STRATEGIJA RAZVOJA STATISTIKE BOSNE I 6.2 Makroekonomske statistike 35 6.3 Poslovne statistike 38 6.4

 • View
  3

 • Download
  0

Embed Size (px)

Text of STRATEGIJA RAZVOJA STATISTIKE BOSNE I 6.2 Makroekonomske statistike 35 6.3 Poslovne statistike 38...

 • STRATEGIJA RAZVOJA

  STATISTIKE BOSNE I HERCEGOVINE

  2020

  Bosna i Hercegovina

  Agencija za statistiku

  Bosne i Hercegovine

  Federacija Bosne i Hercegovine

  Federalni zavod za statistiku

  Republika Srpska

  Republički zavod za statistiku

  IPA 2008 Twinning Project Projekat financiran od strane Europske unije Projekat implementiran od strane

  Sarajevo, prosinac 2013.

 • Strategija razvoja Statistike Bosne i Hercegovine 2020

  2

 • Strategija razvoja Statistike Bosne i Hercegovine 2020

  3

  KAZALO

  KRATICE 5

  UVOD 6

  Statistika Bosne i Hercegovine 7

  Kako je pripremljen dokument „Strategija razvoja Statistike BiH 2020“ 8

  Kako strategija može pomoći razvoju Statistike BiH 8

  Opći ciljevi i pravci provedbe – strateški prioriteti „Strategije razvoja Statistike BiH 2020“ 9

  Implementacija strategije 9

  Koordinacija rada, monitoring i kontrola implementacije strategije 9

  Očekivani rezultati 10

  Misija, vizija i vrijednosti Statistike Bosne i Hercegovine 10

  S T R A T E Š K I P R I O R I T E T I S T R A T E G I J E R A Z V O J A S T A T I S T I K E B I H 2020

  1. POBOLJŠANJE UČINKOVITOSTI STATISTIKE BOSNE I HERCEGOVINE 12

  1.1 Jačanje koordinacijskih mehanizama i razmjene podataka između statističkih institucija 14

  1.2 Rad na harmonizaciji Statistike BiH s međunarodnom legislativom, standardima i praksom 15

  1.3 Korištenje administrativnih izvora za statističke svrhe 16

  2. JAČANJE PREPOZNATLJIVOSTI I POVJERENJA U ZVANIČNU STATISTIKU 18

  2.1 Razvijanje suradnje s davateljima podataka 19

  2.2 Poboljšanje i daljnji razvoj metoda zaštite i upravljanja statističkim podacima 19

  2.3 Jačanje stručne neovisnosti i prepoznatljivosti Statistike BiH 20

  3. PROMOVIRANJE ŠIRE UPORABE STATISTIČKIH PODATAKA MEĐU KORISNICIMA 21

  3.1 Razvijanje i promoviranje dijaloga s korisnicima 22

  3.2 Promoviranje korištenja statističkih podataka putem poboljšanog pristupa 22

  3.3 Razvoj statističkih oblasti na temelju suradnje na unutarnjem i međunarodnom planu 22

  4. PROZVODNJA KVALITETNE I KORISNIKU RAZUMLJIVE STATISTIKE 25

  4.1 Uvođenje sustava upravljanja kvalitetom 26

  4.2 Okvir kvaliteta i izvješćivanje o kvalitetu 26

  5. OPTIMIZACIJA PROCESA I ZADATAKA U STATISTIČKOM PROIZVODNOM PROCESU 28

  5.1 Određivanje prioriteta u provođenju statist. istraživanja i osiguranje odgovarajućih resursa 28

  5.2 Optimizacija procesa i ostvarivanje efikasne informacijske podrške 29

  5.3 Optimizacija unutarnje organizacijske strukture i upravljanje kadrovskim resursima 29

 • Strategija razvoja Statistike Bosne i Hercegovine 2020

  4

  6. POBOLJŠANJE I RAZVOJ STATISTIČKIH OBLASTI 31

  6.1 Demografske i socijalne statistike 31

  6.2 Makroekonomske statistike 35

  6.3 Poslovne statistike 38

  6.4 Poljoprivreda, šumarstvo i ribarstvo 42

  6.5 Multidomenske statistike 45

  PROCJENA RIZIKA REALIZACIJE CILJEVA STRATEGIJE RAZVOJA STATISTIKE BIH – 2020 47

  AKTIVNOSTI NA IMPLEMENTACIJI STRATEŠKIH PRIORITETA – MJERENJE NAPRETKA 51

  PRIVITCI:

