of 46 /46
Disleksija - novije spoznaje iz neuroznanosti, dijagnostika i rehabilitacija Maja Perkušić ¹, Ana Jerković ² , Maja Rogić Vidaković ³ ¹ Osnovna škola Ostrog, Kaštel Lukšić ² Osnovna škola Ivan Duknović, Marina ³ Medicinski fakultet, Sveučilište u Splitu, Zavod za Neuroznanost, Laboratorij za Humanu i Eksperimentalnu Neurofiziologiju (LAHEN)

Disleksija - novije spoznaje iz neuroznanosti ...os-ostrog-kastelluksic.skole.hr/upload/os-ostrog-kastelluksic/... · PSIHODIJAGNOSTIKA U DJECE I ADOLESCENATA Poznavanje psihičkih

Embed Size (px)

Text of Disleksija - novije spoznaje iz neuroznanosti...

 • Disleksija - novije spoznaje iz neuroznanosti,

  dijagnostika i rehabilitacija

  Maja Perkui , Ana Jerkovi , Maja Rogi Vidakovi

  Osnovna kola Ostrog, Katel Luki

  Osnovna kola Ivan Duknovi, Marina

  Medicinski fakultet, Sveuilite u Splitu, Zavod za Neuroznanost,

  Laboratorij za Humanu i Eksperimentalnu Neurofiziologiju (LAHEN)

 • STRUKTURA PREDAVANJA

  I. Definicije, modeli itanja, disleksija iz kuta neuroznanosti

  II. Logopedska dijagnostika i rehabilitacija

  III. Psiholoka dijagnostika i rehabilitacija

 • DEFINICIJE, MODELI ITANJA,

  DISLEKSIJA IZ KUTA NEUROZNANOSTI

  I

 • DYSLEXIA

  dys = TEKOA

  lexia = JEZIK

 • DEFINICIJE DISLEKSIJE

  Disleksija je trajna tekoa itanja koja se javlja u 5-17% djece. Ne moe

  se objasniti senzorikim, kognitivnim deficitima, nedostatkom motivacije ili

  adekvatne poduke uenja (Shaywitz i sur.,1998)

  Dostignuta razina itanja (tonost u itanju, brzina i razumijevanje mjerena

  standardiziranim testovima) je znatno nia od oekivane s obzirom na

  kronoloku dob, inteligenciju i obrazovanje osobe. Smetnje u itanju

  znaajno utjeu na dostignutu akademsku razinu ili svakodnevne aktivnosti

  u kojima se zahtjeva vjetina itanja (DSM IV, 1996)

 • .

  Specifini poremeaj uenja (66)

  315.00 (F81.0) s potekoom itanja

  315.2 (F81.81) s potekoama pisanog izraavanja

  315.1 (F81.2) s potekoama matematike

  Stupanj potekoa se izraava unutar kategorija blage, umjerene, ozbiljne potekoe

  Disleksiju ubrajamo u skupinu

  neurorazvojnih poremeaja.

  Disleksija,diskalkulija i disgrafija

  zajedno ine sindrom

  Specifinog poremeaja uenja

  (DSM V, 2013).

  DEFINICIJE DISLEKSIJE

 • GLAVNI IMBENICI ITANJA I MOGUI

  DEFICITI KOD DISLEKSIJE

  IMBENICI DEFINICIJA PRIMJER

  ZADATKA

  STANDARDIZIRANI

  TESTOVI

  Fonoloka svjesnost

  (eng. phonological

  awareness )

  Znanje i manipulacija glasovima

  od koje se pojedina rije sastoji

  Reci rije MRAK bez /m/,

  Pokuaj imenovati rije

  koja se rimuje sa rjeju

  RUKA

  Comprehensive Test of

  Phonological Processing

  (CTOPP-2)

  Phonological Awareness

  test (PAT-2)

  Brzo automatizirano

  imenovanje (eng.

  rapid automatized

  naming)

  Brzina kojom serija poznatih

  stimulusa moe biti imenovana

  naglas odraavajui uinkovite

  vizualno-verbalne veze

  Pokuaj imenovati to je

  bre mogue deset

  razliitih objekata, boja,

  slova ili brojeva

  Rapid automatized naming

  tests (RAN-RAS)

  Tenost itanja

  (eng.reading fluency)

  Mogunost itanja pojedinanih

  rijei i povezanog teksta sa

  dovoljnom tenou te brzinom

  dovoljnom za uinkovito

  razumijevanje

  itaj listu rijei ili pseudo-

  rijei to je bre i tonije

  mogue

  Test of word reading

  efficiency (TOWRE 2)

  Gray Oral reading Test

  (GORT-5)

  Norton i sur. Neurobiology of dyslexia 2015.

