of 28 /28
Uvod Excel je program za rad sa tabelama i veoma je koristan za poslovne potrebe, vođenje evidencije o magacinskom ili finansijskom poslovanju, kao i za ozbiljna statistička ili matematička izračunavanja. Od svog nastanka Excel je postao nezamenjiva alatka u savremenim kancelaijama. Njegove brojne alatke olakšavaju mnoge poslove i dovode do verovatno najbitnijeg cilja automatizacije rada – skraćivanje vremena potrebnog za izradu nekog projekta i smanjenje broja ljudi potrebnih za to. Excel je program za rad sa tabelama i veoma je koristan za poslovne potrebe, vođenje evidencije o magacinskom ili finansijskom poslovanju, kao i za ozbiljna statistička ili matematička izračunavanja. Može se reći da je Excel sveobuhvatan program namenjen svima, bez obira da li se radi o privatnoj ili poslovnoj upotrebi. Pored Windowsa, Worda i Interneta smatra se elementom osnovne računarske pismenosti savremenog čoveka. Cilj ovog seminarskog rada upravo jeste prikazati kako da se na najjednostavniji način vrše tabelana proračunavanja sa svim matematičkim operacijama. Microsoft Excel je sastavni deo Microsoft Office paketa, i to je najkorišćeniji program za tabelarne proračune, može se koristi kada god je potreban bilo kakav proračun koji zahteva računanje bilo kakvih tabela. Postoje i drugi programi u 1

Seminar Ski Rad Program Za Tabelarno Racunanje

Embed Size (px)

Text of Seminar Ski Rad Program Za Tabelarno Racunanje

Uvod

Excel je program za rad sa tabelama i veoma je koristan za poslovne potrebe, voenje evidencije o magacinskom ili finansijskom poslovanju, kao i za ozbiljna statistika ili matematika izraunavanja. Od svog nastanka Excel je postao nezamenjiva alatka u savremenim kancelaijama. Njegove brojne alatke olakavaju mnoge poslove i dovode do verovatno najbitnijeg cilja automatizacije rada skraivanje vremena potrebnog za izradu nekog projekta i smanjenje broja ljudi potrebnih za to. Excel je program za rad sa tabelama i veoma je koristan za poslovne potrebe, voenje evidencije o magacinskom ili finansijskom poslovanju, kao i za ozbiljna statistika ili matematika izraunavanja. Moe se rei da je Excel sveobuhvatan program namenjen svima, bez obira da li se radi o privatnoj ili poslovnoj upotrebi. Pored Windowsa, Worda i Interneta smatra se elementom osnovne raunarske pismenosti savremenog oveka. Cilj ovog seminarskog rada upravo jeste prikazati kako da se na najjednostavniji nain vre tabelana proraunavanja sa svim matematikim operacijama. Microsoft Excel je sastavni deo Microsoft Office paketa, i to je najkorieniji program za tabelarne proraune, moe se koristi kada god je potreban bilo kakav proraun koji zahteva raunanje bilo kakvih tabela. Postoje i drugi programi u kojima se mogu vriti tabelarni prorauni ali je Excel najpopularniji u svetu. Excel je program za rad sa tabelama koji se moe korisiti pri organizaciji, analiziranju i atraktivnoj prezentaciji podataka kao to su izvetaji o budetu ili prodaji. Manje firme ga mogu koristiti za knjigovodstvenu evidenciju, a obini ljudi za voenje porodinih finansija. Excel kao program ima vie namena, a osnovna njegova funkcije je numeriko izraunavanje.

