Download pdf - gromobranske instalacije

Transcript
 • 7/22/2019 gromobranske instalacije

  1/10

  1

  GROMOBRANSKAINSTALACIJA

  Pojava gromaPojava groma

  Za vrijeme olujnog vremena nastaju atmosferska elektriZa vrijeme olujnog vremena nastaju atmosferska elektrinanaprapranjenja, koja predstavljaju potencijalnu opasnost za ljude injenja, koja predstavljaju potencijalnu opasnost za ljude iobjekte.objekte.

  Znamo da je zrak slab vodiZnamo da je zrak slab vodielektricitetaelektriciteta, a, analazi se izmeu dvanalazi se izmeu dvasuprotna naboja u atmosferi.suprotna naboja u atmosferi.

  MoMoemo reemo rei da se ovaj sustav ponai da se ovaj sustav ponaa kaoa kaoogroman kondenzatorogroman kondenzator..ElektriElektrino prano pranjenje meu oblacima nazivamonjenje meu oblacima nazivamomunjamunja,, dok jedok jeprapranjenje izmeu oblaka i zemlje nazivamonjenje izmeu oblaka i zemlje nazivamogromgrom (stari nazivi!)(stari nazivi!)

  Silazne munjeSilazne munje

  Uzlazne munjeUzlazne munje

 • 7/22/2019 gromobranske instalacije

  2/10

  2

  UvodUvod

  Norma HRN IEC 61024Norma HRN IEC 61024--11--1 od 19971 od 1997

  Uvodi se novi terminUvodi se novi termin Sustav za zaSustav za zatitu odtitu odmunjemunje--umjesto gromobranumjesto gromobran

  InternacionalnoInternacionalno LSPLSP

  ((LLightingighting PProtectionrotection SSystemystem))

  Meutim propisi zaostaju za normama pa je naMeutim propisi zaostaju za normama pa je na

  snazi josnazi jo stari pravilnik o gromobranima, takostari pravilnik o gromobranima, tako

  i u ovom predavanju koristitii u ovom predavanju koristiti emo se starimemo se starim

  terminima,terminima, tjtjjojo vavaeeimim

  Grom ili munja je prirodna pojavaGrom ili munja je prirodna pojava prapranjenjanjenja

  naboja, popranaboja, popraena bljeskom i grmljavinomena bljeskom i grmljavinom

  Osim izravno uoOsim izravno uoljivih razaranja i poljivih razaranja i poara,ara,grom ili munja izaziva i pojavugrom ili munja izaziva i pojavu prenaponaprenapona

  koji su glavni uzrokoji su glavni uzronici nastankanici nastanka teta nateta na

  elektronielektronikoj i elektrikoj i elektrinoj opremi (preko 27%noj opremi (preko 27%

  svihsvih teta)teta)

  Strujni udar koji nastaje elektriStrujni udar koji nastaje elektrinimnim

  prapranjenjem monjenjem moe dosee dosei i do 200 kA.i i do 200 kA.

  Normalna jaNormalna jaina struje groma kreina struje groma kree se od 30e se od 30--

  60 kA.60 kA.

  PromatraPromatrau izgleda da munju, odnosno grom,u izgleda da munju, odnosno grom,

  sasainjava samo jedan udar. Prouinjava samo jedan udar. Prouavanjaavanja

  meutim pokazuju da je svako atmosferskomeutim pokazuju da je svako atmosfersko

  prapranjenje sastavljeno od vinjenje sastavljeno od vie uzastopnihe uzastopnih

  udara, mudara, meu kojima su najznaeu kojima su najznaajniji:ajniji:

  prethodno praprethodno pranjenjenjenje

  povratni tokpovratni tok

  glavni udarglavni udar

  Prethodno praPrethodno pranjenjenjenje svojom udarnom ionizacijomsvojom udarnom ionizacijom

  estica stvara u zraku vodljiv kanala za kasniji udar.estica stvara u zraku vodljiv kanala za kasniji udar.

