat menulis cerita berkaitan dengan maksud peribahasa.

  c. Kemungkinan : Calon menghuraikan maksud peribahasa maksimum C

  7

  *k

 • 8/9/2019 2010 Ppmr Kedah Bm12 w Ans

  30/31

  Bahagian D : Pemahaman Novel

  ( 10 markah)

  Pembahagian markah

  PERINCIAN MARKAH

  Isi 06

  Bahasa 04

  Kriteria markah bahasa

  Peringkat Markah Deskripsi

  Cemerlang 04 - bahasa baik dan lancar

  - ayat gramatis

  - ejaan dan tanda baca betul

  Baik 02 - 03 - bahasa masih baik dan masih lancar

  - penggunaan ayat gramatis tetapi terdapat kesalahan

  minimum

  - kesalahan ejaan dan tanda baca yang minimum

  Memuaskan 01 - bahasa tidak cekap

  - ayat tidak gramatis

  - kesalahan ejaan dan tanda baca yang ketara

  Markah isi

  1 Maksimum : 3 isi

  2 Isi dihuraikan berserta contoh : 2 markah

  3 Isi tanpa huraian dan contoh : 1 markah

  1. Jawapan mesti berdasarkan daripada novel yang telah dipelajari di Tingkatan 3.

  2. Markah maksimum 10 markah.

  3. Berikan 1 markah bagi setiap huraian atau contoh yang berkaitan.

  4. Berikan 1 markah bagi huraian atau contoh yang berkaitan.

  5. Huraian atau contoh tanpa pernyataan / isi, berikan 0 markah.

  6. Markah maksimum bagi pernyataan / isi dan huraian atau contoh 6 markah

  7. Markah maksimum bagi bahasa 4 markah.

  8

  *k

 • 8/9/2019 2010 Ppmr Kedah Bm12 w Ans

  31/31

  Bahagian D

  Novel Merdeka ! Merdeka ! , karya A.Rahman Hanafiah

  Latar masyarakat Contoh

  1.Masyarakat yang hidup bersatu padu

  dalam menghadapi ancaman

  pengganas.

  Golongan pemuda Kampung Teras

  Jernang menggali kubu pertahanan,

  bergilir-gilir mengawal dan meronda

  kampung mereka daripada serangan

  komunis.

  2.Masyarakat yang berjiwa patriotik yang

  berjuang untuk membebaskan tanah

  air daripada cengkaman penjajah.

  Kudin, Dato Onn dan orang Melayu

  menentang penubuhan Malayan Union

  sehingga Malayan Union dibubarkan.

  3.Masyarakat yang gigih berusaha tanpajemu untuk mencapai cita-cita.

  Orang Melayu di seluruh negaraberusaha menggagalkan rancangan

  penubuhan Malayan Union dengan cara

  berkabung, mengadakan tunjuk

  perasaan dan memujuk raja-raja Melayu.

  Terima mana-mana isi lain yang sesuai atau logik.

  *k