1

1 Datoteke

Datoteka slui za uvanje podataka na disku. Sve datoteke koje uvaju informacije u Excelu se smetaju u posebne direktorijume tj. foldere. Datoteke se mogu kopirati, brisati, premetati na drugi disk ili u drugi direktorijum a moe im se promeniti i ime. Svaka Excelova datoteka je radna sveska (workbook), koja moe da sadri vie radnih listova (worksheets). Radne sveske se prikazuju u posebnim prozorima i moe se otvoriti onoliko svesaka koliko korisnik eli, takoe u radnoj svesci se mogu sauvati i listovi sa izraenim dijagramima. Radni list je reetka ili mrea koja se sastoji od kolona (columns), oznaenih slovima i redova (rows) oznaenih brojevima. Kolone su oznaene slovima i kreu od slova A a kada ponestane slova, oznake kolona tada dupliraju slova, pa se kree dalje iza zadnjeg slova sa AA oznakom kolone. Kolona ima 256 a redovi su oznaeni brojevima i ima ih 65535. Slova i brojevi kolona i redova prikazani su sivim dugmadima uzdu pri vrhu i na levoj strani radnog lista. Presek kolone i reda naziva se elija (cell), i svaka elija ima adresu elije koja predstavlja slovo kolone i broj reda. elije mogu da sadre tekst, brojeve ili matematike formule.

2

2 Osnovni izgled prozora Microsoft Excela

Naslovna traka - na samom vrhu prozora nalazi se naslovna traka tj. title bar koja sadri ime programa Microsoft Excel i ime datoteke o kojoj se radi. Linija menija - sledea linija je linija menija koja predstavlja Excelov glavni meni koji sadri opcije File, Edit, View, Insert, Format, Tools, Table, Window, Help. Ukoliko se pritisne na bilo koju opciju pojavljuje se padajua lista komandi koje se mogu zadati Excelu. Linija menija se moe ostaviti da slobodno pluta a moe se i prevui na eljenu stranu prozora. Palete alatki na paleti alatki se pomou dugmadi lako zadaju komande Excelu. Dugme za zatvaranje ovo dugme slui da zatvori radnu svesku ili Excel a ako datoteka nije ve sauvana tada Excel nudi mmogunost da se ista sauva. Dugme za minimiziranje ovim dugmetom se smanjuje radna sveska ili Excelov prozor, pri tom e Windowsova paleta poslova prikazivati prisustvo Excela. Dugme za maksimiziranje pritiskom na ovo dugme Excelov prozor zauzima ceo prostor na ekranu, ponovnim pritiskom prozor se vraa na predhodnu veliinu. Polje za formule unete formule ili podaci u Excelu se pojavljuju u ovom prozoru. Okno za poslove pomou ovog okvira je mogue brzo odabrati povezane opcije, na primer otvaranje postojee ili nove radne sveske. 3

Bira okna za poslove - uz pomo ove opcije mogu se otvarati i pretraivati radne sveske. Zaglavlje kolona pokazuje niz slova od A do IV. Pritiskom na zaglavlje se brie cela kolona. Indikator aktivne elije je taman okvir oko elije i prikazuje da je ta elija aktivna. Zaglavlje redova - pokazuje niz brojeva od 1 do 65535, pritiskom na zaglavlje se brie ceo red. Horizontalna i vertikalna traka za pomeranje sadraja ova traka omoguava horizontalno i vertikalno pomeranje sadraja radnog lista. Jezici listova svaki jeziak predstavlja jedan radni list u radnoj svesci. Svaka nova radna sveska ima tri radna lista. Dugmad za pomeranje jeziaka listova ovom dugmadima se pomeraju jezici listova da bi se prikazali jzici onih listova koji se ne vide. Statusna traka ova traka slui da se na njoj prikau razne poruke.

