45
STVARNO PRAVO Ljetni semestar 2005/06.

Stvarno Pravo - Predavanja

Embed Size (px)

DESCRIPTION

jfgjgfjgkihuj

Citation preview

 • STVARNO PRAVOLjetni semestar 2005/06.

  Predavanja iz Stvarnog prava

 • UVOD, POJAM STVARNOG PRAVA, KARAKTERISTIKE STVARNIH PRAVA22.02. i 27.02.06.

  Predavanja iz Stvarnog prava

 • Pojam stvarnog prava u objektivnom smisluskup pravnih normi koje reguliraju odnose subjekata povodom stvariStvarno pravo u objektivmo smislu regulira subjektivna prava na stavrimaGrana prava/podgrana prava zavisno od toga da li Graansko prvo posmatramo kao sistem grana prava ili granu prava

  Predavanja iz Stvarnog prava

 • Pojam stvarnog prava u subjektivnom smisluPravo odreenog subjekta na odreenoj stvariObjekt stvarnog prava stvariIzmeu subjekta i objekta (stvari) postoji uska veza (naroito krepka veza). Starija pravna nauka: stvarna prava = odnos subjekta i stvariKorelacija stvar pravo: od sudbine stvari zavisi sudbina prava (dioba, prirataj, propast stvari, pravo slijeenja)

  Predavanja iz Stvarnog prava

 • Karakteristike stvarnih pravaImovinska prava (objekt se moe izraziti u novcu)Apsolutna prava djeluju erga omnes.Nije apsloutni kriterij razlikovanja.Mogue je da obligaciona prava djeluju apsolutno. Pretpostavka trea lica znaju za postojanje obligacionih prava (Primjeri diskutovani na vjebama).

  Predavanja iz Stvarnog prava

 • Karakteristike stvarnih pravaNaelo specijalnosti S.P. Postoje na tano odreenim stvarimaNetano: prodaje nepokretnu imovinu, vlasnik preduzea, plodouivanje na imovini ostaviocaNaelo numerus clausus-a stvarnih pravaImperativnom normom odreen broj (tipologija) i sadraj S.P. Zato?Pravna sigurnost. Apsolutno dejstvo namee obaveze treima

  Predavanja iz Stvarnog prava

 • Apsolutno dejstvo posljedica publiciteta stvarnih prava

  S.P. su vidljiva prema vani, vidljiva treima:

  Posjed Zemljine knjigeTri funkcije posjeda i zemljinih knjiga:

  Pretpostavka vlasnitvaZatita savjesnosti (dobre vjere) stjecanje prava od nevlasnika (razlika pokretne - nepokretne stvari)Prenosni efekat modus acquirendi

  Predavanja iz Stvarnog prava

 • Razlika stvarna obligaciona pravaKlasina doktrina je ovu diobu smatrala summa rerum divisioVremenom nastali novi tipovi subjektivnih prava autorska, linaKriterij razlikovanja sporan u doktrini:

  Apsolutna relativna prava (ve eleborirano)Neposredna faktika vlast na stvariNeposredna pravna vlast na stvari

  Predavanja iz Stvarnog prava

 • Stvarna prava Obligaciona pravaDejstvo erga omnesIspunjenje obaveze od svih treihKorelacija pravo u cjelini obavezaU momentu nastanka nije poznato obavezno liceObaveza negativnaS.P. ne zastarjevaju

  Dejstvo inter partesIspunjenje obaveze od ugovornog partneraKorelacija ovlatenje obavezaObavezno lice poznato odmahObaveze primarno pozitivneO.P. zastarjevaju

  Predavanja iz Stvarnog prava

 • Bit stvarnog pravaS.P. Regulira odnose povodom stvari prisvajanje, iskoritavanje Ovi su odnosi uvjet ovjekove egzistencijeOsnovni drutveni odnosPostojao i prije postojanje drave i pravaDanas je to i osnovni pravni odnosStvarno prvo blisko bazi, neposredno odraava ekonomske odnosePromjena drutveno-ekonomskih odnosa nuno promjena stvarnog prava

  Predavanja iz Stvarnog prava

 • RAZVOJ STVARNOG PRAVA U JUGOSLAVIJI/BiHIZVORI, STVARNO PRAVO DE LEGE LATA27.02.2006.g.

