Transcript
 • FAKULTET ZA FIZIKU KULTURU SVEUILITA U ZAGREBU

  POSLOVNIK

  O RADU SPORTSKOG DIJAGNOSTIKOG CENTRA FAKULTETA

  ZA F IZIKU KULTURU SVEUILISTA U ZAGREBU

  Zagreb, travanj 1994 .god.

 • Na temelju lanka 114. Zakona o visokim uilitima (N.N.br. 96/93.), lanka 188. Statuta Fakulteta za fiziku kulturu Sveuilita u Zagrebu, uz pribavljena miljenje Povjerenstva dekana, donosim

  POSLOVNIK

  O RADU PORTSKOG DIJAGNOSTIKOG CENTRA FAKULTETA ZA FIZIK I KULTURU SVEUI LI TA U ZAGREBU

  lanak l. ~

  Ovim Poslovnikom uredjuje se organizacija nain rada i poslovanja portskog dijagnostikog centra Fakulteta za fiziku kulturu Sveuilita u Zagrebu (u daljnjem tekstu: Centar).

  lanak 2.

  Centar se organrzrra i djeluje kao ua organizacijska jedinica u okviru l ns ti tuta za kineziologiju Fakulteta.

  Centar u svom radu i poslovanju ima odgovarajui stupanj samostalnosti, a njegova djelatnost zasniva se na kriterijima samofinanciranja.

  Sredstva Centra vode se na izdvojenoj - prelaznoj kartici Centra, od-nosno na posebnim karticama motorike odnosno funkcionalne dijagnostike u okviru zajednikog iro - rauna Fakulteta.

  lanak 3.

  lanovi Centra su svi znanstveni i nastavni djelatnici Fakulteta, asisten-ti, znan s tveni novaci, kao i i zabrani vanjski suradnici Centra.

  lanak 4.

  Centar kao organizacijska jedinica Fakulteta sa znaajnim znanstvenim i strunim potencijalom, primjerenim prostornim . uvjetima i odgovarajuom tehnikom opremom, provodi za potrebe vrhunskih i ostalih portaa, portskih klubova i saveza, Hrvatskog olimpijskog odbora, kao i drugih korisnika, povremeno i permanentno dijagnosticiranje i kontrolu zdrav-stvenog statusa, motorikih i funkcionalnih spbsobnosti portaa, rekre-ativaca i drugih korisnika usluga, svih uzr asnih kategorija.

  lanak 5.

  Ukupne usluge koje Centar prua svojim korisnicima mogu se grupirati u dvije osnovne skupine, i to:

  - dijagnostika bazinih i specifinih motorikih sposobnosti, - funckionalna dijagnostika (antropometrija, dinamometrija, spiroergome-

  trija i psihodijagnostika);

  1 tabelarno su prikazane u posebnom prilogu koji je sastavni dio ovog Poslovnika.

  U okviru Centra mogu se takodjer obavljati i razni drugi poslovi za potrebe korisnika (savjetodavne usluge, analize programa i sl.).

 • 2/,

  lanak 6.

  Radom Centra u svakodne vnom operativnom izvre nju poslova neposred -no rukovodi koordinira voditelj Centra.

  lanak 7.

  Za voditelja Centra moe biti izabrana osoba koja, pored uvjeta utvrdje-nih Zakonom, ispunjava i posebne uvjete predvidjene Pravilnikom o unutarnoj organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta na Fakultetu za fi -ziku kulturu Sveuilita u Zagrebu (radno mjesto 5.4.) .

  Uz obvezno ispunjavanje spomenutih uvjeta za voditelja Centra bira se, u pravilu, osoba koja ima zavren studij sedmog (VII/l) stupnja u podruju fizike kulture .

  lanak 8.

  Voditelj Centra bira se kroz postupak 11 internog oglaavanja - natj eaja 11 , na vrijeme od etiri godine. Voditelja Centra postavlja dekan Fakulteta. Kandidati za voditelje Centra duni su u postupku kandidiranja ponuditi svoj program rada i razvoja Centra za razdoblje za koje se vri i zbor.

  lanak 9.

