Znaenje pojma statistike last primene, znaajIspitna pitanja: 1. Znaenje pojma statistike, oblast primene, znaaj, podela, razvoj 2. Statistike zakonitosti ... Rim

 • View
  225

 • Download
  6

Embed Size (px)

Text of Znaenje pojma statistike last primene, znaajIspitna pitanja: 1. Znaenje pojma statistike, oblast...

 • 1

  Ispitna pitanja:

  1. Znaenje pojma statistike, oblast primene, znaaj, podela, razvoj 2. Statistike zakonitosti 3. Populacije (skup) i uzorci 4. Vrste uzoraka (sve) 5. Statistike serije 6. Statistike tabele 7. Stardesovo pravilo 8. Grafiko predstavljanje statistikih serija 9. Polarni dijagram 10. Pareto dijagram 11. Mere koncentracije (sve) 12. Mere disperzije (sve) 13. Oblik statistikog skupa 14. Statistika verovatnoa 15. Zakon verovatnoe i funkcija raspodele verovatnoe 16. Osnovni modeli teorijskih raspodela verovatnoe (sve) 17. Testiranje hipoteze o jednakosti empir. i teor. rasporeda (sve) 18. Statistike ocene - takasta ocena 19. Interval poverenja 20. Statistike hipoteze, donoenje odluke o hipotezi 21. Statistiko upravljanje procesima, ocena sposobnosti procesa 22. Vrste kontrolnih karti 23. Pojam, osobine, vrste i komponente vremenskih serija 24. Modeli vremenskih serija 25. Trend, pojam, osobine, linearni trenad 26. Sezonska kolebanja

 • 2

  SADRAJ PROGRAMA

  1. Uvod (pojam, predmet, razvoj, podela, znaaj, oblasti primene)

  2. Populacije i uzorci (statistiko zakljuivanje o populaciji; greka

  uzorka)

  3. Statistike serije (nastanak i vrste; serije strukture; vremenske

  serije; grafiko predstavljanje)

  4. Mere populacije i uzorka (mere centralne tendencije, varijacije i

  oblika raspodele)

  5. Teorijske raspodele verovatnoe (pojam, osnovni modeli,

  podudarnost)

  6. Teorijske osnove statistikog zakljuivanja o parametrima

  populacije, tj. skupa (statistike uzorka i njihove raspodele;

  statistika ocena; interval poverenja; statistike hipoteze)

  7. Statistiko zakljuivanje o parametrima populacije (skupa) na

  osnovu velikog uzorka (zakljuivanje o sredini i varijansi)

  8. Statistika kontrola procesa (statistika stabilnost procesa;

  kontrolne karte)

  9. Analiza vremenskih serija (statistiki model vremenskih serija;

  metode usklaivanja; ocenjivanje trenda i sezonskih kolebanja)

  10. Savremeni statistiki programi (odnos statistike i informatike;

  statistiki softveri)

  LITERATURA

  1. , ., ,

  , 1999.

  2. , ., X-,

  , 2004.

  3. , ., , ., ,

  , , 2000.

 • 3

  1. UVOD

  Re statistika potie od latinske reci status ili stanje i italijanske rei stato ili drava.

  Re statistika je prvi put upotrebljena u 18.veku u radovima Gottfrida Achenwala iz

  Getingena, jednog od predstavnika Nemake deskriptivne kole.

  Statistika obuhvata:

  statistiku u uem smislu (deskriptivnu statistiku)

  statistiku analizu i

  statistiku teoriju

  Jedna od brojnih definicija je: statistika je grana primenjene matematike, iji

  principi proisticu iz rauna verovatnoe.

  Za druge - to je drustvena nauka koja uporeuje injenice izraene u brojevima i

  izvodi opte zakljuke, utvruje uzroke i posledice.

  DEFINICIJA U IREM SMISLU: Pojam statistika obuhvata statistiku teoriju i

  metodologiju, kao i statistika istraivanja masovnih varijabilnih pojava.

  Statistika teorija daje osnove statistikoj metodologiji kao naunoj proceduri

  kvantitativnog istraivanja masovnih pojava.

  Parcijalna statistika istraivanja su sva pojedinana istraivanja masovnih pojava.

  ali po pravilima koja postavlja statistika metodologija.

  DEFINICIJA U UEM SMISLU: Pod pojmom statistika podrazumeva se skup

  metoda sa specifinim postupkom kvantitativne deskripcije, analize i zakljuivanja o

  masovnim pojavama.

  ZADACI STATISTIKE METODE:

  otkrivanje bitnih karakteristika masovnih pojava

  utvrivanje injenica koje uslovljavaju postojee stanje pojave

  otkrivanje povezanosti karakteristika masovnih pojava

  otkrivanje i objanjavanje zakonitosti u pojavama

  predvianje daljeg razvoja pojave

  KARAKTERISTIKE STATISTIKE KAO NAUNE METODE:

  kao metoda pripada OPTOJ naunoj metodologiji

  kvantitativna metoda istraivanja masovnih pojava

  po prirodi je induktivna nauna metoda

  ispituje oblike pojava u masi sluajeva

  doprinosi proveri teorijskih stavova i objanjenja

  podie egzaktnost istraivanja primenom matematikih metoda

  ini kvantitativnu analizu potpunijom

  ne iskljuuje dedukciju i druge logiko-metododloke postupke

 • 4

  PREDNOSTI STATISTIKE METODE:

  neutralna je prema stvarnosti

  stroga u oblicima i postupcima

  prikladna za masovna ispitivanja

  raznovrsna po oblicima i postupcima

  primenom matematikih izraza obezbeuje tanost podataka

  precizna u opisivanju pojava i njihovih manifestacija

  NEDOSTACI STATISTIKE METODE:

  nije samostalna, jer zavisi od naune discipline u kojoj se primenjuje

  ne moe se primeniti na sve oblasti i fenomene

  saznajna snaga joj je ograniena

  dobijeni rezultati ne govore o individualnostima u pojavama

  ne otkriva, ne objanjava svu kompleksnost nastanka, menjanja i razvoja pojave ____________________________________________________________________