  Povratni tokPovratni tok nadovezuje se na prethodno pranadovezuje se na prethodno pranjenje kojenjenje koje

  je zavrje zavreno njegovim udarom o tlo. Taj udar izazove jakueno njegovim udarom o tlo. Taj udar izazove jaku

  termoionizacijutermoionizaciju koja se kao povratni tok brzokoja se kao povratni tok brzo iri premairi prema

  oblaku, ostavljajuoblaku, ostavljajui za sobom dobro vodljiv kanal.i za sobom dobro vodljiv kanal.

  Glavni udarGlavni udarje spuje sputanje naboja kroz vodljivi kanaltanje naboja kroz vodljivi kanal

  stvoren povratnim tokom tako da teku tim kanalom strujestvoren povratnim tokom tako da teku tim kanalom struje

  jakosti 1000 do 200 000 ampera, ali trajanje toga toka nijejakosti 1000 do 200 000 ampera, ali trajanje toga toka nije

  dulje od 100dulje od 100 mikrosekundimikrosekundi. Elektri. Elektrina izbijanja una izbijanja u

  atmosferi isijavaju elektromagnetske valoveatmosferi isijavaju elektromagnetske valove imeime

  prouzrokuju atmosferske smetnje, koje su izraprouzrokuju atmosferske smetnje, koje su izraena uena u

  radioradio--prijemu.prijemu.

  UUinci groma (munje)inci groma (munje)OptiOptiko djelovanjeko djelovanje ( zra( zraenje vruenje vrueeplazme ~3000plazme ~3000C )C )

  AkustiAkustiko djelovanjeko djelovanje (zra(zrani tlak )ni tlak )

  MehaniMehaniko djelovanjeko djelovanje (nastaje zbog(nastaje zbog

  elektrodinamielektrodinamikihkih sila )sila )

  TermiTermiko djelovanjeko djelovanje ( taljenje metala pri( taljenje metala pri

  mjestu udara )mjestu udara )

  ZaZatita od gromatita od groma

  Naprava kojima se ljudi, objekti i predmetiNaprava kojima se ljudi, objekti i predmeti tite odtite odtetnih posljedica udara groma nazvane sutetnih posljedica udara groma nazvane sugromobrani.gromobrani.

  GromobraniGromobranine mogu potpuno otklonitne mogu potpuno otklonit svesve tetnetetneposljedice groma ali zato ih mogu znatno smanjiti iposljedice groma ali zato ih mogu znatno smanjiti iublaublaiti.iti.

  Po propisu gromobranske naprave moraju zaPo propisu gromobranske naprave moraju zatitititigraevinske objekte kaograevinske objekte kao to su na primjer:to su na primjer:

 • 7/22/2019 gromobranske instalacije

  3/10

  3

  Bolnice, razni domoviBolnice, razni domovi

  kole, kazalikole, kazalita, kina, crkveta, kina, crkve

  vojni objektivojni objekti

  skladiskladita tekuta tekuih goriva i drugih lako zapaljivih iih goriva i drugih lako zapaljivih ieksplozivnih materijalaeksplozivnih materijala

  tvornicetvornice

  izvoriizvorita energije, kao tornjevi za buta energije, kao tornjevi za buenje nafte,enje nafte,rafinerijska postrojenja, elektranerafinerijska postrojenja, elektrane

  Dijelovi grom. instalacijeDijelovi grom. instalacijeglavni prihvatni vodglavni prihvatni vod(nalazi se na krovu zgrade, odnosno(nalazi se na krovu zgrade, odnosnona sljemenu i zabatima i sluna sljemenu i zabatima i slui za prihvai za prihvaanje direktnoganje direktnogudara munje)udara munje)

  odvodiodvodi((spojevi izmeu glavnog prihvatnog voda ispojevi izmeu glavnog prihvatnog voda iuzemljivauzemljivaa koji idu rubom krova i okomito se spua koji idu rubom krova i okomito se sputaju niztaju nizzid)zid)

  spojni vodovispojni vodovi(povezuju sve metalne dijelove na krovu i(povezuju sve metalne dijelove na krovu idudue dijelove zgrade s glavnim prihvatnim vodom ilie dijelove zgrade s glavnim prihvatnim vodom iliodvodima)odvodima)

