Presentatie driestar educatief

  • View
    4.089

  • Download
    0

Embed Size (px)

DESCRIPTION

Presentatie voor de Hogeschool Driestar over integratie van ICT in de lerarenopleiding.

Text of Presentatie driestar educatief

  • 1. Presentatie Driestar Educatief21 juni 2012 Gerard Dmmer

2. Wat gaan we doen?A. IntroductieB. VoorstellenC. VoorbeeldopdrachtD. Model voor ICT-integratie in de opleidingE. OpleidingsdidactiekenF. Praktische voorbeelden 3. A. INTRODUCTIE 4. B. VOORSTELLEN 5. VoorstellenTwitter: @gerarddummerLinkedIn: www.linkedin.com/in/gerarddummerDiigo: www.diigo.com/user/gerarddummer 6. Voorstellen 7. Voorstellen 8. Voorstellen 9. Voorstellen 10. Voorstellen 11. Voorstellen 12. C. VOORBEELDOPDRACHT 13. CompetentiediamantKennisbasisTPACK ICTVoorbeeld- opdrachtKennisbasisVier inleraren-Balans opleiders 14. VoorbeeldopdrachtIn hoeveel minuten loopje van AmersfoortCentraal naar de HUA? 15. Voorbeeldopdracht 16. Voorbeeldopdracht Hoe weet je zeker dat de informatie dieGoogle Maps geeft klopt? Kun je echt 850 meter lopen in 11 minuten? 17. TPACK-competentMishra en Koehler (2006) 18. TPACK-competent DigitaleRouteplannersGecijferd- Snelheidheid 19. Competentiediamant Brochure ICT in het basisonderwijs 20. Competentiediamant 21. Competenties leerling Over welke competenties moet je als leerlingbeschikken om deze vraag te kunnenbeantwoorden? 22. Competenties leerling1. Ik weet dat er websites zijn waarmee je routes kunt uitrekenen;2. Ik kan informatie invoeren op websites zodat ik antwoord krijg op mijn zoekvraag;3. Ik kan achterhalen hoe je een adres van een instelling vindt;4. Ik kan op basis van gegevens informatie uitrekenen hoeveel kilometer per uur iemand loopt;5. Ik weet wat de gangbare loopsnelheid is;6. Ik weet dat ik kritisch met internetinformatie moet omgaan. 23. Kennisbasis ICT Attitude Instrumentele vaardigheden Algemene didactiek Presenteren Samenwerken encommuniceren Individueel werken Begeleiden en evalueren Toetsen Arrangeren en ontwikkelenADEF, 2009 24. Ict bekwaamheid gedefinieerdDe leraar heeft kennis van digitale leermaterialen en -middelenen de technische en pedagogisch-didactische mogelijkheden enbeperkingen daarvan. Hij kan doelmatig gebruik maken vanbeschikbare digitale leermaterialen en -middelen en erkent datict bijdraagt aan betere onderwijsopbrengsten. 25. Ict bekwaamheid gedefinieerdDe leraar heeft kennis van digitale leermaterialen en -middelenen de technische en pedagogisch-didactische mogelijkheden enbeperkingen daarvan. Hij kan doelmatig gebruik maken vanbeschikbare digitale leermaterialen en -middelen en erkent datict bijdraagt aan betere onderwijsopbrengsten. 26. Ict bekwaamheid gedefinieerdDe leraar heeft kennis van digitale leermaterialen en -middelenen de technische en pedagogisch-didactische mogelijkheden enbeperkingen daarvan. Hij kan doelmatig gebruik maken vanbeschikbare digitale leermaterialen en -middelen en erkent datict bijdraagt aan betere onderwijsopbrengsten. 27. Ict bekwaamheid gedefinieerdDe leraar heeft kennis van digitale leermaterialen en -middelenen de technische en pedagogisch-didactische mogelijkheden enbeperkingen daarvan. Hij kan doelmatig gebruik maken vanbeschikbare digitale leermaterialen en -middelen en erkent datict bijdraagt aan betere onderwijsopbrengsten. 