  Predavanja iz Stvarnog prava

 • U Kraljevini Jugoslaviji nije bilo potpune kodifikacije stvarnog pravaNakon II svjetskog rata primjena pravnih pravila (Zakon o nevanosti pravnih propisa donesenih prije 6.4.1941. i za vrijeme neprijateljske okupacija)1980.g. - Donesen ZOSPO Zakon o osnovnim svojinsko (vlasniko) pravnim odnosima; ni biva SFRJ nije imala potpunu kodifikaciju S.P.Reguliran samo dio matrije S.P. zbog podjele kompetencija izmeu savezne drave i federalnih jedinica. Takvo stanje je i danas materija S.P. nije u cjelini regulirana

  Predavanja iz Stvarnog prava

 • Stvarno pravo u BiH nije u potpunosti kodificirano osnovni izvor ZOVO/ZOSPO ne regulira sva pitanja stvarnog pravaRS: Zakon o osnovnim svojinskopravnim odnosima (6/1980, 36/90) zakon bive SFRJF BiH: Zakon o vlasnikopravnim odnosima (6/98)Izmeu ova dva zakona ne postoje radikalne razlike identino stvarno pravo u oba entitetaDistrikt Brko: Zakon o vlanitvu i drugim stvarnim pravima (11/01, 1/03, 14/03, 21/05). Ovaj zakon je potpuna kodifikacija stvarnog prava po uzoru na pravo Republike Hrvatske

  Predavanja iz Stvarnog prava

 • Reforma stvarnog prava?

  Stvarno pravo u BiH nije reformirano u osnovi isto kao i u bivoj SFRJ (izuzetak Brko Distrikt BiH)Donoenje propisa koji reguliraju stvarnopravne odnose jedan od prioriteta u reformi odn. izgradnji jednog pravnog poretkaZakon koji regulira vlasnike odnose sistemski, temeljni zakonPrioritet u tranzicijskim zemljamaU BiH ovaj korak nije uinjen - ZOVO iz 1998. ne znai reformu stvarnog prava

  Predavanja iz Stvarnog prava

 • Reforma vlasnikih i stvarnopravnih odnosa trebala je biti jedan od prvih korakaZajedno sa donoenjem propisa o restituciji i privatizaciji Umjesto toga doneseni parcijalni zakoni: Zakon o zemljinim knjigama, Zakon o graevinskom zemljituU ZOVO izmjene vidljive u opim odredbama

  Predavanja iz Stvarnog prava

 • Trenutno stanje regulative S.P.U BiH danas:Ne postoji zakon koji regulira stvarno pravo na dravnom nivouEntitetska nadlenostU toku je izrada entitetskih zakona (Zakon o stvarnim pravima)Zakoni e biti harmoniziraniBolje rjeenje bi bilo: dravni zakon ili okvirni zakon

  Predavanja iz Stvarnog prava

 • STRUKTURA ZOVOI OSNOVNA NAELA, PREDMET I NOSIOCI PRAVA VLASNITVAII STJECANJE PRAVA VLASNITVAIII ZATITA PRAVA VLASNITVAIV PRESTANAK PRAVA VLASNITVAV PRAVO STVARNE SLUNOSTIVI PRAVO ZALOGAVII POSJEDVIII PRAVO STRANIH OSOBAIX PRELAZNE I ZAVRNE ODREDBE

  Predavanja iz Stvarnog prava

 • Paralela ZOSPO/ZOVOSlinosti: StrukturaStjecanje, zatita i gubitak vlasnitvaUreenje posjedaUreenje hipoteke, stvarnih slunosti

  Predavanja iz Stvarnog prava

 • Paralela ZOSPO/ZOVORazlike:Osnovna naela ogranienja vlasnitvaLista stvarnih pravalan 12.Promjena koncepta etanog vlasnitvaStjecanje vlasnitva:Regulirano viestruko otuenje pokretnih i nepokretnih stvariRok vanredne dosjelosti za pokretne stvari 6 godina

