pravila za statutarnu certifikaciju pomorskih brodova, pregra‘ivanje

 • View
  216

 • Download
  1

Embed Size (px)

Text of pravila za statutarnu certifikaciju pomorskih brodova, pregra‘ivanje

 • STRANICA 106 BROJ 54 UTORAK, 19. SVIBNJA 2015.NARODNE NOVINESLUBENI LIST REPUBLIKE HR VA TSKE

  PRILOG XIV.

  SUSTAV UZBUNJIVANJA BRODSKE ZATITE14.1 Sustav uzbunjivanja brodske zatite (u daljnjem tekstu su-stav) je predvien za brod radi odailjanja sigurnosne uzbune na kopno da se obavijesti nadlenu vlast da na brodu postoji opasnost za njegovu sigurnost ili da je sigurnost broda ugroena. To obuhvaa najmanje dvije toke aktiviranja od kojih je jedna na zapovjedni-kom mostu. One zapoinju odailjanje brodske sigurnosne uzbune. Sustav je napravljen da se na brodu osigura prikriveno aktiviranje koje e javiti o uzbuni nadlenoj vlasti na obali, a nee uzbuniti brod ili druge brodove.14.2 Kako zahtijeva Uprava, ovlatene vlasti kada prime znak uz-bune obavijestit e vlast koja je odgovorna za pomorsku sigurnost unutar te Uprave, obalne drave u ijoj blizini brod tada plovi ili druge Vlade ugovornice.14.3 Postupci za uporabu sustava i mjesta aktiviranja navedeni su u brodskom sigurnosnom planu, odobrenom od strane Uprave.14.4 Sustav moe koristiti radioopremu koja je propisana s ovim dijelom Pravila, druge radio sustave koji su namijenjeni za ope ko-munikacije ili posebne radio sustave.14.5 Pored udovoljavanja opim zahtjevima navedenim u 5.1, sustav mora udovoljavati sljedeim zahtjevima.14.6 Radio sustav koji se primjenjuje za sustav mora udovoljavati odgovarajuim meunarodnim normama.14.7 Ako se sustav napaja iz glavnog izvora elektrine energije on bi se morao dodatno napajati i iz alternativnog izvora energije.14.8 Toke aktiviranja moraju se moi upotrijebiti na zapovjedni-kom mostu i na drugim mjestima. One se moraju zatititi protiv nenamjernog upuivanja. Korisnik ne treba odstranjivati peat ili razbijati bilo koji pokrov ili poklopac u svrhu rada s bilo kojom kontrolom.14.9 Toke aktiviranja moraju upravljati radio sustavom tako da odailjanje sigurnosne uzbune ne zahtijeva nikakvo podeavanje radio sustava, tj. ugaanje kanala, namjetanje moda ili opcija me-nija. Rad toke aktiviranja ne smije proizvesti nikakav alarm ili znak uzbune na brodu.14.10 Rad sustava ne smije ugroziti funkcioniranje GMDSS opreme.14.11 U svakom sluaju, odailjanje koje se upuuje s toaka ak-tiviranja sustava mora ukljuiti jedinstveni kod/identifi kator koji oznauje da uzbuna nije nastala u skladu s GMDSS postupcima za pogibelj. Odailjanje mora obuhvatiti identitet i poloaj broda za-jedno s datumom i vremenom. Odailjanje se mora uputiti obalnoj postaji, i ne smije se uputiti brodskim postajama.14.12 Sustav ako je aktiviran, mora nastaviti odailjati brodsku si-gurnosnu uzbunu dok se ne deaktivira i/ili poniti.14.13 Sustav se mora moi ispitati.

  1046 Na temelju lanka 77. stavka 3. Pomorskog zakonika (Narod-

  ne novine br. 181/2004., 76/2007., 146/2008., 61/2011., 56/2013. i 26/2015) ministar pomorstva, prometa i infrastrukture donosi

  PRAVILAZA STATUTARNU CERTIFIKACIJU POMORSKIH

  BRODOVA, PREGRAIVANJE

  .1 kratke upute za rad;

