of 43 /43
HRVATSKI SABOR 3046 Na temelju članka 88. Ustava Republike Hrvatske, donosim ODLUKU O PROGLAŠENJU ZAKONA O SIGURNOSNOJ ZAŠTITI POMORSKIH BRODOVA I LUKA Proglašavam Zakon o sigurnosnoj zaštiti pomorskih brodova i luka, koji je Hrvatski sabor donio na sjednici 2. listopada 2009. godine. Klasa: 011-01/09-01/167 Urbroj: 71-05-03/1-09-2 Zagreb, 7. listopada 2009. Predsjednik Republike Hrvatske Stjepan Mesić, v. r. ZAKON O SIGURNOSNOJ ZAŠTITI POMORSKIH BRODOVA I LUKA Dio 1. OPĆE ODREDBE Članak 1. Ovim se Zakonom uređuje sigurnosna zaštita trgovačkih brodova namijenjenih pomorskoj plovidbi i lučkih područja namijenjenih njihovom pristajanju ili sidrenju, obveze tijela državne uprave, kompanija, lučkih uprava, koncesionara, priznatih organizacija za sigurnosnu zaštitu, te drugih fizičkih i pravnih osoba odgovornih za sigurnosnu zaštitu, mjere za osiguranje sigurnosne zaštite brodova i luka, postupak u slučaju sigurnosne prijetnje, nadzor nad primjenom mjera sigurnosne zaštite te pomorski prekršaji, a u cilju osiguranja sigurnosne zaštite pomorskih brodova i luka u slučajevima sigurnosne prijetnje ili događaja koji ugrožava sigurnost. Članak 2. Pojedini izrazi u smislu ovoga Zakona imaju sljedeće značenje: 1. SOLAS Konvencija je Međunarodna konvencija o zaštiti ljudskih života na moru, 1974., kako je izmijenjena i dopunjena,

Zakon o sigurnosnoj zaštiti pomorskih brodova i luka.pdf

Embed Size (px)

Text of Zakon o sigurnosnoj zaštiti pomorskih brodova i luka.pdf

 • HRVATSKI SABOR

  3046

  Na temelju lanka 88. Ustava Republike Hrvatske, donosim

  ODLUKU

  O PROGLAENJU ZAKONA O SIGURNOSNOJ ZATITI POMORSKIH BRODOVA I LUKA

  Proglaavam Zakon o sigurnosnoj zatiti pomorskih brodova i luka, koji je Hrvatski sabor donio na sjednici 2. listopada 2009. godine.

  Klasa: 011-01/09-01/167 Urbroj: 71-05-03/1-09-2 Zagreb, 7. listopada 2009.

  Predsjednik Republike Hrvatske Stjepan Mesi, v. r.

  ZAKON

  O SIGURNOSNOJ ZATITI POMORSKIH BRODOVA I LUKA

  Dio 1. OPE ODREDBE

  lanak 1.

  Ovim se Zakonom ureuje sigurnosna zatita trgovakih brodova namijenjenih pomorskoj plovidbi i lukih podruja namijenjenih njihovom pristajanju ili sidrenju, obveze tijela dravne uprave, kompanija, lukih uprava, koncesionara, priznatih organizacija za sigurnosnu zatitu, te drugih fizikih i pravnih osoba odgovornih za sigurnosnu zatitu, mjere za osiguranje sigurnosne zatite brodova i luka, postupak u sluaju sigurnosne prijetnje, nadzor nad primjenom mjera sigurnosne zatite te pomorski prekraji, a u cilju osiguranja sigurnosne zatite pomorskih brodova i luka u sluajevima sigurnosne prijetnje ili dogaaja koji ugroava sigurnost.

  lanak 2.

  Pojedini izrazi u smislu ovoga Zakona imaju sljedee znaenje:

  1. SOLAS Konvencija je Meunarodna konvencija o zatiti ljudskih ivota na moru, 1974., kako je izmijenjena i dopunjena,

 • 2. Posebne mjere sigurnosne zatite SOLAS Konvencije su mjere sigurnosne zatite brodova i luka kako su ureene Poglavljem XI-2 Dodatka SOLAS Konvencije u njegovoj najnovijoj inaici,

  3. ISPS Pravilnik je Meunarodni pravilnik o sigurnosnoj zatiti brodova i lukih prostora, 2002., kako je izmijenjen i dopunjen,

  4. Dio A ISPS Pravilnika je Preamubla i obvezni zahtjevi koji ine dio A ISPS Pravilnika, a u svezi s odredbama Glave XI-2 Dodatka SOLAS Konvencije kako je izmijenjena i dopunjena,

  5. Dio B ISPS Pravilnika su smjernice koje ine Dio B ISPS Pravilnika u svezi s odredbama Glave XI-2 Dodatka SOLAS Konvencije kako je izmijenjena i dopunjena i Dijela A ISPS Pravilnika,

  6. sigurnosna zatita je sustav preventivnih mjera namijenjenih zatiti brodova i luka od prijetnje namjernim nezakonitim inom,

  7. nezakonito djelo je namjerno djelovanje koje po svojoj prirodi ili okolnostima moe tetiti plovnim objektima u meunarodnoj ili domaoj plovidbi, putnicima, teretu ili luci,

  8. dogaaj koji ugroava sigurnost ili sigurnosna prijetnja je svaki dogaaj, radnja ili okolnost koja ugroava ili moe ugroziti sigurnost broda ili luke odnosno svaku doputenu djelatnost na lukom podruju,

  9. luka oznaava morsku luku, tj. morski i s morem neposredno povezani kopneni prostor s izgraenim i neizgraenim obalama; lukobranima, ureajima, postrojenjima i drugim objektima namijenjenim za pristajanje, sidrenje i zatitu brodova, jahti i brodica, ukrcaj i iskrcaj putnika i tereta, uskladitenje i drugo rukovanje teretom, proizvodnju, oplemenjivanje i doradu tereta te ostale gospodarske djelatnosti koje su s tim djelatnostima u meusobnoj ekonomskoj, prometnoj ili tehnolokoj svezi,

  10. luko operativno podruje je mjesto gdje se odvija suelje brod/luka, a koje moe ukljuivati bilo koji dio lukog podruja, te sidrite i prilaz luci s morske strane,

  11. suelje brod/luka je odnos koji nastaje kada je brod neposredno pod utjecajem djelovanja ili kretanja ljudi ili stvari ili pruanja usluga brodu u luci,

  12. kompanija jest fizika ili pravna osoba koja je preuzela odgovornost za upravljanje brodom od vlasnika broda i koja je preuzimanjem takve odgovornosti preuzela ovlasti i odgovornosti sukladno Meunarodnom pravilniku o upravljanju sigurnou (ISM Pravilnik),

  13. meunarodna plovidba je plovidba plovnim objektom u ili iz luke ili sidrita u Republici Hrvatskoj, odnosno od nepominog odobalnog ili plutajueg objekta u morskom podruju nad kojim Republika Hrvatska ima suverenitet ili suverena prava u ili iz strane luke ili

 • sidrita, odnosno morskog podruja izvan podruja suvereniteta ili suverenih prava Republike Hrvatske,

  14. domaa plovidba je plovidba plovnim objektom izmeu luka u Republici Hrvatskoj, ukljuujui sidrita, odnosno izmeu luka u Republici Hrvatskoj i nepominih odobalnih objekata ili plutajuih objekata koja se nalaze u morskim podrujima nad kojima Republika Hrvatska ima suverenitet ili suverena prava,

  15. linijski prijevoz je serija plovidbenih putovanja organiziranih radi povezivanja dviju ili vie luka na temelju objavljenog reda plovidbe, odnosno serija plovidbenih putovanja koja se odvija sa takvom redovitou i uestalou da predstavlja prepoznatljiv red,

  16. plan sigurnosne zatite broda (SSP) je plan mjera na brodu kojima se ureuje zatita osoba na brodu, tereta, jedinica za prijevoz tereta, brodskih zaliha i broda od dogaaja koji ugroavaju sigurnost ili sigurnosnih prijetnji,

  17. plan sigurnosne zatite luke (PFSP) je plan mjera kojima se ureuje zatita luke, brodova, osoba, tereta, prijevoznih jedinica tereta i brodskih zaliha unutar podruja luke od dogaaja koji ugroavaju sigurnost ili sigurnosnih prijetnji,

  18. uprava nadlena za sigurnosnu zatitu je uprava Ministarstva nadlena za sigurnost plovidbe, zatitu mora od oneienja s brodova i sigurnosnu zatitu i koja je nadlena za koordinaciju, primjenu i nadzor primjene mjera sigurnosne zatite propisanih ovim Zakonom u odnosu na brodove i luke, te komunikaciju i koordinaciju aktivnosti na Europskom komisijom i dravama lanicama sukladno odredbama ovoga Zakona,

  19. sluba za sigurnosnu zatitu luke je organizacijska jedinica luke uprave ili koncesionara luke posebne namjene nadlena za sigurnosnu zatitu u luci,

  20. asnik odgovoran za sigurnosnu zatitu broda (SSO) je asnik na brodu kojeg je odredio brodar, kao osobu odgovornu za sigurnosnu zatitu broda, ukljuujui primjenu i odravanje plana sigurnosne zatite broda i za odravanje veza s osobom odgovornom za sigurnosnu zatitu u kompaniji i osobom odgovornom za sigurnosnu zatitu luke,

  21. osoba odgovorna za sigurnosnu zatitu u kompaniji (CSO) je osoba koju je odredila kompanija radi osiguranja provedbe procjene sigurnosne zatite broda, izrade i primjene plana sigurnosne zatite broda, te za vezu s osobama odgovornim za sigurnosnu zatitu luke i asnikom odgovornim za sigurnosnu zatitu broda,

  22. osoba odgovorna za sigurnosnu zatitu luke (PFSO) je osoba odreena za izradu, primjenu, izmjene i odravanje plana sigurnosne zatite luke i za vezu sa asnicima odgovornim za sigurnosnu zatitu broda i osobama odgovornim za sigurnosnu zatitu u kompaniji,

  23. stupanj sigurnosne zatite je mjera stupnja opasnosti od mogunosti dogaaja koji ugroava sigurnost,

 • 24. Deklaracija o sigurnosnoj zatiti (DoS) je pisani sporazum sklopljen izmeu broda i luke ili izmeu dvaju brodova kojim se utvruju mjere sigurnosne zatite koje e svaki od njih primijeniti,

  25. priznata organizacija za sigurnosnu zatitu (RSO) (u daljnjem tekstu: priznata organizacija) je pravna osoba koja ispunjava uvjete utvrene ovim Zakonom, te je ovlatena obavljati poslove utvrene ovim Zakonom,

  26. Tehnika pravila za statutarnu certifikaciju pomorskih objekata (u daljnjem tekstu: Tehnika pravila) su propisi kojima se utvruju zahtjevi kojim moraju udovoljavati pomorski objekti i kompanije u svezi sigurnosne zatite, nain obavljanja tehnikog nadzora i izdavanje isprava, zapisa i knjiga pomorskog objekta i kompanije,

  27. drava lanica je drava lanica Europske unije,

  28. ministar je ministar nadlean za poslove pomorstva,

  29. Ministarstvo je ministarstvo nadleno za poslove pomorstva.

  lanak 3.