 • RANI ZNAKOVI DISLEKSIJE

  Dijete ne pokazuje interes za bojanke, knjige, slikovnice

  Ne voli aktivnosti povezane s itanjem i pisanjem

  Potekoe u izgovoru glasova

  Potekoe u zapamivanju pjesmica u rimi

  Ne uoava vezu izmeu slova i glasa

  Potekoe u pamenju i slijeenju upute

  Loije postignue na testu preditakih vjetina prije

  polaska u prvi razred osnovne kole

 • KASNIJI ZNAKOVI DISLEKSIJE

  Polazak u kolu

  itanje napamet, nema razvijene svijesti o vezi

  izmeu slova i glasa

  Tekoe s novim rijeima, rijeima koje nemaju

  znaenje, potekoe u zapamivanju vizualnog

  izgleda grafema koji slino izgledaju b-d-p, a-e ...

 • KAKO ITAMO?

  1. Broca-Wernicke-Geschwind model itanja

  2. Vremensko-spacijalna dinamika itanja (Indefrey i Levelt, 2004)

  3. Trokut u itanju ( Triangle model , Harm i Seidenberg, 2004)

  4. Dva puta u itanju (Dual route cascaded model, Coltheart i sur., 2001)

 • 1. BROCA-WERNICKE-GESCHWIND MODEL

  ITANJE

 • 1. BROCA-WERNICKE-GESCHWIND MODEL

  ITANJE

  1. Vizualni korteks

  1

 • 1. BROCA-WERNICKE-GESCHWIND MODEL

  ITANJE

  1. Vizualni korteks

  2. Angularni gyrus

  1

  2

 • 1. BROCA-WERNICKE-GESCHWIND MODEL

  ITANJE

  1. Vizualni korteks

  2. Angularni gyrus

  3. Wernicke area

  1

  2 3

 • 1. BROCA-WERNICKE-GESCHWIND MODEL

  ITANJE

  1. Vizualni korteks

  2. Angularni gyrus

  3. Wernicke area

  4. Arcuate fasciculus 1

  2 3

  4

 • 1. BROCA-WERNICKE-GESCHWIND MODEL

  ITANJE

  1. Vizualni korteks

  2. Angularni gyrus

  3. Wernicke area

  4. Arcuate fasciculus

  5. Broca area 1

  2 3

  4 5

 • 1. BROCA-WERNICKE-GESCHWIND MODEL

  ITANJE

  1. Vizualni korteks

  2. Angularni gyrus

  3. Wernicke area

  4. Arcuate fasciculus

  5. Broca area

  6. Primarni motoriki korteks

  4

  3 2

  1

  5 6

 • 2. VREMENSKO-PROSTORNA DINAMIKA

  ITANJA

  Indefrey i Levelt. Cognition 2004

 • 3. TROKUT U ITANJU

  Harm i Seidenberg, Psychological review, 2004.

  Context

  MAKA Mak

 • 4. DVA PUTA U ITANJU

  Coltheart i sur., Psychological review, 2001.

  POVRINSKA DISLEKSIJA

  FONOLOKA DISLEKSIJA

 • POVRINSKA DISLEKSIJA

 • FONOLOKA DISLEKSIJA

 • DRUGA OBJANJENJA DISLEKSIJE

  Magnocelularna teorija

  (Stein i Walsh,1997.)

  Teorija brzog auditivnog slunog procesiranja (Tallal i sur.,1993.)

  Mali mozak

  (Nicolson i Fawcett, 1990.)

