of 66 /66

Sadržaj - zse.hrzse.hr/userdocsimages/revizor/ELKL_revizor_2015_nekonsolidirano_HR.pdf · ventilacijske instalacije, termo-plinske instalacije, hidro-instalacije, servisna djelatnost),

  • Upload
    others

  • View
    19

  • Download
    0

Embed Size (px)

Citation preview

Sadržaj

ELEKTROMETAL d.d. 1

stranica

Godišnje izvješće o poslovanju 2

Odgovornost Uprave za godišnje nekonsolidirane financijske

izvještaje

8

Izvješće neovisnog revizora 9-11

Nekonsolidirani izvještaj o dobiti i gubitku i ostaloj sveobuhvatnoj

dobiti razdoblja

12-13

Nekonsolidirani izvještaj o financijskom položaju na kraju razdoblja 14-15

Nekonsolidirani izvještaj o novčanim tokovima tijekom razdoblja 16

Nekonsolidirani izvještaj o promjenama kapitala tijekom razdoblja 17

Bilješke uz nekonsolidirane financijske izvještaje 18-65

Odobrenje nekonsolidiranih financijskih izvještaja 65

Godišnje izvješće o poslovanju

ELEKTROMETAL d.d. 2

Godišnje izvješće o poslovanju

Uprava predstavlja financijske izvještaje za Elektrometal d.d. za poslovnu godinu koja je završila

31. prosinca 2015.

Osnovni podaci o Društvu

Elektrometal d.d. svoj razvoj je započeo 12. prosinca 1946. godine, kada je osnovano poduzeće

Struja s ciljem obnove i elektrifikacije zemlje. Do 1963. godine poduzeću Struja pripojena su dva

poduzeća Elektrorad Koprivnica i Instalater Daruvar. Poduzeće Struja 1963. godine zapošljava 54

radnika, te mijenja naziv u Elektrometal, a naredne godine pripaja mu se poduzeće Metalac

Bjelovar sa 58 radnika. Tada je osnovna djelatnost proširena i obuhvaća izvođenje

elektroinstalacija, vodovodnih i instalacija centralnog grijanja, instalacija klimatizacije, ventilacije,

pneumatskog transporta, te instalacija zemnog i tekućeg plina, medicinskih plinova, rashladnih

postrojenja i dr. Godine 1970. izgrađeni su prvi kilometri plinovoda u gradu Bjelovaru zahvaljujući

poduzetnosti ljudi tadašnjeg društvenog poduzeća Elektrometal. Krajem te iste godine i početkom

1971. godine priključuju se prvi potrošači na plinski sustav, te tako Elektrometal počinje s

obavljanjem djelatnosti distribucije plina. Nakon ove odluke o plinofikaciji, zahvaljujući

Elektrometal-u, danas se može utvrditi da je grad Bjelovar plinoficiran gotovo u cijelosti (cca 98%),

dok je plinoficiranost ostalog distributivnog područja također vrlo visoka i zastupljena je u oko

60% naselja na području općina na kojima je Elektrometal – distribucija plina d.o.o. distributer

plina.

Proizvodnja vatrootpornih vrata započeta je još 1982. godine. U 1999. godini započeta je

proizvodnja aluminijske bravarije u postojećim objektima PJ Proizvodnja.

Danas društvo posluje pod tvrtkom Elektrometal dioničko društvo za izvođenje instalatersko-

montažerskih radova, proizvodnju vatrootpornih elemenata, distribuciju plina, te inženjering

izgradnju investicijskih objekata.

Poduzeće Elektrometal, u skladu s odlukom o pretvorbi od 7.5.1992. te rješenjem Agencije za

restrukturiranje i razvoj Republike Hrvatske od 8.2.1993. godine, izvršilo je pretvorbu kapitala iz

bivšeg društvenog poduzeća s potpunom odgovornošću u dioničko društvo za inženjering izgradnju

investicijskih objekata, trgovinu, te distribuciju plina i toplinske energije. Osnivačka glavnica iznosi

8.386.700 DEM. Upis u trgovački registar proveden je 19.12.1995. godine. Odlukom o povećanju

temeljnog kapitala od 2.7.2004. godine izmijenjen je član 9. Statuta Društva koji se odnosi na

visinu temeljnog kapitala društva te je temeljni kapital povećan s iznosa od 31.192.760 kn

(protuvrijednost u kunama na dan održavanja Glavne Skupštine 3.11.1995. godine), za iznos od

676.700 kn na iznos od 31.869.460 kn, tako da nominalna vrijednost dionice iznosi 380 kn.

Sjedište Društva je u Bjelovaru, na adresi Ferde Rusana 21. Posluje kao jedinstveno poduzeće

organizirano kroz četiri poslovne jedinice (PJ Montaža Bjelovar, PJ Proizvodnja, PJ Montaža

Daruvar i PJ Montaža Koprivnica), Sektor komercijale, Službu informatike, Službu općih poslova,

računovodstva i financija, opskrbe i zaštite na radu.

Osnovna djelatnost Društva je izvođenje montažerskih radova (električne instalacije, termo-

ventilacijske instalacije, termo-plinske instalacije, hidro-instalacije, servisna djelatnost), zatim

proizvodni program koji obuhvaća izradu i montažu vatrootpornih vrata, prozora, stakla, ormara,

sigurnosnih ormara, aluminijske bravarije, limenih modularnih razvodnih ormara i pultova, opskrba

plinom te inženjering izgradnja investicijskih objekata.

Godišnje izvješće o poslovanju

ELEKTROMETAL d.d. 3

07.studenog 2011. donesena je odluka o pripajanju povezanog društva Emgrad d.o.o.društvu

Elektrometal d.d. Upis je proveden 18. siječnja 2012.godine.

07.siječnja 2013. društvo je podnijelo zahtjev za pokretanje predstečajne nagodbe, obzirom da na

dan stupanja Zakona o financijskom poslovanju (01.10.2012.g.) na snagu su se stekli uvjeti, a do

31.12.2012. godine Društvo nije uspjelo isplatiti zaostale plaće i osigurati likvidnost.

11.02.2013.otvoren je postupak predstečajne nagodbe, koji je na ročištu 10. lipnja 2013.odbijen.

11.lipnja 2013. Nagodbeno vijeće je izdalo prijedlog za pokretanje stečajnog postupka. Društvo je

u dogovoru sa vjerovnicima izradilo novi plan financijskog i operativnog restrukturiranja koji je na

ročištu 6.rujna 2013. prihvaćen od strane vjerovnika. Na ročištu na Trgovačkom sudu u Bjelovaru

11.prosinca 2013. nagodba je usvojena, no nije pravomoćna uslijed žalbe Prirodnog plin Upravnom

sudu u Zagrebu. Visoki trgovački sud je uvažio žalbu i predmet vratio na ponovni postupak.

Presudom Upravnog suda od 31.ožujka 2015. poništeno je Rješenje Ministarstva financija od

30.listopada 2013. po kojem Ministarstvo financija u roku od 60 dana treba riješiti žalbu Prirodnog

plina, sada INA-industrija nafte Zagreb. Pravomoćno rješenje o sklopljenoj PSN još uvijek

nemamo.

07.studena 2014. održana je izvanredna glavna skupština Društva na kojoj je donesena odluka o

smanjenju temeljnog kapitala gdje se iznos dionice sa 380 kn smanjuje na 10 kn. Odluka još nije

provedena na Trgovačkom sudu, niti u poslovnim knjigama Društva.

Operativni i financijski pregled poslovne godine

U 2015. godini nastavljena je poslovna suradnja sa našim kupcima i dobavljačima koja je započeta

u proteklim godinama, a istovremeno je i proširena, kao i svake godine sa novim.

Budući da naša djelatnost ovisi o investicijama kupaca, oni se stalno mijenjaju. Tijekom godine

nastavljeni su poslovni odnosi s kupcima: Ligo Grupa d.o.o., Elkom d.o.o., Graditelj svratišta

d.o.o., Obiteljski dom za starije i nemoćne Sv. Ana, Titan Constructa d.o.o., RI-Petrol d.o.o.,

Ferrostil mont d.o.o., Ariš Jarc d.o.o., Elektro-Cecić d.o.o., Eko inženjering d.o.o., Ljevaonica

Bjelovar d.o.o., Gradnja Osijek d.o.o., Kamgrad d.o.o., Radnik d.d., Tehnika d.d., Elektro-čelik

d.o.o., Pet-prom d.o.o., GP Krk d.d., Ugo Grupa d.o.o., Ministarstvo pravosuđa RH, Projektgradnja

d.o.o., Alarm automatika d.o.o., Sokol Marić d.o.o., Međimurje PMP d.o.o., Bravarija Piljek, H.A.D.

d.o.o., Elektrocentar Petek d.o.o., Vuković Company d.o.o., Kolnoa vrata d.o.o., Intertehno art

d.o.o., HM Patria d.o.o., Mozaik d.o.o., Hižomont d.o.o. i drugi.

Od ugovorenih poslova u 2015. godini spomenut ćemo samo najznačajnije:

Učenički dom Bjelovar

Srednja obrtnička škola Sisak

Općinski sud Metković

Osnovna škola sa sportskom dvoranom u Popovači

Benzinske postaje razne lokacije

Termoelektrana Babina Greda

Lagermax

Građevinski fakultet Osijek

Godišnje izvješće o poslovanju

ELEKTROMETAL d.d. 4

Plivalište u Vukovaru

Proizvodna hala Jasenovac

Hotel Jure Šibenik

Studentski dom

Društvo je tijekom 2008. godine ostvarilo značajno povećanje prihoda sukladno tržišnim uvjetima.

Građevinarstvo i povezane usluge značajno su pogođene u poslovanju od 2009. godine uslijed

ekonomske krize, koja nije zaobišla niti naše Društvo. Prihodi, a time i rezultati Društva značajno

su smanjeni. U 2010. godini, uslijed problema sa naplatom potraživanja, te značajnim smanjenjem

tržišnih cijena tijekom 2010. i 2011. godine velikog broja građevinskih tvrtki, Društvo je bilo

primorano preuzimati nekretnine u svrhu naplate potraživanja. Navedeno je utjecalo značajno na

iznose ispravka vrijednosti nekretnina, koje su preuzete u svrhu problema u naplati potraživanja i

to po cijenama na koje društvo nije moglo utjecati. Dakle, gubici iskazani u 2010. i 2011. godini u

najmanjoj su mjeri vezani uz operativno poslovanje, te su u najvećoj mjeri vezani uz tešku tržišnu

situaciju u građevinarstvu uzrokovanu ekonomskom krizom. Značajan iznos gubitka iskazan

prilikom izrade financijskih izvještaja za 2015. godinu uzrokovan je nastavkom ekonomske krize,

koje se očitovalo još većim smanjenjem tržišnih cijena, po kojima je Društvo izvodilo radove, a u

svrhu postizanja punog kapaciteta zaposlenosti. Ostvareni operativni gubici djelomično su i produkt

provođenja daljnjih ispravaka vrijednosti zaliha i svih potraživanja za koja se je procijenilo da bi

moglo biti problema sa naplatom, bez obzira na starost.

Najznačajniji događaji tijekom godine

Dana 24.7.2015. godine održana je Glavna Skupština društva, na kojoj je usvojeno godišnje

izvješće za 2014. godinu.

Zbog velikih problema s likvidnošću, 2015. godina završava sa zakašnjenjem od jedne neisplaćene

plaće zaposlenicima. Uprava Društva pokušava naći rješenje. Kako je došlo do izmjena u Zakonu o

osiguranju potraživanja radnika koji se primjenjuje od 1.rujna 2015. tokom studena došlo je do

blokade budući da nije u roku isplaćena plaća za rujan. Kasnije se stanje blokade izbjeglo budući

da se uspjelo isplatiti minimalnu plaću do zadnjeg dana u mjesecu za prethodni mjesec, a kada se

stekli uvjeti i plaću do punog iznosa.

Planovi za 2016. godinu i vanjski utjecaji

Primarni zadatak Društva u 2016. godini je uspješno završiti postupak predstečajne nagodbe, jer u

suprotnom nastupa stečaj. U tom smislu ulažu se veliki napori kako bi veći dio naših vjerovnika

podržao plan operativnog i financijskog restrukturiranja te kako bi se izbjeglo najgore moguće

rješenje za sve.

Paralelno s postupkom predstečajne nagodbe, ulažu se također veliki napori u pronalasku novog

posla, u privođenja postojećih ugovora uspješno kraju, te u naplati što većeg dijela potraživanja od

kupaca – to su ujedno i glavni ciljevi u 2016. godini.

Paralelno s navedenim ciljevima koji su prvenstveno vezani na vanjske utjecaje, plan je uspješno

provesti i operativno restrukturiranje unutar Društva te maksimalno racionalizirati sve postojeće

troškove i resurse.

Godišnje izvješće o poslovanju

ELEKTROMETAL d.d. 5

Poslujući u izuzetno zahtjevnim uvjetima tržišta moramo postaviti čvrste temelje za nastavak

poslovanja kako bismo se dugoročno uspjeli održati na tržištu. Povećanjem efikasnosti razvijat

ćemo i plasirati naše proizvode na tržište, te nastojati postići što bolje poslovne i financijske

rezultate s ciljem ostvarenja konkurentske prednosti. Trajnim ulaganjem u znanje i vještine svojih

radnika održat ćemo korak s rastućom konkurencijom.

Gospodarska situacija u Hrvatskoj u 2015. godini je bila lošija od prethodne godine i uvjeti

privređivanja postali su još teži. Situacija vezana na investicijske aktivnosti je također bila lošija

nego prethodne godine i u tim uvjetima dobivanje posla na tržištu je izuzetno teško. Poslovi se

većinom dobivaju na natječajima, tu je cijena najniža, a ništa nije bolja situacija niti sa velikim

privatnim investitorima.

Informacije o stjecanju vlastitih dionica

Društvo u skladu sa Zakonom o trgovačkim društvima nema formirane rezerve za stjecanje

vlastitih dionica. Na dan 31.12.2015. godine u portfelju Društva nema vlastitih dionica.

Nadzorni odbor

U 2015. godini članovi Nadzornog odbora nisu se mijenjali te su postojeći članovi koje bira Glavna

skupština, a oni su:

član gosp. Marko Ćurić

član gosp. Igor Kokoruš

član gosp. Slavko Polančec

dok su članovi koji su imenovani od strane Grada Bjelovara, gospodin Boško Graber i gospodin

Branko Herman. Imenovani član ispred radničkog vijeća je Željko Srebrenović koji je ujedno i

predsjednik Nadzornog odbora. Tokom godine (18.06.2015.) gosp. Igor Kokoruš podnio je

ostavku.

Uprava

Na sjednici Nadzornog odbora 08.12..2014. godine imenovan je Predsjednik Uprave gosp. Ivan

Vukoja. Zamjenik predsjednika Uprave gosp. Adolf Žager imenovan je na sjednici Nadzornog

odbora 11.12.2014. Njihov mandat rada teče od 30.12.2014., a trebao bi završiti 29.12.2019.

Ljudski potencijali

Na dan 31.12.2015. godine prosječan broj zaposlenih je 207. Zaposlenost kapaciteta bila je nešto

manja nego protekle 2014. godine. Broj zaposlenih na temelju sati je 194 zaposlenika. Od toga

broja 21 zaposlenik je stalno na bolovanju.

Godišnje izvješće o poslovanju

ELEKTROMETAL d.d. 6

U 2015. godini isplaćena je prosječna bruto plaća u iznosu 4.920,78 kn, što nakon odbitka

doprinosa, poreza i prireza iznosi 3.715,39 kn. Trošak rada u našem Društvu možemo

okarakterizirati kao primjeren mjestu i vremenu, međutim na tržištu se cijena rada vrlo teško

postiže. Iako ne najvažniji i jedini motiv, visina plaće i redovita isplata plaće trebala bi biti ipak

značajna sastavnica zadovoljstva zaposlenika.

Smanjenje troškova osoblja u 2015. godini u odnosu na 2014. godinu je 10,77%. Ukupan iznos

troškova plaća i nadnica sa pripadajućim doprinosima iz i na plaću, te porezima i prirezima je za

2015. godinu 15.413.389,98 kn. Navedeno smanjenje rezultat je nezaposlenosti, ali i smanjenja

broja zaposlenih i radi smanjenja obujma poslovanja osobito tijekom zadnjih mjeseci poslovanja.

Ako se u obzir uzmu svi troškovi zaposlenika, uključujući i troškove prijevoza na rad, dnevnice,

regres za godišnje odmore i sl., iznos ukupnih troškova osoblja penje se do 20 mil. kn. Slijedeća

tablica prikazuje detaljnu razradu ukupnih troškova osoblja i njihov sumarni iznos u usporedbi s

prethodnim godinama.

Ukupni troškovi osoblja 2013. 2014. 2015.

Plaće radnicima 21.660.691 17.274.288 15.413.390

Troškovi prijevoza na posao 1.231.351 1.076.332 1.011.828

Regres za godišnji odmor 1.800 0 334.800

Naknade radnicima 176.785 190.105 289.169

Dnevnice 84.810 76.821 82.112

Terenski dodatak 1.368.226 1.194.993 1.541.845

Troškovi prijevoza na 141.336 168.592 180.160

Korištenje radnog vremena u 2015.

godini Broj ljudi

Preraspodjela 4

Godišnji odmori 17

Blagdani 7

Bolovanje na teret Društva 7

Bolovanje na teret HZZO-a 14

Nije radilo 49

Radilo mjesečno 158

Ukupan broj zaposlenih 207

Trg žrtava fašizma 14

10 000 Zagreb

www.kopun.hr

[email protected]

ELEKTROMETAL d.d. 9

Izvješće neovisnog revizora

Dioničarima društva ELEKTROMETAL d.d.

Izvješće o nekonsolidiranim financijskim izvještajima

Obavili smo reviziju priloženih nekonsolidiranih financijskih izvještaja Društva ELEKTROMETAL d.d.,

koji obuhvaćaju nekonsolidirani izvještaj o financijskom položaju na dan 31. prosinca 2015. godine,

nekonsolidirani izvještaj o dobiti i gubitku i ostaloj sveobuhvatnoj dobiti razdoblja, nekonsolidirani

izvještaj o novčanim tokovima tijekom razdoblja, nekonsolidirani izvještaj o promjenama kapitala

tijekom razdoblja te nekonsolidirani sažetak značajnih računovodstvenih politika i drugih

objašnjavajućih informacija.

Odgovornost Uprave za financijske izvještaje

Uprava je odgovorna za sastavljanje i fer prezentaciju tih nekonsolidiranih financijskih izvještaja u

skladu s Međunarodnim standardima financijskog izvještavanja, koji su na snazi u Republici

Hrvatskoj, i za one interne kontrole za koje Uprava odredi da su potrebne za omogućavanje

sastavljanja financijskih izvještaja koji su bez značajnog pogrešnog prikazivanja uslijed prijevare ili

pogreške.

Revizorova odgovornost

Naša je odgovornost izraziti mišljenje o tim nekonsolidiranim financijskim izvještajima temeljeno na

našoj reviziji. Reviziju smo obavili u skladu s Međunarodnim revizijskim standardima. Ti standardi

zahtijevaju da postupamo u skladu s etičkim zahtjevima i planiramo te obavimo reviziju kako bismo

stekli razumno uvjerenje o tome jesu li nekonsolidirani financijski izvještaji bez značajnog

pogrešnog prikazivanja.

Revizija uključuje obavljanje postupaka radi dobivanja revizijskih dokaza o iznosima i objavama u

nekonsolidiranim financijskim izvještajima. Odabrani postupci ovise o revizorovoj prosudbi, kao i o

procjeni rizika značajnog pogrešnog prikazivanja nekonsolidiranih financijskih izvještaja uslijed

prijevare ili pogreške. U stvaranju tih procjena rizika, revizor razmatra interne kontrole relevantne

za subjektovo sastavljanje i fer prezentaciju nekonsolidiranih financijskih izvještaja kako bi se

oblikovali revizijski postupci koji su primjereni u okolnostima, ali ne i za namjenu izražavanja

mišljenja o učinkovitosti internih kontrola poslovnog subjekta.

Revizija također uključuje ocjenjivanje primjerenosti primijenjenih računovodstvenih politika i

razumnosti računovodstvenih procjena koje je stvorio menadžment, kao i ocjenjivanje cjelokupne

prezentacije nekonsolidiranih financijskih izvještaja.

Trg žrtava fašizma 14

10 000 Zagreb

www.kopun.hr

[email protected]

ELEKTROMETAL d.d. 10

Vjerujemo da su revizijski dokazi koje smo pribavili dostatni i primjereni da osiguraju osnovu za

naše revizijsko mišljenje.

Mišljenje

Prema našem mišljenju, nekonsolidirani financijski izvještaji fer prezentiraju, u svim značajnim

odrednicama, financijski položaj Društva ELEKTROMETAL d.d. na 31. prosinca 2015. godine,

njegovu financijsku uspješnost i njegove novčane tokove za tada završenu godinu u skladu s

Međunarodnim standardima financijskog izvještavanja, koji su na snazi u Republici Hrvatskoj.

