of 16 /16
SADRŽAJ 1. UVOD ……………………………………………………………. 2. ELEKTRIČNE INSTALACIJE …………....…………………… 2.1. Instalacije slabe struje ………………………………. 2.2. Instalacije jake struje ……………………….. ………. 3. PRIKLJUČNI ORMAR ………….....………………………….. .................. …………………………………………. 4. RASVJETA ........................................... ....................................... 4.1 Instalacija osvjetljenja................................ .................. 4.2 Mere zaštite prilikom postavljanja električnih instalacija….......................... .........……………………… 4.3 Pregled i ispitivanje električnih instalacija................. 4.4 Uzemljenje............................ ...................................... 4.5 Merenje utroška električne energije........................... 4.6 Utičnice.............................. ...................................... ... 5. ZAKLJUČAK ……………………………………………………. 6. LITERATURA …………………………………………………… 3 4 5 5 6 7 7 9 9 9 9 10 10 11 12 13 2

elektricne instalacije

Embed Size (px)

DESCRIPTION

maturski radovi

Text of elektricne instalacije

SADRAJ

1. UVOD .

2. ELEKTRINE INSTALACIJE ....

2.1. Instalacije slabe struje .

2.2. Instalacije jake struje ...

3. PRIKLJUNI ORMAR .......

...................

4. RASVJETA ..................................................................................

4.1 Instalacija osvjetljenja..................................................

4.2 Mere zatite prilikom postavljanja elektrinih instalacija...................................4.3 Pregled i ispitivanje elektrinih instalacija.................

4.4 Uzemljenje..................................................................

4.5 Merenje utroka elektrine energije...........................

4.6 Utinice.......................................................................5. ZAKLJUAK .

6. LITERATURA 3

4

5

5

67

799991010

11

12

13

UVODElektrina instalacija objekta mora biti izvedena po propisima koje se odnose na izvoenje elektrinih instalacija u stambenim objektima.Stambeni objekat se napaja sa dva kabla tipa PP41-3x185+95mm2.Duina kabla od trafostanice do prikljunog mesta iznosi 150m .U prikljunom ormanu je ugraeno est NVO od 300A. Iz prikljunog ormana(PM) sa osiguraa polaze dva kabla tipa PP41-3x150 +70mm2 pomou kojih se napajaju MRM1 i MRM2. U MRM1 su ugraena dvotarifna brojila sa kojih se meri utroak elektrine energije prvih 14 stanova,takoe je instalirano i torfazno dvotarifno brojilo koje meri utroenu elektrinu energiju lifta i stepeninog osvetljenja U MRM2 su ugraena dvotarifna brojila sa kojih se meri utroak elektrine energije preostalih 14 stanova. Svako razvodno mesto(RM) u stanu napaja se kablom 5x10 mm2.Razvodna mesta ili razvodne table u stanovima su tipske proizvodnje sa odvojenim sabirnicama za dirigovane potroae i slobodnu potronju, postavljene iznad ulaznih vrata sa ugradjenom signalnom lampicom za drugu tarifu, sa kontaktorom za ukljuenje druge tarife i el. zvonom. Jednopolna ema po kojoj je uraena svaka tabla data je u prilogu grafike dokumentacije. Merenje utroene elektrine energije je za svaki stan zasebno pomou trofaznog brojila sa uklopnim satom. Od instalacija u stanovima predvidja se elektrina rasvjeta u svim prostorijama. U spavaoj sobi su predvidjene tri monofazne "uko" prikljunice, u dnevnoj sobi tri monofazne i jedna trofazna. U kuhinji je predvidjena dve trofazne i dve monofazne "uko" prikljunice, prikljuak za protoni bojler i prikljuak za ventilaciju. U svim kupatilima izvedene su instalacije za izjednaenje potencijala na takav nain to se sve metalne mase poveu provodnicima tipa P/F 1(6mm2 na kutiju PS-49 koja se postavlja na zid iznad ulaznih vrata kupatila.Iz ove kutije se jednim provodnikom ide u razvodni orman gde se vri povezivanje sa inom.U stepenitu su predvidjene svetiljke koje se ukljuuju preko stepeninog automata. Za svaki stan predvidjena je instalacija zvune signalizacije koja se sastoji od tastera ispred ulaznih vrata i elektrinog zvonceta .Elektrine instalacijeSu skup stalno ugraenih elektrinih vodova i pripadajuih instalacijskih naprava koji se postavljaju u graevinske objekte,na vozila i dr..,a slue za prikljuenje stalno montiranih i prijenosnih elektrinih troila kao i za prikljuak na zatitno ili gromobransko uzemljenje.Elektrine instalacije se izvode u stambenim objektima,poslovnim prostorima,industriji,gradilitimaIzvode se kako bi se osiguralo napajanje potroaa elektrinom energijom. El. Instalacija mora biti projektovanai izvedena u skladu sa postojeim standardim i normama. Osnovna pravila koja treba potovati prilikom izbora i izvoenja el. Instalacije su : da se mora izvesti tako da ne bude opasno za korisnike objekta i instalacija mora trajno da odoleva optereenjima i uticajima vlage, praine, hemikalijama itd...

