of 31 /31
601. Na osnovu člana 95 tačka 3 Ustava Crne Gore donosim UKAZ O PROGLAŠENJU ZAKONA O ŽELJEZNICI Proglašavam Zakon o željeznici, koji je donijela Skupština Crne Gore 25. saziva, na trećoj sjednici prvog redovnog (proljećnjeg) zasijedanja u 2013. godini, dana 28. maja 2013. godine. Broj: 01-1105/2 Podgorica, 4. juna 2013. godine Predsjednik Crne Gore, Filip Vujanović, s.r. Na osnovu člana 82 stav 1 i člana 91 stav 2 Ustava Crne Gore, Skupština Crne Gore 25. saziva, na trećoj śednici prvog redovnog (proljećnjeg) zasijedanja u 2013. godini, dana 28. maja 2013. godine, donijela je ZAKON O ŽELJEZNICI I. OSNOVNE ODREDBE Predmet Član 1 Ovim zakonom uređuju se uslovi i način upravljanja željezničkom infrastrukturom (u daljem tekstu: infrastruktura) i obavljanja prevoza u željezničkom saobraćaju. Infrastruktura i željeznički saobraćaj Član 2 Infrastruktura je, osim industrijske željeznice, dobro u opštoj upotrebi, u državnoj svojini. Prevoz putnika i robe u željezničkom saobraćaju može se vršiti kao javni prevoz ili kao prevoz za sopstvene potrebe. Obavljanje djelatnosti upravljanja infrastrukturom i djelatnosti prevoza u željezničkom saobraćaju uređuje se na načelima razdvaj anja poslova upravljanja infrastrukturom i poslova obavljanja prevoza u željezničkom saobraćaju.

Zakon o željeznici

 • Author
  hanga

 • View
  226

 • Download
  4

Embed Size (px)

Text of Zakon o željeznici

 • 601.

  Na osnovu lana 95 taka 3 Ustava Crne Gore donosim

  U K A Z

  O PROGLAENJU ZAKONA O ELJEZNICI

  Proglaavam Zakon o eljeznici, koji je donijela Skuptina Crne Gore 25. saziva, na

  treoj sjednici prvog redovnog (proljenjeg) zasijedanja u 2013. godini, dana 28. maja 2013. godine.

  Broj: 01-1105/2 Podgorica, 4. juna 2013. godine

  Predsjednik Crne Gore, Filip Vujanovi, s.r.

  Na osnovu lana 82 stav 1 i lana 91 stav 2 Ustava Crne Gore, Skuptina Crne

  Gore 25. saziva, na treoj ednici prvog redovnog (proljenjeg) zasijedanja u 2013. godini, dana 28. maja 2013. godine, donijela je

  ZA K O N

  O ELJEZNICI

  I. OSNOVNE ODREDBE

  Predmet

  lan 1

  Ovim zakonom ureuju se uslovi i nain upravljanja eljeznikom infrastrukturom (u daljem tekstu: infrastruktura) i obavljanja prevoza u eljeznikom saobraaju.

  Infrastruktura i eljezniki saobraaj

  lan 2

  Infrastruktura je, osim industrijske eljeznice, dobro u optoj upotrebi, u dravnoj

  svojini. Prevoz putnika i robe u eljeznikom saobraaju moe se vriti kao javni prevoz ili kao prevoz za sopstvene potrebe.

  Obavljanje djelatnosti upravljanja infrastrukturom i djelatnosti prevoza u eljeznikom saobraaju ureuje se na naelima razdvajanja poslova upravljanja

  infrastrukturom i poslova obavljanja prevoza u eljeznikom saobraaju.

 • Upravljanje infrastrukturom

  lan 3

  Upravljanje infrastrukturom, u smislu ovog zakona, je: organizovanje i regulisanje

  eljeznikog saobraaja, odravanje i zatita infrastrukture.

  Znaenje izraza

  lan 4

  Pojedini izrazi upotrijebljeni u ovom zakonu imaju sljedea znaenja: 1) dodjela trase je raspodjela kapaciteta infrastrukture, koju vri upravlja

  infrastrukture; 2) industrijska eljeznica je eljeznica kojom pravno lice iz oblasti

  industrije,umarstva, rudarstva ili drugih oblasti privrede prevozi lica i/ili robe za

  sopstvene potrebe; 3) industrijski kolosjek je eljezniki kolosjek koji se prikljuuje na infrastrukturu i

  slui za dopremanje i otpremanje robe za vlasnika, odnosno nosioca prava korienja

  tog kolosjeka; 4) infrastrukturni pojas je pojas sa obje strane pruge, u irini od 25 m, raunajui

  od ose krajnjih kolosjeka, koji funkcionalno slui za upotrebu, odravanje i tehnoloki razvoj eljeznikih infrastrukturnih kapaciteta;

  5) javni prevoz je prevoz putnika i/ili robe, koji je dostupan svim korisnicima pod

  jednakim uslovima; 6) kapacitet infrastrukture je ukupan broj trasa vozova koji omoguava

  infrastruktura na odreenoj dionici pruge, za predmetni red vonje; 7) korisnik trase je eljezniki prevoznik kome je dodijeljena trasa na korienje; 8) licenca za prevoz je isprava kojom se stiu prava za obavljanje svih ili

  posebnih vrsta prevoza u eljeznikom saobraaju; 9) licenca za upravljanje eljeznikom infrastrukturom je isprava kojom se

  stie pravo na upravljanje infrastrukturom; 10)luka eljeznica je eljeznica koja ima jedan ili vie industrijskih kolosjeka

  prikljuenih na infrastrukturu, postrojenja, ureaje i objekte na tim kolosjecima,

  eljeznika vozna sredstva i druga sredstva izgraena po posebnim tehnikim normativima i standardima;

  11)meunarodni saobraaj je prevoz putnika ili robe gdje voz prelazi najmanje jednu

  dravnu granicu; 12)mrea je cjelokupna infrastruktura koju posjeduje i/ili kojom upravlja upravlja

  infrastrukture; 13)obaveza pruanja usluge prevoza putnika od javnog interesa je obaveza

  koja je utvrena u cilju obezbjeivanja usluga prevoza putnika od javnog interesa, a koji

  eljezniki prevoznik, ukoliko bi se rukovodio samo komercijalnim interesima, ne bi prihvatio ili ga ne bi prihvatio u istoj mjeri ili pod istim uslovima bez naknade;

  14)okvirni sporazum je sporazum kojim se ureuju prava i obaveze podnosioca

  zahtjeva za dodjelu kapaciteta infrastrukture i upravljaa infrastrukture i koji se zakljuuje za period dui od perioda vaenja jednog reda vonje;

  15)prevoz za sopstvene potrebe je prevoz lica i/ili robe koji eljezniki prevoznik

  vri sopstvenim eljeznikim voznim sredstvima za potrebe svoje djelatnosti;

 • 16)prevoz putnika od javnog interesa je prevoz kojim se pruaju usluge

  prevoza radi zadovoljavanja drutveno-socijalnih potreba na nediskriminatornoj osnovi i kontinuirano;

  17)pruni pojas je prostor izmeu eljeznikih kolosjeka, kao i pored krajnjih

  kolosjeka, na odstojanju od najmanje osam metara, a ako eljeznika pruga prolazi kroz

  naseljeno mjesto na odstojanju od najmanje est metara, raunajui od ose krajnjih kolosjeka;

  18)red vonje je akt upravljaa infrastrukture kojim se utvruje plan saobraanja

  vozova; 19)sertifikat o bezbjednosti za prevoz je isprava o ispunjenosti uslova za

  bezbjedno obavljanje eljeznikog saobraaja; 20)sertifikat o bezbjednosti za upravljanje infrastrukturom je isprava o

  ispunjenosti uslova za bezbjedno upravljanje infrastrukturom; 21)trasa je kapacitet infrastrukture potreban za saobraanje voza izmeu dva

  slubena mjesta, u odreeno vrijeme i pod tano utvrenim tehniko-tehnolokim

  uslovima na infrastrukturi; 22)ugovor o korienju infrastrukture je ugovor kojim se ureuju meusobna

  prava i obaveze izmeu upravljaa infrastrukture i ejeznikog prevoznika; 23)upravlja infrastrukture je pravno lice koje upravlja infrastrukturom; 24)upravlja puteva je organ uprave nadlean za upravljanje dravnim putevima,

  odnosno organ lokalne uprave nadlean za upravljanje optinskim putevima; 25)zatitni pruni pojas je pojas sa obje strane pruge, irine 100 m, raunajui

  od ose krajnjih kolosjeka; 26)eljeznika vozna sredstva su vuna i vuena vozila; 27)eljezniko podruje je prostor na kome se nalaze eljeznika pruga, objekti,

  postrojenja i ureaji koji neposredno slue za vrenje eljeznikog saobraaja, prostor ispod mostova i vijadukata, kao i prostor iznad trase tunela;

  28)eljezniki prevoznik je pravno lice koje obavlja javni prevoz putnika,

  odnosno prevoz za sopstvene potrebe u eljeznikom saobraaju, kojim se obezbjeuje vua vozova i li pruanje samo usluga vue vozova.

  II. PLANIRANJE RAZVOJA ELJEZNICE

  Strategija razvoja eljeznice

  lan 5

  Razvoj eljeznice planira se Strategijom razvoja eljeznice. Strategiju razvoja eljeznice donosi Vlada Crne Gore (u daljem tekstu: Vlada) , na

  period od 10 godina. Strategija razvoja eljeznice sadri: 1) postojee stanje;

  2)planirane ciljevi i smjernice za razvoj eljeznice (infrastrukture i eljeznikog saobraaja);

  3) pravce i mjere razvoja; 4) nain, obim i dinamiku realizacije ciljeva; 5) okvirna finansi jska sredstva za realizaciju razvojnih planova;

  6) izvore finansiranja; 7) druge elemente od znaaja za razvoj eljeznice.

 • Strategija razvoja eljeznice mora biti usaglaena sa prostornim planom Crne Gore.

  Nacionalni program eljeznike infrastrukture

  lan 6

  Strategija razvoja eljeznice sprovodi se nacionalnim programom eljeznike infrastrukture (u daljem tekstu: Nacionalni program).

  Nacionalni program donosi Vlada, na period od tri godine. Nacionalni program sadri: postojee stanje infrastrukture, planove izgradnje,

  modernizacije i odravanja infrastrukture, zadatke, njihov opseg, dinamiku realizacije planova, visinu i izvore finansi jskih sredstava potrebnih za relizaciju Nacionalnog programa.

  Izvjetaj o sprovoenju Nacionalnog programa organ dravne uprave nadlean za eljezniki saobraaj (u daljem tekstu: Ministarstvo) dostavlja Vladi, u roku od etiri

  mjeseca od isteka perioda za koji je Nacionalni program donesen.

  Godinji program

  lan 7

  Nacionalni program sprovodi se godinjim programom izgradnje, odravanja, rekonstrukcije i modernizacije infrastrukture (u daljem tekstu: Godinji program).

  Godinji program sainjava organ uprave nadlean za poslove eljeznikog

  saobraaja (u daljem tekstu: Organ uprave),a utvruje Vlada. Kontrolu sprovoenja Godinjeg programa vri Organ uprave. Godinji program sadri: radove na odravanju prema vrstama, obimu i iznosu

  finansijskih sredstava, trokove za upravljanje i regulisanje saobraaja, planirane radove na modernizaciji, rekonstrukciji i izgradnji infrastrukture.

  Izvjetaj o realizaciji Godinjeg programa podnosi se Vladi, do 30. aprila tekue za prethodnu godinu.