Isticanje pitanja

Skrećemo pozornost na bilješku 2.1. Osnova za sastavljanje financijskih izvještaja, koja opisuje

visoke kratkoročne obveze Društva i niski stupanj vlastitog financiranja, te korake koja Uprava

poduzima sukladno Zakonu o financijskom poslovanju i predstečajnoj nagodbi kako bi ublažila taj

rizik. Društvo se nalazi u postupku predstečajne nagodbe posljednje tri godine, što za posljedicu

ima otežani pristup prilikom ugovaranja novih poslova, te nema mogućnosti zaduženja pri

financijskim institucijama. Uslijed značajnih gubitaka u poslovanju, nemogućnosti povećanja

poslovne aktivnosti, nemogućnosti pristupa financijskim sredstvima, te nemogućnosti prodaje

dijela imovine koja nije predviđena za namirenje u postupku predstečajne nagodbe, Društvo se

nalazi u teškoj financijskoj situaciji, te pod pretpostavkom da okončanje predstečajnog postupka

neće biti u kraćem razdoblju (u roku do 6 mjeseci) postoje veliki izgledi da će Uprava Društva biti

prisiljena pokrenuti stečajni postupak, a uslijed nemogućnosti isplate plaća i tekućih obveza prema

dobavljačima (bez isplate obveza definiranih postupkom predstečajne nagodbe). Navedene

okolnosti, kao i ostala pitanja koja su opisana u bilješci 2.1., ukazuju na postojanje moguće

neizvjesnosti u vezi nastavka daljnjeg poslovanja Društva. U vezi s tim pitanjem naše mišljenje nije

s rezervom.

Ostale zakonske i regulatorne obveze

Uprava Društva odgovorna je za sastavljanje Godišnjeg izvješća Društva. Slijedom odredbi Zakona

o računovodstvu (Narodne novine 109/2007, 54/2013, 121/2014) u obvezi smo izraziti mišljenje o

usklađenosti Godišnjeg izvješća Društva s godišnjim financijskim izvještajima Društva. Prema

našem mišljenju, na temelju obavljene revizije godišnjih financijskih izvještaja Društva i usporedbe

s Godišnjim izvješćem Društva za godinu koja je završila 31. prosinca 2015. godine, financijske

informacije iznijete u Godišnjem izvješću Društva, odobrenim za njihovo izdavanje od strane

Uprave Društva 29. travnja 2016. godine, u skladu su, u svim značajnim odrednicama, s

financijskim informacijama iznijetim u godišnjim financijskim izvještajima Društva prikazanim na

stranicama 12 do 65 na koje smo iskazali mišljenje kao što je iznijeto u odjeljku Mišljenje.

Nekonsolidirani izvještaj o dobiti i gubitku i ostaloj sveobuhvatnoj dobiti

razdoblja za godinu završenu 31. prosinca 2015. godine

ELEKTROMETAL d.d. 12

(svi iznosi izraženi su u kunama)

Bilješka

2014.

2015.

POSLOVNI PRIHODI

33.292.150

38.275.282

Prihodi od prodaje

6.

30.362.411

34.128.914

Ostali poslovni prihodi

7.

2.929.739

4.146.368

POSLOVNI RASHODI

49.060.748

60.407.163

Promjene vrijednosti zaliha proizvodnje u tijeku i gotovih proizvoda

(286.403)

68.896

Materijalni troškovi

18.527.734

22.645.820

a) troškovi sirovina i materijala

8.

16.176.252

19.852.296

b) troškovi prodane robe

9.

212.781

455.188

c) ostali vanjski troškovi

10.

2.138.701

2.338.336

Troškovi osoblja

11.

17.274.288

15.413.390

a) neto plaće i nadnice

11.116.960

9.998.422

b) troškovi poreza i doprinosa iz plaća

3.678.845

3.149.456

c) doprinos na plaće

2.478.483

2.265.512

Amortizacija

12.

3.343.251

3.322.046

Ostali troškovi

13.

4.218.274

4.568.127

Vrijednosno usklađivanje

3.550.989

8.660.531

a) dugotrajne imovine (osim financijske imovine)

-

-

b) kratkotrajne imovine (osim financijske imovine)

14.

3.550.989

8.660.531

Rezerviranja

15.

60.421

1.475.339

Ostali poslovni rashodi

16.

2.372.194

4.253.013

FINANCIJSKI PRIHODI

17.

1.283.914

1.227.233

Kamate, tečajne razlike, dividende i slični prihodi iz odnosa s povezanim poduzetnicima

754.177

716.590

Kamate, tečajne razlike, dividende i slični prihodi iz odnosa s nepovezanim poduzetnicima i drugim osobama

529.649

510.572

Dio prihoda od pridruženih poduzetnika i sudjelujućih interesa

-

-

Nerealizirani dobici (prihodi) od financijske imovine

-

-

Ostali financijski prihodi

88

71

FINANCIJSKI RASHODI

18.

234.842

509.383

Kamate, tečajne razlike i drugi rashodi s povezanim poduzetnicima

52.965

95.853

Kamate, tečajne razlike i drugi rashodi iz odnosa s

nepovezanim poduzetnicima i drugim osobama 176.212

405.869

Nerealizirani gubici (rashodi) financijske imovine

-

-

Ostali financijski rashodi

5.665

7.661

UKUPNI PRIHODI

34.576.064

39.502.515

UKUPNI RASHODI

49.295.590

60.916.545

Gubitak prije oporezivanja

(14.719.526)

(21.414.030)

Porez na dobit

19.

-

-

GUBITAK RAZDOBLJA

(14.719.526)

(21.414.030)

Nekonsolidirani izvještaj o dobiti i gubitku i ostaloj sveobuhvatnoj dobiti

razdoblja za godinu završenu 31. prosinca 2015. godine

ELEKTROMETAL d.d. 13

(svi iznosi izraženi su u kunama)

2014.

2015.

DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA

(14.719.526)

(21.414.030)

OSTALA SVEOBUHVATNA DOBIT/GUBITAK PRIJE POREZA

(45.865)

26.991

Tečajne razlike iz preračuna inozemnog poslovanja

-

-

Promjene revalorizacijskih rezervi dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine

-

-

Dobit ili gubitak s osnove ponovnog vrednovanja financijske imovine raspoložive za prodaju

(45.865)

26.991

Dobit ili gubitak s osnove učinkovite zaštite novčanog toka

-

-

Dobit ili gubitak s osnove učinkovite zaštite neto ulaganja u inozemstvu

-

-

Udio u ostaloj sveobuhvatnoj dobiti/gubitku pridruženih poduzetnika

-

-

Aktuarski dobici/gubici po planovima definiranih primanja

-

-

POREZ NA OSTALU SVEOBUHVATNU DOBIT

RAZDOBLJA -

-

NETO OSTALA SVEOBUHVATNA DOBIIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA

(45.865)

26.991

SVEOBUHVATNA DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA

(14.765.391)

(21.387.039)

Popratne bilješke sastavni su dio ovih financijskih izvještaja.

Nekonsolidirani izvještaj o financijskom položaju na kraju razdoblja

na dan 31. prosinca 2015. godine

ELEKTROMETAL d.d. 14

(svi iznosi izraženi su u kunama)

Bilješka

2014.

2015.

Potraživanja za upisani, a neuplaćeni kapital

-

-

DUGOTRAJNA IMOVINA

65.158.772

60.001.203

Nematerijalna imovina

21.

196.966

16.022

Izdaci za razvoj

103.829

383

Koncesije, patenti, licencije, robne i uslužne marke, softwer i ostala prava

93.137

15.639

Materijalna imovina

22.

38.584.764

34.725.250

Zemljište

3.745.715

3.745.715

Građevinski objekti

17.795.935

15.612.641

Postrojenja i oprema

4.021.041

3.718.350

Alati, pogonski inventar i transportna imovina

1.671.867

830.588

Materijalna imovina u pripremi

1.872.795

1.538.946

Ostala materijalna imovina

27.697

27.697

Ulaganja u nekretnine

9.449.714

9.251.313

Financijska imovina

23.

26.332.805

25.022.361

Udjeli (dionice) kod povezanih poduzetnika

8.727.814

8.727.814

Dani zajmovi povezanim poduzetnicima

17.006.112

15.878.229

Sudjelujući interesi (udjeli)

91.800

91.800

Ulaganja u vrijednosne papire

297.527

324.518

Dani zajmovi, depoziti i slično

209.552

-

Potraživanja

24.

44.237

237.570

Ostala potraživanja

44.237

237.570

Odgođena porezna imovina

-

-

KRATKOTRAJNA IMOVINA

57.745.872

45.712.052

Zalihe

25.

26.321.714

24.205.939

Sirovine i materijal

6.925.420

5.010.532

Proizvodnja u tijeku

15.424.631

15.393.351

Gotovi proizvodi

1.592.973

1.524.077

Predujmovi za zalihe

2.355.884

2.255.173

Dugotrajna imovina namijenjena prodaji

22.806

22.806

Biološka imovina

-

-

Potraživanja

20.934.549

12.185.122

Potraživanja od povezanih poduzetnika

27.

334.032

40.683

Potraživanja od kupaca

26.

19.343.101

11.099.582

Potraživanja od zaposlenika i članova poduzetnika

28.

394.385

188.049

Potraživanja od države i drugih institucija

29.

863.031

797.166

Ostala potraživanja

30.

-

59.642

Financijska imovina

31.

10.273.856

9.127.924

Dani zajmovi povezanim poduzetnicima

8.186.085

9.127.882

Dani zajmovi, depoziti i slično

2.087.771

42

Novac u banci i blagajni

32.

215.753

193.067

PLAĆENI TROŠKOVI BUDUĆEG RAZDOBLJA I OBRAČUNATI PRIHODI

33.

1.020.457

1.318.352

UKUPNA AKTIVA

123.925.101

107.031.607

IZVANBILANČNI ZAPISI

856

856

Nekonsolidirani izvještaj o financijskom položaju na kraju razdoblja

na dan 31. prosinca 2015. godine

ELEKTROMETAL d.d. 15

(svi iznosi izraženi su u kunama)

Bilješka

2014.

2015.

KAPITAL I REZERVE

(90.032.709)

(111.419.748)

Temeljni (upisani) kapital

34.

31.869.460

31.869.460

Kapitalne rezerve

-

-

Rezerve iz dobiti

-

-

zakonske rezerve

-

-

rezerve za vlastite dionice

-

-

vlastite dionice i udjeli (odbitna stavka)

-

-

statutarne rezerve

-

-

ostale rezerve

-

-

Revalorizacijske rezerve

35.

(1.058.640)

(1.031.649)

Preneseni gubitak

(106.124.003)

(120.843.529)

Gubitak poslovne godine

(14.719.526)

(21.414.030)

REZERVIRANJA

-

-

DUGOROČNE OBVEZE

8.307.959

7.259.276

Obveze prema povezanim poduzetnicima

36.

7.474.254

6.877.542

Obveze prema bankama i drugim financijskim institucijama

37.

833.705

381.734

KRATKOROČNE OBVEZE

204.323.118

208.732.406

Obveze prema povezanim poduzetnicima

38.

8.845.653

9.731.242

Obveze za zajmove, depozite i slično

39.

203.333

196.555

Obveze prema bankama i drugim financijskim institucijama

40.

80.263.773

80.263.862

Obveze za predujmove

3.801.676

3.768.850

Obveze prema dobavljačima

41.

84.864.843

84.897.386

Obveze po vrijednosnim papirima

42.

1.164.681

1.164.681

Obveze prema poduzetnicima u kojima postoje sudjelujući interesi

-

-

Obveze prema zaposlenicima

43.

2.055.777

4.197.793

Obveze za poreze, doprinose i slična davanja

44.

22.004.838

22.763.466

Obveze po osnovi udjela u rezultatu

45.

936.321

936.321

Obveze po osnovi dugotrajne imovine namijenjene prodaji

-

-

Ostale kratkoročne obveze

182.223

812.250

ODGOĐENO PLAĆANJE TROŠKOVA I

PRIHOD BUDUĆEG RAZDOBLJA 46.

1.326.733

2.459.673

UKUPNA PASIVA

123.925.101

107.031.607

IZVANBILANČNI ZAPISI

856

856

Popratne bilješke sastavni su dio ovih financijskih izvještaja.

Nekonsolidirani izvještaj o novčanim tokovima tijekom razdoblja

za godinu završenu 31. prosinca 2015. godine

ELEKTROMETAL d.d. 16

(svi iznosi izraženi su u kunama)

2014.

2015.

NOVČANI TIJEK OD POSLOVNIH AKTIVNOSTI

(5.933.068)

2.079.607

Dobit prije poreza

(14.719.526)

(21.414.030)

Amortizacija

3.343.251

3.322.046

Povećanje/smanjenje kratkoročnih obveza

-

1.590.834

Povećanje/smanjenje zaliha

2.822.422

2.115.776

Povećanje/smanjenje kratkotrajnih potraživanja

4.599.184

8.749.428

Ostalo povećanje/smanjenje novčanog toka

(1.978.399)

7.715.553

NOVČANI TIJEK OD INVESTICIJSKIH AKTIVNOSTI

3.366.365

(2.383.205)

Novčani primici od prodaje dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine

17.896

368.726

Novčani primici od prodaje vlasničkih i dužničkih instrumenata

-

-

Novčani primici od kamata

-

1.501.310

Novčani primici od dividendi

-

-

Ostali novčani primici od investicijskih aktivnosti

3.457.114

5.054.286

Novčani izdaci za kupnju dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine

(108.645)

(254.802)

Novčani izdaci za stjecanje vlasničkih i dužničkih financijskih instrumenata

-

-

Ostali novčani izdaci od investicijskih aktivnosti

-

(9.052.725)

NOVČANI TIJEK OD FINANCIJSKIH AKTIVNOSTI

2.330.168

280.912

Novčani primici od izdavanja vlasničkih i dužničkih financijskih instrumenata

-

-

Novčani primici od glavnice kredita, zadužnica, pozajmica i drugih posudbi

-

2.236.561

Ostali primici od financijskih aktivnosti

5.541.372

-

Novčani izdaci za otplatu glavnice kredita i obveznica

(2.744.208)

(1.955.649)

Novčani izdaci za isplatu dividendi / udjela u dobiti

-

-

Novčani izdaci za financijski najam

-

-

Novčani izdaci za otkup vlastitih dionica

-

-

Ostali novčani izdaci od financijskih aktivnosti

(466.996)

-

UKUPNI NETO NOVČANI TIJEK

(236.535)

(22.686)

NOVAC I NOVČANI EKVIVALENTI NA POČETKU RAZDOBLJA

452.288

215.753

NOVAC I NOVČANI EKVIVALENTI NA KRAJU RAZDOBLJA

215.753

193.067

Popratne bilješke sastavni su dio ovih financijskih izvještaja.

Nekonsolidirani izvještaj o promjenama kapitala tijekom razdoblja

za godinu završenu 31. prosinca 2015. godine

ELEKTROMETAL d.d. 17

- u kunama -

Opis Temeljni (upisani) kapital

Kapitalne rezerve

Rezerve iz dobiti

Revalorizacijske rezerve

Preneseni gubitak

Gubitak poslovne godine

UKUPNO

Stanje na dan 01.01.2014.

31.869.460 - - (1.012.775) (75.541.003) (30.583.000) (75.267.318)

Gubici po imovini

raspoloživoj za prodaju - - - (45.865) - - (45.865)

Odgođena porezna obveza - - - - - - -

Raspored dobiti/gubitka - - - - (30.583.000) 30.583.000 -

Gubitak tekuće godine - - - - - (14.719.526) (14.719.526)

Stanje na dan

31.12.2014. 31.869.460 - - (1.058.640) (106.124.003) (14.719.526) (90.032.709)

Dobici po imovini raspoloživoj za prodaju

- - - 26.991 - - 26.991

Odgođena porezna obveza - - - - - - -

Raspored dobiti/gubitka - - - - (14.719.526) 14.719.526 -

Gubitak tekuće godine - - - - - (21.414.030) (21.414.031)

Stanje na dan 31.12.2015.

31.869.460 - - (1.031.649) (120.843.529) (21.414.030) (111.419.748)

Popratne bilješke su sastavni dio ovih financijskih izvještaja.

Bilješke uz nekonsolidirane financijske izvještaje

za godinu završenu 31. prosinca 2015. godine

ELEKTROMETAL d.d. 18

Bilješka 1 - Opći podaci

ELEKTROMETAL je dioničko društvo za izvođenje instalatersko-montažnih radova, proizvodnju

vatrootpornih elemenata, distribuciju plina, te inženjering i izgradnju investicijskih objekata, sa

sjedištem u Bjelovaru, Ferde Rusana 21. Društvo je registrirano u Trgovačkom sudu u Bjelovaru,

pod matičnim brojem subjekta 010006428. Osobni identifikacijski broj (OIB) Društva je

45669853088.

Temeljni kapital društva iznosi 31.869.460 kn i podijeljen je na 83.867 redovnih dionica, svaka

nominalne vrijednosti 380 kn.

Značajnije djelatnosti Društva, sukladno upisu u Trgovački sud, jesu:

28 Proizv. proizvoda od metala, osim str. i opr.

29.21 Proizvodnja industrijskih peći i plamenika

31 Proizv. električnih strojeva i aparata, d. n.

40.2 Proizv. plina, distribucija plinovitih goriva

40.3 Opskrba parom i toplom vodom

45 Građevinarstvo

51 Trgovina na veliko i posredovanje u trgovini, osim trgovine motornim vozilima i motociklima

52.1 Trgovina na malo u nespecijaliziranim prod.

52.45 Trgovina na malo električnim aparatima za kućanstvo, radiouređajima i TV uređajima

52.46 Trg. na malo željeznom robom, bojama, staklom, ostalim građevnim materijalom

52.48.1 Trg. na malo uredskom opremom i računalima

52.7 Popravak predmeta za osobnu uporabu i kuć.

55.3 Restorani

60.24 Prijevoz robe (tereta) cestom

70 Poslovanje nekretninama

71 Iznajm. strojeva i opreme, bez rukovatelja

74.3 Tehničko ispitivanje i analiza

* Zastupanje stranih tvrtki

* Prijevoz robe u međunarodnom cestovnom prometu

* Izvođenje investicijskih radova u inozemstvu i ustupanje investicijskih radova stranoj osobi

* Izrada nacrta strojeva i industrijskih postrojenja

* Izrada investicijske dokumentacije, izrada tehnološke dokumentacije i tehnički nadzor

* Zasnivanje i izrada nacrta (projektiranje) zgrada

* Nadzor nad gradnjom

* Inženjering na području niskogradnje, hidrogradnje, prometa, sistemski inženjering i sigurnosti inženjering

* Izrada i izvedba projekata iz područja građevinarstva, elektrike, elektronike, rudarstva, kemije, mehanike i industrije

* Izrada projekata za kondicioniranje zraka, hlađenje, projekata sanitarne kontrole i kontrole zagađivanja i projekata akustičnosti

* Geodetsko premjeravanje

* Industrijsko i građevinsko premjeravanje

Bilješke uz nekonsolidirane financijske izvještaje

za godinu završenu 31. prosinca 2015. godine

ELEKTROMETAL d.d. 19

* Servis i popravak elektrouređaja - podrazumijeva servis i popravak ˝S˝ uređaja

* Instalacije i povezivanje S-uređaja

* Održavanje protueksplozijski zaštićenih električnih uređaja i instalacija

* Opskrba prirodnim plinom

* Izradba parcelacijskih i drugih geodetskih elaborata katastra zemljišta

* Izradba parcelacijskih i drugih geodetskih elaborta katastra nekretnina

* Izradba elaborata katastra vodova i tehničko vođenje katastra vodova

* Izrada posebnih geodetskih podloga za prostorno planiranje i graditeljsko projektiranje, izradba geodetskoga projekta, izradba elaborata o iskolčenju građevine, kontrolna geodetska mjerenja pri izgradnji i održavanju građevina

* Izradba situacijskih nacrta za objekte za koje ne treba izraditi geodetski projekt

* Iskolčenje građevina

* Izradba posebnih geodetskih podloga za zaštićena i štićena područja

* Osposobljavanje pučanstva za provedbu preventivnih mjera zaštite od požara, za gašenje požara i spašavanje ljudi i imovine ugroženih požarom

* Proizvodnja proizvoda od betona, cementa, gipsa i umjetnog kamena

Društvo od kolovoza 2013. godine više ne pruža uslugu opskrbe plina, uslijed gubitka dozvole za

obavljanje ove djelatnosti od strane Hrvatske energetske regulatorne agencije.

Od 08.02.2013. godine, Društvo samostalno i pojedinačno zastupaju sljedeći članovi Uprave:

g. Vlado Njegovac, predsjednik Uprave, zastupa Društvo samostalno i pojedinačno;

g. Željko Maletić, član Uprave, zastupa Društvo zajedno s još jednim članom Uprave, prestao biti članom Uprave 28. lipnja 2013. godine;

g. Krešimir Kranjčec, član Uprave, zastupa Društvo zajedno s još jednim članom Uprave;

g. Ivan Vukoja, član Uprave, zastupa Društvo zajedno s još jednim članom Uprave, temeljem imenovanja od 30. listopada 2013. godine;

g. Gojko Milošević, član Uprave, zastupa Društvo zajedno s još jednim članom Uprave, temeljem imenovanja od 07. studenoga 2013. godine.

