Zakon o sigurnosnoj zatiti pomorskih brodova i luka.pdf

 • View
  228

 • Download
  7

Embed Size (px)

Text of Zakon o sigurnosnoj zatiti pomorskih brodova i luka.pdf

 • HRVATSKI SABOR

  3046

  Na temelju lanka 88. Ustava Republike Hrvatske, donosim

  ODLUKU

  O PROGLAENJU ZAKONA O SIGURNOSNOJ ZATITI POMORSKIH BRODOVA I LUKA

  Proglaavam Zakon o sigurnosnoj zatiti pomorskih brodova i luka, koji je Hrvatski sabor donio na sjednici 2. listopada 2009. godine.

  Klasa: 011-01/09-01/167 Urbroj: 71-05-03/1-09-2 Zagreb, 7. listopada 2009.

  Predsjednik Republike Hrvatske Stjepan Mesi, v. r.

  ZAKON

  O SIGURNOSNOJ ZATITI POMORSKIH BRODOVA I LUKA

  Dio 1. OPE ODREDBE

  lanak 1.

  Ovim se Zakonom ureuje sigurnosna zatita trgovakih brodova namijenjenih pomorskoj plovidbi i lukih podruja namijenjenih njihovom pristajanju ili sidrenju, obveze tijela dravne uprave, kompanija, lukih uprava, koncesionara, priznatih organizacija za sigurnosnu zatitu, te drugih fizikih i pravnih osoba odgovornih za sigurnosnu zatitu, mjere za osiguranje sigurnosne zatite brodova i luka, postupak u sluaju sigurnosne prijetnje, nadzor nad primjenom mjera sigurnosne zatite te pomorski prekraji, a u cilju osiguranja sigurnosne zatite pomorskih brodova i luka u sluajevima sigurnosne prijetnje ili dogaaja koji ugroava sigurnost.

  lanak 2.

  Pojedini izrazi u smislu ovoga Zakona imaju sljedee znaenje:

  1. SOLAS Konvencija je Meunarodna konvencija o zatiti ljudskih ivota na moru, 1974., kako je izmijenjena i dopunjena,

 • 2. Posebne mjere sigurnosne zatite SOLAS Konvencije su mjere sigurnosne zatite brodova i luka kako su ureene Poglavljem XI-2 Dodatka SOLAS Konvencije u njegovoj najnovijoj inaici,

  3. ISPS Pravilnik je Meunarodni pravilnik o sigurnosnoj zatiti brodova i lukih prostora, 2002., kako je izmijenjen i dopunjen,

  4. Dio A ISPS Pravilnika je Preamubla i obvezni zahtjevi koji ine dio A ISPS Pravilnika, a u svezi s odredbama Glave XI-2 Dodatka SOLAS Konvencije kako je izmijenjena i dopunjena,

  5. Dio B ISPS Pravilnika su smjernice koje ine Dio B ISPS Pravilnika u svezi s odredbama Glave XI-2 Dodatka SOLAS Konvencije kako je izmijenjena i dopunjena i Dijela A ISPS Pravilnika,

  6. sigurnosna zatita je sustav preventivnih mjera namijenjenih zatiti brodova i luka od prijetnje namjernim nezakonitim inom,

  7. nezakonito djelo je namjerno djelovanje koje po svojoj prirodi ili okolnostima moe tetiti plovnim objektima u meunarodnoj ili domaoj plovidbi, putnicima, teretu ili luci,

  8. dogaaj koji ugroava sigurnost ili sigurnosna prijetnja je svaki dogaaj, radnja ili okolnost koja ugroava ili moe ugroziti sigurnost broda ili luke odnosno svaku doputenu djelatnost na lukom podruju,

  9. luka oznaava morsku luku, tj. morski i s morem neposredno povezani kopneni prostor s izgraenim i neizgraenim obalama; lukobranima, ureajima, postrojenjima i drugim objektima namijenjenim za pristajanje, sidrenje i zatitu brodova, jahti i brodica, ukrcaj i iskrcaj putnika i tereta, uskladitenje i drugo rukovanje teretom, proizvodnju, oplemenjivanje i doradu tereta te ostale gospodarske djelatnosti koje su s tim djelatnostima u meusobnoj ekonomskoj, prometnoj ili tehnolokoj svezi,