  Upravlja infrastrukture duan je da poslove odravanja, upravljanja i regulisanja

  saobraaja vri u skladu sa Godinjim programom. Upravlja infrastrukture je duan da o realizaciji Godinjeg programa dostavi

  Organu uprave izvjetaj, u roku od tri mjeseca od dana isteka godine za koju je sainjen.

  III. UPRAVLJANJE INFRASTRUKTUROM

  Infrastruktura

  lan 8

  Infrastruktura obuhvata donji i gornji stroj pruge: objekte na pruzi (mostove,

  vijadukte, tunele, propuste i druge objekte), stanine kolosjeke, telekomunikaciona, signalno-sigurnosna, elektrovuna, elektroenergetska i ostala postrojenja i ureaje na

  pruzi, opremu pruge, zgrade eljeznikih slubenih mjesta i ostale objekte na eljeznikim slubenim mjestima, koji su u funkciji organizovanja i regulisanja eljeznikog saobraaja, sa zemljitem koje slui tim zgradama, pruni pojas i vazduni

 • prostor iznad pruge u visini od 12 m, odnosno 14 m kod dalekovoda napona preko 220 kV, raunajui iznad gornje ivice ine.

  Blii sadraj sastavnih djelova infrastrukture utvruje se propisom Ministarstva.

  Djelatnost upravljanja infrastrukturom

  lan 9

  Upravljanje infrastrukturom je djelatnost od javnog interesa.

  Djelatnost iz stava 1 ovog lana obuhvata: organizovanje i regulisanje eljeznikog saobraaja, zatitu, odravanje infrastrukture ili njenog dijela.

  Djelatnost upravljanja infrastrukturom na mrei ili dijelu mree mogu obavljati vie upravljaa infrastrukture koji ispunjavaju uslove utvrene ovim zakonom.

  Djelatnost upravljanja infrastrukturom vri upravlja infrastrukture sa svojstvoom

  pravnog lica, koji: 1) je upisan u Centralni registar privrednih subjekata (u daljem tekstu: CRPS) za

  obavljanje djelatnosti upravljanja infrastrukturom; 2) ima licencu za upravljanje infrastrukturom; 3) ima sertifikat o bezbjednosti za upravljanje infrastrukturom.

  Djelatnost upravljanja infrastrukturom obavlja se na osnovu ugovora o upravljanju infrastrukturom koji se zakljuuje sa Organom uprave.

  Saglasnost na ugovor iz stava 5 ovog lana daje Vlada. Ugovor iz stava 5 ovog lana zakljuuje se na period od jedne godine. Sertifikat o bezbjednosti za upravljanje infrastrukturom izdaje Organ uprave u

  skladu sa zakonom kojim se ureuje bezbjednost u eljeznikom saobraaju. Upravlja infrastrukture mora biti nezavisan u procesu odluivanja od subjekata

  koji pruaju usluge prevoza i odravanja voznih sredstava, ukljuujui i pravna lica koja

  su povezana sa upravljaem infrastrukture u smislu zakona kojim se ureuju privredna drutva.

  Odredba stava 4 taka 1 ovog lana ne primijenje se na upravljaa luke eljeznice, ukoliko je upravlja te eljeznice organ uprave nadlean za luke.

  Licenca za upravljenje infrastrukturom

  lan 10

  Licencu za upravljanje infrastrukturom izdaje Organ uprave pravnom licu koje je

  upisano u CRPS za obavljanje djelatnosti upravljanja infrastrukturom i nad kojim nije pokrenut postupak steaja ili likvidacije i koje ispunjava uslove koji se odnose na:

  1) dobar ugled; 2) finansi jsku sposobnost u pogledu ispunjavanja postojeih i potenci jalnih

  obaveza na period od godinu dana koje se provjeravaju na osnovu godinjeg

  finansijskog izvjetaja ili na osnovu dokaza likvidnosti; 3) tehniku opremljenost i odgovarajui kadar koji je struno osposobljen.

  Dobar ugled, u smislu ovog zakona, ima pravno lice ili odgovorno lice u pravnom licu ako ni je pravosnano osuivano za: krivino djelo u privrednom poslovanju, krivino djelo protiv opte sigurnosti ljudi i imovine i bezbjednosti u eljeznikom saobraa ju,

  povrede prava na rad i drugih prava po osnovu rada.

 • Zahtjev za izdavanje licence

  lan 11

  Licenca za upravljanje infrastrukturom se izdaje na osnovu podnijetog zahtjeva. Organ uprave duan je da o zahtjevu iz stava 1 ovog lana odlui u roku od 30

  dana od dana prijema zahtjeva. Licenca za upravljanje infrastrukturom izdaje se rjeenjem, na period od pet

  godina i ne moe se prenositi na drugo pravno lice.

  Protiv rjeenja iz stava 3 ovog lana moe se izjaviti alba Ministarstvu, u roku od osam dana od dana prijema rjeenja.

  O izdatim i oduzetim licencama za upravljanje infrastrukturom Organ uprave vodi evidenciju.

  Blie uslove iz lana 10 ovog zakona, sadraj zahtjeva za izdavanje licence za

  upravljanje infrastrukturom i dokumentacije koja se podnosi uz zahtjev, obrazac licence za upravljanje infrastrukturom, nain voenja evidencije o izdatim licencama za

  upravljanje infrastrukturom propisuje Ministarstvo.

  Promjena podataka

  lan 12

  Imalac licence za upravljanje infrastrukturom duan je da o svim promjenama u obavljanju djelatnosti za koje je registrovan, a koje utiu na ispunjenost uslova za sticanje licence za upravljanje infrastrukturom, bez odlaganja, a najkasnije u roku od pet

  dana od dana nastanka tih promjena, obavi jesti Organ uprave u pisanoj formi. Promjenu podataka iz stava 1 ovog lana Organ uprave unosi u evidenciju iz

  lana 11 stav 5 ovog zakona.

  Oduzimanje licence

  lan 13

  Organ uprave oduzee licencu za upravljanje infrastrukturom ako upravlja

  infrastrukture ne ispunjava uslove iz lana 10 ovog zakona. Protiv rjeenja o oduzimanju licence za upravljanje infrastrukturom moe se izjaviti

  alba Ministarstvu, u roku od osam dana od dana pri jema rjeenja.

  Naknada za izdavanje licence za upravljanje infrastrukturom

  lan 14

  Za izdavanje licence za upravljanje infrastrukturom plaa se naknada u skladu sa zakonom kojim se ureuju administrativne takse.

  Prestanak vaenja licence

  lan 15

  Licenca za upravljanje infrastrukturom prestaje da vai: - na zahtjev imaoca licence;

  - istekom roka za koji je izdata; - oduzimanjem licence.

 • Zabrana djelatnosti upravljanja infrastrukturom

  lan 16

  Upravlja infrastrukture kome je oduzeta licenca za upravljanje infrastrukturom,

  odnosno sertifikat o bezbjednosti za upravljanje infrastrukturom ne moe da obavlja djelatnost upravljanja infrastrukturom.

  Dozvola za izgradnju i rekonstrukciju

  lan 17

  Izgradnja i rekonstrukcija infrastrukture vri se u skladu sa odgovarajuom prostorno-planskom dokumentacijom, na osnovu odobrenja za izgradnju, u skladu sa

  zakonom kojim se ureuje izgradnja objekata i ureenje prostora.

  Usklaivanje radova

  lan 18

  Upravlja infrastrukture je duan da, najmanje 30 dana prije otpoinjanja radova na modernizaciji, rekonstrukciji i izgradnji infrastrukture, objavi poetak radova u

  najmanje jednom dnevnom tampanom mediju koji se distribuira na teritoriji Crne Gore. Pravna lica, odnosno druga lica koja se staraju o objektima ugraenim i

  postavljenim na eljeznikom podruju (cjevovodi, vodovodi, elektrine, telefonske,

  vazdune linije, podzemni kablovi i druge sline instalacije i ureaji) ili namjeravaju da te objekte izgrade duna su da usklade radove na tim objektima sa radovima na izgradnji, odnosno rekonstrukciji infrastrukture.

  Meusobna prava i obaveze upravljaa infrastrukture i lica iz stava 2 ovog lana, u vezi sa izvoenjem radova na modernizaciji, rekonstrukci ji i izgradnji infrastrukture, kao

  i radova na objektima koji su ve ugraeni ili e se ugraditi na eljeznikom podruju, ureuju se ugovorom.

  Zatita kontaktne mree

  lan 19

  Prilikom rekonstrukcije, izgradnje i odravanja nadvonjaka, tunela, galerija, vijadukata, pasarela i drugih objekata iznad elektrificiranih eljeznikih pruga ili

  eljeznikih pruga koje su planirane za elektrifikaciju, upravlja infrastrukture, upravlja puteva, imalac industri jske eljeznice i imalac luke eljeznice su duni da obezbijede

  vodonepropustljivost tih objekata radi zatite kontaktne mree. Prilikom ienja snijega sa nadvonjaka iznad elektrificiranih eljeznikih pruga

  mora da se obezbijedi odgovarajua mehanika zatita od obruavanja snijega na

  kontaktnu mreu. Saglasnost za izgradnju, odnosno rekons trukciju objekata iz stava 1 ovog lana

  izdaje Organ uprave, po prethodno pribavljenom miljenju upravljaa infrastrukture.

 • Graenje objekata

  lan 20

  U infrastrukturnom pojasu, osim u zoni prunog pojasa, mogu se graditi objekti koji nijesu u funkciji eljeznikog saobraaja, uz saglasnost Organa uprave , koja se

  izdaje na osnovu miljenja upravljaa infrastrukture i ukoliko je izgradnja tih objekata predviena prostorno-planskom dokumentacijom.

  U prunom pojasu mogu se postavljati kablovi, elektrini vodovi niskog napona za

  osvjetljavanje, telegrafske i telefonske vazdune linije i vodovi, postrojenja, vodovodni, kanalizacioni, cjevovodi i slini objekti i postrojenja na osnovu saglasnosti Organa uprave

  koja se izdaje na osnovu miljenja upravljaa infrastrukture. U eljeznikom podruju gdje se nalaze eljezniki mostovi, vijadukti i tuneli, na

  udaljenosti od osam metara od spoljne ivice nosaa mosta , odnosno vijadukta i spoljne

  ivice portala tunela mogu se graditi i objekti koji nijesu u funkciji eljeznikog saobraaja, a ispod donje ivice graevinske konstrukcije mosta i vijadukta mogu se graditi objekti na

  udaljenosti ne manjoj od osam metara, na osnovu saglasnosti Organa uprave , koja se izdaje na osnovu miljenja upravljaa infrastrukture.

  U zatitnom prunom pojasu, na udaljenosti do 50 m od ose krajnjeg kolosjeka ,

  zabranjena je gradnja objekta u kojima se koriste ekspolozivna sredstva (rudnici, kamenolomi i sl.) i industrijska postrojenja za proizvodju hemijskih i eksplozivnih

  sredstava i drugi slini objekti. Sadraj zahtjeva za izdavanje saglasnosti Organa uprave za izgradnju objekata iz

  st. 1, 2, 3 i 4 ovog lana i tehnike dokumentacije koja se podnosi uz zahtjev za

  izdavanje saglasnosti propisuje Ministarstvo.

  Trokovi poumljavanja

  lan 21

  Pravna lica, preduzetnici, organizacije ili fizika lica koje vre poumljavanje goleti i ureenje bujica u zatitnom prunom pojasu i upravlja infrastrukture sporazumno utvruju uee u trokovima poumljavanja goleti i ureenja bujica i vododerina, prema

  znaaju i obimu radova za zatitu infrastrukture. Ako se radi o poumljavanju veem od 1ha, pravna lica, preduzetnici, organizacije

  ili fizika lica i upravalja infrastrukture duni su da, prije zakljuivanja sporazuma iz stava 1 ovog lana, pribave miljenje organa uprave nadlenog za poslove upravljanja i gazdovanja umama.