  uzemljivauzemljiva

  (postavlja se kao prsten oko zgrade na dubini(postavlja se kao prsten oko zgrade na dubini

  ccacca. 80cm i razmaku od zgrade 2 m koji povezuje. 80cm i razmaku od zgrade 2 m koji povezuje nprnpr. cijevi. cijeviza uzemljenje)za uzemljenje)

  mjerni spojmjerni spoj(spoj za odvajanje instalacije na krovu od(spoj za odvajanje instalacije na krovu oduzemljivauzemljivaa zbog odreivanja otpora uzemljenja i provjerea zbog odreivanja otpora uzemljenja i provjereinstalacije)instalacije)

  glavniglavni

  prihvatni vodprihvatni vod

  odvododvod

  spojnispojnivodovivodovi

  mjernimjernispojspoj

  uzemljivauzemljiva

  glavniglavni

  prihvatni vodprihvatni vodglavniglavni

  prihvatni vodprihvatni vod

  glavniglavni

  prihvatni vodprihvatni vod

 • 7/22/2019 gromobranske instalacije

  4/10

  4

  spojnispojni

  vodvod

  spojnispojni

  vodvodspojnispojni

  vodvod

  spojnispojni

  vodvod

  odvododvod

  mjernimjerni

  spojspoj

  odvododvod

  mjernimjernispojspoj

  uzemljivauzemljiva

  NaNaini postavljanja gromobranske instalacija naini postavljanja gromobranske instalacija na

  razlirazliitim krovovima (broj odvoda)itim krovovima (broj odvoda)

  Zgrade irine do 12 m i j edno-vodnimkrovom duljine do 20 m mora imatiprihvatni vod poloen du oba zabata i strehe

  Zgrada sa atorskim krovom irine do 12 m i duljine do 20 mmora imati glavni prihvatni vod poloen du sve etiri strehe idva zabata koji ine dijagonalu.

  Dovodna zgrada irine do 20 m i duljine krova do 20 m moraimati prihvatni vod poloen na krovu u obliku Z, tako da prihvatnivod poinje na jednom kraju strehe i protee se do njenog drugogkraja, pa nastavlja zabatom do sljemena, zatim sljemenom do drugog

  kraja, da bi se zabatom spustio prema drugoj strehi i tom strehompreao do drugog njenog kraja. Zgrade irine od 20 do 40 m i duljinekrova do 20 m mora imati glavni prihvatni vod poloen du obje strehete du sva etiri zabata i du sljemena.

 • 7/22/2019 gromobranske instalacije

  5/10

  5

  Zgrada s dvo-vodnim krovom irineiznad 20 m i duljine krova do 20 m

  mora imat glavni prihvatni vod poloendu sljemena,te du sva etiri zabatai du obje strjehe. Zgrade duljinekrova do 20 m moraju imati prihvatni

  vod du sva etiri zabata i obje strehe.

  Ako je krov zgrade dulji od 21 m do 40 m, onda glavniprihvatni vod mora biti poloen du sljemena, te du objestrehe i du sva etiri zabata. Na takvoj zgradi mora sepostaviti i u sredini duljine krova jo jedan vod. Koji jeparalelan sa zabatima, tako da taj vod raspolavlja krov nadvije jednake cjeline

  Dijelovi gromobranske instalacijeDijelovi gromobranske instalacije

  HvataljkaHvataljka

  Prvi element gromobranskePrvi element gromobranskeinstalacije jeinstalacije je hvataljkahvataljka..

  To je najistureniji dioTo je najistureniji diogromobrana i njegov je zadatakgromobrana i njegov je zadatakda na sebe privuda na sebe privue i preuzmee i preuzmeudarac groma i tako zaudarac groma i tako zatitititiobjekt ispod sebe.objekt ispod sebe.Hvataljka moHvataljka moe biti ue biti ue ilie iliipka.ipka.