Elektrine instalacije slue za:

Za prikljuenje stalno montiranih i prijenosnih troila elektrine energije na elektrinu mreu. Za spajanje telekomunikacijskih i drugih aparata meusobno i na izvor energije

Za zatitno uzemljenje nekih dijelova elektrinih naprava i njihovih kuita

Za prikljuak gromobranskih naprava na pripadne uzemljivae

Svim prikljuenim prijemnicima treba osigurati napajanje el. Energijom propisnog napona. Izgradnja instalacije ne smije da ugroi stabilnost graevine niti se smiju otetiti druge instalacije u objektu.

Prema jaini struje instalacije dijelimo na instalacije slabe i jake struje. Instalacije slabe struje kod kojih se upotrebljavaju struje koje nisu opasne po ivot ili imovinu. U ovu grupu spadaju sve instalacije iji radni napon izmeu bilo kojih provodnika ne prelazi 50V(mali napon) (telefonske, signalizacione instalacije u zgradama itd.)

Instalacije jake struje kod kojih se upotrebljavaju ili mogu nastati struje oje pod izvjesnim uslovima opasne po ivot ili imovinu. U ovu grupu spadaju instalacije niskog napona do 1000V.

Prema veliini pogonskog napona instalacije jake struje dijele se na:

- instalacije niskog napona imaju napon prema zemlji do 250 V- instalacije visokog napona imaju napon prema zemlji iznad 250Dijelovi elektrinih instalacija su:

1. prikljuak objekta

2. glavna razvodna tabla

3. napojni vodovi

4. razvodni ormari -- u njemu se nalaze elementi koji

slue za osiguranje, komandovanje, kontrolu

pojedinih veliina i regulaciju

5. razvodne table -- koriste se samo u stanovima i

mogu biti izraene od metala ili PVC mase

6. strujna kola (krugovi) -- napajanje elektrinih

prijemnika

7. uzemljenje -- uzemljenje metalnih djelova od

previsokog napona dodiraPrikljuni ormarPrvi element na uvodu elektrine energije u zgradu je kuni prikljuni ormari (KPO, KPMO, SPMO -samostojei). Njegova izvedba ovisi o vrsti i nainu prikljuka objekta na elektrinu mreu. Uglavnom se primjenjuju tipski prikljuni ormarii koje uvjetuje isporuitelj elektrine energije. Prikljuni ormari moe biti zavrni i prolazni s odvojkom za sljedei objekt. Kablovski KPO najee se ugrauje u zid na visinu 0,6-1,1 m od tla (donji rub). Izgraeni su od kvalitetne samougasive plastine mase koja prua dobru elektrinu zatitu tj. zatita od dodira dijelova pod naponom izvedena je sustavom dvostruke izolacije. Vrata se zatvaraju tipskom bravom elektrodistribucijskog poduzea tako da je pristup mogu samo ovlatenim strunim osobama. U prikljuni ormari prvenstveno se smjetaju tzv. glavni osigurai, a ovisno o tipu i druga oprema.Prikljuni mjerni ormarii tipa KPMO, osim za prikljuak objekta na mreu, predvieni su za mjerenje utroka elektrine energije, tj. smjetaja brojila i uklopnog sata (MTU) tamo gdje je poeljno da se omogui oitanje bez prisutnosti vlasnika objekta