  Mjere za zatitu od poara

  lan 22

  Na mjestima gdje infrastruktura prolazi kroz umu ili pored umskog podruja,

  odnosno zemljita zasaenog poljoprivrednim kulturama, koje su lako zapaljive, upravlja infrastrukture duan je da preduzme propisane mjere za zatitu od poara na eljeznikom podruju, kao i mjere za zatitu od poara na eljeznikim vozilima.

  Korisnici, odnosno vlasnici uma i zemljita iz stava 1 ovog lana, u pojasu irine 10 m od spoljne ivice prunog pojasa, u umama vre redovno uklanjanje drvea,

 • rastinja i lia, a u pojasu irine pet metara od spoljne ivice prunog pojasa blagovremeno uklanjanju sazrele poljoprivredne kulture i po potrebi preduzimaju druge mjere zatite od poara.

  U sluaju da korisnic, odnosno vlasnici uma ne sprovode mjere iz stava 2 ovog lana, te mjere sprovee upravlja infrastrukture o svom troku.

  Uee u trokovima rekonstrukcije

  lan 23

  Ako se vri rekonstrukcija infrastrukture zbog izgradnje drugog objekta (javni put,

  rudnik, kamenolom, akumulaciono jezero, aerodrom i sl.), dio infrastrukture koji se rekonstruie mora biti izgraen sa elementima koji odgovaraju kategoriji te infrastrukture, bez obzira na stvarno stanje u kojem se nalazila u momentu rekonstrukcije.

  Trokove rekonstrukcije infrastrukture iz stava 1 ovog lana snosi investitor objekta zbog ije izgradnje se vri rekonstrukcija.

  Rekonstrukcija infrastrukture

  lan 24

  Pod rekonstrukcijom infrastrukture, u smislu ovog zakona, smatraju se:

  1) izmjene (prepravke) koje mijenjaju osnovne konstruktivne elemente i tehnike karakteristike infrastrukture;

  2) radovi kojima se obezbjeuje stabilnost eljeznike pruge (sanacija);

  3) radovi na objektima na eljeznikoj pruzi; 4) radovi na izgraenom objektu,koji odstupaju od uslova pod kojima je odobrena

  izgradnja;

  5)promjene osnovnih karakteristika trase, pri mijenjanju poloaja trase eljeznike pruge u pojasu njenog osnovnog pravca.

  Odravanje infrastrukture

  lan 25

  Infrastruktura se mora odravati na nain kojim se obezbjeuje bezbjedno i

  nesmetano odvi janje eljeznikog saobraaja. Upravlja infrastrukure duan je da vri stalnu kontrolu, povremene preglede i

  otklanja utvrene nedostatke radi bezbjednog i nesmetanog odvijanja eljeznikog

  saobraaja.

  Radovi na odravanju infrastrukture

  lan 26

  Radovi na odravanju infrastrukture obuhvataju: 1) odravanje, zamjenu i obnovu elemenata gornjeg stroja eljeznike pruge

  (skretnica, kolosjeka i kolosjenih veza) istim ili drugim tipom, kojima se parametri eljeznike pruge odravaju na projektovanom nivou;

  2) radove na donjem stroju eljeznike pruge (odvodnjavanje i ureenje kosina);

  3) zamjenu i obnovu istim ili drugim materijalima propusta i mostova do 10 metara duine, ako se ne mijenja njihov otvor;

 • 4) zamjenu i dopunu elemenata signalno-sigurnosnih i telekomunikacionih ureaja i postrojenja;

  5) zamjenu i dopunu elemenata stabilnih postrojenja, elektro vue, kao i ostalih

  elektrinih postrojenja; 6) adaptaciju i popravku zgrada, eljeznikih slubenih mjesta i ostalih objekata

  na eljeznikim slubenim mjestima, koji su u funkciji eljeznikog saobraaja, kojima se ne mijenja njihova konstrukcija i spoljni izgled.

  Odravanje zajednikih objekata

  lan 27

  Odravanje zajednikih stubova i zajednikih konstrukcija na mostu izgraenom za infrastrukturu i javni put vri upravlja infrastrukture , u skladu sa saobraajno-

  tehnikim propisima i standardima. Trokove odravanja zajednikih stubova i konstrukcija na mostu iz stava 1 ovog

  lana snose, u jednakim iznosima, upravlja infrastrukture i upravlja puteva.

  Postupanje u sluaju elementarnih nepogoda

  lan 28

  Ako na infrastrukturi doe do prekida saobraaja zbog elementarnih nepogoda, a upravlja infrastrukture nije u stanju da sam otkloni nastale smetnje i uspostavi eljezniki saobraaj u to kraem roku, jedinica lokalne samouprave na ijoj je teritoriji

  dolo do prekida eljeznikog saobraaja duna je da, bez odlaganja, prui pomo i, u saradnji sa upravljaem infrastrukture, odredi mjere za otklanjanje smetnji i uspostavljanje eljeznikog saobraaja.

  U sluaju da se za otklanjanje posljedica elementarnih nepogoda iz stava 1 ovog lana koriste usluge, tehnika sredstva i materijal pravnih i fizikih lica, trokove

  korienja tih usluga, sredstava i materijala snosi upravlja infrastrukture.

  Obaveze upravljaa infrastrukture

  lan 29

  Upravlja infrastrukture duan je da obezbijedi kontinuirano i kvalitetno odravanje i zatitu infrastrukture, nesmetano korienje objekata infrastrukture i drugih sredstava rada za eljezniki saobraaj, kao i organizovanje i regulisanje bezbjednog i nesmetanog

  eljeznikog saobraaja. Prilikom obavljanja djelatnosti upravlja infrastrukture duan je da se stara o zatiti

  ivotne sredine u skladu sa zakonom kojim se ureuje zatita ivotne sredine. Upravlja infrastrukture odgovara za tetu koju priini korisnicima infrastrukture

  zbog neizvravanja obaveza iz stava 1 ovog lana.

  Modernizacija infrastrukture

  lan 30

  Modernizacijom infrastrukture, u smislu ovog zakona, smatra se uvoenje novih

  tehnikih sistema ili tehnologija u eksploataciji eljeznice ili zamjena postojeih tehnikih sistema ili tehnologija savremenijim.

 • Standardi

  lan 31

  Izgradnja, rekonstrukcija i modernizacija infrastrukture vri se u skladu sa

  propisanim standardima i tehnikim normativima, materijalom i rezervnim djelovima koji posjeduju ateste.

  Naknada za korienje infrastrukture

  lan 32

  Za korienje infrastrukture, korisnik infrastrukture plaa naknadu za: - pruni pojas;

  - zemljite koje pripada infrastrukturi; - poslovni prostor (otvoreni i zatvoreni).

  Naknada iz stava 1 ovog lana plaa se mjeseno. Za postavljanje i korienje postavljenih vodovodnih i kanalizacionih cjevovoda,

  telefonskih, telekomunikacionih, elektrinih i drugih vodova, podzemnih kablova, drugih

  instalacija, antenskih i drugih ureaja, reklamnih panoa i objekata u komercijalne i druge svrhe u prunom pojasu i zemljitu koje pripada infrastrukturi, vlasnik, odnosno korisnik

  tih objekata i instalacija plaa naknadu. Naknadu iz stava 1 ovog lana ne plaaju organi dravne uprave i jedinice lokalne

  samouprave za obavljanje poslova iz svoje nadlenosti.

  Za objekte iz stava 3 ovog lana koji su u dravnoj svojini ne plaa se naknada. Visinu i nain plaanja naknade iz st. 1 i 3 ovog lana utvruje Vlada.

  Sredstva ostvarena od naknada iz st. 1 i 3 ovog lana prihod su budeta Crne

  Gore i koriste se za odravanje, upravljanje i regulisanje saobraaja, rekonstrukciju i modernizaciju infrastrukture.

  Nain korienja infrastrukture

  lan 33

  Infrastruktura se koristi pod uslovima i na nain utvren ovim zakonom.

  Na infrastrukturi se eljezniki saobraaj odvija pod uslovima i na nain utvren zakonom kojim se ureuje bezbjednost eljeznikog saobraaja.

  Raspodjela kapaciteta infrastrukture

  lan 34

  U okviru obavljanja djelatnosti upravljanja infrastrukturom, upravlja infrastrukture vri raspodjelu kapaciteta infrastrukture, izradu i objavljivanje voznih redova, izradu

  izjave o mrei, voenje evidencije podataka i dokumentacije od znaaja za bezbjednost eljeznikog saobraaja, odravanje i korienje infrastrukture.

  Upravlja infrastrukture je duan da svake kalendarske godine donos i izjavu o mrei, na osnovu koje se radi godinji red vonje, uz saglasnost Organa uprave.

  Izjava o mrei je akt upravljaa infrastrukture sa detaljnim prikazom raspoloive

  infrastrukture, namijenjen prevoznicima koji podnose zahtjev za dodjelu kapaciteta infrastrukture.

 • Izjava o mrei sadri: 1) prikaz karakteristika infrastrukture koja je na raspolaganju podnosiocima

  zahtjeva;

  2) uslove za dodjelu kapaciteta infrastrukture; 3) postupke i kriterijume za raspodjelu kapaciteta infrastrukture;

  4) kriterijume za utvrivanje trokova i naknada za korienje infrastrukture; 5) postupke pri optereenju infrastrukture; 6) druge podatke od znaaja za dodjelu kapaciteta infrastrukture.

  Izjava o mrei mora se redovno aurirati i po potrebi mijenjati, a ukoliko se promjena odnosi na visinu naknade za korienje trase iz lana 42 ovog zakona mora se

  objaviti najmanje tri mjeseca prije promjene. Izjava o mrei objavljuje se na internet stranici upravljaa infrastrukture, na

  crnogorskom i engleskom jeziku, najkasnije etiri mjeseca prije roka za podnoenje

  zahtjeva za dodjelu kapaciteta infrastrukture.

  Prenoenje dodijeljenog kapaciteta infrastrukture

  lan 35

  Raspodjelu kapaciteta infrastrukture vri upravlja infrastrukture na osnovu javnog poziva koji se objavljuje u najmanje jednom tampanom mediju koji se distribuira na

  teritoriji Crne Gore i internet stranici upravljaa infrastrukture. Pravo na dodjelu kapaciteta infrastrukture imaju eljezniki prevoznici (u daljem

  tekstu: prevoznik) pod jednakim uslovima.

  Dodijeljeni kapacitet infrastrukture ne moe se prenijeti sa korisnika na drugog prevoznika ili meunarodno udruenje prevoznika.

  Svako prenoenje kapaciteta infrastrukture je zabranjeno i ima za posljedicu

  iskljuivanje iz dalje raspodjele kapaciteta.

  Pravo na korienje infrastrukture

  lan 36

  Infrastruktura se moe dodijeliti prevozniku koji vri javni prevoz, kao i prevozniku koji vri prevoz za sopstvene potrebe, ako:

  - ima licencu za prevoz; - ima sertifikat o bezbjednosti za prevoz; - je zakljuio ugovor o korienju infrastrukture sa upravljaem infrastrukture.

  Ugovorom o korienju infrastrukture iz stava 1 ovog lana ureuju se meusobna prava i obaveze upravljaa infrastrukture i prevoznika, koja se odnose na:

  - visinu naknade za korienje infrastrukture; - nain plaanja naknade; - uslove i nain korienja dodijeljene trase;

  - rok na koji se ugovor zakljuuje; - nain rjeavanja sporova;

  - druga pitanja od znaaja za korienje trase. Ugovor o korienju infrastrukture zakljuuje se na period vaenja reda vonje,

  odnosno na period od godinu dana.

