137
MINISTARSTVO POMORSTVA, PROMETA I INFRASTRUKTURE 2889 Na temelju članka 77. stavka 3. Pomorskog zakonika (»Narodne novine« br. 181/2004, 76/2007, 146/2008, 61/2011 i 56/2013) ministar pomorstva, prometa i infrastrukture donosi PRAVILA ZA STATUTARNU CERTIFIKACIJU POMORSKIH BRODOVA, POMORSKA OPREMA Članak 1. 1. Pravila za statutarnu certifikaciju pomorskih brodova, Pomorska oprema, sukladno odredbama Pomorskog zakonika i Pravilnika o pomorskoj opremi, propisuju postupke ocjene sukladnosti za opremu kojom se opremaju brodovi. 2. Sastavni dio Pravila iz stavka 1. su Odjeljci 1. do 4. i Dodaci I. i II. koji se daju u prilogu. Članak 2. Ova Pravila sadrže odredbe koje su u skladu sa sljedećim aktima Europske unije: – Direktiva Vijeća 96/98/EZ od 20. prosinca 1996. o pomorskoj opremi (SL L 46, 17. 2. 1997., str. 25–56), – Direktiva Komisije 2012/32/EZ od 25. listopada 2012. godine o izmjeni Direktive Vijeća 96/98/EZ o pomorskoj opremi (SL L 312, 10. 11. 2012., str. 1–61). Članak 3. Ova Pravila objavljuju se u »Narodnim novinama« i stupaju na snagu 30. studenoga 2013. godine. Članak 4. Stupanjem na snagu ovih Pravila, prestaju vrijediti PRAVILA ZA STATUTARNU CERTIFIKACIJU POMORSKH BRODOVA – POMORSKA OPREMA iz 2012. godine objavljena u »Narodnim novinama« br. 109/2012. Klasa: 011-01/13-01/197 Urbroj: 530-03-2-1-13-1

MINISTARSTVO POMORSTVA, PROMETA I … za statutarnu certifikaciju... · Pravila za statutarnu certifikaciju pomorskih brodova, Pomorska oprema opreme uključuju odnosne zahtjeve iz

Embed Size (px)

Citation preview

Page 1: MINISTARSTVO POMORSTVA, PROMETA I … za statutarnu certifikaciju... · Pravila za statutarnu certifikaciju pomorskih brodova, Pomorska oprema opreme uključuju odnosne zahtjeve iz

MINISTARSTVO POMORSTVA,PROMETA I INFRASTRUKTURE

2889

Na temelju članka 77. stavka 3. Pomorskog zakonika (»Narodne novine« br. 181/2004,

76/2007, 146/2008, 61/2011 i 56/2013) ministar pomorstva, prometa i infrastrukture

donosi

PRAVILA

ZA STATUTARNU CERTIFIKACIJU POMORSKIHBRODOVA, POMORSKA OPREMA

Članak 1.

1. Pravila za statutarnu certifikaciju pomorskih brodova, Pomorska oprema, sukladno

odredbama Pomorskog zakonika i Pravilnika o pomorskoj opremi, propisuju postupke

ocjene sukladnosti za opremu kojom se opremaju brodovi.

2. Sastavni dio Pravila iz stavka 1. su Odjeljci 1. do 4. i Dodaci I. i II. koji se daju u

prilogu.

Članak 2.

Ova Pravila sadrže odredbe koje su u skladu sa sljedećim aktima Europske unije:

– Direktiva Vijeća 96/98/EZ od 20. prosinca 1996. o pomorskoj opremi (SL L 46, 17.

2. 1997., str. 25–56),

– Direktiva Komisije 2012/32/EZ od 25. listopada 2012. godine o izmjeni Direktive

Vijeća 96/98/EZ o pomorskoj opremi (SL L 312, 10. 11. 2012., str. 1–61).

Članak 3.

Ova Pravila objavljuju se u »Narodnim novinama« i stupaju na snagu 30. studenoga 2013.

godine.

Članak 4.

Stupanjem na snagu ovih Pravila, prestaju vrijediti PRAVILA ZA STATUTARNU

CERTIFIKACIJU POMORSKH BRODOVA – POMORSKA OPREMA iz 2012.

godine objavljena u »Narodnim novinama« br. 109/2012.

Klasa: 011-01/13-01/197

Urbroj: 530-03-2-1-13-1

Page 2: MINISTARSTVO POMORSTVA, PROMETA I … za statutarnu certifikaciju... · Pravila za statutarnu certifikaciju pomorskih brodova, Pomorska oprema opreme uključuju odnosne zahtjeve iz

11/19/13 Sluzbeni list

Zagreb, 28. listopada 2013.

Ministar

dr. sc. Siniša Hajdaš Dončić, v.

r.

Page 3: MINISTARSTVO POMORSTVA, PROMETA I … za statutarnu certifikaciju... · Pravila za statutarnu certifikaciju pomorskih brodova, Pomorska oprema opreme uključuju odnosne zahtjeve iz

PREGLED IZMJENA I DOPUNA U ODNOSU NA IZDANJE 2012.

PRAVILA ZA STATUTARNU CERTIFIKACIJU POMORSKIH BRODOVA POMORSKA OPREMA

Značajnije izmjene u odnosu na Pravila za statutarnu certifikaciju pomorske opreme, izdanje 2012. godine koja čine osnovu za ovo izdanje pravila su zasjenjene. Time nisu obuhvaćene izmjene uslijed pravopisnih, gramatičkih ili tiskar-skih grešaka.

U odnosu na izdanje 2012., temeljem Direktive 2012/32/EU od 25. listopada 2012. godine u cijelosti su izmijenjeni Dodaci I. i II.

Page 4: MINISTARSTVO POMORSTVA, PROMETA I … za statutarnu certifikaciju... · Pravila za statutarnu certifikaciju pomorskih brodova, Pomorska oprema opreme uključuju odnosne zahtjeve iz

Pravila za statutarnu certifikaciju pomorskih brodova, Pomorska oprema opreme uključuju odnosne zahtjeve iz sljedećih propisa:

− Pomorski zakonik Republike Hrvatske (N.N. 181/2004, 76/2007, 146/2008, 61/2011 i 56/2013)

− Pravilnik o pomorskoj opremi (N.N. 3/2008)

− Direktiva Vijeća 96/98/EZ od 20. prosinca 1996., kako je zadnje izmjenjena Direktivom Komisije 2012/32/EU od 25. listopada 2012. godine

Page 5: MINISTARSTVO POMORSTVA, PROMETA I … za statutarnu certifikaciju... · Pravila za statutarnu certifikaciju pomorskih brodova, Pomorska oprema opreme uključuju odnosne zahtjeve iz

Sadržaj:

Odjeljak 1. OPĆENITO odsjek 1. UVOD odsjek 2. PRIMJENA odsjek 3. OBJAŠNJENJA IZRAZA I POJMOVA

Odjeljak 2. POSTUPCI OCJENE SUKLADNOSTI odsjek 1. OPĆENITO odsjek 2. POSTUPAK EC TIPNOG ISPITIVANJA (Modul "B") odsjek 3. OCJENA SUKLADNOSTI S PROTOTIPOM (Modul "C") odsjek 4. OCJENA SUKLADNOSTI KVALITETE U PROIZVODNJI (Modul "D") odsjek 5. OSIGURANJE KVALITETE PROIZVODA (Modul "E") odsjek 6. OCJENA SUKLADNOSTI PROIZVODA (Modul "F") odsjek 7. POJEDINAČNA OCJENA PROIZVODA (Modul "G") odsjek 8. POTPUNO OSIGURANJE KVALITETE (Modul "H") odsjek 9. DEKLARACIJA O SUKLADNOSTI

Odjeljak 3. TEHNIČKA DOKUMENTACIJA

Odjeljak 4. PROVEDBA ISPITIVANJA

Dodatak I OPREMA ZA KOJU U MEĐUNARODNIM DOKUMENTIMA POSTOJE DETALJNE ISPITNE NORME

1. Sredstva za spašavanje 2. Zaštita od onečišćenja mora i zraka 3. Protupožarna zaštita 4. Navigacijska oprema 5. Radio oprema 6. Oprema koja se zahtijeva prema COLREG 72 7. Sigurnosna oprema na brodovima za rasute terete 8. Oprema iz Konvencije SOLAS 74, Poglavlje II-1

Dodatak II OPREMA ZA KOJU U MEĐUNARODNIM DOKUMENTIMA NE POSTOJE DETALJNE ISPITNE NORME

1. Sredstva za spašavanje 2. Zaštita od onečišćenja 3. Protupožarna zaštita 4. Navigacijska oprema 5. Radio oprema 6. Oprema koja se zahtijeva prema COLREG 72 7. Sigurnosna oprema za brodove za rasute terete 8. Oprema iz Konvencije SOLAS 74, Poglavlje II-1

Page 6: MINISTARSTVO POMORSTVA, PROMETA I … za statutarnu certifikaciju... · Pravila za statutarnu certifikaciju pomorskih brodova, Pomorska oprema opreme uključuju odnosne zahtjeve iz

Odjeljak 1. OPĆENITO

Sadržaj: Stranica

1. UVOD ....................................................................................................................................................................... 1

2. PRIMJENA .............................................................................................................................................................. 2

3. OBJAŠNJENJA IZRAZA I POJMOVA .............................................................................................................. 3

Page 7: MINISTARSTVO POMORSTVA, PROMETA I … za statutarnu certifikaciju... · Pravila za statutarnu certifikaciju pomorskih brodova, Pomorska oprema opreme uključuju odnosne zahtjeve iz

1

1. UVOD

1.1 Pravila za statutarnu certifikaciju pomorskih brodova, Pomorska oprema (u daljnjem tekstu: Pravila) sukla-dno odredbama Pomorskog zakonika i Pravilnika o pomorskoj opremi propisuju postupke ocjene sukladnosti za opremu na-vedenu u Dodatku I. ovih Pravila, kojom se, sukladno zahtje-vima međunarodnih konvencija ili iz drugih razloga, brod op-rema i to:

.1 sredstva za spašavanje;

.2 zaštita od onečišćenja mora i zraka;

.3 protupožarna zaštita;

.4 navigacijska oprema;

.5 radio oprema;

.6 oprema koja se zahtijeva prema COLREG 72;

.7 sigurnosna oprema na brodovima za rasute tereta;

.8 oprema iz Konvencije SOLAS 74, Poglav-lje II-1.

1.2 Ova Pravila uključuju zahtjeve direktive Vijeća 96/98/EZ kako je zadnje izmijenjena direktivom Komisije 2012/32/EZ od 25. listopada 2012. u dijelu koji se odnosi na module za ocjenu sukladnosti te popis opreme koja podliježe certifikaciji.

1.3 Odjeljci Pravila dijele se na odsjeke, poglavlja, točke i podtočke koji se označavaju prema decimalnom susta-vu označavanja s najviše šest znamenaka.

Pripadajuće brojčane oznake odjeljaka Pravila naznačene su na zaglavlju stranice.

Pozivanje na određene dijelove teksta vrši se na slijedeći način:

.1 Ako se tekst nalazi u istom odjeljku Pravi-la pozivanje se vrši do razine podtočke (npr. vidi zahtjeve navedene u 4.1.1.1 ovog odjeljka Pravila).

.2 Ako se tekst nalazi u različitom odjeljku Pravila pozivanje se vrši do razine odsjeka (npr. vidi zahtjeve navedene u Pravilima, odjeljak 2., odsjek 4).

Page 8: MINISTARSTVO POMORSTVA, PROMETA I … za statutarnu certifikaciju... · Pravila za statutarnu certifikaciju pomorskih brodova, Pomorska oprema opreme uključuju odnosne zahtjeve iz

2

2. PRIMJENA

2.1 Općenito

Ova Pravila primjenjuju se na opremu navedenu u Dodatku I. ovih Pravila. Statutarna certifikacija opreme na-vedene u Dodatku II provodi se sukladno pravilima za klasifi-kaciju priznate organizacije (npr. vidi Pravila, Hrvatskog regi-stra brodova, Pravila za klasifikaciju pomorskih brodova, Dio 1. - Opći propisi, Odjeljak 3. - Tipno odobrenje proizvoda).

2.2 Oprema označena kao nova stavka u koloni 1 u Dodatku I kao i oprema koja je iz Dodatka II. prebačena u Dodatak I, a proizvedena prije 30. studenog 2013., može biti stavljena na tržište Republike Hrvatske i/ili ugrađena na bro-dove hrvatske državne pripadnosti do 30. studenog 2015. go-dine.

2.3 Od 1. srpnja 2013. godine, sva oprema kojom se opremaju brodovi hrvatske državne pripadnosti, navedena u Dodatku I. ovih Pravila, mora udovoljavati zahtjevima ovih Pravila.

Page 9: MINISTARSTVO POMORSTVA, PROMETA I … za statutarnu certifikaciju... · Pravila za statutarnu certifikaciju pomorskih brodova, Pomorska oprema opreme uključuju odnosne zahtjeve iz

3

3. OBJAŠNJENJA IZRAZA I POJMOVA

U svrhu ovih Pravila pojedini izrazi imaju slije-deća značenja:

3.1 Proizvod označava opremu navedenu u točki 1.1 ovog odjeljka Pravila.

3.2 Direktiva označava direktivu Vijeća, 96/98/EZ od 20. prosinca 1996. godine o pomorskoj opremi, s dopuna-ma.

3.3 Postupci ocjene sukladnosti označavaju pos-tupke kako je navedeno u odjeljku 2. Pravila.

3.4 Oprema jest pomorska oprema navedena u Doda-cima I. i II., ovih Pravila kojom, sukladno međunarodnim konvencijama mora biti opremljen brod ili se zbog drugih raz-loga nalazi na brodu, a za koju se zahtjeva odobrenje države zastave koju brod vije.

3.5 Radio oprema jest radio oprema kako se propi-sana u Poglavlju IV., Konvencije SOLAS 74 kako je izmije-njena i dopunjena, uključujući i VHF primoodašiljače za sred-stva spašavanja zahtjevane Pravilom 6.2.1, Poglavlja III. na-vedene Konvencije.

3.6 Međunarodne konvencije su: - Međunarodna konvencija o teretnim lini-

jama 1966 (LL 66), - Konvencija o međunarodnim propisima za

sprečavanje sudara na moru 1972, (COL-REG 72),

- Međunarodna konvencija o sprečavanju onečišćenja mora s brodova 1973 (MAR-POL),

- Međunarodna konvencija o zaštiti ljudskih života na moru 1974 (SOLAS), uključuju-ći njihove Protokole i dopune koji su stu-pili na snagu.

3.7 Međunarodni instrumenti jesu međunarodne konvencije, rezolucije i okružnice Međunarodne pomorske organizacije (IMO) i međunarodne ispitne norme.

3.8 Opremiti znači ugraditi opremu na brod ili je smjestiti na brod.

3.9 Svjedodžbe sigurnosti su svjedodžbe izdane od ili u ime Vlade Republike Hrvatske sukladno međunarodnim konvencijama.

3.10 Brod jest brod na koji se primjenjuju međunaro-dne konvencije, osim ratnog broda.

3.11 Novi brod jest brod kojem je kobilica položena ili koji je u sličnoj fazi gradnje na ili nakon 1. srpnja 2013. godine, ili datuma pristupanja Republike Hrvatske Europskoj Uniji, što je ranije. U svrhu ove definicije izraz "slična faza gradnje" znači faza u kojoj:

- počinje gradnja koja se može povezati s određenim brodom; i

- započelo je sklapanje tog broda koje čini, najmanje, 50 t ili 1% od procije-njene mase sveg materijala strukture broda, što je manje;

3.12 Postojeći brod jest brod koji nije novi brod.

3.13 Ispitne norme su norme slijedećih organizacija: - Međunarodne pomorske organizacije

(IMO), - Međunarodne organizacije za normizaciju

(ISO), - Međunarodne elektrotehničke komisije

(IEC), - Europskog odbora za normizaciju (CEN), - Europskog odbora za elektrotehničku

normizaciju (CENELEC), - Europskog telekomunikacijskog instituta

za norme (ETSI); uključujući njihove dopune donesene u skladu s međunarodnim konvencijama, odgovarajućim rezolucijama i okružnicama Međunarodne po-morske organizacije (IMO) u svrhu propisivanja metoda i rezultata ispitivanja, ali samo u obliku kako su navedene u Dodatku I. ovih Pravila.

3.14 Tipno odobrenje su postupci utvrđivanja udo-voljavanja opreme u skladu s odgovarajućim ispitnim norma-ma i izdavanje odgovarajućih potvrda.

3.15 Proizvođač jest pravna ili fizička osoba koja projektira ili izrađuje proizvode obuhvaćene Direktivom ili koji posjeduje proizvode projektirane i/ili izrađene s namje-rom stavljanja na tržište u svoje ime.

3.16 Ovlašteni predstavnik jest pravna ili fizička osoba s poslovnim nastanom u državi članici EEA, odnosno u Republici Hrvatskoj (do njenog pridruženja EU) koja posjedu-je pismeno ovlaštenje proizvođača da obavlja aktivnosti u nje-govo ime u svezi svih obveza koje proizlaze iz Direktive. 3.17 Država članica EEA – država članica EEA Sporazu-ma o Europskom gospodarskom prostoru potpisan 2. svibnja u Oportu, kako je izmijenjen Protokolom potpisanim 17. ožujka 1993. godine u Briselu.

Page 10: MINISTARSTVO POMORSTVA, PROMETA I … za statutarnu certifikaciju... · Pravila za statutarnu certifikaciju pomorskih brodova, Pomorska oprema opreme uključuju odnosne zahtjeve iz

4

Odjeljak 2. POSTUPCI OCJENE SUKLADNOSTI

Sadržaj: Stranica

1. OPĆENITO .............................................................................................................................................................. 5

2. POSTUPAK EC TIPNOG ISPITIVANJA (MODUL "B") ................................................................................. 6 2.1 OPĆENITO ..................................................................................................................................................................................6 2.2 ZAHTJEV ZA USLUGU .............................................................................................................................................................6 2.3 PROTOTIP ..................................................................................................................................................................................6 2.4 TEHNIČKA DOKUMENTACIJA .............................................................................................................................................6 2.5 POSTUPAK ODOBRENJA I ISPITIVANJA ...........................................................................................................................6 2.6 IZDAVANJE CERTIFIKATA ...................................................................................................................................................6

3. OCJENA SUKLADNOSTI S PROTOTIPOM (MODUL "C") .......................................................................... 7

4. OCJENA SUKLADNOSTI SUSTAVA KVALITETE U PROIZVODNJI (MODUL "D") ............................. 8 4.1 OPĆENITO ..................................................................................................................................................................................8 4.2 OBVEZE PROIZVOĐAČA ........................................................................................................................................................8 4.3 SUSTAV KVALITETE PROIZVOĐAČA ................................................................................................................................8 4.4 ODOBRENJE SUSTAVA KVALITETE PROIZVOĐAČA ....................................................................................................8 4.5 IZMJENE U SUSTAVU KVALITETE PROIZVOĐAČA .......................................................................................................8 4.6 REDOVITE OCJENE SUSTAVA KVALITETE PROIZVOĐAČA ......................................................................................8 4.7 IZDAVANJE POTVRDE O OCJENI SUKLADNOSTI SUSTAVA KVALITETE (MODUL "D") ...................................9 4.8 OSTALI ZAHTJEVI ...................................................................................................................................................................9

5. OSIGURANJE KVALITETE PROIZVODA (MODUL "E") .......................................................................... 10 5.1 OPĆENITO ................................................................................................................................................................................ 10 5.2 OBVEZA PROIZVOĐAČA ...................................................................................................................................................... 10 5.3 SUSTAV KVALITETE ............................................................................................................................................................. 10 5.4 ODOBRENJE SUSTAVA KVALITETE PROIZVOĐAČA .................................................................................................. 10 5.5 IZMJENE U SUSTAVU KVALITETE PROIZVOĐAČA ..................................................................................................... 10 5.6 OCJENA SUSTAVA KVALITETE PROIZVOĐAČA .......................................................................................................... 10 5.7 IZDAVANJE POTVRDE O OCJENI SUKLADNOSTI SUSTAVA KVALITETE (MODUL "E").................................. 11 5.8 OSTALI ZAHTJEVI ................................................................................................................................................................. 11

6. OCJENA SUKLADNOSTI PROIZVODA (MODUL "F") ............................................................................... 12 6.1 OPĆENITO ................................................................................................................................................................................ 12 6.2 OCJENA SUKLADNOSTI PROVJEROM I ISPITIVANJEM SVAKOG PROIZVODA ................................................. 12 6.3 STATISTIČKA OCJENA SUKLADNOSTI PROIZVODA .................................................................................................. 12

7. POJEDINAČNA OCJENA PROIZVODA (MODUL "G") .............................................................................. 13

8. POTPUNO OSIGURANJE KVALITETE (MODUL "H") .............................................................................. 14 8.1 OPĆENITO ................................................................................................................................................................................ 14 8.2 OBVEZE PROIZVOĐAČA ...................................................................................................................................................... 14 8.3 SUSTAV KVALITETE ............................................................................................................................................................. 14 8.4 ODOBRENJE SUSTAVA KVALITETE PROIZVOĐAČA .................................................................................................. 14 8.5 IZMJENE U SUSTAVU KVALITETE PROIZVOĐAČA ..................................................................................................... 14 8.6 OCJENE SUSTAVA KVALITETE PROIZVOĐAČA .......................................................................................................... 15 8.7 IZDAVANJE POTVRDE O OCJENI SUKLADNOSTI SUSTAVA KVALITETE (MODUL "H") ................................. 15 8.8 OSTALI ZAHTJEVI ................................................................................................................................................................. 15 8.9 ODOBRENJE PROJEKTA PROIZVODA ............................................................................................................................. 15

9. DEKLARACIJA O SUKLADNOSTI .................................................................................................................. 16 9.1 OPĆENITO ................................................................................................................................................................................ 16 9.2 SADRŽAJ POTVRDE ............................................................................................................................................................... 16

Page 11: MINISTARSTVO POMORSTVA, PROMETA I … za statutarnu certifikaciju... · Pravila za statutarnu certifikaciju pomorskih brodova, Pomorska oprema opreme uključuju odnosne zahtjeve iz

5

1. OPĆENITO

1.1 Ocjena sukladnosti propisane ovim odjeljkom Pravila provode se za proizvode navedene u Dodatku I. ovih Pravila u svrhu utvrđivanja je li proizvod projektiran i izrađen u skladu s primjenjivim međunarodnim instrumentima. Za svaki proizvod, primjenjivi modul ili kombinacija dvaju mo-dula navedeni su u stupcu 6, Dodatka I., Pravila.

Page 12: MINISTARSTVO POMORSTVA, PROMETA I … za statutarnu certifikaciju... · Pravila za statutarnu certifikaciju pomorskih brodova, Pomorska oprema opreme uključuju odnosne zahtjeve iz

6

2. POSTUPAK EC TIPNOG ISPI-TIVANJA (MODUL "B")

2.1 OPĆENITO

2.1.1 Provedbom postupka propisanog u ovom pog-lavlju prijavljeno tijelo utvrđuje je li prototip (vidi 2.3) sukla-dan zahtjevima primjenjivih međunarodnih instrumenata.

2.1.2 Nakon uspješno završenog postupka prijavljeno tijelo će izdati Potvrdu o EC tipnom ispitivanju i uvrstiti proi-zvod u Popis tipno odobrenih proizvoda, odobrenih proizvo-đača i uslužnih tvrtki.

2.2 ZAHTJEV ZA USLUGU

2.2.1 Pisani zahtjev može podnijeti proizvođač ili od njega ovlašteni predstavnik.

2.2.2 Zahtjev mora sadržavati najmanje: a) naziv i adresu proizvođača odnosno od

njega ovlaštenog predstavnika, b) potvrdu da isti zahtjev nije prethodno bio

upućen nekom drugom ovlaštenom tijelu, c) tehničku dokumentaciju navedenu u toč.

2.4 ovog odjeljka Pravila.

2.3 PROTOTIP

2.3.1 Tražitelj usluge mora staviti na raspolaganje pri-javljenom tijelu uzorak proizvoda reprezenta cjelokupne isto-vrsne proizvodnje (u daljnjem tekstu: prototip).

2.3.2 Prototip može biti zajednički za više verzija pro-izvoda pod uvjetom da razlike između njih nisu takve da bi prihvaćanjem zajedničkog prototipa bio umanjen nivo sigur-nosti ili drugi zahtjevi u svezi značajki proizvoda o čemu u svakom pojedinom slučaju odlučuje prijavljeno tijelo.

2.3.3 Prijavljeno tijelo može zahtijevati više uzoraka proizvoda ako je to potrebno zbog izvršenja programa ispiti-vanja.

2.4 TEHNIČKA DOKUMENTACIJA

2.4.1 Tehnička dokumentacija mora sadržavati sve potrebne podatke na bazi kojih je moguće, utvrditi i potvrditi da proizvod udovoljava zahtjevima primjenljivih međunarod-nih instrumenata.

2.4.2 Dokumentacija, koliko je to primjenjivo, mora obuhvatiti projekt, proizvodnju, ugradnju i uporabu proizvoda.

2.4.3 Opseg dokumentacije mora biti u skladu s prim-jenjivim zahtjevima odjeljka 3.

2.5 POSTUPAK ODOBRENJA I ISPI-TIVANJA

2.5.1 Prijavljeno tijelo će pregledati dostavljenu teh-ničku dokumentaciju i provjeriti je li prototip izrađen u skladu s odobrenom dokumentacijom.

2.5.2 Prijavljeno tijelo će izvršiti ili zahtijevati da se izvrše odgovarajuće provjere ili ispitivanja (vidi Odjeljak 4) sa svrhom da se utvrdi je li proizvod udovoljava zahtjevima primjenjivih međunarodnih instrumenata.

2.5.3 Prijavljeno tijelo će dogovoriti s proizvođačem detalje ispitivanja (način, vrijeme, mjesto).

2.6 IZDAVANJE CERTIFIKATA

2.6.1 Nakon završetka postupka utvrđivanja da proto-tip udovoljava zahtjevima primjenjivih međunarodnih instru-menata, prijavljeno tijelo će izdati Potvrdu o EC tipnom ispi-tivanju.

Potvrda mora sadržavati naziv i adresu proizvo-đača, detaljni opis opreme, zaključke o ispitivanju, uvjete va-ljanosti potvrde te podatke nužne za identifikaciju odobrenog prototipa.

2.6.2 Lista naslova relevantnih dijelova tehničke do-kumentacije mora biti priložena uz Potvrdu.

2.6.3 U slučaju da prijavljeno tijelo odbije izdavanje Potvrde o EC tipnom ispitivanju isto će detaljno obrazložiti proizvođaču.

2.6.4 Obveza je proizvođača da o svim izmjenama na proizvodu u odnosu na odobreni prototip koje utječu na nje-govo udovoljavanje zahtjevima primjenjivih međunarodnih instrumenata ili uvjetima uporabe, izvijesti prijavljeno tijelo koje će isto razmotriti te izdati odgovarajući dodatak Potvrde o EC tipnom ispitivanju.

2.6.5 U slučaju da prijavljeno tijelo odbije izdavanje Potvrde o EC tipnom ispitivanju isto će detaljno obrazložiti proizvođaču.

2.6.6 Kada proizvođač kojem je prethodno odbijeno izdavanje Potvrde o EC tipnom odobrenju ponovno zahtijeva provedbu tipnog odobrenja mora dostaviti prijavljenom tijelu odgovarajuću dokumentaciju, uključujući izravne izvještaje o ispitivanju te detaljno obrazloženje razloga neizdavanja po-tvrde kao i detalje izmjena na proizvodu, ako je primjenjivo.

2.2.6.7 Na zahtjev pomorske uprave države članice EU kao i drugih ovlaštenih tijela notificiranih od Europske Komi-sije za certifikaciju po direktivi, prijavljeno tijelo će pružiti sve relevantne informacije u svezi izdavanja Potvrde o EC ti-pnom ispitivanju, dodacima potvrdi ili o prestanku valjanosti potvrde.

2.6.8 Tehničku dokumentaciju i kopije Potvrda s pri-lozima proizvođača ili od njega ovlašteni predstavnik mora čuvati najmanje deset godina nakon prestanka proizvodnje.

Page 13: MINISTARSTVO POMORSTVA, PROMETA I … za statutarnu certifikaciju... · Pravila za statutarnu certifikaciju pomorskih brodova, Pomorska oprema opreme uključuju odnosne zahtjeve iz

7

3. OCJENA SUKLADNOSTI S PROTOTIPOM (MODUL "C")

3.1 Proizvođač ili od njega ovlašteni predstavnik moraju osigurati i pismeno potvrditi da je proizvod sukladan prototipu kako je navedeno u Potvrdi o EC tipnom ispitivanju te da udovoljava primjenjivim zahtjevima međunarodnih in-strumenata. Svaki proizvod mora biti označen oznakom suk-ladnosti, a proizvođač ili od njega ovlašteni predstavnik mora-ju izdati Deklaraciju o sukladnosti kako je navedeno u 9.

3.2 Proizvođač mora poduzeti sve mjere u procesu proizvodnje da se osigura sukladnost proizvoda s prototipom kako je navedeno u Potvrdi o EC tipnom ispitivanju te da udovoljava zahtjevima primjenjivih međunarodnih instrume-nata.

3.3 Proizvođač ili od njega ovlašteni predstavnik moraju imati arhivirane Deklaracije o sukladnosti najmanje 10 godina nakon prestanka njihove proizvodnje.

Page 14: MINISTARSTVO POMORSTVA, PROMETA I … za statutarnu certifikaciju... · Pravila za statutarnu certifikaciju pomorskih brodova, Pomorska oprema opreme uključuju odnosne zahtjeve iz

8

4. OCJENA SUKLADNOSTI SUSTAVA KVALITETE U

PROIZVODNJI (MODUL "D")

4.1 OPĆENITO

Ocjenu sukladnosti prijavljeno tijelo provodi temeljem provjere sustava kvalitete u procesu proizvodnje. Za proizvod mora postojati Potvrda o EC tipnom ispitivanju (vidi toč. 2.6 ovog odjeljka Pravila).

4.2 OBVEZE PROIZVOĐAČA

4.2.1 Proizvođač mora imati uspostavljen sustav kva-litete koji se odnosi na proizvodnju te završnu provjeru i ispi-tivanje proizvoda kako je navedeno u toč. 4.3 ovog odjeljka Pravila.

4.2.2 Proizvođač mora osigurati i Deklaracijom o suk-ladnosti jamčiti da je proizvod u skladu s navedenim u Potvrdi o EC tipnom ispitivanju.

4.2.3 Proizvođač mora označiti proizvod oznakom su-kladnosti zajedno s odgovarajućom oznakom prijavljenog tije-la.

4.3 SUSTAV KVALITETE PROIZVO-ĐAČA

4.3.1 Proizvođač mora ispostaviti prijavljenom tijelu zahtjev za ocjenom sustava kvalitete u svezi proizvoda koji proizvodi. Zahtjev mora, najmanje, sadržavati:

a) opis i namjenu proizvoda; b) dokumentaciju u svezi sustava kvalitete; c) tehničku dokumentaciju odobrenog proto-

tipa te kopiju Potvrde o EC tipnom ispiti-vanju ako postupak naveden u odsjeku 2. ovog odjeljka Pravila (Modul "B") nije provelo to prijavljeno tijelo.

4.3.2 Sustav kvalitete mora osigurati sukladnost proi-zvoda s prototipom kako je navedeno u Potvrdi o EC tipnom ispitivanju kao i zahtjevima primjenjivih međunarodnih in-strumenata.

4.3.3 Svi tehnički zahtjevi i ostale mjere usvojene od proizvođača u svrhu ostvarivanja zahtjeva iz toč. 4.3.2 ovog odjeljka Pravila moraju biti dokumentirani na uredan i susta-van način u obliku pisanih procedura, radnih instrukcija zapisa i ostalih dokumenata, napisanih na jasan i nedvosmislen način osiguravajući korisnicima njihovo provođenje na ispravan na-čin.

4.3.4 Dokumenti sustava kvalitete moraju obuhvaćati slijedeće:

a) ciljeve kvalitete, organizacijsku strukturu, odgovornosti i ovlaštenja rukovodstva i ostalog osoblja u svezi kvalitete proizvo-da;

b) opis proizvodnje, kontrolu kvalitete i nači-na njenog osiguravanja, propisanih postu-paka koji se redovito provode;

c) provjere i ispitivanja koje se provode prije, u tijeku i nakon izrade proizvoda kao i učestalosti takvih radnji;

d) zapise sustava kvalitete kao što su zapisi o provjeri ili provedenom ispitivanju, zapisi o umjeravanju opreme, zapisi o osposob-ljenosti osoblja i sl.;

e) sredstva za nadzor i postizanje zahtjevane kvalitete proizvoda i učinkovitosti sustava kvalitete.

4.4 ODOBRENJE SUSTAVA KVALI-TETE PROIZVOĐAČA

4.4.1 Prijavljeno tijelo mora provesti provjeru sustava kvalitete proizvođača da se uvjeri da je udovoljeno zahtjevima navedenim u toč. 4.3 ovog odjeljka Pravila.

4.4.2 Ako je sustav kvalitete proizvođača posvjedočen od ovlaštenog tijela po normi EN ISO 9001:2008 u dijelu koji se odnosi na proizvodnju, završnu provjeru i ispitivanje, pri-javljeno tijelo će također provesti svoju ocjenu koja će biti usmjerena na:

a) provjeru valjanosti certifikata o sukladnos-ti sustava kvalitete proizvođača;

b) provjeru postojećih izvještaja o ocjeni sus-tava kvalitete proizvođača i provedenim korektivnim mjerama;

c) razmatranje onih dokumenata sustava kva-litete i odgovarajućih procesa koji se od-nose na sami proizvod, a ne sustav kvalite-te u cjelini.

4.4.3 Ako proizvođač nema uspostavljen i posvjedo-čen naprijed naveden sustav kvalitete, prijavljeno tijelo će provesti svoju ocjenu temeljenu na relevantnim zahtjevima norme navedene u toč. 4.4.2 ovog odjeljka Pravila.

4.4.4 Tim za ocjenu sustava kvalitete mora uključiti najmanje jednog člana s odgovarajućim iskustvom u svezi te-hnologije proizvodnje odnosnog proizvoda. Ocjena mora biti provedena na licu mjesta.

4.4.5 Rezultate o ocjeni sustava kvalitete zajedno s odgovarajućim obrazloženjima prijavljeno tijelo će dostaviti proizvođaču.

4.5 IZMJENE U SUSTAVU KVALITE-TE PROIZVOĐAČA

.1 Obveza je proizvođača da održava sustav kva-litete kakav je odobren od prijavljenog tijela.

.2 U slučaju da proizvođač namjerava izvršiti izmjene sustava kvalitete prije njihovog uvo-đenja o tome mora izvijestiti prijavljeno tijelo koje će nakon razmatranja istih odgovarajuće izvijestiti proizvođača.

4.6 REDOVITE OCJENE SUSTAVA KVALITETE PROIZVOĐAČA

.1 Prijavljeno tijelo provodi redovite ocjene u svrhu provjere da proizvođač održava sustav kvalitete kako je odobren. Izvještaj o ocjeni prijavljeno tijelo dostavlja proizvođaču.

Page 15: MINISTARSTVO POMORSTVA, PROMETA I … za statutarnu certifikaciju... · Pravila za statutarnu certifikaciju pomorskih brodova, Pomorska oprema opreme uključuju odnosne zahtjeve iz

9

.2 Proizvođač mora dopustiti pristup prijavlje-nom tijelu svim mjestima za proizvodnju, ispi-tivanje i skladištenje proizvoda.

.3 Prijavljenom tijelu mora biti omogućen uvid u dokumente navedene u toč. 4.3.4 d) ovog od-jeljka Pravila.

.4 Prijavljeno tijelo može nenajavljeno izvršiti posjetu proizvođača te ako nađe za potrebno provesti ili zatražiti da budu provedena odgo-varajuća ispitivanja u svrhu posvjedočenja učinkovitosti sustava kvalitete. O rezultatima posjete i izvještajima o provedenim ispitiva-njima prijavljeno tijelo će izvijestiti proizvo-đača.

4.7 IZDAVANJE POTVRDE O OCJENI SUKLADNOSTI SUSTAVA KVALITETE

(MODUL "D")

Potvrdu izdaje prijavljeno tijelo na osnovu Po-tvrde o EC tipnom ispitivanju te uspješno provedenih ocjena navedenih u toč. 4.4 i toč. 4.6 ovog odjeljka Pravila.

4.8 OSTALI ZAHTJEVI .1 Nakon prestanka proizvodnje odnosnog

proizvoda proizvođač mora najmanje deset godina čuvati i na zahtjev ovlaštenih naci-onalnih tijela dati na uvid dokumente na-vedene u toč. 4.3, 4.5 i 4.6 ovog odjeljka Pravila.

.2 Proizvođač mora održavati zapise o žal-bama klijenata u svezi proizvoda te aktiv-nosti u svezi istih koje su poduzete.

Page 16: MINISTARSTVO POMORSTVA, PROMETA I … za statutarnu certifikaciju... · Pravila za statutarnu certifikaciju pomorskih brodova, Pomorska oprema opreme uključuju odnosne zahtjeve iz

10

5. OSIGURANJE KVALITETE PROIZVODA (MODUL "E")

5.1 OPĆENITO

Ocjenu sukladnosti provodi prijavljeno tijelo temeljem provjere sustava kvalitete u procesu završne provje-re i ispitivanja proizvoda.

5.2 OBVEZA PROIZVOĐAČA .1 Proizvođač mora imati uspostavljen sustav

kvalitete koji se odnosi na završnu provje-ru i ispitivanje proizvoda kako je navede-no u toč. 5.3 ovog odjeljka Pravila.

.2 Proizvođač mora osigurati i Deklaracijom o sukladnosti jamčiti da je proizvod u skladu s navedenim u Potvrdi o EC tipnom ispitivanju.

.3 Proizvođač mora označiti proizvod ozna-kom sukladnosti zajedno s odgovarajućom oznakom prijavljenog tijela.

