Transcript

UNIVERZITET U ISTONOM SARAJEVU SAOBRAAJNO TEHNIKI FAKULTET DOBOJUl. Vojbode Miia br.52 Doboj

SEMINARSKI RADPredmet: Ispitivanje pruga i vozila Tema: Upotreba mjernih kola

SADRAJI . UVOD................................................................................................... 1 II. OPTI OPIS MJERNIH KOLA EM -80 L......................................... 3 III. KARAKTERISTIKE MJERNOG SISTEMA ................................... 5 IV. MJERNI SISTEMI............................................................................. 6 V. ORGANIZACIJA IZVRENJA MJERNIH VONJI...................... 7 VI. POSJEDANJE MJERNIH KOLA...................................................... 8 VII. ANALIZA I OCJENA STANJA KOLOSJEKA.............................. 9 VIII. GRAFIKI PRIKAZ PARAMETARA GORNJEG STROJA........ 9 Literatura................................................................................................... 11

1

UVODSvi elementi kolosijeka po svom satavu i ugraenom materijalu treba da obezbijede sigurnu i udobnu vonju. Da bi se to postiglo sluba odravanja mora prugu da odrava u tehniki ispravnom stanju, to zahtijeva poseban reim njene kontrole. Kontrola kolosijeka naroito dolazi do izraaja sa povecanjem saobraaja, ouvanja postojeih maksimalnih brzina i osovinskih pritisaka i da je mogunost da se provjeri stanje i blagovremeno intervenie. Kontrola kolosijeka isto tako omoguava realno planiranje radova na redovnom i investicionom odravanju, pojedinih faza radova. Elektronska mjerna kola firme Plasser & The-urer tipa EM-80 L su konstruisana i opremljena tako da u potpunosti vre precizno mjerenje i ana-lizu svih elemenata geometrije gornjeg stroja pruge.Na osnovu numerickih podataka dobijenih preko analizatora, mogue je planiranje i kontrola izvrsenih radova na odravanju gornjjeg stroja pruga, a u daljnjoj perspektivi omogucava primjenu sistema i obrauna i nagraivanja prema stanju pruge i kvaliteta izvrenih planiranih radova.

2

OPTI OPIS MJERNIH KOLA EM -80 LMjerna kola su dvoosovinsko samohodno vozilo (Jedna trea i jedna pogonska osovina). Na kolima je montirano jo 6.(est) osovina ija se stabilnost na kolosjeku ostvaruje djelovanjem sa vertikalnim i horizontalnim silama pomou .pneumatskog sistema, od kojih su 3 (tri) mjeme I 3 (tri) vodee osovine. Za vrijeme mjerenja kolosijeka (mjerna vonja montirane osovine (mjene i vodee) su sputene na ine, a podignute kada se ne vre mjerenja kolosijeka. Pogonsku jedinicu inii dilzel motor GM - 8 V 82 T sa osam cilindara snage 316 kW i hidraulini mjenjac CLAK-model 84-21. Na dizel motoru ug-raen je kompresor TUFLO 1000 koji napaja etri rezervoara zraka od po 57 litara pritiskom 7,5 bara. Napajanje mjernih kola je elektrinom energijom iz generatora 220/380 V, koji je smjeten u motornom odjeljenju. Mjerna kola su podijeljena u etri funkcionalne cjeline: 1. Motorno odjeljenje 2. Odjeljenje za mjernu tehniku 3. Odjeljenje za analizu mjeme vonje i odmor 4. Dva vozaka upravljaka mjesta U motornom odjeljenju smjten je motor sa hladnjakom, generator i prikljuna oprema. Komandna mjesta se nalaze na kraju kola. Na komandnoj tabli se pored upravljakih komandnih jedinica nalaze i tasteri za registrovanje karakte-ristinih objekata na pruzi. Mjerni odjeljak je smjeten u zadnjem dijelu kola, a sadri mjerni sto i raunar. Mjerni sto se sastoji od tampaa, pisaa i komandnog pulta za rukovanje mjernim osnovama. U ovaj skup komandi ulaze i prekidai za ukljuivanje u rad prednjeg ili zadnjeg komandnog mjesta. Odjeljak za analizu mjernog dijagrama i dnev-ni odmor ima u svom sastavu dva leaja za osob-Ije, kupatilo sa tuem 1 malu kuhinju sa tednjakom i hladnjakom.