  U obavljanju svojih poslova voditelj Centra:

  koordinira i uskladjuje ukupni rad Centra i sve aktivnosti u postup-ku provodjenja testiranja portaa, portaa - rekreativaca i ostalih korisnika usluga Centra;

  - skrbi o ukupnoj animaciji i i obradi trita, kao i izradi prigodnog propagandnog materijala za bolje upoznavanje portske i ire javnosti s uslugama koje Centar prua;

  skrbi" o .nabavci i odravanju opreme, portskih rekvizita, uredjaja i . instrumentarija, kao i o nabavci potronog materijala neophodnog za provodjenje testiranja motorikih sposobnosti korisnika usluga;

  prilagodjava rad Centra zahtjevima i potrebama korisnika usluga;

  uskladjuje, s ostalim korisnicima, termine koritenja laborator ijske, znanstvene i tehnike opreme Fakulteta, koju zajedniki koriste i druge organizacijske jedinice Fakulteta;

  obavlja i sve druge poslove koji po prirodi stvari spadaju u nadle-nost voditelja Centra.

  lanak 10 .

  Voditelj Centra po svojoj funkciji ujedno je i neposredni koordinator svih aktivnosti koje se u Ce ntru provode na planu motorikih testi r a -nja portaa, portaa - rekreativaca i drugih korisnika usluga.

  Neposredno vodjenje svih aktivnosti u Centru vezanih za antropoloka . - medicinska testiranja, u funkciji koordinatora, obavlja posebna osoba, kojoj su ti poslovi povjereni odlukom dekana.

 • 3/

  Osoba kojoj je u funkciji koordinatora povjereno- vodjenje aktivnosti veza-nih za antropoloko-medicinska testiranja, posebnu brigu vodi o nabavci i odravanju opreme, uredjaja i instrumentarija, kao i o nabavci potronog materijala neophodnog za provodjenje testova funckionalne dijagnostike-.

  lanak ll.

  Ukupni rad u Centru obavlja se timski.

  O formiranju strunog tima, t.j. o izboru osoba koje e sudjelovati u provodjenju pojedinih testiranja odluuje neposredno voditelj Centra u dogovoru s koordinatorom zaduenim za antropoloko-medicinska testi -ranja, nakon to s korisnikom usluge utvrdi toan opseg i vrstu tra-enih usluga i vrijeme testiranja.

  lanak 12.

  Cjelokupni rad i poslovanje Centra odvija se u skladu s usvojenim godi-njim programom rada Centra.

  Godinji program rada Centra s financijskim pokazateljima, kao i plan nabavke opreme i instrumentarija za potrebe Centra, na prijedlog voditelja Centra donosi dekan Fakulteta.

  lanak 13.

  Godinji program rada Centra i plan nabavke opreme donosi se u pravilu koncem tekue godine za slijedeu godin~.

  U skladu s usvojenim godinjim programom rada Centra, voditelj Centra u sporazumu s koordinatorom antropoloko-medicinskih testiranja za svaku akciju programa, kao i za akcije koje nisu obuhvaene tim progra-mom, posebno utvrdjuje plan prihoda i rashoda.

  Po zavretku poslovne godine, a najkasnije do 28.02. tekue godine , vodi-telj Centra podnosi godinje izvjee o radu i poslovanju Centra, s pro-gramskim i financijskim pokazateljima.

  l zvjee o radu Centra usvaja dekan Fakulteta.

  lanak 14.

  Sredstva za rad Centra osiguravaju se:

  putem naknade koju plaaju korisnici za usluge Centra; iz namjenskih sredstava koja se Centru doznae iz prorauna ili drugih izvora sredstava (sredstva za nabavku opreme Centra sl.), iz drugih izvora u skladu s Zakonom.

  lanak 15 .

  Glavniru prihoda Centar redovno ostvaruje testiranjem vrhunskih, per-spektivnih i ostalih portaa i lanova nacionalnih portskih selekcija.

  Izvrenju usluga testiranja moe se pristupiti, u pravilu, tek po zakljuenju ugovora sa zainteresiranim korisnikom, odnosno po ispo-stavljenoj pismenoj narudbi i po izvrenoj uplati predvidjene naknade, ili osiguranju odgovarajueg instrumenta plaanja (akceptni nalog ili obraunski ek).

