Iv Tyrimai

  • View
    5.434

  • Download
    1

Embed Size (px)

Text of Iv Tyrimai

1. Organizacijos vaizdio tyrimai 2. Tyrimo objektai: Organizacijos vaizdis (vidinis ir iorinis, skirting tikslini auditorij nuomons apie organizacij...) Organizacijos identitetas, jo sudedamosios dalys. Organizacijos vardo inomumas (korporatyvinis preks enklas ir produkt/paslaug preki enklai) Komunikavimo program efektyvumas. 3. Formals ir neformals tyrimai Neformals tyrimai tai tyrimai, kurie atliekami nesilaikant standartini tyrimo procedr. Formals tyrimai tai tyrimai, kurie atliekami naudojant mokslikai pagrstas tyrimo metodologijas 4. Neformals tyrimaiNeformals tyrimai urnalistiniai tyrimai. Atskir moni nuomoni tyrimai organizacijos viduje ir iorje. Vieumo tyrimai. 5. Formals tyrimaiFormals tyrimai Kokybiniai tyrimai kiekybiniais rodikliais neireiktos informacijos gavimo bdas. Tokiais tyrimais siekiama problem inagrinti giliai. (V.Pranulis). Kiekybiniai tyrimai - naudoja statistinius duomen apdorojimo metodus. Tokiais tyrimais siekiama problem inagrinti plaiai. 6. Kiekybiniai ir kokybiniai tyrimoKiekybiniai ir kokybiniai tyrimo metodai: palyginimasmetodai: palyginimas Kokybiniai duomenys Kiekybiniai duomenys Tikslas Nustatyti paslpt motyv ir veiksm kokybin supratim Apibendrinti generalin aib kiekybine forma Imtis Nedidelis skaiius reprezentatyvi objekt Pagrstas reprezentatyvi objekt skaiius Informacijos rinkimas Nestruktrizuotas Struktrizuotas Informacijos analiz Nestatistin Statistin Rezultatai Gauti pradin supratim Rekomendacijos galutiniams sprendimams priimti 7. Informacija, kuri gauname tyrimo metu Antriniai duomenys Pirminiai duomenys Kokybiniai tyrimai Kiekybiniai tyrimai Apraomasis tyrimas Prieastinis tyrimas Apklausa Stebjimas Eksperimentas Kokybiniai tyrimai valgomasis tyrimas 8. Tyrim rysTyrim rys valgomasis tyrimas Apraomasis tyrimas Prieastinis tyrimas 9. valgomasis tyrimasvalgomasis tyrimas Tai tyrimas, kuriame pagrindinis dmesys sutelkiamas idj generavimui ir informacijos, kuri reikalinga problemos formulavimui, paiekai. Atliekamas tuomet, kai tyrimo problema nra pakankamai aiki. 10. Apraomasis tyrimasApraomasis tyrimas Apraomojo tyrimo tikslas - surinkti informacij apie esama situacij ir nustatyti ryius tarp atskir kintamj. Toks tyrimas paprastai kelia tokius klausimus: Kas? Kada? Kaip? Kur? Kiek?. 11. Prieastinis tyrimasPrieastinis tyrimas Tai tyrimas, kurio metu reikia nustatyti tikslini auditorij motyvacij ir atsakyti klausim kodl?. 12. valgomasis tyrimasvalgomasis tyrimas Atliekamas, kai: reikia suformuluoti arba patikslinti tyrimo problem suformuluoti hipotez nustatyti tyrimo prioritetus reikia gyliau susipainti su problema 13. Kokybiniai metodaiKokybiniai metodai valgomasisvalgomasis tyrimastyrimas Antrini informacijosAntrini informacijos altini studijavimasaltini studijavimas Ekspert apklausa /Ekspert apklausa / giluminis interviugiluminis interviu FocusFocus grupsgrups diskusijadiskusija TurinioTurinio analizanaliz Projekcins technikos 14. Antriniai informacijos altiniaiAntriniai informacijos altiniai Speciali literatra Komerciniai tyrimai Vidin organizacijos informacija Statistins ataskaitos Periodiniai leidiniai. Internetas ... 