5.3 SUSTAV KVALITETE .1 Proizvođač mora uputiti prijavljenom tije-

lu zahtjev za ocjenom svog sustava kvali-tete u svezi proizvoda kojeg proizvodi. Zahtjev mora, najmanje sadržavati: a) opis i namjenu proizvoda; b) dokumentaciju u svezi sustava kvalite-

te; c) tehničku dokumentaciju odobrenog

prototipa te kopiju Potvrde o EC tip-nom ispitivanju ako postupak naveden u odsjeku 2 ovog odjeljka Pravila (Modul "B") nije provelo to prijavlje-no tijelo.

.2 Svi proizvodi moraju biti ispitani u skladu s odgovarajućim normama u svrhu osigu-ranja udovoljavanja primjenjivim međuna-rodnim instrumentima.

.3 Svi tehnički zahtjevi i ostale mjere usvoje-ne od proizvođača u svrhu ostvarivanja zahtjeva iz toč. 5.3.2 ovog odjeljka Pravila moraju biti dokumentirani na uredan i sus-tavan način u obliku pisanih procedura, radnih instrukcija zapisa i ostalih dokume-nata, napisanih na jasan i nedvosmislen način osiguravajući korisnicima njihovo provođenje na ispravan način.

.4 Dokumenti, sustava kvalitete moraju, obu-hvaćati, najmanje, slijedeće: a) ciljeve kvalitete, organizacijsku struk-

turu, odgovornosti i ovlaštenju ruko-vodstva i ostalog osoblja u vezi kvali-tete proizvoda;

b) provjere i ispitivanja koje se provode nakon izrade proizvoda;

c) sredstava za nadzor i postizanje zah-tjevane kvalitete proizvoda i učinkovi-tosti sustava kvalitete;

d) zapise sustava kvalitete kao što su za-pisi o provjeri ili provedenom ispitiva-nju, zapisi o umjeravanju opreme, za-pisi o osposobljenosti osoblja i sl.

5.4 ODOBRENJE SUSTAVA KVALI-TETE PROIZVOĐAČA .1 Prijavljeno tijelo mora provesti provjeru

sustava kvalitete proizvođača da se uvjeri da je udovoljeno zahtjevima navedenim u 5.3.

.2 Ako je sustav kvalitete proizvođača po-svjedočen od ovlaštenog tijela po normi EN ISO 9001:2008 u dijelu koji se odnosi na završnu provjeru i ispitivanje prijavlje-no tijelo će također provesti svoju ocjenu koja će biti usmjerena na: a) provjeru valjanosti certifikata o sukla-

dnosti sustava kvalitete proizvođača; b) provjeri postojećih izvještaja o ocjeni

sustava kvalitete proizvođača i prove-denim korektivnim mjerama;

c) razmatranje onih dokumenata sustava kvalitete i onih procesa koji se odnose na sami proizvod, a ne sustav kvalitete u cjelini.

.3 Ako proizvođač nema uspostavljen i po-svjedočen gore naveden sustav kvalitete, prijavljeno tijelo će provesti svoju ocjenu temeljenu na odnosnim zahtjevima norme navedene u toč. 5.4.2 ovog odjeljka Pravi-la.

.4 Tim za ocjenu sustava kvalitete mora uk-ljučiti najmanje jednog člana s odgovara-jućim iskustvom u svezi tehnologije proiz-vodnje odnosnog proizvoda. Ocjena mora biti provedena na licu mjesta.

.5 Rezultate o ocjeni sustava kvalitete zajed-no s odgovarajućim obrazloženjima prijav-ljeno tijelo će dostaviti proizvođaču.

5.5 IZMJENE U SUSTAVU KVALITE-TE PROIZVOĐAČA

.1 Obveza je proizvođača da održava sustav kvalitete kako je odobren od prijavljenog tijela.

.2 U slučaju da proizvođač namjerava izvršiti izmjene sustava kvalitete prije njihovog uvođenja o njima mora izvijestiti prijav-ljeno tijelo koje će nakon razmatranja istih odgovarajuće izvijestiti proizvođača.

5.6 OCJENA SUSTAVA KVALITETE PROIZVOĐAČA

.1 Prijavljeno tijelo provodi ocjene u svrhu provjere da proizvođač održava sustav kvalitete kako je odobren. Izvještaj o ocje-ni prijavljeno tijelo dostavlja proizvođaču.

.2 Proizvođač mora dopustiti prijavljenom ti-jelu pristup svim mjestima u svezi sa ispi-tivanjem i skladištenjem proizvoda.

Page 17: MINISTARSTVO POMORSTVA, PROMETA I … za statutarnu certifikaciju... · Pravila za statutarnu certifikaciju pomorskih brodova, Pomorska oprema opreme uključuju odnosne zahtjeve iz

11

.3 Prijavljenom tijelu mora biti omogućen uvid u dokumente sustava kvalitete, zapise navedene u 5.3.4 d), te tehničku dokumen-taciju u svezi proizvoda.

.4 Prijavljeno tijelo može nenajavljeno izvr-šiti posjetu proizvođača te ako nađe za po-trebno provesti ili zatražiti da budu prove-dena odgovarajuća ispitivanja u svrhu po-svjedočenja učinkovitosti sustava kvalite-te. O rezultatima posjete i izvještajima o provedenim ispitivanjima prijavljeno tijelo će izvijestiti proizvođača.

5.7 IZDAVANJE POTVRDE O OCJENI SUKLADNOSTI SUSTAVA KVALITETE

(MODUL "E")

Potvrdu izdaje prijavljeno tijelo na osnovu Po-tvrde o EC tipnom ispitivanju te uspješno provedenih ocjena navedenih u toč. 5.4 i 5.6 ovog odjeljka Pravila.

5.8 OSTALI ZAHTJEVI .1 Nakon prestanka proizvodnje odnosnog

proizvoda proizvođač mora najmanje deset godina čuvati i na zahtjev ovlaštenih naci-onalnih tijela dati na uvid dokumente na-vedene u toč. 5.3, 5.5 i 5.6 ovog odjeljka Pravila.

.2 Proizvođač mora održavati zapise o pritu-žbama klijenata u svezi proizvoda te ak-tivnosti u svezi istih koje su poduzete.

Page 18: MINISTARSTVO POMORSTVA, PROMETA I … za statutarnu certifikaciju... · Pravila za statutarnu certifikaciju pomorskih brodova, Pomorska oprema opreme uključuju odnosne zahtjeve iz

12

6. OCJENA SUKLADNOSTI PROIZVODA (MODUL "F")

6.1 OPĆENITO .1 Ovaj modul opisuje postupak kojim proiz-

vođač provjerava i utvrđuje da je proizvod, uzimajući u obzir navedeno u toč. 6.2 i 6.3 ovog odjeljka Pravila, u skladu s prototi-pom kako je navedeno u Potvrdi o EC tip-nom ispitivanju te da udovoljava primje-njivim zahtjevima međunarodnih instru-menata.

.2 Proizvođač je obvezan poduzeti sve potre-bne mjere nužne u procesu proizvodnje da se osigura sukladnost proizvoda s prototi-pom i primjenjivim međunarodnim in-strumentima.

.3 Obveza je proizvođača da svaki proizvod označi oznakom sukladnosti i izda Dekla-raciju u sukladnosti proizvoda.

.4 Prijavljeno tijelo će provesti odgovarajuće provjere i/ili zatražiti provedbu ispitivanja za svaki proizvod kako je navedeno u toč. 6.2 ovog odjeljka Pravila, ili isto to pro-vesti postupkom navedenim u toč. 6.3, ovog odjeljka Pravila prema izboru proiz-vođača.

.5 Proizvođač mora čuvati izdate Deklaracije o sukladnosti proizvoda najmanje deset godina nakon prestanka njegove proizvod-nje.

6.2 OCJENA SUKLADNOSTI PROV-JEROM I ISPITIVANJEM SVAKOG

PROIZVODA .1 Proizvodi moraju biti pojedinačno pregle-

dani te provedena ispitivanja kako je na-vedeno u primjenjivim temeljnim tehnič-kim zahtjevima ili propisima jednakovrije-dna njima, u svrhu utvrđivanja sukladnosti proizvoda s prototipom odobrenim Potvr-dom o EC tipnom ispitivanju te njegovom udovoljavanju primjenjivim međunarod-nim instrumentima.

.2 Prijavljeno tijelo će izdati Potvrdu o suk-ladnosti (Modul "F") za svaki odobreni proizvod s navedenim provedenim ispiti-vanjima, a proizvođač će označiti proizvod odgovarajućom oznakom prijavljenog tije-la.

.3 Potvrdu navedenu u toč. 6.2.2 ovog odjelj-ka Pravila proizvođač mora podastrijeti na zahtjev nacionalne administracije.

6.3 STATISTIČKA OCJENA SUKLAD-NOSTI PROIZVODA

.1 Proizvođač je dužan svoje proizvode pre-zentirati u obliku istovjetnih skupina (šar-

ži) te poduzeti sve mjere da se istovjetnost osigura za sve proizvedene šarže.

.2 Sve proizvedene šarže moraju biti raspolo-žive prijavljenom tijelu u svrhu provođe-nja postupka ocjene sukladnosti. Metodom slučajnog uzorkovanja iz svake šarže, izvlači se pojedini proizvod formirajući skupinu proizvoda na kojoj se provodi postupak naveden u toč. 6.2.1 ovog odjelj-ka Pravila koji može rezultirati prihvaća-njem ili odbacivanjem proizvoda.

.3 Postupak naveden u toč. 6.3.2 ovog odjelj-ka Pravila može biti temeljem na: a) statističkoj metodi koja će biti primi-

jenjena, b) planu uzorkovanja s operacionalnim

značajkama. .4 U slučaju prihvaćanja šarže svaki odobreni

proizvod se označava odgovarajućom oz-nakom prijavljenog tijela koje izdaje i Po-tvrdu o sukladnosti (Modul "F") s navede-nim provedenim ispitivanjima. U slučaju neprihvaćanja šarže prijavljeno tijelo će poduzeti mjere u svrhu sprječava-nja stavljanja proizvoda na tržište. Ako se pojave slučajevi učestalog odbijanja prih-vata proizvoda prijavljeno tijelo može odustati od primjene statističke ocjene sukladnosti proizvoda.

.5 Prijavljeno tijelo može dopustiti proizvo-đaču da označava proizvod oznakom pri-javljenog tijela za vrijeme procesa proiz-vodnje.

.6 Na zahtjev treće strane, proizvođač je du-žan podastrijeti Potvrde o sukladnosti (Modul "F") izdate od prijavljenog tijela.

Page 19: MINISTARSTVO POMORSTVA, PROMETA I … za statutarnu certifikaciju... · Pravila za statutarnu certifikaciju pomorskih brodova, Pomorska oprema opreme uključuju odnosne zahtjeve iz

13

7. POJEDINAČNA OCJENA PROIZVODA (MODUL "G")

7.1 Ovim modulom propisan je postupak kojim pro-izvođač osigurava i potvrđuje da je odnosni proizvod za koji je prijavljeno tijelo izdalo Potvrdu navedenu u toč. 7.2 ovog odjeljka Pravila, u skladu s primjenjivim zahtjevima međuna-rodnih instrumenata.

Proizvod mora biti označen oznakom sukladnos-ti, a proizvođač izdaje Deklaraciju o sukladnosti.

7.2 Prijavljeno tijelo mora provesti provjeru proiz-voda kroz nadzor nad izradom i završnim pregledom te može zahtijevati provedbu određenih ispitivanja, u svrhu osigurava-nja udovoljavanja zahtjevima međunarodnih instrumenata.

Nakon zadovoljavajuće provjere i ispitivanja prijavljeno tijelo izdaje Potvrdu o sukladnosti (Modul "G") u svezi provedenih ispitivanja, a proizvod se označava oznaka-ma prijavljenog tijela.

7.3 U svrhu provedbe postupka u toč. 7.2 ovog od-jeljka Pravila proizvođač mora dostaviti prijavljenom tijelu na odobrenje odgovarajuću tehničku dokumentaciju koja obuh-vaća kako samu izvedbu proizvoda tako i proizvodnju i koriš-tenje istog. Opseg dokumentacije naveden je u Odjeljku 3. ovih Pravila.

Page 20: MINISTARSTVO POMORSTVA, PROMETA I … za statutarnu certifikaciju... · Pravila za statutarnu certifikaciju pomorskih brodova, Pomorska oprema opreme uključuju odnosne zahtjeve iz

14

8. POTPUNO OSIGURANJE KVALITETE (MODUL "H")

8.1 OPĆENITO

Ovim modulom propisuje se postupak kojim se utvrđuje je li proizvođač koji udovoljava zahtjevima u toč. 8.2 ovog odjeljka Pravila osigurava da njegov proizvod udovolja-va primjenljivim temeljnim tehničkim zahtjevima iz odsjeka 2 ovog odjeljka Pravila.

8.2 OBVEZE PROIZVOĐAČA .1 Proizvođač mora imati uspostavljen sustav

kvalitete koji se odnosi na projektiranje, proizvodnju, završnu provjeru i ispitiva-nje.

.2 Proizvođač mora osigurati i Deklaracijom o sukladnosti (vidi odsjek 9 ovog odjeljka Pravila) jamčiti da je proizvod u skladu s primjenjivim međunarodnim instrumenti-ma.

.3 Proizvođač mora označiti oznakom sukla-dnosti zajedno s odgovarajućom oznakom prijavljenog tijela.

8.3 SUSTAV KVALITETE .1 Proizvođač mora ispostaviti prijavljenom

tijelu zahtjev za ocjenu svog sustava kvali-tete. Zahtjev mora, najmanje, sadržavati: a) opis i namjenu proizvoda; b) dokumentaciju u svezi sustava kvalite-

te. .2 Sustav kvalitete mora osigurati sukladnost

proizvoda s primjenjivim zahtjevima me-đunarodnih instrumenata.

.3 Svi tehnički zahtjevi i ostale mjere usvoje-ne od proizvođača u svrhu ostvarivanja zahtjeva iz toč. 8.3.2 moraju biti dokumen-tirani na uredan i sustavan način u obliku pisanih procedura, radnih instrukcija zapi-sa i ostalih dokumenata, napisanih na jasan i nedvosmislen način osiguravajući koris-nicima njihovo provođenje na ispravan na-čin.

.4 Dokumenti, sustava kvalitete moraju, naj-manje, obuhvaćati sljedeće: a) ciljeve kvalitete, organizacijsku struk-

turu, odgovornosti i ovlaštenja ruko-vodstva i ostalog osoblja u vezi kvali-tete proizvoda;

b) projektnu dokumentaciju (nacrte i spe-cifikacije), uključujući tehničke norme koje su korištene u svrhu osiguranja udovoljavanja primjenjivim zahtjevi-ma međunarodnih instrumenata;

c) postupke verifikacije projekta koja moraju obuhvatiti sve faze izrade pro-jekta (međuverifikacije i konačne veri-fikacije projekta);

d) opis proizvodnje, kontrolu kvalitete i načina njenog osiguravanja, propisane postupke koji se redovito provode;

e) provjere i ispitivanja koje se provode prije, u tijeku i nakon izrade proizvoda kao i učestalosti takvih radnji;

f) zapise sustava kvalitete kao što su za-pisi o provjeri ili provedenom ispitiva-nju, zapisi o umjeravanju opreme, za-pisi o osposobljenosti osoblja i sl.;

g) sredstva za nadzor i postizanje zahtje-vane kvalitete proizvoda i učinkovitos-ti sustava kvalitete.

8.4 ODOBRENJE SUSTAVA KVALI-TETE PROIZVOĐAČA .1 Prijavljeno tijelo mora provesti provjeru

sustava kvalitete proizvođača da se uvjeri da je udovoljeno zahtjevima navedenim u toč. 8.3 ovog odjeljka Pravila.

.2 Ako je sustav kvalitete proizvođača po-svjedočen od ovlaštenog tijela po normi EN ISO 9001:2008 koji obuhvaća projek-tiranje, proizvodnju, završnu provjeru i is-pitivanje, prijavljeno tijelo će također pro-vesti svoju ocjenu koja će biti usmjerena na: a) provjeru valjanosti certifikata o sukla-

dnosti sustava kvalitete proizvođača; b) provjeri postojećih izvještaja o ocjeni

sustava kvalitete proizvođača i prove-denim korektivnim mjerama;

c) razmatranje onih dokumenata sustava kvalitete i odgovarajućih procesa koji se odnose na sami proizvod, a ne sus-tav kvalitete u cjelini.

.3 Ako proizvođač nema uspostavljen i po-svjedočen naprijed navedeni sustav kvali-tete, prijavljeno tijelo će provesti svoju oc-jenu temeljenu na odnosnim zahtjevima norme navedene u toč. 8.4.2 ovog odjeljka Pravila.

.4 Tim za ocjenu sustava kvalitete mora uk-ljučiti najmanje jednog člana s odgovara-jućim iskustvom u svezi tehnologije proiz-vodnje odnosnog proizvoda. Ocjena mora biti provedena na licu mjesta.

.5 Rezultate o ocjeni sustava kvalitete zajed-no s odgovarajućim obrazloženjima prijav-ljeno tijelo će dostaviti proizvođaču.

8.5 IZMJENE U SUSTAVU KVALITE-TE PROIZVOĐAČA

.1 Obveza je proizvođača da održava sustav kvalitete kakav je odobren od prijavljenog tijela.

.2 U slučaju da proizvođač namjerava izvršiti izmjene sustava kvalitete, prije njihovog uvođenja o njima mora izvijestiti prijav-ljeno tijelo koje će nakon razmatranja istih odgovarajuće izvijestiti proizvođača.

Page 21: MINISTARSTVO POMORSTVA, PROMETA I … za statutarnu certifikaciju... · Pravila za statutarnu certifikaciju pomorskih brodova, Pomorska oprema opreme uključuju odnosne zahtjeve iz

15

8.6 OCJENE SUSTAVA KVALITETE PROIZVOĐAČA

.1 Prijavljeno tijelo provodi redovite ocjene u svrhu provjere da proizvođač održava sus-tav kvalitete kako je odobren. Izvještaj o ocjeni prijavljeno tijelo dostavlja proizvo-đaču.

.2 Proizvođač mora dopustiti pristup prijav-ljenom tijelu svim lokacijama relevantnim za projektiranje, proizvodnju, ispitivanje i skladištenje proizvoda.

.3 Prijavljenom tijelu mora biti omogućen uvid u dokumente sustava kvalitete, zapise u svezi projektiranja (proračuni, analize, ispitivanja, itd.), te zapise navedene u toč. 8.3.4 f) ovog odjeljka Pravila.

.4 Prijavljeno tijelo može nenajavljeno izvr-šiti posjetu proizvođača te ako nađe za po-trebno provesti ili zatražiti da budu prove-dena odgovarajuća ispitivanja u svrhu po-svjedočenja učinkovitosti sustava kvalite-te. O rezultatima posjete i izvještajima o provedenim ispitivanjima prijavljeno tijelo će izvijestiti proizvođača.

8.7 IZDAVANJE POTVRDE O OCJENI SUKLADNOSTI SUSTAVA KVALITETE

(MODUL "H")

Potvrdu izdaje prijavljeno tijelo na osnovi uspje-šno provedenih ocjena navedenih u toč. 8.4 i toč. 8.6 ovog od-jeljka Pravila.

8.8 OSTALI ZAHTJEVI .1 Nakon prestanka proizvodnje odnosnog

proizvoda proizvođač mora najmanje deset godina čuvati i na zahtjev ovlaštenih naci-onalnih tijela dati na uvid dokumente na-vedene u toč. 8.3, 8.5 i 8.6 ovog odjeljka Pravila.

.2 Proizvođač mora održavati zapise o žal-bama klijenata u svezi proizvoda te aktiv-nosti u svezi istih koje su poduzete.

8.9 ODOBRENJE PROJEKTA PROIZ-VODA

8.9.1 Proizvođač mora ispostaviti prijavljenom tijelu zahtjev za odobrenjem projektu proizvoda. Zahtjev ne smije biti upućen i drugim ovlaštenim tijelima.

8.9.2 Zahtjev mora sadržavati sve informacije potreb-ne za razumijevanje projekta, proizvodnje i uporabe proizvo-da, a posebice u svezi udovoljavanja primjenjivim zahtjevima međunarodnih instrumenata.

8.9.3 Zahtjev mora, najmanje, uključivati: a) Tehničku dokumentaciju kako je navedeno

u toč. 2.4 ovog odjeljka Pravila. b) U slučaju da nisu u potpunosti primijenje-

ne norme iz Dodatku I. ovih Pravila mora se dostaviti dokaze za opravdanost takvog postupka koji moraju uključivati izvještaje o ispitivanju izvršene od strane ispitnih la-boratorija za koje vrijede zahtjevi iz od-jeljka 4, ovih Pravila.

8.9.4 Prijavljeno tijelo će izvršiti odobrenje dokumen-tacije navedene u 8.9.3 ovog odjeljka Pravila te ako utvrdi da je udovoljeno primjenjivim zahtjevima međunarodnih instru-menata, izdati Potvrdu o EC odobrenju projekta proizvoda. Potvrda će sadržavati zaključke o odobrenju, uvjete valjanosti, podatke nužne za identifikaciju odobrenog projekta i ako je potrebno opis rada proizvoda.

8.9.5 Obveza je proizvođača da o svim izmjenama na proizvodu u odnosu na odobreni prototip koje utječu na nje-govo udovoljavanje zahtjevima primjenjivih međunarodnih instrumenata ili uvjetima uporabe, izvijesti prijavljeno tijelo koje će isto razmotriti te izdati odgovarajući dodatak Potvrde o EC odobrenju projekta proizvoda.

8.9.6 Na zahtjev pomorske uprave države članice EU kao i drugih ovlaštenih tijela notificiranih od Europske Komi-sije za certifikaciju po direktivi prijavljeno tijelo će pružiti sve relevantne informacije u svezi izdavanja Potvrde o EC odob-renju projekta proizvoda, dodacima potvrdi ili o prestanku va-ljanosti potvrde.

Page 22: MINISTARSTVO POMORSTVA, PROMETA I … za statutarnu certifikaciju... · Pravila za statutarnu certifikaciju pomorskih brodova, Pomorska oprema opreme uključuju odnosne zahtjeve iz

16

9. DEKLARACIJA O SUKLAD-NOSTI

9.1 OPĆENITO

Deklaracija o sukladnosti izdaje proizvođač ili od njega ovlašteni predstavnik nakon provedbe postu-paka ocjene sukladnosti navedenih u odsjecima 3, 4, 5, 6, 7 i 8, tj. modula "C", "D", "E", "F", "G" i "H", kojom se potvrđuje da je proizvod sukladan odobre-nom prototipu kako je navedeno u Potvrdi o EC tip-nom ispitivanju te da udovoljava zahtjevima primje-njivih međunarodnih instrumenata.

9.2 SADRŽAJ POTVRDE

Potvrda mora, najmanje, sadržavati slijedeće podatke:

.1 Naziv i adresu proizvođača ili od njega ov-laštenog predstavnika;

.2 Podatke u svezi identifikacije proizvoda (naziv, vrsta, model)

.3 Oznaku Potvrde o EC tipnom ispitivanju, ako je primjenjivo;

.4 Listu svih primijenjenih međunarodnih in-strumenata;

.5 Naznaku primijenjenog modula ocjene su-kladnosti u proizvodnji;

.6 Ime, prezime i funkciju osobe koja potpi-suje deklaraciju.

Page 23: MINISTARSTVO POMORSTVA, PROMETA I … za statutarnu certifikaciju... · Pravila za statutarnu certifikaciju pomorskih brodova, Pomorska oprema opreme uključuju odnosne zahtjeve iz

17

Odjeljak 3. TEHNIČKA DOKUMENTACIJA

Sadržaj: Stranica

1. OPĆENITO ............................................................................................................................................................ 18

2. OPSEG DOKUMENTACIJE ............................................................................................................................... 19

Page 24: MINISTARSTVO POMORSTVA, PROMETA I … za statutarnu certifikaciju... · Pravila za statutarnu certifikaciju pomorskih brodova, Pomorska oprema opreme uključuju odnosne zahtjeve iz

18

1. OPĆENITO

1.1 Zahtjevi ovog odsjeka Pravila primjenjuju se u svim postupcima ocjene sukladnosti propisanih u ovom od-jeljku.

1.2 Tehnička dokumentacija mora sadržavati sve potrebne informacije na bazi kojih je moguće potvrditi da proizvod udovoljava svim zahtjevima primjenjivih međunarodnih in-strumenata. Nadalje, tehnička dokumentacija mora omogućiti uvid u sve detalje nužne za razumijevanje projekta, proizvod-nje i uporabe proizvoda.

Page 25: MINISTARSTVO POMORSTVA, PROMETA I … za statutarnu certifikaciju... · Pravila za statutarnu certifikaciju pomorskih brodova, Pomorska oprema opreme uključuju odnosne zahtjeve iz

19

2. OPSEG DOKUMENTACIJE

Dokumentacija koliko je primjenjivo za pojedini proizvod mora, najmanje, sadržavati podatke u svezi dolje na-vedenog.

.1 Opći opis prototipa proizvoda.

.2 Montažne i radioničke nacrte, nacrte pod-sklopova, sheme i sl., uključujući i objaš-njenja potrebna za njihovo razumijevanje.

.3 Rezultate provedenih proračuna i provjera;

.4 Rezultate provedenih ispitivanja.

.5 Priručnik za ugradnju, korištenje i odraža-vanje proizvoda.

.6 Gdje je to primjenjivo, projektna doku-mentacija mora sadržavati i potvrde o ispi-tivanju pojedinih komponenti koje se ug-rađuju u proizvod.

U slučaju potrebe prijavljeno tijelo, može zatražiti i dodatnu dokumentaciju.

Page 26: MINISTARSTVO POMORSTVA, PROMETA I … za statutarnu certifikaciju... · Pravila za statutarnu certifikaciju pomorskih brodova, Pomorska oprema opreme uključuju odnosne zahtjeve iz

20

Odjeljak 4. PROVEDBA ISPITIVANJA

Sadržaj: Stranica

1. OPĆENITO ............................................................................................................................................................ 21

2. ISPITIVANJA KOD PROIZVOĐAČA............................................................................................................... 22

3. ISPITIVANJA U ISPITNIM LABORATORIJIMA .......................................................................................... 23

Page 27: MINISTARSTVO POMORSTVA, PROMETA I … za statutarnu certifikaciju... · Pravila za statutarnu certifikaciju pomorskih brodova, Pomorska oprema opreme uključuju odnosne zahtjeve iz

21

1. OPĆENITO

1.1 Ispitivanja prototipa, ovisno o vrsti proizvoda, mogu biti izvršena kod proizvođača ili u ispitnim laboratori-jima. O mogućnosti ispitivanja kod proizvođača odlučuje pri-javljeno tijelo u svakom pojedinom slučaju.

Page 28: MINISTARSTVO POMORSTVA, PROMETA I … za statutarnu certifikaciju... · Pravila za statutarnu certifikaciju pomorskih brodova, Pomorska oprema opreme uključuju odnosne zahtjeve iz

22

2. ISPITIVANJA KOD PROIZVOĐAČA

2.1 Ispitivanja kod proizvođača prijavljeno tijelo može dopustiti ako se radi o jednostavnim ispitivanjima koja ne zahtijevaju kompliciraniju opremu i/ili posebnu obučenost osoblja koja ih provodi.

2.2 Prijavljeno tijelo mora provesti svoju ocjenu po-dobnosti opreme i provjeru obučenosti ispitnog osoblja, te o tome sačiniti odgovarajući izvještaj.

2.3 Prijavljeno tijelo mora svjedočiti ispitivanjima.

Page 29: MINISTARSTVO POMORSTVA, PROMETA I … za statutarnu certifikaciju... · Pravila za statutarnu certifikaciju pomorskih brodova, Pomorska oprema opreme uključuju odnosne zahtjeve iz

23

3. ISPITIVANJA U ISPITNIM LABORATORIJIMA

3.1 Za predviđena ispitivanja laboratorij mora pos-jedovati ovlasnicu po hrvatskoj normi EN ISO 17025:2000 - "Opći zahtjevi za osposobljenost ispitinih i umjernih laborato-rija" za ispitne norme navedene u Dodatku I. ovih Pravila.

3.2 Prijavljeno tijelo može dopustiti ispitivanje u la-boratorijima koji nemaju ovlasnicu po normi navedenoj u 3.1 pod uvjetom da laboratorij udovoljava pravilima prijavljenog tijela koja su najmanje jednakovrijedni normi iz 3.1. Pri tome će prijavljeno tijelo, najmanje:

.1 Provjeriti udovoljavanje primjenjivim zah-tjevima norme navedene u 3.1;

.2 Provjeriti je li oprema potrebna za ispiti-vanje raspoloživa i pogodna za predviđena ispitivanja;

.3 Provjeriti je li oprema pravilno umjerena te da o tome postaje odgovarajući zapisi.

.4 Provjeriti kompetentnost osoblja koje pro-vodi ispitivanja.

Page 30: MINISTARSTVO POMORSTVA, PROMETA I … za statutarnu certifikaciju... · Pravila za statutarnu certifikaciju pomorskih brodova, Pomorska oprema opreme uključuju odnosne zahtjeve iz

24

DODATAK I.

OPREMA ZA KOJU U MEĐUNARODNIM DOKUMENTIMA POSTOJE DETALJNE ISPITNE NORME

NAPOMENE PRIMJENJIVE ZA CIJELI DODATAK I.:

a) Općenito: Dodatno točno navedenim ispitnim normama, brojni zahtjevi, koji se moraju provjeriti tijekom tipnog ispitivanja prema modulima za ocjenjivanje sukladnosti u Odjeljku 2, navedeni su u primjenjivim zahtjevima međunarodnih konvencija i od-nosnim rezolucijama i cirkularima IMO-a. b) Stupac 1: Ako je oprema proizvedena prije 10. prosinca 2011. ista može biti stavljena na tržište Republike Hrvatske i/ili ugra-đena na brodove hrvatske državne pripadnosti do 10. prosinca 2013. sukladno članku 2 direktive Komisije 2010/68/EU. c) Stupac 1: Ako je oprema proizvedena prije 5. listopada 2012. ista može biti stavljena na tržište Republike Hrvatske i/ili ugra-đena na brodove hrvatske državne pripadnosti do 5. listopada 2014. sukladno članku 2 direktive Komisije 2011/75/EZ. d) Stupac 5: Tamo gdje su navedene IMO rezolucije, primjenjuju se ispitne norme iz odnosnih dijelova dodataka rezolucija, a ne odredbe samih rezolucija. e) Stupac 5: Međunarodne konvencije i ispitne norme primjenjuju se u njihovim ažuriranim verzijama. U svrhu točnog određivan-ja odnosnih normi, u izvještajima o ispitivanju i tipnim certifikatima mora se navesti primijenjena ispitna norma i njena verzija. f) Stupac 5: Tamo gdje su naznačena dva skupa ispitnih normi odvojena s “ili”, svaki skup udovoljava svim ispitnim zahtjevima za udovoljenje izvedbenim normama IMO-a. U tom smislu ispitivanje prema jednom skupu je dovoljno za dokazivanje udovoljenja zahtjevima odnosnih međunarodnih dokumenata. U suprotnom, kada su dva skupa ispitnih normi odvojeno na drugi način (zarez) primjenjuju se sve navedene ispitne norme. g) Stupac 6: Tamo gdje je naveden modul H, traži se modul H i Potvrda o odobrenju projekta. h) Zahtjevi ovog dodatka ne prejudiciraju zahtjeve u međunarodnim konvencijama.

1. SREDSTVA ZA SPAŠAVANJE

Napomena primjenjiva na točku 1: Sredstva za spašavanje.

Stupac 4: Primjenjuje se IMO MSC/Circ. 980 osim kada je zamijenjen određenim propisom navedenim u stupcu 4.

Br. Opis opreme Pravila SOLAS 74, uz izmjene, ako se zahti-jeva tipno odobrenje

Primjenjiva pravila SOLAS 74, uz izmjene i odnosne

IMO rezolucije i cirkulari Ispitne norme Modul

1 2 3 4 5 6 A.1/1.1 Koluti za spašavanje - Pravilo III/4,

- Pravilo X/3. - Pravilo III/7, - Pravilo III/34, - IMO Rez. MSC.36(63)-(1994

HSC Kodeks) 8, - IMO Rez. MSC.48(66)- (LSA

Kodeks) I, II, - IMO Rez. MSC.97(73)- (2000

HSC Kodeks) 8.

- IMO Rez. MSC.81(70). B+D B+E B+F

A.1/1.2 Svjetla za određivanje po-zicije sredstava za spaša-vanje: - za plovila za preživlja-

vanje i brodice za prikupljanje,

- za kolute za spašavanje, - za prsluke za spašavan-

je.

- Pravilo III/4, - Pravilo X/3.

- Pravilo III/7, - Pravilo III/22, - Pravilo III/26, - Pravilo III/32, - Pravilo III/34, - IMO Rez. MSC.36(63)-(1994

HSC Kodeks) 8, - IMO Rez. MSC.48(66)-(LSA

Kodeks) II, IV, - IMO Rez. MSC.97 (73)-

(2000 HSC Kodeks) 8.

- IMO Rez. MSC.81(70).

B+D B+E B+F

A.1/1.3 Samoaktivirajući dimni signali koluta za spašavanje

- Pravilo III/4, - Pravilo X/3.

- Pravilo III/7, - Pravilo III/34, - IMO Rez.36(63)-(1994 HSC

Kodeks) 8, - IMO Rez. MSC.48(66)-(LSA

Kodeks) I, II, - IMO Rez MSC.97(73)-(2000

HSC Kodeks) 8.

- IMO Rez. MSC.81(70). B+D B+E B+F

Page 31: MINISTARSTVO POMORSTVA, PROMETA I … za statutarnu certifikaciju... · Pravila za statutarnu certifikaciju pomorskih brodova, Pomorska oprema opreme uključuju odnosne zahtjeve iz

25

1 2 3 4 5 6

A.1/1.4 Prsluci za spašavanje - Pravilo III/4, - Pravilo X/3.

- Pravilo III/7, - Pravilo III/22, - Pravilo III/34, - IMO Rez. MSC.36(63)-

(1994 HSC Kodeks) 8, - IMO Rez. MSC.48(66)-

(LSA Kodeks) I, II, - IMO Rez. MSC.97(73)-

(2000 HSC Kodeks) 8, - IMO MSC/Circ.922, - IMO MSC.1/Circ.1304.

- IMO Rez. MSC.81(70). B+D B+E B+F

A.1/1.5 Hidro-termo odijela i odi-jela za zaštitu od vremen-skih nepogoda: - izolirana ili neizolirana

- Pravilo III/4, - Pravilo X/3.

- Pravilo III/7, - Pravilo III/22, - Pravilo III/32, - Pravilo III/34, - IMO Rez. MSC.36(63)-

(1994 HSC Kodeks) 8, - IMO Rez. MSC.48(66)-

(LSA Kodeks) I, II, - IMO Rez. MSC.97(73)-

(2000 HSC Kodeks) 8, - IMO MSC/Circ.1046.

- IMO Rez. MSC.81(70). B+D B+E B+F

A.1/1.6 Hidro-termo odijela i odi-jela za zaštitu od vremen-skih nepogoda razvrstana u prsluke za spašavanje: - izolirana ili neizolirana

- Pravilo III/4, - Pravilo X/3.

- Pravilo III/7, - Pravilo III/22, - Pravilo III/32, - Pravilo III/34, - IMO Rez. MSC.36(63)-

(1994 HSC Kodeks) 8, - IMO Rez. MSC.48(66)-

(LSA Kodeks) I, II, - IMO Rez. MSC.97(73)-

(2000 HSC Kodeks) 8, - IMO MSC/Circ.1046.

- IMO Rez. MSC.81(70). B+D B+E B+F

A.1/1.7 Sredstva za zaštitu od gubitka topline

- Pravilo III/4, - Pravilo X/3.

- Pravilo III/22, - Pravilo III/32, - Pravilo III/34, - IMO Rez. MSC.36(63)-

(1994 HSC Kodeks) 8, - IMO Rez. MSC.48(66)-

(LSA Kodeks) I, II, - IMO Rez. MSC.97(73)-

(2000 HSC Kodeks) 8, - IMO MSC/Circ.1046.

- IMO Rez. MSC.81(70). B+D B+E B+F

A.1/1.8 Rakete s padobranom (pirotehnika)

- Pravilo III/4, - Pravilo X/3.

- Pravilo III/6, - Pravilo III/34, - IMO Rez. MSC.36(63)-

(1994 HSC Kodeks) 8, - IMO Rez. MSC.48(66)-

(LSA Kodeks) I, III, - IMO Rez. MSC.97(73)-

(2000 HSC Kodeks) 8.

- IMO Rez. MSC.81(70). B+D B+E B+F

A.1/1.9 Ručne buktinje (pirotehnika)

- Pravilo III/4, - Pravilo X/3.

- Pravilo III/34, - IMO Rez. MSC.36(63)-

(1994 HSC Kodeks) 8, - IMO Rez. MSC.48(66)-

(LSA Kodeks) I, III, - IMO Rez. MSC.97(73)-

(2000 HSC Kodeks) 8.

- IMO Rez. MSC.81(70). B+D B+E B+F

A.1/1.10 Plutajući dimni signali (pirotehnika)

- Pravilo III/4, - Pravilo X/3.

- Pravilo III/34, - IMO Rez. MSC.48(66)-

(LSA Kodeks) I, III.

- IMO Rez. MSC.81(70). B+D B+E B+F

Page 32: MINISTARSTVO POMORSTVA, PROMETA I … za statutarnu certifikaciju... · Pravila za statutarnu certifikaciju pomorskih brodova, Pomorska oprema opreme uključuju odnosne zahtjeve iz

26

1 2 3 4 5 6

A.1/1.11 Sprave za dobacivanje konopa

- Pravilo III/4, - Pravilo X/3.

