Download ppt - 0 Stvarno Pravo

Transcript
Page 1: 0 Stvarno Pravo

STVARNO PRAVO

POJAMOBELEŽJA

VRSTEIZVORI

Page 2: 0 Stvarno Pravo

POJAM STVARNOG PRAVA

UREĐENJE DRUŠTVENIH ODNOSA MOJE-TUĐE, ODNOSNO

REGULISANJE PRIPADANJA STVARI PRAVNIM SUBJEKTIMA

ZADATAK JE ONOG DELA GRAĐANSKOG (privatnog) PRAVA

KOJI NAZIVAMO STVARNO PRAVO

Page 3: 0 Stvarno Pravo

OBJEKTIVNO STVARNO PRAVO

TO JE SKUP OPŠTIH PRAVNIH NORMI KOJIMA SE REGULIŠU ODNOSI IZMEĐU LJUDI (društveni odnosi) POVODOM STVARI, A NA OSNOVU KOJIH SE STIČU SUBJEKTIVNA STVARNA PRAVA (SSP)

NJIMA SE ODREĐUJU USLOVI POD KOJIMA SE STIČU SSP I OVLAŠĆENJA KOJA IZ TOG PRAVA PROISTIČU ZA BILO KOJE LICE

Page 4: 0 Stvarno Pravo

SUBJEKTIVNO STVARNO PRAVO

KAO I OSTALA SUBJEKTIVNA PRAVA, SSP PREDSTAVLJA SKUP

OVLAŠĆENJA KOJA SU OBJEKTIVNIM PRAVOM

PRIZNATA POJEDINCU U NJEGOVOM ODNOSU PREMA

DRUGIM LICIMA, RADI ZADOVOLJENJA NEKOG PRAVOM

PRIZNATOG INTERESA

Page 5: 0 Stvarno Pravo

ŠTA GA ČINI POSEBNOM KATEGORIJOM SUBJEKTIVNIH

PRAVA? NEPOSREDNI OBJEKT NA KOJI SU TA OVLAŠĆENJA USMERENA – STVAR -NEPOSREDNA PRAVNA VLAST NA

STVARI APSOLUTNO DEJSTVO (erga omnes) –

SVIM DRUGIM LICIMA JE ZABRANJENO SAMOVLASNO OMETANJE TE VLASTI KOJU IMA TITULAR SSP – OBAVEZA

PASIVNOG PONAŠANJA

Page 6: 0 Stvarno Pravo

OSNOVNE ODLIKE STVARNIH PRAVA (načela)

PRIVATNOPRAVNA VLAST NA STVARI (ostvaruje se u

medjusobnim odnosima pravno izjednačenih subjekata)

TA VLAST JE NEPOSREDNA - NEPOSREDNI OBJEKT je STVAR:

ovlašćenja se realizuju na stvari – dovodi do konstrukcije neprava

stvarna prava

Page 7: 0 Stvarno Pravo

APSOLUTNO DEJSTVO – ta vlast na stvari je za svakog merodavna (erga omnes; contra omnes) – negativna

obaveza svih trećih lica (na uzdržavanje)

PRAVO SLEDOVANJA – SUPROSTAVLJIVOST STVARNOG PRAVA SVAKOM KOD KOGA SE

STVAR NALAZI (vlast je inkorporisana u samoj stvari - pravo sleduje stvar bez obzira kod koga se ona nalazi)

Page 8: 0 Stvarno Pravo

PRAVO PRVENSTVA:a) u konkurenciji sa relativnim

pravomb) u konkurenciji sa istovrsnim stvarnim pravom kasnijeg datuma

TRAJNOST VLASTI – stvarna prava ne zastarevaju

Page 9: 0 Stvarno Pravo

NAČELO ZATVORENOG BROJA VRSTA STVARNIH PRAVA –

numerus clausus

U PRAVNOM PORETKU POSTOJE SAMO ONE VRSTE STVARNIH PRAVA KOJE SU

PREDVIĐENE ZAKONOM – nije dopuštena autonomija volje učesnika

građanskopravnih odnosa VRSTE STVARNIH PRAVA I NJIHOVA

SADRŽINA UREĐENI SU IMPERATIVNIM NORMAMA – kreiranje

je rezervisano za zakonodavca

Page 10: 0 Stvarno Pravo

NAČELO ODREĐENOSTI – određenost stvari (individualno određena ili individualizovana generična stvar) i određenost