15. Ekspert apklausa/giluminis interviuEkspert apklausa/giluminis interviu Tai interviu su monmis, kurie gerai (profesionaliai) supranta tyrimo problem. Tyrimo skm/reprezentatyvumas priklauso nuo ekspert asmenybi. Interviu vykdymas: interviu planas pagrindiniai klausimai, kuriuos turi bti atsakyta atsakym fiksavimas (diktofonas?) surinktos mediagos analiz ir ivados 16. FocusFocus grupgrup (1)(1) Tai nestruktrizuotas pokalbis, laisva diskusija su 8 - 10 moni grupe neformalioje aplinkoje. Focus grups pagrindiniai tikslai: a. Hipotezi generavimas b. Informacijos, kuri bus reikalinga anketai sudaryti, surinkimas c. Reklamos, vardo, identiteto element testavimas Grups nari socialins - demografins charakteristikos turi bti ko vienodesns. Rekomenduojama vieno tyrimo metu atlikti keli grupi diskusijas, daniausiai 4. 17. FocusFocus grupgrup (2)(2) Reikia vengti moni, kurie anksiau dalyvavo tokiose diskusijose, nes jie gali elgtis kaip ekspertai. Diskusijos trukm 1, 5 - 2 val. Diskusija yra raoma diktofono arba video kameros pagalba. Diskusij veda moderatorius. Po diskusijos suraoma jos stenograma. Diskusijos mediagos apibendrinimas ir pateikimas raytinio dokumento forma. 18. Turinio analiz Tai metodas, kuria leidia inagrinti ir klasifikuoti vairaus pobdio spausdint arba vizualin informacij. Tyrimo ribas apibria informacijos kiekis. 19. Projekcins technikosProjekcins technikos odi asociacijos Sakinio ubaigimas Istorij ubaigimas Paveiksl interpretavimas Vaidmen vaidinimas 20. Apklausos metodaiApklausos metodai Asmeninis pokalbis (interviu) Apklausa telefonu Apklausa Internete Apklausa patu Metod kombinacijos 21. Kriterijai, kurie naudojami metodKriterijai, kurie naudojami metod vertinimevertinime Imties kontrol Informacijos kontrol Vadybin kontrol (tyrimo administravimas) 22. Imties kontrol Imties kontrol - galimyb utikrinti tinkam respondent ir bendradarbiavim su respondentu. Galimyb utikrinti tinkam respondent asmeninio pokalbio metu aukta apklausos telefonu vidutin apklausos patu ema Bendradarbiavimas su respondentu asmeninio pokalbio metu geras apklausos telefonu vidutinis apklausos patu nra 23. Informacijos kontrol (1)Informacijos kontrol (1) Informacijos kontrol - tai terminas, kuris apibdina klausim tip, informacijos kiek ir jos patikimum. Klausim skaiius: asmeninis pokalbis didelis apklausa telefonu vidutinis apklausa patu maas - didelis Galimyb daryti tak respondentui asmeninio pokalbio metu aukta apklausos telefonu vidutin apklausos patu ema 24. Informacijos kontrol (2)Informacijos kontrol (2) Informacijos kontrol pasireikia: Klausim personalizavimu. Anketos modernizavimu. Prie tai gauta informacija gali bti panaudota anketos tobulinimui. Tokiomis savybmis pasiymi asmeninis interviu ir apklausa telefonu. 25. Vadybin kontrol (1) Vadybin kontrol apima apklausos atlikimo greit, snaudas, jos administravim. Apklausos greitis: asmeninis interviu didelis - maas apklausa telefonu didelis apklausa patu neprognozuojamas 26. Vadybin kontrol (2 ) Snaudos: asmeninis interviu didels - maos apklausa telefonu vidutins apklausa patu maos Administravimas: asmeninis interviu sudtingas apklausa telefonu vidutinio sudtingumo/ sudtingas apklausa patu nesudtingas 27. Anketos sudarymasAnketos sudarymas I etapas Nustatyti, kokios informacijos reikia II etapas Parinkti anketos form ir apklausos metod III etapas Nustatyti konkrei