2009 Kedah PPMR Sejarah

 • Upload
  jee2kk

 • View
  254

 • Download
  0

Embed Size (px)

Citation preview

 • 8/14/2019 2009 Kedah PPMR Sejarah

  1/26

  SULIT21/1SejarahOgos200911/4 Jam

  PEPERIKSAAN PERCUBAAN BERSAMAPENILAIAN MENENGAH RENDAH 2009ANJURANPERSIDANGAN KEBANGSAAN PENGETUA-PENGETUASEKOLAH MENENGAH MALAYSIA (PKPSM) KEDAH

  SEJARAHSatu jam lima belas minit

  21/1

  JANGAN BUKA KERTAS SOALAN INI SEHINGGA DIBERITAHU1 . Kertas soalan ini mengandungi 60 soalan.2. Jawab semua soalan.3. Tiap-tiap soalan diikuti oleh empat pilihan jawapan yang berhuruf A, B, C dan D.Bagi tiap-tiap soalan pilih satu jawapan sahaja. Tandakan semuajawapan anda pada kertas jawapan objektif yang disediakan.4. Fikir dengan teliti ketika memilih ja wapan. Jika anda hendak menukarsesuatu jawapan, padamkan sehingga bersih tanda yang tidak dikehendaki

  itu dan hitamkan pilihan anda yang baru.

  Kertas soalan ini mengandungi 26 halaman bercetak

  21/1[Lihat sebelahSULIT

  2kk

 • 8/14/2019 2009 Kedah PPMR Sejarah

  2/26

  SULIT

  KAEDAHKAJIAN

  Xy

  Z

  1 Kaedah kajian Z ialahA LisanB BertulisC SaintifikD Arkeologi

  2 21/1

  CARA MENDAPATKANMAKLUMAT

  Ucapan, penceritaan dan perbualan.Catatan pada dinding gua, kulit kayu,daun dan kertas.Gali cari, maritim dan angkasa lepas.

  2 Mengapakah Zaman Neolitik dikatakan bermulanya perkembangan teknologi?I Manusia pandai mencipta peralatan tembikarII Manusia mencipta peralatan perangIII Manusia pandai bercucuk tanamIV Manusia mencipta barang kemasA I, II dan IIIB I, II dan IVC I, III dan IVD II, III dan IV

  Parameswara telah berjaya membangunkanKesultanan Melayu Melaka.3 Bagaimanakah Parameswara membangunkan Kesultanan Melayu Melaka?

  21/1

  IIIIIIIVABCD

  Kedudukan yang strategikKemudahan pelabuhanHubungan diplomatikBantuan orang lautI, II dan IIII, II dan IVI, III dan IVII, III dan IV

  [Lihat sebelahSULIT

  2kk

 • 8/14/2019 2009 Kedah PPMR Sejarah

  3/26

  SULIT 3 21/1

  4 Antara kerajaan maritim yang terkenal di Tanah Melayu ialah Kerajaan Kedah Tua.Oi manakah letaknya kerajaan Kedah Tua?A PB QC Ro S

  5 Melaka telah menjalankan hubungan serantau dengan Jawa, Pasai, Siak dan Kampar.Apakah nilai yang diperoleh daripada hubungan tersebut?IIIIIIIVABC0

  Baik hatiBerhemah tinggiTolong menolongHormat menghormatiI dan IIII dan IIIIII dan IVI dan IV

  Bahasa Melayu menjadi lingua franca dalamurusan perdagangan di Melaka pada abad ke-15.6 Mengapakah Bahasa Melayu menjadi lingua franca?

  21/1

  ABCo

  Bahasa Melayu bahasa antarabangsaRamai pedagang berbangsa MelayuPusat pengajian Bahasa MelayuMudah difahami

  [Lihat sebelahSULIT

  2kk

 • 8/14/2019 2009 Kedah PPMR Sejarah

  4/26

  SULIT 4

  Masalah perpecahan penduduk merupakan faktorkemerosotan dan kejatuhan Melaka.7 Mengapakah berlakunya perpecahan penduduk di Melaka?