4

3 Kretanje po radnom listu

Svaki radni list kree od kolone i to od slova A pa do IV, gde se posle slova Z javlja kolona AA itd. i od redova koji kreu od broja 1 pa do 65535. Kao to je ve reeno presek reda i kolone predstavlja jedu eliju i u bilo kom trenutku samo jedna elija moe biti aktivna, to se vidi po tamnom okviru. Pri kretanju kroz radnu svesku elija moe da promeni svoj oblik, ali i ne mora to je zavisno od tehnike koja se koristi. U polju za ime se pojavljuje adresa elije. 4.1 Kretanje po radnom listu pomou tastature Za kretanje po radnom listu pomou tastature koristi se tasteri sa strelicama, pri tome se jasno vidi na tasterima koji slui za ta. Naime, strelica u levo pomera ativnu eliju u sledeu kolonu, strelica na gore pomera aktivnu eliju za jedan red na vie itd. Tasteri PgUp i PgDn e pomeriti aktivnu eliju za ceo jedan list na gore ili na dole, zavisno od komande koja se zadaje. Tasterom Num Lock se odreuje ponaanje tastera na numerikoj tastaturi tj. kada je ukljuen taster Num Lock tasteri na numerikom delu daju brojeve koji se mogu unositi u elije. 4.2 Kretanje po radnom listu pomou mia Kretanje po radnom listu pomou mia je daleko lake od kretanja pomou tastature. Naime, pritiskom tastera mia na bilo koju eliju, upravo ta elija postaje aktivna. Ukoliko se eljena elija ne vidi u prozoru radne sveske, tada se miem uz pomo horizontalnih i vertikalnih kliznih traka radni list moe pomeriti u eljenom pravcu. Ukoliko je potrebno umanjiti ili uveati prikaz radnog lista tada se dri pritisnut taster Ctrl dok se okree toki na miu. Da se ne bi drao taster Ctrl, tada je potrebno izabrati opciju Tools => Option => General, a zatim treba treba potvrditi Zoom.

5

4 Rad sa Excelovim prozorima

Excel koristi datoteke koje se nazivaju radne sveske. One mogu sadrati nebrojeno listova koji mogu biti radni ili sa dijagramima. Uglanom se koristi po jedna radna sveska, ali moe biti otvoreno dosta svesaka u isto vreme. Pri radu sa listovima radnih svesaka prozori radnih listova mogu da se preklope s tim to svaki novootvoreni list ima drugaiju boju naslovne trake. Excelov prozor se moe prikazati na tri naina i to: Maksimiziran to znai da ispunjava ceo radni prostor, i u tom sluaju on nema naslovnu traku ve se ime radnog lista nalazi u Excelovoj naslovnoj traci. Da bi se postiglo maksimiziranje prozora treba pritisnuti dugme Maximize. Minimziran pri emu se prozor pojavljuje kao sasvim mali prozor koji samo prikazuje naslovnu traku. Da bi se minimizirao Excelov prozor treba pritisnuti dugme Minimize. Vraen na prvobitnu veliinu - pod prvobitnom veliinom se

podrazumeva da prozor na zauzima ceo prostor. Da bi se minimiziran i maksimiziran prozor vratio u prvobitno stanje treba pritinui dugme Restore.

4.1 Pomeranje i promena veliine oprozora Prozor moe da se pomeri tako to se tasterom mia pritisne na naslovnu traku i prenosi se po radnom prostoru u bilo kom pravcu. Maksimizirana radna sveska se ne moe pomerati, dok se minimizirana radna sveska pomera u svim pravcima. Da bi se promenila veliina prozora tada je potrebno pokaziva mia staviti na ivicu prozora i pomerati u eljenom pravcu. Ako je potrebno da se vide svi prozori radnih svesaka prozori se mog pomerati runo i postavljati po elji ili ii na komandu Window => Arrange, pri emu se otvara okvir za dijalog Arrange Windows koji sadri etiri opcije za rasporeivanje prozora. Kada se izabre odgovarajua opcija tada se pritisne dugme OK.

6

4.2 Prelazak iz jednog prozora u drugi Pri radu sa prozorima radne sveske uvek je aktivan samo jedan prozor u koji se unose podaci i izvravaju komande, a da bi se koristio drugi prozor potrebno je aktivirati drugi prozor. Da bi se aktivirao drugi pozor postoji nekoliko naina i to: Ukoliko je vidljiv drugi prozor treba kliknuti na njega, u tom sluaju on e izai na

vrh i postati aktivan. Ukoliko se pritisne Ctrl+Tab tada se krui kroz sve otvorene prozore, i tako sve

dok se nepojavi eljeni prozor. U sluaju da se pritisne Shift+Ctrl+Tab isto dolazi do kruenja ali u suprotnom smeru. Pritiskanjem na ikonicu radne sveske na Windowsovoj paleti poslova. Kada se otvori Window i izabere eljeni prozor, odabirom ovog menija moe se

otvoriti maksimalno devet prozora. Ukoliko je potrebno vie prozora od devet tada je potrebno izabrati opciju More Windows. Ako je jedan prozor maksimiran i svi ostali prozori su maksimirani. Ukoliko je aktivirani prozor rairen preko celog ekrana tada se drugi prozor moe aktivirati jedino preko komandi Ctrl+Tab ili pomo Windowsove palete poslova ili preko menija Window.

