Click here to load reader

Zmiany w szkolnictwie zawodowym od 1 września 2012 r

  • View
    24

  • Download
    0

Embed Size (px)

DESCRIPTION

Zmiany w szkolnictwie zawodowym od 1 września 2012 r. Tworzenie szkolnych planów nauczania we wszystkich typach szkół ponadgimnazjalnych dla młodzieży, prowadzących kształcenie w zawodach. Szkolne plany nauczania. - PowerPoint PPT Presentation

Text of Zmiany w szkolnictwie zawodowym od 1 września 2012 r

Organizacja pracy szkoy zawodowej w roku szkolnym 2012/2013Tworzenie szkolnych planów nauczania we wszystkich typach szkó ponadgimnazjalnych dla modziey, prowadzcych ksztacenie w zawodach.
Szkolne plany nauczania
zapoznanie si z zapisami rozporzdzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 7 lutego 2012 r. w sprawie ramowych planów nauczania w szkoach publicznych (Dz. U. 2012 r. poz. 204)
planowanie wymiaru obowizkowych zaj edukacyjnych ksztacenia ogólnego i zawodowego do sporzdzenia planów nauczania
§ 2.1. rozporzdzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 7 lutego 2012 r. w sprawie ramowych planów nauczania w szkoach publicznych okrela:
minimalny wymiar godzin na danym etapie edukacyjnym przeznaczonych na realizacj poszczególnych obowizkowych zaj edukacyjnych, w toku których odbywa si edukacja wczesnoszkolna, nauczanie przedmiotów, bloków przedmiotowych, ksztacenie zawodowe oraz realizacja godzin z wychowawc;
tygodniowy (semestralny) wymiar godzin obowizkowych zaj edukacyjnych dla uczniów (suchaczy) poszczególnych klas oraz zaj z wychowawc dla uczniów poszczególnych klas, na danym etapie edukacyjnym;
minimalny wymiar godzin zaj rewalidacyjnych dla uczniów niepenosprawnych na danym etapie edukacyjnym;
tygodniowy wymiar godzin zaj rewalidacyjnych dla uczniów niepenosprawnych na danym etapie edukacyjnym;
wymiar godzin do dyspozycji dyrektora szkoy przeznaczonych na:
zwikszenie liczby godzin wybranych obowizkowych zaj edukacyjnych;
wymiar godzin do dyspozycji dyrektora wynikajcych z art. 42 ust. 2 pkt 2 Karty Nauczyciela.
§ 2.2. rozporzdzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 7 lutego 2012 r. w sprawie ramowych planów nauczania w szkoach publicznych okrela:
W oddziaach szkó prowadzcych ksztacenie zawodowe na podstawie moduowego programu nauczania dla zawodu minimalny wymiar godzin na ksztacenie zawodowe jest sum minimalnych wymiarów godzin na ksztacenie zawodowe teoretyczne i ksztacenie zawodowe praktyczne, okrelonych w ramowych planach nauczania dla danego typu szkoy.
Na podstawie ramowego planu nauczania dyrektor szkoy ustala szkolny plan nauczania, w którym okrela dla poszczególnych klas(semestrów) na danym etapie edukacyjnym tygodniowy(semestralny) wymiar godzin
W zasadniczej szkole zawodowej, technikum, i szkole policealnej szkolny plan nauczania zawiera, oprócz zaj edukacyjnych z zakresu ksztacenia ogólnego, zajcia edukacyjne z zakresu ksztacenia zawodowego, okrelone w programach nauczania dla poszczególnych zawodów.
§ 3.1. rozporzdzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 7 lutego 2012 r. w sprawie ramowych planów nauczania w szkoach publicznych okrela: :
Organ prowadzcy szko, na wniosek dyrektora szkoy, moe przyzna nie wicej ni 3 godziny tygodniowo dla kadego oddziau (grupy midzyoddziaowej lub grupy midzyklasowej) w danym roku szkolnym, a w przypadku szkó w zakadach poprawczych i schroniskach dla nieletnich – od 6 do 12 godzin, na:
1) okresowe lub roczne zwikszenie liczby godzin wybranych obowizkowych zaj edukacyjnych;
2) realizacj (…) zaj rozwijajcych zainteresowania i uzdolnienia uczniów (…)
§ 4.1.Na podstawie ramowego planu nauczania dyrektor szkoy ustala szkolny plan nauczania, w którym okrela dla poszczególnych klas(semestrów) na danym etapie edukacyjnym tygodniowy(semestralny) wymiar godzin odpowiednio:
poszczególnych obowizkowych zaj edukacyjnych z zakresu ksztacenia ogólnego oraz zaj z wychowawc;
poszczególnych obowizkowych zaj edukacyjnych z zakresu ksztacenia zawodowego;
zaj rewalidacyjnych dla uczniów niepenosprawnych (…);
dodatkowych zaj edukacyjnych, jeeli takie zajcia s prowadzone.  
§ 4.2. rozporzdzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 7 lutego 2012 r. w sprawie ramowych planów nauczania w szkoach publicznych okrela:
W szkolnym planie nauczania uwzgldnia si równie wymiar godzin: zaj religii lub etyki, zaj wychowania do ycia w rodzinie, zaj jzyka mniejszoci narodowej, etnicznej lub jzyka regionalnego, zaj z nauki wasnej historii i kultury, zaj sportowych w oddziaach i szkoach sportowych lub w szkoach mistrzostwa sportowego (…).
Rozporzdzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 7 lutego2012 r. w sprawie ramowych planów nauczania w szkoach publicznych okrela:
§ 4.5 Obowizkowe zajcia edukacyjne z zakresu ksztacenia zawodowego (…) ustala dyrektor szkoy.
§ 4.6 W liceum ogólnoksztaccym i technikum przedmioty ujte w podstawie programowej ksztacenia ogólnego w zakresie rozszerzonym oraz przedmioty uzupeniajce mog by realizowane w oddziale, grupie oddziaowej i grupie midzyoddziaowej, a za zgod organu prowadzcego - take w grupie midzyszkolnej.
§ 7.1 Podzia na grupy jest obowizkowy:
na obowizkowych zajciach „komputerowych” w oddziaach liczcych wicej ni 24 uczniów, przy czym liczba uczniów w grupie nie moe przekracza liczby stanowisk komputerowych /dyrektorzy szkó w porozumieniu z organami prowadzcymi dostosuj organizacj zaj do tego wymogu do 31 sierpnia 2013 r./
na obowizkowych zajciach edukacyjnych z jzyków obcych w oddziaach liczcych wicej ni 24 uczniów; zajcia mog by prowadzone w grupie oddziaowej, midzyoddziaowej lub midzyklasowej liczcej nie wicej ni 24 uczniów; przy podziale na grupy naley uwzgldni stopie zaawansowania znajomoci jzyka obcego;
na obowizkowych zajciach edukacyjnych z zakresu ksztacenia zawodowego, dla których z treci programu nauczania dla zawodu wynika konieczno prowadzenia wicze, w tym laboratoryjnych – w oddziaach liczcych wicej ni 30 uczniów;
Minimalny wymiar godzin :
W ramowym planie nauczania okrelono minimalny wymiar godzin z danego przedmiotu, które musz by zrealizowane w caym cyklu nauczania.
Zastosowana formua „nie mniej ni” oznacza,
e dyrektor w zakresie okrelonym przez przepisy moe zwikszy w szkolnym planie nauczania wymiar godzin przeznaczonych na realizacj danego przedmiotu.
(nie moe go zmniejszy)
Ramowy plan nauczania
Ramowy plan nauczania dla Zasadniczej Szkoy Zawodowej (za. Nr 6 do rozp. MEN)
Cykl ksztacenia trwa 3 lata
Cykl ten obejmuje 85 godzin obowizkowych zaj edukacyjnych, w tym 50 godzin ksztacenia zawodowego
Tygodniowy wymiar godzin:
1) obowizkowych zaj edukacyjnych dla uczniów poszczególnych klas, którzy nie s modocianymi pracownikami, wynosi:
klasa I - 27 godzin,
klasa II - 29 godzin,
klasa III - 30 godzin;
Ramowy plan nauczania dla Zasadniczej Szkoy Zawodowej (za. Nr 6 do rozp. MEN)
Tygodniowy wymiar godzin:
2) zaj rewalidacyjnych dla uczniów niepenosprawnych, w kadym roku szkolnym, wynosi:
w oddziale specjalnym – po 10 godzin na oddzia,
w oddziale ogólnodostpnym lub integracyjnym – po 2 godziny na ucznia.
Ramowy plan nauczania dla Zasadniczej Szkoy Zawodowej (za. Nr 6 do rozp. MEN)
Minimalny wymiar godzin na poszczególne obowizkowe zajcia
w trzyletnim okresie nauczania:
jzyk polski – 160 godzin
historia - 60 godzin
podstawy przedsibiorczoci – 60 godzin
godziny z wychowawc – 95 godzin
ksztacenie zawodowe teoretyczne – 630 godzin
ksztacenie zawodowe praktyczne – 970 godzin
Ramowy plan nauczania dla Zasadniczej Szkoy Zawodowej (za. Nr 6 do rozp. MEN)
2. Na zajcia rewalidacyjne dla uczniów niepenosprawnych naley przeznaczy co najmniej:
w oddziale specjalnym - 960 godzin na oddzia,
w oddziale ogólnodostpnym lub integracyjnym - 190 godzin na ucznia.
Ramowy plan nauczania dla Zasadniczej Szkoy Zawodowej (za. Nr 6 do rozp. MEN)
Uczniowie bdcy modocianymi pracownikami, skierowani przez pracodawc na doksztacania teoretyczne do orodka doksztacania i doskonalenia zawodowego odbywaj ksztacenie zawodowe teoretyczne odrbnie dla kadego zawodu przez okres 4 tygodni w kadej klasie, w wymiarze 34 godzin tygodniowo.
W przypadku uczniów bdcych modocianymi pracownikami, dyrektor szkoy ustala, w kadej klasie, liczb dni w tygodniu przeznaczonych na praktyczn nauk zawodu, organizowan u pracodawców.
Planowanie wymiaru godzin ksztacenia w ZSZ
L.p.
Liczba godzin w trzyletnim okresie nauczania
I
II
III
13
14
9
36
1158
Ramowy plan nauczania dla Technikum (za. nr 8 do rozp. MEN)
Cykl ksztacenia trwa 4 lata