  I Adu dombaII Pilih kasihIII Iri hatiIV FitnahA I, II dan IIIB I, II dan IVC I, III dan IVD II, III dan IV

  SLOGAN PORTUGIS KE TIMUR"GOSPEL, GOLD AND GLORY"

  8 Apakah aktiviti yang berkaitan dengan ''gospe!''?A Tanah jajahanB Perniagaan rempahC Penemuan jalan lauto Penyebaran agama Kristian

  HAMPIR 100 TAHUN

  9 Rajah di atas menunjukkan Perang Tiga Segi.

  21/1

  Nyatakan kuasa-kuasa yang terlibat dalam perang tersebut?ABCo

  Belanda, Portugis, JohorPortugis, Acheh, BelandaAcheh, Johor, PortugisRiau, Johor, Acheh

  21/1

  [Lihat sebelahSULIT

  2kk

 • 8/14/2019 2009 Kedah PPMR Sejarah

  5/26

  SULIT 5

  D .lHjahlllllaklllk .l"hlll"

  oo

  2111

  10 Berdasarkan peta di atas, bagaimanakah jajahan takluk membantu kerajaan Johor mencapaikegemilangan?A Mengumpul pelbagai hasilB Penduduk yang ramaiC Bantuan ketenteraanD Perdagangan luas

  11 Antara berikut yang manakah dikaitkan dengan asal-usul nama Terengganu?I Tong Ta NongII Teng Va NungIII Ting Ga NungIV Taring AnuA I, II dan IIIB I, II dan IVC I, III dan IVD II, III dan IV

  12 Kelantan dan Terengganu pernah menghantar bunga emas kepada Siam.Apakah tujuan Kelantan dan Terangganu menghantar bunga emas tersebut?

  2111

  ABCD

  PerjanjianPenjajahanPerdaganganPersahabatan

  [Lihat sebelahSULIT

  2kk

 • 8/14/2019 2009 Kedah PPMR Sejarah

  6/26

  SULIT 6

  13 Apakah fungsi cap mahar di atas?A Alat kebesaran kerajaanB Surat kuasa pembesarC Pengesahan arahano Cap nama sultan

  Kegiatan ekonomi yang dijalankan olehmasyarakat Sabah bergantung pada bentukmuka bumi di persekitaran tempat tinggal mereka.

  14 Apakah kegiatan ekanomi kaum Suluk?A Memungut hasil hutanB Memungut hasil lautC Menternak binatangD Bercucuk tanam

  Tahun1786 Sultan Abdullah menyerahkan Pulau Pinangkepada Syarikat Hindia Timur Inggeris (SHTI).

  15 Mengapakah Sultan Abdullah bertindak demikian?

  2111

  ABCD

  Mendapat restu SiamMengukuhkankedudukanMenjaga kedaulatan negeriMengelakkan ancaman British

  21/1

  [Lihat sebelahSULIT

  2kk

 • 8/14/2019 2009 Kedah PPMR Sejarah

  7/26

  SULIT 7

  Tarian Ngajat16 Apakah tujuan tarian di atas?

  A Melahirkan tanda kesyukuranB Merayakan kemenanganC Meraikan kejayaano Memuja roh

  Pada tahun 1867, pentadbiran Negeri-Negeri Selat telahdipindahkan dari India ke London.

  17 Apakah faktor yang menyebabkan pemindahan tersebut?

  21/1

  IIIIIIIVABCo

  Menjimatkan perbelanjaanMenyeragamkan pentadbiranMemperkenalkan Akta Mata WangMenghapuskan pelabuhan bebas SingapuraI dan IIII dan IIIIII dan IVI dan IV

  21/1

  [Lihat sebelahSULIT

  2kk

 • 8/14/2019 2009 Kedah PPMR Sejarah

  8/26

  SULIT 8

  Perjanjian Inggeris - Belanda 1824 Belanda berjanji tidak akan membukapetempatan baru di Tanah Melayu. British ber]anji tidak akan membukapetempatan baru ke selatan Singapura.