 • TEHNIKE U NEUROZNANOSTI KOJIMA

  SE ISTRAUJE DISLEKSIJA

  Funkcionalna magnetska rezonancija (fMRI): neuralna aktivacija (hemodinamski

  odgovor) mozga tijekom izvoenja odgovarajueg zadatka

  Elektroencefalografija (EEG): metoda registracije elektrine aktivnosti mozga;

  vremenska informacija

  Magnetoencefalografija (MEG): metoda mjerenja magnetskog polja; vremenska i

  prostorna informacija

  Transkranijalna magnetska stimulacija (TMS): metoda stimulacije mozga i mjerenja

  pobuenosti mozga

 • NEURALNI SUBSTRATI ITANJA

  Shaywitz. Overcoming dyslexia 2008.

 • LOGOPEDSKA

  DIJAGNOSTIKA I REHABILITACIJA

  II

 • MULTIDISCIPLINARNI PRISTUP U

  DIJAGNOSTICI

  LOGOPED

  LIJENIK PSIHOLOG

  TIMSKA PROCJENA

 • TO LOGOPED ISPITUJE?

  FONOLOKA

  SVJESNOST

  BRZO

  AUTOMATIZIRANO

  IMENOVANJE

  TENOST

  ITANJA

  RAZUMIJEVANJE

  ITANJA

 • KADA SE MOE POSTAVITI DIJAGNOZA -

  DISLEKSIJE?

  Rani znakovi disleksije se mogu

  detektirati u predkolskoj dobi

  Dijagnoza disleksije se postavlja na

  poetku treeg razreda osnovne kole

 • TIJEK REHABILITACIJE

  Ovisno o vrsti i stupnju izraenosti simptoma

  uenik/ca se ukljuuje u individualnu i grupnu

  logopedsku terapiju itanja

 • Disleksija jedna od istraivakih tema

  u naem laboratoriju

 • PSIHOLOKA

  DIJAGNOSTIKA I REHABILITACIJA

  III

 • PREVALENCIJA NEKIH

  POREMEAJA KOD DJECE

  ADHD 3-7% Fonoloki poremeaji (17 god.) 0,5%

  Akalkulija

 • RAZVOJ GOVORNO-JEZINIH VJETINA

  govorno-jezine vjetine

  zastoj u govorno-jezinom razvoju

  socijalno,

  emocionalno i

  intelektualno

  funkcioniranje

  djeteta

  Kamhi, Language and reading disabilities, 2012.

 • VANOST PRAVODOBNE DIJAGNOZE

  Vrlo je poeljno da se disleksija uoi to prije, i da se brzo reagira

  Djetetu koje ima disleksiju potrebno je to prije osigurati strunu

  pomo, i podrku roditelja, kole i okoline

  Svako odlaganje ili kanjenje oteava uklanjanje problema, i stvara sve

  vei zaostatak u svladavanju kolskoga gradiva

  Dijete postaje maloduno i umorno, roditelji i kola ne razumiju njegov

  problem, te ga dodatno psihiki optereuju

  to je dijete starije, njegove tekoe postaju dublje ukorijenjene, strahovi

  sve vei, odnos s okolinom postaje loiji i sve tee mu je pomoi

 • KAKO PREPOZNATI DIJETE

  S DISLEKSIJOM?

  pokazuje specifine tekoe povezane s itanjem i pisanjem

  smetnje se mogu oitovati i u ponaanju

  uitelj, odgajatelj, roditelj opaa promjene i/ili odstupanja

  roditelj izraava zabrinutost

  psiholog, logoped, lijenik provode trijau

 • PSIHOLOKA OBRADA

  PSIHODIJAGNOSTIKA U

  DJECE I ADOLESCENATA

  Poznavanje psihikih principa i

  faza u razvoju djeteta

  Poznavanje obiteljske anamneze radi

  utvrivanja djelovanja genetskih i okolinskih

  utjecaja na razvoj poremeaja

  Prikupljanje podataka iz vie izvora

  -TIMSKA PROCJENA (dijete, roditelj,

  uitelj, lijenik, logoped, odgajatelj..)