  Fundamentalni principi zvanične statistike 59

  Kodeks prakse europske statistike 61

 • Strategija razvoja Statistike Bosne i Hercegovine 2020

  5

  KRATICE

  BHAS Agencija za statistiku Bosne i Hercegovine

  FZS Federalni zavod za statistiku

  RZS RS Republički zavod za statistiku Republike Srpske

  CB BIH Centralna banka Bosne i Hercegovine

  EU Europska unija

  SIDA Švedska agencija za razvoj

  DFID Odjel za međunarodni razvoj

  WB Svjetska banka

  ISTAT Talijanski statistički zavod

  IMF Međunarodni monetarni fond

  UNFPA Populacijski fond Ujedinjenih naroda

  EUROSTAT Europski statistički ured

  CoP Europski statistički Kod prakse

  ISCED 2011 Međunarodna klasifikacija obrazovanja

  ESSPROSS Europski sustav integrirane socijalne zaštite

  HICP Harmonizirani indeks potrošačkih cijena

  OECD Organizacija za ekonomsku suradnju i razvoj

  PRODCOM Lista proizvoda

 • Strategija razvoja Statistike Bosne i Hercegovine 2020

  6

  UVOD

  U suvremenom svijetu zvanična statistika predstavlja temeljni izvor podataka o jednoj državi i

  njenoj društvenoj i ekonomskoj strukturi. Opći ciljevi postojanja i funkcioniranja zvanične

  statistike su sadržani u sljedećem:

   proizvodnja objektivne statističke informacije za sve korisnike,

   osiguranje mogućnosti analize statističkih podataka i njihovog korištenja u procesima

  donošenja odluka u uvjetima tržišne ekonomije,

   stvoranje osnova za korištenje statističkih podataka u znanstveno-istraživačkom i

  stručnom radu i

   korištenjem pouzdanih statističkih podataka podržavanje razvoja demokratskih procesa

  u državi i društvu.

  Temeljni je cilj Strategije razvoja Statistike Bosne i Hercegovine 2020, osigurati okvir za

  ostvarivanje programskih ciljeva, koji će osigurati razvoj statističkog sustava u Bosni i

  Hercegovini u učinkovit i moderan sustav, koji će znati kako odrediti svoje prioritete sukladno

  zahtjevima korisnika.

  Strategija razvoja Statistike Bosne i Hercegovine 2020 je dokument, čija je svrha definirati

  dugoročne ciljeve, ali i opća načela, odrednice i kriterije za djelovanje i razvoj statističkog

  sustava u Bosni i Hercegovini. Strategija ujedno predstavlja temelj za određivanje popisa

  statističkih aktivnosti i skupa statističkih pokazatelja usklađenih sa zahtjevima i potrebama

  krajnjih korisnika. Ujedno će predstavljati i temelj za izradu akcionog plana tj. za definiranje

  statističkih aktivnosti, dinamike realizacije, kao i za planiranje rezultata za razdoblje strateškog

  upravljanja zvaničnom statistikom definiranom ovim dokumentom.

  Ova Strategija u znatnom je dijelu određena i strateškim ciljem Bosne i Hercegovine, ulaskom u

  Europsku uniju, što pretpostavlja ubrzavanje procesa harmonizacije statističkog sustava Bosne i

  Hercegovine sa statistikom Europske unije. Tek uz punu harmonizaciju biti će moguće

  upoređivati, vrednovati i donositi valjane odluke o mjerama potrebnima za unapređenje

  pojedinih segmenata društvenog života.

  Razvoj statističkog sustava je složen proces koji zahtijeva kontinuiran dijalog, sa korisnicima

  statističkih podataka, izvještajnim jedinicama i drugim nosiocima aktivnosti zvanične statistike,

  uz stalno praćenje i primjenu međunarodnih standarda. Posebna briga u tom procesu odnosi se

  na osiguravanje i održavanje odgovarajućih ljudskih i materijalnih resursa.

  Strategija razvoja Statistike BiH 2020 određena je misijom, vizijom, vrijednostima, strateškim

  oblastima i ciljevima. Planirani razvoj procijenjen je na temelju potreba domaćih i

  međunarodnih korisnika statističkih podataka, ali i zadataka koje pred statistiku postavlja

  očekivano pridruživanje Europskoj uniji. Razvoj koji je planiran ovom Strategijom neophodan je

  i moguć, a njegova realizacija ovisi i od osiguranja potrebnih ljudskih, financijskih resursa i

  pomoći međunarodnih institucija.

 • Strategija razvoja Statistike Bosne i Hercegovine 2020

  7

  Statistika Bosne i Hercegovine

  Statistiku Bosne i Hercegovine karakterizira regionalna decentralizacija koja oslikava

  administrativno i političko uređenje zemlje, te znatna funkcionalna centralizacija. Tri statističke

  institucije u Zakonu o statistici Bosne i Hercegovine, definirane kao „nadležno tijelo“ za

  organizaciju, izradu i distribuciju statističkih podataka su:

  - Agencija za statistiku Bosne i Hercegovine (BHAS) na razini BiH;

  - Federalni zavod za statistiku (FZS) i

  - Republički zavod za statistiku Republike Srpske (RZS RS), na entitetskoj razini.

  Odnosi između entitetskih zavoda i Agencije uređeni su Zakonom o statistici Bosne i

  Hercegovine, entitetskim zakonima o statistici (Zakon o statistici u Federaciji BiH i Zakon o

  statistici Republike Srpske) i Sporazumom o primjeni jedinstvenih metodologija i jedinstvenih

  statističkih standarda pri izradi statističkih podataka BiH (2005).

  Zakonom o statistici Bosne i Hercegovine, koji je Parlamentarna skupština Bosne i Hercegovine

  usvojila u travnju 2004. godine, uspostavlja se zakonsk