  Ovaj Zakon se primjenjuje na:

  1. putnike brodove, ukljuujui brze putnike brodove u meunarodnoj plovidbi,

  2. teretne brodove, ukljuujui brze teretne brodove, od 500 BT i vee u meunarodnoj plovidbi,

  3. pomorske odobalne pokretne objekte za istraivanje i iskoritavanje morskog dna i podmorja upisane u odgovarajue upisnike ili oevidnike u Republici, osim kad se nalaze u unutarnjim morskim vodama ili teritorijalnom moru Republike Hrvatske, te pomorske odobalne objekte za istraivanje i iskoritavanje morskog dna i podmorja, neovisno o dravnoj pripadnosti, kada se nalaze u epikontinentalnom pojasu, odnosno zatienom ekoloko-ribolovnom pojasu Republike Hrvatske,

  4. putnike brodove u nacionalnoj plovidbi koji obavljaju putovanja udaljavajui se vie od 20 Nm od obale kojoj osobe u opasnosti mogu sigurno pristupiti u vrijeme srednje razine morskih mijena,

  5. luke ili luka operativna podruja u koje pristaju brodovi i objekti navedeni u toki 1., 2., i 4. ovoga stavka.

  Ovaj se Zakon primjenjuje i na pomorske objekte u nacionalnoj plovidbi, te luke, odnosno luka operativna podruja koja sukladno provedenoj procjeni rizika, na prijedlog Ministarstva nadlenog za unutarnje poslove, naredbom odredi ministar.

 • Procjenu rizika iz stavka 2. ovoga lanka provodi ministarstvo nadleno za unutarnje poslove, po potrebi, a najmanje svakih pet godina.

  Iznimno, na temelju procjene rizika, ministar moe, uz prethodno miljenje ministarstva nadlenog za unutarnje poslove, od primjene svih ili pojedinih odredbi ovoga Zakona privremeno izuzeti luke ili pojedine dijelove luke iz stavka 1. toke 5. ovoga lanka.

  Uprava nadlena za sigurnosnu zatitu, utvruje i odrava listu luka i/ili lukih operativnih podruja s koordinatama podruja na koja se primjenjuju odredbe ovoga Zakona.

  Sve odredbe ovoga Zakona koje se odnose na brodove primjenjuju se na odgovarajui nain i na druge pomorske objekte navedene u stavku 1. toki 3. ovoga lanka.

  lanak 4.

  Brodovi i luke na koje se primjenjuje ovaj Zakon duni su u cijelosti primjenjivati odredbe Dijela A ISPS Pravilnika, te sljedee dijelove Dijela B ISPS Pravilnika, kao obvezne:

  1.12. Izmjene plana sigurnosne zatite broda

  1.16. Procjena sigurnosne zatite luke ili lukoga operativnog podruja

  4.1. Zatita tajnosti procjene i plana sigurnosne zatite

  4.4. Priznate organizacije za sigurnosnu zatitu

  4.5. Najmanji uvjeti koje moraju zadovoljavati priznate organizacije za sigurnosnu zatitu

  4.8. Odreivanje stupnja sigurnosne zatite

  4.14, 4.15, 4.16. Kontaktne toke i informacije o planovima sigurnosne zatite luka;

  4.18. Identifikacijske isprave

  4.24. Primjena, od strane broda, mjera sigurnosne zatite koje preporuuje drava u ijem teritorijalnom moru brod plovi

  4.28. Stupanj upravljanja

  4.41. Dostava informacija u sluaju izricanja mjere zabrane uplovljavanja brodu u luku ili izgona iz luke

  4.45. Brodovi drava koje nisu stranke Konvencije

  6.1. Obveza kompanije da izvijesti zapovjednika o brodaru

  8.3. 8.10. Minimalni standardi za procjenu sigurnosne zatite broda

 • 9.2. Minimalni standardi Plana sigurnosne zatite broda

  9.4. Nezavisnost priznatih organizacija za sigurnosnu zatitu

  13.6. i 17.7. Uestalost vjebi sigurnosne zatite za posadu broda, te asnika odgovornog za sigurnosnu zatitu broda i osobu odgovornu za sigurnosnu zatitu u kompaniji

  15.3.- 15.4. Minimalni standardi za procjenu sigurnosne zatite luke

  16.3. i 16.8. Minimalni standardi Plana sigurnosne zatite luke

  18.5. i 18.6. Uestalost vjebi sigurnosne zatite u lukama i za osobu odgovornu za sigurnosnu zatitu luke.

  Dijelovi Dijela B ISPS Pravilnika koji nisu navedeni u stavku 1. ovoga lanka primjenjuju se kao preporuka.

  lanak 5.

  Za brodove na kratkim meunarodnim putovanjima koji plove na redovnim linijama moe se meunarodnim ugovorima utvrditi sustav mjera i postupaka zatite razliit od onog propisanog ovim Zakonom.

  Sustav mjera iz stavka 1. ovoga lanka mora osigurati priblino jednakovrijednu razinu zatite utvrenu ovim Zakonom, te ne smije ugroziti razinu zatite drugih brodova i luka ostvarenu primjenom mjera i postupaka utvrenih ovim Zakonom.

  Sustav mjera i postupaka iz stavka 1. ovoga lanka e se razmatrati periodino, u razdobljima ne duljim od pet godina, vodei rauna o steenim iskustvima u njegovoj primjeni, promjenama okolnosti ili ugrozi sigurnosne zatite brodova, luka ili plovidbenih pravaca na koje se sustav mjera i postupaka odnosi.

  Ministarstvo e o sadraju ugovora iz stavka 1. ovoga lanka izvijestiti Europsku komisiju.

  lanak 6.

  Na temelju procjene rizika, Ministarstvo moe utvrditi poseban sustav sigurnosne zatite za pomorske objekte u nacionalnoj plovidbi iz lanka 3. stavka 2. ovoga Zakona i luke u koje pristaju ili se sidre takvi pomorski objekti, pod uvjetom da takav sustav bude ne manje uinkovit od sustava propisanog ovim Zakonom i Poglavljem XI-2 SOLAS Konvencije i obveznik odredaba ISPS Pravilnika.

  Sustav iz stavka 1. ovoga lanka e se razmatrati periodino, u razdobljima ne duljim od pet godina.

  Ministarstvo e izvijestiti Europsku komisiju o sadraju sustava iz stavka 1. ovoga lanka, te rezultatima ralambe iz stavka 2. ovoga lanka.

 • Dio 2. DRAVNA TIJELA, JAVNE USTANOVE, PRAVNE I FIZIKE OSOBE ODGOVORNE ZA

  SIGURNOSNU ZATITU POMORSKIH BRODOVA I LUKA

  lanak 7.

  Ministarstvo je duno o poduzetim mjerama sukladno odredbama poglavlja XI-2 SOLAS Konvencije i odredbama ISPS Pravilnika izvjetavati Meunarodnu pomorsku organizaciju, Europsku komisiju i druge drave lanice.

  Ministarstvo e Europskoj komisiji dostaviti podatke o nadlenom tijelu za sigurnosnu zatitu, te o osobi zaduenoj za sigurnosnu zatitu u Ministarstvu.

  Nadleno tijelo za sigurnosnu zatitu je zadueno za izvjeivanje i koordinaciju aktivnosti sa Europskom komisijom i dravama lanicama u svezi primjene ovoga Zakona i odgovarajuih propisa Europske unije.

  Nadleno tijelo iz stavka 2. ovoga lanka izvjetava Europsku komisiju o lukama i/ili lukim operativnim podrujima na koje se primjenjuje ovaj Zakon.

  Nadleno tijelo za sigurnosnu zatitu iz stavka 2. ovoga lanka izvjetava Europsku komisiju o brodovima kojima je zabranjeno uplovljavanje u luke u Republici Hrvatskoj, odnosno koji su izgnani iz luke u Republici Hrvatskoj.

  lanak 8.

  Stupanj sigurnosne zatite za luke u Republici Hrvatskoj utvruje ministarstvo nadleno za unutarnje poslove.

  Ministarstvo nadleno za unutarnje poslove moe odrediti razliit stupanj sigurnosne zatite za pojedine luke, pojedine dijelove lukog podruja ili pojedina luka operativna podruja.

  Stupanj sigurnosne zatite koji trebaju primjenjivati brodovi iz lanka 3. ovoga Zakona, koji viju zastavu Republike Hrvatske, utvruje ministarstvo nadleno za unutarnje poslove uz prethodno miljenje ministarstva nadlenog za vanjske poslove.

  Ministarstvo nadleno za unutarnje poslove odreuje jedan od sljedeih stupnjeva sigurnosne zatite:

  stupanj sigurnosne zatite 1 (SL1) je stupanj na kojem se cijelo vrijeme primjenjuje osnovni skup odgovarajuih mjera sigurnosne zatite, kako su utvrene planom sigurnosne zatite broda i/ili planom sigurnosne zatite luke,

  stupanj sigurnosne zatite 2 (SL2) je stupanj tijekom kojega se primjenjuju odgovarajue dodatne mjere sigurnosne zatite u ogranienom vremenskom razdoblju kao posljedica

 • poveane opasnosti od nastupanja dogaaja koji ugroava sigurnost, kako su utvrene planom sigurnosne zatite broda i/ili planom sigurnosne zatite luke,

  stupanj sigurnosne zatite 3 (SL3) je stupanj tijekom kojega se primjenjuju daljnje posebne mjere sigurnosne zatite u ogranienom vremenskom razdoblju kada je dogaaj koji ugroava sigurnost vjerojatan ili neizbjean iako nije mogue utvrditi poseban cilj izloen sigurnosnoj prijetnji, kako su utvrene planom sigurnosne zatite broda i/ili planom sigurnosne zatite luke.

  O utvrenom stupnju sigurnosne zatite i svim njegovim promjenama ministarstvo nadleno za unutarnje poslove je duno odmah izvijestiti upravu nadlenu za sigurnosnu zatitu.

  U sluaju promjene stupnja sigurnosne zatite iz stavka 1. ovoga lanka, uprava nadlena za sigurnosnu zatitu e o novoutvrenom stupnju sigurnosne zatite u roku ne duljem od 60 minuta izvijestiti nadlene luke kapetane, nadlene osobe odgovorne za sigurnosnu zatitu luka, sve brodove u plovidbi unutarnjim morskim vodama i teritorijalnim morem Republike Hrvatske, te pravnu osobu zaduenu za objavu oglasa za pomorce.

  Pravna osoba zaduena za objavu oglasa za pomorce duna je poruku o promjeni stupnja sigurnosne zatite objaviti u to kraem roku.

  O stupnju sigurnosne zatite iz stavka 2. ovoga lanka i svim njegovim promjenama, uprava nadlena za sigurnosnu zatitu e izvijestiti osobe odgovorne za sigurnosnu zatitu u kompanijama i luke kapetanije.

  Obavijest o promjeni stupnja sigurnosne zatite mora sadravati najmanje:

  datum i vrijeme promjene

  novoutvreni stupanj sigurnosne zatite

  kratki opis razloga promjene stupnja sigurnosne zatite

  luku ili luke na koje se stupanj sigurnosne zatite odnosi

  mjere zatite koje moraju biti provedene pored mjera utvrenih planovima sigurnosne zatite broda i/ili luke, ako ih ima

  vrijeme stupanja na snagu i rok primjene.

  lanak 9.

  Ministarstvo moe prenijeti odreene poslove definirane ovim Zakonom na priznate organizacije koje ispunjavaju uvjete propisane ovim Zakonom.

  Sljedei poslovi ne mogu se prenijeti na priznate organizacije:

 • odreivanje stupanja sigurnosne zatite

  odobravanje procjene sigurnosne zatite luke i njezinih izmjena i dopuna

  odreivanje luka ili lukih operativnih podruja na koje se primjenjuje ovaj Zakon i koja moraju imati imenovane osobe odgovorne za sigurnosnu zatitu luke

  odobravanje plana sigurnosne zatite luke i njezinih izmjena i dopuna

  provedba nadzora nad primjenom ovoga Zakona

  definiranje zahtjeva za izdavanje Deklaracije o sigurnosnoj zatiti.

  Priznata organizacija iz stavka 1. ovoga lanka moe biti pravna osoba koja ispunjava uvjete propisane u Prilogu 1. koji je sastavni dio ovoga Zakona.