  Predavanja iz Stvarnog prava

 • Problematina rjeenja ZOVOI dalje regulirani samo osnovi vlasniko-pravnih odnosaPokuaj uspostavljanja pravnog jedinstva nekretnine (lan 12)Promjene u reguliranju etanog vlasnitva (l. 22), reproducirano u kantonalnim propisima problem izmjene vlasnikog reimaViestruko otuenje nekretninaPrava stranaca rjeenja nisu usklaena sa Zakonom o politici direktnih stranih ulaganjaPrimjena pravnih pravila

  Predavanja iz Stvarnog prava

 • lan 12. ZOSPO lan 12. ZOVO Kada je zgrada na kojoj postoji pravo svojine izgraena, u skladu sa zakonom, na zemljitu u drutvenoj svojini, vlasnik o ima pravo koritenja zemljita na kome je zgrada izgraena i zemljitu koje slui za redovnu upostrebu te zgrade dok ona postoji. Vlasnik zgrade ima pravo vlasnitva na zemljitu na kome je zgrada izgraena i koje slui za redovnu upotrebu zgrade, ako zakonom nije drugaije odreeno.

  Predavanja iz Stvarnog prava

 • STVARNO PRAVO DE LEGE FERENDA28.02.2006.

  Predavanja iz Stvarnog prava

 • Reforma u procesu tranzicije

  Primarno se vre reforme:

  Vlasnikih odnosa (restitucija, reprivatizacija, stvarno pravo)Prava trgovakih drutavaSteajnog i izvrnog pravaOsiguranja kredita Industrijskog vlasnitva

  Predavanja iz Stvarnog prava

 • Osnovna opredjeljenjaCjelovita kodifikacija stvarnog prava Uvaavanje pravne tradicije (oslon na AGZ, uzor novo hrvatsko stvarno pravo)Okonati pretvorbu/transformacijuVoditi rauna o ve donesenim zakonima koji anticipiraju rjeenja stvarnog prava (ZZK, ZGZ)Centralno mjesto prava vlasnitva i garancija prava vlasnitva

  Predavanja iz Stvarnog prava

 • Drutveni i pravni okvir reformeReforma SP se odvija pod izuzetno nepovoljnim uvjetimanerijeena restitucijaprema procjenama nije privatizirano 60 70% dravnog kapitala (poseban problem strateka preduzea)restitucija je bila pretpostavka i za privatizacijueventualna revizija privatizacijeproblem u pogledu dravne imovine

  Predavanja iz Stvarnog prava

 • Nova rjeenja ZSPnova stvarna prava (l. 3. st. 2)jednovrsnost prava vlasnitva (l.3/3)ureena materija stvari, kao objekata stvarnih prava (l. 4 14)uspostavljanje pravnog jedinstva nekretnine i naela superficies solo cedit; novo odreenje nekretnina (l.5/3, 14)prava stranih lica (l. 15 16) novine kod stjecanja vlasnitvacjelovito ureeno zalono pravo (l. 139 185)zemljini dug (l. 186 197)

  Predavanja iz Stvarnog prava

 • Nova stvarna pravalan 3. st. 2:Nova lista stvarnih prava: pravo vlasnitva, pravo graenja, zalono pravo, zemljini dug, pravo stvarnih i linih slunosti, pravo realnih tereta

  Predavanja iz Stvarnog prava

 • Naelo jednovrsnosti prava vlasnitvaSamo je jedna vrsta vlasnitva neovisno o nositelju prava vlasnitva (l. 3/3, 22)Ista pravila vae za vlasnitvo i kada je nosilac fiziko lice, privatnopravno lice, pravna lica javnog prava ili drava (svi nivoi dravne vlasti) lan 22Dravno vlasnitvo nee postojati kao posebna kategorija koja uiva posebnu zatituDrava kao vlasnik nekretnine ili dioniar isti poloaj kao bilo koji drugi vlasnik ili dioniarMogunost da se zbog vrste ili namjene pojedinih stvari u dr. vlasnitvu odredi poseban reim

