of 28 /28
STVARNO PRAVO POJAM OBELEŽJA VRSTE IZVORI

0 Stvarno Pravo

  • Author
    igi-pop

  • View
    173

  • Download
    3

Embed Size (px)

Text of 0 Stvarno Pravo

STVARNO PRAVOPOJAM OBELEJA VRSTE IZVORI

POJAM STVARNOG PRAVAUREENJE DRUTVENIH ODNOSA MOJE-TUE, ODNOSNO REGULISANJE PRIPADANJA STVARI PRAVNIM SUBJEKTIMA ZADATAK JE ONOG DELA GRAANSKOG (privatnog) PRAVA KOJI NAZIVAMO STVARNO PRAVO

OBJEKTIVNO STVARNO PRAVO

TO JE SKUP OPTIH PRAVNIH NORMI KOJIMA SE REGULIU ODNOSI IZMEU LJUDI (drutveni odnosi) POVODOM STVARI, A NA OSNOVU KOJIH SE STIU SUBJEKTIVNA STVARNA PRAVA (SSP) NJIMA SE ODREUJU USLOVI POD KOJIMA SE STIU SSP I OVLAENJA KOJA IZ TOG PRAVA PROISTIU ZA BILO KOJE LICE

SUBJEKTIVNO STVARNO PRAVOKAO I OSTALA SUBJEKTIVNA PRAVA, SSP PREDSTAVLJA SKUP OVLAENJA KOJA SU OBJEKTIVNIM PRAVOM PRIZNATA POJEDINCU U NJEGOVOM ODNOSU PREMA DRUGIM LICIMA, RADI ZADOVOLJENJA NEKOG PRAVOM PRIZNATOG INTERESA

TA GA INI POSEBNOM KATEGORIJOM SUBJEKTIVNIH PRAVA?NEPOSREDNI OBJEKT NA KOJI SU TA OVLAENJA USMERENA STVAR -NEPOSREDNA PRAVNA VLAST NA STVARI APSOLUTNO DEJSTVO (erga omnes) SVIM DRUGIM LICIMA JE ZABRANJENO SAMOVLASNO OMETANJE TE VLASTI KOJU IMA TITULAR SSP OBAVEZA PASIVNOG PONAANJA

OSNOVNE ODLIKE STVARNIH PRAVA (naela)

PRIVATNOPRAVNA VLAST NA STVARI (ostvaruje se u medjusobnim odnosima pravno izjednaenih subjekata) TA VLAST JE NEPOSREDNA NEPOSREDNI OBJEKT je STVAR: ovlaenja se realizuju na stvari dovodi do konstrukcije neprava stvarna prava

APSOLUTNO DEJSTVO ta vlast na stvari je za svakog merodavna (erga omnes; contra omnes) negativna obaveza svih treih lica (na uzdravanje) PRAVO SLEDOVANJA SUPROSTAVLJIVOST STVARNOG PRAVA SVAKOM KOD KOGA SE STVAR NALAZI (vlast je inkorporisana u samoj stvari pravo sleduje stvar bez obzira kod koga se ona nalazi)

PRAVO PRVENSTVA: a) u konkurenciji sa relativnim pravom b) u konkurenciji sa istovrsnim stvarnim pravom kasnijeg datuma TRAJNOST VLASTI stvarna prava ne zastarevaju

NAELO ZATVORENOG BROJA VRSTA STVARNIH PRAVA numerus clausus

U PRAVNOM PORETKU POSTOJE SAMO ONE VRSTE STVARNIH PRAVA KOJE SU PREDVIENE ZAKONOM nije doputena autonomija volje uesnika graanskopravnih odnosa VRSTE STVARNIH PRAVA I NJIHOVA SADRINA UREENI SU IMPERATIVNIM NORMAMA kreiranje je rezervisano za zakonodavca

NAELO ODREENOSTI odreenost stvari (individualno odreena ili individualizovana generina stvar) i odreenost sadrine vlasti na njoj Neophodno da bi se stvarnom pravu dalo apsolutno dejstvo

NAELO PUBLICITETA da bi se neije stvarno pravo potovalo, preduslov je da je drugima poznato Kod pokretnih stvari vidljivost prava se obezbeuje kroz dravinu stvari Kod nepokretnosti kroz upis u javni registar Neadekvatno publikovana stvarna prava ne mogu se suprostaviti savesnim treim licima

MESTO U KLASIFIKACIJAMA GRAANSKIH PRAVASTVARNA PRAVA SU: IMOVINSKA PRAVA PRENOSIVA PRAVA (izuzeci) APSOLUTNA PRAVA

STVARNO PRAVO REGULIE ODNOSE KOJI NASTAJU U VEZI SA ZASNIVANJEM I VRENJEM NEPOSREDNE VLASTI NA STVARI DAKLE, NORMAMA OBJEKTIVNOG STVARNOG PRAVA UREUJE SE: PRIBAVLJANJE (STICANJE), SADRINA (OVLAENJA), ZATITA I PRESTANAK STVARNIH PRAVA

VRSTE STVARNIH PRAVAI PRAVO SVOJINE II STVARNA PRAVA NA TUIM STVARIMA (ograniena stvarna prava) III NEPRAVA STVARNA PRAVA DRAVINA (faktika vlast na stvari)