  Priznata organizacija moe, sukladno ovlatenju, obavljati poslove koji se odnose na sigurnosnu zatitu brodova i/ili luka.

  Rjeenje o ovlaivanju donosi Ministarstvo na temelju zahtjeva zainteresirane pravne osobe, kojem se prilau dokazi o ispunjavanju uvjeta propisanih ovim Zakonom, te nakon provedene provjere udovoljavanja uvjetima.

  Provjeru udovoljavanja uvjetima provodi povjerenstvo koje imenuje ministar.

  Ministarstvo moe zatraiti sigurnosnu provjeru djelatnika pravne osobe koja je podnijela zahtjev za ovlaivanje.

  Ministarstvo moe iz razloga sigurnosti, bez obrazloenja odbiti zahtjev za ovlaivanje u svojstvu priznate organizacije ili ograniiti broj priznatih organizacija.

  Na rjeenje iz stavka 5. ovoga lanka nije doputena alba, ali se moe pokrenuti upravni spor pred nadlenim sudom.

  Priznata organizacija ne smije imati poslovni ili drugi interes u odnosu na subjekte u odnosu na koje obavlja poslove priznate organizacije, te ne smije obavljati poslove fizike zatite ili druge poslove koji proizlaze iz primjene procjene ili plana sigurnosne zatite.

  Rjeenje o ovlaivanju donosi se na rok ne dulji od pet godina i sadri opseg poslova koje je priznata organizacija ovlatena obavljati.

  Na temelju donesenog rjeenja iz stavka 5. ovoga lanka, Ministarstvo i priznata organizacija sklapaju ugovor kojim se potanje ureuju meusobna prava i obveze.

  Priznata organizacija duna je bez odgaanja izvijestiti Ministarstvo o svakoj promjeni od znaaja za njen rad u svojstvu priznate organizacije.

 • Ukoliko se nadzorom nad radom priznate organizacije utvrdi da ista ne udovoljava uvjetima pod kojima je ovlatena ili obavlja poslove protivno odredbama ovoga Zakona, propisa donesenih na temelju njega, inspektor ili drugi ovlateni slubenik e poduzeti jednu ili vie sljedeih mjera i aktivnosti:

  naloiti ispravak nedostataka

  privremeno zabraniti obavljanje poslova priznate organizacije i o tome izvijestiti nadlenu Upravu

  predloiti oduzimanje ovlatenja.

  Ministarstvo moe oduzeti ovlatenje priznatoj organizaciji i prije isteka roka vaenja ako utvrdi da priznata organizacija vie ne udovoljava uvjetima za ovlaivanje ili ako obavlja poslove protivno odredbama ovoga Zakona, SOLAS Konvencije ili ISPS Pravilnika.

  lanak 10.

  Zapovjednik broda moe predloiti sklapanje Deklaracije o sigurnosti:

  1) kada brod ima vii stupanj sigurnosne zatite od stupnja sigurnosti luke ili drugih brodova s kojima dolazi u dodir,

  2) kada postoji ugovor o Deklaraciji o sigurnosti izmeu Republike Hrvatske i vlade ugovornica SOLAS Konvencije koji se odnosi na odreena meunarodna putovanja ili brodove na tim putovanjima,

  3) kada je postojala opasnost po sigurnost ili se zbio opasan dogaaj u koji je bio ukljuen brod ili luka,

  4) kada je brod u luci koja ne mora imati plan sigurnosne zatite luke, ili

  5) kada je brod bio u dodiru s drugim brodom koji ne mora imati plan sigurnosne zatite broda.

  U sluaju kada se brod nalazi u luci koja ne mora imati plan sigurnosne zatite luke, odnosno za koju nije imenovana osoba odgovorna za sigurnosnu zatitu luke, Deklaraciju o sigurnosti sklapa osoba koju imenuje luki kapetan nadlene luke kapetanije u svakom pojedinom sluaju.

  Sklapanje Deklaracije o sigurnosti moe predloiti i osoba odgovorna za sigurnosnu zatitu luke ili luki kapetan nadlene luke kapetanije kada, sukladno procjeni sigurnosne zatite luke, okolnosti vezane uz pristajanje odreenog broda, ukrcaj i/ili iskrcaj putnika ili tereta ili druge okolnosti ukazuju na vei stupanj opasnosti.

  Deklaracija o sigurnosti sklapa se na propisanom obrascu koji se daje u Prilogu 2. koji je sastavni dio ovoga Zakona.

 • Sklopljena Deklaracija o sigurnosti uva se na brodu najmanje 6 mjeseci od dana isplovljenja iz luke u kojoj je bila sklopljena ili do isplovljenja iz desete luke nakon luke u kojoj je bila sklopljena, to je kasnije.

  Druge pojedinosti koje se odnose na postupak sklapanja i uvanje Deklaracije o sigurnosnoj zatiti propisuju se Tehnikim pravilima.

  Osoba odgovorna za sigurnosnu zatitu luke mora osigurati primjereno uvanje sklopljenih Deklaracija o sigurnosti i drugih biljeki na temelju ovoga Zakona za razdoblje od najmanje tri godine.

  Dio 3. SIGURNOSNA ZATITA BRODOVA

  lanak 11.

  Brod iz lanka 3. ovoga Zakona mora imati asnika odgovornog za sigurnosnu zatitu broda.

  asnik odgovoran za sigurnosnu zatitu broda za svoj rad izravno odgovara zapovjedniku broda.

  Dunosti i odgovornosti asnika odgovornog za sigurnosnu zatitu broda, sukladno ISPS Pravilniku, odreuju se Tehnikim pravilima.

  lanak 12.

  Brod iz lanka 3. ovoga Zakona mora imati procjenu sigurnosne zatite broda.

  Izradu procjene sigurnosne zatite broda duna je osigurati osoba odgovorna za sigurnosnu zatitu u kompaniji.

  Procjena sigurnosne zatite broda mora se temeljiti na opaanjima i stvarnom stanju na brodu.

  Procjena sigurnosne zatite broda mora biti dokumentirana i potvrena od strane osobe odgovorne za sigurnosnu zatitu kompanije.

  Procjena sigurnosne zatite broda mora sadravati najmanje elemente navedene u tehnikim pravilima.

  lanak 13.

  Na temelju procjene sigurnosne zatite broda za svaki brod izrauje se plan sigurnosne zatite broda.

 • Za izradu plana sigurnosne zatite broda odgovorna je osoba odgovorna za sigurnosnu zatitu u kompaniji.

  Plan sigurnosne zatite broda odobrava priznata organizacija za sigurnosnu zatitu.

  Plan mora biti zatien od neovlatenog pristupa ili otkrivanja.

  Obvezni sadraj plana sigurnosne zatite broda, s naznakom dijelova za iju izmjenu nije potrebno odobrenje, utvren je Tehnikim pravilima.

  Plan mora biti izraen na radnom jeziku broda, kako je odreen sukladno Tehnikim pravilima. Ako taj jezik nije engleski, plan mora biti preveden na engleski jezik.

  lanak 14.

  Poslove ovjeravanja i izdavanja svjedodbi sukladno ovom Zakonu za pomorske objekte upisane u odgovarajue upisnike u Republici Hrvatskoj obavlja priznata organizacija.

  lanak 15.

  Zapovjednik i ostali lanovi posade broda duni su postupati sukladno planu sigurnosne zatite broda i stupnjevima sigurnosne zatite na snazi u pojedinoj luci.

  Na stupnju sigurnosne zatite 1 moraju se provoditi mjere iz plana sigurnosne zatite broda, a osobito:

  1) osiguranje provedbe svih dunosti koje se odnose na sigurnost broda,

  2) nadzor nad pristupom brodu,

  3) nadzor nad ukrcajem i/ili iskrcajem osoba i njihovih stvari,

  4) praenje prostora ogranienog kretanja i osiguranje pristupa tim prostorima samo ovlatenim osobama,

  5) praenje palubnih povrina i podruja oko broda,

  6) nadzor rukovanja teretom i brodskim zalihama,

  7) osiguranje raspoloivosti sigurnosnih veza.

  Na stupnju sigurnosne zatite 2 moraju se provoditi dodatne mjere zatite utvrene u planu sigurnosne zatite broda, te u skladu s uputama osobe odgovorne za sigurnosnu zatitu u komapniji i osobe odgovorne za sigurnosnu zatitu luke, a koje se odnose na toke 1.-7. stavka 2. ovoga lanka.

 • Na stupnju sigurnosne zatite 3 moraju se poduzimati daljnje posebne mjere zatite utvrene u planu sigurnosne zatite broda, te u skladu s uputama osobe odgovorne za sigurnosnu zatitu u kompaniji i osobe odgovorne za sigurnosnu zatitu luke, a koje se odnose na toke 1.-7. stavka 2. ovoga lanka.

  lanak 16.

  Zapovjednik broda duan je u roku od 30 minuta potvrditi osobi odgovornoj za sigurnosnu zatitu luke prijem obavijesti o uspostavljanju stupnja sigurnosne zatite 2 ili stupnja sigurnosne zatite 3, te o poetku primjene dodatnih ili posebnih mjera zatite.

  U sluaju kada postoji razlika izmeu stupnja sigurnosne zatite broda i stupnja sigurnosne zatite luke asnik odgovoran za sigurnosnu zatitu broda mora o tome izvijestiti osobu odgovornu za sigurnosnu zatitu luke i s njom usklaivati odgovarajue djelovanje.

  lanak 17.

  Kompanija ili bilo koja druga osoba ne smiju sprjeavati zapovjednika broda u poduzimanju mjera ili izvrenju neke odluke koja je, po njegovoj strunoj ocjeni, potrebna u cilju provedbe sigurnosne zatite broda i plovidbe.

  Ako je, po strunoj ocjeni zapovjednika broda dolo do sukoba izmeu zahtjeva sigurnosne zatite i zahtjeva sigurnosti broda, zapovjednik broda mora dati prednost onim zahtjevima koji su potrebni za odranje sigurnosti broda.

  U sluajevima iz stavka 2. ovoga lanka zapovjednik broda moe primijeniti privremene mjere sigurnosne zatite, te o nastalim okolnostima mora odmah izvijestiti:

  slubu nadzora i upravljanja pomorskim prometom Ministarstva ili

  nadlenu vlast strane luke u kojoj se nalazi ili u koju namjerava uploviti.

  U sluaju iz stavka 3. podstavka 1. ovoga lanka sluba nadzora i upravljanja pomorskim prometom Ministarstva izvijestiti e luku kapetaniju luke u Republici Hrvatskoj u kojoj se brod nalazi ili u koju namjerava uploviti.

  U sluaju iz stavka 3. podstavka 2. ovoga lanka, zapovjednik broda ili osoba odgovorna za sigurnosnu zatitu kompanije u najkraem roku izvijestit e upravu nadlenu za sigurnosnu zatitu o okolnostima sluaja i poduzetim mjerama.

  lanak 18.

  Na brodu se moraju voditi zapisi o:

  provedenim vjebama,

  uoenim dogaajima koji su ugrozili sigurnost,

 • povredama sigurnosti,

  izmjenama stupnja sigurnosne zatite broda,

  razmjenama poruka koje se odnose na zatitu broda,

  provedenim unutarnjim neovisnim ocjenama i pregledima procjene i plana sigurnosne zatite broda,

  primjeni izmjena i dopuna plana sigurnosne zatite broda,

  provjeri i odravanju sigurnosne opreme, ukljuujui ispitivanje brodskog sigurnosnog sustava uzbunjivanja.

  Zapisi iz stavka 1. ovoga lanka moraju biti zatieni od neovlatenog pristupa.

  Sadraj, nain voenja zapisa, jezik i pismo, rokovi uvanja, kao i nain zatite zapisa iz stavka 1. ovoga lanka od neovlatenog pristupa propisuju se Tehnikim pravilima.

  lanak 19.