  Poznavanje suvremenih dijagnostikih

  kriterija i psiholokih mjernih

  instrumenata za procjenu kod djece i

  adolescenata

 • TIM U REHABILITACIJI

  DIJAGNOZA REHABILITACIJA DETEKCIJA

  RODITELJI,

  UITELJI,

  ODGAJATELJI

  LOGOPED/RODITELJI

  LOGOPED

  PSIHOLOG

  LIJENIK

  LOGOPED

  PSIHOLOG

  LIJENIK

  Daje podrku djetetu, roditelju i uitelju

 • KOMORBIDNOST SA SIMPTOMIMA

  DISLEKSIJE

  TEKOE

  U ITANJU

  I PISANJU

  PROLAZNE

  TEKOE U

  ITANJU I

  PISANJU

  TRAJNE TEKOE

  U ITANJU I

  PISANJU U OKVIRU

  OPENITO

  SMANJENIH

  SPOSOBNOSTI

  TRAJNE TEKOE U

  ITANJU ILI PISANJU

  UZ OPENITO DOBRE

  SPOSOBNOSTI -

  DISLEKSIJA

  PREKLAPANJA SIMPTOMA DISLEKSIJE S

  DRUGIM TEKOAMA U ITANJU I

  PISANJU

 • DISLEKSIJA

  DEPRESIJA

  KOMORBIDNOST S

  OSTALIM POREMEAJIMA

  PREKLAPANJA DISLEKSIJE S

  OSTALIM POREMEAJIMA

  POSEBNE

  JEZINE

  TEKOE

  RAZVOJNI

  POREMEAJ

  KOORDINACIJE

  ADHD

  ANKSIOZNI

  POREMEAJ

  Kratkorone posljedice ukljuuju nisko akademsko

  i ope samopotovanje, snienu motivaciju za

  izvravanje kolskih obveza, smetnje ponaanja,

  preoptereenost, tekoe u odnosima s vrnjacima

  te uestale konflikte unutar obitelji.

  Dugorone posljedice najee ukljuuju razvoj

  psihosomatskih bolesti, potekoe na planu

  doivljavanja (depresija, anksioznost) kao i

  znaajnije smetnje ponaanja.

  DELIKVENTNO

  PONAANJE

  STEENA

  DISLEKSIJA

  DEPRESIJA

  POSEBNE

  JEZINE

  TEKOE

  RAZVOJNI

  POREMEAJ

  KOORDINACIJE

  ADHD

  ANKSIOZNI

  POREMEAJ

  DELIKVENTNO

  PONAANJE

  STEENA

  DISLEKSIJA

  DISLEKSIJA

 • PRIKAZ SLUAJA - LUKA

  Luka uenik 7. razreda Dob: 13 god. 8 mj.

  Uitelji i roditelji primjeuju neke tekoe

  LIJENIK / LOGOPED/ PSIHOLOG

  u svom svijetu

  negativne ocjene iz tri predmeta

  usmena ispitivanja

  slabije usvojene vjetine itanja i pisanja

  problemi s panjom

  potekoe u prvom razredu u svladavanju poetnog itanja i pisanja

  spreman na suradnju, napetost i kritinost

 • Primijenjeni testovi Interpretacija

  WISC -IV

  Bender-Gestalt

  EPQ-Jr

  SKAD 62

  ACID profil

  greaka - 2

  Centil 40.

  Raspon godina: 8,11 mjeseci

  PRIKAZ SLUAJA - LUKA

  Informiranost

  Raunanje

  Pamenje brojeva

  Razumijevanje

  Pronalaenje slinosti

  Sastavljanje kocki

  GLOBALNA SKALA - PROSJENO

  WISC- IV

  Bender -Gestalt

  EKSTRAVERZIJA -

  NEUROTICIZAM VISOKO

  PSIHOTICIZAM

  SKALA LAI

  EPQ-JR

  ZABRINUTOST

  ISPITNA ANX.

  SOCIJALNA ANX. SKAD - 62

 • PRIKAZ SLUAJA - LUKA

  Preporua se individualni rad psihologa s uenikom na jaanju

  samopouzdanja i vjebanju tehnika relaksacije te pomo pri organizaciji

  uenja.

  Razmotriti mogunost individualiziranog pristupa u nastavi.

  Potreban nalaz logopeda ispitati postojanje specifinih tekoa itanja

  Potreban nalaz lijenika iskljuiti potekoe u vizualnom ili auditivnom

  procesiranju

 • ZAKLJUAK

  1. VANOST RANE DIJAGNOZE I REHABILITACIJE

  2. MULTIDISCIPLINARNOST (lijenik, logoped, psiholog)

  3. NEUROZNANSTVENA ISTRAIVANJA

  Zahvaljujemo na panji

 • [email protected]