I - PRAVO SVOJINEOSNOVNI (KARDINALNI) INSTITUT NAJIRA (privatno) PRAVNA VLAST NA STVARI U GRANICAMA ZAKONA ISKLJUIVA SVOJINA SUSVOJINA, ZAJEDNIKA SVOJINA I ETANA SVOJINA (sloene svojinske zajednice; pravo svojine sa vie subjekata OSTALA STVARNA PRAVA UVEK SE JAVLJAJU KAO OGRANIENJA NEIJEG PRAVA SVOJINE

II -STVARNA PRAVA NA TUOJ STVARI

iura in re aliena

NEKO DRUGI IMA PRAVO SVOJINE PRAVNA VLAST VLASNIKA OGRANIENA JE TIM PRAVIMA TITULARIMA OVIH PRAVA PRIZNAJU SE SAMO ODREENA STVARNOPRAVNA OVLAENJA POVODOM STVARI NEKADA IRA, NEKADA UA, ZAVISNO OD VRSTE PRAVA (ograniena stvarna prava)

VRSTE STVARNIH PRAVA NA TUIM STVARIMA

SLUBENOSTI ZALONO PRAVO ZAKONSKO PRAVO PREE KUPOVINE PRAVO GRAENJA REALNI TERETI

I - NEKA OVLAUJU NA UPOTREBU ODNOSNO KORIENJE TUE STVARI SLUBENOSTI (stvarne i line), PRAVO GRAENJA, II - A NEKA NA DRANJE I NAMIRENJE IZ VREDNOSTI TUE STVARI RUNA ZALOGA

III NEPRAVA STVARNA PRAVA (na tuoj stvari)NE OVLAUJU NA ZASNIVANJE FAKTIKE VLASTI NA STVARI, ALI IMAJU DEJSTVO erga omnes I MOGU SE SVIMA SUPROSTAVITI:

1) hipoteka i bezdravinska zaloga na pokretnim stvarima upisanim u registar 2) zakonsko pravo pree kupovine 3) realni (stvarni) tereti realne obligacije

DRAVINA - possessio

REGULISANA JE NORMAMA STVARNOG PRAVA KAO SAMOSTALAN INSTITUT NIJE PRAVO, VE FAKAT SA MNOGOBROJNIM PRAVNIM DEJSTVIMA RAZLIKOVATI DRAVINU OD PRAVA NA DRAVINU NAJEE PROISTIE KAO OVLAENJE IZ STVARNIH PRAVA, ALI I DRAVINA BEZ PRAVNOG OSNOVA PROIZVODI ODREENA PRAVNA DEJSTVA

IZVORI STVARNOG PRAVA (ta je ime regulisano?)Gde se nalaze relevantna pravila kojima se reguliu relevantni odnosi koji nastaju u vezi sa zasnivanjem i vrenjem vlasti na stvari stvarnopravni odnosi Ustav Republike Srbije, 2006 (l. 58, 85, 86, 87, 88, 89) ZAKON O OSNOVAMA SVOJINSKO-PRAVNIH ODNOSA (1980, 1990, 1996) - ZOSPO

DALJE O IZVORIMA

ZOSPO REGULISANI SU SAMO POJEDINI INSTITUTI I TO, UGLAVNOM, NE U POTREBNOJ MERI (ta je njime

regulisano)

problemi: 1) potpune neregulisanosti, 2) nedovoljne regulisanosti (podregulisanost) i 3) neadekvatne regulisanosti

DALJE O IZVORIMATA JE URAENO U SRBIJI? NACRT Zakona o pravu svojine i drugim stvarnim pravima (1978, 1989) PERSPEKTIVA KODIFIKACIJE STVARNOG PRAVA U SRBIJI Konana radna verzija Zakonika o svojini i drugim stvarnim pravima, 2006 (682 lana bez prelaznih i zavrnih odredbi) Komisija Vlade Srbije za izradu Graanskog zakonika

DALJE O IZVORIMARADI POSTIZANJA PRAVNE SIGURNOSTI NEOPHODNO JE: OTKLONITI BROJNE PRAVNE I ZAKONSKE PRAZNINE, POBOLJATI POSTOJEA REENJA SKRATITI LISTU IZVORA

DALJE O IZVORIMA

ZAKON O OBLIGACIONIM ODNOSIMA, 1978 (runa zaloga, pravo retencije, ugovorno PPK) ZAKON O ZALONOM PRAVU NA POKRETNIM STVARIMA UPISANIM U REGISTAR, 2003 ZAKON O HIPOTECI, 2005

DALJE O IZVORIMA

ZAKON O PROMETU NEPOKRETNOSTI, 1998 (2009) - prenos prava svojine na nepokretnostima i zakonsko PPK ZAKON O DRAVNOM PREMERU I KATASTRU, 2009 (2010) - jedinstvena evidencija nepokretnosti (katastar nepokretnosti)

DALJE O IZVORIMA

ZAKON O VANPARNINOM POSTUPKU, 1982 (1988, 1995, 2005) - upravljanje i korienje zajednike stvari, deoba zajednike stvari PORODINI ZAKON, 2005 - zajednika svojina suprunika, vanbranih partnera i lanova porodine zajednice ZAKON O ODRAVANJU STAMBENIH ZGRADA, 1995 (1998, 2001, 2011) etana svojina

DALJE O IZVORIMAO EMU NI DANAS NEMAMO POZITIVNIH PROPISA - (line slubenosti, pravo graenja, realni tereti, zemljine knjige) Znaaj Zakona o nevanosti ... iz 1946. godine