  Predavanja iz Stvarnog prava

 • Problem dravnog vlasnitvaPrimjer RH: Javno vlasnitvo vlasnitvo drave i javnopravnih subjekataNije posebno vlasnitvo, u osnovi podvrgnuto istom vlasnikom reimuPosebni zakoni koji reguliraju ustrojstvo i ovlatenja pojedinih javnopravnih subjekata odreuju koji je subjekt vlasnik odreenih stvariZbog posebne namjene odreenih stvari mogua odstupanja od pravilaJasna razlika u odnosu na opa dobra i dobra od opeg interesa

  Predavanja iz Stvarnog prava

 • Problem vlasnitva drave BiHPolitiki a ne pravni problemRazliiti nivoi dravne vlasti kako odrediti pripadnost pojedinih dobaraHaotino stanje u toku rata i poslije proizvedene injenice na terenu, doneseni zakoni (imovina podijeljena izmeu entiteta i Distrikta)pretvorba drutvenog vlasnitva u dravno provedena na entitetskom nivouDrava BiH problem nepostojanja imovine i nemogunosti funkcioniranja dravnih institucijaPlanira se donoenje Zakona o dravnom vlasnitvu

  Predavanja iz Stvarnog prava

 • Pretvorba drutvenog vlasnitvaIzvrena na entitetskom nivouR BiH 1994, RS 1993Z. o pretvorbi drutvene svojine R BiH:U vlasnitvu R BiH: dobra u opoj upotrebi, drutveni kapital u preduzeima, sredstva na kojima je pravo upravljanja ili koritenja imale opine, MZ, drutvene organizacije, udruenjaPredvieno donoenje posebnih zakona o reviziji privatizacije (donesen), restituciji (?), razgranienju imovine R BiH i F BiH (?)Doneseni i kantonalni zakoni o imovini kantona mogua kolizija

  Predavanja iz Stvarnog prava

 • Zakon o dravnom vlasnitvuUkoliko bi predvidio poseban reim anahronizam (jednovrsnost prava vl.), reminiscencija na poseban poloaj drutvenog vlasnitvaEventualno odreenje subjekta. Kako da drava BiH odredi da je vlasnik odreenih dobara koja su u posjedu entiteta ili su transformacijom drutvenog vlasnitva prela u entitetsko vlasnitvo?Politiki problemPravni problem retroaktivno djelovanje propisa

  Predavanja iz Stvarnog prava

 • STVARIPRAVNI REIM NEKRETNINA06.03.2006.

  Predavanja iz Stvarnog prava

 • POJAM STVARIObjekt stvranopravnog odnosaPovodom jedne stvari moe postojati vie pravnih odnosaPrirodni pojam stvari: dio prirode, dio materijalnog svijeta, koji ovjek moe aprehendirati, potiniti svojoj vlasti R.P.: res corporales sunt qui suae naturae tangi possuntDanas je bitno da mogu biti potinjene vlasti pravnog subjekta (npr. energija)

  Predavanja iz Stvarnog prava

 • Prirodni i pravni pojam stvari

  Materijalni dio prirode > stvari > materijalni dio prirode

  Nisu svi materijalni dijelovi prirode stvari

  Stvari mogu biti i neki drugi entiteti kojima pravni poredak daje karakter stvari

  Predavanja iz Stvarnog prava

 • NEPOKRETNE I POKRETNE STVARIOva je podjela od primarnog znaaja za stvarno pravorazliit stvarnopravni reim pokretnih i nepokretnih stvariNepokretne stvari:

  prema prirodnim svojstvima (res naturaliter immobiles)prema pravnom poretku (res civiliter immobiles)prema kriteriju pripadnosti (nepokretnost po namjeni)

  Predavanja iz Stvarnog prava

 • Zakonsko odreenje nekretnine de lege lataZOSPO nema odredbe ZOVO, ZZK F BiH, ZZK RS: Nekretnine su zemljite, zgrade, stanovi i poslovni objekti kao posebni dijelovi zgrade i drugi graevinski objektiZV Brko Distrikta BiH estice zemljine povrine

  Predavanja iz Stvarnog prava

 • Zakonsko odreenje nekretnine de lege ferenda Prednacrt zakona o stvarnim pravima