klausim trin IV etapas Parinkti atsakymo form kiekvienam klausimui V etapas Suformuluoti kiekvien klausim VI etapas Nustatyti klausim eilikum VII etapas Nustatyti anketos fizines charakteristikas VIII etapas Patikrinti I -VII etapus ir pataisyti (jeigu reikia) IX etapas Atlikti anketos testavim ir koregavim 28. I etapasI etapas Nustatyti, kokiosNustatyti, kokios informacijos reikiainformacijos reikia Tai nesudtinga, jeigu prie tai buvo atliktas valgybinis tyrimas ir yra suformuluota hipotez. Rengiant anket, gali atsirasti ir naujos hipotezs. Jeigu hipotezs yra svarbios - jas reikia traukti tyrim. Reikia vengti klausim, kurie gal ir yra doms, bet ieina u tyrimo rib. Papildomi klausimai tik pailgina anket ir tai gali padidinti atsisakym dalyvauti apklausoje skaii. 29. II etapasII etapas Parinkti anketos form irParinkti anketos form ir apklausos metodapklausos metod iame etape daromas sprendimas dl anketos struktrizavimo. Parenkamas apklausos metodas - asmeninis pokalbis, apklausa patu arba apklausa telefonu. 30. III etapas Klausim tipai Klausim tipai Informacijos altinis Tyrimai Elgsenos Faktai apie tai, k vartotojas vartoja, kaip danai vartoja, kur perka, gyvena ir pan. Rinkos dydio, rinkos dalies, vartojimo danumo ir pan. Poirio K mons galvoja apie... Poiris ... vaizdio, preks enklo inomumo, vartotoj pasitenkinimo Klasifikavimo Informacija, kuri leidia grupuoti respondentus (amius, lytis, pajamos, socialinis statusas... Visi tyrimai 31. IV etapasIV etapas Atsakymo formos kiekvienamAtsakymo formos kiekvienam klausimui parinkimas. Atviras klausimasklausimui parinkimas. Atviras klausimas Respondentas gali pateikti atsakym laisva forma. Atviri klausimai paprastai pateikiami anketos pradioje. Atviri klausimai padeda patikslinti informacij. 32. IV etapasIV etapas Atsakymo formos kiekvienamAtsakymo formos kiekvienam klausimui parinkimas. Keli atsakym variantaiklausimui parinkimas. Keli atsakym variantai klausim pateikiami keli atsakym variantai. Respondentas gali pasirinkti vien arba kelias alternatyvas. Respondentui turi bti suteikta teis pasakyti neturiu nuomons arba neinau Pagrindins toki klausim problemos: 1. Pateikiami ne visi galimi atsakym variantai. Palikite respondentui vietos rayti savo nuomon. 2. Respondentas gali vertinti tik kelias alternatyvas. 3. Alternatyv pateikimo tvarka gali veikti j pasirinkim. Toks reikinys vadinamas eilikumo ikraipymu. 33. V etapasV etapas Suformuluoti kiekvien klausimSuformuluoti kiekvien klausim (1)(1) Blogai suformuluotas klausimas gali tapti klaidingo atsakymo altiniu. Respondentas gali smoningai pateikti klaiding atsakym. Tokia situacija vadinama neatsakymo bkl. Naudokite paprastus odius. Atsargiai naudokite odius: Js (kas tie Js?) Visi, visada, niekada, niekas, tik vienas Blogas (mons nra link kritikuoti). Vyriausyb ( labai neapibrta svoka). Toks kaip 34. VI etapasVI etapas Nustatyti klausimNustatyti klausim eilikumeilikum Naudokite piltuvlio princip. Bendri klausimai pateikiami anketos pradioje, specifiniai - pabaigoje. Isiakojantis klausimas. Naudojamas, kad paskirstyti klausimus tarp respondent, turini skirtingas nuostatas tuo paiu klausimu. Patartina nenaudoti apklausoje patu. Klasifikacin informacij pateikite anketos pabaigoje ( Pvz., respondento socio-demografins charakteristikos).