Odlukom nadzornog odbora Društva od 08.12.2014. godine, Društvo samostalno i pojedinačno

zastupaju novi članovi Uprave:

g. Ivan Vukoja, predsjednik Uprave, zastupa Društvo samostalno i pojedinačno;

g. Adolf Žager, član Uprave, zastupa Društvo zajedno s još jednim članom Uprave.

Dana 08. veljače 2013. godine formiran je sedmeročlani Nadzorni odbor, te se sastoji od sljedećih

članova:

g. Luka Iličić – predsjednik Nadzornog odbora, prestao biti članom Nadzornog odbora 25.

svibnja 2013. godine;

g. Božidar Graber – zamjenik predsjednika Nadzornog odbora, a od 31. svibnja 2013.

godine Predsjednik Nadzornog odbora;

g. Slavko Polančec – zamjenik predsjednika Nadzornog odbora;

Bilješke uz nekonsolidirane financijske izvještaje

za godinu završenu 31. prosinca 2015. godine

ELEKTROMETAL d.d. 20

g. Marko Ćurić – član Nadzornog odbora, a od 31. svibnja 2013. godine, zamjenik

predsjednika Nadzornog odbora;

g. Mladen Đurić – član Nadzornog odbora;

g. Milivoj Bajić – član Nadzornog odbora;

g. Gojko Milošević – član Nadzornog odbora.

Dana 11. srpnja 2014. godine formiran je novi sedmeročlani Nadzorni odbor, te se sastoji od

sljedećih članova:

g. Željko Srebrenović – predsjednik Nadzornog odbora;

g. Marko Ćurić – zamjenik predsjednika Nadzornog odbora;

g. Slavko Polančec – zamjenik predsjednika Nadzornog odbora;

g. Božidar Graber – član Nadzornog odbora;

g. Branko Herman – član Nadzornog odbora;

g. Milivoj Bajić – član Nadzornog odbora do 29.08.2014. godine;

g. Igor Kokoruš – član Nadzornog odbora.

Na Skupštini Društva, održanoj 11.01.2016. godine, izmijenjen je dio članova Nadzornog odobra,

te je sastav članova Nadzornog odbora od predmetnog datuma sljedeći:

g. Željko Srebrenović – predsjednik Nadzornog odbora (imenovan 15.02.2016. godine);

g. Branko Herman – prvi zamjenik predsjednika Nadzornog odbora (imenovan 15.02.2016.

godine);

gđa. Ruža Drmić – drugi zamjenik predsjednika Nadzornog odbora (imenovana 12.04.2016.

godine);

g. Marko Ćurić – član Nadzornog odbora;

g. Slavko Polančec – član Nadzornog odbora;

g. Božidar Graber – član Nadzornog odbora;

g. Tomislav Šunjić – član Nadzornog odbora.

Društvo je podnijelo Prijedlog za otvaranje postupka predstečajne nagodbe u svrhu refinanciranja

obveza prema kreditorima, Ministarstvu financija, te ostalim dobavljačima dana 07. siječnja 2013.

godine.

Uprava Društva dana 24. siječnja 2013. godine predala je Nadopunu prijedloga za otvaranje

postupka predstečajne nagodbe, kojim su prijavljene ukupne obveze Društva u visini od

228.059.295 kuna. Dana 11. veljače 2013. godine doneseno je Rješenje o otvaranju postupka, te

je dana 10. lipnja 2013. na zakazanom ročištu odbijen Plan financijskog i operativnog

restrukturiranja Društva, koji je bio predložen od strane Uprave.

Bilješke uz nekonsolidirane financijske izvještaje

za godinu završenu 31. prosinca 2015. godine

ELEKTROMETAL d.d. 21

Dana 10. lipnja 2013. godine, Nagodbeno vijeće Financijske agencije obustavilo je postupak

predstečajne nagodbe, sa naslova koje je izdan prijedlog za pokretanje stečajnog postupka. Budući

da je Nagodbeno vijeće na ročištu propustilo upozoriti na mogućnost da vjerovnici, čije tražbine

čine natpolovičnu većinu svih utvrđenih tražbina, predlože izmijenjeni plan financijskog

restukturiranja, zatražena je obnova postupka, te produljenje roka u skladu sa Izmjenama Zakona

o financijskom poslovanju i predstečajnoj nagodbi.

Nastavno, Društvo je u dogovoru sa većinskim vjerovnicima izradilo novi plan financijskog i

operativnog restrukturiranja datiran 26. kolovoza 2013. godine, koji je na ročištu održanom 06.

rujna 2013. godine usvojen od strane vjerovnika.

Na ročištu održanom na Trgovačkom sudu u Bjelovaru dana 11. prosinca 2013. godine, predmetna

predstečajna nagodba je usvojena, ali ista nije pravomoćna uslijed žalbi pojedinih vjerovnika.

Efekti sa naslova predstečajne nagodbe (otpis obveza) biti će provedeni u financijskim izvještajima

u trenutku pravomoćnosti ovog Rješenja.

Povjerenik predstečajne nagodbe u razdoblju od 11. veljače 2013. godine do 13. kolovoza 2013.

godine bio je g. Darko Šket, a nakon navedenog razdoblja g. Tomislav Đuričin.

Temeljem navedene predstečajne nagodbe predviđeni su sljedeći koraci financijskog

restrukturiranja, koji će biti predmetom provedbe u trenutku pravomoćnosti rješenja:

smanjenje temeljnog kapitala smanjenjem nominalne vrijednosti dionica sa 380 kn/dionica

na 10 kn/dionica;

otpust duga sa naslova zateznih kamata sa naslova obveza prema Ministarstvu financija –

Porezna uprava, uz paralelno preuzimanje dijela nekretnina, te povećanje temeljnog

kapitala unosom prava potraživanja u iznosu od 6.500.000 kn;

otpustom 70% vrijednosti duga od ostalih vjerovnika u vlasništvu države, uz paralelno

povećanje temeljnog kapitala unosom prava potraživanja u iznosu od 400.160 kn od

strane ostalih trgovačkih društava u većinskom državnom vlasništvu;

otpustom 70% vrijednosti duga sa naslova zateznih kamata prema vjerovniku Plinacro

d.o.o., te 30% otpusta duga sa naslova glavnice. Preostali iznos biti će isplaćen u roku od

6 godina u jednakim kvartalnim ratama od 30.06.2014. godine, te kamatnu stopu od 4%

godišnje;

dio dugovanja prema vjerovniku ZAGREBAČKA BANKA d.d. namirit će se prijenosom prava

vlasništva na određenim nekretninama dužnika u korist vjerovnika ZAGREBAČKA BANKA

d.d. (s vjerovnikom ZAGREBAČKA BANKA d.d. će se sklopiti ugovor o kupoprodaji

određenih nekretnina);

dio dugovanja prema vjerovniku ERSTE BANK d.d. će biti podmiren preuzimanjem

određenih nekretnina društva od strane navedeng vjerovnika po određenoj kupoprodajnoj

cijeni dok će se preostalo dugovanjekoje ELEKTROMETAL d.d. ima temeljem ugovora o

kreditu od 04.02.2008. g. isplatiti u jednakim kvartalnim obrocima uz poček od 2 godine i

rokom otplate 8 godina i kamatnu stopu u visini 4,5% godišnje;

Bilješke uz nekonsolidirane financijske izvještaje

za godinu završenu 31. prosinca 2015. godine

ELEKTROMETAL d.d. 22

obveze prema leasing kućama umanjiti će se za iznos od 10%, te će se preostali iznos

otplaćivati u skladu sa postojećim ugovorima;

kratkoročne obveze prema ostalim zajmodavcima umanjuju se za iznos od 70%, dok će se

preostali iznos otplatiti do 31. prosinca 2014. godine (odnosno, nakon proteka grace

perioda od godine dana);

obveze sa naslova danih mjenica umanjuju se za iznos od 70%, dok će se preostali iznos

otplatiti tijekom razdoblja od 4 godine, uz grace period od jedne godine. Prva rata

dospijeva na naplatu 01.01.2015. godine (odnosno, nakon proteka grace perioda od

godine dana), a plaćanje se vrši u jednakim kvartalnim anuitetima;

obveze prema trećim dobavljačima pojedinačne vrijednosti do 5.000 kn namirenje će biti za

iznos od 30% glavnice do 31. prosinca 2014. godine (odnosno, nakon proteka grace

perioda od godine dana). Preostali iznos će biti otpisan;

obveze prema trećim dobavljačima pojedinačne vrijednosti iznad 5.000 kn namirene će biti

za iznos od 30% glavnice do 31. prosinca 2014. godine (odnosno, nakon proteka grace

perioda od godine dana), uz paralelno povećanje temeljnog kapitala unosom prava

potraživanja u visini od 18.963.520 kuna od strane pojedinačnih vjerovnika;

otpis potraživanja sa naslova izglasane dividende za 2011. godinu u ukupnom iznosu.

Protiv rješenja Financijske agencije, Nagodbenog vijeća, od 06. rujna 2013. godine, kojim je

utvrđeno da je prihvaćen plan financijskog i operativnog restrukturiranja, žalbu je podnio vjerovnik

Prirodni plin d.o.o. Zagreb. Rješenjem Ministarstva financija od 30.10.2013. godine odbijena je

žalba te je protiv navedenog rješenja vjerovnik Prirodni plin d.o.o. pokrenuo upravni spor tužbom

Upravnom sudu u Zagrebu. Upravni sud u Zagrebu je prekinuo ovaj upravni spor Rješenjem broj:

USL-4184/13 od 27.11.2015. godine.

Nakon što je Trgovački sud u Bjelovaru dana 11. prosinca 2013. godine donio rješenje posl. br. 4

Stpn-37/2013-9, kojim se odobrava sklapanje predstečajne nagodbe, nagodba je i sklopljena

između dužnika Elektrometal d.d. i vjerovnika čije tražbine čine potrebnu većinu za sklapanje

predstečajne nagodbe.

Protiv Rješenja Trgovačkog suda u Bjelovaru kojim se odobrava sklapanje predstečajne nagodbe

žalbu je izjavio Prirodni plin d.o.o. Zagreb. Visoki trgovački sud Republike Hrvatske uvažio je žalbu,

ukinuo Rješenje Trgovačkog suda u Bjelovaru posl. br. 4 Stpn-37/2013-9 od 11. prosinca 2013.

godine i predmet vratio tom sudu na ponovni postupak. Trgovački sud u Bjelovaru je u

ponovljenom postupku dana 17. rujna 2014. godine donio Rješenje posl. br. 4 Stpn-34/2014-38

kojim se odobrava sklopljena predstečajna nagodba, sklopljena na ročištu 11. prosinca 2013.

godine između vjerovnika i dužnika. Protiv navedenog rješenja, vjerovnik Prirodni plin d.o.o., sada

INA - Industrija Nafte d.d., Zagreb, ponovno je uložio žalbu povodom koje je predmet upućen na

Visoki trgovački sud u Zagrebu. Rješenjem posl.br. Pž-912/15 od 30.04.2015. godine, Visoki

trgovački sud u Zagrebu uvažio je žalbu INA - Industrija Nafte d.d., te ukinuo Rješenje Trgovačkog

suda u Bjelovaru posl.br. Stpn-34/14 od 17.09.2014. godine i predmet vratio na ponovni postupak

prvostupanjskom sudu te naložio provesti postupak pred drugim sucem pojedincem.

Bilješke uz nekonsolidirane financijske izvještaje

za godinu završenu 31. prosinca 2015. godine

ELEKTROMETAL d.d. 23

Presudom Upravnog suda u Zagrebu posl. br. UsI-5272/13-14 od 31.03.2015. godine, poništeno je

rješenje Ministarstva financija RH od 30.10.2013. godine te je naloženo Ministarstvu financija

riješiti o žalbi INA - Industrija Nafte d.d., Zagreb, u roku od 60 dana.

Trgovački sud u Bjelovaru je Rješenjem posl.br. Stpn-31/2015 od 09.07.2015. godine odbio

prijedlog dužnika za sklapanje predstečajne nagodbe. Protiv navedenog Rješenja žalbu je uložilo

Društvo. Rješenjem broj Pž-6417/15 od 13.11.2015. godine Visoki trgovački sud u Zagrebu je

uvažio žalbu Društva, ukinuo pobijano rješenje i vratio predmet Trgovačkom sudu u Bjelovaru na

ponovni postupak.

Na izvanrednoj glavnoj skupštini društva dana 07.11.2014. godine je donesena odluka o

pojednostavljenom smanjenju temeljnog kapitala društva smanjenjem nominalne vrijednosti

dionica s 380,00 kn na iznos od 10,00 kn po dionici, ali ista nije provedena u Trgovačkom sudu, te

niti u poslovnim knjigama Društva, a uslijed činjenice da postupak predstečajne nagodbe se nalazi

u fazi ponovnog razmatranja pred Trgovačkim sudom u Bjelovaru.

Bilješke uz nekonsolidirane financijske izvještaje

za godinu završenu 31. prosinca 2015. godine

ELEKTROMETAL d.d. 24

Bilješka 2 - Osnovne pripreme

Slijedi prikaz značajnih računovodstvenih politika usvojenih za pripremu ovih financijskih izvještaja.

2.1. Osnova za sastavljanje financijskih izvještaja

Izjava o usklađenosti

Nekonsolidirani financijski izvještaji sastavljeni su u skladu sa odredbama Zakona o računovodstvu

(NN 109/2007, 54/2013, 121/2014) i Međunarodnih standarda financijskog izvještavanja

(nastavno: MSFI), koji su usvojeni u Europskoj uniji, te u skladu sa Pravilnikom o strukturi i

sadržaju godišnjih financijskih izvještaja (NN 38/08, 12/09, 130/10).

Računovodstvene politike nepromijenjene su u odnosu na prethodnu godinu. Društvo tijekom

godine nije usvojilo nove ili izmijenjene MSFI-eve, koji bi imali utjecaj na financijsku poziciju,

rezultat poslovanja ili zahtijevali dodatne objave u nekonoslidiranim financijskim izvještajima.

Društvo je za godinu završenu 31.12.2015. godine usvojilo u nastavku navedene nove i

izmijenjene Međunarodne standarde financijskog izvještavanja koje su usvojeni u Europskoj uniji i

njihova tumačenja. Pregled izmjena MSFI-eva i tumačenja dan je u nastavku:

(a) Standardi i tumačenja koji su primijenjeni i na snazi

Društvo je za svoje izvještajno razdoblje koje započinje 01.01.2015. godine usvojilo sljedeće nove i

dopunjene MSFI-je koje je odobrila Europska unija i koji su relevantni za financijske izvještaje

Društva:

o Godišnja poboljšanja za izvještajni ciklus od 2010. do 2012. godine sastoje se od promjena

na sedam standarda (MSFI 1, MSFI 3, MSFI 8, MSFI 13, MRS 16, MRS 28, te MRS 24);

o Godišnja poboljšanja za izvještajni ciklus od 2011. do 2013. godine sastoje se od promjena

na četiri standarda (MSFI 2, MSFI 3, MSFI 13, te MRS 40);

o Planovi definiranih primanja: doprinosi zaposlenika – dodaci MRS-u 19.

Usvajanje ovih poboljšanja nije imalo utjecaj na tekuće razdoblje kao ni na prethodna razdoblja, te

vjerojatno neće imati utjecaja na buduća razdoblja.

(b) Standardi i tumačenja koji su objavljeni, ali još nisu na snazi

Objavljeno je nekoliko novih standarda i dodataka MSFI-ju te smjernica Odbora za tumačenje

međunarodnog financijskog izvještavanja (IFRIC) koji još nisu na snazi za izvještajna razdoblja

koja završavaju 31.12.2015. godine i koje Društvo nije ranije usvojilo. Ne očekuje se da će ove

promjene imati značajan utjecaj na buduće financijske izvještaje Grupe.

Bilješke uz nekonsolidirane financijske izvještaje

za godinu završenu 31. prosinca 2015. godine

ELEKTROMETAL d.d. 25

MSFI 9 – Financijski instrumenti i povezani dodaci raznim drugim standardima (na snazi za

godišnja razdoblja koja počinju na dan ili nakon 01. siječnja 2018. godine)

MSFI 9 regulira klasifikaciju, mjerenje i prestanak priznavanja financijske imovine i financijskih

obveza i uvodi nova pravila za računovodstvo zaštite. U prosincu 2014. godine, Odbor za

Međunarodne računovodstvene standarde unio je daljnje promjene u pravila klasifikacije i

mjerenja, te je uveo novi model umanjenja vrijednosti. Uvođenjem ovih promjena, MSFI 9 je sada

dovršen.

Društvo namjerava usvojiti novi Standard sa datumom primjene, te smatra da navedene izmjene

neće imati značajan utjecaj na nekonsolidirane financijske izvještaje Društva u budućnosti.

MSFI 15 – Prihodi iz ugovora sa kupcima (na snazi za godišnja razdoblja koja počinju na dan ili

nakon 01. siječnja 2017. godine)

Navedeni Standard predstavlja jedinstvenu zamjenu za prihode iz ugovora sa kupcima, koji su

trenutačno obuhvaćeni odredbama MRS-a 18 – Prihodi, MRS-a 11 – Ugovori o izgradnji i

pripadajućih tumačenja. Osnovni princip MSFI-a 15 zahtijeva od Društva da priznaje prihode u

odnosu na transfer isporučene robe ili usluga kupcima u vrijednostima koje reflektiraju očekivanu

vrijednost na koju će imati Društvo pravo u razmjeni za ovu robu ili usluge. Društvo namjerava

usvojiti novi Standard sa datumom primjene, te smatra da će navedene izmjene imati značajan

utjecaj na nekonoslidirane financijske izvještaje Društva u budućnosti, ali u ovoj fazi nije u

mogućnosti razumno procijeniti utjecaj ovog Standarda na nekonsolidirane financijske izvještaje.

MSFI 16 – Najmovi (na snazi za godišnja razdoblja koja počinju na dan ili nakon 01. siječnja 2019.

godine)

Navedeni Standard predstavlja jednistvenu zamjenu za najmove definirane odredbama MRS-a 17 –

Najmovi. Novim se standardom utvrđuju pravila priznavanja, mjerenja, prezentiranja i objave

najmova. Kod svih najmova, najmoprimac ostvaruje pravo na upotrebu imovine na početku najma,

kao i pravo na financiranje ako se najamnina plaća u ratama. Stoga se zadržavaju kategorije

operativnog i financijskog najma (kao što je to definirano odredbama MRS 17), ali se uvodi

jedinstveni model računovodstva kod najmoprimca. Najmoprimci će u računu dobiti i gubitka

morati priznavati: a) imovinu i obveze za sve najmove duže od 12 mjeseci, osim u slučaju niske

vrijednosti odnosne imovine, b) amortizaciju unajmljene imovine odvojene od kamate, obračunate

na obveze za najam. U MSFI-ju 16 u značajnoj se mjeri preuzimaju računovodstveni zahtjevi za

najmodavce iz MRS-a 17, uslijed čega će najmodavci i nadalje klasificirati svoje najmove u

operativne ili financijske najmove, te svaku od te dvije vrste najma iskazivati na drugačiji način.

Društvo namjerava usvojiti novi Standard sa datumom primjene. Utjecaj na financijske izvještaje u

ovoj fazi nije značajan, budući da Društvo nema značajnijih obveza sa naslova operativnih i

financijskih najmova, ali razina utjecaja ovisiti će isključivo o budućim ugovorima o najmovima.

Dodatak MSFI 11 – Zajednički poslovi (na snazi za godišnja razdoblja koja počinju na dan ili nakon

01. siječnja 2016. godine)

Izmjene MSFI 11 odnose se na upute kako evidentirati zajedničke poslove koje su u skladu sa

odredbama MSFI 3 – Poslovna spajanja. Upute se pozivaju na relevantne računovodstvene

Bilješke uz nekonsolidirane financijske izvještaje

za godinu završenu 31. prosinca 2015. godine

ELEKTROMETAL d.d. 26

principe za poslovna spajanja definirana odredbama MSFI 3 i ostalih standarda (npr. MRS 36 –

Umanjenje imovine). Društvo namjerava usvojiti izmjene ovog Standarda sa datumom primjene,

no budući da nema sklopljenih ugovora o zajedničkim poslovima, Društvo ne očekuje da će ove

izmjene imati utjecaja na nekonsolidirane financijske izvještaje Društva u budućim razdobljima.

Dodatak MSFI 1 – Prezentiranje financijskih izvještaja (na snazi za godišnja razdoblja koja počinju

na dan ili nakon 01. siječnja 2016. godine)

Izmjene su produkt otežanog shvaćanja u tekstu predmetnog standarda u segmentu primjene

koncepta značajnosti u praksi. Društvo namjerava usvojiti izmjene ovog Standarda sa datumom

primjene, no Društvo ne očekuje da će ove izmjene imati utjecaja na nekonsolidirane financijske

izvještaje Društva u budućim razdobljima.