  Ugovor iz stava 1 ovog lana zakljuuje se najkasnije tri mjeseca prije poetka vaenja novog reda vonje.

 • Nain dodjele infrastrukture

  lan 37

  Dodjela trase vri se zakljuivanjem ugovora na osnovu javnog poziva.

  Javni poziv za dodjelu trase raspisuje se najkasnije deset mjeseci prije poetka vaenja novog reda vonje.

  Trase koje nijesu dodijeljene na osnovu javnog poziva mogu se dati na korienje

  nakon isteka roka za podnoenje zahtjeva iz javnog poziva. Upravlja infrastrukture je duan da sa predlogom reda vonje, najkasnije u roku

  od 30 dana od isteka roka za podnoenje zahtjeva po javnom pozivu, upozna sve prevoznike koji su podnijeli zahtjev za dodjelu trase radi izjanjavanja.

  Izjanjenje iz stava 4 ovog lana dostavlja se upravljau infrastrukture u pisanoj

  formi, u roku od 15 dana od dana prijema predloga reda vonje. Upravlja infrastrukture , nakon prijema izjanjena iz stava 5 ovog lana, vri

  usaglaavanje i utvruje predlog novog reda vonje, koji dostavlja Organu uprave na saglasnost.

  Po dobijanju saglasnosti iz stava 6 ovog lana upravlja infrastrukture objavljuje

  red vonje, odnosno zakljuuje ugovor sa prevoznikom o dodjeli trase.

  Sadraj zahtjeva za dodjelu trase

  lan 38

  Zahtjev za dodjelu trase na osnovu javnog poziva sadri: - relaciju saobraaja (polazno i odredino slubeno mjesto); - vrijeme polaska voza iz polaznog slubenog mjesta i vrijeme dolaska voza u

  odredino slubeno mjesto; - prugu koju e koristi;

  -tehnoloko vrijeme operacija (slubena mjesta, zaustavljanja i trajanja zadravanja) i vrstu operacija (izmjena sastava, manipulacija putnika, manipulacija robe, promjena vunog vozila);

  - vrstu voza; - sastav voza;

  - masu voza; - seriju vunog vozi la i dr.

  Kriterijumi za dodijelu trase

  lan 39

  Dodjela trase vri se na osnovu javnog poziva, po sljedeim kriterijumima: - obima prevoza;

  - iskorienosti infrastrukture; -obima dodatnih usluga koje upravlja infrastrukture prua u vezi sa obavljanjem

  prevoza na trasi; - djelatnosti od javnog interesa u prevozu. Upravlja infrastrukture utvruje metodologiju vrednovanja kriterijuma iz stava 1

  ovog lana, uz saglasnost Organa uprave. Upravlja, po pravilu, dodjeljuje trase jedanput godinje.

 • U sluaju vanrednih (ad hoc) zahtjeva prevoznika za dodjelu kapaciteta infrastrukture u vrijeme trajanja reda vonje, upravlja infrastrukture moe dodijelti trasu pod uslovom da raspolae dovoljnim kapacitetom infrastrukture.

  Po zahtjevu iz stava 4 ovog lana, upravlja infrastrukture je duan da odlui u roku od pet radnih dana od dana prijema zahtjeva.

  Upravlja infrastrukture moe rezervisati kapacitet infrastrukture, koji e imati na raspolaganju u okviru planiranog reda vonje, za sluaj podnoenja zahtjeva iz stava 4 ovog lana.

  U sluajevima optereenja infrastrukture, upravlja infrastrukture moe, u postupku raspodjele kapaciteta infrastrukture i usklaivanja reda vonje, na osnovu

  analize kapaciteta infrastrukture, odrediti prioritete, vodei rauna o znaaju odreene usluge.

  Okvirni sporazum

  lan 40

  Upravlja infrastrukture i podnosilac zahtjeva za dodjelu trase mogu zakljuiti i okvirni sporazum, za korienje kapaciteta na odgovarajuoj infrastrukturi na rok dui od

  perioda vaenja reda vonje. Okvirni sporazum iz stava 1 ovog lana sadri karakteristike kapaciteta

  infrastrukture koje je podnosilac zahtjeva za dodjelu trase traio i koje su mu ponuene tokom vremenskog perioda koji prelazi jedan period vaenja reda vonje.

  Okvirni sporazum ne sadri detaljne podatke o trasi, ve komercijalne potrebe

  podnosioca zahtjeva za dodjelu trase. Okvirni sporazum moe se zakljuiti na period dui od pet goidna ako postoje

  razlozi komercijalne prirode, namjenskog investiranja ili rizika.

  Okvirnim sporazumom ne moe se iskljuuti mogunost korienja infrastrukture drugim prevoznicima.

  Saglasnost na zakljuivanje okvirnog sporazuma daje Vlada.

  Meunarodni saobraaj

  lan 41

  Upravlja infrastrukture duan je da sarauje sa upravljaima infrastrukture drugih

  drava, radi obezbjeenja efikasnog uspostavljanja i raspodjele kapaciteta infrastrukture, kao i organizovanja meunarodnog saobraaja.

  Podnosilac zahtjeva za dodjelu kapaciteta infrastrukture moe podnijeti zahtjev

  upravljau infrastrukture i za dodjelu kapaciteta drugih upravljaa infrastrukture. Zahtjev iz stava 2 ovoga lana podnosi se upravljau infrastrukture, koji u ime

  podnosioca zahtjeva obezbjeuje kapacitete infrastrukture kod upravljaa infrastrukture druge drave.

  Visina naknade za korienje trase

  lan 42

  Za korienje trase saobraaja korisnik trase plaa naknadu upravljau infrastrukture.

  Visinu naknade iz stava 1 ovog lana utvruje upravlja infrastrukture na osnovu sljedeih kriterijuma:

 • 1) trokova odravanja infrastrukture, organizovanja i regulisanja eljeznikog saobraaja;

  2) duine mree infrastrukture koju koristi korisnik trase;

  3) broja eljeznikih voznih sredstava kojima korisnik trase obavlja prevoz; 4) vrste eljeznikih voznih sredstava kojima korisnik trase obavlja prevoz;

  5) sastava voza; 6) voznih ki lometara; 7) osovinskog optereenja;

  8) remena korienja infrastrukture; 9) smjera prevoza;

  10) brzine voza; 11) kategorije voza; 12) popusta.

  Na visinu naknada za korienje trase saglasnost daje Vlada. Metodologiju vrednovanja kriterijuma za utvrivanje visine naknada za korienje

  trase propisuje Ministarstvo. Naknada iz stava 1 ovog lana je prihod upravljaa infrastrukture i ne odnosi se

  na korienje infrastrukture iz lana 32 ovog zakona .

  Koncesije

  lan 43

  Pojedini poslovi iz djelatnosti upravljaa infrastrukutre mogu se dati na koncesiju

  domaem ili stranom pravnom licu koje ispunjava uslove za obavljanje tih poslova utvrene zakonom.

  Ukrtanje infrastrukture sa javnim putevima

  lan 44

  Ukrtanje infrastrukture sa javnim putevima izvan prostora za koji su donijeti odgovarajui prostorno-planski dokumenti se vri njihovim svoenjem na najneophodniji

  broj, usmjeravanjem dva ili vie javnih puteva na zajedniko mjesto ukrtanja. Razmak izmeu dva ukrtanja infrastrukture i javnog puta ne moe da bude manji

  od 2.000 metara. Ukrtanje infrastrukture sa nekategorisanim putevima vri se usmjeravanjem tih

  puteva na najblii javni put koji se ukrta sa infrastrukturom, a ako to nije mogue, vri se

  meusobno povezivanje nekategorisanih puteva i njihovo ukrtanje sa infrastrukturom na zajednikom mjestu.

  Trokovi u sluaju izgradnje nove infrastrukture i li puta

  lan 45

  Ukoliko do ukrtanja infrastrukture i puta doe zbog izgradnje nove infrastrukture

  ili novog puta trokove izgradnje nadvonjaka, podvonjaka, odnosno putnog prelaza, postavljanja ureaja, naprava i druge trokove za odvijanje bezbjednog i nesmetanog saobraaja na putnom prelazu snosi investitor izgradnje nove infrastrukture ili novog

  puta.

 • Odravanje putnog prelaza

  lan 46

  Kada je ukrtanje infrastrukture i puta izvedeno u istom nivou, izgraeni putni prelaz smatra se sastavnim dijelom infrastrukture sa obje strane kolosjeka u irini od tri

  metra, raunajui od ose krajnjeg kolosjeka. O odravanju dijela putnog prelaza iz stava 1 ovog lana i o obezbjeivanju

  uslova za odvijanje bezbjednog i nesmetanog saobraaja na putnom prelazu stara se

  upravlja infrastrukture. Upravlja infrastrukture duan je da odrava kolovoz na putnom prelazu iz stava 2

  ovog lana, na nain kojim se obezbjeuje bezbjedan i nesmetan drumski saobraaj. Ostale djelove puta sa obje strane putnog pravca odrava upravlja puteva, na

  nain koji omoguava bezbjedan i nesmetan eljezniki saobraaj.

  Trokovi odravanja putnog prelaza

  lan 47

  Trokove odravanja putnog prelaza i trokove obezbjeenja uslova za odvijanje bezbjednog i nesmetanog saobraaja na putnom prelazu snose:

  1) upravlja infrastrukture za odravanje kolosjeka i ostalih djelova infrastrukture na putnom prelazu, signalnih ureaja i znakova koji upozoravaju eljeznike radnike u vozu na putni prelaz i eljeznikih telefonskih veza sa putnim prelazima;

  2) upravlja puteva za odravanje kolovoza na putnom prelazu i saobraajnih znakova na putevima koji upozoravaju uesnike u drumskom saobraaju na putni prelaz;

  3) na jednake djelove, upravlja infrastrukture i upravlja puteva za:

  - odravanje ureaja za davanje znakova, koji slue da se uesnicima u drumskom saobraaju na putnom prelazu najavi pribliavanje voza i ureaja za

  zatvaranje saobraaja na putnom prelazu, - rukovanje ureajima za zatvaranje saobraaja na putnom prelazu i druge

  neposredne trokove za osiguranje bezbjednog i nesmetanog saobraaja na putnom

  prelazu. Upravlja infrastrukture snosi u cjelini trokove regulisanja eljeznikog

  saobraaja, odravanja signalno-sigurnosnih ureaja i vrenja drugih poslova u vezi sa obezbjeivanjem uslova za odvi janje bezbjednog i nesmetanog saobraaja na putnom prelazu.

  Ako nekategorisani put preteno koristi upravlja puteva, trokove odravanja kolovoza i obezbjeivanja uslova za odvijanje bezbjednog i nesmetanog saobraaja na

  putnom prelazu snosi u cjelini upravlja puteva.

  Ugovor

  lan 48

  Upravlja infrastrukture i upravlja puteva duni su da zakljue ugovor kojim se blie ureuju meusobna prava i obaveze u pogledu putnih prelaza.

  Ugovor iz stava 1 ovog lana sadri: vrstu i obim radova na odravanju kolovoza i

  vrijeme izvoenja tih radova, visinu trokova i uee ugovornih strana u obezbjeivanju

 • sredstava za isplatu trokova za odvijanje bezbjednog i nesmetanog saobraaja na putnom prelazu, nain plaanja trokova, kao i druga pitanja od meusobnog znaaja.