 • 4/

  Plaanje usluga Centra obavlja se po predraunu kojeg ispostavlja Odjel za financijsko- raunovodstvene poslove Fakulteta, na osnovi zakljuenog ugovora, odnosno na osnovi ispostavljene narudbenice.

  lanak 16.

  Odjel za financijsko-raunovodstvene poslove obvezan je redovito, i to . u pravilu u roku od tri dana po izvrenoj uplati, izvjetavati koordi-natora motorike odnosno funkcionalne dijagnostike o pristiglim uplatama i o stanju financijskih sredstava na njihovim karticama, odnosno na pre-laznoj kartici Centra.

  Zbirno izvjee o izvrenim uplatama i isplatama za odredjeno vremensko razdoblje {mjeseno, tromjeseno, polugodinje ... ) koordinatorima testi-ranja dostavlja se, u pravilu, u roku od tjedari dana od podnoenja zahtjev;

  lanak 17.

  Cijene usluga Centra formiraju se na temelju stvarnih materijalnih tro-kova (pripadajuih reija, utroka odredjenih supstanci i drugog po-tronog materijala ... ), utvrdjenog doprinosa Fakultetu, te vaee sat-nice i ukupno potrebnog broja sati rada svih osoba angairanih u pro-vodjenju akcije testiranja.

  Pojedinane cijene svih usluga Centra iskazane . su tabelarno u prilogu ovog Poslovnika (lanak 5. Poslovnika).

  Cijenik usluga za svaku uslugu pojedinano mora obvezno sadravati:

  toan naziv testa potrebno vrijeme za izvrenje testa potreban broj izvritelja

  - . potreban instrumentarija (oprema i rekviziti) opis testa ukupna cije na testa (s posebno iskazanom cijenom potronog materi-jala i visinom naknade koja pripada neposrednim izvriteljima testi -ranja) .

  lanak 18.

  U predvidjenom doprinosu iz lanka 17. ovog Poslovnika, koji se upla-uje Fakultetu, od svake akcije posebno i to u visini 30 % od ostvarenog bruto prihoda, osigurava se:

  paualna naknada u visini 15% na ime pokrivanja reija (struja, gri -janje, voda, telefon, i dr.), kao i naknada za koritenje opreme, uredjaja i instrumentarija Fakulteta, u provodjenju dijagnostikih postupaka;

  paualna naknada u visini S%. na ime trokova "obrade podataka, prijepisa, financijsko - raunovodstvenih, pravnih i drugih slinih usluga, koj e Fakultet ne posredno prua Centru;

  naknada u visini od 1 O% za plaanje odgovarajueg doprinosa nadle-nom Ministarstvu.

 • ,. ,

  5/

  lanak 19.

  lznimno, u opravdanim sluajevima (postojei ugovori o dugoronoj surad-nji, posebno iskazan interes Fakulteta kod testiranja vrhunskih portaa i lanova reprezentacije Hrvatske, vojaka, asnika i doasnika Hrvatske vojske, invalida domovinskog rata i dr.), testiranje u Centru moe se provesti i prije nego to naruitelj izvri uplatu predvidjene naknade, odnosno i prije nego osigura odgovarajui instrument p l aanja, ali se u tom sluaju testiranje ne moe provesti ukoliko korisnik nije s Fakultetom zakljuio ugovor ili bar dostavio odgovarajuu narudbenicu.

  U sluajevima navedenim u toki 1. ovog lanka, ukupno utvrdjena nakna-da za pokrivanje trokova testiranja moe se Uf!lanjiti i do 20% s tim, da se i u okviru tako utvrdjene beneficirane cijene moraju osigurati u punom iznosu sredstva za nabavku potronog materijala (membrane, laktati, pu -feri . .. ), kao i za pokrivanje ostalih direktnih trokova i izdataka vezanih za provodjenje takvog testiranja.

  Odluku o provodjenju odredjenih testiranja na nacm predvidjen u stavku 1. i 2. ovog lanka, donosi neposredno dekan Fakulteta, uz pribavljena miljenje voditelja Centra i koordinatora antropoloko- medicinskih testi-ranja.

  lanak 20.

  Iz sredstava Centra ostvarenih od svake akcije posebno, _ nakon to se izdvoje predvidjena sredstva doprinosa Fakultetu, osiguravaju se sred-stva potrebna za isplatu honorara:

  voditelju Centra u visini 5%, donositelju posla u visini 1 do 5%.