3

Izgled mjernih kola

4

KARAKTERISTIKE MJERNOG SISTEMAZa mjerenje i obradu parmetara, mjena kola EM - 80 L saatoje se od sledeih jednica; - analogni pojaiva - racunar - ureaj magnetne trake - sisitem za snimaunje mjenih vrijednosti - terminal - pisa, analitikih vrtjednosti -crta mjenog dijagrama. Ove jedinice povezane su u cjelinu i daju jedan pouzdan i precizan sistem potreban za snimanje, obradu i pamenje geometriskih podataka kolosjeka kroz parametre. Snimljene vrednosti izmjerenog koiosljeks is-kazuju se putem raunara na analognom crtau mjeraog dijagrama. Dobivni podaci zapisuju se i pamte na magnetnoj traci u digitlnoj formi za kasniju upotebu.

5

MJERNI SISTEMIU mjerna kola EM - 80 L ugraeni su mjerni sistemi za mjerenje sljedeih paramtara geometrije kolcsijeka: 1. Mjerenje strelica smjera kolcsijeka lijeve i desne sine na osnovu mjerne baze - tetive od lOm. 2.Mjerenje vitopemosti kolosijeka sa mjernom bazom od 3500mm. 3.Mjerenje irine kotosjeka, 4.Mjerenje nadvienja kolosjeka. 5.Mjerenje stabilnosti lijeve i desne ine kolosijeka sa mjernom bazom od 5m. 6. Mjerenje podunih ulegnua lijeve i desne ine sa bozom od 10 m. Od ovih est parametara prva etiri se registruju gra-fiki na dijagramu, s tim to se 5 i 6 mogu registriovati alternativno. Na dijagramu mjerne vonje registruje se stabilnost kolosiijeka. Pored mjerenja gore navedenih parametara pri mjernoj vonji registruje se brzina vonje i stacionaa pruge, a markiraju se karakteristini objekti (most, tunel, putni prelaz, skretnica, signal, stanina zgrada) runo prtiskom na taster kod vozaa na komandnom stolu.

Mjerenje strelica smjera kolosjeka lijeve i desne ine

6

ORGANIZACIJA IZVRENJA MJERNIH VONJIMjerne vonje za snimanje i ispitivanje stanja geometrije gornjeg stroja pruge obavezne su (na osnovu lana 51, Pravilnika 314) i to: - na glavnim magistralnim prugama najmanje tri puta godisnje (proljee, ljeto i jesen), - na ostalim glavnim prugama najmanje dva puta godinje (proljee i jesen), - na sporednim prugama jedanput u dvije godine (po pravilu u jesen), Pored gore navedenog obaveznog broja mjerenja, u toku godine moe se vriti i vei broj mjernih vonji na svim ili pojedinim prugama po potrebi i na zahtjev OOUR-a ZPP ili R. O. za stabilna postrojenja. Kao vid dopunskih mjernih vonji predstavlja potrebu mjerenje geometrije i stanja kolosijeka prije i poslije izvoenja obimnljih radova na pojedininim vidovima pruga kao sto je maintsko reetanje zastora, mainsko regulsanje kolosijeka, velika opravka pruga -tehniki prijem, izgradnja novih pruga, promjene brzine na pojedinim dionicama, u.svrhu izrade posebnih studija i prouavanje uticaja vozila na kolosijek, dopuna teh. propisa u vezi sa snimljenim podacima i njihovih tolerancija. Operativni plan vrenja obaveznih mjernih vonji, duan je sainiti rukovodioc mjemih kola koji je istovremeno operator i to za sve pruge i OOUE-a i svaku mjernu vonju, najkasnije na 15 dana prije polaska mjerenja. Sa operativnim planovima mjerne voinje moraju bti blagovremeno upoznati svi zainteresovani i navedeni u poglavlju posjedanja mjemih kola. Operativnim planovima mjernih vonji predvidjeti: mjesto, vrijeme, vrstu i kolinu obezbjedenja pogonskog goriva za mjerna kola po OOUR-a 2PP, Prilikom izvrenja mjerne vonje, operator mjerenja je duan na mjernom dijagnozu obavezno gumenim datumarom otisnuti datum snimanja vie puta, najmanje na poetku i kraju dijela grafikona prune dionice. Isto tako duan je na grafikonu pored stanine zgrade vidljivo upisati naziv stanice, a oznaku iijevog kolosijeka dvokolosijene pruge napisati LIJIVI KOLOSIJEK.