  Zamjena i ukidanje putnih prelaza

  lan 49

  Ako se putni prelaz zamjenjuje nadvonjakom, odnosno podvonjakom ili se ukida zbog usmjeravanja puta, trokove tih izmjena izvrenih na infrastrukturi i putu snose:

  1) investitor radova na infrastrukturi, ako je ta promjena uslovljena preteno potrebama eljeznikog saobraaja;

  2) upravlja puteva, ako je ta promjena uslovljena preteno potrebama drumskog saobraaja, a na nekategorisanom putu koji preteno koristi drugi subjekat trokove izmjena na infrastrukturi i putu snosi u cjelosti taj subjekat.

  U sluaju drugih promjena u vezi sa ukrtanjem, ukljuujui prilagoavanje i poboljanje sigurnosnih i drugih ureaja, trokove izvrenih izmjena na infrastrukturi i

  putu iz stava 1 ovog lana snose zajedniki investitor radova na infrastrukturi, upravlja puteva i subjekat koji preteno koristi nekategorisani put, srazmjerno potrebama eljeznikog i drumskog saobraaja koje su uslovile te promjene, osim ako se drukije ne

  sporazumiju.

  Putni prelaz za pjeake

  lan 50

  Putni prelaz koji slui iskljuivo za pjeake moe se izgraditi i koristiti na osnovu saglasnosti Organa uprave.

  Trokove izgradnje, opremanja potrebnim ureajima i znakovima i odravanja

  putnog prelaza iz stava 1 ovog lana snosi upravlja puteva.

  Obaveze upravljaa puteva

  lan 51

  Upravlja puteva je duan da izgradi asfaltirani kolovozni zastor na zemljanom putu, duine 20 metara od ose krajnjih kolosjeka, koji se ukrta sa infrastrukturom u

  istom nivou. Ako izgradnjom infrastrukture doe do njenog ukrtanja sa putem iz stava 1 ovog

  lana, trokove izgradnje kolovoznog zastora na zemljanom putu snosi investitor radova

  na infrastrukturi.

  Finansiranje lan 52

  Finansiranje izgradnje, odravanja, rekonstrukcije i modernizacije infrastrukture,

  kao i upravljanje i regulisanje eljeznikog saobraaja obezbjeuje se iz: - budeta Crne Gore prema Godinjem programu iz lana 7 ovog zakona;

  - sredstava ulaganja domaih ili stranih lica; - kredita; - naknada za korienje infrastrukture iz lana 32 ovog zakona;

  - naknada za korienje trase iz lana 42 ovog zakona; i - drugih izvora, u skladu sa zakonom.

 • Naknada za korienje trase koristi se iskljuivo za odravanje infrastrukture .

  Odvojeno raunovodstvo

  lan 53

  Raunovodstvo za usluge prevoza putnika, prevoza robe i upravljanja infrastrukturom mora se voditi odvojeno.

  Dravna pomo dodjeljena jednoj od djelatnosti ne smije uticati na drugu,

  odnosno ne smije se prenositi na drugu.

  Industrijska eljeznica

  lan 54

  Pravno lice, vlasnik, odnosno imalac industrijske eljeznice duan je da postupa u skladu sa l. 18 do 31 i l. 45 do 51 ovog zakona.

  Pravno lice, vlasnik, odnosno imalac industri jske eljeznice duan je da odrava industrijsku eljeznicu o svom troku.

  Izgradnja, rekonstrukcija i modernizacija industrijske eljeznice vri se u skladu sa

  zakonom kojim se ureuje izgradnja objekata i ureenje prostora. Industrijska eljeznica moe biti povezana sa infrastrukturom.

  Pravno lice moe imati jedan ili vie industrijskih kolosjeka prikljuenih na infrastrukturu, postrojenja, ureaje i objekte na tim kolosjecima, eljeznika vozna sredstva i druga sredstva izgraena po tehnikim propisima i standardima.

  Prikljuenje industrijske eljeznice, odnosno industrijskog kolosjeka na infrastrukturu ureuje se ugovorom izmeu upravljaa infrastrukture i pravnog lica iz stava 5 ovog lana, po prethodno pribavljenoj saglasnosti Organa uprave.

  Pravno lice, vlasnik, odnosno imalac industri jskog kolosjeka duan je da utvrdi pravila o uslovima za odravanje i zatitu industrijskog kolosjeka, eljeznikih voznih

  sredstava i drugih sredstava izgraenih u skladu sa tehnikim propisima i standardima i organizovanje i regulisanje eljeznikog saobraaja na industrijskom kolosjeku, po prethodno pribavljenoj saglasnosti Organa uprave.

  Pravno lice, vlasnik, odnosno imalac industrijske eljeznice mora da ima sertifikat o bezbjednosti za upravljanje industrijskom eljeznicom.

  Luka eljeznica

  lan 55

  Lukom eljeznicom moe da upravlja organ uprave nadlean za luke, odnosno

  korisnik luke eljeznice (u daljem tekstu: Upravlja luke eljeznice). Lukom eljeznicom koja je u dravnoj svojini upravlja organ uprave nadlean za

  luke.

  Upravlja luke eljeznice duan je da postupa u skladu sa l. 18 do 31 i l. 45 do 51 ovog zakona.

  Upravlja luke eljeznice duan je da odrava luku eljeznicu o svom troku. Izgradnja, rekonstrukcija i modernizacija luke eljeznice vri se u skladu sa

  zakonom kojim se ureuje izgradnja objekata i ureenje prostora.

  Luka eljeznica moe biti povezana sa infrastrukturom.

 • Luka eljeznica moe imati jedan ili vie industrijskih kolosjeka prikljuenih na infrastrukturu, postrojenja, ureaje i objekte na tim kolosjecima, eljeznika vozna sredstva i druga sredstva izgraena po posebnim tehnikim normativima i standardima.

  Prikljuenje luke eljeznice i kolosjeka iz stava 7 ovog lana ureuje se ugovorom izmeu upravljaa infrastrukture i upravljaa luke eljeznice, po prethodno

  pribavljenoj saglasnosti Organa uprave. Upravlja lukom eljeznicom je odgovoran za upravljanje prugom i trasama luke

  eljeznice.

  Upravlja lukom eljeznicom duan je da izradi izjavu o mrei u skladu sa lanom 34 ovog zakona.

  Upravlja lukom eljeznicom duan je da obezbjedi pristup svim lukim trasama koje nijesu industrijske eljeznice pod jednakim uslovima.

  Upravlja lukom eljeznicom mora imati sertifikat o bezbjednosti za upravljanje

  lukom eljeznicom. IV. PREVOZ U ELJEZNIKOM SAOBRAAJU

  Uslovi za obavljanje prevoza u eljeznikom saobraaju

  lan 56

  Prevoz putnika, lica i robe u eljeznikom saobraaju i obavljanje prevoza za sopstevne potrebe na infrastrukturi moe da obavlja prevoznik, koji:

  1) je upisan u CRPS za obavljanje djelatnosti prevoza u eljeznikom saobraaju; 2) ima licencu za prevoz; 3) ima sertifikat o bezbjednosti za prevoz;

  4) ima zakljuen ugovor o korienju infrastrukture sa upravljaem infrastrukture. Prevoznik koji obavlja prevoz robe i lica iskljuivo na infrastrukturi industrijske

  eljeznice duan je da utvrdi pravi la o uslovima i nainu obavljanja tog prevoza, na koja saglasnost daje Organa uprave.

  Licencu za prevoz izdaje Organ uprave na osnovu podnesenog zahtjeva.

  Za izdavanje licence za prevoz plaa se naknada u skladu sa zakonom kojim se ureuju administrativne takse.

  Licenca za prevoz izdaje se prevozniku koji ispunjava uslove iz lana 10 ovog zakona i koji je osiguran za tetu od posljedica udesa, za tetu koju priini putnicima, prtljagu, robi, potanskim poiljkama ili treim licima, u skladu sa zakonom i potvrenim

  meunarodnim ugovorima. Na postupak izdavanja licence za prevoz, promjenu podataka, oduzimanje,

  prestanak vaenja licence za prevoz i zabrane obavljanja djelatnosti prevoza shodno se primjenjuju odredbe l. 11, 12, 13, 15 i 16 ovog zakona.

  Sertifikat o bezbjednosti za prevoz izdaje Organ uprave u skladu sa zakonom

  kojim je ureena bezbjednost u eljeznikom saobraaju.

  Strane licence

  lan 57

  Licence za prevoz izdate od nadlenih organa drugih drava priznaju se u skladu sa potvrenim meunarodnim ugovorima.

 • Ukoliko prevoznik koji ima licencu izdatu od nadlenih organa drugih drava ne ispunjava uslove za obavljanje djelatnosti za koju je dobio licencu za prevoz, Organ uprave je duan da o tome, bez odlaganja, obavi jesti Ministarstvo i nadleni ogran

  drave koja je izdala licencu za prevoz.

  Vuno vozilo

  lan 58

  U vunom vozilu voza kojim se obavlja prevoz putnika, lica i robe mora se, za vrijeme prevoza, nalaziti:

  - ovjerena fotokopija licence za prevoz; - ovjerena fotokopija sertifikata o bezbjednosti za prevoz; - ovjerena fotokopija ugovora o korienju eljeznike infrastrukture;

  - druga dokumentacija, prema propisima kojima se ureuje bezbjednost eljeznikog saobraaja.

  U vunom vozilu voza kojim se obavlja prevoz robe mora se, za vrijeme prevoza, nalaziti i tovarni list, odnosno drugi dokument koji sadri sve podatke koje sadri i tovarni list.

  U vunom vozilu voza kojim se obavlja prevoz lica i robe za sopstvene potrebe mora se, za svo vrijeme prevoza, nalaziti i: ovjerena fotokopija vaeeg rjeenja o upisu

  u sudski registar, odnosno rjeenje o upisu u registar, spisak zaposlenih i drugih lica koja ispunjavanju uslove za obavljanje prevoza koji ovjereva imaoc eljeznikih voznih sredstava, tovarni list ili druga isprava kojom se moe utvrditi vlasnik i vrsta robe koja se

  prevozi.

  Red vonje

  lan 59

  Prevoznik koji obavlja prevoz putnika duan je da se pridrava objavljenog reda vonje i da obezbijedi redovno i uredno vrenje prevoza za vrijeme vaenja reda vonje, osim u sluajevima veih poremeaja saobraaja koji su nastali zbog elementarnih

  nepogoda, veih udesa i teih oteenja infrastrukture. Red vonje, odnosno izmjene i dopune reda vonje za prevoz putnika objavljuju

  se u najmanje jednom dnevnom tampanom mediju koji se distribuira na teritoriji Crne Gore i na internet stranici prevoznika, najmanje 15 dana prije stupanja na snagu reda vonje.

  U sluajevima poremeaja saobraaja iz stava 1 ovog lana, prevoznik je duan da obavijesti putnike u najkraem roku.

  Ulazak i izlazak putnika

  lan 60

  Ulazak i izlazak putnika i lica vri se na eljeznikim stanicama i drugim slubenim

  mjestima koji su naznaeni u redu vonje.

 • Prevoz za sopstvene potrebe

  lan 61

  U obavljanju prevoza za sopstvene potrebe prevoznik moe da prevozi lica i robu, koji su u funkci ji obavljanja djelatnosti za koju je registrovan.

  Vanredno stanje

  lan 62

  U sluaju velikih prirodnih nepogoda, ugroenosti ivota i zdravlja, ivotne

  sredine, smetnji i zastoja u funkcionisanju privrede i saobraaja, Vlada moe, pored mjera odreenih posebnim zakonom, odrediti i druge mjere koje su duni da preduzmu upravlja infrastrukture ili prevoznik u cilju zatite javnog interesa.