  18 Apakah kesan daripada perjanjian tersebut?A Perpecahan Kepulauan MelayuB Penubuhan Negeri-Negeri SelatC Perebutan kuasa pembesar tamatD Penguatkuasaan Undang-undang Barat

  Sultan Ahmad berusaha menjaga kedaulatanPahang dengan menyekat pengaruh British.

  19 Apakah usaha Sultan Ahmad untuk menyekat pengaruh British?A Membawa masuk pelaburB Mempelbagaikan cukai baruC Melaksanakan pentadbiran BritishD Memperkenalkan pendidrkan Barat

  Pad a tahun 1896, Negeri-Negeri MelayuBersekutu telah dibentuk.

  20 Apakah tujuan British menubuhkan Negeri-Negeri Melayu Bersekutu?

  21/1

  IIIIIIIVABCD

  Memulihkan kuasa ResidenMengukuhkan keselamatanBerkongsi perkhidmatan pakarMemajukan sistem perhubunganI, II dan IIII, II dan IVI, III dan IVII, III dan IV

  2111

  [Lihat sebelahSULIT

  2kk

 • 8/14/2019 2009 Kedah PPMR Sejarah

  9/26

  SULIT 9 21/1

  Jawatan Sultan Raja Muda Raja Bendahara Raja Oi HilirTahun

  .. 1871 Sultan Ismail Raja Abdu ilah .. . 'J865 Sultan Ali '" aja Abdu llah Raja Ismail I1857 S u ~ a n Jaafar '" aja Ali Raja Ismail Raja A b d u l l a ~ Ra ja aafar"851 Su ltan Muhammad Raja Ai Raja YusufSyah21 Mengapakah Raja Abdullah tidak dilantik sebagai Sultan Perak pada tahun 1871?

  A Tidak hadir ketika pemakamanB Bukan Anak GaharaC Pembesar tidak sukao Baginda diugut

  Tahun Peristiwa1840 Menamatkan penentangan di Sarawak.1841 Menjadi Gabenor Sarawak.1846 Diiktiraf sebagai Raja Sarawak yang merdeka.

  22 Apakah kesan daripada peristiwa di atas kepada Sarawak?A Penghapusan cukaiB Pemerintahan Brunei tamatC Penubuhan Majlis Undangano Pemansuhan kuasa pembesar

  Peristiwa MaklumatPerjanjian Negeri-Negeri Melayu Utara

  Bangkok 1909 diserahkan kepada British.23 Apakah kesan peristiwa di atas ?

  21/1

  IIIIIIIVABCo

  Tabal menjadi hak SiamBritish membayar ganti rugiSungai Golok sempadan antarabangsaReman menjadi wilayah Kelantan dan PerakI, II dan IIII, II dan IVI, III dan IVII, III dan IV

  [Lihat sebelahSUUT

  2kk

 • 8/14/2019 2009 Kedah PPMR Sejarah

  10/26

  SULIT 10

  Tarikh Pentadbir Wilayah SarawakKurun ke-18 Pembesar tempatan dilantik olehSultan Brunei untuk mentadbir Sarawak.Kurun ke-19 Pembesar Brunei mentadbir Sarawak.

  24 Mengapakah berlaku perubahan kepimpinan di Sarawak?I Memajukan negeriII Menguasai kekayaanIII Mengukuhkan kekuasaanIV Mengekalkan kemerdekaanA I dan IIB II dan IIIG III dan IVD I dan IV

  Kaum Bidang Pekerjaan SemasaPemerintahan Brooke di SarawakMelayu Pentadbiran

  PerdaganganGina PertanianPerlombonganIban Ketenteraan

  25 Mengapakah keluarga Brooke bertindak demikian?

  21/1

  IIIIIIIVABGD

  Menghalang perpaduanMengukuhkan kedudukanMenghapuskan pemberontakanMelaksanakan am alan demokrasiI dan IIII dan IIIIII dan IVI dan IV

  21/1

  [Lihat sebelahSULIT

  2kk

 • 8/14/2019 2009 Kedah PPMR Sejarah

  11/26

  SULIT 11 21/1

  Mahkamah di Sabah semasa Bidang KuasaSyarikat Borneo Utara British Kes pembunuhanMahkamah Majistret Kes penculikan Kes rompakan