7

POSJEDANJE MJERNIH KOLAPri mjernoj vonji posada mjerni koja sadri najmanje dva radnika i to: operator mjerne tehnike i voza mjernih kola koji istovremeno rukuje tasterima na komandnom stolu,. Poered ovih postoji i jedan mehaniar voza. Mjernoj vonji obavezno prisustvuju: ef radne jedinice ZPP na svom podruiju ili lice koje ga zamjenjuje. Organ OOUR-a ZPP na podruju pruga OOUR-a Predstavnik R. Z. R. O, za stabilha postrojenja Predstavnici slube U. K. R, Inspektor eijeznikog sabraaja po potrebi. Tehniar za mjemu vonju duan je saekati elektronska mjema kola EM 80 L najmanje na prethodnoj stanici ispred petka svoje dionice i obavezno ponijeti dijagram posljednje mjerne vonje u kojem treba da su ucrtani podaci svih izvrenih radova izmeu dvije mjeme vonje (runo regulisanje kolosijeka, izmjena ina, kretanje zastora, zamjena pragova, prekivanje koloeijeka itd.). Ove podatke unijeti po duini crvenom olovkom na dijagramu izmeu liija 8 i 9 odnosno stabilnosti lijeve i desne ine.

8

ANALIZA I OCJENA STANJA KOLOSJEKAU mjerna kola EM-80 L ugraen je raunar - analizator u koji se prije poetka svake mjerne vonje unose podaci raznih parametara, a u svrhu pravilnog rada programa (pravac kretanja, poatna stacionaa - rastua ili opadajua, datum mjerne vonje, makaimalna brzina na pruzi, poduna razmjera, granicne vrijednosti pojedinih parame-tarara i dr.) Sve analize se vre za usvojenu dulnu od 1000 m iako postoji mogunost izbora drugih duina, smirtra se da je duina 1 km optimalan zadatak programa.Iza analize odabrane duine od 1 km slijedi sumarna analiza tretiranih parametara, odnosno zbirni izvjetaj registrovanih greaka po pojedinim parametrima (smjer, vltoparaost, nadvienje, proirenje, itd.) za odabranu duinu.

GRAFIKI PRIKAZ PARAMETARA GORNJEG STROJAIzmjereni podaci pojedinih parametara regi-struju se putem pisaa na 410 mm iroku ptovidnu papirnu traku. Kanali na kojima su registirovane izmjerene vrijadnosti parametara geometrije kolosijeka pred-stavijeni su siijedeim redosljedom: 1. Objekti 3.Smjer 5. Sirina 7. Stabilnost 2.Brzina 4. Nadvisenje 6. Vitopernost 8. Stacionaza

9

10

Literatura

Prof. dr Relja Jovanovi, doc. Dr Marko Vasiljevi, Ispitivanje pruga i vozila, Doboj 2008 Upustvo o upotrebi mjernih kola EM 80 L, J, Sarajevo 1986 Upustvo o jedinstvenim kriterijuma za kontrolu stanja pruge na mrei J Upustvo 339 J, Beograd, 2001

11