Dodaci MRS 16 – Nekretnine, postrojenja i oprema i MRS 38 – Nematerijalna imovina (na snazi za

godišnja razdoblja koja počinju na dan ili nakon 01. siječnja 2016. godine)

Izmjene MRS-a 16 zabranjuju primjenu amortizacije na bazi projiciranih prihoda za sredstva

nekretnina, postrojenja i opreme. Izmjene MRS-a 36 definiraju da prihodi nisu adekvatna baza za

definiranje amortizacije sredstva nematerijalne imovine. Društvo namjerava usvojiti izmjene ovih

Standarda sa datumom primjene, no budući da se amortizacija obračunava na bazi linearne

metode, Društvo ne očekuje da će ove izmjene imati utjecaja na nekonsolidirane financijske

izvještaje Društva u budućim razdobljima.

Dodaci MRS 16 – Nekretnine, postrojenja i oprema i MRS 41 – Poljoprivreda (na snazi za godišnja

razdoblja koja počinju na dan ili nakon 01. siječnja 2016. godine)

Izmjene MRS-a 16 i MRS-a 41 definiraju osnovnu biološku imovinu i zahtjevaju da se biološka

imovina, koja zadovoljava uvjete osnovne, evidentira kao nekretnine, postrojenja i oprema u

skladu sa MRS 16 umjesto u skladu sa MRS 41. Proizvodi osnovne biološke imovine i nadalje se

evidentiraju u skladu sa odredbama MRS-a 41. Društvo namjerava usvojiti izmjene ovih Standarda

sa datumom primjene, no budući da Društvo nema biološke imovine, Društvo ne očekuje da će ove

izmjene imati utjecaja na nekonsolidirane financijske izvještaje Društva u budućim razdobljima.

Financijski izvještaji pripremljeni su po načelu povijesnog troška, izuzev određenih financijskih

instrumenata, koji su iskazani po fer vrijednosti, te određene dugotrajne imovine, koji su iskazani u

revaloriziranim iznosima. Detaljna objašnjenja dana su u sklopu svake pojedinačne pozicije.

Sastavljanje financijskih izvještaja u skladu s Međunarodnim standardima financijskog izvještavanja

usvojenima u Europskoj uniji, zahtijeva od Uprave da daje procjene i izvodi pretpostavke koje

utječu na iskazane iznose imovine i obveza, te objavu nepredviđene imovine i nepredviđenih

obveza na datum financijskih izvještaja, kao i na iskazane prihode i rashode tijekom izvještajnog

razdoblja. Procjene se temelje na povijesnom iskustvu, te informacijama koje su bile dostupne na

datum sastavljanja financijskih izvještaja, te se stvarni iznosi mogu razlikovati od procijenjenih.

Bilješke uz nekonsolidirane financijske izvještaje

za godinu završenu 31. prosinca 2015. godine

ELEKTROMETAL d.d. 27

Ispravak pogreške prethodnog razdoblja

Prilikom izrade financijskih izvještaja na dan 31.12.2015. godine, provedene su korekcije

usporednih podataka u skladu sa odredbama Međunarodnog računovodstvenog standarda 8 –

Računovodstvene politike, promjene računovodstvenih procjena i pogreške. Pregled usporednih

podataka, koji su izmijenjeni dan je u nastavku:

Pregled pozicija koje su korigirane u skladu sa odredbama MRS-a 8 na dan 31.12.2014. godine:

R.br. Opis:

31.12.2014. godine

Bilanca Račun dobiti i gubitka

Pozicija: Iznos u HRK: Pozicija: Iznos u HRK:

1. Smanjenje zaliha proizvodnje u tijeku, koji nisu rasknjiženi u korist rashoda 2014. godine

Zalihe – Proizvodnja

u tijeku 2.246.161

Povećanje / smanjenje zaliha

nedovršene proizvodnje i

gotovih proizvoda

2.246.161

2.

Reklasifikacija vrijednosti zaliha proizvodnje

- -

Povećanje / smanjenje zaliha

nedovršene proizvodnje i

gotovih proizvoda

1.897.081

- - Troškovi sirovina i

materijala (1.897.081)

Nastavak poslovanja

Društvo, na dan 31. prosinca 2015. godine, u okviru pozicije Kapitala i rezervi ima iskazan gubitak

iznad visine kapitala od 111.419.748 kuna.

Bankovni računi Društva su u privremenim blokadama tijekom 2012. i 2013. godine, te je Uprava

Društva u skladu sa odredbama Zakona o financijskom poslovanju i predstečajnoj nagodbi

pokrenula postupak predstečajne nagodbe. Plan financijskog i operativnog restrukturiranja usvojen

od strane vjerovnika, predviđa prodaju imovine koja ne služi u svrhu osnovne djelatnosti,

smanjenje troškova poslovanja, reprogram i otpis dijela postojećih dugovanja.

Društvo od kolovoza 2013. godine više ne pruža uslugu opskrbe plinom na području Grada

Bjelovara, a uslijed gubitka dozvole za obavljanje ove djelatnosti od strane Hrvatske energetske

regulatorne agencije. Sa tog naslova, visina ostvarenih prihoda značajno je smanjena u 2013.

godini u odnosu na prethodne godine. Društvo je također u prethodnim godinama ostvarivalo

značajno smanjenje osnovne djelatnosti Društva (građevinarstvo), a uslijed krize u predmetnom

sektoru poslovanja.

Tijekom 2014. godine, transakcijski računi Društva bili su blokirani ukupno 17 dana (27.02.-

04.03.2014., 10.04.-11.04.2014., 07.08.-18.08.2014.), te tijekom 2015. godine ukupno 11 dana

(15.05.-18.05.2015., 17.11.-25.11.2015.).

Bilješke uz nekonsolidirane financijske izvještaje

za godinu završenu 31. prosinca 2015. godine

ELEKTROMETAL d.d. 28

Također, Društvo je nastavilo operativno poslovati sa gubicima, koje je financiralo iz potraživanja

od kupaca, ostvarenima u razdobljima prije početka predstečajne nagodbe. Na navedeno upućuje i

značajno smanjenje potraživanja od kupaca, koje na dan 31.12.2015. godine iznose 11,099 mil.

kuna, dok su isti na dan 31.12.2014. godine iznosili 19,343 mil. kuna. Također, Društvo nema

mogućnosti prodaje sredstava dugotrajne materijalne imovine, te dugotrajne financijske imovine

(npr. udjeli u povezanim društvima) za vrijeme trajanja predstečajne nagodbe, uslijed čega, nema

mogućnosti daljnjeg financiranja poslovanja sa gubicima.

Budući da je krajem 2015. godine najveći dio izvora financiranja (potraživanja od kupaca)

iskorišten za redovno poslovanje Društva, pod pretpostavkom da okončanje predstečajnog

postupka neće biti u kraćem razdoblju (u roku do 6 mjeseci), postoje veliki izgledi da će Uprava

Društva biti prisiljena pokrenuti stečajni postupak, a uslijed nemogućnosti isplate plaća i tekućih

obveza prema dobavljačima (bez isplate obveza definiranih postupkom predstečajne nagodbe).

Ukoliko će se osigurati okončanje predstečajnog postupka, te se ubrzano provesti postupak

financijskog i operativnog restrukturiranja, uz osiguravanje neophodnog financijskog priljeva za

potrebno operativno restrukturiranje, postoje izgledi za opstanak Društva. No, i uz navedene

pretpostavke, postoje i nadalje materijalno značajna neizvjesnost da će Društvo moći nastaviti

poslovati.

Financijski izvještaji odobreni su od strane Uprave Društva dana 29.04.2016. godine.

a) Funkcionalna i izvještajna valuta

Stavke uključene u financijske izvještaje Društva iskazane su u valuti primarnog gospodarskog

okruženja u kojem Društvo posluje („funkcionalna valuta“). Financijski izvještaji prikazani su u

kunama, što predstavlja funkcionalnu i izvještajnu valutu Društva. Na dan 31. prosinca tečaj kune

u odnosu na ostale valute bio je:

31. prosinca 2014. godine 1 EUR = 7,661471 HRK 1 USD = 6,302107 HRK

31. prosinca 2015. godine 1 EUR = 7,635047 HRK 1 USD = 6,991801HRK

b) Transakcije i stanje u stranoj valuti

Transakcije u stranim sredstvima plaćanja provode se u funkcionalnu valutu tako da se iznosi u

stranim sredstvima plaćanja preračunavaju po tečaju na dan transakcije. Dobici ili gubici od

tečajnih razlika, koji nastaju prilikom podmirenja tih transakcija i preračuna monetarne imovine i

obveza izrađenih u stranim valutama, priznaju se u računu dobiti i gubitka.

Tečajne razlike nastale na nemonetarnoj imovini u stranoj valuti kao što su glavničke vrijednosnice

iskazane po fer vrijednosti u računu dobiti i gubitka iskazane su u izvještaju o dobiti i gubitku, kao

dio njihovih dobitaka ili gubitaka od preračuna na fer vrijednost.

Bilješke uz nekonsolidirane financijske izvještaje

za godinu završenu 31. prosinca 2015. godine

ELEKTROMETAL d.d. 29

Bilješka 3 - Značajne računovodstvene politike

3.1. Priznavanje prihoda

Prihodi se sastoje od fer vrijednosti primljene naknade ili potraživanja za prodane proizvode, robu

ili usluge tijekom redovnog poslovanja Društva. Prihodi su iskazani u iznosima koji su umanjeni za

porez na dodanu vrijednost, trošarine, procijenjene povrate, rabate i diskonte. Društvo priznaje

prihode kada se iznos prihoda može pouzdano mjeriti, kada će Društvo imati buduće ekonomske

koristi i kada su zadovoljeni specifični kriteriji za sve djelatnosti Društva koje su opisane u

nastavku.

(a) Prihodi od veleprodaje robe i materijala

Prihodi od prodaje robe i materijala u veleprodaji priznaju se kada Društvo obavi isporuke kupcu,

kada kupac ima slobodu određivanja prodajne cijene i kada ne postoji nijedna nepodmirena

obveza koja bi mogla utjecati na prihvaćanje proizvoda od strane kupca. Isporuka je izvršena kad

se proizvodi otpreme na određenu lokaciju, rizici gubitka prenesu na kupca i kad je utvrđeno jedno

od navedenog: kupac prihvaća proizvode u skladu s ugovorom ili Društvo ima objektivne dokaze o

tome da su svi kriteriji prihvaćanja zadovoljeni.

Prihodi od prodaje iskazuju se na temelju cijene iz ugovora o prodaji, umanjeni za procijenjene

količinske popuste i povrate. Procjene popusta i povrata utvrđuju se na temelju stečenog iskustva.

Prodaja ne sadržava elemente financiranja, jer je rok naplate potraživanja u rasponu od 15 do 60

dana, što je u skladu s tržišnom praksom.

(b) Prihodi od ugovora o izgradnji

Kada je ishod ugovora o izgradnji moguće pouzdano procijeniti, prihodi i troškovi iz ugovora o

izgradnji iskazuju se prema stupnju dovršenosti ugovorne aktivnosti na kraju izvještajnog

razdoblja, mjereno prema udjelu troškova ugovora koji su nastali temeljem poslova obavljenih do

toga datuma u odnosu na procijenjene ukupne troškove ugovora, osim ako takav prikaz ne bi

objektivno odražavao stupanj dovršenosti. Odstupanja od ugovorenih radova, tražbine i bonusi se

uračunavaju u prihode ako je njima povezane iznose moguće pouzdano odrediti i ako se njihov

primitak smatra vjerojatnim. Ako ishod ugovora o izgradnji nije moguće pouzdano procijeniti,

prihodi po ugovoru se priznaju do visine nastalih troškova ugovora za koje je vjerojatno da će biti

nadoknađeni. Troškovi ugovora se priznaju kao rashod u razdoblju u kojem su nastali. Ako je

vjerojatno da će ukupni troškovi ugovora premašiti ukupne prihode po ugovoru, očekivani gubitak

se odmah priznaje kao rashod.

Ako do izvještajnog datuma nastali troškovi ugovora, uvećani za priznatu dobit i umanjeni za

priznate gubitke, premašuju postupno fakturirane iznose, višak se iskazuje kao potraživanje od

kupaca temeljem ugovorenih radova. Kod ugovora po kojima su postupno fakturirani iznosi viši od

ugovorenih troškova do izvještajnog datuma, uvećanih za priznatu dobit i umanjenih za priznate

gubitke, višak se iskazuje kao obveza prema kupcu temeljem ugovorenih radova. Iznosi primljeni

prije nego što su izvršeni radovi na koje se iznosi odnose u izvještaju o financijskom položaju

iskazani kao obveza temeljem primljenih predujmova. Iznosi fakturirani za izvršene radove koje

Bilješke uz nekonsolidirane financijske izvještaje

za godinu završenu 31. prosinca 2015. godine

ELEKTROMETAL d.d. 30

kupac još nije platio su u izvještaju o financijskom položaju iskazani u sklopu potraživanja od

kupaca i ostalih potraživanja.

(c) Prihodi od usluga

Prihodi od izvršenih usluga određuju se temeljem sklopljenog ugovora s fiksnom cijenom uz

ugovorene rokove do najduže godine dana.

Prihodi od ugovora s fiksnom cijenom za usluge priznaju se u razdoblju u kojem su usluge

obavljene prema pravocrtnoj metodi tijekom razdoblja trajanja ugovora.

(d) Prihodi od kamata

Prihodi od kamata priznaju se na vremenski proporcionalnoj osnovi koristeći metodu efektivne

kamatne stope. Kada je vrijednost potraživanja umanjena, Društvo umanjuje knjigovodstvenu

vrijednost potraživanja na njegovu nadoknadivu vrijednost, što predstavlja procijenjenu vrijednost

očekivanih novčanih priljeva diskontiranih po originalnoj efektivnoj kamatnoj stopi instrumenata.

Ravnomjerno ukidanje diskonta u budućim razdobljima, priznaje se kao prihod od kamata. Prihodi

od kamata od zajmova čija je naplata upitna, priznaju se koristeći metodu originalne efektivne

kamatne stope.

(e) Prihodi od dividendi

Prihodi od dividendi priznaju se kada je dividenda primljena.

3.2. Primanja zaposlenih

Društvo priznaje rezerviranja za neiskorištene dane godišnjeg odmora na bazi ugovorne obveze.

3.3. Porez na dobit

Društvo obračunava obvezu za porez u skladu s hrvatskim zakonom. Trošak poreza na dobit sastoji

se od tekućeg poreza, budući da Društvo nema odgođene porezne imovine/odgođene porezne

obveze.

3.4. Nematerijalna imovina

Nematerijalna imovina sastoji se od licenca za softwarske pakete i ulaganja na tuđoj imovini.

Navedena su sredstva evidentirana po trošku nabave umanjenom za akumuliranu amortizaciju.

Amortizacija je obračunata primjenom linearne metode tijekom procijenjenog vijeka korištenja ove

imovine. Amortizacija je obračunata primjenom linearne metode tijekom procijenjenog vijeka

korištenja ove imovine. Sredstva nematerijalne imovine amortiziraju se u razdoblju od 5 godina (u

2014. godini: 5 godina).

3.5. Nekretnine, postrojenja i oprema

Nekretnine, postrojenja i oprema vrednuju se po trošku nabave umanjenom za ispravak vrijednosti

(osim zemljišta) i akumulirane gubitke od umanjenja vrijednosti. Trošak nabave obuhvaća nabavnu

Bilješke uz nekonsolidirane financijske izvještaje

za godinu završenu 31. prosinca 2015. godine

ELEKTROMETAL d.d. 31

cijenu i sve troškove izravno povezane s dovođenjem sredstva u redovno stanje za namjeravanu

uporabu.

Naknadni izdaci vezani za već priznate predmete nekretnina, postrojenja i opreme kapitaliziraju se

kao povećanje vrijednosti imovine isključivo u slučaju kada je vjerojatno da će zbog tih dodatnih

izdataka pritjecati dodatne buduće ekonomske koristi i kada ti izdaci unapređuju stanje imovine

iznad originalno priznatog. Svi ostali naknadni troškovi priznaju se kao rashod u razdoblju kada su

nastali.

Sredstva dugotrajne imovine pojedinačne nabavne vrijednosti niže od 3.500 kn otpisuju se u

cijelosti prilikom stavljanja u upotrebu (sitan inventar).

Nabavna vrijednost vlastito izgrađenih sredstava uključuje trošak materijala i direktnog rada i

druge troškove povezane s dovođenjem sredstva u namijenjeno radno stanje, kao i troškove

demontiranja i uklanjanja dijelova, te obnove lokacije na kojoj se nalaze.

Dobici i gubici temeljem rashodovanja ili otuđenja dugotrajne materijalne imovine iskazuju se u

računu dobiti i gubitka u razdoblju u kojem su nastali.

Nekretnine u izgradnji iskazane su po trošku nabave umanjenom za eventualne gubitke od

umanjenja (bilješka 3.6.).

Obračun amortizacije započinje u trenutku u kojem je sredstvo raspoloživo i spremno za

namjeravanu upotrebu. Imovina u izgradnji i zemljišta se ne amortiziraju.

Rezidualna vrijednost imovine predstavlja procijenjeni iznos koji bi Društvo dobilo od prodaje

imovine umanjena za procijenjeni trošak prodaje u slučaju da je imovina dosegla starost i stanje

koje se očekuje na kraju vijeka trajanja imovine. Društvo je procijenilo da za sredstva nekretnina,

postrojenja i opreme ne postoji rezidualna vrijednost, te stoga cjelokupni iznos nabavne vrijednosti

podliježe amortizaciji. Amortizacija se prikazuje u računu dobiti i gubitka korištenjem linearne

metode otpisa tijekom procijenjenog korisnog vijeka trajanja nekretnina, postrojenja i opreme.

Procijenjeni korisni vijek trajanja za pojedinu imovinu je kako slijedi:

2014. 2015.

Građevinski objekti 50 godina 50 godina

Plinovodi 40 godina 40 godina

Oprema i alati 8 – 20 godina 8 – 20 godina

Uredski namještaj 10 – 15 godina 10 – 15 godina

Uredska oprema, kompjuteri, telefoni i sl. 5 – 7 godina 5 – 7 godina

Transportna sredstva 5 – 6 godina 5 – 6 godina

Bilješke uz nekonsolidirane financijske izvještaje

za godinu završenu 31. prosinca 2015. godine

ELEKTROMETAL d.d. 32

3.6. Umanjenje vrijednosti nematerijalne i materijalne imovine

Na svaki datum bilance Društvo analizira sadašnju vrijednost nematerijalne i materijalne imovine

kako bi se procijenilo da li postoje pokazatelji da vrijednost nekog sredstva treba biti umanjena.

Ako takvi pokazatelji postoje, Društvo procjenjuje nadoknadivi iznos sredstva kako bi se utvrdio

iznos gubitka od umanjenja vrijednosti (ukoliko on postoji). Ukoliko nije moguće procijeniti

nadoknadivi iznos pojedinog sredstva, Društvo procjenjuje nadoknadivi iznos jedinice koja stvara

novac kojoj to sredstvo pripada.

Kada se temelj raspodjele može utvrditi na razumnoj i dosljednoj osnovi, sredstva se također

raspoređuju na pojedinu jedinicu koja stvara novac, a ukoliko to nije moguće, sredstva se

raspoređuju na najmanje jedinice društva koje stvaraju novac i za koje se raspodjela može utvrditi

na razumnoj i dosljednoj osnovi.

Nadoknadivi iznos jest viši iznos fer vrijednosti umanjene za troškove prodaje i vrijednosti sredstva

u upotrebi. Pri utvrđivanju vrijednosti u upotrebi, procijenjeni budući novčani tokovi se diskontiraju

na sadašnju vrijednost primjenjujući diskontnu stopu prije poreza koja odražava tekuće tržišne

procjene sadašnje vrijednosti novca i rizika specifičnih za pojedino sredstvo.

Ako je nadoknadivi iznos sredstva (ili jedinice koja stvara novac) manji od knjigovodstvenog

iznosa, knjigovodstveni iznos sredstva (ili jedinice koja stvara novac) umanjuje se do njegovog

nadoknadivog iznosa. Gubitak od umanjenja imovine priznaje se odmah kao rashod u računu

dobiti i gubitka, osim za revaloriziranu imovinu gdje se gubici prvi umanjuju na teret pripadajućih

revalorizacijskih rezervi.

Kod naknadnog poništenja gubitka od umanjenja vrijednosti, knjigovodstveni iznos sredstva

(jedinice koja stvara novac) povećava se do revidiranog procijenjenog nadoknadivog iznosa toga

sredstva, pri čemu veća knjigovodstvena vrijednost ne premašuje knjigovodstvenu vrijednost koja

bi bila utvrđena da u prethodnim godinama nije bilo priznatih gubitaka na tom sredstvu (jedinici

koja stvara novac) uslijed umanjenja vrijednosti. Poništenje gubitka od umanjenja vrijednosti

odmah se priznaje kao prihod, osim ako se predmetno sredstvo ne iskazuje po procijenjenoj

vrijednosti, u kojem slučaju se poništenje gubitka od umanjenja vrijednosti iskazuje kao povećanje

uslijed revalorizacije.