  Provjera primjene odredbi SOLAS Konvencije, ISPS Pravilnika i ovoga Zakona obavlja se ovjerom broda.

  Ovjera brodova obavlja se nakon pregleda broda na nain i u vrijeme utvreno Tehnikim pravilima.

  Sustav zatite i pripadajua sigurnosna oprema broda nakon ovjere moraju se odravati u stanju u kakvom su bile u trenutku ovjere, odnosno u skladu s odredbama SOLAS Konvencije, odredbama ISPS Pravilnika, odredbama ovoga Zakona, zahtjevima Tehnikih pravila i plana sigurnosne zatite.

  Nakon to je brod ovjeren ne smiju se poduzeti nikakve izmjene sustava sigurnosne zatite, pripadajue sigurnosne opreme ili plana sigurnosne zatite broda bez suglasnosti priznate organizacije.

  lanak 20.

  Ako je ovjerom utvreno da brod ispunjava uvjete SOLAS Konvencije, ISPS Pravilnika i ovoga Zakona, priznata organizacija e brodu izdati Meunarodnu svjedodbu o sigurnosnoj zatiti broda.

  lanak 21.

  Brodu kojem nije izdana Meunarodna svjedodba o sigurnosnoj zatiti broda priznata organizacija moe izdati Privremenu meunarodnu svjedodbu o sigurnosnoj zatiti broda i to u sluaju:

 • broda bez svjedodbe, kod predaje ili prije ulaska ili ponovnog ulaska u slubu

  upisa broda u odgovarajui upisnik u Republici Hrvatskoj

  kada kompanija preuzme odgovornost za rad broda kojim ranije nije upravljalo.

  Svjedodba iz stavka 1. ovoga lanka moe se izdati ako su ispunjeni sljedei uvjeti:

  obavljena procjena sigurnosne zatite broda

  da se plan sigurnosne zatite nalazi na brodu i da se primjenjuje

  brod je opremljen brodskim sustavom uzbunjivanja koji zadovoljava zahtjeve SOLAS Konvencije, ako se zahtijeva

  da se primjenjuju posebne mjere ukljuujui mjere izobrazbe, uvjebavanja te planiranja unutarnje ocjene koje jame da e brod uspjeno zadovoljiti uvjete pregleda za stjecanje Meunarodne svjedodbe o sigurnosnoj zatiti broda u razdoblju od 6 mjeseci

  zapovjednik, asnik odgovoran za sigurnosnu zatitu broda i drugi lanovi posade s posebnim dunostima koje se odnose na sigurnost upoznati su sa svojim dunostima i odgovornostima kako su navedene u SOLAS Konvenciji i ISPS Pravilniku, ovom Zakonu i planu sigurnosne zatite broda

  asnik odgovoran za sigurnosnu zatitu broda ispunjava uvjete propisane ovim Zakonom za obavljanje tih poslova.

  Svjedodba iz stavka 1. ovoga lanka vai do izdavanja Meunarodne svjedodbe o sigurnosnoj zatiti broda, a najdulje est mjeseci i ne moe se produljiti.

  Svjedodba iz stavka 1. ovoga lanka izdaje se u skladu s uvjetima utvrenim Tehnikim pravilima.

  lanak 22.

  Brod kojem nije izdana svjedodba iz lanka 20. ili 21. ovoga Zakona nije sposoban za plovidbu.

  Dio 4. KOMPANIJA

  lanak 23.

  Kompanija, za svaki brod kojim upravlja, mora:

 • utvrditi sigurnosni ustroj te osigurati ljudstvo i sredstva potrebna za njegovu uinkovitu primjenu sukladno odredbama ovoga Zakona, SOLAS Konvencije, ISPS Pravilnika i Tehnikim pravilima,

  imenovati u pisanom obliku osobu odgovornu za sigurnosnu zatitu u kompaniji

  odrediti asnika odgovornog za sigurnosnu zatitu na svakom pojedinom brodu

  osigurati izobrazbu i uvjebavanje osoba odgovornih za sigurnosnu zatitu i svih drugih lanova posade

  osigurati ispravno voenje biljeki i zapisa, sukladno odredbama ovoga Zakona

  osigurati suradnju izmeu broda i luke te izmeu broda kojim upravlja i drugih brodova, sukladno odredbama ovoga Zakona, SOLAS Konvencije, ISPS Pravilnika i Tehnikih pravila

  dostaviti zapovjedniku broda podatke o osobama zaduenim za zapoljavanje asnika i lanova posade, odnosno drugih osoba kojima je doputen pristup na brod te podatke o osobama zaduenim za poslovanje broda.

  Kompanija mora u planu sigurnosne zatite broda izriito utvrditi da zapovjednik broda ima konanu ovlast i odgovornost pri donoenju odluka o zatiti i sigurnosti broda i pravo zahtijevati pomo kompanije ili vlade svake zemlje ugovornice SOLAS Konvencije.

  Kompanija mora osigurati da se osobi odgovornoj za sigurnosnu zatitu u kompaniji, zapovjedniku broda i asniku odgovornom za sigurnosnu zatitu broda prui potrebna podrka radi ispunjenja njihovih dunosti i odgovornosti u skladu s ovim Zakonom.

  lanak 24.

  Osoba koja je imenovana osobom odgovornom za sigurnosnu zatitu u kompaniji moe u tom svojstvu biti odgovorna za jedan ili vie brodova, u zavisnosti od broja ili vrste brodova kojima kompanija posluje, pod uvjetom da je jasno utvreno za koje je brodove odgovorna.

  Dunosti osobe odgovorne za sigurnosnu zatitu u kompaniji ukljuuju:

  1. obavjetavanje brodova o moguim prijetnjama,

  2. osiguranje provedbe procjene sigurnosne zatite broda,

  3. osiguranje izrade, podnoenja na odobrenje, primjene i odravanja plana sigurnosne zatite broda,

  4. osiguranje izrade, izmjene i dopune plana sigurnosne zatite broda,

  5. pripremu i provedbu unutarnje prosudbe i pregleda sustava,

 • 6. pripremu poetne i sljedeih provjera broda koju obavlja priznata organizacija,

  7. otklanjanje nedostataka i neusklaenosti utvrenih tijekom unutarnje prosudbe, povremenih pregleda, sigurnosnih inspekcija i provjera sukladnosti,

  8. osiguranje izobrazbe asnika odgovornog za sigurnosnu zatitu broda i drugih asnika i lanova posade u pogledu zatite broda,

  9. sve druge mjere kojima se osigurava zadovoljavajua razina zatite na brodovima kojima upravlja kompanija,

  10. izvjetavanje uprave nadlene za sigurnosnu zatitu i/ili slube nadzora i upravljanja pomorskim prometom Ministarstva o svim dogaajima koji se odnose na sigurnosnu zatitu brodova, kao i dostavu drugih podataka i informacija propisanih ovim Zakonom.

  Dio 5. SIGURNOSNA ZATITA LUKA

  lanak 25.

  Za sigurnosnu zatitu u luci odgovorna je luka uprava, odnosno koncesionar luke posebne namjene.

  Luka uprava, odnosno koncesionar luke posebne namjene duan je ustrojiti slubu zaduenu za sigurnosnu zatitu luke.

  Za potrebe vie luka na podruju jedne upanije, odlukom upana, moe se osnovati jedna sluba za potrebe vie luka ili lukih operativnih podruja.

  Slubom iz stavka 2. ovoga lanka rukovodi osoba odgovorna za sigurnosnu zatitu luke, koju imenuje ravnatelj luke uprave ili odgovorna osoba koncesionara iz stavka 1. ovoga lanka, odnosno u sluaju iz stavka 3. ovoga lanka upan, na rok od pet godina.

  Odlukom ili drugim aktom kojim se osniva sluba iz stavka 2. ili 3. ovoga lanka utvruje se njezino podruje odgovornosti.

  Sluba iz stavka 2., odnosno 3. ovoga lanka mora biti djelatna 24 sata dnevno.

  lanak 26.

  Svaka luka iz lanka 3. ovoga Zakona mora imati procjenu sigurnosne zatite luke.

  Za izradu procjene sigurnosne zatite luke odgovorna je luka uprava ili trgovako drutvo koje je koncesionar luke posebne namjene.

  Procjenu sigurnosne zatite luke izrauje priznata organizacija za sigurnost luka.

 • Prilikom izrade procjena sigurnosne zatite luke mora se voditi rauna o posebnosti pojedinih dijelova lukog podruja, odnosno lukih operativnih podruja, kao i o podrujima izvan luke koja mogu utjecati na sigurnosnu zatitu luke.

  Obvezni sadraj procjene sigurnosne zatite luke utvren je u Prilogu 4. koji je sastavni dio ovoga Zakona.

  Procjenu sigurnosne zatite luke i izmjene i dopune odobrene procjene odobrava Ministarstvo, uz prethodno miljenje ministarstva nadlenog za unutarnje poslove.

  Procjena sigurnosne zatite luke mora se obnoviti najmanje svakih pet godina ili u sluaju:

  poveanja ili smanjenja povrine lukog podruja za vie od 5% njegove povrine

  vee promjene ustroja, naina rada ili prevladavajuih tereta,

  zahtjeva Ministarstva.

  lanak 27.

  Na temelju procjene sigurnosne zatite luke izrauje se plan sigurnosne zatite luke.

  Za izradu plana sigurnosne zatite luke odgovorna je luka uprava ili koncesionar luke posebne namjene.

  Plan sigurnosne zatite izrauje priznata organizacija za sigurnosnu zatitu luke.

  Priznata organizacija koja je izradila procjenu sigurnosne zatite luke ili lukog operativnog podruja ne smije izraivati plan sigurnosne zatite za isto podruje.

  Plan sigurnosne zatite luke, te njegove izmjene i dopune, s priloenim izvjetajem o stanju sigurnosti luke, uz prethodno miljenje ministarstva nadlenog za unutarnje poslove, odobrava Ministarstvo.

  Plan mora biti zatien od neovlatenog pristupa ili otkrivanja.

  Plan sigurnosne zatite mora definirati postupke, mjere i aktivnosti za svaki stupanj sigurnosne zatite.

  Obvezni sadraj plana sigurnosne zatite luke, s naznakom dijelova za iju izmjenu nije potrebno odobrenje Ministarstva, ukljuujui mjere sigurnosne zatite koji se primjenjuju na ukrcaj putnika i vozila, kada je to primjenjivo, utvreni su u Prilogu 5. koji je sastavni dio ovoga Zakona.

  O izmjenama dijelova Plana koje luka moe mijenjati bez prethodnog odobrenja Ministarstva, duna je izvijestiti Ministarstvo u roku ne duljem od 15 dana od dana izmjene tih dijelova plana.

 • lanak 28.

  Sve osobe i vozila koja stalno ili povremeno obavljaju odreenu djelatnost ili se stalno ili povremeno zadravaju na podruju luke ili lukom operativnom podruju iz lanka 3. ovoga Zakona moraju imati identifikacijske iskaznice.

  Iznimno od odredbe stavka 1. ovoga lanka putnici i vozila koja se ukrcavaju ili iskrcavaju na brod, kao i lanovi posade broda ne moraju imati identifikacijsku iskaznicu.

  Identifikacijska iskaznica iz stavka 1. ovoga lanka mora se nositi ili biti istaknuta na vidljivom mjestu za vrijeme boravka na podruju iz stavka 1. ovoga lanka.

  Identifikacijske iskaznice za osobe i vozila iz stavka 1. ovoga lanka izdaje luka uprava ili koncesionar luke posebne namjene.

  Nadlena policijska uprava ili postaja ovjerava identifikacijske iskaznice za osobe i vozila koje na podruju luke stalno ili povremenom obavljaju odreenu djelatnost.