4.3 Zatvaranje prozora Da bi se zatvorio eljeni prozor potrebno je pitisnuti dugme za zatvaranje na naslovnoj traci. Pri zatvaranju pozora Excel proverava da li su napravljene izmene od predhodnog puta, ukoliko jesu Excel pita da li je potrebno sauvati te izmene ili ne, tek po potvrdi ovih pitanja mogue je zatvaranje prozora.

4.3 Rad sa okvirima za dijalog Okvir za dijalog je odgovor na razliite komande, naime, on predstavlja Excelov nain da dobije to vie podataka od korisnika. On izgleda kao jo jedan dodatan prozor ali funkcionie na sasvim drugi nain, zapravo, kada je otvoren okvir za dijalog nije mogue nastaviti rad na radnom listu dok se

7

okvir ne zatvori. Ukoliko se sam okvir nalazi na podatku koji nam je potreban, moe se pomeriti kada se pritisne pokazivaem na naslovnu traku i povue u eljenom pravcu. Pri pojavi okvira za dijalog na radnom listu treba odabrati ono to je potrebno, a zatim miem kliknuti na OK ili Cansel da b se dalje nastavilo sa radom.

4.4 Okviri za dijalog sa karticama Excelovi okviri za dijalog sa karticama imaju jezike kao u adresaru. Oni su veoma praktini iz razloga to se moe primeniti vie opcija na jednom mestu. Po zavrenom odabiru pritiska se dugme OK.

8

5 Unos podataka i formatiranje elije

U eliju se moe uneti razliiti sadraj: broj koji moe predstavljati koliinu, iznos, datum, bilo kakav tekst, izraz ili funkcija kojom se izraunava neki rezultat. Unos podataka u eliju se vri direktno, aktiviranjem elije klikom mia i upisivanjem eljenih podataka. Za unos podataka u eliju se moe koristiti i polje Formula Bar, ali se ono moe koristiti i u druge svrhe.

Uneti sadraj u eliju se potvruje na etiri naina i to: Pritiskom na taster Enter pri emu se aktivira elija ispod one koja je primila unos. Pritiskom na Tab pri emu se aktivira elija koja se nalazi desno od elije u kojoj

su ve uneti podaci. Klikom mia na bilo koju drugu eliju koja se automatski aktivira. Klikom mia na kontrolni taster unosa kada ista elija ostaje aktivna.

Od unosa podataka u elije moe se odustati pritiskom na taster Esc ili klikom na kontrolni taster X.

Ranije uneti sadraj elije se moe menjati na tri naina i to: Dvostrukim klikom mia na eliju. Pritiskom na taster F2 pri emu se ulazi u reim editovanja. Klikom mia se ue u liniju za unos podataka aktivne elije pa se vri promena

sadraja elije.

Sadraj elije se moe kopirati i promeniti korienjem komandi Cut, Copy, Paste. Kada se u eliju unosi tekstualni sadraj onda se mogu koristiti gotovo sve komande koje se koriste u Word-u. eliji se moe promeniti niz atributa izgleda kao to su boja fonta i pozadine, granine linije, tekstura, kao i ponaanja tj. vidljivost, pravo upisa promene... Naime, mogue je

9

menjati oblik oblik, veliinu i boju fonta, boju i teksturu podloge, postavljati razne linije, uravnati sadraj na razliite naine. Kada se radi formatiranje radnog lista ono ne utie na izraunavanje rezultata, ve samo na izgled radnog lista. Formatiranje se radi na sledei nain: Postavi se pokaziva na bilo koju eliju. Pritisnuti meni Format pri emu se otvara padajui meni. Sa liste menija se se odabira opcija AutoFormat pri emu se otvara okvir za dijalog