- Pravilo III/18, - Pravilo III/34, - IMO Rez. MSC.36(63)-

(1994 HSC Kodeks) 8, - IMO Rez. MSC.48(66)-

(LSA Kodeks) I, VII, - IMO Rez. MSC.97(73)-

(2000 HSC Kodeks) 8.

- IMO Rez. MSC.81(70). B+D B+E B+F

A.1/1.12 Samonapuhavajuće splavi za spašavanje

- Pravilo III/4, - Pravilo X/3.

- Pravilo III/13, - Pravilo III/21, - Pravilo III/26, - Pravilo III/31, - Pravilo III/34, - IMO Rez. MSC.36(63)-

(1994 HSC Kodeks) 8, - IMO Rez. MSC.48(66)-

(LSA Kodeks) I, IV, - IMO Rez. MSC.97(73)-

(2000 HSC Kodeks) 8, - IMO MSC/Circ.811.

- IMO Rez. MSC.81(70).

B+D B+E B+F

A.1/1.13 Krute splavi za spašavan-je

- Pravilo III/4, - Pravilo X/3.

- Pravilo III/21, - Pravilo III/26, - Pravilo III/31, - Pravilo III/34, - IMO Rez. MSC.36(63)-

(1994 HSC Kodeks) 8, - IMO Rez. MSC.48(66)-

(LSA Kodeks) I, IV, - IMO Rez. MSC.97(73)-

(2000 HSC Kodeks) 8, - IMO MSC/Circ.811.

- IMO Rez. MSC.81(70). - IMO MSC/Circ.1006.

B+D B+E B+F

A.1/1.14 Samouspravljive splavi za spašavanje

- Pravilo III/4, - Pravilo X/3.

- Pravilo III/26, - Pravilo III/34, - IMO Rez. MSC.36(63)-

(1994 HSC Kodeks) 8, - IMO Rez. MSC.48(66)-

(LSA Kodeks) I, IV, - IMO Rez. MSC.97(73)-

(2000 HSC Kodeks) 8, - IMO MSC/Circ.809, - IMO MSC/Circ.811.

- IMO Rez. MSC.81(70).

B+D B+E B+F

A.1/1.15 Prekretne splavi za spašavanje sa šatorom

- Pravilo III/4, - Pravilo X/3.

- Pravilo III/26, - Pravilo III/34, - IMO Rez. MSC.36(63)-

(1994 HSC Kodeks) 8, - IMO Rez. MSC.48(66)-

(LSA Kodeks) I, IV, - IMO Rez. MSC.97(73)-

(2000 HSC Kodeks) 8, - IMO MSC/Circ.809, - IMO MSC/Circ.811.

- IMO Rez. MSC.81(70).

B+D B+E B+F

Page 33: MINISTARSTVO POMORSTVA, PROMETA I … za statutarnu certifikaciju... · Pravila za statutarnu certifikaciju pomorskih brodova, Pomorska oprema opreme uključuju odnosne zahtjeve iz

27

1 2 3 4 5 6 A.1/1.16 Uređaji za slobodno iz-

ranjanje splavi za spašavanje (hidrostatski uređaj za otpuštanje)

- Pravilo III/4, - Pravilo X/3.

- Pravilo III/13, - Pravilo III/26, - Pravilo III/34, - IMO Rez. MSC.36(63)-

(1994 HSC Kodeks) 8, - IMO Rez. MSC.48(66)-

(LSA Kodeks) I, IV, - IMO Rez. MSC.97(73)-

(2000 HSC Kodeks) 8, - IMO MSC/Circ.811.

- IMO Rez. MSC.81(70). B+D B+E B+F

A.1/1.17 Brodice za spašavanje - Pravilo III/4, - Pravilo X/3.

- Pravilo III/21, - Pravilo III/31, - Pravilo III/34, - IMO Rez. MSC.36(63)-

(1994 HSC Kodeks) 8, - IMO Rez. MSC.48(66)-

(LSA Kodeks) I, IV, - IMO Rez. MSC.97(73)-

(2000 HSC Kodeks) 8.

- IMO Rez. MSC.81(70). - IMO MSC/Circ.1006.

B+D B+F

G

A.1/1.18 Krute brodice za prikupljanje

- Pravilo III/4, - Pravilo X/3.

- Pravilo III/21, - Pravilo III/31, - Pravilo III/34, - IMO Rez. MSC.36(63)-

(1994 HSC Kodeks) 8, - IMO Rez. MSC.48(66)-

(LSA Kodeks) I, V, - IMO Rez. MSC.97(73)-

(2000 HSC Kodeks) 8.

- IMO Rez. MSC.81(70). - IMO MSC/Circ.1006.

B+D B+F

G

A.1/1.19 Napuhavajuće brodice za prikupljanje

- Pravilo III/4, - Pravilo X/3.

- Pravilo III/21, - Pravilo III/31, - Pravilo III/34, - IMO Rez. MSC.36(63)-

(1994 HSC Kodeks) 8, - IMO Rez. MSC.48(66)-

(LSA Kodeks) I, V, - IMO Rez. MSC.97(73)-

(2000 HSC Kodeks) 8.

- IMO Rez. MSC.81(70), - ISO 15372 (2000).

B+D B+F

G

A.1/1.20 Brze brodice za prikupljanje

- Pravilo III/4. - Pravilo III/26, - Pravilo III/34, - IMO Rez. MSC.48(66)-

(LSA Kodeks) I, V, - IMO MSC/Circ.1016, - IMO MSC/Circ.1094.

- IMO Rez. MSC.81(70), - IMO MSC/Circ.1006, - ISO 15372 (2000).

B+D B+F

G

A.1/1.21 Uređaji za spuštanje s užadi za zavješanje i vit-lom (sohe)

- Pravilo III/4, - Pravilo X/3.

- Pravilo III/23, - Pravilo III/33, - Pravilo III/34, - IMO Rez. MSC.36(63)-

(1994 HSC Kodeks) 8, - IMO Rez. MSC.48(66)-

(LSA Kodeks) I, VI, - IMO Rez. MSC.97(73)-

(2000 HSC Kodeks) 8.

- IMO Rez. MSC.81(70). B+D B+E B+F

G

A.1/1.22 Uređaji za slobodno iz-ranjanje plovila za preži-vljavanje

prebačeno u A.2/1.3

Page 34: MINISTARSTVO POMORSTVA, PROMETA I … za statutarnu certifikaciju... · Pravila za statutarnu certifikaciju pomorskih brodova, Pomorska oprema opreme uključuju odnosne zahtjeve iz

28

1 2 3 4 5 6

A.1/1.23 Uređaji za spuštanje brodica za spašavanje ko-je se spuštaju slobodnim padom

- Pravilo III/4, - Pravilo X/3.

- Pravilo III/16, - Pravilo III/23, - Pravilo III/33, - Pravilo III/34, - IMO Rez. MSC.36(63)-

(1994 HSC Kodeks) 8, - IMO Rez. MSC.48(66)-

(LSA Kodeks) I, VI, - IMO Rez. MSC.97(73)-

(2000 HSC Kodeks) 8.

- IMO Rez. MSC.81(70). B+D B+E B+F

G

A.1/1.24 Uređaji za spuštanje splavi za spašavanje (sohe)

- Pravilo III/4, - Pravilo X/3.

- Pravilo III/12, - Pravilo III/16, - Pravilo III/34, - IMO Rez. MSC.36(63)-

(1994 HSC Kodeks) 8, - IMO Rez. MSC.48(66)-

(LSA Kodeks) I, VI, - IMO Rez. MSC.97(73)-

(2000 HSC Kodeks) 8.

- IMO Rez. MSC.81(70). B+D B+E B+F

G

A.1/1.25 Uređaji za spuštanje brze brodice za prikupljanje (sohe)

- Pravilo III/4. - Pravilo III/26, - Pravilo III/34, - IMO Rez. MSC.48(66)-

(LSA Kodeks) I, VI.

- IMO Rez. MSC.81(70). B+D B+E B+F

G A.1/1.26 Uređaj za otpuštanje za:

a) brodice za spašavanje i brodice za prikupljanje

b) splavi za spašavanje Za spuštanje s užadi za zavješanje i vitlom (sohe)

- Pravilo III/4, - Pravilo X/3.

- Pravilo III/16, - Pravilo III/34, - IMO Rez. MSC.36(63)-

(1994 HSC Kodeks) 8, - IMO Rez. MSC.48(66)-

(LSA Kodeks) I, IV, VI, - IMO Rez. MSC.97(73)-

(2000 HSC Kodeks) 8.

- IMO Rez. MSC.81(70). B+D B+E B+F

A.1/1.27 Sustavi za napuštanje broda

- Pravilo III/4, - Pravilo X/3.

- Pravilo III/15, - Pravilo III/26, - Pravilo III/34, - IMO Rez. MSC.36(63)-

(1994 HSC Kodeks) 8, - IMO Rez. MSC.48(66)-

(LSA Kodeks) I, VI, - IMO Rez. MSC.97(73)-

(2000 HSC Kodeks) 8.

- IMO Rez. MSC.81(70). B+D B+F

G

A.1/1.28 Sredstva za prikupljanje - Pravilo III/4. - Pravilo III/26, - Pravilo III/34, - IMO Rez. MSC.48(66)-

(LSA Kodeks) I, VI.

- IMO Rez. MSC.81(70), - IMO MSC/Circ.810.

B+D B+F

A.1/1.29

Ljestve za ukrcaj - Pravilo III/4, - Pravilo III/11, - Pravilo X/3.

- Pravilo III/11, - Pravilo III/34, - IMO Rez. MSC.36(63)-

(1994 HSC Kodeks) , - IMO Rez. MSC.48(66)-

(LSA Kodeks), - IMO Rez. MSC.97(73)-

(2000 HSC Kodeks), - IMO MSC.1/Circ.1285.

- IMO Rez. MSC.81(70), - ISO 5489 (2008).

B+D B+F

Page 35: MINISTARSTVO POMORSTVA, PROMETA I … za statutarnu certifikaciju... · Pravila za statutarnu certifikaciju pomorskih brodova, Pomorska oprema opreme uključuju odnosne zahtjeve iz

29

1 2 3 4 5 6

A.1/1.30 Retro-reflektirajući mate-rijali

- Pravilo III/4, - Pravilo X/3.

- Pravilo III/34, - IMO Rez. MSC.36(63)-

(1994 HSC Kodeks) 8, - IMO Rez. MSC.48(66)-

(LSA Kodeks) I, - IMO Rez. MSC.97(73)-

(2000 HSC Kodeks) 8.

- IMO Rez. A.658(16). B+D B+E B+F

A.1/1.31 VHF primoodašiljači plovila za preživljavanje Prebačeno u A.1/5.17 i A.1/5.18

A.1/1.32 9GHz SAR transponder (SART) Prebačeno u A.1/4.18

A.1/1.33 Radarski reflektor brodica za spašavanje i brodica za prikupljanje (pasivni)

- Pravilo III/4, - Pravilo X/3.

- Pravilo III/34, - IMO Rez. MSC.36(63)-

(1994 HSC Kodeks) 8, - IMO Rez. MSC.48(66)-

(LSA Kodeks) I, IV, V, - IMO Rez. MSC.97(73)-

(2000 HSC Kodeks) 8, - IMO Rez. MSC.164(78).

- EN ISO 8729-1 (1998), - EN 60945 (2002)

uključujući IEC 60945 Is-pravak 1 (2008).

ili, - EN ISO 8729-1 (2010), - IEC 60945 (2002) uključujući IEC 60945 Is-pravak 1 (2008).

B+D B+E B+F

A.1/1.34 Kompas brodica za spašavanje i brodica za prikupljanje

Prebačeno u A.1/4.23

A.1/1.35 Prenosiva naprava za gašenje požara za brodice za spašavanje i brodice za prikupljanje

Prebačeno u A.1/3.38

A.1/1.36 Porivni motor brodice za spašavanje / prikupljanje

- Pravilo III/4, - Pravilo X/3.

- Pravilo III/34, - IMO Rez. MSC.48(66)-

(LSA Kodeks) IV, V.

- IMO Rez. MSC.81(70). B+D B+E B+F

A.1/1.37 Izvanbrodski porivni mo-tor brodice za prikupljanje

- Pravilo III/4, - Pravilo X/3.

- Pravilo III/34, - IMO Rez. MSC.48(66)-

(LSA Kodeks) V.

- IMO Rez. MSC.81(70). B+D B+E B+F

A.1/1.38 Reflektori za brodice za spašavanje i brodice za prikupljanje

- Pravilo III/4, - Pravilo X/3.

- Pravilo III/34, - IMO Rez. MSC.36(63)-

(1994 HSC Kodeks) 8, - IMO Rez. MSC.48(66)-

(LSA Kodeks) I, IV, V, - IMO Rez. MSC.97(73)-

(2000 HSC Kodeks) 8.

- IMO Rez. MSC.81(70). B+D B+E B+F

A.1/1.39 Otvorene prekretne splavi za spašavanje

- Pravilo III/4, - Pravilo X/3.

- IMO Rez. MSC.36(63)-(1994 HSC Kodeks) 8, Do-datak 10,

- IMO Rez. MSC.48(66)-(LSA Kodeks) I,

- IMO Rez. MSC.97(73)-(2000 HSC Kodeks) 8, Do-datak 11.

- IMO Rez. MSC.36(63)-(1994 HSC Kodeks) Do-datak 10,

- IMO Rez. MSC.97(73)-(2000 HSC Kodeks) 8, Dodatak 11.

B+D B+F

A.1/1.40 Mehaničko dizalo za pi-lota Prebačeno u A.1/4.48

A.1/1.41

Vitla za plovilo za preži-vljavanje i brodica za prikupljanje

- Pravilo III/4, - Pravilo X/3.

- Pravilo III/16, - Pravilo III/17, - Pravilo III/23, - Pravilo III/24, - Pravilo III/34, - IMO Rez. MSC.36(63)-

(1994 HSC Kodeks) 8, - IMO Rez. MSC.48(66)-

(LSA Kodeks) I, VI, - IMO Rez. MSC.97(73)-

(2000 HSC Kodeks) 8.

- IMO Rez. MSC.81(70). B+D B+E B+F

G

A.1/1.42

Pilotske ljestve Prebačeno u A.1/4.49

Page 36: MINISTARSTVO POMORSTVA, PROMETA I … za statutarnu certifikaciju... · Pravila za statutarnu certifikaciju pomorskih brodova, Pomorska oprema opreme uključuju odnosne zahtjeve iz

30

1 2 3 4 5 6

A.1/1.43 Vidi

napomenu c) iz uvod-nog dijela Dodatka I

Krute/napuhavajuće brodice za prikupljanje

- Pravilo III/4, - Pravilo X/3.

- Pravilo III/21, - Pravilo III/31, - Pravilo III/34, - IMO Rez. MSC.36(63)-

(1994 HSC Kodeks) 8, - IMO Rez. MSC.48(66)-

(LSA Kodeks) I, V, - IMO Rez. MSC.97(73)-

(2000 HSC Kodeks) 8.

- IMO Rez. MSC.81(70), - IMO MSC/Circ.1006, - ISO 15372 (2000).

B+D B+F

G

2. ZAŠTITA OD ONEČIŠĆENJA MORA I ZRAKA

Br. Opis opreme Pravila MARPOL 73/78, uz izmjene, gdje se zahti-

jeva tipno odobrenje

Primjenjiva pravila MARPOL 73/78, uz izmjene i odnosne IMO rezolucije i cirkulari

Ispitne norme Modul

1 2 3 4 5 6 A.1/2.1 Uređaj za filtriranje ulja

(za sadržaj ulja u izlaznoj vodi ne veći od 15 p.p.m.)

- Dodatak I, Pravilo 14. - Dodatak I, Pravilo 14, - IMO MEPC.1/Circ.643.

- IMO Rez. MEPC. 107(49),

- IMO MEPC.1/Circ.643.

B+D B+E B+F

A.1/2.2 Uređaj za određivanje ra-zine odvojenosti ulje-voda

- Dodatak I, Pravilo 32. - Dodatak I, Pravilo 32. - IMO Rez. MEPC.5 (XIII).

B+D B+E B+F

A.1/2.3 Uređaj za mjerenje sadrža-ja ulja

- Dodatak I, Pravilo 14. - Dodatak I, Pravilo 14, - IMO MEPC.1/Circ.643.

- IMO Rez. MEPC. 107(49),

- IMO MEPC.1/Circ.643.

B+D B+E B+F

A.1/2.4 Jedinica za obradbu nami-jenjena za priključenje na postojeće uređaje za filtri-ranje ulja (za sadržaj ulja u izlaznoj vodi ne veći od 15 p.p.m.)

Namjerno ostavljeno prazno

A.1/2.5 Sustav za nadzor i uprav-ljanje ispuštanjem zau-ljene balastne vode i vode od pranja tankova tereta

- Dodatak I, Pravilo 31. - Dodatak I, Pravilo 31. - IMO Rez. MEPC. 108(49).

B+D B+E B+F

A.1/2.6 Uređaj za biološko

pročišćavanje fekalnih ot-padnih voda

- Dodatak IV, Pravilo 9. - Dodatak IV, Pravilo 9. - IMO Rez. MEPC.159 (55).

B+D B+E B+F

A.1/2.7 Uređaj za spaljivanje otpa-daka

- Dodatak VI, Pravilo 16. - Dodatak VI, Pravilo 16. - IMO Rez. MEPC.76 (40).

B+D B+E B+F

G A.1/2.8

Uređaji za nadzor i zapis NOx na brodu

- Dodatak VI, Pravilo 13,- NOx tehnički kodeks, - IMO Rez. MEPC.177

(58).

- Dodatak VI, Pravilo 13, - NOx tehnički kodeks, - IMO Rez. MEPC.177 (58),- IMO MEPC.1/Circ.638.

- IMO Rez. MEPC.103 (49),

- IMO Rez. MEPC.177 (58).

B+D B+E B+F

G A.1/2.9

Druge tehnološke metode za ograničenje ispuštanja SOx.

Prebačeno u A.2/2.4

A.1/2.10 vidi napo-menu c) iz uvodnog

dijela Do-datka 1

Sustavi za pročišćavanje ispušnih plinova na brodu.

- Dodatak VI, Pravilo 4. (IMO Rez. MEPC.176

(58)) - IMO Rez. MEPC.184

(59)

- Dodatak VI, Pravilo 4. (IMO Rez. MEPC.176(55))- IMO Rez. MEPC.184(59)

- IMO Rez. MEPC.184 (59).

B+D B+E B+F

G

Page 37: MINISTARSTVO POMORSTVA, PROMETA I … za statutarnu certifikaciju... · Pravila za statutarnu certifikaciju pomorskih brodova, Pomorska oprema opreme uključuju odnosne zahtjeve iz

31

3. PROTUPOŽARNA ZAŠTITA

Br. Opis opreme Pravila SOLAS 74, uz

izmjene, ako se zahtjeva tipno odobrenje

Primjenjiva pravila SOLAS 74, uz izmjene i odnosne IMO rezolucije i obrasci

Ispitne norme Modul

1 2 3 4 5 6 A.1/3.1 Osnovne palubne obloge - Pravilo II-2/4,

- Pravilo II-2/6, - Pravilo X/3.

- Pravilo II-2/4, - Pravilo II-2/6, - IMO Rez. MSC.36(63)-

(1994 HSC Kodeks) 7, - IMO Rez. MSC.97(73)-

(2000 HSC Kodeks) 7.

- IMO Rez. MSC.307(88) (2010 FTP Kodeks),

- IMO MSC/Circ.1102.

B+D B+E B+F

A.1/3.2 Prenosive naprave za gašenje požara

- Pravilo II-2/10, - Pravilo X/3, - IMO Rezolucija

MSC.98(73)-(FSS Ko-deks) 4.

- Pravilo II-2/4, - Pravilo II-2/10, - Pravilo II-2/18, - Pravilo II-2/19, - Pravilo II-2/20, - IMO Rez. A.951(23), - IMO Rez. MSC.36(63)-

(1994 HSC Kodeks) 7, - IMO Rez. MSC.97(73)-

(2000 HSC Kodeks) 7, - IMO Rez. MSC.98(73)-

(FSS Kodeks) 4, - IMO MSC/Circ.1239, - IMO MSC/Circ.1275.

- EN 3-7 (2004) uključujući Izmjenu 1 (2007),

- EN 3-8 (2006) uključujući Izmjenu 1 (2007),

- EN 3-9 (2006) uključujući Ispravak (2007),

- EN 3-10 (2009).

B+D B+E B+F

A.1/3.3 Slog opreme za vatrogas-ca: (zaštitno odijelo)

- Pravilo II-2/10, - Pravilo X/3, - IMO Rez. MSC.98(73)-

(FSS Kodeks) 3.

- Pravilo II-2/10, - IMO Rez. MSC.36(63)-

(1994 HSC Kodeks) 7, - IMO Rez. MSC.97(73) -

(2000 HSC Kodeks) 7, - IMO Rez. MSC.98(73)-

(FSS Kodeks) 3.

Zaštitno protupožarno odije-lo: - EN 469 (2005)

uključujući Izmjenu 1 (2006) i Ispravak (2006).

Zaštitno protupožarno odije-lo – posebno reflektirajuće protupožarno odijelo - EN 1486 (2007). Zaštitno protupožarno odije-lo – protupožarno odijelo s reflektirajućom vanjskom površinom - ISO 15538 (2001).

B+D B+E B+F

A.1/3.4 Slog opreme za vatrogas-ca: čizme

- Pravilo II-2/10, - Pravilo X/3, - IMO Rez. MSC.98(73)-

(FSS Kodeks) 3.

- Pravilo II-2/10, - IMO Rez. MSC.36(63)-

(1994 HSC Kodeks) 7, - IMO Rez. MSC.97(73)-

(2000 HSC Kodeks) 7, - IMO Rez. MSC.98(73)-

(FSS Kodeks) 3.

- EN 15090 (2006). B+D B+E B+F

A.1/3.5 Slog opreme za vatrogas-ca: rukavice

- Pravilo II-2/10, - Pravilo X/3, - IMO Rez. MSC.98(73)-

(FSS Kodeks) 3.

- Pravilo II-2/10, - IMO Rez. MSC.36(63)-

(1994 HSC Kodeks) 7, - IMO Rez. MSC.97(73)-

(2000 HSC Kodeks) 7, - IMO Rez. MSC.98(73)-

(FSS Kodeks) 3.

- EN 659 (2003) uključujući Izmjenu 1 (2008) i Ispravak (2009).

B+D B+E B+F

A.1/3.6 Slog opreme za vatrogas-ca: kaciga

- Pravilo II-2/10, - Pravilo X/3, - IMO Rez. MSC.98(73)-

(FSS Kodeks) 3.

- Pravilo II-2/10, - IMO Rez. MSC.36(63)-

(1994 HSC Kodeks) 7, - IMO Rez. MSC.97(73)-

(2000 HSC Kodeks) 7, - IMO Rez. MSC.98(73)-

(FSS Kodeks) 3.

- EN 443 (2008). B+D B+E B+F

Page 38: MINISTARSTVO POMORSTVA, PROMETA I … za statutarnu certifikaciju... · Pravila za statutarnu certifikaciju pomorskih brodova, Pomorska oprema opreme uključuju odnosne zahtjeve iz

32

1 2 3 4 5 6 A.1/3.7 Samostalna naprava za

disanje sa stlačenim zrakom Napomena: Za korištenje u nezgodama s opasnim tvarima zahtijeva se mas-ka tlačnog tipa.

- Pravilo II-2/10, - Pravilo X/3, - IMO Rez. MSC.98(73)-

(FSS Kodeks) 3.

- Pravilo II-2/10, - IMO Rez. MSC.36(63)-

(1994 HSC Kodeks) 7, - IMO Rez. MSC.97(73)-

(2000 HSC Kodeks) 7, - IMO Rez. MSC.98(73)-

(FSS Kodeks) 3. Gdje se naprave koriste u sve-zi s nezgodama s teretom: - IMO Rez. MSC.4(48)

(IBC Kodeks) 14 - IMO Rez. MSC.5(48)-(IGC Kodeks) 14.

- EN 136 (1998) uključujući Ispravak (2003),

- EN 137 (2006). Gdje se naprave koriste u nezgodnom s teretom: - ISO 23269-3(2011).

B+D B+E B+F

A.1/3.8 Naprava za disanje s do-bavom zraka

- Pravilo X/3, - IMO Rez. MSC.36(63)-

(1994 HSC Kodeks) 7. Napomena: Ova oprema je samo za brza plovila građena prema zahtjevi-ma 1994 HSC Kodeksa.

- IMO Rez. MSC.36(63)-(1994 HSC Kodeks) 7.

- EN 14593-1 (2005), - EN 14593-2 (2005) uključujući Ispravak

(2005), - EN 14594 (2005),

uključujući Ispravak (2005).

B+D B+E B+F

A.1/3.9 Dijelovi sustava rasprskivanja za nas-tambe, službene prostorije i upravljačke stanice, jednakovrijedni onima iz SOLAS 74 Pravilo II-2/12 (ograničeno na mlaznice i njihove karakteristike). (Mlaznice ugrađenog sus-tava rasprskivanja za brza plovila (HSC) su uključena u ovu točku)

- Pravilo II-2/7, - Pravilo II-2/10, - Pravilo X/3, - IMO Rez. MSC.98(73)-

(FSS Kodeks) 8.

- Pravilo II-2/7, - Pravilo II-2/9, - Pravilo II-2/10, - IMO Rez. MSC.36(63)-

(1994 HSC Kodeks) 7, - IMO Rez. MSC.44(65), - IMO Rez. MSC.97(73)-

(2000 HSC Kodeks) 7, - IMO Rez. MSC.98(73)-

(FSS Kodeks) 8, - IMO MSC/Circ.912.

- IMO Rez. A.800(19). B+D B+E B+F

A.1/3.10

Mlaznice ugrađenog sus-tava raspršivanja za gašenje požara u prostori-jama strojeva i pumpnim postajama tereta

- Pravilo II-2/10, - Pravilo X/3, - IMO Rez. MSC.98(73)-

(FSS Kodeks) 7.

- Pravilo II-2/10, - Pravilo X/3, - IMO Rez. MSC.36(63)-

(1994 HSC Kodeks) 7, - IMO Rez. MSC.97(73)-

(2000 HSC Kodeks) 7, - IMO Rez. MSC.98(73)-

(FSS Kodeks) 7, - IMO MSC.1/Circ.1313.

- IMO MSC/Circ.1165, Dodatak A.

B+D B+E B+F

A.1/3.11 Konstrukcije klase “A” i “B”, protupožarna cje-lovitost - konstrukcije klase “A”, - konstrukcije klase “B”.

Klasa “A”: - Pravilo II-2/3.2 Klasa “B”: - Pravilo II-2/3.4

- Pravilo II-2/9, i Klasa “A”: - Pravilo II-2/3.2. Klasa “B”: - Pravilo II-2/3.4.

- IMO Rez. MSC.307(88) (2010 FTP Kodeks).

B+D B+E B+F

A.1/3.12 Naprave za sprječavanje prolaza plamena u tankove tereta na tankerima za ulje

- Pravilo II-2/4, - Pravilo II-2/16.

- Pravilo II-2/4, - Pravilo II-2/16.

- EN 12874 (2001), - ISO 15364 (2007), - IMO MSC/Circ.677.

Za ostalu

opremu isključujući ven-

tile: B+D B+E B+F Za

ventile:B+F

A.1/3.13 Negorivi materijali - Pravilo II-2/3, - Pravilo X/3.

- Pravilo II-2/3, - Pravilo II-2/5, - Pravilo II-2/9, - IMO Rez. MSC.36(63)-

(1994 HSC Kodeks) 7,

- IMO Rez. MSC.307(88) (2010 FTP Kodeks).

B+D B+E B+F

Page 39: MINISTARSTVO POMORSTVA, PROMETA I … za statutarnu certifikaciju... · Pravila za statutarnu certifikaciju pomorskih brodova, Pomorska oprema opreme uključuju odnosne zahtjeve iz

33

1 2 3 4 5 6 - IMO Rez. MSC.97(73)-

(2000 HSC Kodeks) 7. A.1/3.14 Materijali, osim čelika, za

cijevi koje prolaze kroz konstrukcije klase “A” i “B”

Uključeno u točke A.1/3.26 i A.1/3.27

A.1/3.15 Materijali, osim čelika, za cijevi ulja ili goriva: (a) cijevi i armatura, (b) ventili, (c) savitljivi cijevni spo-

jevi, (d) komponente metalnog

cjevovoda s elastičnim i elastomernim brt-vama.

- Pravilo II-2/4, - Pravilo X/3.

- Pravilo II-2/4, - IMO Rez. MSC.36(63)-

(1994 HSC Kodeks) 7, 10, - IMO Rez. MSC.97(73)-

(2000 HSC Kodeks) 7, 10, - IMO MSC/Circ.1120.

Cijevi i armatura - IMO Rez. A.753(18) Ventili - ISO 10497(2010) Savitljivi cijevni spojevi - EN ISO 15540 (2001) - EN ISO 15541 (2001) Metalni dijelovi cijevi s elastičnim i elastomernim brtvama - ISO 19921 (2005) - ISO 19922 (2005)

B+D B+E B+F

A.1/3.16 Protupožarna vrata - Pravilo II-2/9. - Pravilo II-2/9. - IMO Rez. MSC.307(88) (2010 FTP Kodeks), - IMO MSC.1/Circ.1319.

B+D B+E B+F

A.1/3.17 Dijelovi upravljačkih sus-

tava protupožarnih vrata - Pravilo II-2/9, - Pravilo X/3.

- Pravilo II-2/9, - IMO Rez. MSC.97(73)-

(2000 HSC Kodeks) 7.

- IMO Rez. MSC.307(88) (2010 FTP Kodeks).

B+D B+E B+F

A.1/3.18 Površinske obloge i ob-loge podova sa svojstvom sporog širenja plamena: - ukrasni laminat, - boje i lakovi, - obloge podova, - obloga izolacije cijevi, - ljepila koja se koriste u

izradi konstrukcija pregrađivanja “B” i “C” klase,

- gorivi kanali.

- Pravilo II-2/3, - Pravilo II-2/5, - Pravilo II-2/6, - Pravilo II-2/9, - Pravilo X/3.

- Pravilo II-2/3, - Pravilo II-2/5, - Pravilo II-2/6, - Pravilo II-2/9, - IMO Rez. MSC.36(63)-

(1994 HSC Kodeks) 7, - IMO Rez. MSC.97(73)-

(2000 HSC Kodeks) 7, - IMO MSC/Circ.1120.

- IMO Rez. MSC.307(88) (2010 FTP Kodeks).

B+D B+E B+F

A.1/3.19 Zavjese, zastori i drugizavješeni tekstilni materi-jali i presvlake

- Pravilo II-2/3, - Pravilo II-2/9, - Pravilo X/3.

- Pravilo II-2/3, - Pravilo II-2/9, - IMO Rez. MSC.36(63)-

(1994 HSC Kodeks) 7, - IMO Rez. MSC.97(73)-

(2000 HSC Kodeks) 7.

- IMO Rez. MSC.307(88) (2010 FTP Kodeks), - IMO MSC/Circ.1102.

B+D B+E B+F

A.1/3.20 Podstavljeni namještaj

- Pravilo II-2/3, - Pravilo II-2/5, - Pravilo II-2/9, - Pravilo X/3.

- Pravilo II-2/3, - Pravilo II-2/5, - Pravilo II-2/9, - IMO Rez. MSC.36(63)-

(1994 HSC Kodeks) 7, - IMO Rez. MSC.97(73)-

(2000 HSC Kodeks) 7.

- IMO Rez. MSC.307(88) (2010 FTP Kodeks), - IMO MSC/Circ.1102.

B+D B+E B+F

A.1/3.21 Posteljna oprema

- Pravilo II-2/3, - Pravilo II-2/9, - Pravilo X/3.

- Pravilo II-2/3, - Pravilo II-2/9, - IMO Rez. MSC.36(63)-

(1994 HSC Kodeks) 7, - IMO Rez. MSC.97(73)-

(2000 HSC Kodeks) 7.

- IMO Rez. MSC.307(88) (2010 FTP Kodeks), - IMO MSC/Circ.1102.

B+D B+E B+F

A.1/3.22 Protupožarne zaklopke - Pravilo II-2/9. - Pravilo II-2/9, - IMO Rez. MSC.307(88) (2010 FTP Kodeks).

B+D B+E B+F

Page 40: MINISTARSTVO POMORSTVA, PROMETA I … za statutarnu certifikaciju... · Pravila za statutarnu certifikaciju pomorskih brodova, Pomorska oprema opreme uključuju odnosne zahtjeve iz

34

1 2 3 4 5 6 A.1/3.24 Prolazi električnih kabela

kroz konstrukcije klase “A”

Prebačeno u A.1/3.26(a)

A.1/3.25 Vatrootporni prozori i bočna okna klase “A” i “B”

- Pravilo II-2/9. - Pravilo II-2/9, - IMO MSC/Circ.1120.

- IMO Rez. MSC. 307(88) (2010 FTP Kodeks).

B+D B+E B+F

A.1/3.26 Prolazi kroz konstrukcije klase “A”: a) prolazi električnih

kabela b) prolazi cijevi, kanala,

rovova i sl.

- Pravilo II-2/9. - Pravilo II-2/9, - IMO MSC.1/Circ.1276.

- IMO Rez. MSC. 307(88) (2010 FTP Kodeks).

B+D B+E B+F

A.1/3.27 Prolazi kroz konstrukciju klase “B”: a) prolazi električnih

kabela b) prolazi cijevi, kanala,

rovova i sl.

- Pravilo II-2/9. - Pravilo II-2/9. - IMO Rez. MSC. 307(88) (2010 FTP Kodeks).

B+D B+E B+F

A.1/3.28 Sustav rasprskivanja (ograničeno na glave rasprkača) (Mlaznice ugrađenog sus-tava rasprskivanja za brza plovila (HSC) su uključena u ovu točku)

- Pravilo II-2/7, - Pravilo II-2/10, - Pravilo X/3.

- Pravilo II-2/7, - Pravilo II-2/10, - IMO Rez. MSC.36(63)- (1994 HSC Kodeks) 7, - IMO Rez. MSC.44(65), - IMO Rez. MSC.97(73)-

(2000 HSC Kodeks) 7, - IMO Rez. MSC.98(73)-

(FSS Kodeks) 8, - IMO MSC/Circ.912.

- ISO 6182-1 (2004). ili - EN 12259-1 (1999) uključujući Izmjenu 1 (2001), Izmjenu 2 (2006) i Izmjenu 3 (2006).

B+D B+E B+F

A.1./3.29 Protupožarne cijevi - Pravilo II-2/10, - Pravilo X/3.

- Pravilo II-2/10, - IMO Rez. MSC.36(63)-

(1994 HSC Kodeks) 7, - IMO Rez. MSC.97(73)-

(2000 HSC Kodeks) 7.

- EN 14540 (2004) uključujući A.1(2007).

B+D B+E B+F

A.1/3.30 Prenosive naprave za od-ređivanje koncentracije kisika i otkrivanje plinova

- Pravilo II-2/4, - Pravilo VI/3.

- Pravilo II-2/4, - Pravilo VI/3, - IMO Rez. MSC.98(73)-(FSS Kodeks) 15.

- EN 60945 (2002) uključujući IEC 60945 Is-pravak 1 (2008) ili IEC 60945(2002) uključujući IEC 60945 Ispravak 1 (2008) - IEC 60092-504 (2001) uključujući IEC 60092-504 Ispravak 1 (2001) - IEC 60533 (1999), i, koliko je primjenjivo: a) Kategorija 1 (sigurna

zona): - EN 50104 (2010), - EN 60079-29-1 (2007). b) Kategorija 2 (eksplozi-

vna atmosfera): - EN 50104 (2010), - EN 60079-29-1 (2007), - IEC 60079-0 (2009), - IEC 60079-1 (2007)

uključujući IEC 60079-1 Ispravak 1 (2008),

- IEC 60079-10-1 (2009), - IEC 60079-11 (2007), - IEC 60079-15 (2010), - IEC 60079-26 (2007).

B+D B+E B+F

A.1/3.31 Mlaznice ugrađenog sus-tava rasprskivanja, za brza plovila (HSC)

Točka brisana jer je uključena u točke A.1/3.9 i A.1/3.28

Page 41: MINISTARSTVO POMORSTVA, PROMETA I … za statutarnu certifikaciju... · Pravila za statutarnu certifikaciju pomorskih brodova, Pomorska oprema opreme uključuju odnosne zahtjeve iz

35

1 2 3 4 5 6

A.1/3.32 Vatrozadržavajući materi-jali (osim namještaja) za brza plovila

- Pravilo X/3. - IMO Rez. MSC.36(63)-(1994 HSC Kodeks) 7,

- IMO Rez. MSC.97(73)-(2000 HSC Kodeks) 7.

- IMO Rez. MSC.807(88) (2010 FTP Kodeks).

B+D B+E B+F

A.1/3.33 Vatrozadržavajući materi-jali za namještaj za brza plovila

- Pravilo X/3. - IMO Rez. MSC.36(63)-(1994 HSC Kodeks) 7, IMO Rez. MSC.97(73) (2000 HSC Kodeks) 7,

- IMO MSC/Circ.1102.

- IMO Rez. MSC.807(88) (2010 FTP Kodeks).

B+D B+E B+F

A.1/3.34 Vatrootporno pregrađivanje za brza plovila

- Pravilo X/3. - IMO Rez. MSC.36(63)-(1994 HSC Kodeks) 7,

- IMO Rez. MSC.97(73)-(2000 HSC Kodeks) 7.

- IMO Rez. MSC.807(88) (2010 FTP Kodeks).

B+D B+E B+F

A.1/3.35 Protupožarna vrata na brzim plovilima

- Pravilo X/3. - IMO Rez. MSC.36(63)-(1994 HSC Kodeks) 7,

- IMO Rez. MSC.97(73)-(2000 HSC Kodeks) 7.

- IMO Rez. MSC.807(88) (2010 FTP Kodeks).