  Luka uprava ili trgovako drutvo koje je koncesionar luke posebne namjene prije izdavanja identifikacijske iskaznice duno je kod nadlenog tijela zatraiti sigurnosnu provjeru traitelja identifikacijske iskaznice, sukladno posebnim propisima, osim za osobe koje se privremeno zadravaju na podruju luke i posjetitelja.

  Luka uprava ili koncesionar luke posebne namjene duan je voditi evidenciju o izdanim identifikacijskim iskaznicama, izgubljenim, vraenim i komisijski unitenim identifikacijskim iskaznicama.

  Nain izdavanja, povlaenja, unitavanja, proglaavanja izgubljenima identifikacijskih iskaznica, obrasci identifikacijskih iskaznica, te postupak voenja evidencije identifikacijskih iskaznica iz stavka 1. ovoga lanka utvruje se planom sigurnosne zatite luke.

  lanak 29.

  Sve osobe koje borave na podruju luke dune su postupati po uputama i u skladu s planom sigurnosne zatite luke i stupnjevima sigurnosne zatite na snazi u pojedinoj luci.

  Na stupnju sigurnosne zatite 1. obvezno se provode mjere i to:

  1) osiguranje provedbe svih dunosti koje se odnose na zatitu luke i brodova,

  2) nadzor nad pristupom podruja luke i brodovima koji u luci borave,

  3) nadzor nad ukrcajem i/ili iskrcajem osoba i njihovih stvari,

  4) praenje prostora ogranienog kretanja i osiguranja pristupa tim prostorima samo ovlatenim osobama,

 • 5) praenje podruja luke, posebice podruja u blizini vanijih objekata i brodova,

  6) nadzor rukovatelja teretom i brodskim zalihama,

  7) osiguranje raspoloivih sigurnosnih veza.

  Na stupnju sigurnosne zatite 2 moraju se provoditi dodatne mjere zatite utvrene planom sigurnosne zatite luke, te prema uputama osobe odgovorne za sigurnosnu zatitu luke, a koje se odnose na toke 1.7. stavka 2. ovoga lanka.

  Na stupnju sigurnosne zatite 3 moraju se provoditi daljnje posebne mjere zatite utvrene planom sigurnosne zatite luke, te prema uputama osobe odgovorne za sigurnosnu zatitu luke, a koje se odnose na toke 1.7. stavka 2. ovoga lanka.

  Pored mjera iz stavka 3. i 4. ovoga lanka odgovorna osoba luke duna je osigurati provedbu i svih drugih mjera i postupaka koje joj, radi osiguranja zadovoljavajue razine zatite luke i brodova, u pojedinom sluaju naloi ministar i/ili luki kapetan i/ili naelnik nadlene policijske uprave.

  lanak 30.

  Na zahtjev luke uprave ili koncesionara luke posebne namjene, te nakon odobrenja plana sigurnosne zatite luke i obavljenog pregleda luke, Ministarstvo izdaje izjavu o sukladnosti luke.

  Izjava o sukladnosti izdaje se na razdoblje od pet godina, uz uvjet redovnoga godinjeg pregleda.

  Obrazac izjave o sukladnosti luke utvren je u Prilogu 3. koji je sastavni dio ovoga Zakona.

  Redovni godinji pregled mora se obaviti najmanje 10 mjeseci, odnosno najkasnije 14 mjeseci od dana prethodnog pregleda.

  lanak 31.

  U luke na koje se odnosi ovaj Zakon kojima nije izdana izjava o sukladnosti, nadlena inspekcija e zabraniti uplovljavanje brodova na koje se odnosi ovaj Zakon.

  lanak 32.

  Osoba odgovorna za sigurnosnu zatitu luke duna je osigurati da obavijest o stupnju sigurnosne zatite ili njegovoj promjeni dobiju svi brodovi koji se nalaze u njezinom podruju nadlenosti ili koji su joj priopili namjeru uplovljavanja u to podruje, u roku od 30 minuta od trenutka prijave odnosno od trenutka promjene stupnja sigurnosne zatite.

  lanak 33.

 • Poslovi i zadae osobe odgovorne za sigurnosnu zatitu luke su:

  osiguranje izrade procjene sigurnosne zatite luke

  osiguranje izrade i odravanja plana sigurnosne zatite luke

  primjena i provedba plana sigurnosne zatite luke

  ispunjava obrazac i sklapa Deklaraciju o sigurnosti

  provoenje redovnih pregleda sigurnosti luke

  predlaganje izmjena plana sigurnosne zatite luke

  odravanje sigurnosnog opreza i pripravnosti osoblja koje boravi na podruju luke

  osiguranje provedbe izobrazbe osoblja s poslovima i zadacima u svezi sa sigurnosnom zatitom luke

  izvjetavanje Ministarstva i drugih nadlenih slubi, uz suglasnost ravnatelja luke uprave ili odgovorne osobe trgovakog drutva koje je koncesionar luke posebne namjene, i voenje zapisa o dogaajima koji su ugrozili ili su mogli ugroziti sigurnost luke

  usklaivanje primjene plana sigurnosne zatite luke s osobom odgovornom za sigurnosnu zatitu u kompaniji i asnikom (asnicima) odgovornim za sigurnosnu zatitu broda

  usklaivanje djelovanja sa slubama sigurnosne zatite, ako je to potrebno

  osiguranje ispravnosti sigurnosne opreme

  osiguranje izrade identifikacijskih iskaznica za osobe i vozila

  primjena i provedba kontrole pristupa na podruju luke

  pomaganje asnicima odgovornim za sigurnosnu zatitu broda pri utvrivanju identiteta osoba koje trae pristup na brod.

  lanak 34.

  Prilikom najave uplovljavanja broda u luku, brod je duan dostaviti nadlenoj organizacijskoj jedinici Ministarstva sljedee informacije:

  1. podatke o Meunarodnoj svjedodbi o sigurnosnoj zatiti broda (datum valjanosti svjedodbe, naziv tijela koje ju je izdalo),

  2. stupanj sigurnosne zatite na kojem se brod nalazi,

 • 3. stupanj sigurnosne zatite na kojem se brod nalazio u prethodnih deset luka,

  4. o posebnim i dodatnim mjerama sigurnosne zatite koje je brod poduzeo u prethodnih deset luka,

  5. o postupcima sigurnosne zatite poduzetim prilikom komunikacije broda s drugim brodom, a za vrijeme posljednjih deset pristajanja u luke,

  6. o drugim dodatnim obavijestima koje se odnose na sigurnosnu zatitu, osim pojedinosti iz plana sigurnosne zatite broda.

  Brod je duan dostaviti informacije iz stavka 1. ovoga lanka najkasnije 24 sata prije namjeravanog uplovljavanja broda u luku, odnosno ako putovanje traje krae od 24 sata, neposredno po isplovljavanju iz prethodne luke ili ako luka uplovljavanja nije poznata ili se promijeni tijekom putovanja, im ista postane poznata.

  Brod je duan uvati informacije iz stavka 1. ovoga lanka najmanje za deset posljednjih uplovljavanja u luke.

  lanak 35.

  Ako na temelju analize dostavljenih informacija iz lanka 34. ovoga Zakona, ili zbog izostanka informacija, uprava nadlena za sigurnosnu zatitu ima osnovanu sumnju vjerovati da brod koji namjerava uploviti u luku ne udovoljava odredbama ovoga Zakona i posebnim mjerama sigurnosne zatite SOLAS Konvencije, sluba za upravljanje i nadzor pomorskog prometa e zatraiti od broda dopunu informacija ili ispravak nedostataka.

  Ako brod iz stavka 1. ovoga lanka ne dostavi traene podatke ili ne ispravi nedostatke ili Ministarstvo ima osnovanu sumnju vjerovati da brod ne udovoljava odredbama ovoga Zakona i posebnim mjerama sigurnosne zatite SOLAS Konvencije, nadlena organizacijska jedinica Ministarstva e poduzeti jednu ili vie sljedeih mjera i aktivnosti:

  zahtijevati, kada je to mogue, ispravljanje nedostataka prije uplovljavanja u luku

  naloiti brodu da uplovi u odreenu luku ili drugo odgovarajue podruje u unutarnjim morskim vodama ili teritorijalnom moru Republike Hrvatske koje odredi nadlena organizacijska jedinica Ministarstva

  ako se brod ve nalazi u teritorijalnom moru ili u unutarnjim morskim vodama Republike Hrvatske, provesti inspekcijski nadzor broda

  zabraniti brodu uplovljavanje.

  Mjera zabrane uplovljavanja broda ili izgona bit e izreena samo ako postoji osnovana sumnja da brod predstavlja neposrednu prijetnju sigurnosti ili sigurnosnoj zatiti ljudi, brodova ili druge imovine, te da se ta opasnost ne moe odgovarajue otkloniti drugim mjerama.

 • Nadlena organizacijska jedinica Ministarstva e o namjeri poduzimanja mjera i aktivnosti iz stavka 2. ovoga lanka izvijestiti zapovjednika broda.

  Ministarstvo e o poduzetim mjerama i aktivnostima obavijestiti nadleno tijelo drave zastave broda, te kada je primjenjivo, priznatu organizaciju koja je izdala brodu Svjedodbu o sigurnosnoj zatiti broda.

  Kada se brodu zabrani uplovljavanje ili se donese mjera izgona iz luke, tijelo iz stavka 4. ovoga lanka izvijestit e nadlene vlasti sljedee luke uplovljavanja broda, kada je ona poznata, te druge zainteresirane obalne drave, sukladno Smjernicama Meunarodne pomorske organizacije.

  lanak 36.

  Od obveze izvjeivanja sukladno lanku 34. ovoga Zakona izuzeti su brodovi u linijskom prometu, ako su ispunjeni sljedei uvjeti:

  1. kompanija odrava i dostavlja listu brodova koji plove na odreenoj liniji nadlenom tijelu za sigurnosnu zatitu i lukim upravama luka u koje brod uplovljava;

  2. kompanija raspolae informacijama iz lanka 34. ovoga Zakona za svaki brod, te ima uspostavljenu slubu koja radi 24 sata i koja je duna na zahtjev nadlenog tijela za sigurnosnu zatitu, bez odgaanja dostaviti traene podatke.

  Izuzee iz stavka 1. ovoga lanka moe se primijeniti i na meunarodni linijski prijevoz izmeu luka u Republici Hrvatskoj i luka u dravi lanici Europske unije.

  Ministarstvo e u razdobljima ne duljim od dvije godine provjeravati udovoljavanje uvjetima iz stavka 1. ovoga lanka.

  Ukoliko Ministarstvo utvrdi da kompanija ne udovoljava zahtjevima iz stavka 1.ovoga lanka ukinut e pravo na izuzee.

  Nadleno tijelo za sigurnosnu zatitu vodi listu brodova i kompanija na koje se odnosi izuzee iz stavka 1. ovoga lanka, te je dostavlja Europskoj komisiji i zainteresiranim dravama lanicama.

  Dio 6. POSTUPAK U SLUAJU SIGURNOSNE PRIJETNJE

  lanak 37.

  Za prijem obavijesti o postojanju sigurnosne prijetnje ili opasnosti koju brod moe odaslati koritenjem brodskog sustava uzbunjivanja odgovorna je sluba nadzora i upravljanja pomorskim prometom, te organizacija odgovorna za rad pomorskoga komunikacijskog sustava.

 • O prijemu obavijesti o postojanju sigurnosne prijetnje organizacija odgovorna za rad pomorskog komunikacijskog sustava duna je u to kraem roku izvijestiti slubu nadzora i upravljanja pomorskim prometom.

  U sluaju prijama obavijesti o postojanju sigurnosne prijetnje sluba nadzora i upravljanja pomorskim prometom duna je izvijestiti ovlatenu osobu Uprave nadlene za sigurnosnu zatitu, operativno-komunikacijski centar ministarstva nadlenog za unutarnje poslove, Obalnu strau, te ministarstvo nadleno za vanjske poslove.