RasvjetaU stanu se preporuuje najmanje dva strujna za napajanje rasvjete s minimalnim presjekom vodia 1,5 mm-Cu. Proraun potrebnog presjek vodia i zahtijevane rasvijetljenosti. U kuhinjama se , pored ope rasvjete , redovito predvia i dodatna rasvjeta.

Rasvjetom u stanovima upravlja se pomou instalacijskih sklopki ugraenih kod ulaza u svaku prostoriju. Sklopke tipkala postavljaju se na visinu cca 110 (70-150) cm od gotovog poda. Obavezno se rasvjeta napaja iz dva ili vie strujnih krugova.

Troila manjih snaga ( npr. ventilator) smiju se prikljuivati na strujni krug rasvjete. Vea troila ( ili prikljunica ) dozvoljena su ako ne optereuju vodie, odnosno uz kontrolu optereenja i pada napona u vodiima.

Slika 1Postavljanje elektrine instalacije i elektorinstalaterski radovi spadaju u bitne dijelove gradnje, ali su i podjednako vani kod adaptacije i renoviranja svakog prostora. Vrlo je vano da se ovi radovi izvedu struno i profesionalno, jer greke prilikom njihovog izvoenja mogu dovesti do neeljenih posledica. Ukoliko elektroinstalaterski radovi nisu struno izvedeni moe doi do pregorijevanja odreenih potroaa, to dalje vodi do dodatnih radova i ulaganja. Takoe moe doi i do spojeva koji mogu izazvati nesagledive posljedice.

U sklopu postavljanja elektrinih instalacija potrebno je izvesti niz elektroinstalaterskih radova. Najbolje bi bilo kada bi kompletnu adaptaciju stambenog ili poslovnog prostora radila jedna firma koja bi odgovarala za kvalitet izvedenih radova. Dobra koordinaciju izmeu elektriara, keramiara i vodoinstalatera je kljuna kako bi se plan koji je napravljen na poetku u potpunosti ispotovao.

Instalacija osvjetljenja Instalacija osvjetljenja i prikljunica. Provodnici su poloeni u zidove. Za prikljuenje pojedinih monofaznih i trofaznih prijemnika predvien je dovoljan broj monofaznih i trofaznih prikljunica sa zatitnim kontaktom uko. Kako je u svakoj sobi predviena po jedna prikljunica napojena posebnim kablom. Prikljuenja bojlera predvieno je provodnicima tipa PP00 3x2.5 mm2 poloenim u zid. Mere zatite prilikom postavljanja elektrinih instalacijaKod svih radova na postavljanju elektrinih instalacija potrebno je strogo se pridravati mjera zatite kako ne bi dolo donesrenih sluajeva i posljedica. Neke od mjera zatite:

Nikada ne raditi na ureajima koji su pod naponom.

Iskljuene osigurae oznaiti upozorenjem, kako ih neko ne bi ukljuio.

Pre nego to se zapone s radom, ispitivaem se uveriti da je instalacija bez napona.

Poseban oprez zahtevaju elektrine instalacije na otvorenom ili u mokrim prostorima.