sadržine vlasti na njoj Neophodno da bi se stvarnom

pravu dalo apsolutno dejstvo

Page 11: 0 Stvarno Pravo

NAČELO PUBLICITETA – da bi se nečije stvarno pravo poštovalo,

preduslov je da je drugima poznato Kod pokretnih stvari – vidljivost prava

se obezbeđuje kroz državinu stvari Kod nepokretnosti – kroz upis u javni

registar Neadekvatno publikovana stvarna

prava ne mogu se suprostaviti savesnim trećim licima

Page 12: 0 Stvarno Pravo

MESTO U KLASIFIKACIJAMA GRAĐANSKIH PRAVA

STVARNA PRAVA SU: IMOVINSKA PRAVA

PRENOSIVA PRAVA (izuzeci) APSOLUTNA PRAVA

Page 13: 0 Stvarno Pravo

STVARNO PRAVO REGULIŠE ODNOSE KOJI NASTAJU U VEZI SA ZASNIVANJEM I VRŠENJEM NEPOSREDNE VLASTI NA

STVARI DAKLE, NORMAMA OBJEKTIVNOG

STVARNOG PRAVA UREĐUJE SE: PRIBAVLJANJE (STICANJE), SADRŽINA (OVLAŠĆENJA),

ZAŠTITA I PRESTANAK STVARNIH PRAVA

Page 14: 0 Stvarno Pravo

VRSTE STVARNIH PRAVA I – PRAVO SVOJINE

II – STVARNA PRAVA NA TUĐIM STVARIMA (ograničena stvarna

prava) III – NEPRAVA STVARNA PRAVA – DRŽAVINA (faktička vlast na

stvari)

Page 15: 0 Stvarno Pravo

I - PRAVO SVOJINE OSNOVNI (KARDINALNI) INSTITUT

NAJŠIRA (privatno) PRAVNA VLAST NA STVARI U GRANICAMA ZAKONA

ISKLJUČIVA SVOJINA SUSVOJINA, ZAJEDNIČKA SVOJINA I

ETAŽNA SVOJINA (složene svojinske zajednice; pravo svojine sa više subjekata

OSTALA STVARNA PRAVA UVEK SE JAVLJAJU KAO OGRANIČENJA NEČIJEG

PRAVA SVOJINE

Page 16: 0 Stvarno Pravo

II -STVARNA PRAVA NA TUĐOJ STVARI – iura in re aliena

NEKO DRUGI IMA PRAVO SVOJINE – PRAVNA VLAST VLASNIKA OGRANIČENA

JE TIM PRAVIMA TITULARIMA OVIH PRAVA PRIZNAJU SE

SAMO ODREĐENA STVARNOPRAVNA OVLAŠĆENJA POVODOM STVARI –

NEKADA ŠIRA, NEKADA UŽA, ZAVISNO OD VRSTE PRAVA (ograničena stvarna

prava)

Page 17: 0 Stvarno Pravo

VRSTE STVARNIH PRAVA NA TUĐIM STVARIMA

SLUŽBENOSTI ZALOŽNO PRAVO ZAKONSKO PRAVO PREČE

KUPOVINE PRAVO GRAĐENJA REALNI TERETI

Page 18: 0 Stvarno Pravo

I - NEKA OVLAŠĆUJU NA UPOTREBU ODNOSNO KORIŠĆENJE TUĐE

STVARI – SLUŽBENOSTI (stvarne i lične), PRAVO GRAĐENJA,

II - A NEKA NA DRŽANJE I NAMIRENJE IZ VREDNOSTI TUĐE

STVARI – RUČNA ZALOGA

Page 19: 0 Stvarno Pravo

III – NEPRAVA STVARNA PRAVA (na tuđoj stvari)

NE OVLAŠĆUJU NA ZASNIVANJE FAKTIČKE VLASTI NA STVARI, ALI

IMAJU DEJSTVO erga omnes I MOGU SE SVIMA SUPROSTAVITI:

1) hipoteka i bezdržavinska zaloga na pokretnim stvarima upisanim u registar 2) zakonsko pravo preče kupovine