  Hvataljke su metalneHvataljke su metalne ipkeipkeduljine 0,3 do 2 m, nazvaneduljine 0,3 do 2 m, nazvaneFranklinovimFranklinovim gromobranomgromobranomkoje se danas postavljaju samokoje se danas postavljaju samona vrhove vrlo uskih ina vrhove vrlo uskih i iljatihiljatihobjekata kaoobjekata kao to su tornjevi,to su tornjevi,zvonici, tvornizvonici, tvorniki dimnjaci iki dimnjaci islislino.no.

  Hvataljka uHvataljka uvrvrena zaena za

  dimnjak na sljemenu spojenadimnjak na sljemenu spojenaje na glavni prihvatni vodje na glavni prihvatni vod

  Hvataljka uHvataljka uvrvrena zaena za

  dimnjak uz strehu spojena nadimnjak uz strehu spojena na

  glavni prihvatni vodglavni prihvatni vod

 • 7/22/2019 gromobranske instalacije

  6/10

  6

  Hvataljka uHvataljka uvrvrena za sljemeena za sljeme

  krova s mekim pokrovomkrova s mekim pokrovom

  Glavni prihvatni vodGlavni prihvatni vod

  Glavni prihvatni vodGlavni prihvatni vodpovezuje sljeme i zabat sa odvodima, dupovezuje sljeme i zabat sa odvodima, du ovogovog

  voda nalaze se hvataljkevoda nalaze se hvataljkePrihvatni se vod moPrihvatni se vod moe voditi i ispod krovnog pokrova, ali tada potporee voditi i ispod krovnog pokrova, ali tada potporena koje se prihvatni vod una koje se prihvatni vod uvrvruje treba biti barem 20uje treba biti barem 20 cm iznad ivicecm iznad ivicesljemena i zabata na meusobnom razmaku odsljemena i zabata na meusobnom razmaku od 3 do 4 m kako se vidi i3 do 4 m kako se vidi ina slici. Ali takvo polaganje prihvatnog voda ni je dopuna slici. Ali takvo polaganje prihvatnog voda ni je doputeno nateno nazgradama koje su pokrivene lakim krovom, kao na poljoprivrednimzgradama koje su pokrivene lakim krovom, kao na poljoprivrednimzgradama gdje je potkrovlje lako zapaljivo.zgradama gdje je potkrovlje lako zapaljivo.

  OdvodiOdvodi ii

  spojni vodovispojni vodovi

  Drugi zadatak gromobranske instalacije je da prihvaDrugi zadatak gromobranske instalacije je da prihvaenuenustruju gromastruju groma sigurno odvede od hvataljke u zemljusigurno odvede od hvataljke u zemlju. Za. Zato se postavlja jedan ili vito se postavlja jedan ili viee odvodaodvoda..Oni moraju izdrOni moraju izdrati zagrijavanje nastalo prolaskom strujeati zagrijavanje nastalo prolaskom strujegroma kroz njih.groma kroz njih.

  Spojni vodoviSpojni vodovisu vodisu vodii istog materijala i presjeka kao ii istog materijala i presjeka kao iglavni prihvatni vod, a pomoglavni prihvatni vod, a pomou njih se meusobno spajajuu njih se meusobno spajajuhvataljke, glavni prihvatni vod, pomohvataljke, glavni prihvatni vod, pomoni prihvatni vod i sveni prihvatni vod i svemetalne plohe na objektu i izvan njega, te odmetalne plohe na objektu i izvan njega, te odvodi.vodi.

  Meusobno spajanje je potrebno da kad udari grom uMeusobno spajanje je potrebno da kad udari grom ugromobransku instalaciju ne nastane razlika naponagromobransku instalaciju ne nastane razlika naponaizmeu te instalacije i drugih metalnih dijelova na krovuizmeu te instalacije i drugih metalnih dijelova na krovu

  Kad ne bi svi dijelovi biliKad ne bi svi dijelovi bili

  spojenu meusobnospojenu meusobnonapon bi se izjednanapon bi se izjednaioio

  preskokom iskre, a ta iskrapreskokom iskre, a ta iskra

  bi mogla izazvati pobi mogla izazvati poarar

  drvene konstrukcije krovadrvene konstrukcije krova

  ili bi izazvala drugeili bi izazvala druge tete.tete.