B+D B+E B+F

A.1/3.36 Protupožarne zaklopke na brzim plovilima

- Pravilo X/3. - IMO Rez. MSC.36(63)-(1994 HSC Kodeks) 7,

- IMO Rez. MSC.97(73)-(2000 HSC Kodeks) 7,

- IMO MSC/Circ.1120.

- IMO Rez. MSC.807(88) (2010 FTP Kodeks).

B+D B+E B+F

A.1/3.37 Prolazi kroz vatrootporno pregrađivanje na brzim plovilima: (a) prolazi električnih

kabela (b) prolazi cijevi, kanala,

rovova i sl.

- Pravilo X/3. - IMO Rez. MSC.36(63)-(1994 HSC Kodeks) 7,

- IMO Rez. MSC.97(73)-(2000 HSC Kodeks) 7.

- IMO Rez. MSC.807(88) (2010 FTP Kodeks).

B+D B+E B+F

A.1/3.38 Prenosiva protupožarna oprema za brodice za spašavanje i brodice za prikupljanje

- Pravilo III/4, - Pravilo X/3, - IMO Rez. MSC.98(73)-

(FSS Kodeks) 4.

- Pravilo III/34, - IMO Rez. A.951(23), - IMO Rez. MSC.36(63)-

(1994 HSC Kodeks) 8, - IMO Rez. MSC.48(66)-

(LSA Kodeks) I, IV, V, - IMO Rez. MSC.97(73)-

(2000 HSC Kodeks) 8, - IMO Rez. MSC.98(73)-

(FSS Kodeks) 4, - IMO MSC.1/Circ.1313.

- EN 3-7 (2004) uključujući Dopune 1 (2007),

- EN 3-8 (2006) uključujući Ispravak (2006),

- EN 3-9 (2006) uključujući Ispravak (2006),

- EN 3-10 (2009).

B+D B+E B+F

A.1/3.39 Mlaznice jednakovrijed-nog sustava za gašenje požara na osnovi korišten-ja vode u prostorijama strojeva kategorije A i pumpnim stanicama

- Pravilo II-2/10, - Pravilo X/3.

- Pravilo II-2/10, - IMO Rez. MSC.36(63)-

(1994 HSC Kodeks) 7, - IMO Rez. MSC.97(73)-

(2000 HSC Kodeks) 7, - IMO Rez. MSC.98(73)-

(FSS Kodeks) 7, - IMO MSC.1/Circ.1313.

- IMO MSC/Circ.1165. B+D B+E B+F

A.1/3.40 Posebna (nisko – post-avljena) rasvjeta u nuždi (samo dijelovi)

- Pravilo II-2/13, - IMO Rez. MSC.98(73)-

(FSS Kodeks) 11.

- Pravilo II-2/13, - IMO Rez. MSC.98(73)-

(FSS Kodeks) 11.

- IMO Rez. A.752(18). ili - ISO 15370 (2010).

B+D B+E B+F

1 2 3 4 5 6

Page 42: MINISTARSTVO POMORSTVA, PROMETA I … za statutarnu certifikaciju... · Pravila za statutarnu certifikaciju pomorskih brodova, Pomorska oprema opreme uključuju odnosne zahtjeve iz

36

A.1/3.41 Naprave za disanje za bi-jeg u nuždi (EEBD)

- Pravilo II-2/13. - Pravilo II-2/13, - IMO Rez. MSC.98(73)-

(FSS Kodeks) 3, - IMO MSC/Circ.849.

- ISO 23269-1 (2008), i al-ternativno:

Za samostalne naprave za disanje sa stlačenim zrakom otvorenog toka s potpunom maskom ili sa sklopom usnika:

- EN 402(2003). Za samostalne naprave za

disanje sa stlačenim zrakom otvorenog toka s kapuljačom:

- EN 1146(2005). Za samostalne naprave za

disanje sa stlačenim zrakom zatvorenog toka:

- EN 13794(2002).

B+D B+E B+F

A.1/3.42 Dijelovi sustava inertnog plina

- Pravilo II-2/4. - Pravilo II-2/4, - IMO Rez. A.567(14), - IMO Rez. MSC.98(73)-

(FSS Kodeks) 15, - IMO MSC/Circ.353, - IMO MSC/Circ.387, - IMO MSC/Circ.485, - IMO MSC/Circ.450 Rev.1, - IMO MSC/Circ.731, - IMO MSC/Circ.1120.

- IMO MSC/Circ.353. B+D B+E B+F

G

A.1/3.43 Mlaznice sustava gašenja požara za kuhinjske uređaje za pripremu hrane prženjem (friteza) (auto-matski ili ručni tip)

- Pravilo II-2/1, - Pravilo II-2/10, - Pravilo X/3.

- Pravilo II-2/1, - Pravilo II-2/10, - IMO Rez. MSC.97(73)-

(2000 HSC Kodeks) 7.

- ISO 15371 (2009). B+D B+E B+F

A.1/3.44 Slog opreme za vatrogas-ca – sigurnosno uže

- Pravilo II-2/10, - Pravilo X/3, - IMO Rez. MSC.98(73)-

(FSS Kodeks) 3.

- Pravilo II-2/10, - IMO Rez. MSC.36(63)-

(1994 HSC Kodeks) 7, - IMO Rez. MSC.97(73)-

(2000 HSC Kodeks) 7, - IMO Rez. MSC.98(73)-

(FSS Kodeks) 3.

- IMO Rez. MSC.98(73)-(FSS Kodeks) 3,

- IMO Rez. MSC.307(88) (2010 FTP Kodeks).

B+D B+E B+F

A.1/3.45 Dijelovi jednakovrijednog ugrađenog sustava za gašenje požara plinom (medij za gašenje, ventili i mlaznice) za prostorije strojeva i pumpne stanice tereta

- Pravilo II-2/10, - Pravilo X/3, - IMO Rez. MSC.98(73)-

(FSS Kodeks) 5.

- Pravilo II-2/10, - IMO Rez. MSC.36(63)-

(1994 HSC Kodeks) 7, - IMO Rez. MSC.97(73)-

(2000 HSC Kodeks) 7, - IMO Rez. MSC.98(73)-

(FSS Kodeks) 5, - IMO MSC/Circ.848, - IMO MSC.1/Circ.1313, - IMO MSC.1/Circ.1316, - IMO MSC.1/Circ.1317.

- IMO MSC/Circ.848, - IMO MSC.1/Circ.1317.

B+D B+E B+F

A.1/3.46 Jednakovrijedni ugrađeni sustavi za gašenje požara plinom za prostorije stro-jeva (Aerosol sustav)

- Pravilo II-2/10, - Pravilo X/3, - IMO Rez. MSC.98(73)-

(FSS Kodeks) 5.

- Pravilo II-2/10, - IMO Rez. MSC.36(63)-

(1994 HSC Kodeks) 7, - IMO Rez. MSC.97(73)-

(2000 HSC Kodeks) 7, - IMO Rez. MSC.98(73)-

(FSS Kodeks) 5, - IMO MSC.1/Circ.1270, - IMO MSC.1/Circ.1313.

- IMO MSC.1/Circ. 1270 uključujući Ispravak 1.

B+D B+E B+F

1 2 3 4 5 6

Page 43: MINISTARSTVO POMORSTVA, PROMETA I … za statutarnu certifikaciju... · Pravila za statutarnu certifikaciju pomorskih brodova, Pomorska oprema opreme uključuju odnosne zahtjeve iz

37

A.1/3.47 Pjenilo ugrađenog sustavaza gašenje požara pjenomvisoke ekspanzije, za pro-storije strojeva i pumpnestanice tereta Napomena: Ugrađeni sus-tav pjene visoke ekspanzi-je (uključujući sustave koji koriste zrak iz svojih radnih prostora) za pro-storije strojeva i pumpne stanice tereta mora se ispitati s odobrenim pjeni-lom, na zadovoljstvo Ad-ministracije.

- Pravilo II-2/10. - Pravilo II-2/10, - IMO Rez. MSC.98(73)-

(FSS Kodeks) 6.

- IMO MSC/Circ. 670. B+D B+E B+F

A.1/3.48 Dijelovi ugrađenog susta-va za gašenje požara za lokalnu primjenu, na os-novi korištenja vode, za primjenu u prostorijama strojeva “A” kategorije (Mlaznice i ispitivanje)

- Pravilo II-2/10, - Pravilo X/3.

- Pravilo II-2/10, - IMO Rez. MSC.36(63)-

(1994 HSC Kodeks) 7, - IMO Rez. MSC.97(73)-

(2000 HSC Kodeks) 7.

- IMO MSC.1/Circ.1387. B+D B+E B+F

A.1/3.49

Mlaznice ugrađenog sus-tava s korištenjem vode za ro-ro prostorije i prostori-je posebne kategorije jednakovrijedne mlaz-nicama iz rezolucije A.123(V)

- Pravilo II-2/19, - Pravilo II-2/20, - Pravilo X/3.

- Pravilo II-2/19, - Pravilo II-2/20, - IMO Rez. A.123(V), - IMO Rez. MSC.36(63)-

(1994 HSC Kodeks) 7.

- IMO MSC.1/Circ. 1272. B+D B+E B+F

A.1/3.50 Zaštitna odjeća otporna na kemijsko djelovanje

Prebačeno u A.2/3.9

A.1/3.51 Dijelovi ugrađenog susta-va otkrivanja požara i požarne uzbune za uprav-ljačke stanice, službene prostorije, nastambe, balkone kabina, prostorije strojeva i nenadgledane prostorije strojeva

- Pravilo II-2/7, - Pravilo X/3, - IMO Rez. MSC.98(73)-

(FSS Kodeks) 9.

- Pravilo II-2/7, - IMO Rez. MSC.36(63)-

(1994 HSC Kodeks) 7, - IMO Rez. MSC.97(73)-

(2000 HSC Kodeks) 7, - IMO Rez. MSC.98(73)-

(FSS Kodeks) 9, - IMO MSC.1/Circ.1242, - IMO MSC.1/Circ.1313.

Upravljačka i pokazivačka op-rema. Električne instalacije na brodovima: - EN 54-2 (1997) uključujući Ispravak (1999) i Izmjenu 1 (2006). Oprema izvora napajanja: - EN 54-4 (1997) uključujući Ispravak (1999), i Izmjenu 1 (2002) i Izmjenu 2 (2006). Osjetnici topline: - EN 54-5 (2000) uključujući i Izmjenu 1 (2002). Osjetnici dima-pomoću raspršenog svjetla, odaslanog svjetla ili ionizacije: - EN 54-7 (2000) uključujući i Izmjenu 1 (2002) i Izmjenu 2 (2006). Osjetnici plamena: - EN 54-10 (2002) uključujući i Izmjenu 1 (2005).

Ručni javljači požara: - EN 54-11 (2001) uključujući Izmjenu 1 (2005).Izolatori kratkog spoja: - EN 54-17 (2007) uključujući Ispravak (2007) Ulazno/izlazni uređaji: - EN 54-18 (2008) uključujući Ispravak (2007)

B+D B+E B+F

Page 44: MINISTARSTVO POMORSTVA, PROMETA I … za statutarnu certifikaciju... · Pravila za statutarnu certifikaciju pomorskih brodova, Pomorska oprema opreme uključuju odnosne zahtjeve iz

38

1 2 3 4 5 6 Kablovi:

- EN 60332-1-1 (2004). I, koliko je primjenjivo, električne i elektroničke in-stalacije na brodovima: - IEC 60092-504 (2001), - EC 60533 (1999).

A.1/3.52 Neprenosive i pokretne naprave za gašenje požara

- Pravilo II-2/10, - Pravilo X/3.

- Pravilo II-2/4, - Pravilo II-2/10, - Pravilo X/3, - IMO Rez. MSC.36(63)-

(1994 HSC Kodeks) 7, - IMO Rez. MSC.97(73)-

(2000 HSC Kodeks) 7.

- EN 1866-1 (2007), ili - ISO 11601 (2008).

B+D B+E B+F

A.1/3.53 Uređaji za uzbunu - Pravilo II-2/7, - Pravilo X/3, - IMO Rez. MSC.98(73)-

(FSS Kodeks) 9.

- Pravilo II-2/7, - IMO Rez. MSC.36(63)-

(1994 HSC Kodeks) 7, - IMO Rez. MSC.97(73)-

(2000 HSC Kodeks) 7, - IMO Rez. MSC.98(73)-

(FSS Kodeks) 9, - IMO MSC.1/Circ.1313.

Zvučni lokatori - EN 54-3 (2001)

uključujući Izmjenu 1 (2002) i Izmjenu 2 (2006),

- IEC 60092-504 (2001), - IEC 60533 (1999), - IEC 60092-504 (2001),

uključujući Ispravak 1 (2011)

B+D B+E B+F

A.1/3.54 Ugrađene naprave za od-ređivanje koncentracije kisika i otkrivanje plinova

- Pravilo II-2/4, - Pravilo VI/3.

- Pravilo II-2/4, - Pravilo VI/3, - IMO Rez. MSC.98(73)-

(FSS Kodeks) 15

- EN 60945 (2002) uključujući IEC 60945 Is-pravak 1 (2008) ili IEC 60945 (2002) uključujući IEC 60945 Ispravak 1 (2008),

- IEC 60092-504 (2001), uključujući Ispravak 1 (2011),

- IEC 60533 (1999), i koliko je primijenjeno na: (a) Kategorija 4 (sigurna zo-

na): - EN 50104 (2010). (b) Kategorija 3 (eksplozi-vna atmosfera): - EN 50104 (2010), - EN 60079-0(2009), - EN 60079-29-1 (2007).

B+D B+E B+F

A.1/3.55

Mlaznice dvostruke namjene (raspršivanje i mlaz)

- Pravilo II-2/10, - Pravilo X/3.

- Pravilo II-2/10, - IMO Rez. MSC.36(63)-

(1994 HSC Kodeks) 7, - IMO Rez. MSC.97(73)-

(2000 HSC Kodeks) 7.

Ručne mlaznice za vatro-gasnu uporabu - kom-binirane mlaznice PN 16:

- EN 15182-1 (2007) uključujući Izmjenu 1 (2009),

- EN 15182-2 (2007) uključujući Izmjenu 1 (2009).

Ručne mlaznice za vatro-gasnu uporabu – glatki mlaz i/ili jedna kutna mlaznica za raspršivanje PN 16:

- EN 15182-1 (2007) uključujući Izmjenu 1 (2009),

- EN 15182-3 (2007) uključujući Izmjenu 1 (2009).

B+D B+E B+F

Page 45: MINISTARSTVO POMORSTVA, PROMETA I … za statutarnu certifikaciju... · Pravila za statutarnu certifikaciju pomorskih brodova, Pomorska oprema opreme uključuju odnosne zahtjeve iz

39

1 2 3 4 5 6 A.1/3.56

Protupožarne cijevi (na-matajuće)

- Pravilo II-2/10, - Pravilo X/3.

- Pravilo II-2/10, - IMO Rez. MSC.36(63)-

(1994 HSC Kodeks) 7, - IMO Rez. MSC.97(73)-

(2000 HSC Kodeks) 7.

- EN 671-1 (2001) uključujući Ispravak (2002).

B+D B+E B+F

A.1/3.57

Dijelovi sustava za gašen-je požara pjenom srednje ekspanzije – ugrađeni pa-lubni sustav pjene za tankere

- Pravilo II-2/10. - Pravilo II-2/10.8.1, - IMO Rez. MSC.98(73)-

(FSS Kodeks) 14, - IMO MSC.1/Circ. 1239, - IMO MSC.1/Circ. 1276.

- IMO MSC/Circ. 798. B+D B+E B+F

A.1/3.58

Dijelovi ugrađenog susta-va za gašenje požara pjenom niske ekspanzije za prostorije strojeva i zaštitu palube tankera

- Pravilo II-2/10. - Pravilo II-2/10, - IMO Rez. MSC.98(73)-

(FSS Kodeks) 6, 14, - IMO MSC.1/Circ. 1239, - IMO MSC.1/Circ. 1276, - IMO MSC.1/Circ.1313.

- IMO MSC.1/Circ. 1312. B+D B+E B+F

A.1/3.59

Pjenilo ugrađenih sustava za gašenje požara na tankerima za kemikalije

- Pravilo II-2/1, - IMO Rez. MSC.4(48) -

(IBC Kodeks).

- IMO Rez. MSC.4(48) - (IBC Kodeks),

- IMO MSC/Circ.553.

- IMO MSC.1/Circ.1312. B+D B+E B+F

A.1/3.60

Mlaznice ugrađenog sus-tava raspršivanja za balkone kabina

- Pravilo II-2/10. - Pravilo II-2/10, - IMO Rez. MSC.98(73)-

(FSS Kodeks) 7, - IMO MSC.1/Circ.1313.

- IMO MSC.1/Circ.1268. B+D B+E B+F

A.1/3.61

Ugrađeni sustavi za gaše-nje požara pjenom, kojikoriste zrak iz prostorije,za zaštitu prostorije stro-jeva i pumpne stanice te-reta Napomena: Ugrađeni sus-tavi za gašenje požara pjenom, koji koriste zrak iz prostorije, za zaštitu prostorije strojeva i pumpne stanice tereta moraju se ispitati s odo-brenim pjenilom, na za-dovoljstvo Administracije.

- Pravilo II-2/10. - Pravilo II-2/10. - IMO MSC.1/Circ.1271. B+D B+E B+F

A.1/3.62 Vidi

napomenu (c) iz

uvodnog dijela Do-

datka I

Sustavi za gašenje požarasuhim prahom

- Pravilo II-2/1. - Pravilo II-2/1, - Međunarodni Kodeks za

gradnju i opremanje brodo-va za prijevoz ukapljenog plina: Poglavlje 11.

- IMO MSC.1/Circ.1315. B+D B+E B+F

1 2 3 4 5 6 A.1/3.63 Dijelovi sustava otkriva- - Pravilo II-2/7, - Pravilo II-2/7, - IMO Rez. MSC.98(73) B+D

Page 46: MINISTARSTVO POMORSTVA, PROMETA I … za statutarnu certifikaciju... · Pravila za statutarnu certifikaciju pomorskih brodova, Pomorska oprema opreme uključuju odnosne zahtjeve iz

40

(Bivša A.2/3.15)

nja požara uzorkovanjem zraka

- Pravilo II-2/19, - Pravilo II-2/20.

- Pravilo II-2/19, - Pravilo II-2/20, - IMO Rez. MSC. 98(73) (FSS Kodeks) 10

(FSS Kodeks) 10, i za: Oprema za upravljanje i nadzor. Električne instalaci-je na brodovima: - EN 54-2(1997) uključujući Ispravak (1999) i Izmjenu 1 (2006). Oprema za napajanje: - EN 54-4(1997) uključujući Ispravak (1999), Izmjenu 1 (2002) i Izmjenu 2 (2006). Usisni dimni osjetnici: - EN 54-20(2006) uključu-jući Ispravak (2008). I, što je primjenjivo elektri-čne i elektroničke instalacije na brodovima: - IEC 60092-504 (2001) Is-pravak 1 (2011), - IEC 60533 (1999). I, što je primjenjivo za ek-splozivne atmosfere: - EN 60079-0 (2009).

B+E B+F

A.1/3.64 (Bivša

A.2/3.15)

Pregrade klase “C” - Pravilo II-2/3. - Pravilo II-2/3. - IMO Rez. MSC.307(88) (2010 FTP Kodeks) .

B+D B+E B+F

A.1/3.65 (Nova stavka)

Ugrađeni sustav detekcije ugljikovodičnih plinova

- Pravilo II-2/4. - Pravilo II-2/4, - IMO Rez. MSC.98(73) (FSS Kodeks) 16

- IMO MSC.1/Circ. 1370, - EN 60079-29-1 (2007), - IEC 60092-504 (2001) uključujući Ispravak 1 (2011), - IEC 60533 (1999), - EN/IEC 60945 (2002) uključujući Ispravak 1 (2008).

B+D B+E B+F

A.1/3.66 (Nova stavka)

Sustavi za usmjeravanjenapuštanje alternativni su-stavu rasvjete u nuždi naputovima bjega

- Pravilo II-2/13. - Pravilo II-2/13, - IMO MSC.1/Circ.1168

IMO MSC.1/Circ.1168. B+D B+E B+F

Page 47: MINISTARSTVO POMORSTVA, PROMETA I … za statutarnu certifikaciju... · Pravila za statutarnu certifikaciju pomorskih brodova, Pomorska oprema opreme uključuju odnosne zahtjeve iz

41

4. NAVIGACIJSKA OPREMA

Napomene primjenjive na točku 4: Navigacijska oprema.

Stupac 5:

IEC 61162 serija referira na slijedeće standarde za Pomorsku navigacijsku i radiokomunikacijsku opremu i sisteme – Digitalno sučelje:

(a) IEC 61162-1 ed4.0 (2010-11) – Dio 1: Jedan govornik i više slušatelja, visoka brzina prijenosa

(b) IEC 61162-2 ed1.0 (1998-09) – Dio 2: Jedan govornik i više slušatelja, visoka brzina prijenosa

(c) IEC 61162-3 ed1.1 usklađeno s Izmjenom 1 – Dio 3: Mreža instrumenata s serijskim podacima

- IEC 61162-3 ed1.0 (2008-05) – Dio 3: Mreža instrumenata s serijskim podacima

- IEC 61162-3-am1 ed1.0 (2010-06) Izmjena 1 – Dio 3: Mreža instrumenata s serijskim podacima

(d) IEC 61162-400 ed1.0 (2001-11) – Dio 400: Višestruki govornik i više slušatelja – Međuveza brodskih sustava – Uvod i osnovni principi

- IEC 61162-401 ed1.0 (2001-11) – Dio 401: Višestruki govornik i više slušatelja – Međuveza brodskih sustava – Primjena

- IEC 61162-402 ed1.0 (2005-09) – Dio 402: Višestruki govornik i više slušatelja – Međuveza brodskih sustava – Dokumentac-ija i zahtjevi za ispitivanje

- IEC 61162-410 ed1.0 (2001-11) – Dio 410: Višestruki govornik i više slušatelja – Međuveza brodskih sustava – Transportni zahtjevi i osnovne vrste transporta

- IEC 61162-420 ed1.0 (2001-11) – Dio 420: Višestruki govornik i više slušatelja – Međuveza brodskih sustava – Zahtjevi ud-ruženog standarda i i osnovni udruženi standardi

- IEC 61162-420 ed1.0 (2001-11) – Dio 420: Višestruki govornik i više slušatelja – Ethernet međuveza

EN61162 serija se poziva na slijedeće standarde za Pomorsku navigacijsku i radiokomunikacijsku opremu i sisteme – Digitalno sučelje:

(a) EN 61162-1 (2011) – Dio 1: Jedan govornik i više slušatelja

(b) EN 61162-1 (1998) – Dio 2: Jedan govornik i više slušatelja, visoka brzina prijenosa

(c) EN 61162-3 (2008) – Dio 3: Mreža instrumenata s serijskim podacima

- EN 61162-3-am1 (2010) Izmjena 1 – Dio 3: Mreža instrumenata s serijskim podacima

(d) EN 61162-400 (2002) – Dio 400: Višestruki govornik i više slušatelja – Međuveza brodskih sustava – Uvod i osnovni principi

- EN 61162-401 (2002) – Dio 401: Višestruki govornik i više slušatelja – Međuveza brodskih sustava – Primjena

- EN 61162-402 (2005) – Dio 402: Višestruki govornik i više slušatelja – Međuveza brodskih sustava – Dokumentacija i zahtje-vi za ispitivanje

- EN 61162-420 (2002) – Dio 410: Višestruki govornik i više slušatelja – Međuveza brodskih sustava – Transportni zahtjevi i osnovne vrste transporta

- EN 61162-410 (2002) – Dio 420: Višestruki govornik i više slušatelja – Međuveza brodskih sustava – Zahtjevi udruženog standarda i i osnovni udruženi standardi

- EN 61162-450 (2011) – Dio 450: Višestruki govornik i više slušatelja – Ethernet međuveza

Br. Opis opreme Pravila SOLAS 74, uz

izmjene, ako se zahti-jeva tipno odobrenje

Primjenjiva pravila SOLAS 74, uz izmjene i odnosne IMO rezolucije i cirkulari

Ispitne norme Modul

1 2 3 4 5 6 A.1/4.1 Magnetski kompas

a) Klasa A za brodove, b) Klasa B za brodice za

spašavanje i brodice za prikupljanje.

- Pravilo V/18. - Pravilo V/19, - IMO Rez. A.382(X), - IMO Rez. A.694(17).

- ISO 1069 (1973), - ISO 25862 (2009), - EN 60945 (2002)

uključujući IEC 60945 Is-pravak 1 (2008).

ili - ISO 1069 (1973), - ISO 25862 (2009), - IEC 60945 (2002)

uključujući IEC 60945 Is-pravak 1 (2008).

B+D B+E B+F

G

Page 48: MINISTARSTVO POMORSTVA, PROMETA I … za statutarnu certifikaciju... · Pravila za statutarnu certifikaciju pomorskih brodova, Pomorska oprema opreme uključuju odnosne zahtjeve iz

42

1 2 3 4 5 6

A.1/4.2 Uređaj za prijenos kursa s magnetskog kompasa (magnetska metoda)

- Pravilo V/18, - Pravilo V/19, - Pravilo X/3, - IMO Rez. MSC.36(63)-

(1994 HSC Kodeks) 13,- IMO Rez. MSC.97(73)-

(2000 HSC Kodeks) 13.

- Pravilo V/19, - IMO Rez. A.694(17), - IMO Rez. MSC.36(63)-

(1994 HSC Kodeks) 13, - IMO Rez. MSC.97(73)-

(2000 HSC Kodeks) 13, - IMO Rez. MSC.116(73), - IMO Rez. MSC.191(79).

- EN 60945 (2002) uključujući IEC 60945 Is-pravak 1 (2008),

- EN 61162 serija, - ISO 22090-2 (2004),

uključujući ispravak 2005,- EN 62288 (2008), ili - IEC 60945 (2002)

uključujući IEC 60945 Is-pravak 1 (2008),

- IEC 61162 serije, - ISO 22090-2 (2004),

uključujući ispravak 2005,- IEC 62288 Izd. 1.0(2008).

B+D B+E B+F

G

A.1/4.3 Zvrčni kompas - Pravilo V/18. - Pravilo V/19, - IMO Rez. A.424(XI), - IMO Rez. A.694(17), - IMO Rez. MSC.191(79).

- EN ISO 8728 (1998), - EN 60945 (2002)

uključujući IEC 60945 Is-pravak 1 (2008),

- EN 61162 serija, - EN 62288 (2008), ili - ISO 8728 (1997), - IEC 60945 (2002)

uključujući IEC 60945 Is-pravak 1 (2008),

- IEC 61162 serija, - IEC 62288 Izd. 1.0(2008).

B+D B+E B+F

G

A.1/4.4 Radarska oprema Prebačeno u A.1./4.34, A.1./4.35 i A.1/4.36 A.1/4.5 Uređaj za automatsko ra-

darsko ucrtavanje (ARPA)

Prebačeno u A.1/4.34

A.1/4.6 Zvučni dubinomjer - Pravilo V/18, - Pravilo X/3, - IMO Rez. MSC.36(63)-

(1994 HSC Kodeks) 13,- IMO Rez. MSC.97(73)-

(2000 HSC Kodeks) 13.

- Pravilo V/19, - IMO Rez. A.224(VII), - IMO Rez. A.694(17), - IMO Rez. MSC.36(63)-

(1994 HSC Kodeks) 13, - IMO Rez. MSC.74(69) Do-

datak 4, - IMO Rez. MSC.97(73)-

(2000 HSC Kodeks) 13, - IMO Rez. MSC.191(79).

- EN ISO 9875 (2001) uključujući ISO tehnički ispravak 1:2006,

- EN 60945 (2002) uključujući IEC 60945 Is-pravak 1 (2008),

- EN 61162 serija, - EN 62288 (2008), ili - ISO 9875 (2000)

uključujući ISO tehnički ispravak 1:2006,

- IEC 60945 (2002) uključujući IEC 60945 Is-pravak 1 (2008),

- IEC 61162 serija, - IEC 62288 Izd. 1.0(2008).

B+D B+E B+F

G

A.1/4.7 Uređaja za mjerenje brzine i prijeđenog puta (SDME)

- Pravilo V/18, - Pravilo X/3, - IMO Rez. MSC.36(63)-

(1994 HSC Kodeks) 13,- IMO Rez. MSC.97(73)-

(2000 HSC Kodeks) 13

- Pravilo V/19, - IMO Rez. A.694(17), - IMO Rez. A.824(19), - IMO Rez. MSC.36(63)-

(1994 HSC Kodeks) 13, - IMO Rez. MSC.96(72), - IMO Rez. MSC.97(73)-

(2000 HSC Kodeks) 13, - IMO Rez. MSC.191(79).

- EN 60945 (2002) uključujući IEC 60945 Is-pravak 1 (2008),

- EN 61023 (2007), - EN 61162 serija, - EN 62288 (2008), ili - IEC 60945 (2002)

uključujući IEC 60945 Is-pravak 1 (2008),

- IEC 61023 (2007), - IEC 61162 serija, - IEC 62288 Izd. 1.0(2008).

B+D B+E B+F

G

Page 49: MINISTARSTVO POMORSTVA, PROMETA I … za statutarnu certifikaciju... · Pravila za statutarnu certifikaciju pomorskih brodova, Pomorska oprema opreme uključuju odnosne zahtjeve iz

43

1 2 3 4 5 6

A.1/4.8 Pokazivač kuta otklona kormila, broja okretaja i uspona vijka

Prebačeno u A.1/4.20, A.1/4.21 i A.1/4.22

A.1./4.9

Uređaj za pokazivanje kutne brzine

- Pravilo V/18, - Pravilo X/3, - IMO Rez. MSC.36(63)-

(1994 HSC Kodeks) 13,- IMO Rez. MSC.97(73)-

(2000 HSC Kodeks) 13.

- Pravilo V/19, - IMO Rez. A.526(13), - IMO Rez. A.694(17), - IMO Rez. MSC.36(63)-

(1994 HSC Kodeks) 13, - IMO Rez. MSC.97(73)-

(2000 HSC Kodeks) 13, - IMO Rez. MSC.191(79).

- EN 60945 (2002) uključujući IEC 60945 Is-pravak 1 (2008),

- EN 61162 serija, - ISO 20672 (2007), - EN 62288 (2008), ili - IEC 60945 (2002)

uključujući IEC 60945 Is-pravak 1 (2008),

- IEC 61162 serija, - ISO 20672 (2007), - IEC 62288 Izd. 1.0(2008).

B+D B+E B+F

G

A.1/4.10 Goniometar Namjerno ostavljeno prazno A.1/4.11 Loran-C prijemnik - Pravilo V/18,

- Pravilo X/3, - IMO Rez. MSC.36(63)-

(1994 HSC Kodeks) 13,- IMO Rez. MSC.97(73)-

(2000 HSC Kodeks) 13.

- Pravilo V/19, - IMO Rez. A.694(17), - IMO Rez. A.818(19), - IMO Rez. MSC.36(63)-

(1994 HSC Kodeks) 13, - IMO Rez. MSC.97(73)-

(2000 HSC Kodeks) 13, - IMO Rez. MSC.191(79).

- EN 60945 (2002) uključujući IEC 60945 Is-pravak 1 (2008),

- EN 61075 (1993), - EN 61162 serija, - EN 62288 (2008), ili - IEC 60945 (2002)

uključujući IEC 60945 Is-pravak 1 (2008),

- IEC 61075 (1991), - IEC 61162 serija, - IEC 62288 Izd. 1.0(2008).

B+D B+E B+F

G

A.1/4.12 Čajka prijemnik - Pravilo V/18, - Pravilo X/3, - IMO Rez. MSC.36(63)-

(1994 HSC Kodeks) 13,- IMO Rez. MSC.97(73)-

(2000 HSC Kodeks) 13.

- Pravilo V/19, - IMO Rez. A.694(17), - IMO Rez. A.818(19), - IMO Rez. MSC.36(63)-

(1994 HSC Kodeks) 13, - IMO Rez. MSC.97(73)-

(2000 HSC Kodeks) 13, - IMO Rez. MSC.191(79).

- EN 60945 (2002) uključujući IEC 60945 Is-pravak 1 (2008),

- EN 61075 (1993), - EN 61162 serija, - EN 62288 (2008), ili - IEC 60945 (2002)

uključujući IEC 60945 Is-pravak 1 (2008),

- IEC 61075 (1991), - IEC 61162 serija, - IEC 62288 Izd. 1.0(2008).

B+D B+E B+F

G

A.1/4.13 Decca prijemnik Namjerno ostavljeno prazno A.1/4.14 GPS prijemnik - Pravilo V/18,

- Pravilo X/3, - IMO Rez. MSC.36(63)-

(1994 HSC Kodeks) 13,- IMO Rez. MSC.97(73)-

(2000 HSC Kodeks) 13.

- Pravilo V/19, - IMO Rez. A.694(17), - IMO Rez. MSC.36(63)-

(1994 HSC Kodeks), - IMO Rez. MSC.97(73)-

(2000 HSC Kodeks), - IMO Rez. MSC.112(73), - IMO Rez. MSC.191(79).

- EN 60945 (2002) uključujući IEC 60945 Is-pravak 1 (2008),

- EN 61108-1 (2003), - EN 61162 serija, - EN 62288 (2008), ili - IEC 60945 (2002)

uključujući IEC 60945 Is-pravak 1 (2008),

- IEC 61108-1 (2003), - IEC 61162 serija, - IEC 62288 Izd. 1.0(2008).

B+D B+E B+F

G

Page 50: MINISTARSTVO POMORSTVA, PROMETA I … za statutarnu certifikaciju... · Pravila za statutarnu certifikaciju pomorskih brodova, Pomorska oprema opreme uključuju odnosne zahtjeve iz

44

1 2 3 4 5 6

A.1/4.15 GLONASS prijemnik - Pravilo V/18, - Pravilo X/3, - IMO Rez. MSC.36(63)-

(1994 HSC Kodeks) 13,- IMO Rez. MSC.97(73)-

(2000 HSC Kodeks) 13.

- Pravilo V/19, - IMO Rez. A.694(17), - IMO Rez. MSC.36(63)-

(1994 HSC Kodeks) 13, - IMO Rez. MSC.97(73)-

(2000 HSC Kodeks) 13, - IMO Rez. MSC.113(73), - IMO Rez. MSC.191(79).

- EN 60945 (2002) uključujući IEC 60945 Is-pravak 1 (2008),

- EN 61108-2 (1998), - EN 61162 serija, - EN 62288 (2008), ili - IEC 60945 (2002)

uključujući IEC 60945 Is-pravak 1 (2008),

- IEC 61108-2 (1998), - IEC 61162 serija, - IEC 62288 Izd. 1.0(2008).

B+D B+E B+F

G

A.1/4.16 Sustav upravljanja brodom na kursu (HSC)

- Pravilo V/18. - Pravilo V/19, - IMO Rez. A.342(IX), - IMO Rez. A.694(17), - IMO Rez. MSC.64(67) Do-

datak 3, - IMO Rez. MSC.191(79).

- ISO 11674 (2006), - EN 60945 (2002)

uključujući IEC 60945 Is-pravak 1 (2008),

- EN 61162 serija, - EN 62288 (2008), ili - ISO 11674 (2006), - IEC 60945 (2002)

uključujući IEC 60945 Is-pravak 1 (2008),

- IEC 61162 serija, - IEC 62288 Izd. 1.0(2008).

B+D B+E B+F

G

A.1/4.17 Mehaničko dizalo za pel-jara

Prebačeno u A.1/1.40

A.1/4.18 9 GHz SAR transponder (SART)

- Pravilo III/4, - Pravilo IV/14, - Pravilo V/18, - Pravilo X/3, - IMO Rez. MSC.36(63)-

(1994 HSC Kodeks) 13,- IMO Rez. MSC.97(73)-

(2000 HSC Kodeks) 13.

- Pravilo III/6, - Pravilo IV/7, - IMO Rez. A.530(13), - IMO Rez. A.802(19), - IMO Rez. A.694(17), - IMO Rez. MSC.36(63)-

(1994 HSC Kodeks) 8, 14, - IMO Rez. MSC.97(73)-

(2000 HSC Kodeks) 8, 14, - ITU-R M.628-3(11/93).

- EN 60945 (2002) uključujući IEC 60945 Is-pravak 1 (2008),

- EN 61097-1 (2007). ili - IEC 60945 (2002)

uključujući IEC 60945 Is-pravak 1 (2008),

- IEC 61097-1 (2007).

B+D B+E B+F

G

A.1/4.19 Radarska oprema za brzo plovilo

Prebačeno u A.1/4.37

A.1/4.20

Pokazivač otklona kormila

- Pravilo V/18, - Pravilo X/3, - IMO Rez. MSC.36(63)-

(1994 HSC Kodeks) 13,- IMO Rez. MSC.97(73)-

(2000 HSC Kodeks) 13.

- Pravilo V/19, - IMO Rez. A.694(17), - IMO Rez. MSC.36(63)-

(1994 HSC Kodeks) 13, - IMO Rez. MSC.97(73)-

(2000 HSC Kodeks) 13, - IMO Rez. MSC.191(79).

- EN 60945 (2002) uključujući IEC 60945 Is-pravak 1 (2008),

- EN 61162 serija, - ISO 20673 (2007), - EN 62288 (2008), ili - IEC 60945 (2002)

uključujući IEC 60945 Is-pravak 1 (2008),

- IEC 61162 serija, - ISO 20673 (2007), - IEC 62288 Izd. 1.0(2008).

B+D B+E B+F

G

Page 51: MINISTARSTVO POMORSTVA, PROMETA I … za statutarnu certifikaciju... · Pravila za statutarnu certifikaciju pomorskih brodova, Pomorska oprema opreme uključuju odnosne zahtjeve iz

45

1 2 3 4 5 6 A.1/4.21

Pokazivač okretaja vijka - Pravilo V/18,

- Pravilo X/3, - IMO Rez. MSC.36(63)-

(1994 HSC Kodeks) 13,- IMO Rez. MSC.97(73)-

(2000 HSC Kodeks) 13.

