Click here to load reader

Educatief Programma

 • View
  220

 • Download
  0

Embed Size (px)

Text of Educatief Programma

 • Rijn en Venen

  Educatief ProgrammaVoortgezet Onderwijs

  2016-2017

 • Inhoudsopgave

  l e e s b e v o r d e r i n gSchoolpas, E-books 4

  de Bibliotheek op school, de Monitor 5

  Je bent wat je leest! 6

  Voorleeswedstrijd Read2Me! 7

  Leeskracht 8

  Groepsbezoek 9

  De Weddenschap 10

  Meet & Greet met schrijver 11

  #BOOK: boekenkring nieuwe stijl 12

  m e d i a w i j s h e i dCrime Scene 13

  Slimmer informatie zoeken voor (profiel)werkstuk 14

  21st Century Skills in de klas + Thema-avond Mediawijsheid 15

  e L A BWerken aan 21st Century Skills 16

  e n v e r d e rKerndoelen onderbouw vo 18

  Eindtermen examenprogramma vmbo 18

  Handige sites over leesbevordering 19

 • De Bibliotheek Rijn en Venen presenteert Educatief programma voortgezet onderwijs 2016-2017

  Beste lezer,

  Jongeren groeien op in een samenleving waarin technologische en maatschappelijke ontwikkelingen elkaar in rap tempo opvolgen. Daarom wil de bibliotheek er graag samen met u voor zorgen dat jongeren handvatten krijgen om zich optimaal te ontwikkelen. Dit zijn de zogenaamde 21st Century Skills. Wij denken graag met u mee over onderwijsinnovatie, bijvoorbeeld over de integratie van deze 21st Century Skills in uw curriculum.

  Taal vormt de basis voor deze vaardigheden. Het is onze ambitie om jongeren met plezier te laten lezen, door ze een aansprekende (digitale) collectie en diverse leesbevorderingsprojecten aan te bieden. De 21st Century Skills lopen als een rode draad door het aanbod van de bibliotheek heen. Ons doel is om jongeren vaardigheden aan te leren die nodig zijn om bewust en kritisch met oude n nieuwe media om te kunnen gaan. Ook helpen we u en uw leerlingen graag bij het zoeken, vinden en beoordelen van informatie, bijvoorbeeld voor een (profiel)werkstuk. Natuurlijk sluiten onze programmas aan bij de kerndoelen voor het voortgezet onderwijs en de kerncompetenties van Mediawijzer.net.

  In deze brochure leest u over de bibliotheekervaringen van uw collegas van verschillende regionale scholen. Verder informeren wij u graag over ons programma-aanbod, zoals: Diverse LEESBEVORDERIngSPROjECtEn voor alle typen onderwijs, zoals Read2Me!, boekenkring nieuwe stijl en De Weddenschap; MEDIAWIjShEIDPROgRAMMAS op maat samen te stellen voor uw klas of voor uw docententeam, bijvoorbeeld over 21st Century Skills, sociale media, programmeren met LEGO Mindstorms of cyberpesten; Lessen InfORMAtIEVAARDIghEDEn voor uw leerlingen of juist voor u en uw collegas, denk hierbij aan de ins en outs van zoekmachine Google.

  U kunt voor onze programmas, workshops en activiteiten gebruikmaken van de CJP-pas of MBO-card van uw leerlingen.

  Bent u benieuwd naar de mogelijkheden van samenwerking met de bibliotheek? Voor al uw vragen en/of suggesties kunt u contact met ons opnemen. E [email protected] t 0172-475771

  http://www.kennisnet.nl/themas/21st-century-skills/http://www.mediawijzer.net/competentiemodel/mailto:r.huiskes%40bibliotheekrijnenvenen.nl?subject=Educatief%20programma%20VO%202015-2016

 • SchoolpasEen aansprekende en eigentijdse (digitale) collectie is een voorwaarde voor een project rondom vrij lezen. Scholen kunnen bij de Bibliotheek Rijn en Venen hiervoor een schoolpas aanschaffen. Deze pas kost 49 per jaar. Met de schoolpas kunt u elke twaalf weken maximaal dertig materialen lenen. Daarbij gaat het uiteraard om boeken, maar bijvoorbeeld ook om strips, dvds en daisy-roms.

  Doelgroep Alle leerlingen in het voortgezet onderwijs en mbo.Kosten 49 (incl. btw) per jaar.

  E-books Wist u dat jongeren vaak gemotiveerder zijn om te lezen wanneer ze bijvoorbeeld op een tablet, smartphone of e-reader lezen? Daarom biedt de bibliotheek een collectie e-books aan, met verschillende jongerenboeken en romans, die ook aansluiten bij Lezen voor de Lijst. Uw leerlingen kunnen de boeken op school downloaden op hun tablet, smartphone, e-reader of laptop.

  Doelgroep Alle leerlingen in het voortgezet onderwijs en mbo.Kosten Op aanvraag.

  leesbevordering4

  http://www.bibliotheek.nl/e-books.html

 • de Bibliotheek op school VO (dBos)Het educatieve programma de Bibliotheek op school VO (dBos) is gericht op het bevorderen van leesplezier en het stimuleren van de taalontwikkeling. Het is een samenwerkingsprogramma tussen school, gemeente en bibliotheek. dBos kan door middel van bouwstenen stapsgewijs gentroduceerd en aangepast worden aan de wensen van school. De bouwstenen zijn onder meer een lees- en mediaplan, een gevarieerde en actuele collectie n de Monitor van het leen- en leesgedrag van leerlingen.

  Doelgroep Alle leerlingen in het voortgezet onderwijs en mbo.Kosten Op aanvraag.