  Mahkamah Anak Negeri X26 Apakah X7

  A Hukum adatB JenayahC Jual beliD Juvana

  I L \ 1\ r E h'

  ( OM1'ANY

  27 Berdasarkan gambar di atas, bagaimanakah Syarikat Overbeck dan Dent menguasai Sabahpada tahun 1877 dan 18787

  21/1

  ABCD

  KonsesiTekananPerjanjianPembelian

  [Lihat sebelahSULIT

  2kk

 • 8/14/2019 2009 Kedah PPMR Sejarah

  12/26

  SULIT 12

  ::"'(!:.;..t .. +04

  \

  Perkembangan landasan kereta apidi Tanah Melayu 1910-193128 Apakah matlamat British memajukan sistem perhubungan di atas?

  A Menaikkan imejB Memudahkan eksportC Meningkatkan kemajuanD Memudahkan pergerakan

  Kegiatan Ekonomi Semasa Pemerintahan British

  Ekonomi Dagangan

  DwiekonomiEkonomi Tradisional

  29 Apakah kesan kegiatan ekonomi di atas?

  21/1

  ABCD

  Berlaku jurang ekonomiAgihan sumber ekonomi menyeluruhKelembapan perkembangan ekonomiPenguasaan ekonomi penduduk tempatan

  2111

  [Lihat sebelahSULIT

  2kk

 • 8/14/2019 2009 Kedah PPMR Sejarah

  13/26

  SULIT 13

  Sapo han ta r komu per-glseko l h. in i aga r komu Jod I ,pegowoi nanti .

  30 Dialog di atas berlaku di Sabah semasa pemerintahan SBUB.Apakah jawatan yang dikhaskan untuk lulusan sekolah tersebut?I RenjerII KeraniIII ResidenIV Pegawai DaerahA I dan IIB II dan IIIC III dan IVD I dan IV

  Keluasan Ladang Getah(ekar)1901 5,9651908 240,0001912 642,000

  31 Apakah usaha British menggalakkan pembukaan ladang getah baru?

  21/1

  I Mempelbagaikan penggunaan getahII Memodenkan kaedah torehanIII Mengurangkan cukai tanahIV Menurunkan cukai eksportABCD

  I dan IIII dan IIIIII dan IVI dan IV

  21/1

  [Lihat sebelahSULIT

  2kk

 • 8/14/2019 2009 Kedah PPMR Sejarah

  14/26

  SULIT 14

  32 lIustrasi di atas ialah Dato' Bahaman pahlawan Pahang.Mengapakah beliau menentang British?A Mencabuli adat resamB Perkampungan dibakarC Peraturan yang membebankanD Membantah perlucutan gelaran

  1939 Persatuan Melayu Kelantan

  1938 Persatuan Melayu Selangor

  1937 Persatuan Melayu Melaka

  33 Apakah tujuan persatuan di atas dibentuk?

  21/1

  IIIIIIIVABCD

  Mengukuhkan kedudukan ekonomiMencetuskan perjuangan radikalMemperjuangkan kemerdekaanMeningkatkan taraf sosialI dan IIII dan IIIIII dan IVI dan IV

  21/1

  [Lihat sebelahSULIT

  2kk

 • 8/14/2019 2009 Kedah PPMR Sejarah

  15/26

  SULIT 15 21/1

  Rentap Syarif Masahor34 Gambar di atas merupakan tokoh pejuang tempatan yang menentang James Brooke diSarawak.Apakah persamaan perjuangan tokoh di atas?

  A Mempertahankan adatB Menentang kekejamanC Membantah sistem cukaio Membela nasib kaum Iban

  Ishak Haji Muhammad Abdul Samad Ahmad

  35 Apakah peranan tokoh nasionalis di atas?

  2111

  ABCo

  Mengasaskan fahaman radikalMemimpin penentangan bersenjataMembangkitkan kesedaran kebangsaanMenggerakkan gerakan pemulihan agama

  [Lihat sebelahSULIT

  2kk

 • 8/14/2019 2009 Kedah PPMR Sejarah

  16/26

  SULIT

  Pada zamanJepun ini,kita mestisentiasaberwaspada.

