16
SADRŽAJ 1. UVOD ……………………………………………………………. 2. ELEKTRIČNE INSTALACIJE …………....…………………… 2.1. Instalacije slabe struje ………………………………. 2.2. Instalacije jake struje ……………………….. ………. 3. PRIKLJUČNI ORMAR ………….....………………………….. .................. …………………………………………. 4. RASVJETA ........................................... ....................................... 4.1 Instalacija osvjetljenja................................ .................. 4.2 Mere zaštite prilikom postavljanja električnih instalacija….......................... .........……………………… 4.3 Pregled i ispitivanje električnih instalacija................. 4.4 Uzemljenje............................ ...................................... 4.5 Merenje utroška električne energije........................... 4.6 Utičnice.............................. ...................................... ... 5. ZAKLJUČAK ……………………………………………………. 6. LITERATURA …………………………………………………… 3 4 5 5 6 7 7 9 9 9 9 10 10 11 12 13 2

elektricne instalacije

Embed Size (px)

DESCRIPTION

maturski radovi

Citation preview

Page 1: elektricne instalacije

SADRŽAJ

1. UVOD …………………………………………………………….2. ELEKTRIČNE INSTALACIJE …………....……………………

2.1. Instalacije slabe struje ……………………………….2.2. Instalacije jake struje ………………………..……….

3. PRIKLJUČNI ORMAR ………….....………………………….. ..................………………………………………….

4. RASVJETA ….................................................................................. 4.1 Instalacija osvjetljenja..................................................

4.2 Mere zaštite prilikom postavljanja električnih instalacija…...................................………………………

4.3 Pregled i ispitivanje električnih instalacija.................4.4 Uzemljenje..................................................................4.5 Merenje utroška električne energije...........................4.6 Utičnice.......................................................................

5. ZAKLJUČAK …………………………………………………….6. LITERATURA ……………………………………………………

345567799991010111213

2

Page 2: elektricne instalacije

UVOD

Električna instalacija objekta mora biti izvedena po propisima koje se odnose na izvođenje električnih instalacija u stambenim objektima.Stambeni objekat se napaja sa dva kabla tipa PP41-3x185+95mm2.Dužina kabla od trafostanice do priključnog mesta iznosi 150m .U priključnom ormanu je ugrađeno šest NVO od 300A. Iz priključnog ormana(PM) sa osigurača polaze dva kabla tipa PP41-3x150 +70mm2 pomoću kojih se napajaju MRM1 i MRM2. U MRM1 su ugrađena dvotarifna brojila sa kojih se meri utrošak električne energije prvih 14 stanova,takođe je instalirano i torfazno dvotarifno brojilo koje meri utrošenu električnu energiju lifta i stepenišnog osvetljenja U MRM2 su ugrađena dvotarifna brojila sa kojih se meri utrošak električne energije preostalih 14 stanova. Svako razvodno mesto(RM) u stanu napaja se kablom 5x10 mm2.Razvodna mesta ili razvodne table u stanovima su tipske proizvodnje sa odvojenim sabirnicama za dirigovane potrošače i slobodnu potrošnju, postavljene iznad ulaznih vrata sa ugradjenom signalnom lampicom za drugu tarifu, sa kontaktorom za uključenje druge tarife i el. zvonom. Jednopolna šema po kojoj je urađena svaka tabla data je u prilogu grafičke dokumentacije. Merenje utrošene električne energije je za svaki stan zasebno pomoću trofaznog brojila sa uklopnim satom. Od instalacija u stanovima predvidja se električna rasvjeta u svim prostorijama. U spavaćoj sobi su predvidjene tri monofazne "šuko" priključnice, u dnevnoj sobi tri monofazne i jedna trofazna. U kuhinji je predvidjena dve trofazne i dve monofazne "šuko" priključnice, priključak za protočni bojler i priključak za ventilaciju. U svim kupatilima izvedene su instalacije za izjednačenje potencijala na takav način što se sve metalne mase povežu provodnicima tipa P/F 16mm2 na kutiju PS-49 koja se postavlja na zid iznad ulaznih vrata kupatila.Iz ove kutije se jednim provodnikom ide u razvodni orman gde se vrši povezivanje sa šinom.U stepeništu su predvidjene svetiljke koje se uključuju preko stepenišnog automata. Za svaki stan predvidjena je instalacija zvučne

3

Page 3: elektricne instalacije

signalizacije koja se sastoji od tastera ispred ulaznih vrata i električnog zvonceta .