Pregled i ispitivanje elektrinih instalacijaU okviru ispunjavanja bitnih zahtjeva za graevinu. Pregled i ispitivanje niskonaponske elektrine instalacije obavlja se u tijeku i po zavretku izvoenja predmetne instalacije, to se odnosi i na radove rekonstrukcije elektrine instalacije.Takoer, pregled i ispitivanje elektrine instalacije obavlja se periodiki u sklopu njenog odravanja.U sluaju izvanrednog dogaaja ili zahtjeva tijela nadzora propisano je obaviti izvanredni pregled elektrine instalacije.Uzemljenje

Kao uzemljiva i gromobranski uzemljiva koristi se temeljni uzemljiva. postavljen u temeljne trake objekta, mjestimino zavarene za elinu armaturu objekta. Medjusobno spajanje trake vri se ukrsnim komadima postavljenim u kutijama za ukrsni komad zaliven olovom.Ostaviti potreban broj izvoda od uzemljivaa za gromobranske spustove i ormaneMerenje utroka elektrine energijeMerenje se vri pomou trofaznog statikog vietarifnog brojila 3x230/400V 5-40A,50Hz ugradjenog u glavni razvodni orman. Za prebacivanje tarifa predvidjen je uklopni sat koji mora biti badaren. Utiniceope namjene ( prikljunice )

Troila ope namjene se na instalaciju prikljuuje preko prikljunica ( i utikaa ). U pravilu se ovi strujni krugovi izvode vodiima presjeka 2,5 mm zatieni osiguraem 16 A. U stanovima su predviene prikljunice ope namjene u svim prostorima. Visina postavljana ovisi o vrsti prostora i kree se 30-150 cm od gotovog poda.

Primjer :

kuhinje i radni prostori ; cca 110 cm

ostali prostori ; cca 30-45 cmVrsta prostoraUtiniceSijalice

Dnevna soba

Kuhinja

Spavaa soba

KupatiloWC

Hodnik

Balkon4

6

4

3

1

1

11

2

1

2

1

1

1

Tablica 1U tablici 1.navedeni su podaci o minimalnom broju prikljunica i svjetiljki prema vrsti prostora kako se preporuuje u razvijenim europskim dravama.

Glavna pravila elektriara

Stavljajui posebno naglasak na sigurnost,navest u ovdje praktian savjet kao 4 glavna pravila elektriara nivoa naobrazbe.

Prije rada(odnosno intervencije)na pogonskom sredstvu uradite ovo: 1.iskljuite ga

2.provjerite da li je iskljueno

3.ispitajte ima li napona

4.uzemljite

Nakon to obavite ove 4 radnje pristupite radu,imajui u vidu da radite u struci gdje je dovoljno samo jednom pogrijeitiZakljuakMoemo zakljuiti da porast broja troila i njihove snage stalna je pojava.Jo ni u jednoj zemlji nije primijeen zastoj u tom pogledu,osim u doba kriznih situacija i ratova.Takvi zastoji su bili relativno kratki.Pri izgradnji elektrine instalacije i mree neophodno je tu injenicu neprekidno imati pred oima.Nije ispravno izraditi mreu i instalaciju za potranju koja nastupa neposredno nakon izgradnje,ve ju je potrebno na odreeni nain predimenzionirati,da bi zadovoljavala i u budunosti.Ne postoji provjerena metoda kako treba postupiti da bi elektrina mrea ili instalacija bila dobra i u budunosti.To ovisi o mnogo faktora.

Najei postupci mogu se ovako odrediti:

-poeljno je mreu napraviti tako da u budunosti bude vrlo pogodna i primjerena promjenama na lak nain

-kod instalacija treba ostaviti npr.slobodne razvodne kutije.Ispravan odgovor moemo dobiti samo proraunavanjem konkretnih prilika u kojima e raditi pojedina mrea ili instalacija.

Literatura

Miomir B.Kosti , Teorija i praksa projektovanja elektrinih instalacija,ETF,Beograd,2002.

Tomi; Elektrine instalacije, k. Knjiga Zg. 1991 god.

Internet ,stranice www.google.baSpavaa soba

Dnevna soba

Predsoblje

Ostava

kupatilo

Kuhinja

22