  10. luko operativno podruje je mjesto gdje se odvija suelje brod/luka, a koje moe ukljuivati bilo koji dio lukog podruja, te sidrite i prilaz luci s morske strane,

  11. suelje brod/luka je odnos koji nastaje kada je brod neposredno pod utjecajem djelovanja ili kretanja ljudi ili stvari ili pruanja usluga brodu u luci,

  12. kompanija jest fizika ili pravna osoba koja je preuzela odgovornost za upravljanje brodom od vlasnika broda i koja je preuzimanjem takve odgovornosti preuzela ovlasti i odgovornosti sukladno Meunarodnom pravilniku o upravljanju sigurnou (ISM Pravilnik),

  13. meunarodna plovidba je plovidba plovnim objektom u ili iz luke ili sidrita u Republici Hrvatskoj, odnosno od nepominog odobalnog ili plutajueg objekta u morskom podruju nad kojim Republika Hrvatska ima suverenitet ili suverena prava u ili iz strane luke ili

 • sidrita, odnosno morskog podruja izvan podruja suvereniteta ili suverenih prava Republike Hrvatske,

  14. domaa plovidba je plovidba plovnim objektom izmeu luka u Republici Hrvatskoj, ukljuujui sidrita, odnosno izmeu luka u Republici Hrvatskoj i nepominih odobalnih objekata ili plutajuih objekata koja se nalaze u morskim podrujima nad kojima Republika Hrvatska ima suverenitet ili suverena prava,

  15. linijski prijevoz je serija plovidbenih putovanja organiziranih radi povezivanja dviju ili vie luka na temelju objavljenog reda plovidbe, odnosno serija plovidbenih putovanja koja se odvija sa takvom redovitou i uestalou da predstavlja prepoznatljiv red,

  16. plan sigurnosne zatite broda (SSP) je plan mjera na brodu kojima se ureuje zatita osoba na brodu, tereta, jedinica za prijevoz tereta, brodskih zaliha i broda od dogaaja koji ugroavaju sigurnost ili sigurnosnih prijetnji,

  17. plan sigurnosne zatite luke (PFSP) je plan mjera kojima se ureuje zatita luke, brodova, osoba, tereta, prijevoznih jedinica tereta i brodskih zaliha unutar podruja luke od dogaaja koji ugroavaju sigurnost ili sigurnosnih prijetnji,

  18. uprava nadlena za sigurnosnu zatitu je uprava Ministarstva nadlena za sigurnost plovidbe, zatitu mora od oneienja s brodova i sigurnosnu zatitu i koja je nadlena za koordinaciju, primjenu i nadzor primjene mjera sigurnosne zatite propisanih ovim Zakonom u odnosu na brodove i luke, te komunikaciju i koordinaciju aktivnosti na Europskom komisijom i dravama lanicama sukladno odredbama ovoga Zakona,

  19. sluba za sigurnosnu zatitu luke je organizacijska jedinica luke uprave ili koncesionara luke posebne namjene nadlena za sigurnosnu zatitu u luci,

  20. asnik odgovoran za sigurnosnu zatitu broda (SSO) je asnik na brodu kojeg je odredio brodar, kao osobu odgovornu za sigurnosnu zatitu broda, ukljuujui primjenu i odravanje plana sigurnosne zatite broda i za odravanje veza s osobom odgovornom za sigurnosnu zatitu u kompaniji i osobom odgovornom za sigurnosnu zatitu luke,

  21. osoba odgovorna za sigurnosnu zatitu u kompaniji (CSO) je osoba koju je odredila kompanija radi osiguranja provedbe procjene sigurnosne zatite broda, izrade i primjene plana sigurnosne zatite broda, te za vezu s osobama odgovornim za sigurnosnu zatitu luke i asnikom odgovornim za sigurnosnu zatitu broda,

  22. osoba odgovorna za sigurnosnu zatitu luke (PFSO) je osoba odreena za izradu, primjenu, izmjene i odravanje plana sigurnosne zatite luke i za vezu sa asnicima odgovornim za sigurnosnu zatitu broda i osobama odgovornim za sigurnosnu zatitu u kompaniji,