3.7. Ulaganja u nekretnine

Ulaganja u nekretnine odnose se na poslovne zgrade koja se drže u svrhu dugoročnog stjecanja

prihoda od najma ili zbog porasta njihove vrijednosti, te se Društvo njima ne koristi. Ulaganja u

nekretnine tretiraju se kao dugotrajna ulaganja, osim ako nisu namijenjena prodaji u sljedećoj

godini i kupac je identificiran, u kojem se slučaju svrstavaju u kratkotrajnu imovinu.

Ulaganja u nekretnine iskazuju se po povijesnom trošku umanjenom za akumuliranu amortizaciju.

Amortizacija zgrada obračunava se primjenom pravocrtne metode u svrhu alokacije troška tijekom

njegovog procijenjenog korisnog vijeka uporabe od 50 godina.

Naknadni izdaci kapitaliziraju se samo kada je vjerojatno da će Društvo od toga imati buduće

ekonomske koristi i kada se trošak može pouzdano mjeriti. Svi ostali troškovi popravaka i

Bilješke uz nekonsolidirane financijske izvještaje

za godinu završenu 31. prosinca 2015. godine

ELEKTROMETAL d.d. 33

održavanja terete račun dobiti i gubitka kada nastanu. Ukoliko Društvo počne koristiti imovinu

namijenjenu prodaji, ona se reklasificira u nekretnine, postrojenja i opremu, te njena

knjigovodstvena vrijednost na dan reklasifikacije postaje iznos pretpostavljenog troška koji će se

naknadno amortizirati.

3.8. Ulaganja u ovisna i pridružena društva

Ulaganja u ovisna društva

Ovisna društva su društva u kojima Društvo, posredno ili neposredno, ima kontrolu nad njihovim

aktivnostima. Kontrola je postignuta ukoliko Društvo upravlja financijskim i poslovnim politikama

društva tako da se ostvare koristi od njegovih aktivnosti. Ulaganja u ovisna društva iskazana su po

trošku nabave.

Ulaganja u pridružena društva

Pridruženim društvima smatraju se društva u kojima Društvo ima značajan utjecaj, ali nema

kontrolu. Značajan utjecaj je moć sudjelovanja u odlukama o financijskim i poslovnim politikama

subjekta u koje je izvršeno ulaganje, ali ne predstavlja kontrolu ili zajedničku kontrolu tih politika.

Ulaganja u pridružena društva iskazuju se po metodi udjela.

3.9. Financijska imovina

Financijska imovina priznaje se ukoliko Društvo postane jedna od ugovornih strana na koju se

primjenjuju ugovorni uvjeti instrumenta. Financijska imovina prestaje se priznavati ukoliko isteknu

ugovorna prava Društva na novčane tokove od financijske imovine, te ako Društvo prenese

financijsku imovinu bez zadržavanja kontrole ili prenese sve rizike i nagrade povezane s tom

imovinom. Redovna kupnja i prodaja financijske imovine priznaje se na datum trgovanja, odnosno

na datum kada se Društvo obveže kupiti ili prodati imovinu.

Ulaganja koja se drže do dospijeća

Ukoliko Društvo ima pozitivnu namjeru i mogućnost držati dužničke instrumente do dospijeća, oni

se klasificiraju kao ulaganja koja se drže do dospijeća. Ulaganja koja se drže do dospijeća vrednuju

se po amortiziranom trošku koji se izračunava koristeći efektivnu kamatnu stopu, umanjeno za

gubitke od umanjenja vrijednosti.

Financijska imovina raspoloživa za prodaju

Ulaganja Društva u dionice i dužničke instrumente klasificiraju se kao financijska imovina

raspoloživa za prodaju. Nakon početnog priznavanja, ona se vrednuje po fer vrijednosti, a

promjene se priznaju direktno u kapital i rezerve, osim umanjenja imovine, i dobitka ili gubitka na

promjeni deviznog tečaja monetarne imovine raspoložive za prodaju. Kumulativna dobit ili gubitak

izravno se prenosi u račun dobiti i gubitka kada se ulaganje prestane priznavati.

Ulaganja po fer vrijednosti kroz račun dobiti i gubitka

Financijska imovina se klasificira po fer vrijednosti kroz račun dobiti i gubitka ukoliko ju Društvo

drži za trgovanje ili je određena kao takva prilikom prvog priznavanja. Financijski instrumenti su

Bilješke uz nekonsolidirane financijske izvještaje

za godinu završenu 31. prosinca 2015. godine

ELEKTROMETAL d.d. 34

određeni po fer vrijednosti kroz račun dobiti i gubitka ukoliko Društvo upravlja tim investicijama i

donosi odluke o njihovoj kupnji i prodaji na temelju njihove fer vrijednosti. Prilikom početnog

priznavanja, direktni troškovi transakcije priznaju se u računu dobiti ili gubitka u trenutku kada

nastanu. Financijski instrumenti klasificirani po fer vrijednosti kroz račun dobiti i gubitka vrednuju

se po fer vrijednosti, a promjene se priznaju u računu dobiti i gubitka.

Ostalo

Ostala financijska imovina mjeri se po amortiziranom trošku koji se izračunava koristeći efektivnu

kamatnu stopu, umanjeno za gubitke od umanjenja vrijednosti.

Umanjenje vrijednosti financijske imovine

Vrijednost financijske imovine se umanjuje ukoliko postoje objektivni dokazi da su jedan ili više

događaja imali negativni efekt na buduće novčane tokove te imovine.

Umanjenje vrijednosti financijske imovine vrednovane po amortiziranom trošku računa se kao

razlika između knjigovodstvene vrijednosti i sadašnje vrijednosti procijenjenih budućih novčanih

tokova diskontiranih originalnom efektivnom kamatnom stopom. Umanjenje vrijednosti financijske

imovine za prodaju, računa se u odnosu na njenu trenutnu fer vrijednost.

Pojedinačno značajna financijska imovina testira se za umanjenje vrijednosti na individualnoj

razini. Ostala financijska imovina procjenjuje se zajednički s ostalom financijskom imovinom

Društva sličnog kreditnog rizika.

Umanjenje imovine priznaje se u računu dobiti i gubitka. Kumulativni gubitak koji je umanjenjem

financijske imovine raspoložive za prodaju priznat direktno u glavnici, uklanja se iz glavnice i

priznaje u računu dobiti i gubitka.

Gubitak od umanjenja vrijednosti se ukida ukoliko se naknadno povećanje nadoknadive vrijednosti

može objektivno povezati s događajem nakon što je gubitak od umanjenja vrijednosti priznat. Za

financijsku imovinu koja je vrednovana po amortiziranom trošku i financijsku imovinu raspoloživu

za prodaju koju čine zadužnice, ukidanje se priznaje u računu dobiti i gubitka. Za financijsku

imovinu raspoloživu za prodaju koju čine dionice, ukidanje umanjenja vrijednosti se priznaje

izravno u kapitalu.

3.10. Zalihe

Zalihe se iskazuju po trošku ili neto vrijednosti koja se može realizirati, ovisno o tome što je niže.

Troškovi zaliha sadrže sve troškove nabave, konverzije i druge zavisne troškove koji su direktno

povezani s dovođenjem zaliha na određenu lokaciju i u određeno stanje. Ukoliko je primjenjivo,

trošak obuhvaća i direktne troškove rada i sve režijske/indirektne troškove povezane s dovođenjem

zaliha do njihove sadašnje lokacije i u sadašnje stanje. Trošak se utvrđuje primjenom metode

prosječne ponderiranen cijene. Sitan inventar se otpisuje u 100% iznosu prilikom stavljanja u

uporabu. Neto vrijednost koja se može realizirati predstavlja procijenjenu prodajnu cijenu

umanjenu za sve procijenjene troškove dovršenja i troškove marketinga, prodaje i distribucije.

Bilješke uz nekonsolidirane financijske izvještaje

za godinu završenu 31. prosinca 2015. godine

ELEKTROMETAL d.d. 35

Vrijednosno usklađenje zaliha robe radi se pojedinačno za svaki proizvod ukoliko je roba oštećena,

ukoliko je postala u potpunosti ili djelomično zastarjela ili je pala njena prodajna cijena.

3.11. Dugotrajna imovina namijenjena prodaji

Dugotrajna imovina klasificira se kao imovina namijenjena prodaji ako će se njezina

knjigovodstvena vrijednost prvenstveno nadoknaditi prodajom u razdoblju od 12 mjeseci nakon

datuma bilance, a ne stalnim korištenjem. Imovina se reklasificira kada se ispune sljedeći uvjeti:

(a) imovina je raspoloživa za prodaju u svom trenutnom stanju; (b) Uprava Društva je odobrila i

pokrenula aktivni program za pronalaženje kupca; (c) imovinom se aktivno trguje kako bi se

ostvarila prodaja po razumnoj cijeni; (d) prodaja se očekuje u roku od godine dana i (e) ne

očekuju se značajne promjene prodajnog plana ili povlačenje plana. Dugotrajna imovina koja se u

bilanci tekućeg razdoblja iskazuje kao namijenjena prodaji, ne reklasificira se u bilanci u

usporednom razdoblju.

Nekretnine, postrojenja i oprema koja se drži radi prodaje mjeri se po knjigovodstvenoj vrijednosti

ili fer vrijednosti umanjenoj za troškove prodaje, ovisno o tome što je niže. Nekretnine, postrojenja

i oprema koje se drže radi prodaje se ne amortiziraju.

3.12. Potraživanja od kupaca

Potraživanja od kupaca predstavljaju prava na naplatu određenih iznosa od kupaca ili drugih

dužnika kao rezultat poslovnih aktivnosti Društva. Potraživanja se iskazuju u ukupnom iznosu

umanjenom za provedeni ispravak vrijednosti. Ispravak vrijednosti potraživanja od kupaca provodi

se kada postoje objektivni dokazi da Društvo neće moći naplatiti sva svoja potraživanja u skladu s

dogovorenim uvjetima. Značajne financijske poteškoće dužnika, vjerojatnost dužnikova stečaja, te

neizvršenje ili propusti u plaćanjima, smatraju se pokazateljima umanjenja vrijednosti potraživanja

od kupaca. Iznos ispravka vrijednosti utvrđuje se kao razlika između knjigovodstvene vrijednosti i

nadoknadivog iznosa potraživanja, te se utvrđuje temeljem procjene Uprave Društva. Iznosi

ispravka vrijednosti potraživanja od kupaca iskazuju se u računu dobiti i gubitka.

Tijekom 2014. i 2015. godine Društvo nije provodilo diskontiranje potraživanja, budući da nije bilo

transakcija sa odgodom plaćanja dužom od godine dana.

3.13. Novac i novčani ekvivalenti

Novac i novčani ekvivalenti obuhvaćaju gotovinu, depozite kod banaka po viđenju i ostale

kratkotrajne visoko likvidne instrumente s rokovima naplate do tri mjeseca ili kraće.

3.14. Dionički kapital

Dionički kapital sastoji se od redovnih dionica. Primici koji se iskazuju u glavnici pri izdavanju novih

dionica ili opcija, iskazuju se umanjeni za pripadajuće troškove transakcije i porez na dobit. Iznos

fer vrijednosti primljene naknade iznad nominalne vrijednosti izdanih dionica prikazan je u

bilješkama kao kapitalna dobit.

Plaćena naknada za kupljene vlastite dionice, uključujući sve izravno pripadajuće troškove

transakcije, umanjuje dionički kapital sve do povlačenja dionica, njihovog ponovnog izdavanja ili

Bilješke uz nekonsolidirane financijske izvještaje

za godinu završenu 31. prosinca 2015. godine

ELEKTROMETAL d.d. 36

prodaje. Prilikom ponovnog izdavanja vlastitih dionica, svi primici, umanjeni za sve izravno

pripadajuće troškove transakcije i porez na dobit, uključuju se u glavnicu od dioničara društva.

Dividende se priznaju u izvještaju o promjenama kapitala i prikazuju kao obveza u razdoblju u

kojem su odobrene od dioničara Društva.

3.15. Rezerviranja

Rezerviranja se priznaju ako Društvo ima pravnu ili izvedenu obvezu kao posljedicu događaja iz

prošlog razdoblja i ako je vjerojatno da će biti potreban odljev resursa radi podmirivanja obveza, te

ako se može pouzdano procijeniti iznos obveze. Iznos priznat kao rezerviranje je najbolja procjena

izdataka potrebnih za podmirenje sadašnje obveze na datum bilance, uzimajući u obzir rizike i

neizvjesnost u vezi te obveze.

Iznos rezerviranja se utvrđuje diskontiranjem očekivanih budućih novčanih tokova korištenjem

diskontne stope prije poreza koja odražava tekuću tržišnu procjenu vremenske vrijednosti novca i,

gdje je primjenjivo, razlika specifičnih za obvezu.

Ako se očekuje da će neke ili sve izdatke potrebne za podmirenje rezerviranja nadoknaditi treća

strana, potraživanje se priznaje kao imovina samo kada je doista izvjesno da će naknada biti

primljena te da se iznos naknade može pouzdano izmjeriti.

3.16. Posudbe

Posudbe se početno priznaju po fer vrijednosti, umanjenoj za troškove transakcije. U budućim

razdobljima, posudbe se iskazuju po amortiziranom trošku; sve razlike između primitaka

(umanjenih za troškove transakcije) i otkupne vrijednosti priznaju se u računu dobiti i gubitka

tijekom razdoblja trajanja posudbe, koristeći metodu efektivne kamatne stope. Posudbe se

klasificiraju kao kratkoročne obveze, izuzev ukoliko Društvo ima bezuvjetno odgoditi podmirenje

obveze najmanje 12 mjeseci nakon datuma bilance.

Društvo tijekom 2014. i 2015. godine nije imalo nabavki kvalificirane imovine sa naslova koje je

provedena kapitalizacija troškova posudbi.

3.17. Obveze prema dobavljačima

Obveze prema dobavljačima su nastale za nabavljena dobra ili usluge u redovnom poslovanju. Ove

obveze su klasificirane kao tekuće ako plaćanje dospijeva u roku od jedne godine ili kraće, u

suprotnom su klasificirane kao dugoročne.

Obveze prema dobavljačima se početno priznaju po fer vrijednosti, a u budućim razdobljima se

iskazuju po amortiziranom trošku koristeći metodu efektivne kamatne stope.

3.18. Porez na dodanu vrijednost

Porez na dodanu vrijednost koji proizlazi iz transakcija prodaje i kupnje priznaje se i iskazuje u

bilanci na neto osnovi, u skladu sa zakonskim okvirom. U slučaju umanjenja potraživanja za

ispravak vrijednosti, gubitak od umanjenja iskazuje se u bruto iznosu potraživanja, uključujući

porez na dodanu vrijednost.

Bilješke uz nekonsolidirane financijske izvještaje

za godinu završenu 31. prosinca 2015. godine

ELEKTROMETAL d.d. 37

3.19. Najmovi

Najmovi se svrstavaju kao financijski najmovi kad god se većim dijelom svi rizici i nagrade

povezani s vlasništvom nad sredstvom prenose na najmoprimca tijekom trajanja najma. Svi drugi

najmovi svrstani su u poslovne najmove.

Društvo kao najmodavac

Iznosi potraživanja od najmoprimca na temelju financijskog najma evidentiraju se kao potraživanja

u neto iznosu ulaganja Društva u predmetni najam. Prihodi od financijskog najma raspoređuju se u

obračunska razdoblja kako bi odrazili konstantnu stopu povrata na preostalo neto ulaganje Društva

vezano uz najam. Prihodi od najamnina iz poslovnog najma priznaju se ravnomjerno tijekom

trajanja najma.

Društvo kao najmoprimac

Imovina koja je predmetom financijskog najma priznaje se kao imovina Društva po fer vrijednosti

na datum stjecanja ili, ako je niže, po sadašnjoj vrijednosti minimalnih plaćanja najma.

Odgovarajuća obveza prema najmodavcu iskazuje se u bilanci kao obveza za financijski najam.

Najamnine se raspoređuju između financijskih troškova i umanjenja obveza za najam kako bi se

ostvarila konstantna kamatna stopa na preostali iznos obveze. Financijski troškovi izravno terete

troškove razdoblja.

Poslovni najam priznaje se kao rashod u računu dobiti i gubitka na ravnomjernoj osnovi tijekom

razdoblja najma.

3.20. Potencijalne obveze

Potencijalne obveze nisu priznate u financijskim izvještajima. One se objavljuju u bilješkama, osim

ukoliko odljev ekonomskih koristi nije vjerojatan.

3.21. Događaji nakon izvještajnog razdoblja

Događaji nakon izvještajnog razdoblja koji daju dodatne informacije o financijskom položaju

Društva na dan izvještajnog razdoblja (događaji koji zahtijevaju usklađivanje) reflektirani su u

financijskim izvještajima. Događaji nakon izvještajnog razdoblja koji se ne smatraju događajima

koji zahtijevaju usklađivanje, objavljuju se u bilješkama kada su značajni.

Bilješke uz nekonsolidirane financijske izvještaje

za godinu završenu 31. prosinca 2015. godine

ELEKTROMETAL d.d. 38

Bilješka 4 – Ključne računovodstvene procjene

U primjeni računovodstvenih politika Društva, koje su objašnjene u bilješci 3, Uprava je obvezna

prosuditi, procijeniti i pretpostaviti knjigovodstvenu vrijednost imovine i obveza koje se ne mogu

izvesti iz ostalih izvora. Procjene i povezane pretpostavke se temelje na ranijem iskustvu i ostalim

faktorima koji su uzeti u obzir kao relevantni. Stvarni rezultati mogu se razlikovati od procijenjenih.

Procjene i temeljne pretpostavke se stalno revidiraju. Izmjene knjigovodstvenih procjena priznaju

se u razdoblju izmjene ukoliko se odnose samo na to razdoblje, ili u razdoblje izmjene i budućim

razdobljima ukoliko izmjena utječe na tekuće i buduće razdoblje.

U nastavku se navode procjene i pretpostavke koje bi mogle uzrokovati značajan rizik usklađivanja

knjigovodstvenih iznosa imovine i obveza u sljedećoj financijskoj godini:

Korisni vijek trajanja nekretnina i opreme

Uprava pojedinih društava utvrđuje i pregledava korisni vijek uporabe i pripadajući trošak

amortizacije nekretnina, postrojenja i opreme. Ova procjena se temelji na procijenjenom

preostalom korisnom vijeku uporabe imovine i mogla bi se značajno promijeniti kao rezultat

tehničkih inovacija i aktivnosti konkurencije. Uprava će povećati trošak amortizacije u slučaju

procjene da je korisni vijek uporabe imovine niži nego prije procjene ili će otpisati zastarjelu i

odbačenu imovinu. Korisni vijek trajanja sredstva dugotrajne nematerijalne i materijalne imovine

opisan je u bilješkama 3.4. i 3.5.

Sudske tužbe i postupci

Rezerviranja za sudske tužbe i postupke iskazuju se na temelju procjene Uprave vezane za

potencijalne gubitke nakon savjetovanja s odvjetnikom. Na temelju postojećih saznanja u

razumnoj mjeri je moguće da će se ishodi sudskih postupaka razlikovati od procijenjenih

potencijalnih gubitaka.

Društvo ima aktivan jedan sudski postupak za koji nije provedeno rezerviranje u financijskim

izvještajima, a koji može imati značajan utjecaj na financijske izvještaje.

Društvo je 2008. godine, zajedno sa poduzećem RADNIK d.d., Križevci, prodalo nekretninu društvu

AGRAM-Projekt d.o.o., Zagreb. Sa naslova ove prodaje, društvo AGRAM-Projekt d.o.o. koristilo je

kredit pri Raiffeisenlandesbank Kärten. Sporazumom o osiguranju novčane tražbine zasnivanjem

založnog prava definirano je da Raiffeisenlandesbank Kärnten ima mogućnost naplate putem ovrhe

i nad cjelokupnom imovinom Društva i RADNIK d.d., te je zasebnim dokumentom ovaj članak

izmijenjen. Raiffeisenlandesbank Kärnten je početkom siječnja 2013. godine podnijelo Općinskom

sudu prijedlog za ovrhu u visini od 1.565.278,63 EUR nad imovinom Društva i RADNIK d.d., te su

oba društva pravovremeno izjavila žalbu protiv Rješenja. Po izjavljenoj žalbi, Općinski sud je uputio

Društvo u parnicu radi proglašene ovrhe nedopuštenom, na što je Društvo izjavilo žalbu, te

očekuje odluku Županijskog suda.

Društvo nije provelo rezerviranje za navedeni sudski postupak, budući da smatra da je odredbama

aneksa Ugovora ukinuta odredba vezana uz mogućnost naplate nad cjelokupnom imovinom

Društva.