- Pravilo V/19, - IMO Rez. A.694(17), - IMO Rez. MSC.36(63)-

(1994 HSC Kodeks) 13, - IMO Rez. MSC.97(73)-

(2000 HSC Kodeks) 13, - IMO Rez. MSC.191(79).

- EN 60945 (2002) uključujući IEC 60945 Is-pravak 1 (2008),

- EN 61162 serija, - ISO 22554 (2007), - EN 62288 (2008), ili - IEC 60945 (2002)

uključujući IEC 60945 Is-pravak 1 (2008),

- IEC 61162 serija, - ISO 22554 (2007), - IEC 62288 Izd. 1.0(2008).

B+D B+E B+F

G

A.1/4.22

Pokazivač uspona vijka - Pravilo V/18, - Pravilo X/3, - IMO Rez. MSC.36(63)-

(1994 HSC Kodeks) 13,- IMO Rez. MSC.97(73)-

(2000 HSC Kodeks) 13.

- Pravilo V/19, - IMO Rez. A.694(17), - IMO Rez. MSC.36(63)-

(1994 HSC Kodeks) 13, - IMO Rez. MSC.97(73)-

(2000 HSC Kodeks) 13, - IMO Rez. MSC.191(79).

- EN 60945 (2002) uključujući IEC 60945 Is-pravak 1 (2008),

- EN 61162 serija, - ISO 22555 (2007), - EN 62288 (2008), ili - IEC 60945 (2002)

uključujući IEC 60945 Is-pravak 1 (2008),

- IEC 61162 serija, - ISO 22555 (2007), - IEC 62288 Izd. 1.0(2008).

B+D B+E B+F

G

A.1/4.23 Kompas brodica za spašavanje i brodica za prikupljanje

- Pravilo III/4, - Pravilo X/3, - IMO Rez. MSC.36(63)-

(1994 HSC Kodeks) 13,- IMO Rez. MSC.97(73)-

(2000 HSC Kodeks) 13.

- Pravilo III/34, - IMO Rez. MSC.48(66)-

(LSA Kodeks) IV, V, - IMO Rez. MSC.36(63)-

(1994 HSC Kodeks) 8, 13, - IMO Rez. MSC.97(73)-

(2000 HSC Kodeks) 8, 13.

- ISO 25862 (2009). B+D B+E B+F

G

A.1/4.24 Uređaj za automatsko ra-darsko ucrtavanje (ARPA) za brza plovila

Prebačeno u A.1/4.37

A.1/4.25 Automatsko sredstvo za praćenje (ATA)

Prebačeno u A.1/4.35

A.1/4.26 Automatsko sredstvo za praćenje (ATA) za brza plovila

Prebačeno u A.1/4.38

A.1/4.27 Elektroničko sredstvo za ucrtavanje (EPA)

Prebačeno u A.1/4.36

A.1/4.28 Integrirani sustav mosta Prebačeno u A.2/4.30 A.1/4.29 Zapisivač podataka o

putovanju (VDR) - Pravilo V/18, - Pravilo V/20, - Pravilo X/3, - IMO Rez. MSC.36(63)-

(1994 HSC Kodeks) 13,- IMO Rez. MSC.97(73)-

(2000 HSC Kodeks) 13.

- Pravilo V/20, - IMO Rez. A.694(17), - IMO Rez. A.861(20), - IMO Rez. MSC.36(63)-

(1994 HSC Kodeks) 13, - IMO Rez. MSC.97(73)-

(2000 HSC Kodeks) 13, - IMO Rez. MSC.191(79).

- EN 60945 (2002) uključujući IEC 60945 Is-pravak 1 (2008),

- EN 61162 serija, - IEC 61996-1 (2008), - EN 62288 (2008), ili - IEC 60945 (2002)

uključujući IEC 60945 Is-pravak 1 (2008),

- IEC 61162 serija, - IEC 61996-1 (2007-11), - IEC 62288 Izd. 1.0(2008).

B+D B+E B+F

G

Page 52: MINISTARSTVO POMORSTVA, PROMETA I … za statutarnu certifikaciju... · Pravila za statutarnu certifikaciju pomorskih brodova, Pomorska oprema opreme uključuju odnosne zahtjeve iz

46

1 2 3 4 5 6 A.1/4.30 Elektronički pokazivač

navigacijskih karata s in-formacijskim sustavom (ECDIS) s pomičnim uređajem, i sustav raster pokazivača karata (RCDS)

- Pravilo V/18, - Pravilo X/3, - IMO Rez. MSC.36(63)-

(1994 HSC Kodeks) 13,- IMO Rez. MSC.97(73)-

(2000 HSC Kodeks) 13.

- Pravilo V/19, - IMO Rez. A.694(17), - IMO Rez. MSC.36(63)-

(1994 HSC Kodeks) 13, - IMO Rez. MSC.97(73)-

(2000 HSC Kodeks) 13, - IMO Rez. MSC.191(79), - IMO Rez. MSC.232(82), - IMO SN.1/Circ.266. [ECDIS pomoćni uređaj i RCDS su primjenjivi samo ako je ta funkcionalnost uključena u ECIDS. Modul B certifikat će pokazati da li su ove opcije bile ispitane].

- EN 60945 (2002) uključujući IEC 60945 Is-pravak 1 (2008),

- EN 61162 serija, - EN 61174 (2008), - EN 62288 (2008), ili - IEC 60945 (2002)

uključujući IEC 60945 Is-pravak 1 (2008),

- IEC 61162 serije, - IEC 61174 (2008), - IEC 62288 Izd. 1.0(2008).

B+D B+E B+F

G

A.1/4.31 Zvrčni kompas za brzo plovilo

- Pravilo X/3, - IMO Rez. MSC.36(63)-

(1994 HSC Kodeks) 13,- IMO Rez. MSC.97(73)-

(2000 HSC Kodeks) 13.

- IMO Rez. A.694(17), - IMO Rez. A.821(19), - IMO Rez. MSC.36(63)-

(1994 HSC Kodeks) 13, - IMO Rez. MSC.97(73)-

(2000 HSC Kodeks) 13, - IMO Rez. MSC.191(79).

- ISO 16328 (2001), - EN 60945 (2002)

uključujući IEC 60945 Is-pravak 1 (2008),

- EN 61162 serija, - EN 62288 (2008), ili - ISO 16328 (2001), - IEC 60945 (2002)

uključujući IEC 60945 Is-pravak 1 (2008),

- IEC 61162 serija, - IEC 62288 Izd. 1.0(2008).

B+D B+E B+F

G

A.1/4.32 Univerzalni automatski identifikacijski sustav (AIS)

- Pravilo V/18, - Pravilo X/3, - IMO Rez. MSC.36(63)-

(1994 HSC Kodeks) 13,- IMO Rez. MSC.97(73)-

(2000 HSC Kodeks) 13.

- Pravilo V/19, - IMO Rez. A.694(17), - IMO Rez. MSC.36(63)-

(1994 HSC Kodeks) 13, - IMO Rez. MSC.74(69), - IMO Rez. MSC.97(73)-

(2000 HSC Kodeks) 13, - IMO Rez. MSC.191(79), - ITU-R M. 1371-3(2007). Napomena: ITU-R M. 1371-3(2007) Dodatak 3 je prim-jenljiv samo u skladu s zahtjevima IMO Rez. MSC.74(69).

- EN 60945 (2002) uključujući IEC 60945 Is-pravak 1 (2008),

- EN 61162 serija, - EN 61993-2 (2001), - EN 62288 (2008), ili - IEC 60945 (2002)

uključujući IEC 60945 Is-pravak 1 (2008),

- IEC 61162 serije, - IEC 61193-2 (2001), - IEC 62288 Izd. 1.0(2008).

B+D B+E B+F

G

Page 53: MINISTARSTVO POMORSTVA, PROMETA I … za statutarnu certifikaciju... · Pravila za statutarnu certifikaciju pomorskih brodova, Pomorska oprema opreme uključuju odnosne zahtjeve iz

47

1 2 3 4 5 6 A.1/4.33 Sustav upravljanja

brodom na putanji (radi pri brodskoj brzini od minimalne manevarske brzine do 30 čvorova)

- Pravilo V/18. - Pravilo V/19, - IMO Rez. A.694(17), - IMO Rez. MSC.74(69), - IMO Rez. MSC.191(79).

- EN 60945 (2002) uključujući IEC 60945 Is-pravak 1 (2008),

- EN 61162 serije, - EN 62065 (2002), - EN 62288 (2008), ili - IEC 60945 (2002)

uključujući IEC 60945 Is-pravak 1 (2008),

- IEC 61162 serije, - IEC 62065 (2002), - IEC 62288 Izd. 1.0(2008).

B+D B+E B+F

G

A.1/4.34 Radarska oprema CAT 1

- Pravilo V/18. - Pravilo V/19, - IMO Rez. A.278(VIII), - IMO Rez. A.694(17), - IMO Rez. MSC.823(19), - IMO Rez. MSC.191(79), - IMO Rez. MSC.192(79), - ITU-R M. 1177-3 (06/03).

- EN 60945 (2002) uključujući IEC 60945 Is-pravak 1 (2008),

- EN 61162 serije, - EN 62288 (2008), - EN 62388 (2008), ili - IEC 60945 (2002)

uključujući IEC 60945 Is-pravak 1 (2008),

- IEC 61162 serije, - IEC 62288 Izd. 1.0(2008),- IEC 62388 Izd. 1.0(2007).

B+D B+E B+F

G

A.1/4.35 Radarska oprema CAT 2

- Pravilo V/18. - Pravilo V/19, - IMO Rez. A.278(VIII), - IMO Rez. A.694(17), - IMO Rez. MSC.823(19), - IMO Rez. MSC.191(79), - IMO Rez. MSC.192(79), - ITU-R M. 1177-3 (06/03).

- EN 60945 (2002) uključujući IEC 60945 Is-pravak 1 (2008),

- EN 61162 serije, - EN 62288 (2008), - EN 62388 (2008), ili - IEC 60945 (2002)

uključujući IEC 60945 Is-pravak 1 (2008),

- IEC 61162 serije, - IEC 62288 Izd. 1.0(2008),- IEC 62388 Izd. 1.0(2007).

B+D B+E B+F

G

A.1/4.36 Radarska oprema CAT 3

- Pravilo V/18. - Pravilo V/19, - IMO Rez. A.278(VIII), - IMO Rez. A.694(17), - IMO Rez. MSC.823(19), - IMO Rez. MSC.191(79), - IMO Rez. MSC.192(79), - ITU-R M. 1177-3 (06/03).

- EN 60945 (2002) uključujući IEC 60945 Is-pravak 1 (2008),

- EN 61162 serije, - EN 62288 (2008), - EN 62388 (2008), ili - IEC 60945 (2002)

uključujući IEC 60945 Is-pravak 1 (2008),

- IEC 61162 serije, - IEC 62288 Izd. 1.0(2008),- IEC 62388 Izd. 1.0(2007).

B+D B+E B+F

G

Napomena:

CAT – Kategorija radarske opreme kako je definirano u Odjeljku 1.3, IEC 62388 (2007)

Page 54: MINISTARSTVO POMORSTVA, PROMETA I … za statutarnu certifikaciju... · Pravila za statutarnu certifikaciju pomorskih brodova, Pomorska oprema opreme uključuju odnosne zahtjeve iz

48

1 2 3 4 5 6 A.1/4.37 Radarska oprema za brza

plovila (CAT 1H, CAT 2H i CAT 3H)

- Pravilo X/3, - IMO Rez. MSC.36(63)-

(1994 HSC Kodeks) 13, - IMO Rez. MSC.97(73)-

(2000 HSC Kodeks) 13.

- IMO Rez. A.278(VIII), - IMO Rez. A.694(17), - IMO Rez. MSC.36(63)-

(1994 HSC Kodeks) 13, - IMO Rez. MSC.97(73)-

(2000 HSC Kodeks) 13, - IMO Rez. MSC.191(79), - IMO Rez. MSC.192(79), - ITU-R M. 1177-3(06/03).

- EN 60945 (2002) uključujući IEC 60945 Is-pravak 1 (2008),

- EN 61162 serije, - EN 62288 (2008), - EN 62388 (2008), ili - IEC 60945 (2002)

uključujući IEC 60945 Is-pravak 1 (2008),

- IEC 61162 serije, - IEC 62288 Izd. 1.0(2008),- IEC 62388 Izd. 1.0(2007).

B+D B+E B+F

G

A.1/4.38 Slijedeća radarska oprema odobrena s opcijom za karte: (a) CAT 1C, (b) CAT 2C, (c) CAT 1HC za HSC, (d) CAT 2HC za HSC.

- Pravilo X/3, - IMO Rez. MSC.36(63)-

(1994 HSC Kodeks) 13, - IMO Rez. MSC.97(73)-

(2000 HSC Kodeks) 13.

- IMO Rez. A.278(VIII), - IMO Rez. A.694(17), - IMO Rez. MSC.36(63)-

(1994 HSC Kodeks) 13, - IMO Rez. MSC.97(73)-

(2000 HSC Kodeks) 13, - IMO Rez. MSC.191(79), - IMO Rez. MSC.192(79), - ITU-R M. 1177-3(06/03).

- EN 60945 (2002) uključujući IEC 60945 Is-pravak 1 (2008),

- EN 61162 serije, - EN 62288 (2008), - EN 62388 (2008), ili - IEC 60945 (2002)

uključujući IEC 60945 Is-pravak 1 (2008),

- IEC 61162 serije, - IEC 62288 Izd. 1.0(2008),- IEC 62388 Izd. 1.0(2007).

B+D B+E B+F

G

A.1/4.39 Radarski reflektor – pasivni tip

- Pravilo V/18, - Pravilo X/3, - IMO Rez. MSC.36(63)-

(1994 HSC Kodeks) 13, - IMO Rez. MSC.97(73)-

(2000 HSC Kodeks) 13.

- Pravilo V/19, - IMO Rez. MSC.36(63)-

(1994 HSC Kodeks) 13, - IMO Rez. MSC.97(73)-

(2000 HSC Kodeks) 13, - IMO Rez. MSC.164(78).

- EN ISO 8729-1 (2010), - EN 60945 (2002)

uključujući IEC 60945 Is-pravak 1 (2008),

ili - ISO 8729-1 (2010), - IEC 60945 (2002)

uključujući IEC 60945 Is-pravak 1 (2008).

B+D B+E B+F

G

A.1/4.40

Sustav upravljanja brodom na kursu za brza plovila

- Pravilo X/3, - IMO Rez. MSC.36(63)-

(1994 HSC Kodeks) 13, - IMO Rez. MSC.97(73)-

(2000 HSC Kodeks) 13.

- IMO Rez. A.694(17), - IMO Rez. A.822(19), IMO Rez. MSC.36(63)-

(1994 HSC Kodeks) 13, - IMO Rez. MSC.97(73)-

(2000 HSC Kodeks) 13, - IMO Rez. MSC.191(79).

- ISO 16329 (2003), - EN 60945 (2002)

uključujući IEC 60945 Is-pravak 1 (2008),

- EN 61162 serija, - EN 62288 (2008), ili - IEC 16329 (2003), - IEC 60945 (2002)

uključujući IEC 60945 Is-pravak 1 (2008),

- IEC 61162 serije, - IEC 62288 Izd. 1.0(2008).

B+D B+E B+F

G

1 2 3 4 5 6

Page 55: MINISTARSTVO POMORSTVA, PROMETA I … za statutarnu certifikaciju... · Pravila za statutarnu certifikaciju pomorskih brodova, Pomorska oprema opreme uključuju odnosne zahtjeve iz

49

A.1/4.41 Uređaj za prijenos kursa THD (GNSS metoda)

- Pravilo V/18, - Pravilo X/3, - IMO Rez. MSC.36(63)-

(1994 HSC Kodeks) 13, - IMO Rez. MSC.97(73)-

(2000 HSC Kodeks) 13.

- Pravilo V/19, - IMO Rez. A.694(17), IMO Rez. MSC.36(63)-

(1994 HSC Kodeks) 13, - IMO Rez. MSC.97(73)-

(2000 HSC Kodeks) 13, - IMO Rez. MSC.116(73), - IMO Rez. MSC.191(79).

- ISO 22090-3 (2004) uključujući ISO Ispravak 1 (2005),

- EN 60945 (2002) uključujući IEC 60945 Is-pravak 1 (2008),

- EN 61162 serija, - EN 62288 (2008), ili - ISO 22090-3 (2004)

uključujući ISO Ispravak 1 (2005),

- IEC 60945 (2002) uključujući IEC 60945 Is-pravak 1 (2008),

- IEC 61162 serije, - IEC 62288 Izd. 1.0(2008).

B+D B+E B+F

G

A.1/4.42 Reflektor za brzo plovilo - Pravilo X/3, - IMO Rez. MSC.36(63)-

(1994 HSC Kodeks) 13, - IMO Rez. MSC.97(73)-

(2000 HSC Kodeks) 13.

- IMO Rez. A.694(17), IMO Rez. MSC.36(63)-

(1994 HSC Kodeks) 13, - IMO Rez. MSC.97(73)-

(2000 HSC Kodeks) 13.

- ISO 17884 (2004), - EN 60945 (2002)

uključujući IEC 60945 Is-pravak 1 (2008).

ili - ISO 17884 (2004), - IEC 60945 (2002)

uključujući IEC 60945 Is-pravak 1 (2008).

B+D B+E B+F

G

A.1/4.43 Oprema za gledanje noću za brza plovila

- Pravilo X/3, - IMO Rez. MSC.36(63)-

(1994 HSC Kodeks) 13, - IMO Rez. MSC.97(73)-

(2000 HSC Kodeks) 13.

- IMO Rez. A.694(17), IMO Rez. MSC.36(63)-

(1994 HSC Kodeks) 13, - IMO Rez. MSC.94(72), - IMO Rez. MSC.97(73)-

(2000 HSC Kodeks) 13.

- ISO 16273 (2003), - EN 60945 (2002)

uključujući IEC 60945 Is-pravak 1 (2008).

ili - ISO 16273 (2003), - IEC 60945 (2002)

uključujući IEC 60945 Is-pravak 1 (2008).

B+D B+E B+F

G

A.1/4.44 Diferencijalni radio far za DGPS i DGLONASS uređaj

- Pravilo V/18, - Pravilo X/3, - IMO Rez. MSC.36(63)-

(1994 HSC Kodeks) 13, - IMO Rez. MSC.97(73)-

(2000 HSC Kodeks) 13.

- Pravilo V/19, - IMO Rez. A.694(17), - IMO Rez. MSC.36(63)-

(1994 HSC Kodeks) 13, - IMO Rez. MSC.97(73)-

(2000 HSC Kodeks) 13, - IMO Rez. MSC.114(73).

- EN 60945 (2002) uključujući IEC 60945 Is-pravak 1 (2008),

- IEC 61108-4 (2004), - EN 61162 serija, ili - IEC 60945 (2002)

uključujući IEC 60945 Is-pravak 1 (2008),

- IEC 61108-4 (2004), - IEC 61162 serija.

B+D B+E B+F

G

A.1/4.45

Mogućnost prikaza karata na brodskom radaru

Točka brisana jer je uključena u točku A.1/4.38

A.1/4.46 Uređaj za prijenos kursa THD (Žirokompasna metoda)

- Pravilo V/18, - Pravilo X/3, - IMO Rez. MSC.36(63)-

(1994 HSC Kodeks) 13, - IMO Rez. MSC.97(73)-

(2000 HSC Kodeks) 13.

- Pravilo V/19, - IMO Rez. A.694(17), IMO Rez. MSC.36(63)-

(1994 HSC Kodeks) 13, - IMO Rez. MSC.97(73)-

(2000 HSC Kodeks) 13, - IMO Rez. MSC.116(73), - IMO Rez. MSC.191(79).

- ISO 22090-1 (2002) uključujući Ispravak 1 (2005),- EN 60945 (2002) uključujući IEC 60945 Is-pravak 1 (2008), - EN 61162 serija, - EN 62288 (2008), ili - ISO 22090-1 (2002) uključujući Ispravak 1 (2005),- IEC 60945 (2002) uključujući IEC 60945 Is-pravak 1 (2008), - IEC 61162 serija, - IEC 62288 Izd. 1.0(2008).

B+D B+E B+F

G

1 2 3 4 5 6

Page 56: MINISTARSTVO POMORSTVA, PROMETA I … za statutarnu certifikaciju... · Pravila za statutarnu certifikaciju pomorskih brodova, Pomorska oprema opreme uključuju odnosne zahtjeve iz

50

A.1/4.47

Pojednostavljeni zapisivač podataka o putovanju (S-VDR)

- Pravilo V/20. - Pravilo V/20, - IMO Rez. A.694(17), - IMO Rez. MSC.163(78), - IMO Rez. MSC.191(79).

- EN 60945 (2002) uključujući IEC 60945 Is-pravak 1 (2008), - EN 61162 serija, - EN 61996-2 (2008), - EN 62288 (2008), ili - IEC 60945 (2002) uključujući IEC 60945 Is-pravak 1 (2008), - IEC 61162 serija, - IEC 61996-2 (2007), - IEC 62288 Izd. 1.0(2008).

B+D B+E B+F

G

A.1/4.48 Mehaničko dizalo za pi-lota

Namjerno ostavljeno prazno jer je IMO Rez. MSC.308(88) od 1.7.2012. zabranjen mehanički uređaj za dizanje peljara

A.1/4.49 Pilotske ljestve - Pravilo V/23, - Pravilo X/3.

- Pravilo V/23, - IMO Rez. A.889(21), - IMO MSC/Circ.773.

- IMO Rez. A.889(21). - ISO 799 (2004).

B+D B+E B+F

G A.1/4.50

DGPS oprema - Pravilo V/18,

- Pravilo X/3, - IMO Rez. MSC.36(63)-

(1994 HSC Kodeks) 13, - IMO Rez. MSC.97(73)-

(2000 HSC Kodeks) 13.

- Pravilo V/19, - IMO Rez. A.694(17), - IMO Rez. MSC.36(63)-

(1994 HSC Kodeks) 13, - IMO Rez. MSC.97(73)-

(2000 HSC Kodeks) 13, - IMO Rez. MSC.112(73), - IMO Rez. MSC.114(73), - IMO Rez. MSC.191(79).

- EN 60945 (2002) uključujući IEC 60945 Is-pravak 1 (2008),

- EN 61108-1 (2003), - EN 61108-4 (2004), - EN 61162 serija, - EN 62288 (2008), ili - IEC 60945 (2002)

uključujući IEC 60945 Is-pravak 1 (2008),

- IEC 61108-1 (2003), - IEC 61108-4 (2004), - IEC 61162 serija, - IEC 62288 Izd. 1.0(2008).

B+D B+E B+F

G

A.1/4.51

DGLONASS oprema - Pravilo V/18, - Pravilo X/3, - IMO Rez. MSC.36(63)-

(1994 HSC Kodeks) 13, - IMO Rez. MSC.97(73)-

(2000 HSC Kodeks) 13.

- Pravilo V/19, - IMO Rez. A.694(17), - IMO Rez. MSC.36(63)-

(1994 HSC Kodeks) 13, - IMO Rez. MSC.97(73)-

(2000 HSC Kodeks) 13, - IMO Rez. MSC.113(73), - IMO Rez. MSC.114(73), - IMO Rez. MSC.191(79).

- EN 60945 (2002) uključujući IEC 60945 Is-pravak 1 (2008),

- EN 61108-2 (1998), - EN 61108-4 (2004), - EN 61162 serija, - EN 62288 (2008), ili - IEC 60945 (2002)

uključujući IEC 60945 Is-pravak 1 (2008),

- IEC 61108-2 (1998), - IEC 61108-4 (2004), - IEC 61162 serija, - IEC 62288 Izd. 1.0(2008).

B+D B+E B+F

G

A.1/4.52

Svjetiljka za dnevnu sig-nalizaciju

- Pravilo V/18, - Pravilo X/3, - IMO Rez. MSC.36(63)-

(1994 HSC Kodeks), - IMO Rez. MSC.97(73)-

(2000 HSC Kodeks).

- Pravilo V/19, - IMO Rez. A.694(17), - IMO Rez. MSC.36(63)-

(1994 HSC Kodeks), - IMO Rez. MSC.95(72), - IMO Rez. MSC.97(73)-

(2000 HSC Kodeks).

- EN 60945 (2002) uključujući IEC 60945 Is-pravak 1 (2008),

- ISO 25861 (2007), ili - IEC 60945 (2002)

uključujući IEC 60945 Is-pravak 1 (2008),

- ISO 25861 (2007).

B+D B+E B+F

Page 57: MINISTARSTVO POMORSTVA, PROMETA I … za statutarnu certifikaciju... · Pravila za statutarnu certifikaciju pomorskih brodova, Pomorska oprema opreme uključuju odnosne zahtjeve iz

51

1 2 3 4 5 6 A.1/4.53

Vidi napomenu c) iz uvod-nog dijela Dodatka I

Uređaj za izdizanje radar-skog cilja

- Pravilo V/18, - Pravilo X/3, - IMO Rez. MSC.36(63)-

(1994 HSC Kodeks) 13, - IMO Rez. MSC.97(73)-

(2000 HSC Kodeks) 13.

- IMO Rez. A.694(17), - IMO Rez. MSC.36(63)-

(1994 HSC Kodeks) 13, - IMO Rez. MSC.97(73)-

(2000 HSC Kodeks)13, - IMO Rez. MSC.164(78), - ITU-R M.1176(10/95).

- ISO 8729-2 (2009), - EN 60945 (2002)

uključujući IEC 60945 Is-pravak 1 (2008),

ili - ISO 8729-2 (2009), - IEC 60945 (2002)

uključujući IEC 60945 Is-pravak 1 (2008).

B+D B+E B+F

G

A.1/4.54 Vidi

napomenu c) iz uvod-nog dijela Dodatka I

Uređaj za smjeranje - Pravilo V/18. - Pravilo V/19. - ISO 25862 (2009), - EN 60945 (2002)uključujući IEC 60945 Is-pravak 1 (2008), ili - ISO 25862 (2009), - IEC 60945 (2002)uključujući IEC 60945 Is-pravak 1 (2008).

B+D B+E B+F

G

A.1/4.55 Vidi

napomenu c) iz uvod-nog dijela Dodatka I

AIS SART oprema - Pravilo III/4, - Pravilo IV/14.

- Pravilo III/6, - Pravilo IV/7, - IMO Rez. MSC.246(83), - IMO Rez. MSC.247(83), - IMO Rez. MSC.256(84), - ITU-R M. 1371-4(2010).

- EN 60945 (2002) uključujući IEC 60945 Is-pravak 1 (2008),

- EN 61097-14 (2010), - EN 61162 serija, ili - IEC 60945 (2002)

uključujući IEC 60945 Is-pravak 1 (2008),

- IEC 61097-14 (2010), - IEC 61162 serija.

B+D B+E B+F

G

A.1/4.56 Vidi

napomenu c) iz uvod-nog dijela Dodatka I

Galileo prijemnik - Pravilo V/18, - Pravilo X/3, - IMO Rez. MSC.36(63)-

(1994 HSC Kodeks) 13, - IMO Rez. MSC.97(73)-

(2000 HSC Kodeks) 13.

- Pravilo V/19, - IMO Rez. A.694(17), - IMO Rez. A.813(19), - IMO Rez. MSC.36(63)-

(1994 HSC Kodeks) 13, - IMO Rez. MSC.97(73)-

(2000 HSC Kodeks)13, - IMO Rez. MSC.191(79), - IMO Rez. MSC.233(82).

- EN 60945 (2002) uključujući IEC 60945 Is-pravak 1 (2008),

- EN 61108-3 (2010), - EN 61162 serija, - EN 62288 (2008), ili - IEC 60945 (2002)

uključujući IEC 60945 Is-pravak 1 (2008),

- IEC 61108-3 (2010), - IEC 61162 serija, - IEC 62288 Izd. 1.0(2008).

B+D B+E B+F

G

A.1/4.57 Vidi

napomenu c) iz uvod-nog dijela Dodatka I

Navigacijski alarmni sus-tav straže na mostu (BNWAS)

- Pravilo V/18. - IMO Rez. A.694(17), - IMO Rez. MSC.128(75), - IMO Rez. MSC.191(79).

- EN 60945 (2002) uključujući IEC 60945 Is-pravak 1 (2008),

- EN 61162 serija, - EN 62288 (2008), - IEC 62616 (2010), ili - IEC 60945 (2002)

uključujući IEC 60945 Is-pravak 1 (2008),

- IEC 61162 serija, - IEC 62288 Izd. 1.0(2008),- IEC 62616 (2010).

B+D B+E B+F

G

Page 58: MINISTARSTVO POMORSTVA, PROMETA I … za statutarnu certifikaciju... · Pravila za statutarnu certifikaciju pomorskih brodova, Pomorska oprema opreme uključuju odnosne zahtjeve iz

52

5. RADIOKOMUNIKACIJSKA OPREMA

Napomene primjenjive na točku 5: Radiokomunikacijska oprema.

Stupac 5: U slučaju da su zahtjevi IMO MSC/Circ.862 u suprotnosti s zahtjevima standarda za testiranje proizvoda, zahtjevi iz IMO MSC/Circ.862 se uzimaju kao važeći.

Stupac 5:

IEC 61162 serija referira na slijedeće standarde za Pomorsku navigacijsku i radiokomunikacijsku opremu i sisteme – Digitalno sučelje:

IEC 61162 serija referira na slijedeći standard za Pomorsku navigacijsku i radiokomunikacijsku opremu i sisteme – Digitalno sučel-je:

(a) IEC 61162-1 ed4.0 (2010-11) – Dio 1: Jedan govornik i više slušatelja, visoka brzina prijenosa

(b) IEC 61162-2 ed1.0 (1998-09) – Dio 2: Jedan govornik i više slušatelja, visoka brzina prijenosa

(c) IEC 61162-3 ed1.1 usklađeno s Izmjenom 1 – Dio 3: Mreža instrumenata s serijskim podacima

- IEC 61162-3 ed1.0 (2008-05) – Dio 3: Mreža instrumenata s serijskim podacima

- IEC 61162-3-am1 ed1.0 (2010-06) Izmjena 1 – Dio 3: Mreža instrumenata s serijskim podacima

(d) IEC 61162-400 ed1.0 (2001-11) – Dio 400: Višestruki govornik i više slušatelja – Međuveza brodskih sustava – Uvod i osnovni principi

- IEC 61162-401 ed1.0 (2001-11) – Dio 401: Višestruki govornik i više slušatelja – Međuveza brodskih sustava – Primjena

- IEC 61162-402 ed1.0 (2005-09) – Dio 402: Višestruki govornik i više slušatelja – Međuveza brodskih sustava – Dokumentac-ija i zahtjevi za ispitivanje

- IEC 61162-410 ed1.0 (2001-11) – Dio 410: Višestruki govornik i više slušatelja – Međuveza brodskih sustava – Transportni zahtjevi i osnovne vrste transporta

- IEC 61162-420 ed1.0 (2001-11) – Dio 420: Višestruki govornik i više slušatelja – Međuveza brodskih sustava – Zahtjevi ud-ruženog standarda i i osnovni udruženi standardi

- IEC 61162-420 ed1.0 (2001-11) – Dio 420: Višestruki govornik i više slušatelja – Ethernet međuveza

EN61162 serija se poziva na slijedeće standarde za Pomorsku navigacijsku i radiokomunikacijsku opremu i sisteme – Digitalno sučelje:

(a) EN 61162-1 (2011) – Dio 1: Jedan govornik i više slušatelja

(b) EN 61162-1 (1998) – Dio 2: Jedan govornik i više slušatelja, visoka brzina prijenosa

(c) EN 61162-3 (2008) – Dio 3: Mreža instrumenata s serijskim podacima

- EN 61162-3-am1 (2010) Izmjena 1 – Dio 3: Mreža instrumenata s serijskim podacima

(d) EN 61162-400 (2002) – Dio 400: Višestruki govornik i više slušatelja – Međuveza brodskih sustava – Uvod i osnovni principi

- EN 61162-401 (2002) – Dio 401: Višestruki govornik i više slušatelja – Međuveza brodskih sustava – Primjena

- EN 61162-402 (2005) – Dio 402: Višestruki govornik i više slušatelja – Međuveza brodskih sustava – Dokumentacija i zahtje-vi za ispitivanje

- EN 61162-420 (2002) – Dio 410: Višestruki govornik i više slušatelja – Međuveza brodskih sustava – Transportni zahtjevi i osnovne vrste transporta

- EN 61162-410 (2002) – Dio 420: Višestruki govornik i više slušatelja – Međuveza brodskih sustava – Zahtjevi udruženog standarda i i osnovni udruženi standardi

- EN 61162-450 (2011) – Dio 450: Višestruki govornik i više slušatelja – Ethernet međuveza

Page 59: MINISTARSTVO POMORSTVA, PROMETA I … za statutarnu certifikaciju... · Pravila za statutarnu certifikaciju pomorskih brodova, Pomorska oprema opreme uključuju odnosne zahtjeve iz

53

Br. Opis opreme

Pravila SOLAS 74, uz izmjene, ako se zahtijeva tipno

odobrenje

Primjenjiva pravila SOLAS 74, uz izmjene i odnosne IMO rezolucije i cirkulare

Ispitne norme Modul

1 2 3 4 5 6 A.1/5.1 VHF radio sposoban

odašiljati i primati DSC i radiotelefoniju

- Pravilo IV/14, - Pravilo X/3, - IMO Rez. MSC.36

(63)-(1994 HSC Ko-deks) 14,

- IMO Rez. MSC.97 (73)-(2000 HSC Ko-deks) 14.

- Pravilo IV/7, - Pravilo X/3, - IMO Rez. A.385(X), - IMO Rez. A.524(13), - IMO Rez. A.694(17), - IMO Rez. A.803(19) - IMO Rez. MSC.36(63)-

(1994 HSC Kodeks) 14, - IMO Rez. MSC.97(73)-

(2000 HSC Kodeks) 14, - IMO MSC/Circ.862, - IMO COMSAR Circ.32, - ITU-R M.489-2 (10/95), - ITU-R M.493-13 (10/09), - ITU-R M.541-9 (05/04), - ITU-R M.689-2 (09/94).

- IMO MSC/Circ.862, - EN 60945 (2002)

uključujući IEC 60945 Ispravak 1 (2008),

- EN 61162 serija, - ETSI EN 300 338-1

V1.3.1 (2010-02), - ETSI EN 300 338-2

V1.3.1 (2010-02), - ETSI EN 301 843-2

V1.2.1 (2004-06), - ETSI EN 301 925 V1.2.1

(2010-09), ili - IMO MSC/Circ.862, - IEC 60945 (2002)

uključujući IEC 60945 Ispravak 1 (2008),

- IEC 61097-3 (1994), - IEC 61097-7 (1996), - IEC 61162 serija.

B+D B+E B+F

A.1/5.2 VHF DSC prijemnik dežurstva

- Pravilo IV/14, - Pravilo X/3, - IMO Rez. MSC.36

(63)-(1994 HSC Ko-deks) 14,

- IMO Rez. MSC.97 (73)-(2000 HSC Ko-deks) 14.

- Pravilo IV/7, - Pravilo X/3, - IMO Rez. A.694(17), - IMO Rez. A.803(19), - IMO Rez. MSC.36(63)-

(1994 HSC Kodeks) 14, - IMO Rez. MSC.97(73)-

(2000 HSC Kodeks) 14, - IMO COMSAR Circ.32, - ITU-R M.489-2 (10/95), - ITU-R M.493-13 (10/09), - ITU-R M.541-9 (05/04).

- EN 60945 (2002) uključujući IEC 60945 Ispravak 1 (2008),

- ETSI EN 300 338-1 V1.3.1 (2010-02),

- ETSI EN 300 338-2 V1.3.1 (2010-02),

- ETSI EN 301 033 V1.2.1 (2010-09),

- ETSI EN 301 843-2 V1.2.1 (2004-06),

ili - IEC 60945 (2002)

uključujući IEC 60945 Ispravak 1 (2008),

- IEC 61097-3 (1994), - IEC 61097-8 (1998).

B+D B+E B+F

A.1/5.3 NAVTEX prijemnik - Pravilo IV/14, - Pravilo X/3, - IMO Rez. MSC.36 (63)-

(1994 HSC Kodeks) 14, - IMO Rez. MSC.97 (73)-

(2000 HSC Kodeks) 14.

- Pravilo IV/7, - Pravilo X/3, - IMO Rez. A.694(17), - IMO Rez. MSC.36(63)-

(1994 HSC Kodeks) 14, - IMO Rez. MSC.97(73)-

(2000 HSC Kodeks) 14, - IMO Rez. MSC.148(77), - IMO COMSAR Circ.32, - ITU-R M.540-2 (06/90), - ITU-R M.625-3 (10/95).

- EN 60945 (2002) uključujući IEC 60945 Ispravak 1 (2008),

- ETSI EN 300 065-1 V1.2.1 (2009-01),

- ETSI EN 301 843-4 V1.2.1 (2004-06),

ili - IEC 60945 (2002)

uključujući IEC 60945 Ispravak 1 (2008),

- IEC 61097-6 (2005-12).

B+D B+E B+F

1 2 3 4 5 6

Page 60: MINISTARSTVO POMORSTVA, PROMETA I … za statutarnu certifikaciju... · Pravila za statutarnu certifikaciju pomorskih brodova, Pomorska oprema opreme uključuju odnosne zahtjeve iz

54

A.1/5.4 EGC prijemnik - Pravilo IV/14, - Pravilo X/3, - IMO Rez. MSC.36 (63)-

(1994 HSC Kodeks) 14, - IMO Rez. MSC.97 (73)-

(2000 HSC Kodeks) 14.

- Pravilo IV/7, - Pravilo X/3, - IMO Rez. A.570(14), - IMO Rez. A.664(16), - IMO Rez. A.694(17), - IMO Rez. MSC.36(63)-

(1994 HSC Kodeks) 14, - IMO Rez. MSC.97(73)-

(2000 HSC Kodeks) 14, - IMO COMSAR Circ.32.