Cykl ten obejmuje 132 godziny obowizkowych zaj edukacyjnych, w tym na ksztacenie zawodowe 49 godzin
Tygodniowy wymiar godzin obowizkowych zaj edukacyjnych dla uczniów poszczególnych klas wynosi:
a) klasa I - 33 godziny,
b) klasa II - 35 godzin,
c) klasa III - 34 godziny,
d) klasa IV - 31 godzin.
Praktyki zawodowe powinny by realizowane w wymiarze nie mniejszym ni 4 tygodnie, w klasie ustalonej przez dyrektora szkoy.
Ramowy plan nauczania dla Technikum
Minimalny wymiar godzin na poszczególne obowizkowe zajcia w
czteroletnim okresie nauczania:
jzyk polski – 360 godzin ;
historia, podst. przedsibiorczoci - po 60 godzin
wiedza o kulturze, wiedza o spoeczestwie, geografia, biologia, chemia, fizyka, informatyka, edukacja dla bezpieczestwa
– po 30 godzin
matematyka – 300 godzin
Minimalny wymiar godzin na poszczególne obowizkowe zajcia
czteroletnim okresie nauczania:
przedmioty w zakresie rozszerzonym (dodatkowo, poza wymiarem godzin okrelonym w lit. a dla przedmiotów w zakresie podstawowym):
- jzyk polski, historia, geografia, biologia, chemia, fizyka, historia muzyki, historia sztuki, jzyk aciski i kultura antyczna oraz filozofia
– po 240 godzin,
- jzyk obcy nowoytny, wiedza o spoeczestwie, matematyka oraz informatyka – po 180 godzin,
Ramowy plan nauczania dla Technikum
c. przedmioty uzupeniajce:
ekonomia w praktyce oraz zajcia artystyczne – po 30 godzin,
W czteroletnim okresie nauczania (IV etap edukacyjny) na przedmioty w zakresie rozszerzonym i na przedmioty uzupeniajce naley przeznaczy cznie co najmniej 540 godzin.
Ramowy plan nauczania dla Technikum
Przedmioty z zakresu ksztacenia ogólnego, ujte w podstawie programowej w zakresie podstawowym, z wyjtkiem jzyka polskiego, jzyka obcego nowoytnego, jzyka mniejszoci narodowej, etnicznej lub jzyka regionalnego i matematyki, realizowane s w klasach I i II.
2. Dyrektor technikum, po zasigniciu opinii rady technikum, a jeeli rada technikum nie zostaa powoana - po zasigniciu opinii rady pedagogicznej, rady rodziców i samorzdu uczniowskiego, uwzgldniajc zawód, w którym ksztaci szkoa, zainteresowania uczniów oraz moliwoci organizacyjne, kadrowe i finansowe technikum, organizuje nauczanie tak, aby kady ucze wybra sporód przedmiotów oferowanych przez szko 2 przedmioty ujte w podstawie programowej ksztacenia ogólnego w zakresie rozszerzonym. Jednym z tych przedmiotów powinna by: matematyka, biologia, geografia, fizyka lub chemia.
Ramowy plan nauczania dla Technikum
Kady ucze technikum realizuje przedmiot uzupeniajcy historia i spoeczestwo, jednak uczniowie, którzy realizuj w zakresie rozszerzonym:
histori i z wyjtkiem matematyki jeden z przedmiotów wymienionych w ust. 4, obowizani s realizowa przedmiot uzupeniajcy ekonomia w praktyce,
histori i matematyk, obowizani s realizowa przedmiot uzupeniajcy przyroda.
Ramowy plan nauczania dla Technikum
Przedmioty w zakresie rozszerzonym: jzyk polski, jzyk obcy nowoytny, jzyk mniejszoci narodowej, etnicznej lub jzyk regionalny i matematyka s realizowane w klasach I-IV, równolegle z tymi przedmiotami w zakresie podstawowym.
Przedmioty w zakresie rozszerzonym: historia, wiedza o spoeczestwie, geografia, biologia, chemia, fizyka i informatyka s realizowane po uprzednim zrealizowaniu tych przedmiotów w zakresie podstawowym.
Ramowy plan nauczania dla Technikum
Uczniowie oddziau (grupy oddziaowej, midzyoddziaowej lub midzyszkolnej),
w którym tygodniowy wymiar godzin obowizkowych zaj edukacyjnych realizowanych w zakresie rozszerzonym oraz przedmiotów uzupeniajcych,
jest niszy ni odpowiedni czny tygodniowy wymiar godzin, o którym mowa w ust. 2, mog realizowa dodatkowo przedmiot uzupeniajcy, dla którego nie zostaa ustalona podstawa programowa,
lecz program nauczania tego przedmiotu zosta wczony do szkolnego zestawu programów nauczania.
Realizowany dodatkowo przez uczniów przedmiot uzupeniajcy ustala dyrektor technikum po zasigniciu opinii uczniów danego oddziau (grupy oddziaowej, midzyoddziaowej lub midzyszkolnej).
Przykadowy szkolny plan nauczania*
Zawód: technik mechanik; symbol 311504
Podbudowa programowa: gimnazjum
K2
Lp.
Liczba godzin w czteroletnim okresie nauczania
I
II
III
IV
czna liczba godzin ksztacenia ogólnego
23
23
13
13
14
14
11
19
65
1950
1
Fizyka
 