Bilješke uz nekonsolidirane financijske izvještaje

za godinu završenu 31. prosinca 2015. godine

ELEKTROMETAL d.d. 39

Odgođena porezna imovina

Društvo nije priznalo odgođenu poreznu imovinu sa naslova prenesenih poreznih gubitaka, budući

da u ovom trenutku nije vjerojatno da će buduća oporeziva dobit biti raspoloživa za iskorištenje

poreznih gubitaka u navedenim iznosima prije njihovog isteka. Pregled dospijeća poreznih gubitaka

po godinama dan je u sklopu bilješke 19 – Porez na dobit.

Bilješke uz nekonsolidirane financijske izvještaje

za godinu završenu 31. prosinca 2015. godine

ELEKTROMETAL d.d. 40

Bilješka 5 – Upravljanje financijskim rizikom

Poslovne aktivnosti Društva izložene su različitim vrstama financijskih rizika koje uključuju: tržišni

rizik (valutni rizik, rizik fer vrijednosti kamatne stope, kamatni rizik novčanog toka, te rizik ulaganja

u vrijednosne papire), kreditni rizik i rizik likvidnosti. Društvo nema formalne procedure upravljanja

rizikom i nije koristilo derivativne financijske instrumente da bi se aktivnije štitilo od financijskog

rizika, ali Uprava pažljivo prati rizike poslovanja Društva, uključujući uvođenje razine odobravanja i

odgovornosti.

5.1. Tržišni rizik

5.1.1. Valutni rizik

Društvo u manjoj mjeri djeluje na međunarodnoj razini, stoga nije značajnije izloženo valutnom

riziku, koji proizlazi iz promjena tečajeva stranih valuta u redovnim poslovnim transakcijama.

Valutni rizik Društva proizlazi prvenstveno sa naslova tečajnih razlika nastalih prilikom zaduženja

pri bankama.

Najveći iznos obveza u stranoj valuti odnosi se na sklopljene ugovore o dugoročnim i kratkoročnim

kreditima sa valutnom klauzulom. Uslijed pokretanja postupka predstečajne nagodbe, ukupna

vrijednost iskazanih obveza sa valutnom klauzulom pretvorena je u hrvatske kune, te sa tog

naslova Društvo nema značajnijih iznosa obveza iskazanih u stranoj valuti. Zbog toga efekti

promjene tečaja nemaju značajniji utjecaj na financijske izvještaje.

5.1.2. Rizik ulaganja u vrijednosne papire

Društvo je izloženo riziku ulaganja u vrijednosne papire kroz rizike fer vrijednosti i rizike promjena

cijena, jer su ulaganja klasificirana u bilanci kao raspoloživa za prodaju i po fer vrijednosti u računu

dobiti i gubitka. Ulaganja u vrijednosne papire klasificirana kao raspoloživa za prodaju ne kotiraju

na burzi, dok se vrijednosnim papirima klasificiranim po fer vrijednosti u računu dobiti i gubitka

trguje na burzi vrijednosnih papira. Upravljanje rizicima koji proizlaze iz njihove fer vrijednosti i

promjene cijena Društvo prati kroz tržišne transakcije i rezultate subjekta ulaganja.

5.1.3. Kamatni rizik novčanog toka i rizik fer vrijednosti kamatne stope

Budući da Društvo nema značajniju imovinu koja ostvaruje prihod od kamata, prihodi Društva i

novčani tok iz poslovnih aktivnosti nisu u značajnoj mjeri ovisni o promjenama tržišnih kamatnih

stopa. Kamatni rizik Društva proizlazi iz dugoročnih i kratkoročnih kredita. Krediti odobreni po

promjenjivim stopama izlažu Društvo riziku novčanog toka. Krediti i izdane obveznice odobreni po

fiksnim stopama izlažu Društvo riziku fer vrijednosti kamatne stope.

Sa naslova pokrenutog postupka predstečajne nagodbe, nad obvezama Društva se ne

obračunavaju kamate, te se sa tog naslova efekti promjene kamatnih stopa ne mogu utvrditi.

Bilješke uz nekonsolidirane financijske izvještaje

za godinu završenu 31. prosinca 2015. godine

ELEKTROMETAL d.d. 41

5.2. Kreditni rizik

Imovina Društva koja nosi kreditni rizik sastoji se uglavnom od novčanih sredstva i potraživanja od

kupaca. Prodajne politike Društva osiguravaju da se prodaja obavlja kupcima koji imaju

odgovarajuću kreditnu povijest, i to u okvirima unaprijed određenih kreditnih ograničenja. Kreditni

rizik Društva je manji zbog raspodjele potraživanja na veće grupe kupaca. Dodatno, ključni kupci

Društva su velike građevinske tvrtke, te stoga uslijed velikih problema sa sektorom građevinarstva

uzrokovanog ekonomskom krizom, Društvo provodi mjere kontrole naplate sukladno tržišnim

mogućnostima. Analiza potraživanja od kupaca dana je u sklopu bilješke 26 - Potraživanja od

kupaca.

5.3. Rizik likvidnosti

Razborito upravljanje rizikom likvidnosti podrazumijeva održavanje dostatne količine novca,

osiguravanje raspoloživosti financijskih sredstava adekvatnim iznosom ugovorenih kreditnih linija i

sposobnost podmirenja svojih obveza. Cilj Društva je održavanje fleksibilnosti financiranja na način

da ugovorene kreditne linije budu dostupne.

Uslijed provođenja postupka predstečajne nagodbe Društvo nije u obvezi podmirivati obveze

utvrđene tijekom predstečajne nagodbe, dok će se efekti predstečajne nagodbe priznati u

financijskim izvještajima u trenutku pravomoćnosti rješenja.

Obveze prema dobavljačima i ostale obveze, kao i obveze po kratkoročnim kreditima dospijevaju

do 12 mjeseci poslije datuma bilance, dok je dospijeće dugoročnih kredita prikazano u sklopu

bilješki uz financijske izvještaje.

Bilješke uz nekonsolidirane financijske izvještaje

za godinu završenu 31. prosinca 2015. godine

ELEKTROMETAL d.d. 42

Bilješka 6 – Prihodi od prodaje

- u kunama -

Opis: 2014. godina

2015. godina

Prihodi od prodaje u tuzemstvu 29.777.421

33.643.441

Prihodi od zakupa 584.990

485.473

UKUPNO: 30.362.411

34.128.914

Prihode od prodaje čine prihodi od obavljanja redovne djelatnosti Društva, koja se odnosi na

izvođenje montažerskih i instalaterskih radova u građevinarstvu (elektroinstalacije, termoplinski

radovi, termoventilacijski radovi i hidroinstalacije) te proizvodnju (vatrootporni elementi i

aluminijska bravarija).

Od početka predstečajne nagodbe u siječnju 2013. godine, Društvu su značajno smanjeni prihodi

iz poslovanja, te su u velikoj mjeri produkt teške financijske situacije Društva.

Unutar pozicije prihoda od prodaje, iskazani su i prihodi sa naslova zakupa poslovnih prostora, te

pripadajućih prihoda sa naslova prefakturiranih troškova komunalnih usluga sa naslova ovog najma

(2014. godina = 584.990 kn; 2015. godina = 485.473 kn). Navedeni su se prihodi u najvećoj mjeri

odnosili na prihode od najma plinovoda i inventara danih na korištenje povezanom društvu

Elektrometal-distribucija plina d.o.o.

Bilješka 7 – Ostali poslovni prihodi

- u kunama -

Opis: 2014. godina

2015. godina

Prihodi od interne realizacije 290.614

770.920

Prihodi od prodaje sredstava dugotrajne imovine i sitnog

inventara 49.204

379.154

Prihodi od naplate otpisanih potraživanja 1.631.023

2.631.059

Prihodi od viškova materijala 3.139

4.041

Prihodi od naknadnih odobrenja i cassa sconta 7.595

-

Prihodi iz proteklih godina 857.550

134.161

Prihodi od refundacije osiguravajućih društva 9.991

-

Prihodi od naplaćenih troškova po tužbama 18.750

226.042

Prihodi od ukidanja neiskorištenih godišnjih odmora 57.691

-

Ostali poslovni prihodi 4.182

991

UKUPNO: 2.929.739

4.146.368

Prihodi od interne realizacije odnose se na prihode od proizvedenih sredstva i obavljene usluge za

vlastite potrebe, koji se priznaju u visini ostvarenih troškova razdoblja.

Prihodi od naplate otpisanih potraživanja odnose se na potraživanja, koja su otpisana u

prethodnim razdobljima, ali su u narednim razdobljima naknadno naplaćena. Tijekom provođenja

postupka naplate putem utuženja, Društvo je ostvarilo i prihode sa naslova refundacije troškova,

koji su u 2015. godini iznosili 226.042 kn (2014. godina: 18.750 kn).

Bilješke uz nekonsolidirane financijske izvještaje

za godinu završenu 31. prosinca 2015. godine

ELEKTROMETAL d.d. 43

Prihodi od ukidanja rezerviranja u visini od 57.691 kn iskazani u 2014. godini odnose se na

ukidanje rezerviranja sa naslova neiskorištenih godišnjih odmora utvrđenih prilikom izrade

financijskih izvještaja na dan 31. prosinca 2013. godine, a iskorištenih do 30. lipnja 2014. godine.

Bilješka 8 – Materijalni troškovi – Troškovi sirovina i materijala

- u kunama -

Opis: 2014. godina

2015. godina

Troškovi sirovina i materijala 13.910.288

17.843.822

Troškovi benzina 1.008.610

859.672

Troškovi materijala za čišćenje i održavanje 66.140

81.292

Troškovi uredskog materijala 20.259

24.167

Troškovi namirnica u restoranu 159.780

141.027

Troškovi sitnog inventara i autoguma 69.530

83.491

Kalo, rasip, lom i kvar 92.003

41.476

Troškovi električne energije i plina 849.642

777.349

UKUPNO: 16.176.252

19.852.296

Uslijed porasta prihoda od osnovne djelatnosti, Društvo je ostvarilo i porast troškova sirovina i

materijala, no predmetni porast troškova sirovina i materijala veći je porasta ostvarenog prihoda iz

poslovanja.

Bilješka 9 – Materijalni troškovi – Troškovi prodane robe

- u kunama -

Opis: 2014. godina

2015. godina

Nabavna vrijednost prodane robe 212.781

455.189

UKUPNO: 212.781

455.189

Bilješke uz nekonsolidirane financijske izvještaje

za godinu završenu 31. prosinca 2015. godine

ELEKTROMETAL d.d. 44

Bilješka 10 – Materijalni troškovi – Ostali vanjski troškovi

- u kunama -

Opis: 2014. godina

2015. godina

Troškovi prijevoznih usluga 48.162

87.979

Troškovi telefona i poštarine 245.319

149.682

Troškovi dorade i prerade 24.932

24.195

Troškovi tekućeg održavanja 300.059

342.233

Troškovi zakupnina opreme 207.408

277.896

Troškovi zaštitarske službe 262.800

195.726

Troškovi odvoza smeća i zbrinjavanja otpada, troškovi

održavanja zelenila, dimnjačarske usluge, deratizacija, vodovod i odvodnja

142.668

143.093

Troškovi registracije 70.531

74.469

Troškovi usluga zaštite na radu 42.505

132.724

Troškovi intelektualnih usluga 674.159

785.023

Troškovi reprezentacije 8.187

8.435

Troškovi ostalih usluga 111.971

116.881

UKUPNO: 2.138.701

2.338.336

Bilješka 11 – Troškovi osoblja

- u kunama -

Opis: 2014. godina

2015. godina

Neto plaća 11.116.960

9.998.422

Porezi i doprinosi iz plaća 3.678.845

3.149.456

Doprinosi na plaće 2.478.483

2.265.512

UKUPNO: 17.274.288

15.413.390

Društvo na dan 31. prosinca 2015. godine zapošljava 197 djelatnika (31.12.2014. = 205

djelatnika).

Ključno poslovodstvo Društva uključuje dva (2) djelatnika izvršnog poslovodstva, te su njihove

naknade ključnom poslovodstvu u 2015. godini bile:

- u kunama -

Opis:

31.12.2015.

Plaće i ostala kratkoročna primanja zaposlenih 478.364

Ostale naknade 1.195

UKUPNO:

479.559

Uslijed kontinuiranih promjena u strukturi ključnog osoblja tijekom 2014. godine, u sklopu ove

bilješke nisu iskazane naknade ključnom osoblju za usporednu godinu.

Bilješke uz nekonsolidirane financijske izvještaje

za godinu završenu 31. prosinca 2015. godine

ELEKTROMETAL d.d. 45

Bilješka 12 – Amortizacija

- u kunama -

Opis: 2014. godina

2015. godina

Amortizacija nematerijalne imovine 93.108

180.944

Amortizacija materijalne imovine 3.250.143

3.141.102

UKUPNO: 3.343.251

3.322.046

Bilješka 13 – Ostali troškovi

- u kunama -

Opis: 2014. godina

2015. godina

Troškovi službenih puteva (dnevnice, prijevoz, noćenje) 252.623

266.496

Troškovi terenskog dodatka, regresa za godišnji odmor i

ostalih nadoknada zaposlenicima 1.385.318

2.165.813

Troškovi prijevoza na posao 1.076.332

1.011.828

Troškovi bankarskih provizija 63.776

51.648

Troškovi premija osiguranja 197.952

203.098

Troškovi stručnog usavršavanja 67.308

33.289

Troškovi raznih poreza, članarina, doprinosa i sl. 410.782

433.226

Nadoknada članova Uprave 403.034

187.172

Nadoknada članova Nadzornog odbora 93.776

-

Troškovi ugovora o djelu 118.077

43.430

Ostali troškovi 149.296

172.127

UKUPNO: 4.218.274

4.568.127

Značajno povećanje troškova terenskog dodatka, regresa za godišnji odmor i ostalih nadoknada

zaposlenicima uzrokovano je uključivanjem regresa za godišnji odmor (334.800 kn), jubilarnih

nagradi (86.500 kn), te prigodnih poklona zaposlenicima (121.669 kn), koje je Društvo ukalkuliralo

prilikom izrade financijskih izvještaja za 2015. godina, ali nije isplatilo. Predmetna prava djelatnika,

Društvo u prethodnim razdobljima nije uključivalo u financijske izvještaje, te nije priznavalo kao

troškove tekućih razdoblja od početka otvaranja predstečajnog postupka.

Bilješka 14 – Vrijednosno usklađenje kratkotrajne imovine

- u kunama -

Opis: 2014. godina

2015. godina

Vrijednosno usklađenje zaliha 538.605

1.366.440

Vrijednosno usklađenje potraživanja od kupaca 3.012.384

7.294.091

UKUPNO: 3.550.989

8.660.531

Bilješke uz nekonsolidirane financijske izvještaje

za godinu završenu 31. prosinca 2015. godine

ELEKTROMETAL d.d. 46

Bilješka 15 – Rezerviranja

- u kunama -

Opis: 2014. godina

2015. godina

Troškovi rezerviranja za neiskorištene godišnje odmore 60.421

33.339

Troškovi rezerviranja za popravke u garantnom roku -

242.000

Troškovi rezerviranja za projekte sa negativnim rezultatom -

1.200.000

UKUPNO: 60.421

1.475.339

Društvo je prilikom izrade financijskih izvještaja za 2015. godinu procijenilo vrijednost popravaka u

garantnom roku, a na bazi pojedinačnih saznanja o potencijalnim rizicima. Društvo nije procjenilo

za sve do sada izvršene projekte, već isključivo za projekte za koje postoji saznanje o

potencijalnim rizicima.

Društvo je prilikom izrade financijskih izvještaja za 2015. godinu ukalkuliralo za ugovorene

projekte, za koje postoji saznanje da će generirati u konačnici gubitak, koji će nastati po okončanju

ovih projekata. Predmetne iznose Društvo je ukalkuliralo na bazi postojećih pojedinačnih analiza

prihoda i rashoda za svaki pojedinačni projekt, te na bazi projekcije budućih neophodnih aktivnosti

za okončanje ovih projekata.

Bilješka 16 – Ostali poslovni rashodi

- u kunama -

Opis: 2014. godina

2015. godina

Troškovi popravaka u garantnom razdoblju 147.469

579.403

Neotpisana vrijednost rashodovanih sredstva dugotrajne

imovine 77.911

973.215

Manjkovi sirovina i materijala 2.003

3.612

Naknadno utvrđeni rashodi prethodnih godina 1.835.271

2.086.447

Naknadno odobreni popusti 165.697

259.683

Troškovi penala i kazni 143.843

6.250

Naknada štete djelatnicima iz pravnih sporova -

340.403

Troškovi danih donacija -

4.000

UKUPNO: 2.372.194

4.253.013

Značajan iznos neotpisane vrijednosti rashodovanih sredstava dugotrajne imovine odnosi se na

prodaju plinovoda, koji su bili u vlasništvu Društva, iako se predmetni plinovodi koriste od strane

povezanog društva Elektrometal-distribucija plina d.o.o., Bjelovar.

Tijekom 2015. godine Društvo je ostvarilo značajno povećanje troškova popravaka u garantnom

roku, što je ujedno i utjecalo na rezerviranja za popravke u garantnom roku, koji su rezervirani

prilikom izrade financijskih izvještaja za 2015. godinu (Bilješka 15 – Rezerviranja).

Bilješke uz nekonsolidirane financijske izvještaje

za godinu završenu 31. prosinca 2015. godine

ELEKTROMETAL d.d. 47

Bilješka 17 – Financijski prihodi

- u kunama -

Opis: 2014. godina

2015. godina

Prihodi od kamata sa povezanim društvima 754.177

716.590

Prihodi od kamata iz odnosa sa trećima 528.893

507.039

Prihodi od tečajnih razlika iz odnosa sa trećima 756

3.533

Ostali financijski prihodi 88

71

UKUPNO: 1.283.914

1.227.233

Bilješka 18 – Financijski rashodi

- u kunama -

Opis: 2014. godina

2015. godina

Troškovi kamata od povezanih društva 12.278

63.661

Troškovi tečajnih razlika iz odnosa sa povezanim društvima 3

-

Troškovi diskonta mjenica iz odnosa sa povezanim društvima 40.684

32.191

Troškovi kamata iz odnosa sa trećima 148.247

389.718

Troškovi tečajnih razlika iz odnosa sa trećima 27.965

6.357

Trošokvi diskonta mjenica iz odnosa sa trećima -

9.795

Ostali financijski rashodi 5.665

7.661

UKUPNO: 234.842

509.383

Značajno povećanje troškova kamata iz odnosa sa trećima produkt je u najvećoj mjeri kamata sa

naslova nepravovremeno plaćenih doprinosa iz i na plaću, te poreza na dohodak i pripadajućeg

prireza prilikom isplate plaće djelatnicima Društva (2014. godina: 47.845 kn; 2015. godina:

189.908 kn). Navedeni porast troškova kamata je u manjoj mjeri uzrokovan porastom kamata na

obveze prema dobavljačima, te kamata sa naslova ugovorenih faktoringa.

Bilješke uz nekonsolidirane financijske izvještaje

za godinu završenu 31. prosinca 2015. godine

ELEKTROMETAL d.d. 48

Bilješka 19 – Porez na dobit

- u kunama -

Opis: 2014. godina

2015. godina

Gubitak prije oporezivanja (14.719.526)

(21.414.030)

Uvećanje osnovice poreza na dobit 1.874.607

4.646.556

- 70% troškova reprezentacije 6.856

7.000

- 30% troškova osobnih vozila 127.138

102.647

- kamate između povezanih osoba 1.082.786

418.239

- troškovi kazni za prekršaje i prijestupe -

6.250

- vrijednosno usklađenje zaliha 538.605

1.366.440

- vrijednosno usklađenje financijske imovine 119.222

1.545.980

- rezerviranja za gubitke po projektima -

1.200.000

Umanjenje osnovice poreza na dobit (32.787)

(2.287.574)

- prihodi od naplaćenih otpisanih potraživanja (32.787)

(13.702)

- ostali prihodi -

(27.711)

- naknadno utvrđeni rashodi prema MRS-u 8 -

(2.246.161)

Osnovica poreza na dobit (gubitak) (12.877.706)

(19.055.048)

Temeljem odredbi hrvatskog Zakona o porezu na dobit, Društvo utvrđene porezne gubitke može

prenositi tijekom budućih pet (5) razdoblja, te je pregled istoga dan u nastavku:

Gubitak iz: Istječe u : Iznos u kn:

- gubitak iz 2015. godine 2020. godini

19.055.048

- gubitak iz 2014. godine 2019. godini

10.631.544

- gubitak iz 2013. godine 2018. godini

24.799.597

- gubitak iz 2012. godine 2017. godini

62.995.207

- gubitak iz 2011. godine 2016. godini

2.064.174

UKUPNO: 119.545.570

Sa naslova ovih gubitaka, Društvo nije utvrđivalo odgođenu poreznu imovinu.