- EN 60945 (2002) uključujući IEC 60945 Ispravak 1 (2008),

- ETSI ETS 300 460 Ed.1 (1996-05),

- ETSI ETS 300 460/ Iz-mjena 1 (1997-11),

- ETSI EN 300 829 V1.1.1 (1998-03),

- ETSI EN 301 843-1 V1.2.1 (2004-06),

ili - IEC 60945 (2002)

uključujući IEC 60945 Ispravak 1 (2008),

- IEC 61097-4 (2007).

B+D B+E B+F

A.1/5.5 HF prijemnik pomorskih sigurnosnih informacija (MSI) (HF NBDP pri-jemnik)

- Pravilo IV/14, - Pravilo X/3, - IMO Rez. MSC.36 (63)-

(1994 HSC Kodeks) 14, - IMO Rez. MSC.97 (73)-

(2000 HSC Kodeks) 14.

- Pravilo IV/7, - Pravilo X/3, - IMO Rez. A.694(17), - IMO Rez. A.699(17), - IMO Rez. A.700(17), - IMO Rez. A.806(19), - IMO Rez. MSC.36(63)-

(1994 HSC Kodeks) 14, - IMO Rez. MSC.97(73)-

(2000 HSC Kodeks) 14, - IMO COMSAR Circ.32, - ITU-R M.491-1 (07/86), - ITU-R M.492-6 (10/95), - ITU-R M.540-2 (06/90), - ITU-R M.625-3 (10/95), - ITU-R M.688 (06/90).

- EN 60945 (2002) uključujući IEC 60945 Ispravak 1 (2008),

- EN 61162 serija, - ETSI ETS 300 067

Ed.1 (1990-11), - ETSI ETS 300 067/ Iz-

mjena 1 Ed.1(1993-10), ili - IEC 60945 (2002)

uključujući IEC 60945 Ispravak 1 (2008),

- IEC 61162 serija, - ETSI ETS 300 067

Ed.1 (1990-11), - ETSI ETS 300 067/ Iz-

mjena 1 Ed.1(1993-10).

B+D B+E B+F

A.1/5.6 406 MHz EPIRB (CO-SPAS-SARSAT)

- Pravilo IV/14, - Pravilo X/3, - IMO Rez. MSC.36 (63)-

(1994 HSC Kodeks) 14, - IMO Rez. MSC.97 (73)-

(2000 HSC Kodeks) 14.

- Pravilo IV/7, - Pravilo X/3, - IMO Rez. A.662(16), - IMO Rez. A.694(17), - IMO Rez. A.696(17), - IMO Rez. A.810(19), - IMO Rez. MSC.36(63)-

(1994 HSC Kodeks) 14, - IMO Rez. MSC.97(73)-

(2000 HSC Kodeks) 14, - IMO MSC/Circ.862, - IMO COMSAR Circ.32, - ITU-R M.633-3 (05/04), - ITU-R M.690-1 (10/95).

- IMO MSC/Circ.862, - EN 60945 (2002)

uključujući IEC 60945 Ispravak 1 (2008),

- ETSI EN 300 066 V1.3.1 (2001-01),

ili - IMO MSC/Circ.862, - IEC 60945 (2002)

uključujući IEC 60945 Ispravak 1 (2008),

- IEC 61097-2 (2008). Napomena: IMO/Circ. 862 je primjenljiv samo na op-cijski daljinski aktiviran uređaj ne na sami EPIRB.

B+D B+E B+F

A.1/5.7 L-pojasni EPIRB (INMARSAT) Namjerno ostavljeno prazno

A.1/5.8 2182 kHz prijemnik dežurstva Namjerno ostavljeno prazno

A.1/5.9 Dvotonski generator alarma Namjerno ostavljeno prazno

1 2 3 4 5 6 A.1/5.10 MF radio sposoban - Pravilo IV/14, - Pravilo IV/9, - IMO MSC/Circ.862, B+D

Page 61: MINISTARSTVO POMORSTVA, PROMETA I … za statutarnu certifikaciju... · Pravila za statutarnu certifikaciju pomorskih brodova, Pomorska oprema opreme uključuju odnosne zahtjeve iz

55

odašiljati i primati DSC i radiotelefoniju Napomena: U skladu s odlukama IMO i ITU, zahtjevi za generator dvotonskog alarma i odašiljanja na H3E više nisu primjenjivi u ispitnim normama.

- Pravilo X/3. - IMO Rez. MSC.36

(63)-(1994 HSC Ko-deks) 14,

- IMO Rez. MSC.97 (73)-(2000 HSC Ko-deks) 14.

- Pravilo IV/10, - Pravilo X/3, - IMO Rez. A.694(17), - IMO Rez. A.804(19), - IMO Rez. MSC.36(63)-

(1994 HSC Kodeks) 14, - IMO Rez. MSC.97(73)-

(2000 HSC Kodeks) 14, - IMO COMSAR Circ.32, - ITU-R M.493-13 (10/09), - ITU-R M.541-9 (05/04).

- EN 60945 (2002) uključujući IEC 60945 Ispravak 1 (2008),

- EN 61162 serija, - ETSI EN 300 338-1 V1.3.1 (2010-02), - ETSI EN 300 338-2

V1.3.1 (2010-02), - ETSI ETS 300 373-1

V1.2.1 (2002-10), - ETSI EN 301 843-5

V1.1.1 (2004-06), ili - IMO MSC/Circ.862, - IEC 60945 (2002)

uključujući IEC 60945 Ispravak 1 (2008),

- IEC 61097-3 (1994), - IEC 61097-9 (1997), - IEC 61162 serija.

B+E B+F

A.1/5.11 MF DSC prijemnik dežurstva

- Pravilo IV/14, - Pravilo X/3, - IMO Rez. MSC.36

(63)-(1994 HSC Ko-deks) 14,

- IMO Rez. MSC.97 (73)-(2000 HSC Ko-deks) 14.

- Pravilo IV/9, - Pravilo IV/10, - Pravilo X/3, - IMO Rez. A.694(17), - IMO Rez. A.804(19), - IMO Rez. MSC.36(63)-

(1994 HSC Kodeks) 14, - IMO Rez. MSC.97(73)-

(2000 HSC Kodeks) 14, - IMO COMSAR Circ.32, - ITU-R M.493-13 (10/09), - ITU-R M.541-9 (05/04), - ITU-R M.1173 (10/95).

- EN 60945 (2002) uključujući IEC 60945 Ispravak 1 (2008),

- ETSI EN 300 338-1 V1.3.1 (2010-02),

- ETSI EN 300 338-2 V1.3.1 (2010-02),

- ETSI EN 301 033 V1.2.1 (2005-12),

- ETSI EN 301 843-5 V1.1.1 (2004-06),

- IEC 61162 serija, ili - IEC 60945 (2002)

uključujući IEC 60945 Ispravak 1 (2008),

- IEC 61097-3 (1994), - IEC 61097-8 (1998), - IEC 61162 serija.

B+D B+E B+F

A.1/5.12 INMARSAT-B SES - Pravilo IV/14, - Pravilo X/3, - IMO Rez. MSC.36

(63)-(1994 HSC Ko-deks) 14,

- IMO Rez. MSC.97 (73)-(2000 HSC Ko-deks) 14.

- Pravilo IV/10, - Pravilo X/3, - IMO Rez. A.570(14), - IMO Rez. A.694(17), - IMO Rez. A.808(19), - IMO Rez. MSC.36(63)-

(1994 HSC Kodeks) 14, - IMO Rez. MSC.97(73)-

(2000 HSC Kodeks) 14, - IMO MSC/Circ.862, - IMO COMSAR Circ.32.

- IMO MSC/Circ.862, - EN 60945 (2002)

uključujući IEC 60945 Ispravak 1 (2008).

ili - IMO MSC/Circ.862, - IEC 60945 (2002)

uključujući IEC 60945 Ispravak 1 (2008).

B+D B+E B+F

1 2 3 4 5 6 A.1/5.13 INMARSAT-C SES - Pravilo IV/14, - Pravilo IV/10, - IMO MSC/Circ.862, B+D

Page 62: MINISTARSTVO POMORSTVA, PROMETA I … za statutarnu certifikaciju... · Pravila za statutarnu certifikaciju pomorskih brodova, Pomorska oprema opreme uključuju odnosne zahtjeve iz

56

- Pravilo X/3, - IMO Rez. MSC.36 (63)-(1994 HSC Kodeks) 14, - IMO Rez. MSC.97 (73)-(2000 HSC Kodeks) 14.

- Pravilo X/3, - IMO Rez. A.570(14), - IMO Rez. A.664(16) (prim-jenljivo samo ako Inmarsat C SES sadrži EGC funkciju), - IMO Rez. A.694(17), - IMO Rez. A.807(19), - IMO Rez. MSC.36(63)-(1994 HSC Kodeks) 14, - IMO Rez. MSC.97(73)-(2000 HSC Kodeks) 14, - IMO MSC/Circ.862, - IMO COMSAR Circ.32.

- EN 60945 (2002) uključujući IEC 60945 Is-pravak 1 (2008), - EN 61162 serija, - ETSI ETS 300 460 Ed.1 (1996-05), - ETSI ETS 300 460/ Iz-mjena 1 (1997-11), - ETSI EN 300 829 V1.1.1 (1998-03), - ETSI EN 301 843-1 V1.2.1 (2004-06), ili - IEC 60945 (2002) uključujući IEC 60945 Is-pravak 1 (2008), - IEC 61097-4 (2007), - IEC 61162 serija.

B+E B+F

A.1/5.14 MF/HF radio sposoban odašiljati i primati DSC, NBDP i radiotelefoniju Napomena: U skladu s odlukama IMO i ITU, zahtjevi za generator dvotonskog alarma i odašiljanja na A3H više nisu primjenjivi u ispitnim normama.

- Pravilo IV/14, - Pravilo X/3, - IMO Rez. MSC.36 (63)-(1994 HSC Kodeks) 14, - IMO Rez. MSC.97 (73)-(2000 HSC Kodeks) 14.

- Pravilo IV/10, - Pravilo X/3, - IMO Rez. A.694(17), - IMO Rez. A.806(19), - IMO Rez. MSC.36(63)-(1994 HSC Kodeks) 14, - IMO Rez. MSC.97(73)-(2000 HSC Kodeks) 14, - IMO MSC/Circ.862, - IMO COMSAR Circ.32, - ITU-R M.476-5 (10/95), - ITU-R M.491-1 (07/86), - ITU-R M.492-6 (10/95), - ITU-R M.493-13 (10/09), - ITU-R M.541-9 (05/04), - ITU-R M.625-3 (10/95), - ITU-R M.1173 (10/95).

- IMO MSC/Circ.862, - EN 60945 (2002) uključujući IEC 60945 Is-pravak 1 (2008), - EN 61162 serija, - ETSI ETS 300 067 Ed.1 (1990-11), - ETSI ETS 300 067/ Izmjena 1 Ed.1(1993-10), - ETSI EN 300 338-1 V1.3.1 (2010-02), - ETSI EN 300 338-2 V1.3.1 (2010-02), - ETSI ETS 300 373-1 V1.2.1 (2011-01), - ETSI EN 301 843-5 V1.1.1 (2004-06), ili - IMO MSC/Circ.862, - IEC 60945 (2002) uključujući IEC 60945 Is-pravak 1 (2008), - IEC 61097-3 (1994), - IEC 61097-9 (1997), - IEC 61162 serija.

B+D B+E B+F

A.1/5.15 MF/HF DSC prijemnik dežurstva

- Pravilo IV/14, - Pravilo X/3, - IMO Rez. MSC.36 (63)-(1994 HSC Kodeks) 14, - IMO Rez. MSC.97 (73)-(2000 HSC Kodeks) 14.

- Pravilo IV/10, - Pravilo X/3, - IMO Rez. A.694(17), - IMO Rez. A.806(19), - IMO Rez. MSC.36(63)-(1994 HSC Kodeks) 14, - IMO Rez. MSC.97(73)-(2000 HSC Kodeks) 14, - IMO COMSAR Circ.32, - ITU-R M.493-13 (10/09), - ITU-R M.541-9 (05/04).

- EN 60945 (2002) uključujući IEC 60945 Is-pravak 1 (2008), - ETSI EN 300 338-1 V1.3.1 (2010-02), - ETSI EN 300 338-2 V1.3.1 (2010-02), - ETSI EN 301 033 V1.2.1 (2010-09), - ETSI EN 308-843-5 V1.1.1 (2004-06) ili - IEC 60945 (2002) uključujući IEC 60945 Is-pravak 1 (2008), - IEC 61097-3 (1994), - IEC 61097-8 (1998), - IEC 61162 serija.

B+D B+E B+F

A.1/5.16 Zrakoplovni VHF radiote-lefon

Prebačeno u A.2/5.8

1 2 3 4 5 6

Page 63: MINISTARSTVO POMORSTVA, PROMETA I … za statutarnu certifikaciju... · Pravila za statutarnu certifikaciju pomorskih brodova, Pomorska oprema opreme uključuju odnosne zahtjeve iz

57

A.1/5.17 Prenosivi VHF pri-moodašiljač sredstva za spašavanje

- Pravilo IV/14, - Pravilo X/3, - IMO Rez. MSC.36 (63)-

(1994 HSC Kodeks) 14, - IMO Rez. MSC.97 (73)-

(2000 HSC Kodeks) 14.

- Pravilo III/6, - IMO Rez. A.694(17), - IMO Rez. A.809(19), - IMO Rez. MSC.36(63)-

(1994 HSC Kodeks) 8, 14, - IMO Rez. MSC.97(73)-

(2000 HSC Kodeks) 8, 14, - IMO Rez. MSC.149(77), - ITU-R M.489-2 (10/95).

- EN 60945 (2002) uključujući IEC 60945 Ispravak 1 (2008),

- ETSI EN 300 225 V1.4.1 (2004-12),

- ETSI EN 301 843-2 V1.2.1 (2004-06),

ili - IEC 60945 (2002)

uključujući IEC 60945 Ispravak 1 (2008),

- IEC 61097-12 (1996).

B+D B+E B+F

A.1/5.18 Ugradbeni VHF pri-moodašiljač sredstava za spašavanje

- Pravilo IV/14, - Pravilo X/3, - IMO Rez. MSC.36 (63)-

(1994 HSC Kodeks) 14, - IMO Rez. MSC.97 (73)-

(2000 HSC Kodeks) 14.

- Pravilo III/6, - IMO Rez. A.694(17), - IMO Rez. A.809(19), - IMO Rez. MSC.36(63)-

(1994 HSC Kodeks) 14, - IMO Rez. MSC.97(73)-

(2000 HSC Kodeks) 14, - ITU-R M.489-2 (10/95).

- EN 60945 (2002) uključujući IEC 60945 Ispravak 1 (2008),

- ETSI EN 301 466 V1.1.1 (2000-10),

ili - IEC 60945 (2002)

uključujući IEC 60945 Ispravak 1 (2008),

- IEC 61097-12 (1996).

B+D B+E B+F

A.1/5.19 INMARSAT-F77 - Pravilo IV/14, - Pravilo X/3, - IMO Rez. MSC.36

(63)-(1994 HSC Ko-deks) 14,

- IMO Rez. MSC.97 (73)-(2000 HSC Ko-deks) 14.

- Pravilo IV/10, - IMO Rez. A.570(14), - IMO Rez. A.808(19), - IMO Rez. A.694(17), - IMO Rez. MSC.36(63)-

(1994 HSC Kodeks) 14, - IMO Rez. MSC.97(73)-

(2000 HSC Kodeks) 14, - IMO MSC/Circ.862, - IMO COMSAR Circ.32.

- IMO MSC/Circ.862, - EN 60945 (2002)

uključujući IEC 60945 Ispravak 1 (2008),

- IEC 61097-13(2003), ili - IMO MSC/Circ.862, - IEC 60945 (2002)

uključujući IEC 60945 Ispravak 1 (2008),

- IEC 61097-13 (2003).

B+D B+E B+F

6. OPREMA KOJA SE ZAHTIJEVA PREMA COLREG 72

Br. Opis opreme Pravila COLREG 72, uz

izmjene, ako se zahti-jeva tipno odobrenje

Primjenjiva pravila COLREG, uz izmjene i odnosne

IMO rezolucije i cirkulari Ispitne norme Modul

1 2 3 4 5 6 A.1/6.1 Navigacijska svjetla - COLREG Dodatak I/14. - Dodatak I/14,

- IMO Rez. A.694(17), - IMO Rez. MSC.253(83).

- EN 14744 (2005) uključujući Ispravak (2006), - EN 60945 (2002) uključujući IEC 60945 Is-pravak 1 (2008), ili - EN 14744 (2005) uključujući Ispravak (2006), - IEC 60945 (2002) uključujući IEC 60945 Is-pravak 1 (2008).

B+D B+E B+F

G

7. SIGURNOSNA OPREMA ZA BRODOVE ZA RASUTI TERET Nema točaka u Dodatku I.

8. OPREMA KOJA SE ZAHTIJEVA PREMA SOLAS CHAPTER II-1. KONSTRUKCIJA – STRUKTURA, PREGRAĐIVANJE I STABILITET, STROJARSKE I ELEKTRIČNE INSTALACIJE

Page 64: MINISTARSTVO POMORSTVA, PROMETA I … za statutarnu certifikaciju... · Pravila za statutarnu certifikaciju pomorskih brodova, Pomorska oprema opreme uključuju odnosne zahtjeve iz

58

Br. Opis opreme Pravila SOLAS 74, uz iz-

mjene, ako se zahtijeva tip-no odobrenje

Primjenjiva pravila SOLAS 74, uz izmjene i odnosne IMO rezolucije i cirkulari

Ispitne norme Modul

1 2 3 4 5 6 A.1/8.1

Vidi napo-

menu c) iz uvod-

nog dijela Dodatka I

Osjetnici za otkrivanje prodora vode

- Pravilo II-1/22-1, - Pravilo II-1/25, - Pravilo XII/12.

- Pravilo II-1/25, - Pravilo XII/12, - IMO Rez. MSC.188(79), - IMO Rez. A.1021(26).

- IEC 60092-0504 (2001) uključujući Ispravak 1 (2011),

- IEC 60529 (2001) uključujući Ispravak 1 (2003), Ispravak 2 (2007) i Ispravak 3 (2009),

- IMO Rez. MSC.188(79),- IMO MSC.1/Circ.1291.

B+D B+E B+F

Page 65: MINISTARSTVO POMORSTVA, PROMETA I … za statutarnu certifikaciju... · Pravila za statutarnu certifikaciju pomorskih brodova, Pomorska oprema opreme uključuju odnosne zahtjeve iz

59

DODATAK II.

OPREMA ZA KOJU U MEĐUNARODNIM DOKUMENTIMA NE POSTOJE DETALJNE ISPITNE NORME

1. SREDSTVA ZA SPAŠAVANJE

Stupac 4: Primjenjuje se IMO MSC/Circ. 980 osim kada je zamijenjen određenim propisom navedenim u stupcu 4.

Br. Opis opreme

Pravila SOLAS 74, uz izmjene, ako se zahtijeva tipno

odobrenje

Primjenjiva pravila SOLAS 74, uz izmjene i odnosne IMO rezolucije i cirkulari

Ispitne norme Modul

1 2 3 4 5 6 A.2/1.1 Radarski reflektor za

splavi za spašavanje - Pravilo III/4, - Pravilo III/34, - Pravilo X/3.

- IMO Rez. MSC.48(66)-(LSA Kodeks).

A.2/1.2 Materijali za hidro-termo odijela Namjerno ostavljeno prazno

A.2/1.3 Uređaji za nesmetano iz-ranjanje plovila za preži-vljavanje

- Pravilo III/4, - Pravilo III/34.

- Pravilo III/13, - Pravilo III/16, - Pravilo III/26, - Pravilo III/34, - IMO Rez. MSC.36(63)-

(1994 HSC Kodeks) 8, - IMO Rez. MSC.48(66)-

(LSA Kodeks) I, IV, VI, - IMO Rez. MSC.97(73)-

(2000 HSC Kodeks) 8.

A.2/1.4 Ljestve za ukrcaj Prebačeno u A.1/1.29 A.2/1.5 Sustav javnog razglasa i

opći sustav uzbune u nuž-di (kada se koristi kao sustav požarne uzbune primjen-juje se točka A.1/3.53)

- Pravilo III/6. - IMO Rez. A.1021(26), - IMO Rez. MSC.36(63)-

(1994 HSC Kodeks), - IMO Rez. MSC.48(66)-

(LSA Kodeks), - IMO Rez. MSC.97(73)-

(2000 HSC Kodeks), - IMO MSC/Circ.808.

- ISO 27991 (2008)

2. ZAŠTITA OD ONEČIŠĆENJA

Br. Opis opreme

Pravila SOLAS 74, uz izmjene, ako se zahtijeva tipno

odobrenje

Primjenjiva pravila MARPOL 73/78, uz izmjene i odnosne

IMO rezolucije i cirkulari Ispitne norme Modul

1 2 3 4 5 6 A.2/2.1 Uređaji za nadzor i

zapisivanje NOx na brodu Prebačeno u A.1/2.8

A.2/2.2 Sustavi za pročišćavanje ispušnih plinova na brodu

Prebačeno u A.1/2.10

A.2/2.3 Jednakovrijedni postupci za smanjenje NOx is-puštanja na brodu

- Dodatak VI, Pravilo 4. MARPOL-a.

- Dodatak VI, Pravilo 4. MARPOL-a.

A.2/2.4 Ostali jednakovrijedni tehnološki postupci za ograničavanje ispuštanja SOx

- Dodatak VI, Pravilo 4. MARPOL-a, - IMO Rez. MEPC. 184(59).

- Dodatak VI, Pravilo 4. MARPOL-a.

A.2/2.5 (Nova stav-ka)

Uređaj za analizu NOx na brodu koji koristi metodu drugačiju od direktnog mjerenja i nadzora kako je navedeno u NOx Kodeksu

- Dodatak VI, Pravilo 4. MARPOL-a.

- Dodatak VI, Pravilo 4. MARPOL-a.

Page 66: MINISTARSTVO POMORSTVA, PROMETA I … za statutarnu certifikaciju... · Pravila za statutarnu certifikaciju pomorskih brodova, Pomorska oprema opreme uključuju odnosne zahtjeve iz

60

3. PROTUPOŽARNA ZAŠTITA

Br. Opis opreme

Pravila SOLAS 74, uz izmjene, ako se zahtijeva tipno

odobrenje

Primjenjiva pravila SOLAS 74, uz izmjene i odnosne IMO rezolucije i cirkulari

Ispitne norme Modul

1 2 3 4 5 6 A.2/3.1 Neprenosive i pokretne

naprave za gašenje Prebačeno u A.1/3.52

A.2/3.2 Mlaznice ugrađenog sus-tava raspršivanja za pro-storije posebne kategorije, ro-ro prostorije za teret, ro-ro prostorije i prostori-je za motorna vozila

Prebačeno u A.1/3.49

A.2/3.3 Upućivanje sklopa gener-atora po hladnom vremenu (uređaji za upućivanje)

Prebačeno u A.2/8.1

A.2/3.4 Mlaznice dvostruke nam-jene (raspršivanje i mlaz) Prebačeno u A.1/3.55

A.2/3.5 Dijelovi ugrađenog susta-va otkrivanja požara i sus-tava požarne uzbune up-ravljačkih stanica, službe-nih prostorija, nastambi, prostorija strojeva i ne-nadgledanih prostorija strojeva

Prebačeno u A.1/3.51

A.2/3.6 Osjetnici dima Prebačeno u A.1/3.51 A.2/3.7 Osjetnici topline Prebačeno u A.1/3.51 A.2/3.8 Sigurnosna električna

svjetiljka - Pravilo II-2/10, - Pravilo X/3, - IMO Rez. MSC.98(73)-

(FSS Kodeks) 3.

- Pravilo II-2/10, - IMO Rez. MSC.36(63)-

(1994 HSC Kodeks), - IMO Rez. MSC.97(73)-

(2000 HSC Kodeks), - IMO Rez. MSC.98(73)-

(FSS Kodeks) 3.

- IEC 60079 serija.

A.2/3.9 Zaštitna odjeća otporna na kemijsko djelovanje

- Pravilo II-2/19. - Pravilo II-2/19, - IMO Rez. MSC.36(63)-

(1994 HSC Kodeks) 7, - IMO Rez. MSC.97(73)-

(2000 HSC Kodeks) 7.

- EN 943-1 (2002) uključujući Ispravak (2005),

- EN 943-2 (2002), - EN ISO 6529 (2001), - EN ISO 6530 (2005), - EN 14605 (2005)

uključujući Izmjenu 1 (2009),

- IMO MSC/Circ.1120.

A.2/3.10 Posebna (nisko-postavljena) rasvjeta u nuždi

Prebačeno u A.1/3.40

A.2/3.11 Mlaznice ugrađenog sus-tava raspršivanja za pro-storije strojeva

Prebačeno u A.1/3.10

A.2/3.12 Jednakovrijedni ugrađeni sustav za gašenje požara plinom prostorija strojeva i pumpnih stanica tereta

Prebačeno u A.1/3.45

A.2/3.13 Naprave za disanje s tlačnom zračnom cijevi (Brza plovila)

Točka se briše

A.2/3.14 Protupožarne cijevi (namatajuće) Prebačeno u A.1/3.56

Page 67: MINISTARSTVO POMORSTVA, PROMETA I … za statutarnu certifikaciju... · Pravila za statutarnu certifikaciju pomorskih brodova, Pomorska oprema opreme uključuju odnosne zahtjeve iz

61

1 2 3 4 5 6

A.2/3.15 Dijelovi sustava otkrivan-ja požara uzorkovanjem zraka

Prebačeno u A.1/3.63

A.2/3.16 Osjetnici plamena Prebačeno u A.1/3.51 A.2/3.17 Ručni javljači požara Prebačeno u A.1/3.51 A.2/3.18 Uređaji za uzbunu Prebačeno u A.1/3.53 A.2/3.19 Dijelovi ugrađenog susta-

va za gašenje požara za lokalnu primjenu, na os-novi korištenja vode, za primjenu u prostorijama strojeva “A” kategorije

Prebačeno u A.1/3.48

A.2/3.20 Podstavljeni namještaj Prebačeno u A.1/3.20 A.2/3.21 Dijelovi sustava gašenja

požara spremišta boja i spremišta zapaljivih tekućina

- Pravilo II-2/10. - Pravilo II-2/10, - IMO MSC.1/Circ.1239.

A.2/3.22 Dijelovi sustava za gašen-je požara usisnog venti-lacijskog kanala kuhinje

- Pravilo II-2/9. - Pravilo II-2/9.

A.2/3.23 Dijelovi sustava gašenja požara helikopterske pa-lube

- Pravilo II-2/18. - Pravilo II-2/18. - EN 13565-1 (2003) uključujući Izmjenu 1 (2007).

A.2/3.24 Prenosivi slog za pjenu - Pravilo II-2/10, - Pravilo II-2/20, - Pravilo X/3.

- Pravilo II-2/10, - Pravilo II-2/20, - IMO Rez. MSC.36(63)-

(1994 HSC Kodeks) 7, - IMO Rez. MSC.97(73)-

(2000 HSC Kodeks) 7, - IMO Rez. MSC.98(73)-

(FSS Kodeks) 4, - IMO MSC.1/Circ.1239, - IMO MSC.1/Circ.1313.

A.2/3.25 Konstrukcije klase C Prebačeno A.1/3.64 A.2/3.26 Sustav stlačenog plina za

kuhinjske potrebe (dije-lovi)

- Pravilo II-2/4. - Pravilo II-2/4, - IMO MSC.1/Circ.1276.

1 2 3 4 5 6

Page 68: MINISTARSTVO POMORSTVA, PROMETA I … za statutarnu certifikaciju... · Pravila za statutarnu certifikaciju pomorskih brodova, Pomorska oprema opreme uključuju odnosne zahtjeve iz

62

A.2/3.27 Dijelovi ugrađenog susta-va za gašenje požara plinom (CO2)

- Pravilo II-2/10, - Pravilo X/3.

- Pravilo II-2/10, - Pravilo II-2/20, - IMO Rez. MSC.36(63)-

(1994 HSC Kodeks) 7, - IMO Rez. MSC.97(73)-

(2000 HSC Kodeks) 7, - IMO Rez. MSC.98(73)- (FSS Kodeks) 7,

- IMO MSC.1/Circ.1313, - IMO MSC.1/Circ.1318.

Električni uređaji za auto-matsko upravljanje i odgo-du: - EN 12094-1 (2003). Ne-električni uređaji za au-tomatsko upravljanje i od-godu: - EN 12094-2 (2003). Uređaji za ručno okidanje i zaustavljanje: - EN 12094-3 (2003). Sklopovi ventila boca i nji-hovo upravljanje: - EN 12094-4 (2004). Sekcijski ventili visokog i niskog tlaka i njihovo up-ravljanje: - EN 12094-5 (2006). Ne-električni uređaji za one-sposobljavanje: - EN 12094-6 (2006). Mlaznice CO2 sustava: - EN 12094-7 (2000) uključujući Izmjenu 1 (2005). Konektori: - EN 12094-8 (2006). Manometri i tlačne sklopke:- EN 12094-10 (2003). Mehanički uređaji za vagan-je: - EN 12094-11 (2003). Nepovratni ventili: - EN 12094-13 (2001) uključujući Ispravak (2002).Uređaji za dodavanje mirisa prilikom ispuštanja CO2 kod niskotlačnih sistema: - EN 12094-16 (2003).

A.2/3.28 Dijelovi sustava za gašen-je požara pjenom srednje ekspanzije – ugrađeni pa-lubni sustav pjene za tankere

Prebačeno u A.1/3.57

A.2/3.29 Dijelovi ugrađenog susta-va za gašenje požara pjenom niske ekspanzije za prostorije strojeva i zaštitu palube tankera

Prebačeno u A.1/3.58

A.2/3.30 Pjenilo ugrađenih sustava za gašenje požara na tankerima za kemikalije

Prebačeno u A.1/3.59

A.2/3.31 Ručno upravljani sustav raspršivanja

- Pravilo II-2/10. - Pravilo II-2/10.

A.2/3.32

Sustavi za gašenje požara suhim prahom

Prebačeno u A.1/3.62

Page 69: MINISTARSTVO POMORSTVA, PROMETA I … za statutarnu certifikaciju... · Pravila za statutarnu certifikaciju pomorskih brodova, Pomorska oprema opreme uključuju odnosne zahtjeve iz

63

4. NAVIGACIJSKA OPREMA

Napomene primjenjive na točku 4: Navigacijska oprema.

Stupac 3 i 4: Pozivanje na SOLAS Poglavlje V odnosi se na SOLAS 1974, uz izmjene MSC 73 koje stupaju na snagu 1. srpnja 2002.

Stupac 5:

IEC 61162 serija referira na slijedeće standarde za Pomorsku navigacijsku i radiokomunikacijsku opremu i sisteme – Digitalno sučelje:

(a) IEC 61162-1 ed4.0 (2010-11) – Dio 1: Jedan govornik i više slušatelja, visoka brzina prijenosa

(b) IEC 61162-2 ed1.0 (1998-09) – Dio 2: Jedan govornik i više slušatelja, visoka brzina prijenosa

(c) IEC 61162-3 ed1.1 usklađeno s Izmjenom 1 – Dio 3: Mreža instrumenata s serijskim podacima

- IEC 61162-3 ed1.0 (2008-05) – Dio 3: Mreža instrumenata s serijskim podacima

- IEC 61162-3-am1 ed1.0 (2010-06) Izmjena 1 – Dio 3: Mreža instrumenata s serijskim podacima

(d) IEC 61162-400 ed1.0 (2001-11) – Dio 400: Višestruki govornik i više slušatelja – Međuveza brodskih sustava – Uvod i osnovni principi

- IEC 61162-401 ed1.0 (2001-11) – Dio 401: Višestruki govornik i više slušatelja – Međuveza brodskih sustava – Primjena

- IEC 61162-402 ed1.0 (2005-09) – Dio 402: Višestruki govornik i više slušatelja – Međuveza brodskih sustava – Dokumentac-ija i zahtjevi za ispitivanje

- IEC 61162-410 ed1.0 (2001-11) – Dio 410: Višestruki govornik i više slušatelja – Međuveza brodskih sustava – Transportni zahtjevi i osnovne vrste transporta

- IEC 61162-420 ed1.0 (2001-11) – Dio 420: Višestruki govornik i više slušatelja – Međuveza brodskih sustava – Zahtjevi ud-ruženog standarda i i osnovni udruženi standardi

- IEC 61162-420 ed1.0 (2001-11) – Dio 420: Višestruki govornik i više slušatelja – Ethernet međuveza

EN61162 serija se poziva na slijedeće standarde za Pomorsku navigacijsku i radiokomunikacijsku opremu i sisteme – Digitalno sučelje:

(a) EN 61162-1 (2011) – Dio 1: Jedan govornik i više slušatelja (b) EN 61162-1 (1998) – Dio 2: Jedan govornik i više slušatelja, visoka brzina prijenosa (c) EN 61162-3 (2008) – Dio 3: Mreža instrumenata s serijskim podacima

- EN 61162-3-am1 (2010) Izmjena 1 – Dio 3: Mreža instrumenata s serijskim podacima (d) EN 61162-400 (2002) – Dio 400: Višestruki govornik i više slušatelja – Međuveza brodskih sustava – Uvod i osnovni principi - EN 61162-401 (2002) – Dio 401: Višestruki govornik i više slušatelja – Međuveza brodskih sustava – Primjena - EN 61162-402 (2005) – Dio 402: Višestruki govornik i više slušatelja – Međuveza brodskih sustava – Dokumentacija i zahtje-

vi za ispitivanje - EN 61162-420 (2002) – Dio 410: Višestruki govornik i više slušatelja – Međuveza brodskih sustava – Transportni zahtjevi i

osnovne vrste transporta - EN 61162-410 (2002) – Dio 420: Višestruki govornik i više slušatelja – Međuveza brodskih sustava – Zahtjevi udruženog

standarda i i osnovni udruženi standardi - EN 61162-450 (2011) – Dio 450: Višestruki govornik i više slušatelja – Ethernet međuveza

Br. Opis opreme

Pravila SOLAS 74, uz izmjene, ako se zahtijeva tipno

odobrenje

Primjenjiva pravila SOLAS 74, uz izmjene i odnosne IMO rezolucije i cirkulari

Ispitne norme Modul

1 2 3 4 5 6 A.2/4.1 Zvrčni kompas za brzo

plovilo Prebačeno u A.1/4.31

A.2/4.2 Sustav upravljanja brodom na kursu za brzo plovilo (prije autopilot)

Prebačeno u A.1/4.40

A.2/4.3 Uređaj za prijenos kursa THD (GNSS metoda) (prije elektromagnetski kompas)

Prebačeno u A.1/4.41

A.2/4.4 Svjetiljka za dnevnu sig-nalizaciju Prebačeno u A.1/4.52

Page 70: MINISTARSTVO POMORSTVA, PROMETA I … za statutarnu certifikaciju... · Pravila za statutarnu certifikaciju pomorskih brodova, Pomorska oprema opreme uključuju odnosne zahtjeve iz

64

1 2 3 4 5 6 A.2/4.5 Reflektor za brzo plovilo Prebačeno u A.1/4.42 A.2/4.6 Oprema za gledanje noću

za brzo plovilo Prebačeno u A.1/4.43

A.2/4.7 Sustav upravljanja brodom na putanji Prebačeno u A.1/4.33

A.2/4.8 Elektronički pokazivač navigacijskih karata s in-formacijskim sustavom (ECDIS)

Prebačeno u A.1/4.30

A.2/4.9 Elektronički pokazivač navigacijskih karata s in-formacijskim sustavom (ECDIS) pomoćni uređaj

Prebačeno u A.1/4.30

A.2/4.10 Sustav raster pokazivača karata (RCDS) Prebačeno u A.1/4.30

A.2/4.11 Kombinirani prijemnik GPS/GLONASS

- Pravilo V/18, - Pravilo X/3, - IMO Rez. MSC.36(63)-

(1994 HSC Kodeks), - IMO Rez. MSC.97(73)-

(2000 HSC Kodeks).

- Pravilo V/19, - IMO Rez. A.694(17), - IMO Rez. MSC.36(63)-

(1994 HSC Kodeks), - IMO Rez. MSC.74(69), - IMO Rez. MSC.97(73)-

(2000 HSC Kodeks), - IMO Rez. MSC.115(73), - IMO Rez. MSC.191(79).

- EN 60945 (2002) uključujući IEC 60945 Is-pravak 1 (2008),

- EN 61108-1 (2003), - EN 61108-2 (1998), - EN 61162 serija, - EN 62288 (2008), ili - IEC 60945 (2002)

uključujući IEC 60945 Is-pravak 1 (2008),

- IEC 61108-1 (2003), - IEC 61108-2 (1998), - IEC 61162 serija, - IEC 62288 Izd. 1.0(2008).

A.2/4.12 DGPS, DGLONASS oprema Prebačeno u A.1/4.44, A.1/4.50 i A.1/4.51

A.2/4.13 Zvrčni kompas za brza plovila Prebačeno u A.1/4.31

A.2/4.14 Zapisivač podataka o putovanju (VDR) Prebačeno u A.1/4.29

A.2/4.15 Integrirani navigacijski sustav

- Pravilo V/18, - Pravilo X/3, - IMO Rez. MSC.36(63)-

(1994 HSC Kodeks) 13,- IMO Rez. MSC.97(73)-

(2000 HSC Kodeks) 13.

- Pravilo V/19, - IMO Rez. A.694(17), - IMO Rez. MSC.36(63)-(1994 HSC Kodeks) 13, - IMO Rez. MSC.86(70), - IMO Rez. MSC.97(73) (2000 HSC Kodeks) 13, - IMO Rez. MSC.191(79).

- EN 60945 (2002) uključujući IEC 60945 Is-pravak 1 (2008),

- EN 61162 serija, - IEC 61924 (2006), - EN 62288 (2008), ili - IEC 60945 (2002)

uključujući IEC 60945 Is-pravak 1 (2008),

- IEC 61162 serija, - IEC 61924 (2006), - IEC 62288 Izd. 1.0(2008).