28. Hoe?De leraar toont aan dat hij ict bekwaam is in drie kerntaken: 29. Pedagogisch-didactisch handelen De leraar ondersteunt zijn onderwijs met ict-hulpmiddelen. Hij past zijn kennis en vaardigheden op het gebied van leerinhoud, didactiek en technologie in samenhang toe (TPACK model). Hij is daarbij in staat om: de verbinding te leggen tussen leerdoelen, werkvorm en de inzet van ict-hulpmiddelen; uit te leggen welke meerwaarde ict heeft in het uitvoeren van zijn taak. 30. Werken in de schoolcontext De leraar organiseert en verantwoordt zijn werk met behulp van ict-hulpmiddelen. Hij gebruikt de ict-systemen van zijn school voor het communiceren met leerlingen, ouders en collegas n voor het verantwoorden van zijn eigen handelen. Hij is daarbij in staat om: administratieve zaken digitaal vast te leggen en te beheren; digitaal te communiceren. 31. Professionele ontwikkeling De leraar onderhoudt en ontwikkelt zijn eigen bekwaamheid met behulp van ict-hulpmiddelen. Hij is daarbij in staat om: relevante digitale bronnen en platforms te vinden en te raadplegen; informatie en ervaringen uit te wisselen via digitale platforms. 32. Competenties leraar Over welke competenties moet je als leraar inopleiding beschikken om deze vraag testellen? 33. Competenties leraar1. Ik weet wat de informatievaardigheden zijn van mijn leerlingen;2. Ik kan mijn opdracht afstemmen op de informatievaardigheden van mijn leerlingen;3. Ik weet wat de beginsituatie is van mijn leerlingen op het gebied van rekenen;4. Ik kan mijn rekenopdracht afstemmen op het rekenniveau van mijn leerlingen;5. Ik ben me bewust van het feit dat informatie op internet niet altijd betrouwbaar is en kan dit uitleggen aan leerlingen;6. Ik kan het digibord gebruiken om informatie van internet te gebruiken en om een interactieve nabespreking op te houden. 34. Kennisbasis lerarenopleiders 35. Kennisbasis lerarenopleiders Over welke competenties moet je alsopleidingsdocent beschikken om ditrekenkundige probleem te bespreken met jestudenten? 36. Competenties opleider1. Ik weet dat leerlingen op internet met rekenkundige problemen te maken krijgen;2. Ik kan voorbeelden noemen van websites waar leerlingen te maken krijgen met rekenkundige problemen;3. Ik kan studenten bewust maken van de rekenkundige problemen die leerlingen op internet tegen komen;4. Ik weet wat informatievaardigheden zijn en wat mediawijsheid is;5. Ik kan studenten duidelijk maken wat het niveau is van informatievaardigheden en mediawijsheid bij leerlingen;6. Ik kan studenten uitleggen op welke manier ze het digibord kunnen gebruiken bij instructie met behulp van internet;7. Ik kan studenten uitleggen hoe ze in een interactieve nabespreking houden op het digibord. 37. Drieslag 38. Vier in Balans 39. Vier in Balans 40. VoorbeeldopdrachtWelke meervoudige intelligenties kun je bij deze opdracht inzetten?Hoe kun je inspelen op de leerstijlen zoals geformuleerd door Kolb?Wat zijn kenmerken van de lipdub? 41. D.MODEL VOOR ICT INTEGRATIE INDE OPLEIDING 42. ICT-vaardigheden ICT-OpleidingsvaardighedenICT in deopleidingOpleidingsdidactiekTPACK-competent 43. Tondeur et al (2011) 44. 12 vragen naar aanleiding van het model vraag 1: maken we leraren in opleiding doormiddel van theoretische achtergrondenduidelijk hoe ze bepaalde ICT-middelen in hetonderwijs kunnen inzetten? 45. 12 vragen naar aanleiding van het model vraag 2: fungeren onze lerarenopleiders enonze praktijkopleiders als rolmodel voor hetgebruik van ICT in het onderwijs? 