U skladu s propisima Republike Hrvatske, Porezna uprava može u bilo koje doba pregledati knjige i

evidencije društva u razdoblju od tri (3) godine nakon isteka godine u kojoj je porezna obveza

iskazana, te može uvesti dodatne porezne obveze i kazne. Uprava Društva nije upoznata s

okolnostima koje bi mogle dovesti do potencijalnih značajnih obveza u tom pogledu.

Bilješke uz nekonsolidirane financijske izvještaje

za godinu završenu 31. prosinca 2015. godine

ELEKTROMETAL d.d. 49

Bilješka 20 – Osnovna zarada po dionici

Osnovna zarada po dionici izračunava se na način da se dobit poslije oporezivanja Društva podijeli

s ponderiranim prosječnim brojem redovnih dionica tijekom godine. Navedeno ne uključuje dionice

koje je Društvo kupilo i koje drži kao vlastite dionice. Tijekom godine Društvo nije imalo

otkupljenih vlastitih dionica.

Opis: 2014. godina

2015. godina

Sveobuhvatni gubitak (u kunama) (14.765.391)

(21.387.040)

Prosječni ponderirani broj redovnih dionica bez vlastitih dionica 83.867

83.867

Osnovni gubitak po dionici (u kunama) (176,06)

(255,01)

Bilješke uz nekonsolidirane financijske izvještaje

za godinu završenu 31. prosinca 2015. godine

ELEKTROMETAL d.d. 50

Bilješka 21 – Kretanje dugotrajne nematerijalne imovine

- u kunama -

Opis Izdaci za razvoj Koncesije, patenti, licencije, softwer…

UKUPNO

Nabavna vrijednost

Stanje 01.01.2014. 694.134 1.286.335 1.980.469

Nabavke - - -

Stavljanje u upotrebu - - -

Prodaja i rashod - (198.146) (198.146)

Gubici uslijed umanjenja vrijednosti

- - -

Stanje 31.12.2014. 694.134 1.088.189 1.782.323 Nabavke - - -

Stavljanje u upotrebu - - -

Prodaja i rashod - (46.149) (46.149)

Gubici uslijed umanjenja vrijednosti

- - -

Stanje 31.12.2015. 694.134 1.042.040 1.736.174

Ispravak vrijednosti

Stanje 01.01.2014. 588.006 1.102.389 1.690.395

Amortizacija 2.299 90.809 93.108

Prodaja i rashod - (198.146) (198.146)

Gubici uslijed umanjenja vrijednosti

- - -

Stanje 31.12.2014. 590.305 995.052 1.585.357 Amortizacija 103.446 77.498 180.944

Prodaja i rashod - (46.149) (46.149)

Gubici uslijed umanjenja vrijednosti

- - -

Stanje 31.12.2015. 693.751 1.026.401 1.720.152

Sadašnja vrijednost

na dan 31.12.2014. 103.829 93.137 196.966

na dan 31.12.2015. 383 15.639 16.022

Bilješke uz nekonsolidirane financijske izvještaje

za godinu završenu 31. prosinca 2015. godine

ELEKTROMETAL d.d. 51

Bilješka 22 – Kretanje dugotrajne materijalne imovine

- u kunama -

Opis ZemljišteGrađevinski

objekti

Postrojenja i

oprema

Alati, pogonski

inventar i

transportna

imovina

Materijalna

imovina u

pripremi

Ostala

materijalna

imovina

Ulaganja u

nekretnineUKUPNO

Nabavna vrijednost

Stanje 01.01.2014. 3.745.715 49.462.248 25.187.474 14.623.211 1.818.590 27.697 9.813.829 104.678.764

Nabavke - - 8.266 - 54.205 - 106.189 168.660

Stavljanje u upotrebu - - - - - - - -

Prodaja i rashod - (59.787) (598.296) (412.137) - - - (1.070.220)

Gubici uslijed umanjenja

vrijednosti- - - - - - - -

Reklasifikacija - - - - - - - -

Stanje 31.12.2014. 3.745.715 49.402.461 24.597.444 14.211.074 1.872.795 27.697 9.920.018 103.777.204Nabavke - - 173.757 12.099 68.947 - - 254.803

Stavljanje u upotrebu - - 402.796 - (402.796) - - -

Prodaja i rashod - (3.586.247) (1.590.523) (815.124) - - - (5.991.894)

Gubici uslijed umanjenja

vrijednosti- - - - - - - -

Reklasifikacija - - - - - - - -

Stanje 31.12.2015. 3.745.715 45.816.214 23.583.474 13.408.049 1.538.946 27.697 9.920.018 98.040.113

Ispravak vrijednosti

Stanje 01.01.2014. - 30.503.605 20.049.819 12.081.723 - - 299.459 62.934.606

Amortizacija - 1.124.382 1.098.912 855.130 - - 170.845 3.249.269

Prodaja i rashod - (21.461) (572.328) (397.646) - - - (991.435)

Gubici uslijed umanjenja

vrijednosti- - - - - - - -

Reklasifikacija - - - - - - - -

Stanje 31.12.2014. - 31.606.526 20.576.403 12.539.207 - - 470.304 65.192.440Amortizacija - 1.244.821 873.933 823.947 - - 198.401 3.141.102

Prodaja i rashod - (2.647.774) (1.585.212) (785.693) - - - (5.018.679)

Gubici uslijed umanjenja

vrijednosti- - - - - - - -

Reklasifikacija - - - - - - - -

Stanje 31.12.2015. - 30.203.573 19.865.124 12.577.461 - - 668.705 63.314.863

Sadašnja vrijednost

na dan 31.12.2014. 3.745.715 17.795.935 4.021.041 1.671.867 1.872.795 27.697 9.449.714 38.584.764

na dan 31.12.2015. 3.745.715 15.612.641 3.718.350 830.588 1.538.946 27.697 9.251.313 34.725.250

Društvo, uslijed provođenja postupka predstečajne nagodbe, ima zabranu prodaje sredstava

dugotrajne materijalne imovine značajnijeg iznosa. Tijekom 2015. godine, Društvo je na bazi

prethodnog odobrenja od strane povjerenika predstečajne nagodbe prodalo građevinske objekte i

plinovode sadašnje vrijednosti 938.473 kn povezanom društvu Elektrometal – distribucija plina

d.o.o. Navedeno se odnosi prvenstveno na plinovode, koje koristi povezano društvo Elektrometal –

distribucija plina d.o.o., uslijed čega je i donesena odluka o prodaji predmetnih plinovoda i

pripadajućih objekata.

Unutar pozicije Ulaganja u nekretnine Društvo je evidentiralo nabavljeni poslovni prostor od

društva P.B. Grad d.o.o., koji je sklopljen u svrhu smanjenja potraživanja iz Ugovora o pružanju

građevinskih usluga, te koje je Društvo do početka otvaranja predstečajnog postupka davalo u

najam. Trenutačno predmetni poslovni prostor se ne iznajmljuje.

Nad nekretninama upisana su založna prava sa naslova odobrenih dugoročnih i kratkoročnih

kredita od strane banaka u sljedećim iznosima:

Iznos založnog prava: Valuta:

10.100.000 EUR

4.770.000 CHF

6.507.938 HRK

Bilješke uz nekonsolidirane financijske izvještaje

za godinu završenu 31. prosinca 2015. godine

ELEKTROMETAL d.d. 52

Bilješka 23 – Dugotrajna financijska imovina

- u kunama -

Opis: 31.12.2014.

31.12.2015.

Ulaganja u povezana društva

Udio u Metalna oprema d.d., Senj 8.707.815

8.707.815

Udio u Elektrometal BH d.o.o., Odžak 734.560

734.560

Ispravak vrijednosti ulaganja u Elektrometal BH d.o.o., Odžak (734.560)

(734.560)

Udio u EMMA d.o.o., Odžak 7.596

7.596

Ispravak vrijednosti ulaganja u EMMA d.o.o., Odžak (7.596)

(7.596)

Udio u Elektrometal-distribucija plina d.o.o., Bjelovar 20.000

20.000

Ulaganja u sudjelujuće interese

Udjeli u Projektgradnja d.o.o. 91.800

91.800

Dani zajmovi povezanim poduzetnicima

Dani zajmovi EMMA d.o.o., Odžak 1.863.166

1.863.166

Dospjeli dio zajma danog EMMA d.o.o., Odžak (450.242)

(450.242)

Ispravak vrijednosti zajma danog EMMA d.o.o., Odžak (1.393.088)

(1.393.088)

Dani zajmovi Elektrometal-distribucija plina d.o.o., Bjelovar 16.986.276

15.858.393

Ulaganja u vrijednosne papire

Dionice Hrvatske Poštanske banke d.d. 41.898

41.898

Dionice Metalprodukt d.d. 58.928

58.928

Dionice Velebit osiguranje d.d. 200.000

200.000

Dionice INGRA d.d. 1.086.759

1.086.759

Dionice PEVEC d.d. 1.700

1.700

Ispravak vrijednosti ulaganja u dionice (1.091.759)

(1.064.768)

Dani zajmovi trećima, depoziti i sl.

Dani financijski krediti fizičkim osobama 209.552

-

UKUPNO: 26.332.805

25.022.361

Društvo je tijekom 2014. godine steklo udjele (0,05%) u društvu Projektgradnja d.o.o., Gornja

Vrba. Navedeni udjeli stečeni su u sklopu predstečajne nagodbe društva Projektgradnja d.o.o.

pretvaranjem potraživanja u udjele. Iskazana vrijednost udjela definirana je u visini upisanog

temeljnog kapitala.

Zajmovi dani povezanim poduzetnicima i fizičkim osobama iskazani su unutar ove pozicije za

vrijednost rata, koje dospijevaju dugoročno, dok su rate koje dospijevaju kratkoročno iskazane

unutar pozicije Kratkotrajne financijske imovine. Navedeni se zajmovi odobravaju uz kamatnu

stopu od 4% - 8% godišnje.

Društvo u sklopu kratkotrajne financijske imovine iskazuje isključivo dospjeli dio odobrenih

zajmova povezanim društvima, dok dio rata koje dospijevaju na naplatu u razdoblju duljem od

godine dana se iskazuju unutar pozicije dugotrajne financijske imovine Društva.

Bilješke uz nekonsolidirane financijske izvještaje

za godinu završenu 31. prosinca 2015. godine

ELEKTROMETAL d.d. 53

Zajmovi odobreni povezanim društvima Elektrometal BiH d.o.o., Odžak, Bosna i Hercegovina,

EMMA d.o.o., Odžak, Bosna i Hercegovina, te podružnica Crna Gora u najvećoj su mjeri

vrijednosno usklađena, kao i nad upisanim udjelima u istima, budući da predmetna povezana

društva ne posluju, te se zajmovi koriste u svrhu financiranja operativnih troškova (gubitaka). Sa

te osnove Društvo ne očekuje da će biti u mogućnosti nadoknaditi iznos sa naslova odobrenih

zajmova / ulaganja u temeljni kapital.

Društvo je krajem 2011. godine odobrilo zajam povezanom društvu Elektrometal – distribucija

plina d.o.o., Bjelovar, za nabavku distribucijskog plinskog sustava na području grada Bjelovara.

Predmetni zajam odobren je uz rok otplate od 15 godina i fiksnu kamatnu stopu od 4%/godišnje.

Navedeni zajam odobren je u kunama.

Temeljem odredbi sklopljenog Ugovora, Društvo je bilo u obvezi tijekom 2012. godine ugovoriti

pretvaranje dijela ovog potraživanja u visini od 8 mil. kuna u udjele u povezanom društvu

Elektrometal-distribucija plina d.o.o., koje nikada nije provedeno. Nastavno na ovu aktivnost,

Društvo nikada nije sa povezanim društvom Elektrometal – distribucija plina d.o.o. provelo izmjenu

Ugovora o zajmu, kojim bi se na drugi način definirao modalitet otplate.

Sa te osnove, pregled ovog kredita po dospijeću dan je u nastavku:

- u kunama -

Struktura obveza po dospijeću: 31.12.2015.

dospijelo i dospijeva u 2016. godini 9.127.882

dospijeva u 2017. godini 1.173.449

dospijeva u 2018. godini 1.220.856

dospijeva u 2019. godini 1.270.178

dospijeva u 2020. godini 1.321.494

dospijeva u 2021. godini 1.374.882

dospijeva u godinama poslije 2021. godine 9.497.535

UKUPNO: 24.986.276

Ulaganja u vrijednosne papire bila su iskazana u visini troškova prilikom početnog ulaganja, te se

na dan bilance provodi usklađenje sa tržišnom vrijednosti (prema kotacijskoj vrijednosti dobivenoj

od Središnjeg klirinškog depozitarnog društva). Efekti povećanja / smanjenja sa naslova ovih

ulaganja evidentiraju se u sklopu Revalorizacijske rezerve (bilješka 35 – Rezerve).

Bilješka 24 – Dugotrajna potraživanja

- u kunama -

Opis: 31.12.2014.

31.12.2015.

Potraživanja iz predstečajnih nagodbi 44.237

237.570

UKUPNO: 44.237

237.570

Bilješke uz nekonsolidirane financijske izvještaje

za godinu završenu 31. prosinca 2015. godine

ELEKTROMETAL d.d. 54

Bilješka 25 – Zalihe

- u kunama -

Opis: 31.12.2014.

31.12.2015.

Sirovine i materijal 6.925.420

5.010.532

Proizvodnja u tijeku 15.424.631

15.393.351

Gotovi proizvodi 1.592.973

1.524.077

Predujmovi za zalihe 2.355.884

2.255.173

Dugotrajna imovina namijenjena prodaji 22.806

22.806

UKUPNO: 26.321.714

24.205.939

Zalihe sirovina i materijala odnose se na zalihe neophodne za pružanje usluga Društva, te su

iskazane u visini nabavne vrijednosti. Na dan 31. prosinca 2015. godine unutar navedene pozicije

iskazano je i vrijednosno usklađenje zaliha u iznosu 810.436 kn (2014. godina = 518.689 kn).

Navedeno se odnosi na vrijednosno usklađenje zaliha u visini od 50% za sve zalihe, za koje nije

bilo izlaza posljednjih godinu dana. Ukupno na dan 31. prosinca 2015. godine iskazan je ispravak

vrijednosti zaliha sirovina i materijala u visini od 2.731.740 kn.

Proizvodnja u tijeku odnosi se na vrijednost zemljišta (Pag, Vrbovec, Bjelovar, Zagreb – Kozarčeva

ulica, Daruvar), koji su nabavljeni sa namjerom izgradnje stambenih prostora. Na dan 31. prosinca

2015. godine iskazano je i vrijednosno usklađenje ovog zemljišta u visini od 231.751 kuna (31.

prosinca 2014. godine = 231.751 kuna).

Preostali dio proizvodnje u tijeku u visini od 217.508 kn (31.12.2014. godine: 286.403 kn) odnosi

se na proizvodnju poluproizvoda, koji se koriste u poslovanju.

Nad navedenim nekretninama upisana su založna prava od banaka u visini od 4,770 mil. CHF sa

naslova odobrenih dugoročnih i kratkoročnih kredita te zabilježba založnog prava poslovnog

partnera na iznos od 5.891.836 kuna uvećano za zatezne kamate.

Unutar pozicije gotovih proizvoda iskazani su i izgrađeni stambeni objekti u Bjelovaru u visini od

1.503.281 kn, koji su završeni 2008. godine. U razdoblju 2009.-2012. godine od ukupno osam (8)

stambenih jedinica, prodano je šest (6) stambenih jedinica. Sa naslova prodaje ovih nekretnina

ostvaren je gubitak, dok je za preostale nekretnine na dan 31. prosinca 2012. godine prema

procjeni provedeno vrijednosno usklađenje u visini 196.711 kuna. U razdoblju 2013.-2015. godine

nije bilo promjena po ovoj poziciji.

Unutar pozicije imovine namijenjene prodaji iskazana su zemljišta, koja je Društvo steklo

postupcima naplate potraživanja.

Bilješke uz nekonsolidirane financijske izvještaje

za godinu završenu 31. prosinca 2015. godine

ELEKTROMETAL d.d. 55

Bilješka 26 – Potraživanja od kupaca

- u kunama -

Opis: 31.12.2014.

31.12.2015.

Potraživanja od kupaca u tuzemstvu 19.032.404

6.924.531

Ispravak vrijednosti potraživanja od kupaca (10.718.042)

(2.042.500)

Potraživanja od kupaca sa naslova neovjerenih situacija 219.042

1.735.638

Potraživanja od kupaca za potrošnju plina 1.491.262

1.406.052

Ispravak vrijednosti potraživanja od kupaca za potrošnju plina -

(1.406.052)

Potraživanja od kupaca za dane depozite 3.032.302

1.575.848

Potraživanja za obračunate kamate 2.170.385

1.474.112

Ispravak vrijednost kupaca za kamate (1.831.645)

(1.373.977)

Potraživanja od kupaca u inozemstvu 743.371

744.329

Ispravak vrijednosti potraživanja od kupaca u inozemstvu -

(743.329)

Potraživanja od utuženih kupaca 19.824.599

18.320.962

Ispravak vrijednosti utuženih kupaca (18.041.731)

(16.692.063)

Potraživanja od kupaca u postupku predstečajne nagodbe 4.504.001

5.456.427

Ispravak vrijednosti kupaca iz predstečajne nagodbe (1.082.847)

(4.280.396)

UKUPNO: 19.343.101

11.099.582

Struktura po dospijeću navedenih potraživanja od kupaca dana je u nastavku:

- u kunama -

Opis: 31.12.2014.

31.12.2015.

Nedospjelo: 6.785.266

5.067.388

Dospjelo do: 12.557.835

6.032.194

- 90 dana 1.306.566

1.438.063

- 180 dana 474.984

1.411.120

- 360 dana 2.928.375

62.340

- iznad 360 dana 7.847.910

3.120.671

UKUPNO: 19.343.101

11.099.582

U najvećoj mjeri, iskazani iznos potraživanja starijih od godine dana odnosi se na potraživanja iz

kategorije utuženih kupaca i kupaca iz postupka predstečajne nagodbe. Društvo je provelo

vrijednosno usklađenje ovih potraživanja na bazi najbolje postojeće procjene vrijednosti na bazi

tekućih saznanja. Postojeće procjene mogu se značajnije razlikovati od budućih procjena koje će

se bazirati na novim saznanjima.

Kretanje ispravka vrijednosti u promatranim je razdobljima bilo sljedeće:

- u kunama -

Opis: 31.12.2014.

31.12.2015.

Stanje na dan 1. siječnja 30.889.238

31.674.265

Proveden ispravak vrijednosti tijekom razdoblja 2.939.026

7.060.049

Naplata prethodno usklađenih potraživanja (1.508.331)

(12.195.996)

Isknjiženje nenaplativih, prethodno ispravljenih potraživanja (645.668)

-

Stanje na dan 31. prosinca 31.674.265

26.538.318

Bilješke uz nekonsolidirane financijske izvještaje

za godinu završenu 31. prosinca 2015. godine

ELEKTROMETAL d.d. 56

Iznos naplate prethodno usklađenih potraživanja ne odgovara prihodima od naplate otpisanih

potraživanja (bilješka 7 – Ostali poslovni prihodi) budući da se u najvećoj mjeri odnosi na

djelomičnu naplatu potraživanja, koja je u prethodnim razdobljima bila vrijednosno usklađena, a

iskazana je unutar navedene pozicije.

Bilješka 27 – Potraživanja od povezanih društva

- u kunama -

Povezano društvo: 31.12.2014.

31.12.2015.

Elektrometal Crna Gora 1.235.358

1.235.358

Elektrometal BH d.o.o., Odžak 857.028

857.028

Ispravak vrijednosti kupaca - povezana Društva (2.067.177)

(2.067.177)

Elektrometal - distribucija plina d.o.o. -

15.474

Metalna oprema d.d., Senj 308.823

-

UKUPNO: 334.032

40.683

Potraživanja od povezanih društva odnose se na redovne isporuke robe i usluga, kao i kamate,

koje su fakturirane povezanim društvima sa naslova odobrenih kratkoročnih i dugoročnih zajmova.

Uslijed problema u navedenim povezanim Društvima nad najvećim dijelom ovih potraživanja

proveden je ispravak vrijednosti.

Bilješka 28 – Potraživanja od zaposlenika i članova poduzetnika

- u kunama -

Opis: 31.12.2014.

31.12.2015.

Potraživanja od djelatnika za dane akontacije (iz prethodnih godina)

207.883

1.757

Potraživanja od djelatnika za dane akontacije 186.502

186.292

UKUPNO: 394.385

188.049

Bilješka 29 – Potraživanja od države i drugih institucija

- u kunama -

Opis: 31.12.2014.

31.12.2015.

Potraživanja od Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje za

nadoknadu troškova bolovanja 112.651

93.650

Potraživanja za porez na dodanu vrijednost 676.946

700.959

Ostala potraživanja od države 73.434

2.557

UKUPNO: 863.031

797.166

Bilješke uz nekonsolidirane financijske izvještaje

za godinu završenu 31. prosinca 2015. godine

ELEKTROMETAL d.d. 57

Bilješka 30 – Ostala potraživanja

- u kunama -

Opis: 31.12.2014.

31.12.2015.