  O poduzetim mjerama i postupcima u sluaju prijema obavijesti o postojanju sigurnosne prijetnje brodu ovlatena osoba ministarstva nadlenog za unutarnje poslove duna je pravodobno izvijestiti slubu nadzora i upravljanja pomorskim prometom, upravu nadlenu za sigurnosnu zatitu, Obalnu strau i ministarstvo nadleno za vanjske poslove.

  Ukoliko se brod iz stavka 1. ovoga lanka nalazi u podruju unutarnjih morskih voda ili teritorijalnog mora Republike Hrvatske, sluba nadzora i upravljanja pomorskim prometom izvijestit e nadlenu luku kapetaniju, a ako se brod nalazi na podruju luke ili namjerava uploviti u luku i osobu odgovornu za sigurnosnu zatitu luke.

  lanak 38.

  U sluaju prijema obavijesti o postojanju sigurnosne prijetnje bilo kojoj luci na podruju Republike Hrvatske, Ministarstvo je duno izvijestiti tijelo nadleno za utvrivanje stupnja sigurnosne zatite i operativno-komunikacijski centar ministarstva nadlenog za unutarnje poslova ili nadlene policijske uprave.

  O poduzetim mjerama i postupcima u sluaju postojanja sigurnosne prijetnje ovlatena osoba ministarstva nadlenog za unutarnje poslove duna je pravodobno izvijestiti slubu nadzora i upravljanja pomorskim prometom i upravu nadlenu za sigurnosnu zatitu.

  Sluba nadzora i upravljanja pomorskim prometom duna je informaciju iz stavka 1. ovoga lanka pravodobno proslijediti:

  lukom kapetanu nadlene luke kapetanije

  osobi odgovornoj za sigurnosnu zatitu luke

  zapovjedniku broda ili brodova, ako je prijetnji izloen jedan ili vie brodova

  svim drugim slubama, ustanovama ili osobama ija pomo pri otklanjanju prijetnje ili njezinih posljedica moe biti potrebna.

  Dio 7. SVJEDODBE, OSPOSOBLJAVANJE ZA POSLOVE SIGURNOSNE ZATITE, VJEBE

  lanak 39.

 • asnik odgovoran za sigurnosnu zatitu broda, osoba odgovorna za sigurnosnu zatitu u kompaniji i osoba odgovorna za sigurnosnu zatitu luke moraju imati ovlatenje kojim potvruju svoju osposobljenost za obavljanje poslova i zadaa utvrenih ovim Zakonom.

  lanak 40.

  Svi asnici i ostali lanovi posade moraju u roku od 7 dana od dana ukrcaja na brod biti upoznati s osnovnim dunostima sukladno planu sigurnosne zatite broda te posebice:

  1. sa znaenjem i zahtjevima koji proizlaze iz razliitih stupnjeva sigurnosne zatite,

  2. osnovnim postupcima u sluaju opasnosti ili u izvanrednim okolnostima,

  3. prepoznavanjem i otkrivanjem oruja, opasnih tvari i naprava,

  4. prepoznavanjem osobina i uobiajena ponaanja osoba koje bi mogle ugroziti sigurnost i

  5. postupcima i nainima koji se koriste da bi se osujetile mjere zatite.

  lanak 41.

  Sve osobe koje provode inspekcijski nadzor nad provedbom odredaba ovoga Zakona, te druge osobe koje su ovlatene obavljati odreene poslove sukladno odredbama ovoga Zakona ime dolaze u doticaj s povjerljivim informacijama moraju biti odgovarajue ovlatene sukladno odredbama posebnog propisa.

  lanak 42.

  Radi provjere primjene plana sigurnosne zatite broda najmanje jedanput u tri mjeseca mora biti provedena vjeba provjere pojedinih mjera sigurnosne zatite, sukladno odredbama plana sigurnosne zatite broda.

  Ako je vie od 25% lanova posade broda bilo zamijenjeno s lanovima posade koji nisu prethodno sudjelovali u vjebi iz stavka 1. ovoga lanka na tom brodu tijekom posljednja tri mjeseca, vjebu treba provesti najkasnije 7 dana nakon zamjene.

  U cilju pouzdane primjene plana sigurnosne zatite broda u cijelosti najmanje jedanput godinje mora biti provedena opa vjeba svih ili veeg broja mjera utvrenih planom sigurnosne zatite broda.

  U sklopu ope vjebe obvezno je testiranje brodskih ureaja za uzbunjivanje u sluaju sigurnosne prijetnje.

  Izmeu dviju opih vjebi ne smije proi vie od 18 mjeseci.

 • O provedenim vjebama provjere i opim vjebama asnik odgovoran za sigurnosnu zatitu broda duan je voditi zapise na hrvatskom jeziku i latininom pismu kao i na engleskom jeziku.

  lanak 43.

  Radi provjere primjene plana sigurnosne zatite luke najmanje jedanput u tri mjeseca mora biti provedena vjeba provjere sposobnosti pravodobne primjene pojedine mjere ili postupka utvrenog planom sigurnosne zatite luke.

  Uzastopnim vjebama provjere moraju biti obuhvaene sve mjere i postupci utvreni planom sigurnosne zatite luke, osim mjera i postupaka ija provjera nije primjerena.

  Radi provjere primjene plana sigurnosne zatite luke najmanje jedanput godinje mora biti provedena opa vjeba kojom su obuhvaene sve ili veina mjera utvrenih planom sigurnosne zatite luke, te uz sudjelovanje svih ili veine osoba koje imaju zaduenja u pogledu sigurnosne zatite.

  Izmeu dviju opih vjebi ne smije proi vie od 18 mjeseci.

  Iznimno od odredbe stavka 3. i 4. ovoga lanka luka uprava ili koncesionar u luci iz lanka 3. stavka 2. i 4. ovoga Zakona moe planom sigurnosne zatite, uz suglasnost uprave nadlene za sigurnosnu zatitu odrediti i drugaiju dinamiku odvijanja vjebi vodei rauna o procjeni sigurnosne zatite, intenzitetu prometa, kapacitetu luke i drugim okolnostima bitnim za sigurnosnu zatitu.

  O provedenim vjebama provjere i opim vjebama asnik odgovoran za sigurnosnu zatitu luke duan je voditi zapise na hrvatskom jeziku i latininom pismu, kao i na engleskom jeziku.

  Dio 8. INSPEKCIJSKI NADZOR

  lanak 44.

  Nadzor nad primjenom odgovarajuih odredbi SOLAS Konvencije, ISPS Pravilnika i ovoga Zakona u odnosu na brodove, kompanije i priznate organizacije obavljaju inspektori sigurnosti plovidbe lukih kapetanija i Ministarstva i drugi ovlateni djelatnici Ministarstva.

  Inspekcijski pregled broda moe biti osnovni ili detaljni.

  Ako prilikom osnovnoga inspekcijskog pregleda inspektor sigurnosti plovidbe utvrdi da brod nema valjane svjedodbe izdane sukladno odnosnim odredbama SOLAS Konvencije ili postoji sumnja da brod ne udovoljava odnosnim odredbama SOLAS Konvencije, ISPS Pravilnika ili ovoga Zakona inspektor sigurnosti plovidbe moe pristupiti detaljnom

 • inspekcijskom pregledu te zabraniti brodu isplovljenje ili poduzeti koju drugu mjeru utvrenu posebnim propisom.

  Inspektori sigurnosti plovidbe nisu ovlateni pregledavati planove sigurnosne zatite broda.

  Iznimno, ako postoji osnovana sumnja da brod ne udovoljava zahtjevima SOLAS Konvencije i Dijela A ISPS Pravilnika, te ako je jedini nain utvrivanja nedostataka ili njihovog otklanjanja pregled plana sigurnosne zatite broda, ogranieni pristup do pojedinih odjeljaka koji se odnose na uoene neusklaenosti je iznimno doputen, uz suglasnost nadlene vlasti drave iju zastavu brod vije ili zapovjednika odnosnog broda.

  Nain i postupke obavljanja inspekcijskog pregleda propisat e ministar.

  lanak 45.

  Nadzor nad primjenom odgovarajuih odredbi SOLAS Konvencije, ISPS Pravilnika i ovoga Zakona u lukama obavljaju inspektori sigurnosti plovidbe lukih kapetanija i Ministarstva i drugi ovlateni slubenici Ministarstva i ovlateni slubenici Ministarstva unutarnjih poslova.

  Ako se prilikom inspekcijskog pregleda utvrdi da luka ne udovoljava odredbama ovog Zakona, podzakonskih propisa donesenih na temelju Zakona, SOLAS Konvencije ili ISPS Pravilnika, inspektor ili drugi ovlateni slubenik moe izdati ili poduzeti jednu ili vie slijedeih mjera:

  naloiti ispravak nedostataka

  privremeno zabraniti uplovljavanje brodova u luku ili pojedino luko operativno podruje

  poduzeti drugu mjeru predvienu posebnim propisom.

  Nain i postupke obavljanja inspekcijskog nadzora propisat e ministar.

  Dio 9. POMORSKI PREKRAJI

  lanak 46.

  Povreda odredaba ovoga Zakona je pomorski prekraj.

  Postupak o pomorskim prekrajima vodi se sukladno odredbama Zakona o prekrajima.

  Pomorske prekraje iz stavka 1. ovoga lanka vode u prvom stupnju Vijea za prekraje lukih kapetanija.

  lanak 47.

 • Novanom kaznom u iznosu od 20.000,00 do 100.000,00 kuna kaznit e se za pomorski prekraj kompanija ako:

  1) ne postupi sukladno lanku 23. ovoga Zakona,

  2) ne izradi procjenu sigurnosne zatite broda (lanak 12.),

  3) ne izradi plan sigurnosne zatite broda (lanak 13.),

  4) ne postupi sukladno nalogu inspekcije (lanak 44.).

  Za pomorski prekraj iz stavka 1. ovoga lanka novanom kaznom u iznosu od 2.000,00 do 10.000,00 kuna kaznit e se odgovorna osoba u pravnoj osobi, kao i fizika osoba.

  lanak 48.

  Novanom kaznom u iznosu od 2.000,00 do 10.000,00 kuna kaznit e se za pomorski prekraj osoba odgovorna za sigurnosnu zatitu kompanije ako ne obavlja poslove sukladno odredbi lanka 24. ovoga Zakona.

  lanak 49.

  Novanom kaznom u iznosu od 20.000,00 do 100.000,00 kuna kaznit e se za pomorski prekraj luka uprava, ili koncesionar luke posebne namjene ako:

  1) ne osnuje slubu za sigurnosnu zatitu ili ne imenuje osobu odgovornu za sigurnosnu zatitu luke (lanak 25.),

  2) ne osigura izradu procjene sigurnosne zatite luke (lanak 26.),

  3) ne osigura izradu plana sigurnosne zatite luke (lanak 27.),

  4) ne postupa sukladno planu sigurnosne zatite (lanak 29.),

  5) ne postupa po nalogu inspekcije (lanak 45.),

  6) ne postupa sukladno lanku 28. ovoga Zakona.

  Za pomorski prekraj iz stavka 1. ovoga lanka novanom kaznom u iznosu od 2.000,00 do 10.000,00 kuna kaznit e se odgovorna osoba u pravnoj osobi i fizika osoba.

  lanak 50.

  Novanom kaznom u iznosu od 2.000,00 do 10.000,00 kuna kaznit e se za pomorski prekraj osoba odgovorna za sigurnosnu zatitu luke ako ne obavlja poslove sukladno odredbi lanka 33. ovoga Zakona.

  lanak 51.