  OdvodiOdvodi sluslue da povezujee da povezujehvataljke i prihvatni vod shvataljke i prihvatni vod s

  uzemljivauzemljivaem.em.

  Glavni odvod mora biti odGlavni odvod mora biti od

  istog presjeka i materijalaistog presjeka i materijala

  kao i prihvatni vod i morakao i prihvatni vod i mora

  zadovoljavati podatkezadovoljavati podatke

  navedene u tablici ispod.navedene u tablici ispod.

 • 7/22/2019 gromobranske instalacije

  7/10

  7

  Vertikalni oluk kaoVertikalni oluk kao

  odvododvod

  Pored glavnih odvoda mogu se koristiti iPored glavnih odvoda mogu se koristiti i druge metalnedruge metalnevertikalevertikaleako imaju dovoljan presjek kao to su na primjer:ako imaju dovoljan presjek kao to su na primjer:vodovodne cijevi, cijevi centralnog grijanja, metalnevodovodne cijevi, cijevi centralnog grijanja, metalnekonstrukcije dizala, antenski nosakonstrukcije dizala, antenski nosai sa svojim odvodom,i sa svojim odvodom,

  popoarne ljestve, metalne obloge zidova, limeni slivnik aliarne ljestve, metalne obloge zidova, limeni slivnik alisamo ako susamo ako su stistinini spojevi zalemljeni, a debljina bakrenogspojevi zalemljeni, a debljina bakrenoglima nije manja od 0,3 mm ili drugih limova barem 0,5 mm.lima nije manja od 0,3 mm ili drugih limova barem 0,5 mm.Metalni slivnik nisu pouzdani odvodi jer ih nagriza korozijaMetalni slivnik nisu pouzdani odvodi jer ih nagriza korozijapa ih izbjegavamo.pa ih izbjegavamo.

  DDetaljetalj prijelazaprijelaza odvodaodvoda ss krovakrova,, prekopreko vodoravnogvodoravnog iiokomitogokomitog olukaoluka nana okomitiokomiti odvododvod premaprema uzemljivauzemljivauu (max.(max.RR zakrivljenostizakrivljenosti odvodaodvoda 200 mm !)200 mm !)

  MehaniMehanika zaka zatitatita

  Dio odvoda od rastavne spojnicedo ulaska u tlo jeizloen oteenjima jer je na dohvatu prolaznicima imaterijalu koji se ponekad odlae uz zgradu, a mogu ga ivozila otetiti. Pa taj dio odvoda mehaniki zatitimo kutnimili U-eljezom.Mehanika zatita mora biti barem 1,5m visoka, a treba dazapoinje 10cm uzdignuto od poda tako da se vidi traka

  odvoda.

  Za mehaniku zatitu odvoda ne smije se upotrebljavatimetalna cijev, jer bi ona potpuno obuhvaala odvod, te biinduktivno djelovanje udara groma izazvalo vrtlone struje utakvoj cijevi i zbog slabog odvoda toplina cijevi toliko bih se

  zagrijala da bi njena toplina postala opasna za okolinu i zaodvod.

  Mehanika zatita odvoda

  pomou kutnog ili U-eljeza

  Kada je zatieno samo s prednje strane onda je

  osigurano bolje hlaenje pa induktivno djelovanjegroma nije znaajan.

  Propisi ne doputaju da se odvodi ugrauju uslivnike.

  Dio odvoda na ulazu sa zgrade u zemlju mora biti

  premazan vrelim bitumenom i to na duljini koja doseedo 30 cm iznad i ispod zemlje.

 • 7/22/2019 gromobranske instalacije

  8/10

  8

  UzemljivaUzemljivaTreTrei zadatak jei zadatak je da se struja gromada se struja groma to bolje odvede uto bolje odvede uzemlju.zemlju. Za to sluZa to sluee uzemljivauzemljivaiikoji se ukapaju ukoji se ukapaju uzemlju i spajaju na odvod.zemlju i spajaju na odvod.