Potraživanja za dane predujmove kooperantima 710.074

710.074

Ispravak vrijednosti predujmova (710.074)

(710.074)

Potraživanja za faktoring mjenice pri Privredna banka Zagreb d.d.

-

59.642

UKUPNO: -

59.642

Bilješka 31 – Kratkotrajna financijska imovina

- u kunama -

Opis: 31.12.2014.

31.12.2015.

Dani zajmovi povezanim poduzetnicima

Dani kratkoročni zajmovi Elektrometal BH d.o.o, Odžak 3.736.205

3.736.204

Dani kratkoročni zajmovi EMMA Odžak 953.445

953.446

Dani kratkoročni zajmovi Elektrometal Crna Gora 555.631

648.289

Dani kratkoročni zajmovi Elektrometal-distribucija plina d.o.o. 8.186.085

9.127.882

Ispravak vrijednosti danih kredita povezanim društvima (5.245.281)

(5.337.939)

Dani kratkoročni krediti trećima

Dani kratkoročni krediti fizičkim osobama 17.274

42

Dani kratkoročni krediti Sindikalnoj podružnici Elektrometal 63.597

63.597

Ispravak vrijednosti danog kratkoročnog kredita Sindikalnoj

podružnici Elektrometal (63.597)

(63.597)

Dan kratkoročni kredit GPUZ Kupa - Petrinja 54.745

54.745

Ispravak vrijednosti danog kratkoročnog kredita GPUZ Kupa (54.745)

(54.745)

P.B. Grad d.o.o. Zagreb 4.941.619

-

Ispravak vrijednosti danog kratkoročnog kredita P.B. Grad (2.964.971)

-

Telur Zagreb 93.849

19.805

Ispravak vrijednosti danog kratkoročnog kredita Telur Zagreb -

(19.805)

Instalacije Marti-mont Nedelišće 12.000

12.000

Ispravak vrijednosti danog kratkoročnog kredita Instalacije Marti-mont

(12.000)

(12.000)

Uslužni obrt TIS Kutina 20.000

20.000

Ispravak vrijednosti danog kratkoročnog kredita TIS Kutina (20.000)

(20.000)

UKUPNO: 10.273.856

9.127.924

Dani kratkoročni zajmovi povezanim društvima odnose se na sklopljene ugovore o zajmovima uz

ugovorenu kamatnu stopu od 8% godišnje. Navedeni zajmovi povezanim društvima u inozemstvu

ugovoreni su u EUR. Uslijed problema sa naplatom ovih kredita od strane povezanih poduzeća u

inozemstvu, za ukupan iznos danih zajmova proveden je ispravak vrijednosti istih. Društvo za ove

zajmove povezanim osobama, za koje je proveden ispravak vrijednosti, ne obračunava kamate.

Potraživanja sa naslova odobrenog zajma prema povezanom društvu Elektrometal – distribucija

plina d.o.o., Bjelovar, odnosi se na kratkoročni dio dugoročnog zajma (bilješka 23 – Dugotrajna

financijska imovina) uvećan za dospjeli iznos u visini od 8.000.000 kn za koji je u prethodnim

Bilješke uz nekonsolidirane financijske izvještaje

za godinu završenu 31. prosinca 2015. godine

ELEKTROMETAL d.d. 58

razdobljima donešena odluka o pretvaranju u temeljni kapital u ovom povezanom društvu, ali

predmetna odluka nikada nije provedena na Trgovačkom sudu.

Društvo je u prethodnim razdobljima odobrilo kratkoročne zajmove društvima P.B. Pluto d.o.o. i

P.B. Grad d.o.o. Sa navedenim društvima sklopljeni su i ugovori o pružanju građevinskih usluga, te

je namjera bila osigurati naplatu kroz građevinske radove. Društvo P.B. Pluto d.o.o. je u siječnju

2014. godine pripojeno društvu P.B. Grad d.o.o., te je nad istim otvoren postupak predstečaja u

veljači 2014. godine. Financijski i operativni plan restrukturiranja društva P.B. Grad d.o.o. usvojen

je od strane vjerovnika. U skladu sa predloženim planom financijskog i operativnog restrukturiranja

društva P.B. Grad d.o.o., predviđen je otpis u visini od 60% danih zajmova, te je u navedenom

iznosu proveden i ispravak vrijednosti. Društvo je tijekom 2015. godine osiguralo namirenje

predmetne obveze u visini iznosa umanjenog za otpis predviđen odredbama predstečajne nagodbe

nad društvom P.B. Grad d.o.o.

Bilješka 32 – Novac na računu i u blagajni

- u kunama -

Opis: 31.12.2014.

31.12.2015.

kunska sredstva u bankama 213.178

192.466

devizna sredstva u bankama -

-

kunska sredstva u blagajni -

-

devizna sredstva u blagajni 2.575

601

UKUPNO: 215.753

193.067

Novac i novčani ekvivalenti denominirani su u sljedećim valutama:

- u kunama -

Opis: 31.12.2014.

31.12.2015.

u HRK 213.178

192.466

u EUR 2.575

601

UKUPNO: 215.753

193.067

Tijekom 2014. godine transakcijski računi Društva bili su blokirani ukupno 17 dana (27.02.-

04.03.2014., 10.04.-11.04.2014., 07.08.-18.08.2014.), te tijekom 2015. godine ukupno 11 dana

(15.05.-18.05.2015., 17.11.-25.11.2015.).

Bilješka 33 – Aktivna vremenska razgraničenja

- u kunama -

Opis: 31.12.2014.

31.12.2015.

Unaprijed plaćeni troškovi prethodnog razdoblja 93.067

139.946

Ukalkulirani prihodi 2014. godine, koji će biti fakturirani u 2015. 927.390

-

Ukalkulirani prihodi 2015. godine, koji će biti fakturirani u 2016. -

1.178.406

UKUPNO: 1.020.457

1.318.352

Bilješke uz nekonsolidirane financijske izvještaje

za godinu završenu 31. prosinca 2015. godine

ELEKTROMETAL d.d. 59

Unaprijed plaćeni troškovi budućeg razdoblja odnose se na troškove osiguranja i sl. koji se odnose

na 2016. godinu, a fakturirani su u 2015. godini od strane dobavljača.

Ukalkulirani prihodi 2015. godine, a koji će biti fakturirani u 2016. godini iskazani su sukladno

ugovorima o građenju, koji nisu bili zaračunati kupcima za izvedene radove, za koji su ostvareni i

određeni troškovi. Navedeni prihodi su u skladu s postotkom dovršenosti ugovorenih radova, te su

na taj način pokriveni ostvareni troškovi.

Bilješka 34 – Struktura vlasništva

- u kunama -

Opis: 31.12.2013.

31.12.2014.

Upisani temeljni kapital 31.869.460

31.869.460

UKUPNO: 31.869.460

31.869.460

Temeljni (upisani) kapital iznosi 31.869.460 kuna, te je navedena pozicija usklađena sa upisom u

Trgovačkom sudu.

Bilješka 35 – Rezerve

- u kunama -

Opis: 31.12.2014.

31.12.2015.

Revalorizacijske rezerve financijske imovine (1.058.640)

(1.031.649)

UKUPNO: (1.058.640)

(1.031.649)

Unutar pozicije revalorizacijskih rezervi iskazano je smanjenje vrijednosti ulaganja u dionice

(bilješka 23 – Dugotrajna financijska imovina).

Bilješka 36 – Dugoročne obveze prema povezanim poduzetnicima

Navedena pozicija iskazana u iznosu 6,878 mil. kuna odnosi se na Ugovor o zajmu koji je odobren

u lipnju 2013. godine od strane povezanog društva Metalna oprema d.d., Senj, sa rokom otplate

od 10 godina, uz poček od 2 godine, te uz kamatnu stopu u visini eskontne stope Hrvatske

Narodne Banke.

Navedeni zajam odnosi se na zatvaranje dijela obveza po kreditu koju je Društvo u prethodnim

razdobljima odobrila Privredna banka Zagreb d.d. Za navedeni kredit predmetna banka u svrhu

osiguranja povrata dugovanja po kreditu imala je upisano založno pravo nad nekretninom u

vlasništvu povezanog društva Metalna oprema d.d. Tijekom 2013. godine prodana je ova

nekretnina (tkz. „stari pogon“), te je priljev sa naslova ove prodaje doznačen direktno u Privredna

banka Zagreb d.d.

Bilješke uz nekonsolidirane financijske izvještaje

za godinu završenu 31. prosinca 2015. godine

ELEKTROMETAL d.d. 60

Smanjenje ove pozicije tijekom 2014. godine odnosi se na reklasifikaciju kratkoročnog dijela, koji

dospijeva na naplatu tijekom 2015. godine na poziciju Kratkoročnih obveza Društva (bilješka 38 –

Kratkoročne obveze prema povezanim društvima). Društvo neredovito podmiruje ovaj zajam, te sa

te osnove se uvećava pozicija Kratkoročnih obveza Društva.

Bilješka 37 – Dugoročne obveze prema bankama i drugim financijskim institucijama

- u kunama -

Opis: 31.12.2014.

31.12.2015.

Erste & Steiermarkische bank d.d. 257.712

257.711

Unicredit leasing (22 Ugovora) 575.993

124.023

UKUPNO: 833.705

381.734

Budući da je Društvo u postupku finalizacije predstečajne nagodbe, ukupan iznos nepodmirenih

obveza iskazan je na dan 10. veljače 2013. godine u visini iskazanoj u hrvatskim kunama umanjen

za eventualna plaćanja tijekom poslovne godine, te reklasificiran kratkoročni dio. Budući da je

predviđeno refinanciranje ovih obveza, ukupan iznos kratkoročnih i dugoročnih zaduženja biti će

iskazan u refinanciranom iznosu u trenutku pravomoćnosti predstečajne nagodbe.

Sa naslova ovih kredita ugovorene su hipoteke nad nekretninama i zalihama Društva (bilješka 22 –

Kretanje dugotrajne materijalne imovine i bilješka 25 – Zalihe).

Bilješka 38 – Obveze prema povezanim društvima

- u kunama -

Povezano društvo: 31.12.2014.

31.12.2015.

Metalna oprema d.d., Senj 2.329.656

2.330.933

Elektrometal BH d.o.o., Odžak, Bosna i Hercegovina 1.724

1.724

Metalna oprema d.d., Senj - odobreni kratkoročni zajmovi i

kratkoročni dio dugoročnog zajma 6.514.273

7.398.585

UKUPNO: 8.845.653

9.731.242

Unutar pozicije obveza prema povezanom društvu Metalna oprema d.d., iskazan je iznos obveza sa

naslova obračunatih kamata po kreditima u visini od 333.793 kuna, te potraživanja sa naslova

redovnih isporuka robe i usluga u visini od 1.997.140 kuna.

Iskazani iznos odobrenih kratkoročnih zajmova od strane povezanog društva Metalna oprema d.d.,

odnosi se na zajmove odobrene u prethodnim i u tekućoj godini uz kamatnu stopu od 7%

godišnje.

Bilješke uz nekonsolidirane financijske izvještaje

za godinu završenu 31. prosinca 2015. godine

ELEKTROMETAL d.d. 61

Bilješka 39 – Kratkoročne obveze za zajmove, depozite i slično

- u kunama -

Opis: 31.12.2014.

31.12.2015.

HOK osiguranje d.d., Zagreb 113.333

113.333

Sindikalna podružnica Elektrometal d.d. 90.000

83.222

UKUPNO: 203.333

196.555

Navedeni zajmovi ugovoreni su u HRK, te uz kamatne stope između 6%-9% godišnje.

Bilješka 40 – Kratkoročne obveze prema bankama i drugim financijskim institucijama

- u kunama -

Opis: 31.12.2014.

31.12.2015.

Obveze prema Erste & Steiermarkische bank d.d., Zagreb 33.332.125

33.332.125

Obveze prema Privredna banka Zagreb d.d. 5.683.908

5.683.908

Obveze prema Erste Leasing 16.195

16.195

Obveze prema Zagrebačka banka d.d. 40.745.640

40.745.640

Obveze prema Unicredit Leasing Croatia Zagreb 485.859

485.948

Obveze prema Hypo Alpe Adria bank d.d. 46

46

UKUPNO: 80.263.773

80.263.862

Budući da je Društvo u postupku finalizacije predstečajne nagodbe, ukupan iznos nepodmirenih

obveza iskazan je na dan 10. veljače 2013. godine u visini iskazanoj u hrvatskim kunama, umanjen

za eventualna plaćanja tijekom 2013. – 2015. godine, te uvećan za reklasificirane iznose

kratkoročnog dijela dugoročnih obveza sukladno postojećim Ugovorima. Budući da je predviđeno

refinanciranje ovih obveza, ukupan iznos kratkoročnih i dugoročnih zaduženja biti će iskazan u

refinanciranom iznosu u trenutku pravomoćnosti predstečajne nagodbe.

Bilješka 41 – Obveze prema dobavljačima

- u kunama -

Opis: 31.12.2014.

31.12.2015.

u HRK 82.809.937

82.832.447

u EUR 2.054.906

2.064.939

UKUPNO: 84.864.843

84.897.386

Bilješka 42 – Obveze po vrijednosnim papirima

Iskazani iznos u visini od 1.164.681 kn odnosi se na obveze sa naslova izdanih mjenica, za koje se

očekuje refinanciranje u trenutku pravomoćnosti predstečajne nagodbe.

Bilješke uz nekonsolidirane financijske izvještaje

za godinu završenu 31. prosinca 2015. godine

ELEKTROMETAL d.d. 62

Bilješka 43 – Obveze prema zaposlenima

- u kunama -

Opis: 31.12.2014.

31.12.2015.

Obveze prema zaposlenima za isplatu plaće i nadoknadu bolovanja

1.699.764

1.683.368

Obveza prema zaposlenima za jubilarne nagrade -

344.000

Obveze prema zaposlenima za regres za godišnji odmor -

1.877.742

Obveze prema zaposlenima za nadoknadu troškova za službeni put

356.013

292.683

UKUPNO: 2.055.777

4.197.793

Iskazani iznos obveza prema zaposlenima na dan 31. prosinca 2014. godine odnosi se na

neisplaćene plaće zaposlenicima za mjesece studeni i prosinac 2014. godine. Iznos obveza na dan

31. prosinca 2015. godine odnosi se na iznos obveze za obračunate plaće - djelomično za mjesec

studeni i čitava obveza za obračunatu plaću za mjesec prosinac 2015. godine.

Značajno uvećanje ove pozicije uzrokovano je ukalkuliravanjem troškova sa naslova jubilarnih

nagrada, te regresa za godišnji odmor, koje Društvo nije iskazivalo u financijskim izvještajima od

početka otvaranja predstečajnog postupka (od 2013. godine), a uslijed nemogućnosti isplate ovih

iznosa zaposlenicima. Budući da je, u skladu sa Kolektivnim Ugovorom, Društvo u obvezi navedene

iznose isplaćivati svojim zaposlenicima, Društvo je prilikom izrade financijskih izvještaja za 2015.

godinu ukalkuliralo navedene iznose.

Bilješka 44 – Obveze za poreze, doprinose i slična davanja

- u kunama -

Opis: 31.12.2014.

31.12.2015.

Obveze za porez na dodanu vrijednost 16.619.934

16.361.470

Obveze za doprinose iz i na plaću 4.589.780

5.476.467

Obveze za porez na dohodak i prirez 134.770

137.705

Obveza za ostale poreze i naknade (šume i sl.) 660.354

787.824

UKUPNO: 22.004.838

22.763.466

Najveći iznos iskazanih obveza odnosi se na obveze koje su utvrđene postupkom predstečajne

nagodbe, te će refinanciranje sa ovog naslova biti iskazano u trenutku pravomoćnosti presude.

Bilješka 45 – Obveze po osnovi udjela u rezultatu

Iznos obveza sa naslova udjela u rezultatu iskazan u iznosu od 936.321 kn odnosi se na izglasanu

dividendu sa naslova rezultata za 2011. godinu. Temeljem usvojenog plana financijskog i

operativnog restrukturiranja, navedene će se obveze u cijelosti otpisati u trenutku pravomoćnosti

predstečajne nagodbe.

Bilješke uz nekonsolidirane financijske izvještaje

za godinu završenu 31. prosinca 2015. godine

ELEKTROMETAL d.d. 63

Bilješka 46 – Pasivna vremenska razgraničenja

- u kunama -

Opis: 31.12.2014.

31.12.2015.

Obračunati troškovi koji nisu fakturirani 897.687

604.180

Neiskorišteni godišnji odmori tekuće godine 358.024

391.363

Rezerviranja za otpremnine 71.022

22.129

Rezerviranja za popravke u garantnom roku -

242.000

Rezerviranja za objekte u izgradnji, koji generiraju gubitke

1.200.000

UKUPNO: 1.326.733

2.459.672

Značajno povećanje ove pozicije uzrokovano je prvenstveno uslijed ukalkuliravanja rezerviranja za

popravke u garantnom roku (242.000 kn), te rezerviranja za ugovorene projekte, za koje postoji

saznanje da će generirati gubitak po okončanju (1.200.000 kn). Ukupno iskazani iznosi rezerviranja

predstavljaju najbolju procjenu vrijednosti rizika sa ovih osnova, izrađenu od stručnih službi

Društva. U konačnici, rizici sa ovih osnova mogu se utvrditi i u iznosima većima od iskazanih u

budućim razdobljima.

Bilješka 47 – Potencijalne obveze

Društvo je 2008. godine, zajedno sa poduzećem RADNIK d.d., Križevci, prodalo nekretninu društvu

AGRAM-Projekt d.o.o., Zagreb. Sa naslova ove prodaje, društvo AGRAM-Projekt d.o.o. koristilo je

kredit pri Raiffeisenlandesbank Kärnten.

Sporazumom o osiguranju novčane tražbine zasnivanjem založnog prava definirano je da

Raiffeisenlandesbank Kärnten ima mogućnost naplate putem ovrhe i nad cjelokupnom imovinom

Društva i RADNIK d.d., te je zasebnim dokumentom ovaj članak izmijenjen. Raiffeisenlandesbank

Kärnten je početkom siječnja 2013. godine podnijelo Općinskom sudu prijedlog za ovrhu u visini od

1.565.278,63 EUR nad imovinom Društva i RADNIK d.d., te su oba društva pravovremeno izjavila

žalbu protiv Rješenja.

Po izjavljenoj žalbi, Općinski sud je uputio Društvo u parnicu radi proglašenje ovrhe

nedopuštenom, na što je Društvo izjavilo žalbu, te očekuje odluku Županijskog suda.

Društvo nije rezerviralo za navedeni sudski postupak, budući da smatra da je odredbama aneksa

Ugovora ukinuta odredba vezana uz mogućnost naplate nad cjelokupnom imovinom Društva.

Bilješke uz nekonsolidirane financijske izvještaje

za godinu završenu 31. prosinca 2015. godine

ELEKTROMETAL d.d. 64

Bilješka 48 – Odnosi sa povezanim društvima

Društvo je vlasnik povezanih poduzeća:

o 99,25%, Metalna oprema d.d., Senj,

o 100%, Elektrometal BH d.o.o., Odžak, Bosna i Hercegovina,

o 100%, Emma d.o.o., Odžak, Bosna i Hercegovina,

o 100%, Elektrometal – distribucija plina d.o.o., te

o 100%, Elektrometal CG, Crna Gora.

U transakcijama sa Društvima unutar Elektrometal grupacije, Društvo je ostvarilo prihode u visini

od 1.524.533 kn (2014. godina = 1.471.288 kn), te rashode u visini 95.853 kn (2014. godina =

111.920 kn). Pregled prihoda, rashoda ostvarenih u poslovanju sa povezanim društvima u 2014. i

2015. godini dan je u nastavku:

Prihodi iz odnosa sa povezanim poduzećima za 2014. i 2015. godinu:

Povezano poduzeće: Opis prihoda Iznosi za

2014. godinu Iznosi za

2015. godinu

Metalna oprema d.d.

prihodi od prodaje 32.131 43.172

prihodi od zakupnina 3.000 12.000

financijski prihodi - 4.509

Elektrometal – distribucija plina d.o.o.

prihodi od prodaje 214.209 120.580

prihodi od zakupnina 450.257 449.661

prihodi od prodaje sredstva

dugotrajne imovine i sitnog inventara

17.514 182.530

financijski prihodi 754.177 712.081

UKUPNO: - 1.471.288 1.524.533

Rashodi iz odnosa sa povezanim poduzećima za 2014. i 2015. godinu:

Povezano poduzeće: Opis rashoda Iznos za 2014.

godinu Iznos za 2015.

godinu

Elektrometal BH financijski rashodi 3 -

Metalna oprema d.d. troškovi sirovina i materijala 4.700 -

financijski rashodi – troškovi

kamata 52.962 95.853

Elektrometal Crna Gora ostali troškovi - -

Elektrometal – distribucija plina

d.o.o.

usluga tekućeg održavanja 3.685 -

troškovi stručnog usavršavanja 19.320 -

ostali vanjski troškovi 31.250 -

UKUPNO: - 111.920 95.853