  .2 datum prestanka valjanosti baterija; i

  .3 sljedei tekst: samo u sluaju nunosti za veze s letjelicom

  13.2 UGRADBENI VHF RADIOTELEFON ZA RAD SA ZRAKOPLOVIMA

  13.2.1 Ureaj mora biti prenosiv i upotrebljiv na licu mjesta za vezu izmeu broda i letjelice za spaavanje.13.2.2 Ureaj mora imati najmanje:.1 odailja i prijemnik;.2 antenu koja moe biti uvrena na opremu ili postavljena od-

  vojeno; i.3 mikrofon s tipkom za odailjanje i zvunik13.2.3 Ureaj mora biti:.1 takav da njime moe rukovati osoblje koje nije obueno za ko-

  ritenje takvog ureaja;.2 takav da moe raditi u razini buke okoline koja se oekuje na

  brodovima.13.2.4 Radiotelefon mora biti amplitudno moduliran i prikladan za rad na frekvencijama 121,5 MHz i 123,1 MHz.13.2.5 Prekida za ukljuivanje i iskljuivanje mora imati jasni vi-zualni prikaz da je radioureaj ukljuen.13.2.6 Prijemnik mora imati runu kontrolu jaine glasa kojom se moe mijenjati snaga glasa.13.2.7 Biranje frekvencije mora biti lako izvedivo, a frekvencije mo-raju biti jasno vidljive.13.2.8 Ureaj mora poeti s radom u roku od 5 s nakon ukljuivanja.13.2.9 Ureaj ne smije biti oteen djelovanjem otvorenog ili kratko-spojnog kruga na anteni.13.2.10 Snaga vala nositelja mora biti izmeu 50 mW i 1,5 W.13.2.11 Audio izlaz mora biti dovoljan da se uje pri razini buke u okolini koja se oekuje na brodovima.13.2.12 U uvjetima odailjanja, izlaz prijemnika mora biti priguen.13.2.13 Radio ureaj mora se napajati sa glavnog brodskog izvora elektrine energije. Osim toga, mora se omoguiti rad ureaja iz alternativnog izvora elektrine energije.13.2.14 Alternativno, izvor energije moe biti primarna baterija in-tegrirana u ureaj a koju moe zamijeniti korisnik.13.2.15 Primarna baterija mora imati dovoljan kapacitet da se osi-gura 8-satni rad pri najveem optereenju s radnim ciklusom 1 : 9.Ovaj radni ciklus je defi niran kao odailjanje od 6 s, prijem od6 s iznad praga razine otvaranja i prijem od 48 s ispod praga razine otvaranja.13.2.16 Primarne baterije moraju imati rok trajanja najmanje dvije godine kad su uskladitene.13.2.17 Osim opih zahtjeva navedenih u 5.1, sljedee mora biti jasno oznaeno na vanjskom dijelu ureaja:.1 kratke upute za rad;.2 sljedei tekst: samo u sluaju nunosti za veze s letjelicom;.3 ako je primjenjivo, datum isteka valjanosti primarnih baterija.

  mtomicicRectangle

  mtomicicRectangle

 • UTORAK, 19. SVIBNJA 2015. BROJ 54 STRANICA 107 NARODNE NOVINESLUBENI LIST REPUBLIKE HR VA TSKE

  .1 putnike brodove u meunarodnoj plovidbi;

  .2 teretne brodove duljine 80 m i vie;

  .3 tankere za ulje;

  .4 tankere za kemikalije;

  .5 brodove posebne namjene;

  .6 brodove za opskrbu;

  .7 brza plovila;

  .8 ro-ro putnike brodove na koje se primjenjuje Direktiva 2003/25/EZ, kako je izmjenjena i dopunjena.