 
 
 
9
9
18
18
15
15
16
0
50
1500
33
35
34
31
133
3990
Zawód: technik mechanik; symbol 311504
Podbudowa programowa: gimnazjum
K2
Lp.
Liczba godzin w czteroletnim okresie nauczania
I
II
III
IV
I semestr
II semestr
I semestr
II semestr
I semestr
II semestr
I semestr
II semestr
Ramowy plan nauczania dla szkoy policealnej (za. nr 9 do rozporzdzenia MEN)
W dwuletnim okresie nauczania poszczególne obowizkowe zajcia
edukacyjne naley zrealizowa co najmniej w wymiarze:
ksztacenie zawodowe teoretyczne – 800 godzin
ksztacenie zawodowe praktyczne – 800 godzin
wychowanie fizyczne – 190 godzin
Tygodniowy wymiar godzin obowizkowych zaj edukacyjnych dla
uczniów poszczególnych semestrów wynosi po 28 godzin
Praktyki zawodowe powinny by realizowane w wymiarze nie mniejszym ni 4 tygodnie.
W przypadku 1-rocznego, 1,5-rocznego lun 2,5-letniego okresu nauczania
ogólny wymiar godzin zmniejsza si lub zwiksza si proporcjonalnie
Przykadowy szkolny plan nauczania /moduowe ksztacenie zawodowe/
`
Podbudowa programowa: szkoy dajace wyksztacenie rednie
Kwalifikacje:
K2 - Wykonywanie zabiegów kosmetycznych ciaa, doni i stóp (A.62.)
 