  RAZVOJ STATISTIKE

  Izdvajaju se 4 etape:

  1. prikupljanje podataka za dravne potrebe u Starom veku, pre 4000 do 3000 godine pre Nove ere u starim civilizacijama (Egipat, Grka, Rim i Kina)

  prikupljani su podaci o stanovnitvu, posebno mukarcima, o zemlji, za potrebe

  sagledavanja vojne i ekonomske moi drave; poznat je rimski cenzus, koji se

  obavlja svake pete godine i znaio je popis stanovnita i njihove imovine; u

  Srednjem veku popis imovine, poreskih obveznika, stoke, obradivih povrina;

  ova etapa traje do 17.veka; na sakupljenim podacima su vrene najjednostavnije

  operacije

  2. Nemaka deskriptivna statistika ("dravopis") i kola politike aritmetike u Engleskoj u 17.veku; cilj prve kole (Hermann Conring, pa Gottfried

  Achenwall) je bio sistematizovanje podataka za voenje dravnih poslova; cilj

  druge (John Graunt i Willam Peti) je bio nauno saznanje pojava na osnovu

  utvrivanja zakonitosti u njima

  3. povezivanje statistike i teorije verovatnoe od 19.veka; zahtev za primenom teorije verovatnoe potie od belgijskog astronoma i statistiara Adolphea

  Queteleta, koji se smatra osnivaem statistike; statistika je opta metoda

  istraivanja masovnih pojava koja se moe primeniti u svim naukama; razvoju

  su doprineli C.Gauss, Sir Francis Galton, R.A.Fiscer, W.S.Gosset, ebiev,

  Spierman, M.G.Kendall, Kolmogorov, J.Neyman...

  4. razvoj savremene statistike druga polovina 20.veka; razvoj informacione tehnologije; savremena statistika posebno posveuje panju teoriji uzoraka,

  savremenim statistikim postupcima, statistikoj analizi, multivarijantnim

  statistikim postupcima i obradi podataka raunarima.

  ___________________________________________________________________

 • 5

  PODELA STATISTIKE

  Mogua je podela na osnovu:

  cilja obrade podataka - evidenciona statistika (prikupljanje, registrovanje i sreivanje podataka)

  - statistika kao nauna metoda (pored prikupljanja, registrovanja i sreivanja

  podataka obuhvata njihovu analizu i tumaenje)

  namene i vrste primenjenih metoda - teorijska (opta) statistika (oblast primenjene matematike; tazvija opte

  statistike metode i postupke, objanjava ih, dokazuje i usavrava; zasniva se na

  teoriji verovatnoe; ine je 4 oblasti: teorija raspodele, teorija statistikih ocena,

  teorija testova i teorija povezanosti; posebne grane su: teorija programiranja,

  teorija diskriminacije itd.)

  - primenjena statistika (posebne statistike; pored optih postupaka koriste se

  specifini postupci, prema odreenoj naunoj disciplini; opta primenjena

  statistika daje sintezu metodololokog i iskustvenog u primeni statistike u raznim

  oblastima naunog istraivanja; to su pedagoka statistika, psiholoka,

  zdravstvena, demografska, poslovna..)

  prema ulozi verovatnoe, uzorka i osnovnog skupa u prikupljanju i analizi podataka - deskriptivna statistika (bavi se sreivanjem, klasifikacijom statistiskih podataka,

  tabeliranjem, grafikim prikazivanjem; zove se i statistika u uem smislu)

  - induktivna statistika (ili matematika statistika; bavi se zakljuivanjem o

  zakonitostima i meusobnim odnosima u skupu na osnovu numerikih podataka

  dobijenih posmatranjem i merenjem na uzorku)

  - multivarijantna statistika (analizira odnose najmanje tri sluajne promenljive uz

  primenu linearne algebre; ne sadri pojmove verovatnoa, uzorak i skup;

  S.Fajgelj; obuhvata: faktorsku analizu, taksonomijsku analizu, regresionu analizu,

  multivarijantnu analizu varijanse, diskriminacionu analizu, multivarijantnu analizu

  kovarijanse itd.)

  raspodele podataka koji su predmet analize - parametarska statistika (statistike postupke zasniva na modelu normalne krive

  Gausove krive verovatnoe; odnosno, osnovna pretpostavka je da podaci o pojavi

  koja se prouava ne odstupaju znaajno od normalne raspodele; postupci

  parametarske statistike su: t-test, regresiona analiza, analiza varijanse itd.)

  - neparametarska statistika (koristi se kada je nemogue utvrditi da li je raspodela

  normalna, kada su podaci izraeni u frekvencijama modaliteta statistikih

  obeleja, kada se radi o malim uzorcima do 30 jedinica; postupci ove statistike

  su hi-kvadrat test, medijana test, test predznaka, test ekvivalentnih parova, test

  sume rangova, Mek Nemarov test, Kolmogorov-Smirnovljev test itd.)

  __________________________________________________________________