  1.1.2 Putniki brodovi u nacionalnoj plovidbi na koje se odnosi Di-rektiva 98/18/EZ, kako je izmjenjena i dopunjena, moraju udovolja-vati zahtjevima za pregraivanje navedenim u Direktivi.1.1.3 Za svrhe ovog dijela Pravila teretni brod, bez obzira kada je izgraen, koji je preinaen u putniki brod, razmatrati e se kao putniki brod izgraen na dan poetka takve preinake.1.1.4 Izraz izmjene i preinake znaajnijeg opsega, u smislu pre-graivanja i stabiliteta teretnog broda, znai bilo kakvu promjenu strukture broda kod koje se mijenja postojei stupanj pregraivanja razmatranog broda. Kad je teretni brod podvrgnut takvoj preinaci, Priznatoj organizaciji (u daljnjem tekstu: RO) se mora dokazati da se izraunati odnos A/R za brod nakon preinake nije manji od onog izraunatog za brod prije te preinake. Meutim, za one brodove za koje je A/R prije preinake bio jednak ili vei od jedan, zahtjeva se samo da izraunati A/R nakon preinake ne bude manji od jedan.1.1.5 Svi brodovi na kojima se vre popravci, izmjene, preinake i opremanje s time u vezi, moraju u svakom sluaju i nadalje udovo-ljavati zahtjevima koji su se prethodno primjenjivali na njih. Takvi brodovi, ako su izgraeni prije datuma stupanja na snagu odgo-varajuih toaka Pravila, moraju zadovoljavati zahtjeve tih toaka barem do one razine koju su ispunjavali prije izvedenih popravaka, izmjena, preinaka i naknadnog opremanja. Za popravke, izmjene i preinake znaajnijeg opsega, te za opremanje s tim u vezi, zahtjevi novih toaka ispunjavaju se do razine koja se smatra prihvatljivom i primjenjivom, prema miljenju Ministarstva, na preporuku RO.1.1.6 RO moe, ako zatienost podruja plovidbe i uvjeti same plo-vidbe ine primjenu nekog odreenog zahtjeva ovog dijela Pravila neopravdanim, preporuiti Ministarstvu da izuzuzme brod ili tip broda od primjene tog zahtjeva, ako se radi o brodovima u naci-onalnoj plovidbi.1.1.7 Za brodove na koje se ne odnose zahtjevi ovog dijela Pravila preporuljivo je da se poduzmu sve mjere koje doputa namjena i uvjeti slube, da bi se postigla najbolja svojstva pregraivanja.O primjeni ovog dijela Pravila na nove tipove brodova razmatra se i odluuje u svakom pojedinom sluaju posebno.

  1.2 DEFINICIJE I OBJANJENJADefi nicije i objanjenja koji se odnose na ope nazivlje Pravila, dati su u Pravilima, Dio 1. Opi propisi, Odjeljak 1. Openito.Za svrhe ovog dijela Pravila koriste se sljedee defi nicije:1.2.1 Duljina broda (L) duljina kako je defi nirana u Meunarod-noj konvenciji o teretnim linijama, koja je na snazi.1.2.2 Paluba nadvoa paluba kako je defi nirana u Meunarodnoj konvenciji o teretnim linijama, koja je na snazi.1.2.3 Pramana okomica pramana okomica kako je defi nirana u Meunarodnoj konvenciji o teretnim linijama, koja je na snazi.

  lanak 1.1. Pravila za statutarnu certifi kaciju pomorskih brodova, Pre-

  graivanje, propisuju zahtjeve za pregraivanje i stabilitet u otee-nom stanju brodova hrvatske dravne pripadnosti, a sadre odredbe u skladu sa Dijelovima B, B-1, B-2, B-3 i B-4, Poglavlja II-1, Kon-vencije SOLAS 74 kako su zadnje izmijenjeni i dopunjeni u svezi zahtjeva za pregraivanje i stabilitet u oteenom stanju Rezoluci-jom MSC.325(90), Konvencijom o teretnim linijama, 1966 kako je izmijenjena Protokolom iz 1988, ukljuujui njegove zadnje izmjene usvojene rezolucijom MSC.345(91), Dodatkom I Konvencije MAR-POL 73/78 kako je zadnje izmijenjen i dopunjen u svezi zahtjeva za stabilitet u oteenom stanju rezolucijom MEPC.117(52), drugim neobvezujuim instrumentima Meunarodne pomorske organizaci-je za koje Ministarstvo smatra da im brodovi hrvatske dravnosti pripadnosti moraju udovoljavati u svrhu poveanja sigurnosti te zatite ivota i sprjeavanja oneienja na moru.

  2. Sastavni dio ovih Pravila su prilozi:a) Prilog I: Opi zahtjevib) Prilog II: Pregraivanje i stabilitet u oteenom stanju put-

  nikih i teretnih brodovac) Prilog III: Posebni zahtjevi za stabilitet Ro-Ro putnikih

  brodovad) Prilog IV: Posebni zahtjevi za brodove tipa B sa smanje-

  nim nadvoeme) Prilog V: Zahtjevi za stabilitet u oteenom stanju za bro-

  dove koji prevoze rasute teretef) Prilog VI: Brodovi posebne namjeneg) Prilog VII: Brodov