A.2/4.16 Integrirani sustav mosta Namjerno ostavljeno prazno A.2/4.17 Uređaj za izdizanje radar-

skog cilja Prebačeno u A.1/4.53

Page 71: MINISTARSTVO POMORSTVA, PROMETA I … za statutarnu certifikaciju... · Pravila za statutarnu certifikaciju pomorskih brodova, Pomorska oprema opreme uključuju odnosne zahtjeve iz

65

1 2 3 4 5 6 A.2/4.18 Sustav prijema zvuka - Pravilo V/18,

- Pravilo X/3, - IMO Rez. MSC.36(63)-

(1994 HSC Kodeks), - IMO Rez. MSC.97(73)-

(2000 HSC Kodeks).

- Pravilo V/19, - IMO Rez. A.694(17), - IMO Rez. MSC.36(63)-

(1994 HSC Kodeks), - IMO Rez. MSC.86(70), - IMO Rez. MSC.97(73)-

(2000 HSC Kodeks), - IMO Rez. MSC.191(79).

- EN 60945 (2002) uključujući IEC 60945 Is-pravak 1 (2008),

- EN 61162 serija, - EN 62288 (2008), ili - IEC 60945 (2002)

uključujući IEC 60945 Is-pravak 1 (2008),

- IEC 61162 serija, - IEC 62288 Izd. 1.0(2008).

A.2/4.19 Magnetski kompas za brzo plovilo

- Pravilo X/3, - IMO Rez. MSC.36(63)-

(1994 HSC Kodeks), - IMO Rez. MSC.97(73)-

(2000 HSC Kodeks).

- IMO Rez. A.382(X), - IMO Rez. A.694(17), - IMO Rez. MSC.36(63)-

(1994 HSC Kodeks), - IMO Rez. MSC.97(73)-

(2000 HSC Kodeks).

- ISO 1069 (1973), - ISO 25862 (2009), - EN 60945 (2002) uključujući IEC 60945 Is-pravak 1 (2008), ili - ISO 1069 (1973), - ISO 25862 (2009), - IEC 60945 (2002) uključujući IEC 60945 Is-pravak 1 (2008).

A.2/4.20 Sustav upravljanja na pu-tanji za brza plovila

- Pravilo X/3, - IMO Rez. -

MSC.36(63)-(1994 HSC Kodeks),

- IMO Rez. MSC.97(73)-(2000 HSC Kodeks).

- IMO Rez. A.694(17), - IMO Rez. MSC.36(63)-

(1994 HSC Kodeks), - IMO Rez. MSC.97(73)-

(2000 HSC Kodeks), - IMO Rez. MSC.191(79).

- EN 60945 (2002) uključujući IEC 60945 Is-pravak 1 (2008),

- EN 61162 serija, - EN 62288 (2008), ili - IEC 60945 (2002)

uključujući IEC 60945 Is-pravak 1 (2008),

- IEC 61162 serija, - IEC 62288 Izd. 1.0(2008).

A.2/4.21 Mogućnosti prikaza kara-ta na brodskom radaru Prebačeno u A.1/4.45

A.2/4.22 Uređaj za prijenos kursa THD (žirokompaska metoda)

Prebačeno u A.1/4.46

A.2/4.23 Uređaj za prijenos kursa THD (magnetska metoda) Prebačeno u A.1/4.2

A.2/4.24 Pokazivač poriva - Pravilo V/18, - Pravilo X/3, - IMO Rez. MSC.36(63)-

(1994 HSC Kodeks), - IMO Rez. MSC.97(73)-

(2000 HSC Kodeks).

- Pravilo V/19, - IMO Rez. A.694(17), - IMO Rez. MSC.36(63)-

(1994 HSC Kodeks), - IMO Rez. MSC.97(73)-

(2000 HSC Kodeks), - IMO Rez. MSC.191(79).

- EN 60945 (2002) uključujući IEC 60945 Is-pravak 1 (2008),

- EN 61162 serija, - EN 62288 (2008), ili - IEC 60945 (2002)

uključujući IEC 60945 Is-pravak 1 (2008),

- IEC 61162 serija, - IEC 62288 Izd. 1.0(2008).

A.2/4.25 Pokazivači bočnog pori-va, uspona i načina rada

- Pravilo V/18, - Pravilo X/3, - IMO Rez. MSC.36(63)-

(1994 HSC Kodeks), - IMO Rez. MSC.97(73)-

(2000 HSC Kodeks).

- Pravilo V/19, - IMO Rez. A.694(17), - IMO Rez. MSC.36(63)-

(1994 HSC Kodeks), - IMO Rez. MSC.97(73)-

(2000 HSC Kodeks), - IMO Rez. MSC.191(79).

- EN 60945 (2002) uključujući IEC 60945 Is-pravak 1 (2008),

- EN 61162 serija, - EN 62288 (2008), ili - IEC 60945 (2002)

uključujući IEC 60945 Is-pravak 1 (2008),

- IEC 61162 serija, - IEC 62288 Izd. 1.0(2008).

Page 72: MINISTARSTVO POMORSTVA, PROMETA I … za statutarnu certifikaciju... · Pravila za statutarnu certifikaciju pomorskih brodova, Pomorska oprema opreme uključuju odnosne zahtjeve iz

66

1 2 3 4 5 6 A.2/4.26

Uređaj za pokazivanje kutne brzine Prebačeno u A.1/4.9

A.2/4.27

Pokazivač otklona kormila Prebačeno u A.1/4.20

A.2/4.28 Pokazivač okretaja vijka Prebačeno u A.1/4.21 A.2/4.29 Pokazivač uspona vijka Prebačeno u A.1/4.22 A.2/4.30 Integrirani sustav mosta - Pravilo V/18,

- Pravilo X/3, - IMO Rez. MSC.36(63)-

(1994 HSC Kodeks) 13,- IMO Rez. MSC.97(73)-

(2000 HSC Kodeks) 13.

- Pravilo V/19, - IMO Rez. A.694(17), - IMO Rez. MSC.36(63)-

(1994 HSC Kodeks) 15, - IMO Rez. MSC.97(73)-

(2000 HSC Kodeks) 15, - IMO Rez. MSC.191(79), - IMO SN.1/Circ.288.

- EN 60945 (2002) uključujući IEC 60945 Is-pravak 1 (2008),

- EN 61162 serija, - EN 61209 (1999), - EN 62288 (2008), ili - IEC 60945 (2002)

uključujući IEC 60945 Is-pravak 1 (2008),

- IEC 61162 serija, - IEC 61209 (1999), - IEC 62288 Izd. 1.0(2008).

A.2/4.31 Uređaj za smjeranje Prebačeno u A.1/4.54 A.2/4.32 Navigacijski alarmni sus-

tav straže na mostu (BNWAS)

Prebačeno u A.1/4.57

A.2/4.33 Sustav upravljanja brodom na putanji (radi pri brzini broda od 30 čvorova i više)

- Pravilo V/18, - Pravilo X/3.

- Pravilo V/19, - IMO Rez. A.694(17), - IMO Rez. MSC.191(79), - IMO Rez. MSC.36(63)-

(1994 HSC Kodeks) 13, - IMO Rez. MSC.97(73)- (2000 HSC Kodeks).

- EN 60945 (2002) uključujući IEC 60945 Is-pravak 1 (2008),

- EN 61162 serija, - EN 62288 (2008), ili - IEC 60945 (2002)

uključujući IEC 60945 Is-pravak 1 (2008),

- IEC 61162 serija, - IEC 62288 Izd. 1.0(2008).

A.2/4.34 Oprema s mogućnošću identifikacije i praćenja velikog dosega (LRIT)

- Pravilo V/19. - Pravilo V/19, - IMO Rez. A.694(17), - IMO Rez. A.813(19), - IMO Rez. MSC.202(81), - IMO Rez. MSC.211(81), - IMO Rez. MSC.263(84), - IMO MSC.1/Circ.1307.

- EN 60945 (2002) ) uključujući IEC 60945 Is-pravak 1 (2008),

- EN 61162 serija, ili - IEC 60945 (2002) )

uključujući IEC 60945 Is-pravak 1 (2008),

- IEC 61162 serija.

A.2/4.35 Galileo prijemnik Prebačeno u A.1/4.56 A.2/4.36 AIS SART oprema Prebačeno u A.1/4.55

Page 73: MINISTARSTVO POMORSTVA, PROMETA I … za statutarnu certifikaciju... · Pravila za statutarnu certifikaciju pomorskih brodova, Pomorska oprema opreme uključuju odnosne zahtjeve iz

67

5. RADIOKOMUNIKACIJSKA OPREMA

Napomene primjenjive na točku 5: Radiokomunikacijska oprema.

Stupac 5:

IEC 61162 serija referira na slijedeće standarde za Pomorsku navigacijsku i radiokomunikacijsku opremu i sisteme – Digitalno sučelje:

IEC 61162 serija referira na slijedeći standard za Pomorsku navigacijsku i radiokomunikacijsku opremu i sisteme – Digitalno sučel-je:

(a) IEC 61162-1 ed4.0 (2010-11) – Dio 1: Jedan govornik i više slušatelja, visoka brzina prijenosa

(b) IEC 61162-2 ed1.0 (1998-09) – Dio 2: Jedan govornik i više slušatelja, visoka brzina prijenosa

(c) IEC 61162-3 ed1.1 usklađeno s Izmjenom 1 – Dio 3: Mreža instrumenata s serijskim podacima

- IEC 61162-3 ed1.0 (2008-05) – Dio 3: Mreža instrumenata s serijskim podacima

- IEC 61162-3-am1 ed1.0 (2010-06) Izmjena 1 – Dio 3: Mreža instrumenata s serijskim podacima

(d) IEC 61162-400 ed1.0 (2001-11) – Dio 400: Višestruki govornik i više slušatelja – Međuveza brodskih sustava – Uvod i osnovni principi

- IEC 61162-401 ed1.0 (2001-11) – Dio 401: Višestruki govornik i više slušatelja – Međuveza brodskih sustava – Primjena

- IEC 61162-402 ed1.0 (2005-09) – Dio 402: Višestruki govornik i više slušatelja – Međuveza brodskih sustava – Dokumentac-ija i zahtjevi za ispitivanje

- IEC 61162-410 ed1.0 (2001-11) – Dio 410: Višestruki govornik i više slušatelja – Međuveza brodskih sustava – Transportni zahtjevi i osnovne vrste transporta

- IEC 61162-420 ed1.0 (2001-11) – Dio 420: Višestruki govornik i više slušatelja – Međuveza brodskih sustava – Zahtjevi ud-ruženog standarda i i osnovni udruženi standardi

- IEC 61162-420 ed1.0 (2001-11) – Dio 420: Višestruki govornik i više slušatelja – Ethernet međuveza

EN61162 serija se poziva na slijedeće standarde za Pomorsku navigacijsku i radiokomunikacijsku opremu i sisteme – Digitalno sučelje:

(a) EN 61162-1 (2011) – Dio 1: Jedan govornik i više slušatelja

(b) EN 61162-1 (1998) – Dio 2: Jedan govornik i više slušatelja, visoka brzina prijenosa

(c) EN 61162-3 (2008) – Dio 3: Mreža instrumenata s serijskim podacima

- EN 61162-3-am1 (2010) Izmjena 1 – Dio 3: Mreža instrumenata s serijskim podacima

(d) EN 61162-400 (2002) – Dio 400: Višestruki govornik i više slušatelja – Međuveza brodskih sustava – Uvod i osnovni principi

- EN 61162-401 (2002) – Dio 401: Višestruki govornik i više slušatelja – Međuveza brodskih sustava – Primjena

- EN 61162-402 (2005) – Dio 402: Višestruki govornik i više slušatelja – Međuveza brodskih sustava – Dokumentacija i zahtje-vi za ispitivanje

- EN 61162-420 (2002) – Dio 410: Višestruki govornik i više slušatelja – Međuveza brodskih sustava – Transportni zahtjevi i osnovne vrste transporta

- EN 61162-410 (2002) – Dio 420: Višestruki govornik i više slušatelja – Međuveza brodskih sustava – Zahtjevi udruženog standarda i i osnovni udruženi standardi

- EN 61162-450 (2011) – Dio 450: Višestruki govornik i više slušatelja – Ethernet međuveza

Page 74: MINISTARSTVO POMORSTVA, PROMETA I … za statutarnu certifikaciju... · Pravila za statutarnu certifikaciju pomorskih brodova, Pomorska oprema opreme uključuju odnosne zahtjeve iz

68

Br. Opis opreme

Pravila SOLAS 74, uz izmjene, ako se zahtijeva tipno

odobrenje

Primjenjiva pravila SOLAS 74, uz izmjene i odnosne IMO rezolucije i cirkulari

Ispitne norme Modul

1 2 3 4 5 6 A.2/5.1 VHF EPIRB - Pravilo IV/14,

- Pravilo X/3, - IMO Rez. MSC.36(63)-

(1994 HSC Kodeks), - IMO Rez. MSC.97(73)-

(2000 HSC Kodeks).

- Pravilo IV/8, - IMO Rez. A.662(16), - IMO Rez. A.694(17), - IMO Rez. A.805(19), - IMO Rez. MSC.36(63)-

(1994 HSC Kodeks), - IMO Rez. MSC.97(73)-

(2000 HSC Kodeks), - ITU-R M.489-2 (10/95), - ITU-R M.693 (06/90).

- EN 60945 (2002) uključu-jući IEC 60945 Ispravak 1 (2008),

ili - IEC 60945 (2002)

uključujući IEC 60945 Is-pravak 1 (2008).

A.2/5.2 Pričuvni izvor napajanja za radio

- Pravilo IV/14, - Pravilo X/3, - IMO Rez. MSC.36(63)-

(1994 HSC Kodeks), - IMO Rez. MSC.97(73)-

(2000 HSC Kodeks).

- Pravilo IV/13, - IMO Rez. A.694(17), - IMO Rez. MSC.36(63)-

(1994 HSC Kodeks), - IMO Rez. MSC.97(73)-

(2000 HSC Kodeks), - IMO COMSAR Circ.16, - IMO COMSAR Circ.32.

- EN 60945 (2002) uklju-čujući IEC 60945 Ispra-vak 1 (2008),

ili - IEC 60945 (2002) uključujući IEC 60945 Is-pravak 1 (2008).

A.2/5.3 INMARSAT-F SES Prebačeno u A.1/5.19 A.2/5.4 Panel pogibelji - Pravilo IV/14,

- Pravilo X/3, - IMO Rez. MSC.36(63)-

(1994 HSC Kodeks), - IMO Rez. MSC.97(73)-

(2000 HSC Kodeks).

- Pravilo IV/6, - IMO Rez. A.694(17), - IMO Rez. MSC.36(63)-

(1994 HSC Kodeks), - IMO Rez. MSC.97(73)-

(2000 HSC Kodeks), - IMO MSC/Circ.862, - IMO COMSAR Circ.32.

- EN 60945 (2002) uključu-jući IEC 60945 Ispravak 1 (2008),

ili - IEC 60945 (2002)

uključujući IEC 60945 Is-pravak 1 (2008).

A.2/5.5 Alarm pogibelji ili panel uzbune

- Pravilo IV/14, - Pravilo X/3, - IMO Rez. MSC.36(63)-

(1994 HSC Kodeks), - IMO Rez. MSC.97(73)-

(2000 HSC Kodeks).

- Pravilo IV/6, - IMO Rez. A.694(17), - IMO Rez. MSC.36(63)-

(1994 HSC Kodeks), - IMO Rez. MSC.97(73)-

(2000 HSC Kodeks), - IMO MSC/Circ.862, - IMO COMSAR Circ.32.

- EN 60945 (2002) uključu-jući IEC 60945 Ispravak 1 (2008),

ili - IEC 60945 (2002)

uključujući IEC 60945 Is-pravak 1 (2008).

A.2/5.6 L-pojasni EPIRB (INMARSAT) Namjerno ostavljeno prazno

A.2/5.7 Sustav uzbunjivanja brodske zaštite

- Pravilo XI-2/6, - IMO Rez. A.694(17), - IMO Rez. MSC.147(77), - IMO MSC/Circ.1072.

- EN 60945 (2002) uključujući IEC 60945 Is-pravak 1 (2008),

- EN 61162 serija, ili - IEC 60945 (2002)

uključujući IEC 60945 Is-pravak 1 (2008),

- IEC 61162 serija.

A.2/5.8

prije A.1/5.16

Zrakoplovni VHF radiote-lefon

- Pravilo IV/14, - Pravilo X/3, - IMO Rez. MSC.36(63)-

(1994 HSC Kodeks) 14,- IMO Rez. MSC.97(73)-

(2000 HSC Kodeks) 14.

- Pravilo IV/7, - IMO Rez. A.694(17), - IMO Rez. MSC.36(63)-

(1994 HSC Kodeks) 14, - IMO Rez. MSC.97(73)-

(2000 HSC Kodeks) 14, - IMO Rez. MSC.80 (70), - IMO COMSAR Circ.32, - ICAO Konvencija, Dodatak

10, Radio propisi.

- EN 60945 (2002) uključu-jući IEC 60945 Ispravak 1 (2008),

- ETSI EN 301 688 V1.1.1 (2000-07),

ili - IEC 60945 (2002)

uključujući IEC 60945 Is-pravak 1 (2008),

- ETSI EN 301 688 V1.1.1 (2000-07).

Page 75: MINISTARSTVO POMORSTVA, PROMETA I … za statutarnu certifikaciju... · Pravila za statutarnu certifikaciju pomorskih brodova, Pomorska oprema opreme uključuju odnosne zahtjeve iz

69

6. OPREMA KOJA SE ZAHTIJEVA PREMA COLREG 72

Br. Opis opreme

Pravila COLREG 72, uz izmjene, ako se zahtijeva tipno

odobrenje

Primjenjiva pravila COLREG 72, uz izmjene i odnosne IMO rezolucije i cirkulari

Ispitne norme Modul

1 2 3 4 5 6 A.2/6.1 Navigacijska svjetla Prebačeno u A.1/6.1 A.2/6.2 Sredstva zvučne signal-

izacije - COLREG 72, Dodatak

III/3. - COLREG 72, Dodatak III/3,- IMO Rez. A.694(17).

- EN 60945 (2002) uključujući IEC 60945 Is-pravak 1 (2008),

- Zviždaljke - COLREG 72 Prilog III/1 (Izvedba),

- Zvona ili gongovi - COLREG 72 Prilog III/2 (Izvedba),

ili - IEC 60945 (2002)

uključujući IEC 60945 Is-pravak 1 (2008),

- Zviždaljke - COLREG 72 Prilog III/1 (Izvedba),

- Zvona ili gongovi - COLREG 72 Prilog III/2 (Izvedba).

7. SIGURNOSNA OPREMA ZA BRODOVE ZA RASUTE TERETE

Br. Opis opreme

Pravila SOLAS 74, uz izmjene, ako se zahtijeva tipno

odobrenje

Primjenjiva pravila SOLAS 74, uz izmjene i odnosne IMO rezolucije i cirkulari

Ispitne norme Modul

1 2 3 4 5 6 A.2/7.1 Računalni sustav za

provjeru uzdužne čvrstoće - Pravilo XII/11, - 1997 SOLAS Konfer-

encija Rez. 5.

- Pravilo XII/11, - 1997 SOLAS Konferencija

Rez. 5.

- IMO MSC.1/Circ.1229.

A.2/7.2 Osjetnici za otkrivanje prodora vode na brodo-vima za prijevoz rasutog tereta

Točka se briše

8. SOLAS Pravilo II-1 OPREMA

Br. Opis opreme Pravila SOLAS 74, uz iz-

mjene, ako se zahtijeva tip-no odobrenje

Primjenjiva pravila SOLAS 74, uz izmjene i odnosne IMO rezolucije i cirkulari

Ispitne norme Modul

1 2 3 4 5 6

A.2/8.1 Upućivanje sklopa gener-atora po hladnom vremenu (uređaji za upućivanje)

- Pravilo II-1/44, - Pravilo X/3.

- Pravilo II-1/44, - IMO Rez. MSC.36(63)-

(1994 HSC Kodeks) 12, - IMO Rez. MSC.97(73)-

(2000 HSC Kodeks) 12.

Page 76: MINISTARSTVO POMORSTVA, PROMETA I … za statutarnu certifikaciju... · Pravila za statutarnu certifikaciju pomorskih brodova, Pomorska oprema opreme uključuju odnosne zahtjeve iz

II

(Non-legislative acts)

DIRECTIVES

COMMISSION DIRECTIVE 2012/32/EU

of 25 October 2012

amending Council Directive 96/98/EC on marine equipment

(Text with EEA relevance)

THE EUROPEAN COMMISSION,

Having regard to the Treaty on the Functioning of the European Union,

Having regard to Council Directive 96/98/EC of 20 December 1996 on marine equipment ( 1 ), and in particular Article 17 thereof,

Whereas:

(1) For the purposes of Directive 96/98/EC, the international conventions and testing standards should apply in their up-to-date versions.

(2) A number of amendments to the international conventions and applicable testing standards have entered into force since the adoption of the last amending act to Directive 96/98/EC. Those amendments should be incorporated into Directive 96/98/EC.

(3) In the same period the International Maritime Organi­sation and the European standardisation organisations have also adopted standards, including detailed testing standards, for a number of items of equipment which are listed in Annex A.2 to Directive 96/98/EC or which, albeit not listed, are considered relevant for the purpose of that Directive. Therefore such items of equipment should be included in Annex A.1 or trans­ferred from Annex A.2 to Annex A.1, as appropriate.

(4) Directive 96/98/EC should therefore be amended accord­ingly.

(5) It is reasonable to allow equipment newly subject to harmonised requirements under this Directive and manu­factured before the expiry of the time limit for the imple­mentation of this Directive to be placed on the market and on board a Community ship during a transitional period.

(6) The measures provided for in this Directive are in accordance with the opinion of the Committee on Safe Seas and the Prevention of Pollution from Ships (COSS),

HAS ADOPTED THIS DIRECTIVE:

Article 1

Annex A to Directive 96/98/EC is replaced by the text in the Annex to this Directive.

Article 2

Equipment listed in column 1 of Annex A.1 as ‘new item’ or as having been transferred from Annex A.2 which was manu­factured before 30 November 2013 in conformity with procedures for type-approval already in force before that date within the territory of a Member State may continue to be placed on the market and on board a Community ship until 30 November 2015.

Article 3

1. Member States shall adopt and publish, by 30 November 2013 at the latest, the laws, regulations and administrative provisions necessary to comply with this Directive. They shall forthwith communicate to the Commission the text of those provisions.

They shall apply those provisions from 30 November 2013.

When Member States adopt those provisions, they shall contain a reference to this Directive or be accompanied by such a reference on the occasion of their official publication. Member States shall determine how such reference is to be made.

2. Member States shall communicate to the Commission the text of the main provisions of national law which they adopt in the field covered by this Directive.

EN 10.11.2012 Official Journal of the European Union L 312/1

( 1 ) OJ L 46, 17.2.1997, p. 25.

Page 77: MINISTARSTVO POMORSTVA, PROMETA I … za statutarnu certifikaciju... · Pravila za statutarnu certifikaciju pomorskih brodova, Pomorska oprema opreme uključuju odnosne zahtjeve iz

Article 4

This Directive shall enter into force on the twentieth day following that of its publication in the Official Journal of the European Union.

Article 5

This Directive is addressed to the Member States.

Done at Brussels, 25 October 2012.

For the Commission The President

José Manuel BARROSO

EN L 312/2 Official Journal of the European Union 10.11.2012

Page 78: MINISTARSTVO POMORSTVA, PROMETA I … za statutarnu certifikaciju... · Pravila za statutarnu certifikaciju pomorskih brodova, Pomorska oprema opreme uključuju odnosne zahtjeve iz

ANNEX

‘ANNEX A

General note for Annex A: SOLAS Regulations refer to SOLAS consolidated version 2009.

General note for Annex A: Within certain item designations, column 5 shows some possible product variants under the same item designation. Product variants are independently provisioned and separated by a dotted lined from each other. For certification purpose only the relevant product variant shall be chosen, as appropriate (Example: A.1/3.3).

List of acronyms used:

A.1, Amendment 1 concerning standard documents other than IMO.

A.2, Amendment 2 concerning standard documents other than IMO.

AC, Amending Corrigendum concerning standard documents other than IMO.

CAT, Category for radar equipment as defined in Section 1.3 of IEC 62388 (2007).

Circ., Circular.

Colreg, International Regulations for Preventing Collisions at Sea.

Comsar, IMO’s Sub-Committee on Radiocommunications and Search and Rescue.

EN, European Standard.

ETSI, European Telecommunication Standardisation Institute.

FSS, International Code for Fire Safety Systems.

FTP, International Code for Application of Fire Test Procedures.

HSC, High-speed Craft Code.

IBC, International Bulk Chemical Code.

ICAO, International Civil Aviation Organisation.

IEC, International Electro-technical Commission.

IGC, International Code for the Construction and Equipment of Ships Carrying Liquefied Gases in Bulk.

IMO, International Maritime Organisation.

ISO, International Standardisation Organisation.

ITU, International Telecommunication Union.

LSA, Life-saving appliance.

Marpol, International Convention for the Prevention of Pollution from Ships.

MEPC, Marine Environment Protection Committee.

MSC, Maritime Safety Committee.

NO x , Nitrogen oxides.

SOLAS, International Convention for the Safety of Life at Sea.

SO x , Sulphur oxides.

Reg., Regulation.

Res., Resolution.

EN 10.11.2012 Official Journal of the European Union L 312/3

Page 79: MINISTARSTVO POMORSTVA, PROMETA I … za statutarnu certifikaciju... · Pravila za statutarnu certifikaciju pomorskih brodova, Pomorska oprema opreme uključuju odnosne zahtjeve iz

ANNEX A.1

EQUIPMENT FOR WHICH DETAILED TESTING STANDARDS ALREADY EXIST IN INTERNATIONAL INSTRUMENTS

Notes applicable to the whole of Annex A.1

(a) General: in addition to the testing standards specifically mentioned, a number of provisions, which must be checked during type-examination (type approval) as referred to in the modules for conformity assessment in Annex B, are to be found in the applicable requirements of the international conventions and the relevant resolutions and circulars of the IMO.

(b) Column 1: Article 2 of Commission Directive 2010/68/EU ( 1 ) may apply (6th amendment of MED Annex A).

(c) Column 1: Article 2 of Commission Directive 2011/75/EU ( 2 ) may apply (7th amendment of MED Annex A).

(d) Column 2: When the term “systems components” is used it may be that a single component, a group of components or a whole system needs to be tested to ensure that the international requirements are fulfilled.

(e) Column 5: Where IMO Resolutions are cited, only the testing standards contained in relevant parts of the Annexes to the Resolutions are applicable and exclude the provisions of the Resolutions themselves.

(f) Column 5: International conventions and testing standards apply in their up-to-date version. For the purpose of identifying correctly the relevant standards, test reports, certificates of conformity and declarations of conformity shall identify the specific testing standard applied and its version.

(g) Column 5: Where two sets of identifying standards are separated by “or”, each set fulfils all the testing requirements to meet IMO performance standards; thus testing to one of these sets is sufficient to demonstrate compliance with the requirements of the relevant international instruments. Conversely, when other separators (comma) are used all the listed references apply.

(h) Column 6: Where module H appears, module H plus design-examination certificate is to be understood.

(i) The requirements laid down in this Annex shall be without prejudice to carriage requirements in the international conventions.

1. Life-saving appliances

Column 4: IMO MSC/Circular 980 shall apply except when superseded by the specific instruments referred to in Column 4.

No Item designation Regulation SOLAS 74, as

amended, where “type approval” is required

Regulations of SOLAS 74, as amended, and the relevant resolutions and circulars of the

IMO, as applicable Testing standards

Modules for conformity assessment

1 2 3 4 5 6

A.1/1.1 Lifebuoys — Reg. III/4,

— Reg. X/3.

— Reg. III/7,

— Reg. III/34,

— IMO Res. MSC.36(63)-(1994 HSC Code) 8,

— IMO Res. MSC.48(66)-(LSA Code) I, II,

— IMO Res. MSC.97(73)-(2000 HSC Code) 8.

— IMO Res. MSC.81(70). B + D

B + E

B + F

A.1/1.2 Position-indicating lights for life-saving appliances:

(a) for survival craft and rescue boats,

(b) for lifebuoys,

(c) for lifejackets.

— Reg. III/4,

— Reg. X/3.

— Reg. III/7,

— Reg. III/22,

— Reg. III/26,

— Reg.III/32,

— Reg. III/34,

— IMO Res. MSC.36(63)-(1994 HSC Code) 8,

— IMO Res. MSC.48(66)-(LSA Code) II, IV,

— IMO Res. MSC.97(73)-(2000 HSC Code) 8.

— IMO Res. MSC.81(70). B + D

B + E

B + F

EN L 312/4 Official Journal of the European Union 10.11.2012

( 1 ) OJ L 305, 20.11.2010, p. 1. ( 2 ) OJ L 239, 15.9.2011, p. 1.

Page 80: MINISTARSTVO POMORSTVA, PROMETA I … za statutarnu certifikaciju... · Pravila za statutarnu certifikaciju pomorskih brodova, Pomorska oprema opreme uključuju odnosne zahtjeve iz

1 2 3 4 5 6

A.1/1.3 Lifebuoys self-activating smoke signals

— Reg. III/4,

— Reg. X/3.

— Reg. III/7,

— Reg. III/34,

— IMO Res. MSC.36(63)-(1994 HSC Code) 8,

— IMO Res. MSC.48(66)-(LSA Code) I, II,

— IMO Res. MSC.97(73)-(2000 HSC Code) 8.

— IMO Res. MSC.81(70). B + D

B + E

B + F

A.1/1.4 Lifejackets — Reg. III/4,

— Reg. X/3.

— Reg. III/7,

— Reg. III/22,

— Reg. III/34,

— IMO Res. MSC.36(63)-(1994 HSC Code) 8,

— IMO Res. MSC.48(66)-(LSA Code) I, II,

— IMO Res. MSC.97(73)-(2000 HSC Code) 8,

— IMO MSC/Circ.922,

— IMO MSC.1/Circ.1304.

— IMO Res. MSC.81(70). B + D

B + E

B + F

A.1/1.5 Immersion suits and anti-exposure suits not classified as lifejackets:

— insulated or not insulated.

— Reg. III/4,

— Reg. X/3.

— Reg. III/7,

— Reg. III/22,

— Reg. III/32,

— Reg. III/34,

— IMO Res. MSC.36(63)-(1994 HSC Code) 8,

— IMO Res. MSC.48(66)-(LSA Code) I, II,

— IMO Res. MSC.97(73)-(2000 HSC Code) 8,

— IMO MSC/Circ.1046.

— IMO Res. MSC.81(70). B + D

B + E

B + F

A.1/1.6 Immersion suits and anti-exposure suits classified as lifejackets:

— insulated or non- insulated.

— Reg. III/4,

— Reg. X/3.

— Reg. III/7,

— Reg. III/22,

— Reg. III/32,

— Reg. III/34,

— IMO Res. MSC.36(63)-(1994 HSC Code) 8,

— IMO Res. MSC.48(66)-(LSA Code) I, II,

— IMO Res. MSC.97(73)-(2000 HSC Code) 8,

— IMO MSC/Circ.1046.

— IMO Res. MSC.81(70). B + D

B + E

B + F

A.1/1.7 Thermal protective aids — Reg. III/4,

— Reg. X/3

— Reg. III/22,

— Reg. III/32,

— Reg. III/34,

— IMO Res. MSC.36(63)-(1994 HSC Code) 8,

— IMO Res. MSC.48(66)-(LSA Code) I, II,

— IMO Res. MSC.97(73)-(2000 HSC Code) 8,

— IMO MSC/Circ.1046.

— IMO Res. MSC.81(70). B + D

B + E

B + F

EN 10.11.2012 Official Journal of the European Union L 312/5

Page 81: MINISTARSTVO POMORSTVA, PROMETA I … za statutarnu certifikaciju... · Pravila za statutarnu certifikaciju pomorskih brodova, Pomorska oprema opreme uključuju odnosne zahtjeve iz

1 2 3 4 5 6

A.1/1.8 Rocket parachute flares (pyrotechnics)

— Reg. III/4,

— Reg. X/3.

— Reg. III/6,

— Reg. III/34,

— IMO Res. MSC.36(63)-(1994 HSC Code) 8,

— IMO Res. MSC.48(66)-(LSA Code) I, III,

— IMO Res. MSC.97(73)-(2000 HSC Code) 8.

— IMO Res. MSC.81(70). B + D

B + E

B + F

A.1/1.9 Hand flares (pyrotechnics)

— Reg. III/4,

— Reg. X/3.

— Reg. III/34,

— IMO Res. MSC.36(63)-(1994 HSC Code) 8,

— IMO Res. MSC.48(66)-(LSA Code) I, III,

— IMO Res. MSC.97(73)-(2000 HSC Code) 8.

— IMO Res. MSC.81(70). B + D

B + E

B + F

A.1/1.10 Buoyant smoke signals (pyrotechnics)

— Reg. III/4,

— Reg. X/3.

— Reg. III/34,

— IMO Res. MSC.48(66)-(LSA Code) I, III.

— IMO Res. MSC.81(70). B + D

B + E

B + F

A.1/1.11 Line-throwing appliances

— Reg. III/4,

— Reg. X/3.

— Reg. III/18,

— Reg. III/34,

— IMO Res. MSC.36(63)-(1994 HSC Code) 8,

— IMO Res. MSC.48(66)-(LSA Code) I, VII,

— IMO Res. MSC.97(73)-(2000 HSC Code) 8.

— IMO Res. MSC.81(70). B + D

B + E

B + F

A.1/1.12 Inflatable liferafts — Reg. III/4,

— Reg. X/3.

— Reg. III/13,

— Reg. III/21,

— Reg. III/26,

— Reg. III/31,

— Reg. III/34,

— IMO Res. MSC.36(63)-(1994 HSC Code) 8,

— IMO Res. MSC.48(66)-(LSA Code) I, IV,

— IMO Res. MSC.97(73)-(2000 HSC Code) 8,

— IMO MSC/Circ.811.

— IMO Res. MSC.81(70). B + D

B + E

B + F

A.1/1.13 Rigid liferafts — Reg. III/4,

— Reg. X/3.

— Reg. III/21,

— Reg. III/26,

— Reg. III/31,

— Reg. III/34,

— IMO Res. MSC.36(63)-(1994 HSC Code) 8,

— IMO Res. MSC.48(66)-(LSA Code) I, IV,

— IMO Res. MSC.97(73)-(2000 HSC Code) 8,

— IMO MSC/Circ.811.

— IMO Res. MSC.81(70),

— IMO MSC/Circ.1006.

B + D

B + E

B + F

EN L 312/6 Official Journal of the European Union 10.11.2012

Page 82: MINISTARSTVO POMORSTVA, PROMETA I … za statutarnu certifikaciju... · Pravila za statutarnu certifikaciju pomorskih brodova, Pomorska oprema opreme uključuju odnosne zahtjeve iz

1 2 3 4 5 6

A.1/1.14 Automatically self- righting liferafts

— Reg. III/4,

— Reg. X/3.

— Reg. III/26,

— Reg. III/34,

— IMO Res. MSC.36(63)-(1994 HSC Code) 8,

— IMO Res. MSC 48(66)-(LSA Code) I, IV,

— IMO Res. MSC.97(73)-(2000 HSC Code) 8,

— IMO MSC/Circ.809,

— IMO MSC/Circ.811.

— IMO Res. MSC.81(70). B + D

B + E

B + F

A.1/1.15 Canopied reversible liferafts

— Reg. III/4,

— Reg. X/3.

— Reg. III/26,

— Reg. III/34,

— IMO Res. MSC.36(63)-(1994 HSC Code) 8,

— IMO Res. MSC.48(66)-(LSA Code) I, IV,

— IMO Res. MSC.97(73)-(2000 HSC Code) 8,

— IMO MSC/Circ.809,

— IMO MSC/Circ.811.

— IMO Res. MSC.81(70). B + D

B + E

B + F

A.1/1.16 Float-free arrangements for liferafts (hydrostatic release units)

— Reg. III/4,

— Reg. X/3.

— Reg. III/13,

— Reg. III/26,

— Reg. III/34,

— IMO Res. MSC.36(63)-(1994 HSC Code) 8,

— IMO Res. MSC.48(66)-(LSA Code) I, IV,

— IMO Res. MSC.97(73)-(2000 HSC Code) 8,

— IMO MSC/Circ.811.

— IMO Res. MSC.81(70). B + D

B + E

B + F

A.1/1.17 Lifeboats:

(a) davit-launched lifeboats:

— partially enclosed,

— totally enclosed.

(b) free-fall lifeboats:

— totally enclosed.

— Reg. III/4,

— Reg. X/3.

— Reg. III/21,

— Reg. III/31,

— Reg. III/34,

— IMO Res. MSC.36(63)-(1994 HSC Code) 8,

— IMO Res. MSC.48(66)-(LSA Code) I, IV,

— IMO Res. MSC.97(73)-(2000 HSC Code) 8.

— IMO Res. MSC.81(70),

— IMO MSC/Circ.1006.

B + D

B + F

G

A.1/1.18 Rigid rescue boats — Reg. III/4,

— Reg. X/3.

— Reg. III/21,

— Reg. III/31,

— Reg. III/34,

— IMO Res. MSC.36(63)-(1994 HSC Code) 8,

— IMO Res. MSC.48(66)-(LSA Code) I, V,

— IMO Res. MSC.97(73)-(2000 HSC Code) 8.

— IMO Res. MSC.81(70),

— IMO MSC/Circ.1006.

B + D

B + F

G

EN 10.11.2012 Official Journal of the European Union L 312/7

Page 83: MINISTARSTVO POMORSTVA, PROMETA I … za statutarnu certifikaciju... · Pravila za statutarnu certifikaciju pomorskih brodova, Pomorska oprema opreme uključuju odnosne zahtjeve iz

1 2 3 4 5 6

A.1/1.19 Inflated rescue boats — Reg. III/4,

— Reg. X/3.