  Monitor de Bibliotheek op school VOWilt u inzicht krijgen in het leesplezier en de leesmotivatie van uw leerlingen? Met de Monitor van de Bibliotheek op school VO kunt u dit meten. Het invullen van de vragenlijst kost ongeveer 10 minuten. Naast informatie over leesplezier en leesmotivatie, biedt de Monitor u ook inzicht in het niveau van informatievaardigheden. In maart 2017 krijgt u een uitgebreide analyse van uw school en hoe deze zich verhoudt tot het landelijk gemiddelde.

  Doelgroep Alle leerlingen in het voortgezet onderwijs en mbo.Periode November 2016 - februari 2017.Kosten Op aanvraag.

  leesbevordering5

  Medio januari 2017 wordt de eerste Bibliotheek op school VO geopend in het Groene Hart Leerpark!

  http://vo-onderwijs.debibliotheekopschool.nl/home.html

 • leesbevordering6

  je bent wat je leest! Het Groene Hart Leerpark organiseert twee keer per jaar de leesweek: So You Think You Can Read. Deze hele week wordt er tijdens alle lessen op een aansprekende en leerzame manier aandacht besteed aan vrij lezen.

  De bibliotheek ondersteunt graag bij projecten die vrij lezen stimuleren. Onderzoek toont aan dat vrij lezen, waarbij de leerling een zelf gekozen boek leest, leidt tot groter leesplezier en betere taalvaardigheid.

  In het kader van het taalbeleid wilden we de

  taal aan de basis

  stimuleren. En dat doen we door lezen meer

  te stimuleren in de

  lessen en met name het vrij lezen in de klas te

  promoten. Taal

  is een tool dat de leerlingen nodig hebben

  bij alle vakken van

  economie tot elektrotechniek. Door lezen te s

  timuleren hopen we

  ook de daarmee samenhangende woordens

  chat te vergroten.

  De bibliotheek is telkens weer zeer genteres

  seerd en bereidwillig

  om ons waar nodig te assisteren. Ze hebben

  ons onder meer

  geholpen door boeken beschikbaar te stellen

  voor die leerlingen

  die hun boek in de leesweek vergeten waren.

  De reacties van onze

  leerlingen zijn gemleerd, ze raken er steeds

  meer aan gewend

  en dat is goed.

  Je bent geen nerd als je leest!

  Wia fokkema, docent nederlands groene h

  art Leerpark

  http://vo-bibliotheek.debibliotheekopschool.nl/content/dam/landelijk/vobibliotheek/bestanden/toolkit-openbaar/lezen/150919UpdateMeerLezenBeterinTaalVMBO.pdf

 • Read2Me! is d voorleeswedstrijd voor brugklassers van alle niveaus van het voortgezet onderwijs. In deze competitie lezen jongeren elkaar voor uit hun favoriete boek. De enige regel: het boek mag niet ouder zijn dan vijf jaar.

  Read2Me! telt vier wedstrijdrondes: een ronde op school (en in de klas), de Bibliotheekfinale binnen Rijn en Venen en een provinciale ronde. De wedstrijd wordt afgesloten met een grote landelijke finale waarin gestreden wordt om de titel Brugklas Voorleeskampioen Read2Me!. Scholen kiezen zelf hoe ze de wedstrijd in het lesprogramma inpassen: doen alle brugklassers mee of slechts enkele leerlingen?

  Een groepsbezoek aan de bibliotheek is natuurlijk een goede voorbereiding. Tijdens een speciale workshop krijgen de leerlingen tips hoe ze een leuk leesboek vinden en op welke manieren ze kunnen voorlezen. Ook krijgen de leerlingen een gratis biebpas (geldig lidmaatschap tot 18 jaar), waarmee ze na het groepsbezoek boeken en andere materialen mee naar huis kunnen nemen. Deze speciale Read2Me!-workshop kan op aanvraag ook op school worden verzorgd.

  Voorleeswedstrijd Read2Me!Doelgroep Alle leerlingen van de brugklassen in het voortgezet onderwijs.

  Doelen Het leesplezier van jongeren vergroten door hen op een aansprekende en competitieve manier in aanraking te brengen met recente jeugdliteratuur. Het bevorderen van het lezen van kwalitatief goede boeken die aansluiten bij het leesniveau en de belevingswereld van brugklasleerlingen.

  Duur van het programmaVan september 2016 (inschrijving) tot april/mei 2017 (landelijke finale).

  LocatieDiverse locaties, onder meer op school, in de bibliotheek en in het theater.

  Kosten Deelname Read2Me! 50 per school. Groepsbezoek bibliotheek (optioneel) 50 per klas (inclusief gratis biebpas voor de leerlingen).

  Wordt w leerling

  Beste voorlezer van Nederland?

  leesbevordering7

  Read2Me! wordt door de leerlingen positief

  ontvangen en zij werken

  hier dan ook met veel plezier en enthousiasm

  e aan mee. Het verrast

  ons elk jaar weer hoe origineel de leerlingen z

  ijn in hun presentatie,

  maar ook in de keuze voor hun boek.

  De gastlessen van de bibliotheek zorgen ervo

  or dat de leerlingen

  warmgemaakt worden voor het project, maar

  ook dat zij onder-

  steuning krijgen bij het kiezen van hun boek.

  In de les staan alle

  leerlingen te popelen om zelf fragmenten voo

  r te lezen.

  Brenda Milatz, docent nederlands groene

  hart Lyceum

  http://www.read2mevoorleeswedstrijd.nl/

 • LeeskrachtWelke boeken passen bij de hobbys en inte

Search related