  16

  36 Apakah pasukan yang dimaksudkan dalam dialog di atas?A Bintang TigaB FORCE 136C Kempeitaio MPAJA

  Produk Semasa Pendudukan JepunBahan Hasil

  Nira Kelapa GulaBenang Nanas KainBuluh Kertas

  Betul, kalauditangkap olehpasukan itu, kitaakan diseksadulu kemudianbaru disiasat.

  21/1

  37 Berdasarkan jadual di atas, apakah nilai yang dapat diambil daripadamasyarakat pada zaman tersebut ?A RajinB BeraniC Kreatifo Berdaya saing

  Gerila Kinabalu Askar Melayu Setia38 Apakah persamaan pertubuhan di atas?

  21/1

  ABCo

  Menggulingkan kerajaan BritishMenentang penjajahan JepunMenyebarkan fahaman komunisMenyatupadukan penduduk Sabah [Lihat sebelahSULIT

  2kk

 • 8/14/2019 2009 Kedah PPMR Sejarah

  17/26

  SULIT 17 21/1

  Sebahagian besar orangMelayu menentang penubuhanMalayan Union?

  39 Bagaimanakah orang Melayu menunjukkan penentangan mereka terhadap Malayan Union?Rusuhan

  II BerkabungIII Tunjuk perasaanIV Memulaukan upacara pelantikan GabenorA I, II dan IIIB I, II dan IVC I, III dan IVo II , III dan IV

  NamaTarikh lahirTempat lahir

  BIODATAMichael! Lee1 Februari 1948Melaka

  40 Berdasarkan Perlembagaan Persekutuan Tanah Melayu 1948, adakah Michael! Lee layakmendapat tarat kerakyatan?

  21/1

  ABCo

  Layak kerana Rakyat RajaLayak kerana Rakyat BritishTidak layak kerana lahir di MelakaTidak layak kerana belum berumur 12 tahun

  [Lihat sebelahSUUT

  2kk

 • 8/14/2019 2009 Kedah PPMR Sejarah

  18/26

  SULIT

  menubuhkanMalayan UnionuntukmenggantikanPentadbiranTentera British.

  18

  Mengapabegitu?

  21/1

  41 Karikatur di atas merupakan dialog dalam kalangan penduduk Tanah Melayu pada tahun1946 .

  21/1

  Mengapakah British berbuat demikian?IIIIIIIVABCo

  Melicinkan pentadbiran BritishMenyekat kuasa politik MelayuMemastikan sumbangan golongan imigranMemenuhi kehendak penduduk Tanah MelayuI, II dan IIII, II dan IVI, III dan IVII, III dan IV

  [Lihat sebelahSULIT

  2kk

 • 8/14/2019 2009 Kedah PPMR Sejarah

  19/26

  SULIT

  Persatuan-persatuanMelayu yang menyokongMalayan Union.

  19

  PKMMAPIAWASBATAS

  21/1

  42 Apakah alasan yang diberikan oleh persatuan di atas untuk menyokong Malayan Union?I Kerakyatan terbukaII Kemerdekaan lebih cepatIII Penyatuan pentadbiran agama IslamIV Kuasa Raja-raja Melayu diperkukuhkanA I, II dan IIIB I, II dan IVC I, III dan IVD II, III dan IV

  Ganjaran kepada anggota Malayan People's Anti-Japanese Army(MPAJA) semasa pemerintahan Pentadbiran Tentera British. $ 350.00 1 beg beras

  43 Bagaimanakah tentera MPAJA boleh mendapat ganjaran di atas?A Membubarkan partiB Mengawal kampungC Memulangkan senjataD Menyertai pasukan keselamatan

  Setiap penduduk berumur 12 tahun atau lebihmesti didaftarkan dan diberi kad pengenalan.