  Obaveza pruanja usluge prevoza putnika od javnog interesa

  lan 63

  Prevozniku koji vri javni prevoz putnika moe se uvesti obaveza pruanja usluga

  prevoza putnika od javnog interesa na odreenim relacijima. Javni interes za pruanje usluga prevoza putnika utvruje se na osnovu sljedeih

  kriterijuma: - zadovoljavanja privrednih i drutveno -socijalnih potreba; - bolje povezanosti;

  - pristupanosti cijene; - obezbjeivanja prevoza na relacijama na kojima nijesu dostupne druge vrste

  prevoza;

  - iznosa trokova za obezbjeivanje prevoza u odnosu na druge vrste prevoza; - kvalitativnih i kvantitativnih mogunosti pruaoca javnih usluga.

  Nain dodjele obaveze pruanja usluge prevoza putnika od javnog interesa

  lan 64

  Prava, obaveze i odgovornosti prevoznika u vezi pruanja usluga prevoza od

  javnog interesa, ureuju se ugovorom o pruanju usluga prevoza od javnog interesa. Ugovor iz stava 1 ovog lana zakljuuje se na osnovu javnog poziva ili

  neposredno na osnovu odluke Vlade.

  Ugovor iz stava 2 ovog lana moe biti zakljuen neposredno, u sluajevima kada je za obavljanje djelatnosti eljeznikog prevoza putnika registrovan u CRPS samo jedan

  prevoznik i u sluaju iznenadnog prestanka obavljanja prevoza putnika na odreenoj relaciji.

  Ugovor koji se zakljuuje neposredno, na osnovu odluke Vlade, Organ uprave

  zakljuuje na period do 10 godina. Ugovor koji se zakljuuje na osnovu javnog poziva zakljuuje se na period do 15

  godina, a ukoliko je predvieno ulaganje u eljeznika vozna sredstva, ugovor se zakljuuje na period do 22 godine.

  Organ uprave jednom godinje objavljuje na svojoj internet stranici izvetaj o

  zakljuenim ugovorima iz stava 1 ovog lana, izabranim prevoznicima i isplatama naknada.

 • Naknada za obavezu pruanja usluga prevoza od javnog interesa

  lan 65

  Za pruanje usluga prevoza od javnog interesa plaa se naknada za pokrivanje

  dijela trokova nastalih u vezi sa pruanjem javne usluge. Sredstva za naknadu iz stava 1 ovog lana obezbjeuju se iz Budeta Crne Gore. Iznos naknade iz stava 2 ovog lana ne smije biti vei od iznosa dijela trokova za

  pruanje usluge prevoza od javnog interesa. Naknade za obaveze pruanja usluga prevoza od javnog interesa , obraunavaju

  se u skladu sa metodologijom koju utvruje Vlada, na predlog Ministarstva. Prevoznik koji prua usluge prevoza od javnog interesa duan je da vodi odvojeno

  raunovodstvo za pruanje usluge prevoza od javnog interesa.

  Ugovor o obavezi pruanja usluga prevoza od javnog interesa

  lan 66

  Ugovor o obavezi pruanja usluga prevoza od javnog interesa naroito sadri:

  1) prava i obaveze prevoznika; 2) vrstu javne usluge i period pruanja javne usluge;

  3) pruaoca javne usluge; 4) relaciju na kojoj je utvrena obaveza pruanja usluga od javnog interesa; 5) parametre na osnovu kojih e se vriti obraun i nain plaanja naknade za

  pruanje usluga prevoza od javnog interesa; 6) nain podjele trokova vezanih za obavezu pruanja usluga prevoza od javnog

  interesa, koji ukljuuju: trokove za zaposlene, energi ju, naknade za trasu, trokove

  odravanja, popravku voznih sredstava i instalacije neophodne za obavezu pruanja usluge od javnog interesa i fiksne trokove;

  7) nain podjele prihoda od prodaje karata, odnosno prihoda koje prevoznik moe zadrati i /ili se mogu podjeliti i vratiti u budet Crne Gore;

  8) rok trajanja ugovora o obavezi pruanja usluga prevoza od javnog interesa;

  9) kvalitet usluga koje mora obezbjediti prevoznik; 10) nain podnoenja izvjetaja Organu uprave o realizaciji ugovorenih obaveza;

  11) uslove za raskid ugovora; 12) sankci je za neispunjavanje obaveza od strane prevoznika; 13) nain rjeavanja sporova;

  14) druge elemente od znaaja za pruanje usluge prevoza od javnog interesa.

  Nadlenost Organa uprave

  lan 67

  Poslove iz oblasti investiranja u odravanje, razvoj i modernizaciju eljeznike infrastructure, regulatorne poslove na eljeznikom tritu i poslove bezbjednosti i

  interoperabilnosti obavlja Organ uprave. Organ uprave vri poslove koji se odnose na: 1) izradu strunih osnova za pripremu Strategije razvoja eljeznice, Nacionalnog

  programa eljeznike infrastrukture i Godinjeg programa;

 • 2) ustupanje izvoenja radova na izgradnji, rekonstrukciji i modernizaciji infrastrukture u skladu sa Godinjim programom;

  3) pripremu poziva na javno nadmetanje za investicione radove;

  4) sprovoenje postupka ustupanja radova za izradu tehnike dokumentacije i izvoenja radova na izgradnji, rekonstrukciji i modernizaciji infrastrukture;

  5) organizaciju strune kontrole i kvaliteta izvedenih radova na tekuem i investicionom odravanju;

  6)pokretanje postupka za rjeavanje imovinsko-pravnih odnosa kod rekonstrukcije

  i modernizacije postojee i izgradnje nove infrastrukture; 7) pribavljanje odobrenja za gradnju, prijem i predaju izgraene infrastrukture;

  8)praenje utroka finansijskih sredstava na odravanju infrastrukture i sredstava dodijeljenih kao naknada za obavezu pruanja usluga prevoza od javnog interesa;

  9)izdavanje saglasnosti za prikljuenje i ukrtanje javnih puteva sa

  infrastrukturom, postavljanje infrastrukturnih objekata (cjevovoda, vodovoda, kanalizacije, elektrinih, telefonskih i dr.) na prunom i zatitnom pojasu;

  10) izdavanje licence za upravljanje infrastrukturom, licence za prevoz, sertifikata o bezbjednosti za upravljanje infrastrukturom i sertifikata o bezbjednosti za prevoz;

  11)zakljuivanje ugovora o upravljanju infrastrukturom sa upravljaem

  infrastruktrure; 12) zakljuivanje ugovora o obavezi pruanja usluga prevoza od javnog interesa;

  13)odluivanje po albama podnosilaca zahtjeva za dodjelu trase voza, naroito imajui u vidu eventualno nepravedno postupanje ili diskriminaciju od strane upravljaa infrastrukture ili eljeznikih prevoznika, a u vezi sa: Izjavom o mrei, kriteri jumima

  utvrenim u Izjavi o mrei, postupkom dodjele trasa i njegovim ishodom, nainom utvrivanja naknada za korienje trase i nivoom ili strukturom naknada za korienje trase;

  14)praenje i analizu uslova konkurencije na tritu eljeznikih transportnih usluga i na sopstvenu inicijativu preispituje postupke i dokumente iz prethodne take, a u cilju

  spreavanja diskriminacije meu podnosiocima zahtjeva za dodjelu trase voza; 15) posebnu provjeru da li Izjava o mrei sadri klauzule ili predvia diskreciona

  ovlaenja upravljaa infrastrukture koja bi mogla biti koriena za diskriminaciju

  podnosilaca zahtjeva za dodjelu trase voza; 16) kontrolu nezavisnosti upravljaa infrastrukture u odnosu na druge subjekte na

  tritu eljeznikih usluga; 17)obezbjeenje da naknade koje je utvrdio upravlja infrastrukture budu

  nediskriminatorske i u skladu na ovim zakonom;

  18)obezbjeenje da upravlja infrastrukture utvruje pristup i korienje eljeznike infrastrukture na nediskriminatorskoj osnovi u skladu sa ovim zakonom;

  19) preduzimanje mjera za sprjeavanje nelojalne konkurencije i diskriminatorskog ponaanja koje se odnose na upravljaa infrastrukture i eljeznikog prevoznika ili podnosioca zahtjeva za dodjelu trase voza, a posebno u vezi diskriminatorne Izjave o

  mrei i okvirnog sporazuma i izmeu dva ili vie eljeznikih prevoznika prilikom pruanja usluge prevoza u eljeznikom saobraaju;

  20)obezbjeenje kontrole pristupa i korienja objekata i stabilnih postrojenja kojima ne upravlja upravlja infrastrukture i koje je regulisano ugovorom potpisanim izmeu lica koje obezbjeuju uslugu i eljeznikog prevoznika;

  21)praenje eljeznikog trita kako bi se analizirala konkurencija izmeu razliitih vidova saobraaja;

 • 22) kontrolu kvaliteta eljeznikih usluga koju obezbjeuju eljezniki prevoznici i upravljai infrastrukture;

  23) saradnju sa nadlenim tijelom za zatitu konkurencije, daje struna miljenja i

  analize, prua tehniku pomo u vezi sa pitanjima koja nijesu ureena ovim zakonom, a odnose se na ograniavanje, spreavanje ili naruavanje konkurencije na tritu;

  24)praenje trita eljeznikih usluga, sa ciljem analize uloenih budetskih sredstava u odravanje infrastukture i nadoknadu za obavezu pruanja usluga prevoza od javnog interesa, kao i konkurencije izmeu razliitih vidova saobraaja;

  25)uestvovanje u izradi zakona, podzakonskih akata, tehnikih propisa, normativa, standarda i sporazuma za oblast eljeznice;

  26)ostvarivanje meunarodne saradnje sa meunarodnim organizacijama, Evropskom eljeznikom agencijom i organima drugih drava nadlenim za bezbjednost i interoperabilnost u eljeznikom saobraaju i regulisanje trita eljeznikih usluga;

  27) voenje evidencija propisanih ovim zakonom; 28) druge poslove u skladu sa ovim zakonom.

  Dostavljanje podataka

  lan 68

  Upravlja infrastrukture i prevoznici duni su da, na zahtjev Organa uprave,

  dostave podatke o poslovanju, preduzetim mjerama za bezbjedno odvijanje eljeznikog saobraaja, podatke o cijenama karata i tarifama za prevoz tereta, podatke o realizovanim obavezama po zakljuenim ugovorima za odravanje infrastrukture i

  odravanje voznih sredstava i slino.

  V. NADZOR

  Inspekcijski nadzor

  lan 69

  Nadzor nad sprovoenjem ovog zakona i drugih propisa donesenih na osnovu

  ovog zakona vri Ministarstvo. Poslove inspekcijskog nadzora iz stava 1 ovog lana vri inspektor za eljezniki

  saobraaj (u daljem tekstu: Inspektor), u skladu sa zakonom.

  Ogranienja inspekcijskog nadzora

  lan 70

  Inspektor ne moe da izrauje ili uestvuje u izradi tehnike dokumentacije i tehnikoj kontroli tehnike dokumentacije za objekte koji su predmet inspekcijskog nadzora i da vri struni nadzor nad izgradnjom, odnosno izvoenjem radova na

  objektima koji su predmet inspekcijskog nadzora.