  Osnovica za obraun naknade voditelja Centra; kao i donositelja posla, ini br-u:to! prihod ostvaren od svake pojedine akcije Centra.

  lanak 21.

  U ulozi donositelja posla moe se pojaviti jedna ili vie osoba (djelatnici Fakulteta, kao i druge osobe).

  O visini honor.ara koji pripada donositelju-ima pgsla, u svakom konkretnom sluaju, na prijedlog voditelja Centra, odluuje neposredno dekan Fakultet imajui u vidu stvarni angaman dotine osobe prilikom sklapanja odre-djenog posla .

  lanak 22.

  U sluaju ;sklapanja posebno povoljnih aranmana (postizanje vie cijene testiranja od minimalnih cij e na predvidjenil) cje nikom usluga Centra i dr.), donosi telju posla moe biti priznat i vei honorar od iznosa pred-vidjenog u lanku 20. stavak l. ovog Poslovnika (vii od 5%), a preostala vie ostvarena sredstva doznait e se u cijelosti namjenski Fakultetu u vidu plaenog doprinosa za tekue odravanje i servisiranje opreme i instrumentarija koja se koristi u provodjenju dijagnostikih postupaka.

  lanak 23.

  Ako se donositelju posla, s obzirom na manji angaman u konkretnoj akciji, isplauje i proporcionalno manji honorar od maksimalnog iznosa

 • 6/

  predvidjenog u lanku 20. stavak 1. (manji od 5%), odnosno ako je odredjeni posao skloplj e n bez posrednika - donositelja, neiskoritena sredstva s te pozicije doznait e se takodjer Fakultetu u vidu poveanog doprinosa za tekue odravanje i servisiranje opreme i instrumentarija koja se koriste u radu Centra.

  lanak 24.

  Predvidjeni honorar "donositelju posla" ne isplauje se u sluaju kada se radi o testiranju portaa, vojaka, asnika i doasnika Hrvatske vojske i drugih korisnika usluga, ije se testiranje provodi po odre-djenom automatizmu na osnovi unaprijed dogovorenih i usvojenih programa testiranja (testiranje vrhunskih portaa lanova portskih reprezentac-cija H rvatske i sl.).

  lanak 25.

  Sredstva ostvarena redovnom djelatnou Centra, nakon to se u predvi -djenom postotku izdvoje sredstva doprinosa Fakultetu, kao i sredstva za isplatu honorara voditelju Centra i donositelju posla, rasporedjuju : se u globaii..J, ovisno o vrsti i broju provedenih testiranja, na segment motorike, odnosno funkcion a lne dijagwstike.

  U okviru tako rasporedjenih sredstava svakom segmentu osiguravaju se posebno sredstva potrebna za nabavku potronog materijala, kao i sred-stva za isplatu honorara pojedincima koji su neposredno sudjelovali u provodjenjih odredjenih t es tira n ja.

  Navedena sredstva vod e s e na izdvojenim karticama motorike, odnosno funkcionalne dijagn ostike, i s njima raspolau koordinatori tih segmenata.

  lanak 26.

  Odluku o globalnoj raspodj e li sredstava iz lanka 25. ovog Poslovnika, na segment motorikih, odnosno antropoloko--medicinskih testiranja, na prijedlog voditelja Centra i koordinatora antropoloko-medicinskih testiranja, donosi n eposredno d e kan Fakulteta.

  Dekan Fakulteta donosi neposredno, na prijedlog pojedinog koordinatora i odluku o svim isplatama honorara pojedincima koji su na bilo koji nain sudjelova li u provodjenju u provodjenju odred jenog testi ran ja.

  lanak 27.

  Rad u Centru na poslovima funkcionalne i motorike dijagnostike, bez obzira da li je obavlje n u okviru ili izvan redovnog radnog vremena djelatnika, u principu se tre tira kao rad izvan redovnih radnih obveza djelatnika i za tako obavlj e ne poslove djelatnicima Fakulteta pripada i posebna naknada sukladno krit e rijima raspodjele utvrdjenim ovim Po-slvonikom.

  lznimno, djelatnicima Fakulteta koji su na odgovarajue poslove u Cen-tru rasporedjeni u skladu s vaeim aktom o sistematizciji radnih mjesta i koji te poslove obavljaju u okviru svog radnog vremena, za obavljene poslove u Centru ne isplauje se posebna naknada, osim ako su isti poslovi obavljeni izvan redovnog radnog vreme:na tih djelatnika.