  44 Pernyataan di atas dikaitkan dengan sistem pendaftaran kebangsaan pada tahun 1950-an.

  2111

  Mengapakah tindakan tersebut diambil?ABCo

  Melancarkan perang sarafMembasmi ancaman komunisMemudahkan bancian pendudukMengenal pasti golongan imigran

  [Lihat sebelahSULIT

  2kk

 • 8/14/2019 2009 Kedah PPMR Sejarah

  20/26

  SULIT 20 2111

  45 Berdasarkan gambar di atas, kaurn wan ta juga turut berjuang membantu kaum lelakimemerangi keganasan komunis semasa darurat 1948-1960.Bagaimanakah kaum wanita memainkan peranan mereka?A Menyertai Home GuardB Membuka kampung baruC Menyertai pasukan askar Melayuo Menyertai Mata-mata Khas Melayu

  Sejak tahun 1949, pihak British telah berusaha untukmewujudkan perpaduan antara kaum di Tanah Melayu.

  46 Apakah usaha awal yang dilaksanakan oleh kerajaan British?

  21/1

  ABCo

  Jawatankuasa antara KerajaanJawatankuasa Hubungan antara KaumJawatankuasa Perpaduan antara KaumJawatankuasa Perundingan Perpaduan Malaysia

  [Lihat sebelahSUUT

  2kk

 • 8/14/2019 2009 Kedah PPMR Sejarah

  21/26

  SULIT 21 21/1

  47 Ilustrasi di atas merupakan sebahagian daripada tragedi keganasan Bintang Tiga.Apakah iktibar daripada peristiwa tersebut?I Amanah asas kestabilan negaraII Toleransi mengukuhkan perpaduanIII Bersatu padu teras keamanan negaraIV Saling membantu mempertahankan negaraA I, II dan IIIB I, II dan IVC I, III dan IVD II, III dan IV

  SISTEM AHLIDato' Onn Ja'afar Ahli Hal Ehwal Dalam NegeriDr. Lee Tiang Keng Ahli KesihatanDato' E.E.C. Thuraisingam Ahli Pelajaran

  48 Apakah tujuan Sistem Ahli?

  21/1

  ABCD

  Melatih penduduk Tanah Melayu dalam pentadbiranMemberi kemerdekaan kepada penduduk tempatanMembentuk kerajaan tanpa pilihan rayaKerjasama kaum dalam satu parti [Lihat sebelahSULIT

  2kk

 • 8/14/2019 2009 Kedah PPMR Sejarah

  22/26

  SULIT 22 21/1

  Tarikh PeristiwaFebruari 1954 Konferensi NasionalOgos 1954 Konvensi Nasional

  49 Apakah persamaan antara kedua-dua persidangan tersebut ?A Menggubal perlembagaanB Mewujudkan kerjasama politikC Memperjuangkan kemerdekaanD Menetapkan manifesto parti politik

  Sir Ivor Jenning Sir William Mckell Tuan B. Malik Tuan Abdul Hamid50 Apakah sumbangan tokoh di atas terhadap kemerdekaan Tanah Melayu ?

  A Menggubal perlembagaanB Menyertai Rombongan MerdekaC Menguruskan pilihan raya umumD Menghapuskan ancaman komunis

  51 Berdasarkan gambar di atas, di manakah Tunku Abdul Rahman mengisytiharkan tarikhkemerdekaan Persekutuan Tanah Melayu apabila kembali dari London?

  21/1

  ABCD

  Padang Stadium Kubu, MelakaStadium Merdeka, Kuala LumpurPadang Merdeka, Bandar Hilir, MelakaPadang Kelab Selangor, Kuala Lumpur [Lihat sebelahSULIT

  2kk

 • 8/14/2019 2009 Kedah PPMR Sejarah

  23/26

  SULIT 23 21/1

  Kerakyatan secara jus soli Kedudukan istimewa orang Melayu dikekalkan

  52 Kedua-dua perkara yang terkandung dalam Perlembagaan Merdeka dapat membuktikanI Pe rmuafakatanII Semangat tolak ansurIII Semangat kebangsaanIV Perjuangan Parti PerikatanA I dan IIB II dan IIIC III dan IVD I dan IV

  Pada tahun 1946, Charles Vyner Brooke telahmembuat keputusan untuk menyerahkanSarawak kepada kerajaan British.