  Nekretnine su estice zemljine povrine, zajedno sa svim onim to je na zemljitu trajno spojeno na povrini ili ispod nje, ako zakonom nije drugaije odreeno (l. 5/3)U ovoj odredbi je sadrana jedan od najznaajnijih reformskih zahvata SPZOdstupa od definicije date u ZOVO/ZZK prema kojoj su nekretnine zgrade, posebni dijelovi zgrada, zemljita

  Predavanja iz Stvarnog prava

 • Superficies solo cedit/pravno jedinstvo nekretnineU budunosti glavna stvar zemljite. To je jedina nekretninaPravo graenja se takoe smatra (artificijelnom, vjetakom) nekretninomU naem pravo naelo s.s.c. naputeno 1958. nacionalizacijom graevinskog zemljita. Razdvojena je pravna sudbina zemljita i zgradeZGZ je dijelom uspostavio pravno jedinstvo (samo za izgraena gra. zemljita)Posljedice: stjecanje vlasnitva nad izgraenim objektom (l. 53. ZGZ!!??), finansiranje objekta u izgradnji

  Predavanja iz Stvarnog prava

 • Za pravni reim nekretnina od posebnog interesa dva naela novog stvarnog pravaNaelo jednovrsnosti prava vlasnitvaNaelo pravnog jedinstva nekretnine i naelo superficies solo cedit

  Predavanja iz Stvarnog prava

 • Pravni znaaj podjele stvari na nepokretne i pokretneDerivativno stjecanje:stroga forma pravnog posla (titulus)upis u zemljine knjige je modus acq.Originarno stjecanje:dui rokovi dosjelostinemogue stjecanje od nevlasnika (mogunost stjecanja na osnovu netane zemljine knjige)

  Derivativno stjecanje:pravni posao u principu neformalantradicija je modus acquirendiOriginarno stjecanje:krai rokovi dosjelostimogue stjecanje od nevlasnika

  Predavanja iz Stvarnog prava

 • Pravni znaaj podjele stvari na nepokretne i pokretnenije mogua okupacijaZalono pravo na nekretninama je hipotekaProcesno pravo: posebna pravila za prinudno izvrenje na nekretninama, za prodaju u steaju, za voenje ostavinskog postupka

  mogue stjecanje vlasnitva okupacijomZalono pravo na pokretninama je pignus (runa zaloga)Procesno pravo: posebna pravila za prinudno izvrenje na pokretninama, za prodaju u steaju, za voenje ostavinskog postupka

  Predavanja iz Stvarnog prava

 • Opa dobraRaznolika terminologija u zakonodavstvu BiH: Stvari u opoj upotrebi (ZOVO)Dobra u opoj upotrebi (Z. o privatizaciji preduzea, Z. o pretvorbi drutvene svojine, Z. o koncesijama)Opa dobra Prednacrt ZSP (l. 6.):Dobra koja nisu podobna biti objektom vlasnitva, na upotrebi svima pod jednakim uvjetima (npr. vazduh, vode, obale, morsko dno, saobraajnice). Rudna bogatstva?Koritenje i upravljanje ureuje se posebnim zakonomOpa dobra nisu vlasnitvo drave, nisu niije vlasnitvoDrava upravlja opim dobrima kao imperij

  Predavanja iz Stvarnog prava

 • Koritenje opih dobaraOdreeni subjekt moe imati posebna prava na opem dobru na osnovu koncesije ili posebne dozvoleFederalni i zakon KS o koncesijama to predvia, dravni drugaija terminologija (koritenje prirodnih resursa) Objekti izgraeni na opem dobru na temelju koncesije nisu djelovi opeg dobra i smatraju se posebnom nekretninom dok koncesija traje (proboj naela pravnog jedinstva nekretnine)

  Predavanja iz Stvarnog prava

 • Dobra od opeg interesa: Opa dobra, istorijski i kulturni spomenici, poljoprivredno i umsko zemljite, biljni i ivotinjski svijet, zatieni dijelovi prirode Osim opih dobara mogu biti predmetom vlasnitva Zakonom predvien poseban reim ogranienje vlasnitva (naknada)

  Opa dobra

  Predavanja iz Stvarnog prava