Električne instalacije

Su skup stalno ugrađenih električnih vodova i pripadajućih instalacijskih naprava koji se postavljaju u građevinske objekte,na vozila i dr..,a služe za priključenje stalno montiranih i prijenosnih električnih trošila kao i za priključak na zaštitno ili gromobransko uzemljenje.Električne instalacije se izvode u stambenim objektima,poslovnim prostorima,industriji,gradilištima…Izvode se kako bi se osiguralo napajanje potrošača električnom energijom. El. Instalacija mora biti projektovanai izvedena u skladu sa postojećim standardim i normama. Osnovna pravila koja treba poštovati prilikom izbora i izvođenja el. Instalacije su : da se mora izvesti tako da ne bude opasno za korisnike objekta i instalacija mora trajno da odoleva opterećenjima i uticajima vlage, prašine, hemikalijama itd...Električne instalacije služe za:

- Za priključenje stalno montiranih i prijenosnih trošila električne energije

na električnu mrežu.

- Za spajanje telekomunikacijskih i drugih aparata međusobno i na izvor

energije

- Za zaštitno uzemljenje nekih dijelova električnih naprava i njihovih

kućišta

- Za priključak gromobranskih naprava na pripadne uzemljivače

4

Page 4: elektricne instalacije

Svim priključenim prijemnicima treba osigurati napajanje el. Energijom propisnog napona. Izgradnja instalacije ne smije da ugroži stabilnost građevine niti se smiju oštetiti druge instalacije u objektu.

Prema jačini struje instalacije dijelimo na instalacije slabe i jake struje.

- Instalacije slabe struje – kod kojih se upotrebljavaju struje koje nisu opasne po život ili imovinu. U ovu grupu spadaju sve instalacije čiji radni napon između bilo kojih provodnika ne prelazi 50V(mali napon) (telefonske, signalizacione instalacije u zgradama itd.)

- Instalacije jake struje – kod kojih se upotrebljavaju ili mogu nastati struje oje pod izvjesnim uslovima opasne po život ili imovinu. U ovu grupu spadaju instalacije niskog napona do 1000V.

Prema veličini pogonskog napona instalacije jake struje dijele se na:

- instalacije niskog napona – imaju napon prema zemlji do 250 V- instalacije visokog napona – imaju napon prema zemlji iznad 250Dijelovi električnih instalacija su:

1. priključak objekta2. glavna razvodna tabla3. napojni vodovi4. razvodni ormari -- u njemu se nalaze elementi koji

5

Page 5: elektricne instalacije

služe za osiguranje, komandovanje, kontrolu pojedinih veličina i regulaciju5. razvodne table -- koriste se samo u stanovima i mogu biti izrađene od metala ili PVC mase6. strujna kola (krugovi) -- napajanje električnih prijemnika7. uzemljenje -- uzemljenje metalnih djelova od previsokog napona dodira

Priključni ormar

Prvi element na uvodu električne energije u zgradu je kućni priključni ormarić (KPO, KPMO, SPMO -samostojeći). Njegova izvedba ovisi o vrsti i načinu priključka objekta na električnu mrežu. Uglavnom se primjenjuju tipski priključni ormarići koje uvjetuje isporučitelj električne energije. Priključni ormarić može biti završni i prolazni s odvojkom za sljedeći objekt. Kablovski KPO najčešće se ugrađuje u zid na visinu 0,6-1,1 m od tla (donji rub). Izgrađeni su od kvalitetne samougasive plastične mase koja pruža dobru električnu zaštitu tj. zaštita od dodira dijelova pod naponom izvedena je sustavom dvostruke izolacije. Vrata se zatvaraju tipskom bravom elektrodistribucijskog poduzeća tako da je pristup moguć samo ovlaštenim stručnim osobama. U priključni ormarić prvenstveno se smještaju tzv. glavni osigurači, a ovisno o tipu i druga oprema.Priključni mjerni ormarići tipa KPMO, osim za priključak objekta na mrežu, predviđeni su za mjerenje utroška električne energije, tj. smještaja brojila i uklopnog sata (MTU) tamo gdje je poželjno da se omogući očitanje bez prisutnosti vlasnika objekta