Liczba godzin w cyklu ksztacenia
I
II
0
3
9
6
18
288
5
M5 Kosmetyka pielgnacyjna i upikszajca koczyn górnych, dolnych i ciaa
0
0
11
14
25
400
25
25
25
25
100
1600
28
28
28
28
112
1792
/1/ (do celów obliczeniowych przyjto 16 tygodni nauki w semestrze)
Egzamin potwierdzajcy kwalifikacje K1 (A.61.) odbywa si pod koniec I klasy
Egzamin potwierdzajcy kwalifikacje K2 (A.62.) odbywa si pod koniec II klasy
Planowanie wymiaru godzin ksztacenia zawodowego
PLANOWANIE WYMIARU GODZIN OBOWIZKOWYCH ZAJ KSZTACENIA ZAWODOWEGO W ZASADNICZEJ SZKOLE ZAWODOWEJ
31
Planowanie wymiaru godzin ksztacenia zawodowego
Planowanie wymiaru godzin obowizkowych zaj ksztacenia zawodowego teoretycznego i praktycznego dla wszystkich typów szkó ponadgimnazjalnych dla modziey, prowadzcych ksztacenie w zawodach zaley od:
typu szkoy ponadgimnazjalnej,
zawodowe teoretyczne wynikajce z ramowego planu nauczania dla danego typu szkoy,
wymiaru godzin przeznaczonych na ksztacenie
zawodowe praktyczne wynikajce z ramowego planu
nauczania dla danego typu szkoy,
32
Planowanie wymiaru godzin
przez dyrektora szkoy.
Nazwy zaj edukacyjnych powinny by zawarte w szkolnym planie nauczania.
33
Planowanie wymiaru godzin ksztacenia zawodowego
liczby wyodrbnionych kwalifikacji w podstawie
programowej ksztacenia w zawodach,
w zawodach,
które bd realizowane w technikum w zakresie
oraz przedmiotu uzupeniajcego,
34
Planowanie wymiaru godzin ksztacenia zawodowego
Zasadnicza Szkoa Zawodowa :
Zawód: mechanik-monter maszyn i urzdze ;
symbol 723310
Lp.
Liczba godzin w trzyletnim cyklu ksztacenia
I
II
III
13
13
12
12
11
11
36
1158
2
2
27
29
30
86
  /1/ (do celów obliczeniowych przyjto 32 tygodnie w cigu jednego roku szkolnego) * dla modocianych pracowników wymiar godzin okrelaj przepisy Kodeksu Pracy
** zgodnie z odrbnymi przepisami
Egzamin z kwalifikacji powinien odby si pod koniec klasy III
KWALIFIKACJA : K1 - Monta i obsuga maszyn i urzdze (M.17.)
37
37
Ramowy plan nauczania dla zasadniczej szkoy zawodowej Planowanie wymiaru godzin
Przykadowy szkolny plan nauczania /przedmiotowe ksztacenie zawodowe/
Typ szkoy: Zasadnicza Szkoa Zawodowa - 3-letni cykl nauczania
Zawód: monter zabudowy i robót wykoczeniowych w budownictwie; symbol 712905
Podbudowa programowa: gimnazjum
K2 - Wykonywanie robót malarsko-tapeciarskich (B.6)
K3 - Wykonywanie robót posadzkarsko-okadzinowych (B.7)
Planowanie wymiaru godzin ksztacenia zawodowego
L.p.
Liczba godzin w trzyletnim okresie nauczania
I
II
III
1
 
 
 