AutoFormat. format. tabelu. Da bi se sauvali podaci uneti na radni list treba pritisnuti dugme Save na paleti alatki Standard pri emu se pojavljuje komanda Save As, zatim, u polje File name treba upisati naziv pod kojim uvamo datu svesku i pritisnuti dugme Save ili taster Enter. Na kraju se pritiska dugme OK pri emu Excel sam primenjuje format na datu U ovom okviru se nalazi 16 gotovih formata, pri emu treba odabrati eljeni

10

6 Rad sa podacima u Excel-u

Za uspean rad u Excel-u bitno je znati kakvi se sve podaci mogu unositi u elije. Klju za razumevanje funkcionalnosti Excel-a je poznavanje vrsta podataka koje se unose u radni list. Druga bitna stvar u radu sa Exce-om je prepoznavanje tipova podataka.

6.1 Vrste podataka Vrste podataka u Excel-u dele se prema prirodi i ponaanju sadraja koji se moe upisati u eliju, pa postoje dve vrste sadraja i to: Konstanta je bilo kakav slobodan unet podatak, u ovom sluaju sadraj elije je

ne promenljiv sve dok ga korisnik ne promeni sam. Konstantne vrednosti se razlikuju po tipu, koji Excel sam moe da prepozna. Formula - je sadraj izraen kao izraz ili funkcija i podlee strogim sintaksnim i

semantikim pravilima. Formula se prepoznaje tako to uvek poinje znakom (=). Argument formule moe biti konstanta, referenca ili druga formula. Glavna osobina formule je dobijeni rezultat u eliji automatski menja vrednost ako se promeni vrednost neke polazne elije. Izraz je tip formule koji se sastoji od konstanti, referenci i operatora. Microsoft Excel prepoznaje tri vrste izraza, prema tipu rezultata i to aritmetike, tekstualne i logike izraze. Operatori aritmetikih izraza su uobiajeni znaci za etiri osnovne matematike operacije, znak za procenat i znak^, kojim se u mnogim programskim jezicima oznaava stepenovanje. U izrazima e koriste uobiajena prava prvenstva meu operacijama pri tome korienje zagrade taj redosled prvenstva ne menja. Sadraj izraza moe biti ili konstantan ili adresa elije koja sadri neku vrednost bilo da se radi o konstantnoj vrednosti ili o rezultatu neke formule.1

6.2 Tipovi podataka

1

Ljubii Duan, Excel, Beogradska poslovna kola, Beograd, 2005.

11

Pod tipom podataka u Excel-u se smatra vrednosni oblik koji ima neka konstanta ili neki rezultat formule. Prepoznavanje tipova podataka je veoma bitno, jer od njih zavisi mogunost operisanja. Tekst je bilo kakav skup znakova tj. slova, cifri i specijalnih znakova, i predstavlja najoptiji tip podataka. Excel u toku unosa podataka pokuava da prepozna kontekst i tip sadraja elije, pri tome ako se sadraj ne uklopi ni u jednu posebnu emu tipa sadraj e se smatrati tekstom. Ukoliko je potrebno da se sadraj smatra kao tekst kao prvi znak se unosi apostrof ( ' ), ili na drugi nain i to da se sadraj zatvara u znake navodnika ( "abc" ). Broj je poseban tip podataka u eliji koji se sastoji od cifara od 0 do 9 i specijalnih znakova koji odreuju poseban oblik broja. Datum i vreme su karakteristini oblici brojeva a smatraju se brojevima zbog internog naina uvanja i obrade. Logika vrednost se javlja kao rezultat postavljenog logikog izraza ili funkcije. Mogue je uneti loginu vrednost i kao konstantnu, kao jednu od rezervisanih rei TRUE ili FALSE. Sadraju elije, a pogotovu broju moe se dodeliti poseban format prikaza, a to se postie korienjem kartice Number u okviru za dijalog Format Cells i izborom jednog od ponuenih formata.