  UzemljivaUzemljivai su metalne trake,i su metalne trake, ice,ice, ipke ili cijeviipke ili cijevipolopoloene ili ukopane u zemlju oko objekta koji seene ili ukopane u zemlju oko objekta koji se titi, utiti, urasporedu i na dubinama odreeni propisimarasporedu i na dubinama odreeni propisima, ovisi o, ovisi ovrsti tla u koje se polavrsti tla u koje se polau.u.

  Od kolike je vaOd kolike je vanosti kvaliteta tla u kojim sunosti kvaliteta tla u kojim suuzemljivauzemljivai vidi se iz podataka u sljedei vidi se iz podataka u sljedeoj tablici. Izoj tablici. Iz

  tablice se vidi datablice se vidi da to je veto je vei specifii specifini otpor tla, to jeni otpor tla, to jemanja elektrimanja elektrina vodljivost.na vodljivost.

  VrsteVrste uzemljivauzemljivaaa ::

  cijevnicijevni uzemljivauzemljiva trakastitrakasti uzemljivauzemljiva okrugliokrugli iianiani uzemljivauzemljiva kombiniranikombinirani uzemljivauzemljiva ((viviee cijevnihcijevnih

  povezanihpovezanih trakomtrakom)) prstenastiprstenasti uzemljivauzemljiva mremreastiasti uzemljivauzemljiva uzemljivauzemljiva zaza transformatorsketransformatorske stanicestanice

 • 7/22/2019 gromobranske instalacije

  9/10

  9

  Najpovoljnije je za uzemljiva upotrijebiti tzv. sabirni voduzemljenja, na koji se spoje svi pojedinani uzemljivai.

  Ako je uzemljenje kombinirano, sabirni vod uzemljenja jetzv. trakasti uzemljiva nazvan zato to je traka poloena

  prstenasto oko objekta koji se titi, na dubini veoj od 50cm, a udaljenost 2 m od zidova kako se i vidi na sliciispod.

  Na kamenitom ili ljunanom terenu teko je zadovoljiti zahtjevima

  propisa, pa se tada za postavljanje trake sabirnog voda uzemljenja

  kopaju duboki i iroki kanali koje se ispuni vodljivim materijalom.

  U to se onda poloi t raka uzemljivaa, ako ni to ne moe zadovoljiti

  uvijete mora se poveati duljina poloene trake , pa se postavi jo

  nekoliko meusobno povezanih prstena na propisnoj udaljenosti,

  kako se vidi na slici ispod

  Mjerenje otpora uzemljenjaOtpor cijelog sustava uzemljenja treba biti to manji, da

  bi neeljene struje generirale to manje padove naponau mrei, te tako bile neopasne za ovjeka, ivotinje iureaje u cijelom sustavu.

  Smatra se da je u industrijskim postrojenjima uzemljenjedobro ako je otpor uzemljenja manji od 20 Ohma, zatelekomunikacije manji od 5 Ohma, za trafo-stanice ispecijalne objekte ( bolnice, zrane luke, laboratoriji i sl)2 Ohma.

  Ako se u ispitnom krugu nalazi (FID) sklopka tada otporuzemljenja mora biti manji od 100 Ohma za Idn = 0,5 A

  Postoji nekoliko metoda mjerenje otpora uzemljenja alisve se metode oslanjaju na osnovnu a to je U-I metoda,koja se i najvie primjenjuje.