 • Novanom kaznom u iznosu od 7.000,00 do 30.000,00 kuna kaznit e se za pomorski prekraj zapovjednik broda:

  ako ne dostavi ili ne dostavi pravodobno informacije nadlenim tijelima (lanak 34.),

  ako ne postupi sukladno nalogu inspekcije (lanak 44.),

  ako ne postupa sukladno planu sigurnosne zatite broda (lanak 15.),

  ako ne postupi sukladno nalogu nadlenog tijela (lanak 35.).

  lanak 52.

  Novanom kaznom u iznosu od 2.000,00 do 10.000,00 kuna kaznit e se za pomorski prekraj asnik odgovoran za sigurnosnu zatitu broda ako ne postupa sukladno dunostima i ovlastima utvrenim Tehnikim pravilima prema odredbama lanka 11. ovoga Zakona.

  lanak 53.

  Novanom kaznom u iznosu od 2.000,00 do10.000,00 kuna kaznit e se za pomorski prekraj zapovjednik broda, ukoliko:

  1) postupi suprotno odredbi lanka 16. ovoga Zakona,

  2) ne izvijesti luku kapetaniju, odnosno nadlenu vlast strane luke u sluaju primjene privremenih mjera sigurnosne zatite (lanak 17. stavak 3.),

  3) ne vodi zapise na brodu (lanak 18.).

  lanak 54.

  Novanom kaznom u iznosu od 1.000,00 do 7.000,00 kuna kaznit e se za pomorski prekraj asnik ili drugi lan posade ako ne postupa sukladno planu sigurnosne zatite broda (lanak 15.).

  lanak 55.

  Novanom kaznom u iznosu od 1.000,00 do 7.000,00 kuna kaznit e se za pomorski prekraj osoba koja stalno ili povremeno obavlja odreenu djelatnosti te se privremeno zadrava na podruju luke ako:

  boravi na podruju luke bez identifikacijske iskaznice te u vrijeme i na podruju koje nije odreeno identifikacijskom iskaznicom (lanak 28. stavak 1.)

  koristi se tuom ili krivotvorenom identifikacijskom iskaznicom (lanak 28. stavak 1.)

 • na vidnom mjestu sa sobom ne nosi identifikacijsku iskaznicu te upravlja vozilom za koje na vidnom mjestu nije istaknuta identifikacijska iskaznica za vozilo (lanak 28 stavak 3.).

  Dio 10. PRIJELAZNE I ZAVRNE ODREDBE

  lanak 56.

  Ministar e u roku od dvije godine od dana stupanja na snagu ovoga Zakona donijeti propise:

  o izobrazbi i svjedodbama o osposobljenosti osoba odgovornih za sigurnosnu zatitu

  o nainu i postupcima obavljanja inspekcijskog pregleda brodova i luka.

  Ministar e u roku od 6 mjeseci od dana stupanja na snagu ovoga Zakona propisati standardne operativne postupke za provedbu ovoga Zakona u dijelu iz nadlenosti Ministarstva.

  lanak 57.

  Ministar nadlean za unutarnje poslove e u roku ne duljem od godinu dana od dana stupanja na snagu ovoga Zakona provesti procjenu rizika iz lanka 3. ovoga Zakona.

  lanak 58.

  Ministar e u roku od est mjeseci od dana stupanja na snagu ovoga Zakona provesti klasifikacijski postupak, te utvrditi stupanj tajnosti u odnosu na podatke sadrane u dokumentima koji se donose sukladno odredbama ovoga Zakona.

  Postupak iz stavka 1. ovoga lanka provodi se sukladno posebnom propisu.

  lanak 59.

  Luke uprave i koncesionari luka posebne namjene, odnosno upan duni su osnovati slubu iz lanka 23. ovoga Zakona, u roku od godine dana od dana stupanja na snagu ovoga Zakona.

  Luke uprave i koncesionari luka posebne namjene dune su osigurati izdavanje identifikacijskih iskaznica iz lanka 28. ovoga Zakona, u roku ne duljem od godine dana od dana stupanja na snagu ovoga Zakona.

  lanak 60.

  Do osnivanja slube nadzora i upravljanja pomorskim prometom Ministarstva, poslove slube utvrene ovim Zakonom obavlja Nacionalna sredinjica za traganje i spaavanje na moru.

 • lanak 61.

  Do donoenja propisa iz lanka 56. ostaju na snazi Pravilnik o inspekcijskom nazoru sigurnosti plovidbe (Narodne novine 127/05. i 38/08.) i Pravilnik o zvanjima i svjedodbama o osposobljenosti pomoraca (Narodne novine br. 50/07., 62/09. i 73/09.).

  lanak 62.

  Do dana pristupanja Republike Hrvatske Europskoj uniji poslove priznate organizacije obavlja Hrvatski registar brodova, uz uvjet udovoljavanja zahtjevima iz Priloga 1. ovoga Zakona.

  lanak 63.

  Stupanjem na snagu ovoga Zakona ostaju na snazi sva ovlatenja, procjene i planovi sigurnosne zatite doneseni na temelju Zakona o sigurnosnoj zatiti trgovakih brodova i luka otvorenih za meunarodni promet (Narodne novine br. 48/04.), do roka njihova vaenja.

  lanak 64.

  Stupanjem na snagu ovoga Zakona prestaje vaiti Zakon o sigurnosnoj zatiti trgovakih brodova i luka otvorenih za meunarodni promet (Narodne novine br. 48/04.).

  lanak 65.

  Ovaj Zakon stupa na snagu osmoga dana od dana objave u Narodnim novinama, osim odredaba lanka 5. stavka 4., lanka 6. stavka 3., lanka 7. stavka 4. i 5. i lanka 36. stavka 5. koje stupaju na snagu na dan pristupanja Republike Hrvatske Europskoj uniji i odredbe lanka 41. ovoga Zakona koja stupa na snagu 1. sijenja 2012.

  Klasa: 342-25/09-01/01 Zagreb, 2. listopada 2009.

  HRVATSKI SABOR

  Predsjednik Hrvatskoga sabora

  Luka Bebi, v. r.

  PRILOG 1.

  A) OBVEZNI UVJETI KOJE MORAJU ISPUNJAVATI PRIZNATE ORGANIZACIJE ZA SIGURNOSNU ZATITU BRODA

  Priznata organizacija za sigurnosnu zatitu brodova mora udovoljavati sljedeim uvjetima:

 • raspolagati poslovnim prostorom primjerenom broju zaposlenih djelatnika

  biti struna u poslovima koji se odnose na sigurnosnu zatitu brodova

  poznavanje poslovanja broda, ukljuujui znanje o projektiranju i gradnji brodova

  sposobnost procjene sigurnosne prijetnje za brod

  sposobnost odravanja i unapreenja strunosti svojih zaposlenika

  sposobnost praenja pouzdanosti svojih zaposlenika

  sposobnost uspostave i primjene mjera sprjeavanja nedoputenog pristupa do klasificiranih podataka

  poznavanje zahtjeva poglavlja XI-2 SOLAS Konvencije i ISPS Pravilnika te propisa koji se odnose na sigurnosnu zatitu ljudi i imovine

  poznavanje sigurnosnog stanja u Republici Hrvatskoj i izvan nje u pogledu moguih prijetnji sigurnosti ljudi i imovine na podruju Republike Hrvatske

  poznavanje oruja, opasnih tvari i naprava koje mogu biti koritene kao sredstvo prijetnje ljudima i imovini

  poznavanje, na nediskriminirajuoj osnovi, uobiajenih osobina i ponaanja osoba koje bi mogle ugroziti sigurnost ljudi i imovine

  poznavanje naina umanjivanja djelotvornosti mjera sigurnosne zatite i poznavanje vrsta, naina koritenja, prednosti i nedostataka sigurnosne opreme nadzornih sustava.

  B) OBVEZNI UVJETI KOJE MORAJU ISPUNJAVATI PRIZNATE ORGANIZACIJE ZA SIGURNOSNU ZATITU LUKA

  Priznata organizacija za sigurnosnu zatitu luka mora udovoljavati sljedeim uvjetima:

  raspolagati poslovnim prostorom primjerenom broju zaposlenih djelatnika

  biti struna u poslovima koji se odnose na sigurnosnu zatitu luka

  poznavati luke djelatnosti, te projektiranje i izgradnju luka

  primjereno znanje o drugim sigurnosno relevantnim injenicama od znaaja za sigurnosnu zatitu luka

  sposobnost procjene sigurnosne prijetnje lukama

  sposobnost uspostave i primjene mjera sprjeavanja nedoputenog pristupa do klasificiranih podataka

 • poznavanje zahtjeva poglavlja XI-2 SOLAS Konvencije i ISPS Pravilnika te propisa koji se odnose na sigurnosnu zatitu ljudi i imovine

  poznavanje sigurnosnog stanja u Republici Hrvatskoj i izvan nje u pogledu moguih prijetnji sigurnosti ljudi i imovine na podruju Republike Hrvatske

  poznavanje oruja, opasnih tvari i naprava koje mogu biti koritene kao sredstvo prijetnje ljudima i imovini

  poznavanje, na nediskriminirajuoj osnovi, uobiajenih osobina i ponaanja osoba koje bi mogle ugroziti sigurnost ljudi i imovine

  poznavanje naina umanjivanja djelotvornosti mjera sigurnosne zatite i poznavanje vrsta, naina koritenja, prednosti i nedostataka sigurnosne opreme nadzornih sustava

  sposobnost odravanja i unapreenja strunosti svojih zaposlenika

  sposobnost praenja pouzdanosti svojih zaposlenika.

  PRILOG 2.

  OBRAZAC DEKLARACIJE O SIGURNOSNOJ ZATITI

  DECLARATION OF SECURITY

  Deklaracija o sigurnosnoj zatiti

  Name of Ship:

  Ime broda:

  Port of Registry:

  Luka upisa:

  IMO Number:

  IMO broj:

  Name of Port Facility:

  Ime luke:

  This Declaration of Security is valid from .......................... until ........................... for the following activities

  Ova Deklaracija o sigurnosnoj zatiti vrijedi od .................................................... do .................................., za sljedee djelatnosti:

 • ...................................................................

  (list the activities with relevant details)

  (navesti djelatnosti s odnosnim pojedinostima)

  under the following security levels

  Za slijedee stupnjeve sigurnosne zatite

  Security level(s) for the skip:

  Stupanj ili stupnjevi sigurnosne zatite za brod:

  Security level(s) for the port facility:

  Stupanj ili stupnjevi sigurnosne zatite za luku:

  The port facility and ship agree to the following security measures and responsibilities

  to ensure compliance with the requirements of Part A of the International Code for the

  Security of Ships and of Port Facilities.

  Luka i brod suglasni su o sljedeim mjerama sigurnosne zatite i odgovornosti kako bi

  se osigurala suglasnost sa zahtjevima dijela A Meunarodnog Pravilnika o sigurnosnoj

  zatiti brodova i lukih podruja.

  The affixing of the initials of the SSO or PFSO under these columns indicates that the activity will be done, in accordance with relevant approved plan, by

  Unoenje inicijala SSO ili PFSO u donjim

  stupcima oznaava da e djelatnost, u skladu s odobrenim planom, obaviti:

  Activity

  Djelatnost

  The port facility:

  Luka

  The ship:

  Brod

  Ensuring the performance of all security duties

  Osiguranje provedbe svih sigurnosnih dunosti

  Monitoring restricted areas to ensure that only authorized personnel have access

 • Nadzor ogranienih podruja radi osiguranja pristupa samo ovlatenim osobama

  Controlling access to the port facility

  Nadzor pristupa u luko podruje

  Controlling access to the ship

  Nadzor pristupa na brod

  Monitoring of the port facility, including berthing areas and areas surrounding the ship

  Nadzor lukog podruja, ukljuujui pristanita i podruje oko broda

  Handling of cargo

  Rukovanje teretom

  Delivery of ship`s stores

  Isporuka brodskih zaliha

  Handling unaccompanied baggage

  Rukovanje nepraenom prtljagom

  Controlling the embarkation of persons and their effects

  Nadzor ukrcaja osoba i njihove prtljage

  Ensuring that security communication is readily available between the ship and port facility

  Osiguranje pripravnosti sigurnosnih komunikacija izmeu broda i luka

  The signatiories to this agreement certify that security measures and arrangements for both the port facility and the ship during the specified activities meet the provisions of chapter XI-2 and Part A of Code that will be implemented in accordance with the provisions already stipulated in their approved plan or the specific arrangements agreed to and set out in the attached annex.