  23. stupanj sigurnosne zatite je mjera stupnja opasnosti od mogunosti dogaaja koji ugroava sigurnost,

 • 24. Deklaracija o sigurnosnoj zatiti (DoS) je pisani sporazum sklopljen izmeu broda i luke ili izmeu dvaju brodova kojim se utvruju mjere sigurnosne zatite koje e svaki od njih primijeniti,

  25. priznata organizacija za sigurnosnu zatitu (RSO) (u daljnjem tekstu: priznata organizacija) je pravna osoba koja ispunjava uvjete utvrene ovim Zakonom, te je ovlatena obavljati poslove utvrene ovim Zakonom,

  26. Tehnika pravila za statutarnu certifikaciju pomorskih objekata (u daljnjem tekstu: Tehnika pravila) su propisi kojima se utvruju zahtjevi kojim moraju udovoljavati pomorski objekti i kompanije u svezi sigurnosne zatite, nain obavljanja tehnikog nadzora i izdavanje isprava, zapisa i knjiga pomorskog objekta i kompanije,

  27. drava lanica je drava lanica Europske unije,

  28. ministar je ministar nadlean za poslove pomorstva,

  29. Ministarstvo je ministarstvo nadleno za poslove pomorstva.

  lanak 3.

  Ovaj Zakon se primjenjuje na:

  1. putnike brodove, ukljuujui brze putnike brodove u meunarodnoj plovidbi,

  2. teretne brodove, ukljuujui brze teretne brodove, od 500 BT i vee u meunarodnoj plovidbi,

  3. pomorske odobalne pokretne objekte za istraivanje i iskoritavanje morskog dna i podmorja upisane u odgovarajue upisnike ili oevidnike u Republici, osim kad se nalaze u unutarnjim morskim vodama ili teritorijalnom moru Republike Hrvatske, te pomorske odobalne objekte za istraivanje i iskoritavanje morskog dna i podmorja, neovisno o dravnoj pripadnosti, kada se nalaze u epikontinentalnom pojasu, odnosno zatienom ekoloko-ribolovnom pojasu Republike Hrvatske,

  4. putnike brodove u nacionalnoj plovidbi koji obavljaju putovanja udaljavajui se vie od 20 Nm od obale kojoj osobe u opasnosti mogu sigurno pristupiti u vrijeme srednje razine morskih mijena,

  5. luke ili luka operativna podruja u koje pristaju brodovi i objekti navedeni u toki 1., 2., i 4. ovoga stavka.

  Ovaj se Zakon primjenjuje i na pomorske objekte u nacionalnoj plovidbi, te luke, odnosno luka operativna podruja koja sukladno provedenoj procjeni rizika, na prijedlog Ministarstva nadlenog za unutarnje poslove, naredbom odredi ministar.

 • Procjenu rizika iz stavka 2. ovoga lanka provodi ministarstvo nadleno za unutarnje poslove, po potrebi, a najmanje svakih pet godina.

  Iznimno, na temelju procjene rizika, ministar moe, uz prethodno miljenje ministarstva nadlenog za unutarnje poslove, od primjene svih ili pojedinih odredbi ovoga Zakona privremeno izuzeti luke ili pojedine dijelove luke iz stavka 1. toke 5. ovoga lanka.

  Uprava nadlena za sigurnosnu zatitu, utvruje i odrava listu luka i/ili lukih operativnih podruja s koordinatama podruja na koja se primjenjuju odredbe ovoga Zakona.

  Sve odredbe ovoga Zakona koje se odnose na brodove primjenjuju se na odgovarajui nain i na druge pomorske objekte navedene u stavku 1. toki 3. ovoga lanka.

  lanak 4.

  Brodovi i luke na koje se primjenjuje ovaj Zakon duni su u cijelosti primjenjivati odredbe Dijela A ISPS Pravilnika, te sljedee dijelove Dijela B ISPS Pravilnika, kao obvezne:

  1.12. Izmjene plana sigurnosne zatite broda

  1.16. Procjena sigu