  Na slici ispod je prikazan mjerni krug U-I metode mjerenjaotpora uzemljenja, te raspodjela potencijala oko

  uzemljivaa kod U-I metode. Voltmetar (V) treba bitiposeban i izuzetno kvalitetan (osjetljiv)

  Frekvencija ispitnog signala

  mora se razlikovati barem za

  5Hz od viekratnika nazivne

  frekvencije ( kod nas je 50Hz)

  a mora biti u podruju 70-

  140Hz. Ispitni napon kod

  mjerenja otpora uzemljenja i

  ekvipotencijalnosti treba biti

  u podruju 4 - 24V, a struja

  kratkog spoja mora biti > ili =

  200 mA DC (=), s

  mogunosti izmjene polariteta

  u cilju eliminiranja naponskih

  galvanskih smetnja

 • 7/22/2019 gromobranske instalacije

  10/10

  10

  Postupak mjerenjaPostupak mjerenja Kroz uzemljiva se propusti odreena

  izmjenina struja i izmjeri pad napona, koji onaizaziva na otpor uzemljivaa.

  Za to je potrebno zabiti u zemlju pomonu sonduS2 i izmeu mjernog uzemljivaa i sonde S2prikljui izmjenini napon.

  Najvea gustoa struje bit e u blizini mjernoguzemljivaa i sonde S2.

  Najvei pad napona nastat e izmeuuzemljivaa i sonde.

  Napon U izmjeninog izvora nee se troiti samona otpor uzemljenja ispitivanog uzemljivaa Zve i na otpor uzemljenja sonde S2 ,pa jepotrebno zabiti jo jednu sondu S1.

  Voltmetar je prikljuen izmeu Z i S1 koji moraimati dovoljno velik unutranji otpor, koji e tadamjeriti pad napona na otporu ispitivanoguzemljivaa Z.

  Pri tome trebamo paziti da sonda S1 budedovoljno udaljena od uzemljivaa i sonde S2 a to

  je mjesto gdje je gustoa struje neznatna, nekipropisi trae da bude najmanje 20 do 25 mudaljena od ploastih i ipkastih uzemljivaa.

  Mjerni ureaji za mjerenje otpora uzemljenja iekvipotencijalnosti moraju generirati ispitnenapone u podruju 4 24V, a struja kratkog spojamora biti vea od 200mA, s mogunosti izmjenepolariteta da bi se odstranile smetnje galvanskognapona i ureaj mora imati sposobnost ispitivanjai pogonskog uzemljenja i zatitnog uzemljenja, temunjovodnog uzemljenja.

  ProraProraunun otporaotpora uzemljivauzemljivaaa

  cijevnicijevniuzemljivauzemljivad

  l

  lR

  u

  4log37.0

  =

  trakastitrakastiuzemljivauzemljivahd

  l

  l

  Ru

  =

  2

  log37.0

  ll --duduinainacijevicijevi[m][m]dd --promjerpromjercijevicijevi[m][m]--spec.spec. otporotporzemljezemlje

  ll --duduinainatraketrake[m][m]

  hh --dubinadubinaukapanjaukapanja[m][m]dd --ekvekv.. promjerpromjer=b/2 [m]=b/2 [m]bb --irinairinatraketrake[m][m]--spec.spec. otporotporzemljezemlje

  iianianiuzemljivauzemljivahd

  l

  lR

  u

  =

  2

  log37.0

  prstenastiprstenasti uzemljivauzemljivadh

  D

  DR

  u

  =

  64log37.0

  ll --duduinainatraketrake[m][m]DD --promjerpromjerprstenaprstena[m][m]hh --dubinadubinaukapanjaukapanja[m][m]dd --ekvekv.. promjerpromjer=b/2 [m]=b/2 [m]bb --irinairinatraketrake[m][m]--spec.spec. otporotporzemljezemlje

  ll --duduinainaiceice[m][m]hh --dubinadubinaukapanjaukapanja[m][m]dd --promjerpromjericeice[m][m]--spec.spec. otporotporzemljezemlje

  mremreastiasti uzemljivauzemljiva lDRm

  += 2

  ll --ukupnaukupnaduduinainapolopoloeneenetraketrakeuu mremreii[m][m]DD --ekvivalentniekvivalentnipromjerpromjer [m][m]hh --dubinadubinaukapanjaukapanja[m][m]--spec.spec. otporotporzemljezemljea,ba,b--stranicestranicepravokutnikapravokutnikamremreastogastoguzemljivauzemljivaaa

  baF

  FD

  =

  = 13.1


Recommended