  Potpisnici ove Deklaracije potvruju da su sigurnosne mjere i postupci za oboje, luku i brod, tijekom navedenih djelatnosti u skladu s odredbama poglavlja XI-2 i dijela A Pravilnika te da e biti primijenjeni u skladu s odredbama u njihovim odobrenim planovima ili u skladu s posebnim mjerama dogovorenim i navedenim u prilogu.

 • Dated at .................................. on the .............................................

  Izraeno u dana

  Signed for and on behalf of / Potpisano

  the port facility: / za luku: the ship: / za brod:

  (Signature of the Port Facility Security Officer)

  (Signature of Master or Ship nSecurity Officer)

  Potpis osobe odgovorne za sigurnosnu zatitu luke

  Potpis zapovjednika ili asnika odgovornog za sigurnosnu zatitu broda

  Name and title of person who signed / Ime i prezime te zvanje potpisnika

  Name: / Ime i prezime: Name: / Ime i prezime:

  Title: / Zvanje: Title: / Zvanje:

  Contact details

  Podaci za kontakt

  (to be completed as appropriate)

  (indicate the telephone numbers or the radio channels or frequencies to be used)

  for the port facility:

  za luku:

  for the ship:

  za brod:

  Port facility Master

  Luka Zapovjednik

  Port Facility Security Officer Ship Security Officer

  Osoba odgovorna za sigurnosnu zatitu luke

  asnik odgovoran za sigurnosnu zatitu broda

  Company

  Drutvo

  Company Security Officer

  Osoba odgovorna za sigurnosnu zatitu kompanije

  PRILOG 3.

  OBRAZAC IZJAVE O SUKLADNOSTI LUKE

 • IZJAVA O SUKLADNOSTI LUKE/LUKOG OPERATIVNOG PODRUJA

  STATEMENT OF COMPLIANCE OF A PORT FACILITY

  (Slubeni znak)

  Broj izjave:

  Statement Number

  IZDANO NA TEMELJU ODREDBI ZAKONA O SIGURNOJ ZATITI POMORSKIH BRODOVA I LUKA I DIJELA B MEUNARODNOG PRAVILNIKA O SIGURNOSTI BRODOVA I LUKIH PROSTORA (ISPS PRAVILNIK)

  ISSUED UNDER THE PROVISIONS OF LAW ON SECURITY OF MERCHANT SHIPS AND PORT FACILITIES AAND PART B OF THE INTERNATIONAL CODE FOR THE SECURITY OF SHIPS AND OF PORT FACILITIES (ISPS CODE)

  Vlada Republike Hrvatske

  The Government of the Republic of Croatia

  Luka:

  Name of the Port Facility:

  Adresa:

  Address of the Port Facility:

  Ovim se potvruje da obavljena provjera sukladnosti ove luke/lukog operativnog podruja s odredbama poglavlja XI-2 SOLAS Konvencije i dijela A Meunarodnog Pravilnika o sigurnosti brodova i lukih prostora (ISPS Pravilnik) te da ova luka/luko operativno podruja posluje u skladu s odobrenim Planom sigurnosne zatite luka. Ovaj Plan odobren je za djelatnosti brodova kako slijedi:

  THIS IS TO CERTIFY that the compliance of this port facility with the provisions of chapter XI-2 and part A of the International Code for the Security of Ships and of Port Facilities (ISPS Code) has been verified and that this port facility operates in accordance with the approved Porved Port Facility Seclan. This plan has been approved for the following ships

  Putniki brodovi / Passenger ship

  Vrlo brzi putniki brodovi / Passenger high speed craft

  Vrlo brzi teretni brodovi / Cargo high speed craft

 • Brodovi za prijevoz rasutog tereta / Bulk carrier

  Tankeri za prijevoz ulja / Oil tanker

  Tankeri za prijevoz kemikalija / Chemical tanker

  Brodovi za prijevoz ukapljenog plina / Gas carrier

  Objekte za istraivanje i iskoritavanje podmorja / Mobile offshore Drilling Units

  Teretni brodovi osim prethodno navedenih / Cargo ships other than those referred to above

  Ova izjava vrijedi do , uz uvjet obavljenih pregleda

  (kako je navedeno na poleini).

  This Statement of Compliance is valid until , subject to

  verifications (as indicated overleaf)

  Izdano u

  Issued at

  Datum izdavanja

  Date of issue

  OVJERA PREGLEDA

  ENDORSEMENT FOR VERIFICATIONS

  Vlada Republike Hrvatske je utvrdila da je valjanost Izjave o sukladnosti uvjetovana obavljanjem godinjih pregleda.

  The Government of the Republic of Croatia has established that the avlidity of this Statement of Compliance is subject to mandatory annual verifications.

  Ovim se potvruje da je tijekom pregleda provedenog u skladu s odredbom B/16.62.4 ISPS Pravilnika utvreno da luka posluje u skladu s odnosnim odredbama poglavlja XI-2 SOLAS konvencije i dijela A ISPS Pravilnika.

  THIS IS TO CERTIFY that, during a verification carried out in accordance with paragraph B/16.62.4 of the ISPS Code, the port facility was found to comply with the relevant provisions of chapter XI-2 of the Convention and Part A of the ISPS Code.

 • 1. PREGLED 2. PREGLED

  1st VERIFICATION 2nd VERIFICATION

  Potpis ovlatene Potpis ovlaetene

  osobe: ___________________ osobe: ___________________

  Signature of Signature of

  authorized official authorized official

  Mjesto: __________________ Mjesto: __________________

  Place: Place:

  Datum: __________________ Datum: _________________

  Date: Date:

  3. PREGLED 4. PREGLED

  3rd VERIFICATION 4th VERIFICATION

  Potpis ovlatene Potpis ovlaetene

  osobe: ___________________ osobe: __________________________________

  Signature of authorized official Signature of authorized official

  Mjesto: __________________ Mjesto: __________________

  Place: Place:

  Datum: __________________ Datum: __________________

  Date: Date:

  PRILOG 4.

  OBVEZNI SADRAJ PROCJENE SIGURNOSNE ZATITE LUKE

  1. Cilj i svrha

  2. Temeljne pretpostavke

  2.1. Sigurnosne prijetnje

  2.2. Naela zatite

  3. Objekti

  3.1. Opis objekata i tehnolokih radnih povrina

  3.2. Ocjena osjetljivosti po pojedinim objektima

  3.3. Prijedlog mjera zatite po pojedinim objektima

 • 4. Prometnice

  4.1. Op.1. Opis kopnenih i vodnih ica i putova

  4.2. Ocjena osjetljivosti kopnenih i vodnih prometnica i putova

  5. Osoblje sigurnosti

  5.1. Broj, izobrazba i ustroj rada

  5.2. Ovlasti i nadlenosti

  5.3. Planovi ophodnje

  5.4. Obvezne upute i rutine

  5.5. Oruje i ureaji

  5.6. Raspoloivost dodatnog osoblja

  5.7. Prijedlog mjera unapreenja

  6. Mjere nadzora

  6.1. Nadzor osoba

  6.2. Nadzor robe i stvari

  6.3. Nadzor i evidencija vozila

  7. Mjere zatite

  7.1. Perimetarska zatita

  7.2. Ulazi

  7.3. Zatitni sustavi rasvjete

  7.4. Tehnika zatita

  7.5. Protuprovalna zatita

  7.6. Protupoarna zatita

  7.7. Protudiverzijska zatita

  7.8. Zatita od oneienja

  7.9. Zdravstvena zatita i prva pomo

  7.10. Evakuacija u sluaju nude

  8. Komunikacijski sustav

  8.1. Opis osnovnog komunikacijskog sustava

  8.2. Komunikacije u sluaju sigurnosne prijetnje ili opasnosti s ocjenom osjetljivosti

  8.3. Prijedlog mjera unapreivanja komunikacijskog sustava

  9. Zakljuak s prijedlogom protumjera

 • 9.1. Saetak s opisom postupka procjene

  9.2. Opis sigurnosnih propusta utvrenih procjenom sigurnosne zatite

  9.3. Opis protumjera koje e se koristiti za otklon pojedinog propusta

  PRILOG 5.

  OBVEZNI SADRAJ PLANA SIGURNOSNE ZATITE LUKE

  1. Uvod

  1.1. Cilj

  1.2. Temeljne pretpostavke

  2. Luka

  2.1. Opis podruja luke s pristanitima

  2.2. Ekonomska obiljeja luke

  2.3. Organizacijski ustroj luke

  2.4. Nacrti i snimke luke

  3. Osobe odgovorne za sigurnost luke

  3.1. Dunost, ime i nain stupanja u vezu

  3.2. Dunosti, odgovornosti i obveze

  4. Odravanje, izmjena i dopuna plana sigurnosti luke

  4.1. Obveza i postupak povremenog pregleda

  4.2. Mjere zatite plana sigurnosti luke od neovlatenog pristupa

  5. Sustav komunikacija

  5.1. Unutranje komunikacije

  5.2. Komunikacija s brodovima u luci i na sidritu

  5.3. Komunikacija s drugim nadlenim slubama

  6. Procjena sigurnosne zatite luke

  6.1. Djelatnosti izloene sigurnosnim prijetnjama

  6.2. Naini ugroavanja sigurnosti

  6.3. Ralamba povredivosti i posljedica

  6.4. Ocjena sigurnosnih prijetnji s mjerama sprjeavanja

  7. Sigurnosni postupci

 • 7.1. Stupanj sigurnosne zatite 1

  7.2. Stupanj sigurnosne zatite 2

  7.3. Stupanj sigurnosne zatite 3

  8. Postupak u sluaju povrede ili prijetnje sigurnosti broda

  9. Postupci u sluaju prihvata broda na koji se ne primjenjuju odredbe konvencije SOLAS XI-2

  10. Postupci u sluaju pojedinih povreda sigurnosti

  10.1. Neovlateno osoblje na podruju luke

  10.2. Neovlateno /ilegalno parkirana/ naputena vozila u ili blizu objekta

  10.3. Plovila neovlateno usidrena ili privezana uz obalu

  10.4. Prijetnja eksplozivnom napravom

  10.5. Sumnjivo ponaanje ili djelatnosti osoba

  10.6. Nestanak energije/svjetla

  10.7. Otkrivanje neprijavljenog ili sumnjivog paketa

  11. Uvjeti i nain izdavanja Deklaracije o sigurnosti

  12. Uvjebavanje

  Posebne napomene:

  Luka moe bez prethodne suglasnosti Ministarstva izmijeniti podatke iz toke 2., 3. i 5. Plana. Pri tome je duna o izvrenoj promjeni izvijestiti Ministarstvo.

  Plan sigurnosne zatite ne mora nuno slijediti ustroj plana iz ovoga priloga, no mora sadravati sve toke navedene u ovom prilogu.

  Postupci obuhvaeni poglavljem 7. Sigurnosni postupci moraju, za svaki stupanj sigurnosne zatite, obuhvaati najmanje postupke koji se odnose na:

  1. pristup na luki prostor;

  2. ograniena podruja na lukom prostoru;

  3. rukovanje teretom;

  4. isporuku brodskih zaliha;

  5. rukovanje neplaenom prtljagom; i

  6. motrenje sigurnosti lukog prostora.

 • IZMJENE I DOPUNE ZAKONA:

  NN 124/09

  NN 59/12