  Ovlaenja inspektora

  lan 71

  Pored ovlaenja utvrenih zakonom kojim se ureuje inspekcijski nadzor, inspektor ima obavezu i ovlaenje da pregleda i provjerava:

 • 1) radove na modernizaciji i odravanju infrastrukture; 2) tehniku dokumentaciju za modernizaciju i odravanje infrastrukture; 3) stanje i pravilno odravanje infrastrukture, stanje i odravanje eljeznikih

  voznih sredstava po propisanim saobraajno tehnikim uslovima i propisima kojima se ureuje bezbjednost u eljeznikom saobraaju, u cilju obezbjeenja infrastrukture i

  eljeznikih voznih sredstava za bezbjedno i nesmetano odvijanje eljeznikog saobraaja, kao i da li se o eljeznikim vozilima vodi propisana evidencija;

  4) regulisanje, upravljanje i organizovanje saobraaja po propisanim saobraajno

  tehnikim uslovima i propisima kojima se ureuje bezbjednost i interoperabilnost u eljeznikom saobraaju, u cilju bezbjednog i nesmetanog odvijanja eleznikog

  saobraaja; 5) ispunjenost uslova za upravljanje infrastrukturom; 6) ispunjenost uslova za prevoz putnika, lica i robe u eljeznikom saobraaju;

  7) obavljanje prevoza putnika, lica i robe u eljeznikom saobraaju na nain i pod uslovima propisanim ovim zakonom i propisima kojima se ureuje bezbjednost i

  interoperabilnost u eljeznikom saobraaju; 8) da li se pravilno i redovno izvrava utvreni i objavljeni red vonje u

  eljeznikom saobraaju;

  9) da li se eljezniki saobraaj vri na nain i pod uslovima utvrenim zakonom, drugim propisima i optim aktima kojima se ureuje bezbjednost i interoperabilnost u

  eljeznikom saobraaju i da li se sprovode mere koje se odnose na bezbjednost eljeznikog saobraaja;

  10) da li je upravlja infrastrukture, prevoznik, odnosno pravno lice organizovao

  unutranji nadzor nad bezbjednim odvijanjem eljeznikog saobraaja i da li se ta kontrola redovno i efikasno vri, kao i da li ostvaruje efikasnu zatitu ljudi, imovine i ivotne sredine u oblasti eljeznikog saobraaja na propisan nain u skladu sa

  zakonom, drugim propisima i optim aktima kojima se ureuje bezbjednost i interoperabilnost u eljeznikom saobraaju;

  11) da li prevoznik posjeduje licencu za prevoz i da li ispunjava sve uslove propisane ovim zakonom;

  12) da li se u saobraaju na infrastrukturi pravilno primjenjuju propisi o posijedanju

  vozova i vunih vozila eljeznikim radnicima i da li ti radnici ispunjavaju uslove u pogledu strune spreme i obuenosti ili zdravstvene sposobnosti za obavljanje poslova i

  zadataka, kao i da li se pravilno primjenjuju propisi o ukupnom radnom vremenu, ukupnom trajanju smjene i upravljanja vunim vozilom voza, odmorima i o rasporedu u smjenama voznog i staninog osoblja, kao i osoblja u drugim slubenim mjestima;

  13) da li upravlja infrastruktrure posjeduje licencu za upravljanje infrastrukturom i da li ispunjava sve uslove propisane ovim zakonom;

  14) da li se pravilno sprovode propisane mjere za obezbjeenje saobraaja na putnim prelazima i na mjestima ukrtanja eljeznikih pruga;

  15) da li se pravilno sprovodi propisani unutranji red u eljeznikom saobraaju;

  16) sprovoenje propisanih mjera tehnike i fizike zatite infrastrukture koje su od posebnog znaaja za bezbjedno odvijanje i funkcionisanje eljeznikog saobraaja i

  mjera zatite od odronjavanja, bujica i drugih elementarnih nepogoda, kao i mera za obezbjeenje eljeznikog saobraaja u zimskom periodu;

  17) da li se primjenjuju propisi kojima se ureuju pruni i infrastrukturni pojas;

  18) da li se pravilno sprovode mjere bezbjednosti propisane zakonom kojim se ureuje bezbjednost i interoperabilnost u eljeznikom saobraaju.

 • Obaveze inspektora

  lan 72

  Radi otklanjanja utvrenih nepravi lnosti inspektor je, pored obaveza i ovlaenja,

  odnosno upravnih mjera utvrenih zakonom kojim se ureuje inspekcijski nadzor, ovlaen i obavezan da:

  1) zabrani, odnosno obustavi izvrenje radova koji se izvode protivno zakonu i

  drugim propisima, tehnikim normativima i standardima prilikom izvoenja radova i upotrebe materijala pri modernizaciji i odravanju infrastrukture protivno uslovima

  bezbjednog odvijanja eljeznikog saobraaja na infrastrukturi ili protivno propisanim mjerama za zatitu infrastrukture, kao i pri odravanju eljeznikih voznih sredstava;

  2) naredi privremeno iskljuenje iz saobraaja eljeznikih voznih sredstava i

  infrastrukture koji ne odgovaraju propisanim tehnikim i drugim uslovima, ako postoji opasnost da bi se njihovom upotrebom, odnosno daljim korienjem u saobraaju

  ugrozila bezbjednost eljeznikog saobraaja; 3) naredi otklanjanje nedostataka na infrastrukturi i eljeznikim voznim sredstava

  kojima se ugroava ili moe biti ugroena bezbjednost eleznikog saobraaja i, po

  potrebi odredi nain i mjere za otklanjanje utvrenih nedostataka; 4) naredi ruenje i uklanjanje zgrada, postrojenja, ureaja, drugih objekata i

  materijala izgraenih, odnosno postavljenih u prunom i infrastrukturnom pojasu suprotno ovom zakonu;

  5) naredi privremenu zabranu eljeznikog saobraaja na novoizgraenoj ili

  rekonstruisanoj infrastrukturi, kao i privremenu zabranu upotrebe novoizgraenog ili rekonstruisanog vozila, ako prethodno nije izvren tehniki pregled i donijeto rjeenje kojim se dozvoljava njihova upotreba;

  6) naredi da se u organizovanju i regulisanju eljeznikog saobraaja otklone nepravilnosti kojima se ugroava ili moe biti ugroeno bezbjedno odvijanje eljeznikog

  saobraaja i po potrebi, odredi nain i mjere za otklanjanje nepravi lnosti u upravljanju i regulisanju eljeznikog saobraaja;

  7) naredi da se privremeno obustave radovi koji se izvode na eljeznikom

  podruju ili u neposrednoj blizini infrastrukture, ako postoji opasnost da se tim radovima ugrozi bezbjedno odvijanje eljeznikog saobraaja;

  8) zabrani upravljanje infrastrukturom ako nisu ispunjeni uslovi propisani ovim zakonom;

  9) zabrani korienje infrastrukture ako nisu ispunjeni uslovi za prevoz putnika,

  lica i robe u eljeznikom saobraaju propisani ovim zakonom; 10) naredi izgradnju kolovoznog zastora na zemljanom putu koji se ukrta sa

  infrastrukturom u istom nivou, u zoni putnog prelaza; 11) naredi otklanjanje nedostataka koji se odnose na odravanje infrastrukture,

  odnosno eljeznikih voznih sredstava i organizovanje i regulisanje eljeznikog

  saobraaja i, po potrebi, odredi nain i mjere za otklanjanje utvrenih nedostataka; 12) zabrani prevoz putnika, lica i robe koji se obavlja suprotno ovom zakona;

  13) zabrani izvrenje nareenja koja su suprotna odredbama zakona, drugi h propisa i optih akata kojima se ureuje bezbjednost i interoperabilnost u eljeznikom saobraaju;

  14) zabrani obavljanje poslova i zadataka voznom, odnosno staninom osoblju, koje ne ispunjava propisane uslove u pogledu strune spreme i obuenosti ili psihike i

 • fizike sposobnosti za vrenje svojih poslova i zadataka, odnosno licu koje nema propisanu dozvolu za upravljanje vunim vozilom, odnosno za regulisanje eljeznikog saobraaja na infrastrukturi;

  15) zabrani voznom, odnosno staninom osoblju obavljanje poslova i zadataka, ako ustanovi da postoji opasnost da e daljim vrenjem i regulisanjem eljeznikog

  saobraaja ugroziti bezbjednost eljeznikog saobraaja (zamor, alkohol, rad dui od propisanog i dr.);

  16) privremeno udalji ili zahtijeva udaljenje zaposlenog na eljeznici ili odgovornog

  lica sa poslova i zadataka, ako ustanovi da su ugrozili bezbjednost eljeznikog saobraaja;

  17) privremeno udalji zaposlenog na eljeznici u sluajevima propisanim zakonom kojim se ureuje bezbjednost i interoperabilnost u eljeznikom saobraaju.

  O utvrenim nepravilnostima i naloenim mjerama Inspektor obavjetava Organ

  uprave i moe predloiti oduzimanje sertifikata o bezbjednosti za upravljanje infrastrukturom, odnosno industrijskom eljeznicom, licence za p revoz i sertifikata o

  bezbjednosti za prevoz.

  Slubeno odijelo i legitimacija inspektora

  lan 73

  Inspektor u vrenju inspekcijskog nadzora nosi slubeno odijelo i slubenu legitimaciju.

  Izgled i korienje slubenog odijela Inspektora propisuje Ministarstvo.

  Obaveza nesmetanog vrenja inspekcijakog nadzora

  lan 74

  Prevoznik, privredno drutvo, drugo pravno lice, preduzetnik ili fiziko lice nad

  kojim se vri inspekcijski nadzor duan je da Inspektoru omogui nesmetano vrenje inspekcijskog nadzora i da, bez odlaganja, omogui uvid u zahtijevanu dokumentaciju i podatke, kao i nesmetan pristup objektima, sredstvima ili osoblju.

  Lica iz stava 1 ovog lana duna su da izvre naloene inspekcijske mjere.

  Dostava izvjetaja o stanju eljeznikog saobraaja

  lan 75

  Prevoznik, privredno drutvo ili drugo pravno lice u oblasti eljeznikog saobraaja duna su da dostavljaju Inspektoru izvjetaje o izvrenom unutranjem

  nadzoru eljeznikog saobraaja, a naroito: o stanju eljeznikih pruga i eljeznikih vozila; o svakoj ozbiljnoj nesrei; o radovima koji se izvode na pruzi ili u blizini eljeznikih pruga, postrojenja ili objekata na pruzi i o drugim podacima i preduzetim

  mjerama koji su od znaaja za bezbjednost eljeznikog saobraaja.