 • Poslovi obavljeni u okviru Centra za koje je djelatniku isplaena po-sebna naknada, rie iskazuju se u izvjeu o radu tog djelatnika, niti se isti poslovi i tako ostvareni sati rada uzima'ju u obraun prilikom go-dinje valorizacije ukupnog rada dotinog djelatnika.

  lanak 28.

  Sredstva za tekue odravanje i serv1s1-ranje opr:eme i intrumentarija, koja se koriste i u radu Centra, osiguravaju se iz sredstava doprinosa kojeg Centar. redovno od svake akcije doznauje Fakultetu (lanak 18. stavak l., alineja 1., te lanak 22. i 23. Poslovnika).

  Sredstva za nabavku nove opreme za potrebe Centra osiguravaju se u pravilu iz posebnih sredstava doznaenih Fakultetu za te namjene, od strane Ministarstva znanosti, Hrvatskog olimpijskog odbora, ili druge institucije, kao i iz drugih izvora (donacije, sponzorstva i sl.).

  lanak 29.

  Obradu, strunu analizu i interpretaciju dobivenih rezultata testiranja obavlja ekspertna grupa - tim, koju, za svaki sluaj pojedinano, imenuje voditelj Dijagnostikog centra u dogovoru s koordiQatorom antropoloko-medicinskih testi ran ja.

  lanak 30.

  Jedan primjer'ak analize i interpretacije rezultata dobivenih testiranjem u pisanoj formi Centar dostavlja korisniku, najkasnije u roku od 3 dana po zavrenom testiranju, a jedan primjerak analize pohranj-uje se u arhivi Fakulteta~

  Fakultet je obvezan osigurati potpunu tajnost podataka dobivenih testi -r;anjem i nije ih ovlaten priopiti treima bez znanja i odobrenja

  ko risnika usluga.

  -lanak 31:

  Sve ugovore i druge . radnje u pravnom prometu s treima kojima se stvaraju odredjene materijalno-financijske obveze za Centar, potpisuje iskljuivo dekan Fakulteta, uz obvezan supotpis voditelja Centra, odnosno koordinatora antropoloko-medicinskih testiranja, kada se radi o odgovarajuim narudbama, isplatama i sl., koje se odnose iskljuivo na taj segment dijagnostike.

  lanak 32.

  Administrativno tehnike poslove za potrebe motorike obavlja referent u Zavodu za kineziologiju porta, a za potrebe funkcionalne dijagnostike suradnik-tehniar u Zavodu za kinezioloku antropologiju.

  Suradnik tehniar u Zavodu za kinezioloku antropologiju za potrebe funkcionalne dijagnostike obavlja i odredjena laboratorijska mjerenja.

  Financijsko-raunovodstvene poslove Centra (evidencija svih uplata i isplata vezanih uz rad Centra, priprema financijskih izvje_a za potrebe Centra, isplata autorskih honorara i drugih rauna Centra dr.)

 • ,. j

  ..

  i. ,oba,,tlja l . . ,j!;!

  ' ! .

  ! ':' ! ~ . : ;. . l .

  l. lj r' 4. !! i' 1 ' .. r

  Ugovore, odluke, i druge urudbiranja i dostave za

  .t ~ . -; [ l ;: ! 1:1' . ! ' ' l l. .. . . l ' l t~

  l

  ope i pojedinane akte, poslove fotokopiranja, potrebe Centra obaylja Tajnitvo Fakulteta .

  Djelatnici Tajnitva i drugih slt.izbi Fakulteta obvezni su sve poslove za potrebe Centra obavljati a urno, uredno i kvalitetno.

  lanak 33.

  Sva ostala pitanja u svezi s radom Centra regulirat e se, po po t rebi, posebnim odlukama koje e naknadno donijeti dekan Fakulteta.

  lanak 34.

  Ovaj Pos.lovnik stupa na snagu danom donoenja.

  Broj: t?/~ /~J-:f)AJ 1-Zag reb l $1Dr 1Y-

  -it.