 
6
6
7
7
7
7
20
640
1
8
8
10
10
12
12
30
970
27
29
30
86
27
29
30
86
1
0,5
0,5
0,5
0,5
0,5
0,5
1,5
48
2
Religia/etyka **
2
2
2
2
2
2
6
192
29,5
31,5
32,5
93,5
/1/ (do celów obliczeniowych przyjto 32 tygodnie w cigu jednego roku szkolnego)
* dla modocianych pracowników wymiar godzin okrelaj przepisy Kodeksu Pracy
** zgodnie z odrbnymi przepisami
Egzamin potwierdzajcy pierwsz kwalifikacj (K1) odbywa si pod koniec klasy I
Egzamin potwierdzajcy drug kwalifikacj (K2) odbywa si pod koniec klasy II
Egzamin potwierdzajcy trzeci kwalifikacj (K3) odbywa si pod koniec klasy III
Planowanie wymiaru godzin ksztacenia zawodowego
Technikum:
Praktyki zawodowe powinny by realizowane w wymiarze okrelonym w podstawie programowej ksztacenia w zawodach, w klasie ustalonej przez dyrektora szkoy.
Ksztacenie zawodowe teoretyczne i praktyczne w technikum moe zakoczy si do koca lutego ostatniego roku nauki.
W przypadku praktyk zawodowych realizowanych duej ni 4 tygodnie, dalsze tygodnie ich trwania naley przeliczy na godziny i realizowa z godzin przeznaczonych na ksztacenie zawodowe (jedna godzina zegarowa praktyki odpowiada jednej godzinie lekcyjnej), a ich przebieg rozoy w czasie w sposób okrelony przez dyrektora szkoy.
Planowanie wymiaru godzin ksztacenia zawodowego
Technikum:
Zawód: technik mechanik ; symbol 311504
Podbudowa programowa: gimnazjum
i narzdzi (M.20.)
maszyn i urzdze (M.44.)
Przykadowy szkolny plan nauczania*
Zawód: technik mechanik; symbol 311504
Kwalifikacje:
K1
K2
Lp.
Liczba godzin w czteroletnim okresie nauczania
I
II
III
IV
1
Fizyka
 
 
 
 
1
3
3
2
2
2
2
2
2
2
2
 
 
 
 
 
 
 
 
1
9
9
18
18
15
15
16
0
50
1500
33
35
34
31
133
3990
/1/ (do celów obliczeniowych przyjto 30 tygodni w cigu jednego roku szkolnego)  
*w szkolnym planie uwzgldnia si równie wymiar godzin zaj okrelonych w par. 4 ust. 2 rozporzdzenia w sprawie ramowych planów nauczania, t.j. m.in. religii lub etyki oraz wychowania do ycia w rodzinie.
**w przypadku praktyk realizowanych w wymiarze ponad 4 tygodnie
Minimalny wymiar praktyk zawodowych
 
 
 