  VI. KAZNENE ODREDBE

  lan 76

  Novanom kaznom od 500 eura do 20.000 eura kaznie se za prekraj pravno lice ako:

 • 1) obavlja djelatnost upravljanja infrastrukturom, a nije upisan u CPRS, nema licencu za upravljanje infrastrukturom i nema sertifikat o bezbjednosti za prevoz (lan 9 stav 4);

  2) obavlja djelatnost iz lana 9 stav 2 ovog zakona, a nema zakljuen ugovor o upravljanju infrastrukturom sa Organom uprave (lan 9 stav 5);

  3) obavlja djelatnost upravljanja infrastrukturom, a oduzeta mu je licenca za upravljanje infrastrukturom odnosno sertifikat za upravljanje infrastrukturom (lan 16);

  4) ne odrava infrastrukturu na nain kojim se obezbjeuje bezbjedno i

  nesmetano odvijanje eljeznikog saobraaja ili ne vri stalnu kontrolu, povremene preglede i ne otklanja utvrene nedostatke radi bezbjednog i nesmetanog odvijanja

  eljeznikog saobraaja (lan 25); 5) bez odlaganja ne prui pomo i ne sarauje u odreivanju mjera za otklanjanje

  smetnji sa upravljaem infrastrukture u cilju uspostavljanja eljeznikog saobraaja (lan

  28 stav 1); 6) ne obezbijedi kontinuirano i kvalitetno odravanje i zatitu infrastrukture,

  nesmetano korienje objekata infrastrukture i drugih sredstava rada za eljezniki saobraaj, kao i organizovanje i regulisanje bezbjednog i nesmetanog eljeznikog saobraaja (lan 29 stav 1);

  7) se izgradnja, rekonstrukcija i modernizacija infrastrukture ne vri u skladu sa propisanim standardima i tehnikim normativima i materijalom i rezervnim djelovima koji

  posjeduju ateste (lan 31); 8) se na infrastrukturi ne odvi ja eljezniki saobraaj pod uslovima i na nain

  utvren zakonom kojim se ureuje bezbjednost eljeznikog saobraaja (lan 33 stav 2);

  9) ne objavi Izjavu o mrei na internet stranici upravljaa infrasturkture na crnogorskom i engleskom jeziku i u roku kraem od etiri mjeseca od roka za podnoenje zahtjeva za dodjelu kapaciteta infrastrukture (lan 34 stav 6);

  10) dodijeljeni kapacitet infrastrukture prenese sa korisnika na drugog prevoznika ili meunarodno udruenje prevoznika (lan 35 st.3 i 4);

  11) ne zakljui ugovor o korienju infrastrukture sa upravljaem infrastrukture (lan 36 stav 1 alineja 3);

  12) ne zakljui ugovor iz lana 36 stav 1 ovog zakona najkasnije tri mjeseca prije

  poetka vaenja novog reda vonje (lan 36 stav 4); 13) sa predlogom reda vonje, najkasnije u roku od 30 dana od isteka roka za

  podnoenje zahtjeva po javnom pozivu, ne upozna sve prevoznike koji su podnijeli zahtjeve (lan 37 st. 4);

  14) u postupku po zahtjevu za dodjelu trase voza ne primenjuje kriterijume: obim

  prevoza, iskorienost infrastrukture, obim dodatnih usluga i djelatnost od opteg interesa ( lan 39 stav 1);

  15) ne utvrdi metodologiju vrednovanja kriterijuma iz lana 39 stav 1 ovog zakona, uz saglasnost Organa uprave (lan 39 stav 2);

  16) ne odlui u roku od pet radnih dana od dana prijema zahtjeva pre voznika za

  dodjelu kapaciteta infrastrukture u vrijeme trajanja reda vonje (lan 39 st. 4 i 5); 17) ne utvrdi visinu naknade iz lana 42 stav 1 ovog zakona za korienje

  infrastrukture u skladu sa kriterijumima ( lan 42 stav 2); 18) se raunovodstvo za usluge prevoza putnika, prevoza robe i upravljanje

  infrastrukturom ne vodi odvojeno (lan 53 stav 1);

  19) ne utvrdi pravila o uslovima za odravanje i zatitu industrijskog kolosjeka, eljeznikih voznih sredstava i drugih sredstava izgraenih u skladu sa tehnikim

 • propisima i standardima i organizovanje i regulisanje eljeznikog saobraaja na industrijskom kolosjeku, uz pribavljenu saglasnost Organa uprave (lan 54 stav 7);

  20) obavlja prevoz putnika, lica i robe u eljeznikom saobraaju i prevoz za

  sopstvene potrebe na infrastrukturi, a nije upisan u CPRS, nema licencu za prevoz, nema sertifikat o bezbjednosti za prevoz i zakljuen ugovor o korienju infrastrukture

  (lan 56 stav 1); 21) obavlja prevoz putnika, lica i robe u eljeznikom saobraaju ili prevoz za

  sopstvene potrebe na infrastrukturi ili vri prevoz, a licenca mu je oduzeta ili je prestala

  da vai (lan 56 st.1 i 6); 22) koji obavlja prevoz putnika i ne pridrava se objavljenog reda vonje i ne

  obezbijedi redovno i uredno vrenje prevoza za vrijeme vaenja reda vonje(lan 59 stav 1);

  23) ne objavi red vonje , odnosno izmjene i dopune reda vonje za prevoz putnika

  najmanje u jednom dnevnom tampanom mediju koji se distribuira na teritoriji Crne Gore i na svojoj internet stranici, najmanje 15 dana pri je stupanja na snagu reda vonje (lan

  59 stav 2); 24) ulazak i izlazak putnika i lica u voz ne vri na eljeznikim stanicama i drugim

  slubenim mjestima koji su naznaeni u redu vonje (lan 60);

  25) u obavljanju prevoza za sopstvene potrebe, prevoznik vri prevoz lica i robe koji nijesu u funkciji obavljanja djelatnosti za koju je prevoznik registrovan (lan 61);

  26) se upravlja infrastrukture ili prevoznik u cilju zatite javnog interesa ne pridrava mjera Vlade koje je odredila (lan 62);

  27) na zahtjev organa uprave ne dostave podatke o poslovanju, podatke o

  preduzetim mjerama za bezbjedno odvijanje eljeznikog saobraaja, cijenama karata i tarifama za prevoz tereta, podatke o realizovanim obavezama i druge podatke (lan 68).

  Za prekraj iz stava 1 ovog lana kaznie se fiziko lice, odgovorno lice u

  pravnom licu i odgovorno lice u organu lokalne samouprave za prekraj iz take 3 novanom kaznom od 30 eura do 2.000 eura.

  Za prekraj iz stava 1 ovog lana kaznie se preduzetnik novanom kaznom od 150 eura do 6.000 eura.

  lan 77

  Novanom kaznom od 500 do 10.000 eura kaznie se za prekraj pravno lice ,

  ako: 1) najmanje 30 dana prije otpoinjanja radova na modernizaciji, rekonstrukciji i

  izgradnji infrastrukture ne objavi poetak radova u najmanje jednom dnevnom

  tampanom mediju koji se distribuira na teritoriji Crne Gore (lan 18 stav 1); 2) u infrastrukturnom pojasu gradi objekte koji nijesu u funkciji eljeznikog

  saobraaja, bez saglasnosti Organa uprave (lan 20 stav 1); 3) u prunom pojasu postavi kablove, elektrine vodove niskog napona za

  osvjetljavanje, telegrafske i telefonske vazdune linije i vodove, postrojenja, vodovodne,

  kanalizacione, cjevovode i sline objekte i postrojenja bez saglasnosti Organa uprave (lan 20 stav 2);

  4) se u eljeznikom podruju gdje se nalaze eljezniki mostovi, vijadukti i tuneli, na udaljenosti od 8 metara od spoljne ivice nosaa mosta , odnosno vijadukta i spoljne ivice portala tunela grade objekti koji ni jesu u funkciji eljeznikog saobraaja i bez

  saglasnosti Organa uprave (lan 20 stav 3);

 • 5) se vri gradnja u zatitnom prunom pojasu na udlajenosti do 50 metara od ose krajnjeg kolosjeka u kojima se koriste eksplozivna sredstva (rudnici, kamenolomi i sl.) i industrijska postrojenja za proizvodnju hemijskih i eksplozivnih sredstava i slini objekti

  (lan 20 stav 4); 6) na mjestima gdje infrastruktura prolazi kroz umu ili pored umskog podruja,

  odnosno zemljita zasaenog poljoprivrednim kulturama, koje su lako zapa ljive, ne preduzme propisane mjere za zatitu od poara na eljeznikom podruju, kao i mjere za zatitu od poara na eljeznikim vozilima (lan 22 stav 1);

  7) u pojasu irine 10 m od spoljne ivice prunog pojasa u umama ne vri redovno uklanjanje drvea, rastinja i lia, a u pojasu irine pet metara od spoljne ivice prunog

  pojasa blagovremeno uklanjanje sazrelih poljoprivrednih kultura i po potrebi ne preduzima druge mjere zatite od poara (lan 22 stav 2);

  8) ne vri odravanje zajednikih stubova i zajednikih konstrukcija na mostu

  izgraenom za infrastrukturu i javni put u skladu sa saobraajno-tehnikim propisima i standardima (lan 27 stav 1);

  9) u vunom vozilu voza kojim se obavlja prevoz putnika, lica i roba nema dokumenta: ovjerene fotokopije licence za prevoz, ovjerene fotokopije sertifikata za prevoz o bezbjednosti za prevoz, ovjerene fotokopije ugovora o korienju eljeznike

  infrastrukture i druga dokumentacija shodno propisima o bezbjednosti eljeznikog saobraaja (lan 58 stav 1);

  10) se u vunom vozilu, kojim se obavlja prevoz robe ne nalazi tovarni list za vrijeme prevoza, odnosno drugi dokument koji sadri podatke koje sadri tovarni list za vrijeme prevoza (lan 58 stav 2);

  11) se u vunom vozilu kojim se obavlja prevoz lica i robe za sopstvene potrebe, za vrijeme prevoza, ne nalazi ovjerena fotokopija rjeenja o upisu u sudski registar, odnosno u registar, spisak zaposlenih i drugih lica koja ispunjavaju uslove obavljanja

  prevoza koji ovjerava imaoc eljeznikih vozila sredstava, tovarni list ili druga isprava kojm se moe utvrditi vlasnik i vrsta robe koja se prevozi (lan 58 stav 3);

  12) upravlja infrastrukture i upravlja puteva ne zakljue ugovor kojim se blie ureuju meusobna prava i obaveze u pogledu putnih prelaza ( lan 48 stav 1).

  Za prekraj iz stava 1 ovog lana kaznie se fiziko lice i odgovorno lice u

  pravnom licu novanom kaznom od 30 eura do 1.000 eura. Za prekraj iz stava 1 ovog lana kaznie se preduzetnik novanom kaznom od

  150 eura do 3.000 eura.

  VII. PRELAZNE I ZAVRNE ODREDBE

  Rok za donoenje podzakonskih akata

  lan 78

  Podzakonski akti za sprovoenje ovog zakona donijee se u roku od godinu dana

  od dana stupanja na snagu ovog zakona. Do donoenja propisa iz stava 1 ovog lana primjenjivae se propisi koji su

  doneseni na osnovu Zakona o eljeznici (Slubeni list RCG", broj 21/04 i Slubeni list

  CG", broj 54/09).

  http://www.propisi.net/DocumnetWebClient/ingpro.webclient.Main/FileContentServlet/propis/0103cc/10354.htm?encoding=Latinica#zk21/04http://www.propisi.net/DocumnetWebClient/ingpro.webclient.Main/FileContentServlet/propis/0103cc/10354.htm?encoding=Latinica#ZK54/09

 • Vaenje licenci i zavretak investicija

  lan 79

  Licence za upravljanje infrastrukturom i licence za prevoz izdate do stupanja na snagu ovog zakona vae do isteka roka na koji su izdate.

  Radove koji su zapoeti na izgradnji, rekonstrukciji i modernizaciji infrastrukture , kao i investicije za koje su raspisani tenderi do stupanja na snagu ovog zakona duna je da realizuje eljeznika infrastruktura Crne Gore AD Podgorica.

  Prestanak vaenja propisa

  lan 80

  Danom stupanja na snagu ovog zakona prestaje da vai Zakon o eljeznici

  (Slubeni list RCG", broj 21/04 i "Slubeni list CG", broj 54/09) i odredba lana 62 Zakona o izmjenama i dopunama Zakona kojim su propisane novane kazne za

  prekraje (Slubeni list CG, broj 40/11).

  Stupanje na snagu zakona

  lan 81

  Ovaj zakon stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u Slubenom listu Crne Gore", a primjenjivae se od 1. januara 2014. godine.

  Broj: 14-2/12-1/9 EPA 47 XXV Podgorica, 28. maja 2013. godine

  Skuptina Crne Gore 25. saziva

  Predednik, Ranko Krivokapi, s.r.

  http://www.propisi.net/DocumnetWebClient/ingpro.webclient.Main/FileContentServlet/propis/0103cc/10354.htm?encoding=Latinica#zk21/04http://www.propisi.net/DocumnetWebClient/ingpro.webclient.Main/FileContentServlet/propis/0103cc/10354.htm?encoding=Latinica#ZK54/09