3) realni (stvarni) tereti – realne obligacije

Page 20: 0 Stvarno Pravo

DRŽAVINA - possessio REGULISANA JE NORMAMA STVARNOG

PRAVA KAO SAMOSTALAN INSTITUT NIJE PRAVO, VEĆ FAKAT SA

MNOGOBROJNIM PRAVNIM DEJSTVIMA RAZLIKOVATI DRŽAVINU OD PRAVA NA

DRŽAVINU NAJČEŠĆE PROISTIČE KAO OVLAŠĆENJE IZ

STVARNIH PRAVA, ALI I DRŽAVINA BEZ PRAVNOG OSNOVA PROIZVODI ODREĐENA

PRAVNA DEJSTVA

Page 21: 0 Stvarno Pravo

IZVORI STVARNOG PRAVA (šta je čime regulisano?)

Gde se nalaze relevantna pravila kojima se regulišu relevantni odnosi koji nastaju u vezi sa zasnivanjem i

vršenjem vlasti na stvari - stvarnopravni odnosi

Ustav Republike Srbije, 2006 (čl. 58, 85, 86, 87, 88, 89)

ZAKON O OSNOVAMA SVOJINSKO-PRAVNIH ODNOSA (1980, 1990, 1996)

- ZOSPO

Page 22: 0 Stvarno Pravo

DALJE O IZVORIMA

ZOSPO – REGULISANI SU SAMO POJEDINI INSTITUTI I TO, UGLAVNOM, NE U POTREBNOJ MERI (šta je njime

regulisano) problemi:

1) potpune neregulisanosti, 2) nedovoljne regulisanosti

(podregulisanost) i 3) neadekvatne regulisanosti

Page 23: 0 Stvarno Pravo

DALJE O IZVORIMA ŠTA JE URAĐENO U SRBIJI?

NACRT Zakona o pravu svojine i drugim stvarnim pravima (1978, 1989)

PERSPEKTIVA KODIFIKACIJE STVARNOG PRAVA U SRBIJI

Konačna radna verzija Zakonika o svojini i drugim stvarnim pravima, 2006 (682 člana bez prelaznih i završnih odredbi)

Komisija Vlade Srbije za izradu Građanskog zakonika

Page 24: 0 Stvarno Pravo

DALJE O IZVORIMA

RADI POSTIZANJA PRAVNE SIGURNOSTI NEOPHODNO JE:

OTKLONITI BROJNE PRAVNE I ZAKONSKE PRAZNINE,

POBOLJŠATI POSTOJEĆA REŠENJA “SKRATITI“ LISTU IZVORA

Page 25: 0 Stvarno Pravo

DALJE O IZVORIMA ZAKON O OBLIGACIONIM ODNOSIMA,

1978 (ručna zaloga, pravo retencije, ugovorno PPK)

ZAKON O ZALOŽNOM PRAVU NA POKRETNIM STVARIMA UPISANIM U

REGISTAR, 2003 ZAKON O HIPOTECI, 2005

Page 26: 0 Stvarno Pravo

DALJE O IZVORIMA

ZAKON O PROMETU NEPOKRETNOSTI, 1998 (2009) -

prenos prava svojine na nepokretnostima i zakonsko PPK

ZAKON O DRŽAVNOM PREMERU I KATASTRU, 2009 (2010) -

jedinstvena evidencija nepokretnosti (katastar nepokretnosti)

Page 27: 0 Stvarno Pravo

DALJE O IZVORIMA ZAKON O VANPARNIČNOM POSTUPKU,

1982 (1988, 1995, 2005) - upravljanje i korišćenje zajedničke stvari, deoba

zajedničke stvari PORODIČNI ZAKON, 2005 - zajednička svojina supružnika, vanbračnih partnera i

članova porodične zajednice ZAKON O ODRŽAVANJU STAMBENIH

ZGRADA, 1995 (1998, 2001, 2011) – etažna svojina

Page 28: 0 Stvarno Pravo

DALJE O IZVORIMA

O ČEMU NI DANAS NEMAMO POZITIVNIH PROPISA - (lične

službenosti, pravo građenja, realni tereti, zemljišne knjige)

Značaj Zakona o nevažnosti ... iz 1946. godine