6

Page 6: elektricne instalacije

Rasvjeta

U stanu se preporučuje najmanje dva strujna za napajanje rasvjete s minimalnim presjekom vodiča 1,5 mm²-Cu. Proračun potrebnog presjek vodiča i zahtijevane rasvijetljenosti. U kuhinjama se , pored opće rasvjete , redovito predviđa i dodatna rasvjeta.Rasvjetom u stanovima upravlja se pomoću instalacijskih sklopki ugrađenih kod ulaza u svaku prostoriju. Sklopke tipkala postavljaju se na visinu cca 110 (70-150) cm od gotovog poda. Obavezno se rasvjeta napaja iz dva ili više strujnih krugova.Trošila manjih snaga ( npr. ventilator) smiju se priključivati na strujni krug rasvjete. Veća trošila ( ili priključnica ) dozvoljena su ako ne opterećuju vodiče, odnosno uz kontrolu opterećenja i pada napona u vodičima.

7

Page 7: elektricne instalacije

Slika 1

Postavljanje električne instalacije i elektorinstalaterski radovi spadaju u bitne dijelove gradnje, ali su i podjednako važni kod adaptacije i renoviranja svakog prostora. Vrlo je važno da se ovi radovi izvedu stručno i profesionalno, jer greške prilikom njihovog izvođenja mogu dovesti do neželjenih posledica. Ukoliko elektroinstalaterski radovi nisu stručno izvedeni može doći do pregorijevanja određenih potrošača, što dalje vodi do dodatnih radova i ulaganja. Takođe može doći i do spojeva koji mogu izazvati nesagledive posljedice. 

8

Spavaća soba

Dnevna sobaPredsoblje

Ostava

kupatilo

Kuhinja

Page 8: elektricne instalacije

                U sklopu postavljanja električnih instalacija potrebno je izvesti niz elektroinstalaterskih radova. Najbolje bi bilo kada bi kompletnu adaptaciju stambenog ili poslovnog prostora radila jedna firma koja bi odgovarala za kvalitet izvedenih radova. Dobra koordinaciju između električara, keramičara i vodoinstalatera je ključna kako bi se plan koji je napravljen na početku u potpunosti ispoštovao. 

              

 

Instalacija osvjetljenja

Instalacija osvjetljenja i priključnica. Provodnici su položeni u zidove. Za priključenje pojedinih monofaznih i trofaznih prijemnika predviđen je dovoljan broj monofaznih i trofaznih priključnica sa zaštitnim kontaktom “šuko”. Kako je u svakoj sobi predviđena po jedna priključnica napojena posebnim kablom. Priključenja bojlera predviđeno je provodnicima tipa PP00 3x2.5 mm2 položenim u zid.

Mere zaštite prilikom postavljanja električnih instalacija 

9

Page 9: elektricne instalacije

 Kod svih radova na postavljanju električnih instalacija potrebno je strogo se pridržavati mjera zaštite kako ne bi došlo do nesrećnih slučajeva i  posljedica. Neke od mjera zaštite:

Nikada ne raditi na uređajima koji su pod naponom.

Isključene osigurače označiti upozorenjem, kako ih neko ne bi uključio. 

Pre nego što se započne s radom, ispitivačem se uveriti da je instalacija bez napona. 

Poseban oprez zahtevaju električne instalacije na otvorenom ili u mokrim prostorima.