46. 12 vragen naar aanleiding van het model vraag 3: bespreken we met onze leraren inopleiding wat hun houding is ten opzichte vanhet gebruik van ICT in het onderwijs? 47. 12 vragen naar aanleiding van het model vraag 4: laten we onze leraren in opleidinglessen ontwerpen waarbij ze ICT moetenintegreren? 48. 12 vragen naar aanleiding van het model vraag 5: laten we onze leraren in opleidingsamenwerken met elkaar bij het nadenkenover het gebruik van ICT in het onderwijs? 49. 12 vragen naar aanleiding van het model vraag 6: ondersteunen we onze leraren inopleiding voldoende bij het voorbereiden enuitvoeren van lessen waarbij ze ICT inzetten? 50. 12 vragen naar aanleiding van het model vraag 7: toetsen we losse opdrachten ofbrengen we in beeld hoe een leraar inopleiding zich door de loop van de jaren heenontwikkeld? 51. 12 vragen naar aanleiding van het model vraag 8: is er een bepaalde visie op hetgebruik van ICT in het onderwijs en hoe is dietot stand gekomen? 52. 12 vragen naar aanleiding van het model vraag 9: werken we binnen de opleidingsamen en werken we samen met hetwerkveld? 53. 12 vragen naar aanleiding van het model vraag 10: zijn onze lerarenopleiders voldoendegeprofessionaliseerd? 54. 12 vragen naar aanleiding van het model vraag 11: hebben onze lerarenopleiders enleraren in opleiding voldoende bronnen/materialen tot hun beschikking? 55. 12 vragen naar aanleiding van het model vraag 12: heeft er een systematische ensysteemverandering plaatsgevonden om ICT inhet opleidingsonderwijs te integreren? 56. E. OPLEIDINGSDIDACKTIEKEN 57. Opleidingsdidactieken Vermunt:1. traditionele didactiek2. casusgerichte didactiek3. concerngestuurde didactiek4. leergemeenschappen5. meesterschapgerichte didactiek6. informeel leren7. opleiden in de school 58. Concerngerichte didactiek Pre-teaching concerns Concerns om te overleven Teaching situation concerns Concerns over leerlingen en het leren van deleerlingen Concerns op meso-niveauFuller en Brown (1975) in Korthagen en Buitink (2011) 59. Concerngerichte didactiek Pre-teachingconcerns: Vooral identificatie met leerlingen In fantasie slechts met leraarschap Mogelijke opdrachten: Geef aan hoe je zelf ICT gebruikt in je dagelijksleven. Maak duidelijk wat je beelden zijn bij ICT in hetonderwijs. Jaar 1Jaar 2 Jaar 3Jaar 4 60. Concerngerichte didactiek Concerns om te overleven: Hoe red ik het als leraar in de klas? Mogelijke opdracht: Maak een multimediale presentatie waarbij je laatzien dat je vaardig bent om tekst, beeld en videomet elkaar te combineren om een verhaal tevertellen. Jaar 1Jaar 2 Jaar 3 Jaar 4 61. Concerngerichte didactiek Teaching situationconcerns: Lesstof goed uitleggen Gericht op het onderwijzen Mogelijke opdrachten: Gebruik het digibord om je informatie op eenbeeldende en interactieve manier te presenteren. Gebruik een ICT-middel om een vakdidactischprincipe samen met de leerlingen uit te voeren. Jaar 1 Jaar 2 Jaar 3Jaar 4 62. Concerngerichte didactiek Concerns over leerlingen en het leren van deleerlingen Mogelijke opdracht: Selecteer geschikte ICT-middelen om aan deonderwijsbehoeften van je leerlingen tegemoet tekomen. Jaar 1 Jaar 2 Jaar 3 Jaar 4 63. Concerngerichte didactiek Concerns op meso-niveau: Organisatie van de school als geheel Mogelijke opdracht: Formuleer je visie op het