6.3 Korienje pocije AutoFill AutoFill komanda slui da skrati postupak raunske operacije. Naime, ukoliko je potrebno pomnoiti celu kolonu sa drugom kolonom ne mora se mnoiti svaka adresa posebno ve je potrebno uraditi sledee: markirati eliju u kojoj je potrebno neto izraunati i upisati znak =; zavri se eljena raunska opercija i pritisne se znak Enter; klikne se na eliju u kojoj j dobijen rezultat prorauna; kada je elija markirana, poklopi se krsti kursora sa crnim zadebljanjem u donjem

desnom uglu selektovane elije; kada kursor promeni boju u crni krsti, klikne se miem i dri se levi taster mia

pritisnut i ta se elija prevue na kraj kolone;

12

-

usti se levi taster mia; i na kraju je rezultat dobijn za sve ostale kolone.

13

7 Korienje funkcija u Excel-u

Funkcija u Excel-u je ugraena formula koja obavlja matematiku operaciju ili uzvraa informaciju specificiranom formulom. Formula omoguava da se izraunaju i analiziraju podaci na radnom listu. Formule obavljaju razna raunanja takodje, mogu da kombinuju vrednosti - iznose. Linija za formule (formula bar) je podruje smeteno pri vrhu prozora radnog lista, koje se koristi za unoenje ili uredjivanje vrednosti iznosa, ili formula u elijama ili dijagramima. Linija za formule prikazuje nepromenjenu stalnu vrednost iznos (constant value) ili formulu u aktivnoj eliji.Sve formule u Excel-u poinju znakom jednako (=), praenim operandima tj. podacima koji treba da se izraunaju i operatorima. 2

Pri sloenijim izraunavanjima Excel nudi pomo u vidu gotovih funkcija koje u mnogome olakavaju rad korisniku. Sve funkcije su svrstane u odreen kategorije i to: Most Recently Used tj. funkcija koja se najee koristi; All prikazuje spisak svih funkcija u Excel-u; Financial prikazuje finansijske funkcije; Date & Time prikazuje datumske i vremenske funkcije; Math &Trig prikazuje matematike i trigonometrijske funkcije; Statistical pokazuje statistke funkcije; Lookeup su funkcije koje slue za pretragu podataka i referenci; Databases su funkcije koje su vezane za bazu podataka; Text predstavljaju funkcije za obradu tekstualnih podataka; Logical predstavljaju logine operacije; Information su funkcije koje predstavljaju eljene informacije o sistemu i

programima.

2

Walkenbach John, Excel 2007 Biblija, Beograd, Mikroknjiga,2007.

14

Svaka od ovih funkcija se otvara u posebnom prozoru u koji se upisuju podaci za koje je potrebno izraunavanje, pri tom pre svega treba upisati znak = u eliju u kojoj treba da se pojavi eljeni rezultat.3

7.1 Osnovne funkcije u Excel-u U Excelu se najee koriste sledee funkcije: MAX ova funkcija prikazuje maksimalnu vrednost u skupu brojeva; MIN - ova funkcija prikazuje minimalnu vrednost u skupu brojeva; SUM ovom funkcijom se sabiraju eljeni brojevi; AVERAGE ovom funkcijom se izraunava prosena vrednost uskupu brojeva; IF ovom funkcijom se za zadati uslov proverava traena vrednost; COUNTIF ovom funkcijom se prebrojava koliko eljenih podataka zadovoljava zadati uslov. Microsoft Excel sadri odline finansijske funkcije (financial functions), koje mogu da se koriste u obavljanju korisnih prorauna, kao to su projektovanje budue vrednosti investicija ili izraunavanje mesenih rata za kredit. Takoe, ove funkcije mogu da se koriste pri analizi novih finansijskih funkcija.

7.2 Finansijske funkcije Neke od uobiajenih finansijskih funkcija koje se koriste su: FV Future Worth tj. budua vrednost ulaganja; PMT Annual Payment tj. godinja rata; PV Present Value tj. sadanje vrednosti.

3

Ljubii Duan, Excel, Beogradska poslovna kola, Beograd, 2005.