 Pregled i ispitivanje električnih instalacija

U okviru ispunjavanja bitnih zahtjeva za građevinu. Pregled i ispitivanje niskonaponske električne instalacije obavlja se u tijeku i po završetku izvođenja predmetne instalacije, što se odnosi i na radove rekonstrukcije električne instalacije.Također, pregled i ispitivanje električne instalacije obavlja se periodički u sklopu njenog održavanja.U slučaju izvanrednog događaja ili zahtjeva tijela nadzora propisano je obaviti izvanredni pregled električne instalacije.

Uzemljenje

Kao uzemljivač i gromobranski uzemljivač koristi se temeljni uzemljivač. postavljen u temeljne trake objekta, mjestimično zavarene za čeličnu armaturu objekta. Medjusobno spajanje trake vrši se ukrsnim komadima postavljenim u kutijama za ukrsni komad zaliven olovom.Ostaviti potreban broj izvoda od uzemljivača za gromobranske spustove i ormane

Merenje utroška električne energije

Merenje se vrši pomoću trofaznog statičkog višetarifnog brojila 3x230/400V 5-40A,50Hz ugradjenog u glavni razvodni

10

Page 10: elektricne instalacije

orman. Za prebacivanje tarifa predvidjen je uklopni sat koji mora biti baždaren.

Utičnice

opće namjene ( priključnice )Trošila opće namjene se na instalaciju priključuje preko priključnica ( i utikača ). U pravilu se ovi strujni krugovi izvode vodičima presjeka 2,5 mm² zaštićeni osiguračem 16 A. U stanovima su predviđene priključnice opće namjene u svim prostorima. Visina postavljana ovisi o vrsti prostora i kreće se 30-150 cm od gotovog poda.Primjer : ● kuhinje i radni prostori ; cca 110 cm ● ostali prostori ; cca 30-45 cm

Vrsta prostora Utičnice Sijalice

Dnevna soba

Kuhinja

Spavaća soba

Kupatilo

WC

4

6

4

3

1

1

2

1

2

1

11

Page 11: elektricne instalacije

Hodnik

Balkon

1

1

1

1

Tablica 1

U tablici 1.navedeni su podaci o minimalnom broju priključnica i svjetiljki prema vrsti prostora kako se preporučuje u razvijenim europskim državama.

Glavna pravila električara

Stavljajući posebno naglasak na sigurnost,navest ću ovdje praktičan savjet kao 4 glavna pravila električara nivoa naobrazbe.Prije rada(odnosno intervencije)na pogonskom sredstvu uradite ovo:

- 1.isključite ga- 2.provjerite da li je isključeno- 3.ispitajte ima li napona- 4.uzemljite

Nakon što obavite ove 4 radnje pristupite radu,imajući u vidu da radite u struci gdje je dovoljno samo jednom pogriješiti

Zaključak

Možemo zaključiti da porast broja trošila i njihove snage stalna je pojava.Još ni u jednoj zemlji nije primijećen zastoj u tom pogledu,osim u doba kriznih situacija i ratova.Takvi zastoji su bili relativno kratki.Pri izgradnji električne instalacije i mreže neophodno je tu činjenicu neprekidno imati pred očima.Nije ispravno izraditi mrežu i instalaciju za potražnju koja nastupa neposredno nakon izgradnje,već ju je potrebno na određeni način predimenzionirati,da bi zadovoljavala i u budućnosti.Ne postoji provjerena metoda kako treba postupiti

12

Page 12: elektricne instalacije

da bi električna mreža ili instalacija bila dobra i u budućnosti.To ovisi o mnogo faktora.

Najčešći postupci mogu se ovako odrediti:

-poželjno je mrežu napraviti tako da u budućnosti bude vrlo pogodna i primjerena promjenama na lak način

-kod instalacija treba ostaviti npr.slobodne razvodne kutije.Ispravan odgovor možemo dobiti samo proračunavanjem konkretnih prilika u kojima će raditi pojedina mreža ili instalacija.

Literatura

Miomir B.Kostić , “Teorija i praksa projektovanja električnih instalacija“,ETF,Beograd,2002.

Tomić; Električne instalacije, šk. Knjiga Zg. 1991 god.

Internet ,stranice www.google.ba

13

Page 13: elektricne instalacije

14