  53 Maklumat di atas mengenai penyerahan Sarawak kepada British.Apakah faktor yang mendorong beliau berbuat demikian ?I Masalah kewanganII Pertikaian keluargaIII Permintaan rakyatIV Desakan BritishA I , " dan IIIB I, II dan IVC I, III dan IVD II, III dan IV

  Tahun Peristiwa1946 Sabah menjadi tanah jajahan British.

  54 Mengapakah kerajaan British berbuat demikian?

  21/1

  ABCD

  Menyeragamkan sistem pentadbiranMembendung ancaman komunisMenjaga kepentingan ekonomiMemenuhi permintaan rakyat [Lihat sebelahSULIT

  2kk

 • 8/14/2019 2009 Kedah PPMR Sejarah

  24/26

  SULIT 24 21/1

  Tokoh X Pak cik m ~ s t i menjadi ahli dalam k u m p u l ~ t ' J k ~ m i . Kalau tidak anak pak cik tidak dapat belajar di sekolah kerajaan.Pak Cik Din Saya tidak mahu. Say a tetap dengan pendirian sendiri.

  55 Dialog di atas tentang gerakan antipenyerahan Sarawak kepada British.Tokoh X merupakan ahliA Barisan Pemuda Melayu SibuB Young Malay AssociationC Barisan Pemuda MelayuD Rukun Tiga Belas

  Sejak tahun 1950, beberapa langkah telah diambil olehkerajaan British untuk melatih penduduk tempatan ke arahberkerajaan sendiri di Sabah.

  56 Apakah langkah yang telah diambil?I Menubuhkan Parti Perikatan SabahII Mengadakan Pilihan Raya Majlis Undangan 1962III Mengadakan Pilihan Raya Majlis Tempatan 1952IV Melantik pemimpin bumiputera dalam Majlis UndanganA I, II dan IIIB I, II dan IVC I, III dan IVD II, III dan IV

  Membuat bantahan rasmi kepada PBB Menyusun Pasukan Pertahanan Tempatan Meminta bantuan ketenteraan daripada negara Komanwel

  57 Mengapakah Malaysia mengambil tindakan di atas?

  21/1

  ABCD

  Membanteras pemberontakan BruneiMenghadapi konfrantasi IndonesiaMenamatkan ancaman FilipinaMempercepat kemerdekaan

  [Lihat sebelahSULIT

  2kk

 • 8/14/2019 2009 Kedah PPMR Sejarah

  25/26

  SULIT 25 21/1

  Kerajaan Britain Kerajaan Amerika Syarikat

  58 Mengapakah kedua-dua kuasa besar di atas menyokong gagasan Persekutuan Malaysia?I Meningkatkan taraf hidupII Menyekat pengaruh komunisIII Mempercepat proses kemerdekaanIV Memperkukuh kedudukan di Asia TenggaraA I dan IIB II dan IIIC III dan IVD I dan IV

  Suruhanjaya Cobbold 1962 Suruhanjaya PBB 1963

  59 Apakah kepentingan laporan suruhanjaya di -atas?

  21/1

  IIIIIIVABCD

  Penduduk Sarawak menyokong gagasan MalaysiaPenduduk Sabah menyokong gagasan MalaysiaWujudnya kerjasama antara kerajaan terlibatGagasan Malaysia bukan neokolonialismeI dan IIII dan IIIIII dan IVI dan IV

  [Lihat sebelahSULIT

  2kk

 • 8/14/2019 2009 Kedah PPMR Sejarah

  26/26

  SULIT 26 21/1

  60 Gambar menunjukkan Lee Kuan Yew mencanangkan konsep Malaysian Malaysia dalamsatu perhimpunan di Singapura.Bagaimanakah Tunku Abdul Rahman menghadapi situasi di atas?A Mengadakan pilihan ray aB Mengisytiharkan daruratC Memisahkan SingapuraD Menghapuskan jus soli

  KERTAS SOALAN TAMAT

  2kk