15

7.3 Greke u formulamaKada neto spreava onemoguava neku formulu da izraunava, umesto rezultata, vidi se poruku o greki (error message). Greke se u Excel-u se prikazuju na sledei nain: #### - ovo znai da je kolona suvie uska za prikazivanje rezultata, greka se otklanja

proirivanjem kolone; #VALUE ovo pokazuje da je unetapogrena vrsta argumenta ili reference, greka se

otklanja proverom argumenata ili operande; #DIV/0! pokazuje da je pokuano deljenje sa nulom, otklanjanje ove greke se radi

tako to se izmene reference da se ne bi delilo sa nulom; NAME? greka je jer se formula poziva na nepostojee ime, a a za otklanjanje

greke potrebno je ispraviti pogreno napisano; #REF! ovo znai da Excel ne moe da locira referencirane elije, greka se otklanja

dugmetom Undo da bi se restaurirao podatak a tatim izmenila referenca za formulu;

-

#NULL greka je u tome referenca na preseku dve oblasti koje se ne presecaju, a

greka se ispravlja proverom unetih podataka i greke u vezi referenciranja.

16

8 Grafiko predstavljanje tabelarnih prorauna

Dijagram (chart) predstavlja grafiki nain prikazivanja numerikih podataka. Dijagrami numerike podatke ine razumljivijim a posebno su korisni za razumevanje dugih nizova brojeva i njihovih meusobnih odnosa. Excelov dijagram moe biti ugraen (embedded chart) tj, da se nalazi na istom listu gde i numeriki podaci ili dijagram na posebom listu (chart sheet) tj. na na listu gde se nalazi samo dijagram gde nema ni jedne elije. Predstavljanje brojeva dijagramom veoma je jednostavno i zabavno jer se moe eksperimentisati sa razliitim tipovima dijagrama a mogu se i podeavati mnogi parametri samostalno. Kod Excelovih dijagrama svaka promena na radnom listu direktno se odraava na dijagram. Izbor dijagrama je subjektivan, ali je mnogo lake odabrati dijagram ukoliko je poznato koje su vrste dijagrama na raspolagaju. Kako dijagram daje vizuelni oseaj numerikih podataka veoma je bitno odabrati vrstu dijagrama. Excel nudi 18 vrsta standardnih dijagrama od kojih su samo neki prikazani.

17

9 ZakljuakExcel se primenjuje u mnogim oblastima jer je njegov program za tabelarna izraunavanja veoma lak i koristan.Karakteristina mogunost programa za rad sa tabelama kao to je Excel je da omoguava da se kreiraju matematike formule i izvravaju funkcije. Inae, on ne bi bio vie od velike table za prikazivanje teksta.

Prednost Excela je ta to ima vie namena tj. pored numerikih izraunavanja veoma je koristan i u numerikim primenama kao to su: Obrada numerikih podataka; Izrada dijagrama; Organizovanje spiskova; Pristup drugim podacima; Izrada slika i dijagrama; Automatizovanje sloenih zadataka.

Dijagrami izraeni u Excelu imaju veoma iroku primenu kako u nauci tako i u mnogim drugim sferama ivota. Histogrami izraeni u Excelu mogu pokazati natalitet i mortalitet u odreenom vremenskom periodu kao i mnoga druga dogaanja koja se tiu stanovnitva. Excel omoguava siguranu, brzu i efikasanu izradu dijagrama i histograma za potrebe svih koji ih koriste.

18

Literatura

1. Braika Nikola, ivadinovi Jovan, Poslovni i finansijski informacioni sistemi,Visoka poslovna kola, aak 2006. 2. Jovanovi Predrag, Raunajte na raunare: office XP,Beograd, 2003. 3. Ljubii Duan,Excel,Beogradska poslovna kola, Beograd, 2005. 4. Walkenbach John, Excel 2002 Biblija, Beograd, Mikroknjiga,2002. 5. Walkenbach John, Excel 2007 Biblija, Beograd, Mikroknjiga,2007.

Internet stranice: 1. 2. 3. 4.www.mikroknjiga.co.yu / 23.04.2008/. www.fgcu.edu /23.04.2008/. www.netNovinar.org /12.12.2008/. www.mikroknjiga.co.yu /19.12.2008/.

19