4
160
3
120
Razem
7
280
Egzamin potwierdzajcy pierwsz kwalifikacj (K1) odbywa si pod koniec II semestru klasy III.
Egzamin potwierdzajcy drug kwalifikacj (K2) odbywa si pod koniec I semestru) klasy IV.
Ramowe plany nauczania
Nowe podstawy programowe ksztacenia w zawodzie: www. koweziu.edu.pl
Szkolne plany nauczania:
Ramowe plany nauczania
Przykadowe szkolne plany nauczania
Przykadowe szkolne plany nauczania
Planowanie tygodniowej liczby godzin - liczba tygodni w roku szkolnym
Rok szkolny liczy okoo 43 tygodni (1 wrzenia - ostatni pitek czerwca) zostaje 36 tygodni zaj po odliczeniu: ferii zimowych, witecznych to okoo 4 tygodnie wita pastwowe, kocielne to okoo 1 tydzie dni dyrektora, pocztek, koniec roku szkolnego - 2 tygodnie podstawa programowa planowana jest na 30 tygodnie rocznie dla technikum
Planowanie tygodniowej liczby godzin - liczba godzin w cyklu dla technikum
przykad obliczenia liczby godzin dla przedmiotu realizowanego jeden raz w tygodniu:
108 godzin w cyklu - zaj (3 lata x 36 tygodni x 1 godzina)
90 godzin w cyklu na realizacj podstawy programowej (3 lata x 30 tygodnie)
rónica 18 godzin nadmiarowych w cyklu dla przedmiotu realizowanego raz w tygodniu
Wymiar godzin do dyspozycji dyrektora szkoy przeznaczonych na zwikszenie liczby godzin wybranych obowizkowych zaj edukacyjnych na przykadzie technikum
Wymiar godzin do dyspozycji dyrektora szkoy przeznaczonych na zwikszenie liczby godzin wybranych obowizkowych zaj edukacyjnych to rónica midzy:
sum godzin wynikajc z pomnoenia obowizkowych tygodniowych wymiarów godzin zaj edukacyjnych dla uczniów poszczególnych klas przez faktyczn liczb tygodni (A, B, C,D), w których odbywaj si obowizkowe zajcia edukacyjne w kolejnych latach szkolnych,
33 x A + 35 x B + 34 x C + 31 x D = ?
a
godziny do dyspozycji dyrektora szkoy
powstaj jako rónica pomidzy:
a liczb godzin wynikajcych z organizacji roku szkolnego
moliwe przeznaczenie:
...
W programie nauczania dla danego zawodu naley uwzgldni kolejno realizacji kwalifikacji zgodnie z kolejnoci zapisan w klasyfikacji zawodów szkolnictwa zawodowego.
MOLIWOCI UZYSKIWANIA DODATKOWYCH KWALIFIKACJI W ZAWODACH W RAMACH OBSZARU KSZTACENIA OKRELONEGO W KLASYFIKACJI ZAWODÓW SZKOLNICTWA ZAWODOWEGO
monter konstrukcji budowlanych
Kaletnik
A.7
Kunierz
A.11
Technik technologii ywnoci
+ uzupenienie wyksztacenia redniego
T.2 + T.16
Operator maszyn i urzdze przemysu spoywczego
T.2 + T.17
Elektromechanik
A.7
Elektryk
A.11
B.1
B.2
technik budownictwa
technik drogownictwa
KWALIFIKACJA
Kurs kwalifikacyjny
Program nauczania dla zawodu
Podstawy prawne:
Ustawa z dnia 7 wrzenia 1991 r. o systemie owiaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572
z pón. zm.)
Ustawa z dnia 19 sierpnia 2011 r. o zmianie ustawy o systemie owiaty oraz niektórych innych (Dz. U. Nr 205 poz.1206 )
Rozporzdzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 23 grudnia 2011 r. w sprawie klasyfikacji zawodów szkolnictwa zawodowego (Dz. U. z 2012 poz. 7)
Rozporzdzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 7 lutego 2012 r. w sprawie podstawy programowej ksztacenia w zawodach (Dz. U. 2012 r. poz. 184)
Rozporzdzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 7 lutego 2012 w sprawie ramowych planów nauczania w szkoach publicznych (Dz. U. 2012 r. poz. 204)
Rozporzdzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 24 lutego 2012 zmieniajce rozporzdzenie w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i suchaczy oraz przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów w szkoach publicznych ( Dz. U. 2012 r. poz. 262)
Rozporzdzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 8 czerwca 2009 w sprawie dopuszczenia do uytku szkolnego programów wychowania przedszkolnego i programów nauczania oraz dopuszczania do uytku w szkole podrczników (Dz. U. 2009 r. Nr 89 poz.730)
Równolegle praca nad drugim zawodem ze wspóln kwalifikacj
70
Sprawdzenie, z jakimi zawodami ma wspóln kwalifikacj
Stworzenie matrycy z wszystkimi efektami ksztacenia z PP (zaznaczonymi rónymi kolorami z legend)
Grupowanie efektów ksztacenia z PP
Korelacja z zadaniami zawodowymi (cele ksztacenia w zawodzie)
Okrelenie nazw przedmiotów/moduów i jednostek moduowych (zawód pierwszy + nadbudowa)
Uszczegóowienie efektów ksztacenia z PP
Warunki realizacji, Podzia godzin, Opis sposobu osigania, Propozycje kryteriów oceny i metody sprawdzania osigni uczniów
Rozporzdzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 8 czerwca 2009 w sprawie dopuszczenia do uytku szkolnego programów wychowania przedszkolnego i programów nauczania oraz dopuszczania do uytku w szkole podrczników (Dz. U. 2009 r. Nr 89 poz.730)
Program nauczania dla zawodu oraz program nauczania dla profilu moe by dopuszczony do uytku w danej szkole, jeeli (§ 5 rozporzdzenia):
1. stanowi zbiór usystematyzowanych, celowych ukadów umiejtnoci i treci nauczania, ujtych w podstawie programowej ksztacenia w zawodzie albo w podstawie programowej ksztacenia w profilu ksztacenia ogólnozawodowego wraz ze wskazówkami dotyczcymi realizacji procesu ksztacenia i oceniania osigni edukacyjnych ucznia;
Rozporzdzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 8 czerwca 2009 w sprawie dopuszczenia do uytku szkolnego programów wychowania przedszkolnego i programów nauczania oraz dopuszczania do…