  Milanovi

 • CJENIK USLUGA PORTSKOG DIJAGNOSTiKOG CENTRA FAKULTETA

  I, KRITERIJI RASPODJELE PRIHODA DC

  1. UP (po ugovoru,narudbi); Broj ispitanika x cijena 2. RASPODJELA UKUPNOG PRIHODA

  - 10% doprinos Ministarstvu _ 20% doprinos Fakultetu (financije, reije, oprema,prijepis)

  - 5% voditelj soc-a - 1 do 5% donositelj posla

  36-40%

  3. 60% ZA RAS:rODJELU NA FUNKCIONALNU DIJAGNOSTIKU MOTORI KU - Funkcionalna dijagnostika (prema cjeniku) - Motorika (prema cjeniku)

  Il. CJENIK TESTOVA MOTORIKE

  1. CIJENA TESTOVA BAZiNE MOTORIKE 1 i~tanik (vrijeme pripreme, testiranje, obrada i interpretacija) = 1 sat

  2. CIJENA TESTOVA SPECIJALNE MOTORIKE 1 ispitanik (vrijeme pripreme, testira-nja,obrade i interpretacije) = 1 ,S sati

  3. CIJENA TESTOVA - ANALIZA NATJECANJA (Ovisno o vrsti sporta i vremena trajanja; - Posebno se ugovara)

  4. CIJENA TESTOVA - ANALIZA IGRE (Ovisno o vrsti igre i vremenu t~ajanja; Posebno se u9ovara)

  ' Voditelj SDC:

  A---c~ Prof. dr. Boris Volanek

  po ispitaniku:

  20 DE M

  30 DE M

  od 30 do 150 DEM

  Od 150 do 450 DE

 • FAKULTET ZA FIZICKU KULTURU PORTSKI DIJAGNOSTICKI CENTAR ZACR EB, Horvaanski zavoj 1 S.

  Zagreb, 25.4.1994.

  CJENIK TESTOVA l POSTUPAKA MEDICINSKOG SEGMENTA

  1.

  2.

  3.

  4.

  5.

  6.

  7.

  8.

  9.

  Zdravstvena i sportska anamneza (razgovor ili upitnik o osobnom l obiteljskom zdravstvenom stanju l sprotskoj aktivnosti).

  Fizikalni lijeniki pregled (pregled ciljanih organskih sistema i mjerenja arterijskog krvnog tlaka).

  EKG u mirovanju

  Utvrdjivanje somatometrijskog statusa: a) mala antropometrija b) velika antropometrija e) mjerenje postotka baiastne mase (udio

  masnog tkiva) d) utvrdjivanje somatotipa

  Mala spriometrija (VK, FEV , Tiffneau) (mjerenje veliine i protok~ dinog sustava) Astrandov test l procjena ae.robnog kapaciteta na biciklergometru

  Bruceov test (EKG pri testu progresivnog optereenja na pokretnom sagu s indirektnom procjenom aero b nog kapaciteta)

  Mjerenje maksimalnog primitka kisika direktnim resplracijskim postupkom (utvrdjivanJe aerobnog kapaciteta kompjuterizlranim instrumentom Jaeger Echos-sprint u testu progresivnog optereenja)

  Mjerenje maksimalnog primitka kisika l anaerobnog praga (odredjlvanje koncentracije mlijene kiseline u krvi u tijeku progresivnog testa optereenja)

  1 O. Mjerenje anaerobnog praga u situaclo.nim uvjetima (postupak u bazenu ili na atletskoj stazi prema dogovoru, najmanje 10 analiza

  11. Mjerenje maksimalne koncentracije mlijene kiseline u krvi nakon supramaksimalnih situacionlh optere-enja (jedan od postupaka za procjenu anaerobnih energetskih sposobnosti, najmanje lO ana'liza)

  Mjerenja Izvan Fakulteta u Zagrebu zaraunavaju se s dodatnih 1 O% na osnovnu cijenu, a izvan Zagreba naruilac snosi l sve trokove puta l boravka ekipe.

  Koordinator antropoloko-medicinskih testiranja:

  DEM

  2.0

  2.0

  8.0

  1. o 4.0

  3.0 3.0

  3.0

  5.0

  30.0

  64.0

  94.0

  1 analiza 7.0

  l analiza 7. 0


Recommended