— Reg. III/21,

— Reg. III/31,

— Reg. III/34,

— IMO Res. MSC.36(63)-(1994 HSC Code) 8,

— IMO Res. MSC.48(66)-(LSA Code) I, V,

— IMO Res. MSC.97(73)-(2000 HSC Code) 8.

— IMO Res. MSC.81(70),

— ISO 15372 (2000).

B + D

B + F

G

A.1/1.20 Fast rescue boats:

(a) inflated,

(b) rigid,

(c) rigid-inflated.

— Reg. III/4. — Reg. III/26,

— Reg. III/34,

— IMO Res. MSC.48(66)-(LSA Code) I, V,

— IMO MSC/Circ.1016,

— IMO MSC/Circ.1094.

— IMO Res. MSC.81(70),

— IMO MSC/Circ.1006,

— ISO 15372 (2000).

B + D

B + F

G

A.1/1.21 Launching appliances using falls (davits)

— Reg. III/4,

— Reg. X/3.

— Reg. III/23,

— Reg. III/33,

— Reg. III/34,

— IMO Res. MSC.36(63)-(1994 HSC Code) 8,

— IMO Res. MSC.48(66)-(LSA Code) I, VI,

— IMO Res. MSC.97(73)-(2000 HSC Code) 8.

— IMO Res. MSC.81(70). B + D

B + E

B + F

G

A.1/1.22 Float free launching appliances for survival craft

Moved to A.2/1.3

A.1/1.23 Launching appliances for free-fall lifeboats

— Reg. III/4,

— Reg. X/3.

— Reg. III/16,

— Reg. III/23,

— Reg. III/33,

— Reg. III/34,

— IMO Res. MSC.36(63)-(1994 HSC Code) 8,

— IMO Res. MSC.48(66)-(LSA Code) I, VI,

— IMO Res. MSC.97(73)-(2000 HSC Code) 8.

— IMO Res. MSC.81(70). B + D

B + E

B + F

G

A.1/1.24 Liferaft launching appliances

(davits)

— Reg. III/4,

— Reg. X/3.

— Reg. III/12,

— Reg. III/16,

— Reg. III/34,

— IMO Res. MSC.36(63)-(1994 HSC Code) 8,

— IMO Res. MSC.48(66)-(LSA Code) I, VI,

— IMO Res. MSC.97(73)-(2000 HSC Code) 8.

— IMO Res. MSC.81(70). B + D

B + E

B + F

G

EN L 312/8 Official Journal of the European Union 10.11.2012

Page 84: MINISTARSTVO POMORSTVA, PROMETA I … za statutarnu certifikaciju... · Pravila za statutarnu certifikaciju pomorskih brodova, Pomorska oprema opreme uključuju odnosne zahtjeve iz

1 2 3 4 5 6

A.1/1.25 Fast rescue boat launching appliances

(davits)

— Reg. III/4. — Reg. III/26,

— Reg. III/34,

— IMO Res. MSC.48(66)-(LSA Code) I, VI.

— IMO Res. MSC.81(70). B + D

B + E

B + F

G

A.1/1.26 Release mechanism for:

(a) lifeboats and rescue boats (launched by a fall or falls),

(b) liferafts (launched by a fall or falls).

— Reg. III/4,

— Reg. X/3.

— Reg. III/16,

— Reg. III/34,

— IMO Res. MSC.36(63)-(1994 HSC Code) 8,

— IMO Res. MSC.48(66)-(LSA Code) I, IV, VI ( 1 ),

— IMO Res. MSC.97(73)-(2000 HSC Code) 8.

— IMO Res. MSC.81(70). B + D

B + E

B + F

A.1/1.27 Marine evacuation systems

— Reg. III/4,

— Reg. X/3.

— Reg. III/15,

— Reg. III/26,

— Reg. III/34,

— IMO Res. MSC.36(63)-(1994 HSC Code) 8,

— IMO Res. MSC.48(66)-(LSA Code) I, VI,

— IMO Res. MSC.97(73)-(2000 HSC Code) 8.

— IMO Res. MSC.81(70). B + D

B + F

G

A.1/1.28 Means of rescue — Reg. III/4. — Reg. III/26,

— Reg. III/34,

— IMO Res. MSC.48(66)-(LSA Code) I, VI.

— IMO Res. MSC.81(70),

— IMO MSC/Circ.810.

B + D

B + F

A.1/1.29 Embarkation ladders — Reg. III/4,

— Reg. III/11,

— Reg. X/3.

— Reg. III/11,

— Reg. III/34,

— IMO Res. MSC.36(63)-(1994 HSC Code),

— IMO Res. MSC.48(66)-(LSA Code),

— IMO Res. MSC.97(73)-(2000 HSC Code),

— IMO MSC.1/Circ.1285.

— IMO Res. MSC.81(70),

— ISO 5489 (2008).

B + D

B + F

A.1/1.30 Retro-reflective materials

— Reg. III/4,

— Reg. X/3.

— Reg. III/34,

— IMO Res. MSC.36(63)-(1994 HSC Code) 8,

— IMO Res. MSC.48(66)-(LSA Code) I,

— IMO Res. MSC.97(73)-(2000 HSC Code) 8.

— IMO Res. A.658(16). B + D

B + E

B + F

A.1/1.31 Survival craft two-way VHF radio telephone apparatus

Moved to A.1/5.17 and A.1/5.18

EN 10.11.2012 Official Journal of the European Union L 312/9

Page 85: MINISTARSTVO POMORSTVA, PROMETA I … za statutarnu certifikaciju... · Pravila za statutarnu certifikaciju pomorskih brodova, Pomorska oprema opreme uključuju odnosne zahtjeve iz

1 2 3 4 5 6

A.1/1.32 9 GHz SAR transponder (SART)

Moved to A.1/4.18

A.1/1.33 Radar reflector for lifeboats and rescue boats (passive)

— Reg. III/4,

— Reg. X/3.

— Reg. III/34,

— IMO Res. MSC.36(63)-(1994 HSC Code) 8,

— IMO Res. MSC.48(66)-(LSA Code) I, IV, V,

— IMO Res. MSC.97(73)-(2000 HSC Code) 8,

— IMO Res. MSC.164(78).

— EN ISO 8729(1998),

— EN 60945 (2002) including IEC 60945 Corrigendum 1 (2008).

or

— EN ISO 8729(1998),

— IEC 60945 (2002) including IEC 60945 Corrigendum 1 (2008).

or

— ISO 8729-1 (2010),

— EN 60945 (2002) including IEC 60945 Corrigendum 1 (2008).

or

— ISO 8729-1 (2010),

— IEC 60945 (2002) including IEC 60945 Corrigendum 1 (2008).

B + D

B + E

B + F

A.1/1.34 Compass for lifeboats and rescue boats

Moved to A.1/4.23

A.1/1.35 Portable fire- extinguishing equipment for lifeboats and rescue boats

Moved to A.1/3.38

A.1/1.36 Lifeboat/rescue boat propulsion engine

— Reg. III/4,

— Reg. X/3.

— Reg. III/34,

— IMO Res. MSC.48(66)-(LSA Code) IV, V.

— IMO Res. MSC.81(70). B + D

B + E

B + F

A.1/1.37 Rescue boat propulsion engine — outboard motor

— Reg. III/4,

— Reg. X/3.

— Reg. III/34,

— IMO Res. MSC.48(66)-(LSA Code) V.

— IMO Res. MSC.81(70). B + D

B + E

B + F

A.1/1.38 Searchlights for use in lifeboats and rescue boats

— Reg. III/4,

— Reg. X/3.

— Reg. III/34,

— IMO Res. MSC.36(63)-(1994 HSC Code) 8,

— IMO Res. MSC.48(66)-(LSA Code) I, IV, V,

— IMO Res. MSC.97(73)-(2000 HSC Code) 8.

— IMO Res. MSC.81(70). B + D

B + E

B + F

A.1/1.39 Open reversible liferafts — Reg. III/4,

— Reg. X/3.

— IMO Res. MSC.36(63)-(1994 HSC Code) 8, Annex 10,

— IMO Res. MSC.48(66)-(LSA Code) I,

— IMO Res. MSC.97(73)-(2000 HSC Code) 8, Annex 11.

— IMO Res. MSC.36(63)- (1994 HSC Code) Annex 10,

— IMO Res. MSC.97(73)- (2000 HSC Code) Annex 11.

B + D

B + F

EN L 312/10 Official Journal of the European Union 10.11.2012

Page 86: MINISTARSTVO POMORSTVA, PROMETA I … za statutarnu certifikaciju... · Pravila za statutarnu certifikaciju pomorskih brodova, Pomorska oprema opreme uključuju odnosne zahtjeve iz

1 2 3 4 5 6

A.1/1.40 Mechanical pilot hoist Moved to A.1/4.48

A.1/1.41 Winches for survival craft and rescue boats

(a) davit-launched lifeboats,

(b) free-fall lifeboats,

(c) liferafts,

(d) rescue boats,

(e) fast rescue boats.

— Reg. III/4,

— Reg. X/3.

— Reg. III/16,

— Reg. III/17,

— Reg. III/23,

— Reg. III/24,

— Reg. III/34,

— IMO Res. MSC.36(63)-(1994 HSC Code) 8,

— IMO Res. MSC.48(66)-(LSA Code) I, VI,

— IMO Res. MSC.97(73)-(2000 HSC Code) 8.

— IMO Res. MSC.81(70). B + D

B + E

B + F

G

A.1/1.42 Pilot ladder Moved to A.1/4.49

A.1/1.43

Refer to note (b) of this Annex A.1

Rigid/inflated rescue boats

— Reg. III/4,

— Reg. X/3.

— Reg. III/21,

— Reg. III/31,

— Reg. III/34,

— IMO Res. MSC.36(63)-(1994 HSC Code) 8,

— IMO Res. MSC.48(66)-(LSA Code) I, V,

— IMO Res. MSC.97(73)-(2000 HSC Code) 8.

— IMO Res. MSC.81(70),

— IMO MSC/Circ.1006,

— ISO 15372 (2000).

B + D

B + F

G

( 1 ) Member States may apply Circular MSC.1/Circ.1393 of the IMO.

2. Marine pollution prevention

No Item designation Regulation Marpol 73/78, as amended, where “type

approval” is required

Regulations of Marpol 73/78, as amended, and the relevant resolutions and circulars

of the IMO, as applicable Testing standards

Modules for conformity assessment

1 2 3 4 5 6

A.1/2.1 Oil-filtering equipment (for an oil content of the effluent not exceeding 15 p.p.m.)

— Annex I, Reg.14. — Annex I, Reg. 14,

— IMO MEPC.1/Circ.643.

— IMO Res. MEPC.107(49),

— IMO MEPC.1/Circ.643.

B + D

B + E

B + F

A.1/2.2 Oil/water interface detectors

— Annex I, Reg. 32. — Annex I, Reg. 32. — IMO Res. MEPC.5(XIII). B + D

B + E

B + F

A.1/2.3 Oil-content meters — Annex I, Reg. 14. — Annex I, Reg. 14,

— IMO MEPC.1/Circ.643.

— IMO Res. MEPC.107(49),

— IMO MEPC.1/Circ.643.

B + D

B + E

B + F

A.1/2.4 Process units intended for attachment to existing oily water separating equipment (for an oil content of the effluent not exceeding 15 p.p.m.)

Deliberately left blank

EN 10.11.2012 Official Journal of the European Union L 312/11

Page 87: MINISTARSTVO POMORSTVA, PROMETA I … za statutarnu certifikaciju... · Pravila za statutarnu certifikaciju pomorskih brodova, Pomorska oprema opreme uključuju odnosne zahtjeve iz

1 2 3 4 5 6

A.1/2.5 Oil discharge monitoring and control system for oil tankers

— Annex I, Reg. 31. — Annex I, Reg. 31. — IMO Res. MEPC.108(49). B + D

B + E

B + F

A.1/2.6 Sewage systems — Annex IV, Reg. 9. — Annex IV, Reg. 9. — IMO Res. MEPC.159(55). B + D

B + E

B + F

A.1/2.7 Shipboard incinerators — Annex VI, Reg. 16. — Annex VI, Reg.16. — IMO Res. MEPC.76(40). B + D

B + E

B + F

G

A.1/2.8 On board NO x analysers using the direct measurement and monitoring method of NO x Technical Code 2008

— IMO Res. MEPC.176(58) — (Revised Marpol Annex VI, Reg. 13)

— IMO Res. MEPC.176(58) — (Revised Marpol Annex VI, Reg. 13);

— IMO Res. MEPC.177(58) — (NO x Technical Code 2008)

— IMO MEPC.1/Circ.638.

— IMO Res. MEPC.177(58) — (NO x Technical Code 2008)

— EN 60945 (2002) including IEC 60945 Corrigendum 1 (2008).

or

— IMO Res. MEPC.177(58) — (NO x Technical Code 2008)

— IEC 60945 (2002) including IEC 60945 Corrigendum 1 (2008).

B + D

B + E

B + F

G

A.1/2.9 Equipment using other technological methods to limit SO x emissions

Moved to A.2/2.4

A.1/2.10

Refer to note (c) of this Annex A.1

On board exhaust gas cleaning systems

— IMO Res. MEPC.176(58) — (Revised Marpol Annex VI, Reg. 4),

— IMO Res. MEPC.184(59).

— IMO Res. MEPC.176(58) — (Revised Marpol Annex VI, Reg. 4).

— IMO Res. MEPC.184(59). B + D

B + E

B + F

G

3. Fire protection equipment

No Item designation Regulation SOLAS 74, as

amended, where “type approval” is required

Regulations of SOLAS 74, as amended, and the relevant resolutions and circulars of the

IMO, as applicable Testing standards

Modules for conformity assessment

1 2 3 4 5 6

A.1/3.1 Primary decks covering — Reg. II-2/4,

— Reg. II-2/6,

— Reg. X/3.

— Reg. II-2/4,

— Reg. II-2/6,

— IMO Res. MSC.36(63)-(1994 HSC Code) 7,

— IMO Res. MSC.97(73)-(2000 HSC Code) 7.

— IMO Res. MSC.307(88)- (2010 FTP Code),

— IMO MSC/Circ.1102.

B + D

B + E

B + F

EN L 312/12 Official Journal of the European Union 10.11.2012

Page 88: MINISTARSTVO POMORSTVA, PROMETA I … za statutarnu certifikaciju... · Pravila za statutarnu certifikaciju pomorskih brodova, Pomorska oprema opreme uključuju odnosne zahtjeve iz

1 2 3 4 5 6

A.1/3.2 Portable fire extinguishers

— Reg. II-2/10,

— Reg. X/3,

— IMO Res. MSC.98(73)-(FSS Code) 4.

— Reg. II-2/4,

— Reg. II-2/10,

— Reg. II-2/18,

— Reg. II-2/19,

— Reg. II-2/20,

— IMO Res. A.951(23),

— IMO Res. MSC.36(63)-(1994 HSC Code) 7,

— IMO Res. MSC.97(73)-(2000 HSC Code) 7,

— IMO Res. MSC.98(73)-(FSS Code) 4,

— IMO MSC/Circ.1239,

— IMO MSC/Circ.1275.

— EN 3-7 (2004) including A.1 (2007),

— EN 3-8 (2006) including AC (2007),

— EN 3-9 (2006) including AC (2007),

— EN 3-10 (2009).

B + D

B + E

B + F

A.1/3.3 Fire-fighter’s outfit: protective clothing (close proximity clothing)

— Reg. II-2/10,

— Reg. X/3,

— IMO Res. MSC.98(73)-(FSS Code) 3.

— Reg. II-2/10,

— IMO Res. MSC.36(63)-(1994 HSC Code) 7,

— IMO Res. MSC.97(73)-(2000 HSC Code) 7,

— IMO Res. MSC.98(73)-(FSS Code) 3.

Protective clothing for fire- fighting:

— EN 469 (2005) including A1 (2006) and AC (2006).

Protective clothing for fire- fighting — Reflective clothing for specialised fire-fighting:

— EN 1486 (2007).

Protective clothing for fire- fighting — Protective clothing with a reflective outer surface:

— ISO 15538 (2001).

B + D

B + E

B + F

A.1/3.4 Fire-fighter’s outfit: boots

— Reg. II-2/10,

— Reg. X/3,

— IMO Res. MSC.98(73)-(FSS Code) 3.

— Reg. II-2/10,

— IMO Res. MSC.36(63)-(1994 HSC Code) 7,

— IMO Res. MSC.97(73)-(2000 HSC Code) 7,

— IMO Res. MSC.98(73)-(FSS Code) 3.

— EN 15090 (2006), B + D

B + E

B + F

A.1/3.5 Fire-fighter’s outfit: gloves

— Reg. II-2/10,

— Reg. X/3,

— IMO Res. MSC.98(73)-(FSS Code) 3.

— Reg. II-2/10,

— IMO Res. MSC.36(63)-(1994 HSC Code) 7,

— IMO Res. MSC.97(73)-(2000 HSC Code) 7,

— IMO Res. MSC.98(73)-(FSS Code) 3.

— EN 659 (2003) including A1 (2008) and AC (2009).

B + D

B + E

B + F

A.1/3.6 Fire-fighter’s outfit: helmet

— Reg. II-2/10,

— Reg. X/3,

— IMO Res. MSC.98(73)-(FSS Code) 3.

— Reg. II-2/10,

— IMO Res. MSC.36(63)-(1994 HSC Code) 7,

— IMO Res. MSC.97(73)-(2000 HSC Code) 7,

— IMO Res. MSC.98(73)-(FSS Code) 3.

— EN 443 (2008). B + D

B + E

B + F

EN 10.11.2012 Official Journal of the European Union L 312/13

Page 89: MINISTARSTVO POMORSTVA, PROMETA I … za statutarnu certifikaciju... · Pravila za statutarnu certifikaciju pomorskih brodova, Pomorska oprema opreme uključuju odnosne zahtjeve iz

1 2 3 4 5 6

A.1/3.7 Self-contained compressed-air- operated breathing apparatus

Note: For use in accidents involving dangerous goods a positive pressure type mask is required.

— Reg. II-2/10,

— Reg. X/3,

— IMO Res. MSC.98(73)-(FSS Code) 3.

— Reg. II-2/10,

— IMO Res. MSC.36(63)-(1994 HSC Code) 7,

— IMO Res. MSC.97(73)-(2000 HSC Code) 7,

— IMO Res. MSC.98(73)-(FSS Code) 3.

And where the apparatus is for use in accidents with cargo:

— IMO Res. MSC.4(48)-(IBC Code) 14,

— IMO Res. MSC.5(48)-(IGC Code) 14.

— EN 136 (1998) including AC (2003),

— EN 137 (2006).

And where the apparatus is for use in accidents with cargo:

— ISO 23269-3(2011).

B + D

B + E

B + F

A.1/3.8 Compressed air line breathing apparatus

— Reg. X/3.

— IMO Res. MSC.36(63)-(1994 HSC Code) 7.

Note: This equipment is only for high-speed craft built under provisions of the 1994 HSC Code.

— IMO Res. MSC.36(63)-(1994 HSC Code) 7.

— EN 14593-1 (2005),

— EN 14593-2 (2005) including AC (2005),

— EN 14594 (2005) including AC (2005).

B + D

B + E

B + F

A.1/3.9 Sprinkler systems components for accommodation spaces, service spaces and control stations equivalent to that referred to in SOLAS 74 Reg. II-2/12 (limited to nozzles and their performance).

(Nozzles for fixed sprinkler systems, for high-speed craft (HSC) are included under this item)

— Reg. II-2/7,

— Reg. II-2/10,

— Reg. X/3,

— IMO Res. MSC.98(73)-(FSS Code) 8.

— Reg. II-2/7,

— Reg. II-2/9,

— Reg. II-2/10,

— IMO Res. MSC.36(63)-(1994 HSC Code) 7,

— IMO Res. MSC.44(65),

— IMO Res. MSC.97(73)-(2000 HSC Code) 7,

— IMO Res. MSC.98(73)-(FSS Code) 8,

— IMO MSC/Circ.912.

— IMO Res. A.800(19). B + D

B + E

B + F

A.1/3.10 Nozzles for fixed pressure water spraying fire extinguishing systems for machinery spaces and cargo pump-rooms

— Reg. II-2/10,

— Reg. X/3,

— IMO Res. MSC.98(73)-(FSS Code) 7.

— Reg. II-2/10,

— IMO Res. MSC.36(63)-(1994 HSC Code) 7,

— IMO Res. MSC.97(73)-(2000 HSC Code) 7,

— IMO Res. MSC.98(73)-(FSS Code) 7,

— IMO MSC.1/Circ.1313.

— IMO MSC/Circ.1165, Appendix A.

B + D

B + E

B + F

EN L 312/14 Official Journal of the European Union 10.11.2012

Page 90: MINISTARSTVO POMORSTVA, PROMETA I … za statutarnu certifikaciju... · Pravila za statutarnu certifikaciju pomorskih brodova, Pomorska oprema opreme uključuju odnosne zahtjeve iz

1 2 3 4 5 6

A.1/3.11 “A” and “B” class divisions fire integrity

(a) “A” class divisions,

(b) “B” class divisions.

“A” class:

— Reg. II-2/3.2.

“B” class:

— Reg. II-2/3.4.

— Reg.II-2/9, and,

“A” class:

— Reg. II-2/3.2,

— IMO MSC/Circ. 1005 (for light weight constructions).

“B” class:

— Reg. II-2/3.4.

— IMO Res. MSC.307(88)- (2010 FTP Code).

B + D

B + E

B + F

A.1/3.12 Devices to prevent the passage of flame into the cargo tanks in tankers

— Reg. II-2/4,

— Reg. II-2/16.

— Reg.II-2/4,

— Reg.II-2/16.

— EN 12874 (2001),

— ISO 15364 (2007),

— IMO MSC/Circ.677.

For equipment other than valves:

B + D

B + E

B + F

For valves:

B + F

A.1/3.13 Non-combustible materials

— Reg. II-2/3,

— Reg. X/3.

— Reg. II-2/3,

— Reg. II-2/5,

— Reg. II-2/9,

— IMO Res. MSC.36(63)-(1994 HSC Code) 7,

— IMO Res. MSC.97(73)-(2000 HSC Code) 7.

— IMO Res. MSC.307(88)- (2010 FTP Code).

B + D

B + E

B + F

A.1/3.14 Materials other than steel for pipes penetrating “A” or “B” class division

Item included in A.1/3.26 and A.1/3.27

A.1/3.15 Materials other than steel for pipes conveying oil or fuel oil

(a) pipes and fittings,

(b) valves,

(c) flexible pipe assemblies,

(d) metallic pipe components with resilient and elastomeric seals.

— Reg. II-2/4,

— Reg. X/3.

— Reg. II-2/4,

— IMO Res. MSC.36(63)-(1994 HSC Code) 7, 10,

— IMO Res. MSC.97(73)-(2000 HSC Code) 7, 10,

— IMO MSC/Circ.1120.

Pipes and fittings:

— IMO Res. A.753(18).

Valves:

— ISO 10497 (2010).

Flexible pipe assemblies:

— EN ISO 15540 (2001)

— EN ISO 15541 (2001).

Metallic pipe components with resilient and elastomeric seals:

— ISO 19921 (2005),

— ISO 19922 (2005).

B + D

B + E

B + F

A.1/3.16 Fire doors — Reg. II-2/9. — Reg. II-2/9. — IMO Res. MSC.307(88)- (2010 FTP Code).

— IMO MSC.1/Circ.1319.

B + D

B + E

B + F

A.1/3.17 Fire door control systems components.

— Reg. II-2/9,

— Reg. X/3.

— Reg. II-2/9,

— IMO Res. MSC.97(73)-(2000 HSC Code) 7.

— IMO Res. MSC.307(88)- (2010 FTP Code).

B + D

B + E

B + F

EN 10.11.2012 Official Journal of the European Union L 312/15

Page 91: MINISTARSTVO POMORSTVA, PROMETA I … za statutarnu certifikaciju... · Pravila za statutarnu certifikaciju pomorskih brodova, Pomorska oprema opreme uključuju odnosne zahtjeve iz

1 2 3 4 5 6

A.1/3.18 Surface materials and floor coverings with low flame-spread characteristics

(a) decorative veneers,

(b) paint systems,

(c) floor coverings,

(d) pipe insulation covers,

(e) adhesives used in the construction of “A”, “B” and “C” class divisions,

(f) combustible ducts.

— Reg. II-2/3,

— Reg. II-2/5,

— Reg. II-2/6,

— Reg. II-2/9,

— Reg. X/3.

— Reg. II-2/3,

— Reg. II-2/5,

— Reg. II-2/6,

— Reg. II-2/9,

— IMO Res. MSC.36(63)-(1994 HSC Code) 7,

— IMO Res. MSC.97(73)-(2000 HSC Code) 7,

— IMO MSC/Circ.1120.

— IMO Res. MSC.307(88)- (2010 FTP Code).

B + D

B + E

B + F

A.1/3.19 Draperies, curtains and other suspended textile materials and films

— Reg. II-2/3,

— Reg. II-2/9,

— Reg. X/3.

— Reg. II-2/3,

— Reg. II-2/9,

— IMO Res. MSC.36(63)-(1994 HSC Code) 7,

— IMO Res. MSC.97(73)-(2000 HSC Code) 7.

— IMO Res. MSC.307(88)- (2010 FTP Code),

— IMO MSC/Circ.1102.

B + D

B + E

B + F

A.1/3.20 Upholstered furniture — Reg. II-2/3,

— Reg. II-2/5,

— Reg. II-2/9,

— Reg.X/3.

— Reg. II-2/3,

— Reg. II-2/5,

— Reg. II-2/9,

— IMO Res. MSC.36(63)-(1994 HSC Code) 7,

— IMO Res. MSC.97(73)-(2000 HSC Code) 7.

— IMO Res. MSC.307(88)- (2010 FTP Code),

— IMO MSC/Circ.1102.

B + D

B + E

B + F

A.1/3.21 Bedding components — Reg. II-2/3,

— Reg. II-2/9,

— Reg. X/3.

— Reg. II-2/3,

— Reg. II-2/9,

— IMO Res. MSC.36(63)-(1994 HSC Code) 7,

— IMO Res. MSC.97(73)-(2000 HSC Code) 7.

— IMO Res. MSC.307(88)- (2010 FTP Code),

— IMO MSC/Circ.1102.

B + D

B + E

B + F

A.1/3.22 Fire dampers — Reg. II-2/9. — Reg. II-2/9. — IMO Res. MSC.307(88)- (2010 FTP Code).

B + D

B + E

B + F

A.1/3.23 Non-combustible duct penetrations through “A” class divisions

Moved to A.1/3.26

A.1/3.24 Electric cable transits through “A” class divisions

Moved to A.1/3.26(a)

A.1/3.25 “A” and “B” class fire- proof windows and side scuttles

— Reg. II-2/9. — Reg. II-2/9,

— IMO MSC/Circ.1120.

— IMO Res. MSC.307(88)- (2010 FTP Code).

B + D

B + E

B + F

A.1/3.26 Penetrations through “A” class divisions

(a) electric cable transits,

(b) pipe, duct, trunk, etc. penetrations.

— Reg. II-2/9. — Reg. II-2/9,

— IMO MSC.1/Circ.1276.

— IMO Res. MSC.307(88)- (2010 FTP Code).

B + D

B + E

B + F

EN L 312/16 Official Journal of the European Union 10.11.2012

Page 92: MINISTARSTVO POMORSTVA, PROMETA I … za statutarnu certifikaciju... · Pravila za statutarnu certifikaciju pomorskih brodova, Pomorska oprema opreme uključuju odnosne zahtjeve iz

1 2 3 4 5 6

A.1/3.27 Penetrations through “B” class divisions

(a) electric cable transits,

(b) pipe, duct, trunk, etc. penetrations.

— Reg. II-2/9. — Reg. II-2/9. — IMO Res. MSC.307(88)- (2010 FTP Code).

B + D

B + E

B + F

A.1/3.28 Sprinkler systems (limited to sprinkler heads).

(Nozzles for fixed sprinkler systems, for high-speed craft (HSC) are included under this item)

— Reg. II-2/7,

— Reg. II-2/10,

— Reg. X/3.

— Reg. II-2/7,

— Reg. II-2/10,

— IMO Res. MSC.36(63)-(1994 HSC Code) 7,

— IMO Res. MSC.44(65),

— IMO Res. MSC.97(73)-(2000 HSC Code) 7,

— IMO Res. MSC.98(73)-(FSS Code) 8,

— IMO MSC/Circ.912.

— ISO 6182-1 (2004).

or

— EN 12259-1 (1999) including A1 (2001), A2 (2004) and A3 (2006).

B + D

B + E

B + F

A.1/3.29 Fire hoses — Reg. II-2/10,

— Reg. X/3.

— Reg. II-2/10,

— IMO Res. MSC.36(63)-(1994 HSC Code) 7,

— IMO Res. MSC.97(73)-(2000 HSC Code) 7.

— EN 14540 (2004) including A.1 (2007).

B + D

B + E

B + F

A.1/3.30 Portable oxygen analysis and gas detection equipment

— Reg. II-2/4,

— Reg. VI/3.

— Reg. II-2/4,

— Reg. VI/3,

— IMO Res. MSC.98(73)-(FSS Code) 15.

— EN 60945 (2002) including IEC 60945 Corrigendum 1 (2008) or IEC 60945 (2002) including IEC 60945 Corrigendum 1 (2008),

— IEC 60092-504 (2001) including IEC 60092-504 Corrigendum 1 (2011),

— IEC 60533 (1999),

and as applicable to:

(a) Category 1: (safe area):

— EN 50104 (2010),

— EN 60079-29-1 (2007).

(b) Category 2: (explosive gas atmospheres):

— EN 50104 (2010),

— EN 60079-29-1 (2007),

— EN 60079-0 (2009),

— EN 60079-1 (2007) including IEC 60079-1 Corrigendum 1 (2008),

— EN 60079-10-1 (2009),

— EN 60079-11 (2007),

— EN 60079-15 (2010),

— EN 60079-26 (2007).

B + D

B + E

B + Fxxx

EN 10.11.2012 Official Journal of the European Union L 312/17

Page 93: MINISTARSTVO POMORSTVA, PROMETA I … za statutarnu certifikaciju... · Pravila za statutarnu certifikaciju pomorskih brodova, Pomorska oprema opreme uključuju odnosne zahtjeve iz

1 2 3 4 5 6

A.1/3.31 Nozzles for fixed sprinkler systems, for high-speed craft (HSC)

Item deleted as it is covered by A.1/3.9 and A.1/3.28

A.1/3.32 Fire restricting materials (except furniture) for high-speed craft

— Reg. X/3. — IMO Res. MSC.36(63)-(1994 HSC Code) 7,

— IMO Res. MSC.97(73)-(2000 HSC Code) 7.

— IMO Res. MSC.307(88)- (2010 FTP Code).

B + D

B + E

B + F

A.1/3.33 Fire restricting materials for furniture for high- speed craft

— Reg. X/3. — IMO Res. MSC.36(63)-(1994 HSC Code) 7,

— IMO Res. MSC.97(73)-(2000 HSC Code) 7,

— IMO MSC/Circ.1102.

— IMO Res. MSC.307(88)- (2010 FTP Code).

B + D

B + E

B + F

A.1/3.34 Fire resisting divisions for high-speed craft

— Reg. X/3. — IMO Res. MSC.36(63)-(1994 HSC Code) 7,

— IMO Res. MSC.97(73)-(2000 HSC Code) 7.

— IMO Res. MSC.307(88)- (2010 FTP Code).

B + D

B + E

B + F

A.1/3.35 Fire doors on high- speed craft

— Reg. X/3. — IMO Res. MSC.36(63)-(1994 HSC Code) 7,

— IMO Res. MSC.97(73)-(2000 HSC Code) 7.

— IMO Res. MSC.307(88)- (2010 FTP Code).

B + D

B + E

B + F

A.1/3.36 Fire dampers on high- speed craft

— Reg. X/3. — IMO Res. MSC.36(63)-(1994 HSC Code) 7,

— IMO Res. MSC.97(73)-(2000 HSC Code) 7,

— IMO MSC/Circ.1102.

— IMO Res. MSC.307(88)- (2010 FTP Code).

B + D

B + E

B + F

A.1/3.37 Penetrations through fire resisting divisions on high-speed craft

(a) electric cable transits,

(b) pipe, duct, trunk etc. penetrations.

— Reg. X/3. — IMO Res. MSC.36(63)-(1994 HSC Code) 7,

— IMO Res. MSC.97(73)-(2000 HSC Code) 7.

— IMO Res. MSC.307(88)- (2010 FTP Code).

B + D

B + E

B + F

A.1/3.38 Portable fire- extinguishing equipment for lifeboats and rescue boats

— Reg. III/4,

— Reg. X/3,

— IMO Res. MSC.98(73)-(FSS Code) 4.

— Reg. III/34,

— IMO Res. A.951(23),

— IMO Res. MSC.36(63)-(1994 HSC Code) 8,

— IMO Res. MSC.48(66)-(LSA Code) I, IV, V,

— IMO Res. MSC.97(73)-(2000 HSC Code),’

— IMO Res. MSC.98(73)-(FSS Code) 4,

— IMO MSC.1/Circ.1313.

— EN 3-7 (2004) including A1 (2007),

— EN 3-8 (2006) including AC (2007),

— EN 3-9 (2006) including AC (2007),

— EN 3-10 (2009).

B + D

B + E

B + F

A.1/3.39 Nozzles for equivalent water-mist fire extinguishing systems for machinery spaces and cargo pump rooms

— Reg. II-2/10,

— Reg. X/3.

— Reg. II-2/10,

— IMO Res. MSC.36(63)-(1994 HSC Code) 7,

— IMO Res. MSC.97(73)-(2000 HSC Code) 7,

— IMO Res. MSC.98(73)-(FSS Code) 7,

— IMO MSC.1/Circ.1313.

— IMO MSC/Circ.1165. B + D

B + E

B + F

EN L 312/18 Official Journal of the European Union 10.11.2012

Page 94: MINISTARSTVO POMORSTVA, PROMETA I … za statutarnu certifikaciju... · Pravila za statutarnu certifikaciju pomorskih brodova, Pomorska oprema opreme uključuju odnosne zahtjeve iz

1 2 3 4 5 6

A.1/3.40 Low-location lighting systems (components only)

— Reg. II-2/13,

— IMO Res. MSC.98(73)-(FSS Code) 11.

— Reg. II-2/13,

— IMO Res. A.752(18),

— IMO Res. MSC.98(73)-(FSS Code) 11.

— IMO Res. A.752(18).

or

— ISO 15370 (2010).

B + D

B + E

B + F

A.1/3.41 Emergency escape breathing devices (EEBD)

— Reg. II-2/13. — Reg. II-2/13,

— IMO Res. MSC.98(73)-(FSS Code) 3,

— IMO MSC/Circ.849.

— ISO 23269-1 (2008), and alternatively:

For self-contained open- circuit compressed air breathing apparatus with full mask or mouthed piece assembly for escape:

— EN 402(2003).

For self-contained open- circuit compressed air breathing apparatus with a hood for escape:

— EN 1146(2005).

For self-contained: closed- circuit compressed air breathing apparatus:

— EN 13794(2002).

B + D

B + E

B + F

A.1/3.42 Inert gas systems components

— Reg. II-2/4. — Reg. II-2/4,

— IMO Res. A.567(14),

— IMO Res. MSC.98(73)-(FSS Code) 15,

— IMO MSC/Circ.353,

— IMO MSC/Circ.387,

— IMO MSC/Circ.485,

— IMO MSC/Circ.450 Rev.1,

— IMO MSC/Circ.731,

— IMO MSC/Circ.1120.

— IMO MSC/Circ.353. B + D

B + E

B + F

G

A.1/3.43 Nozzles for deep fat cooking equipment fire extinguishing systems (automatic or manual type).

— Reg. II-2/1,

— Reg. II-2/10,

— Reg. X/3.

— Reg. II-2/1,

— Reg. II-2/10,

— IMO Res. MSC.97(73)-(2000 HSC Code) 7.

— ISO 15371 (2009). B + D

B + E

B + F

A.1/3.44 Fire-fighters outfit — lifeline

— Reg. II-2/10,

— Reg. X/3,

— IMO Res. MSC.98(73)-(FSS Code) 3.

— Reg. II-2/10,

— IMO Res. MSC.36(63)-(1994 HSC Code) 7,

— IMO Res. MSC.97(73)-(2000 HSC Code) 7,

— IMO Res. MSC.98(73)-(FSS Code) 3.

— IMO Res. MSC.98(73)-(FSS Code) 3,

— IMO Res. MSC.307(88)- (2010 FTP Code).

B + D

B + E

B + F

EN 10.11.2012 Official Journal of the European Union L 312/19

Page 95: MINISTARSTVO POMORSTVA, PROMETA I … za statutarnu certifikaciju... · Pravila za statutarnu certifikaciju pomorskih brodova, Pomorska oprema opreme uključuju odnosne zahtjeve iz

1 2 3 4 5 6

A.1/3.45 Equivalent fixed gas fire extinguishing systems components (extinguishing medium, head valves and nozzles) for machinery spaces and cargo pump rooms

— Reg. II-2/10,

— Reg. X/3,

— IMO Res. MSC.98(73)-(FSS Code) 5.

— Reg. II-2/10,

— IMO Res. MSC.36(63)-(1994 HSC Code) 7,

— IMO Res. MSC.97(73)-(2000 HSC Code) 7,

— IMO Res. MSC.98(73)-(FSS Code) 5,

— IMO MSC/Circ.848,

— IMO MSC.1/Circ.1313,

— IMO MSC.1/Circ.1316,

— IMO MSC.1/Circ.1317.

— IMO MSC/Circ.848,

— IMO MSC.1/Circ.1317.

B + D

B + E

B + F

A.1/3.46 Equivalent fixed gas fire extinguishing systems for machinery spaces (aerosol systems)

— Reg. II-2/10,

— Reg. X/3,

— IMO Res. MSC.98(73)-(FSS Code) 5.

— Reg. II-2/10,

— IMO Res. MSC.36(63)-(1994 HSC Code) 7,

— IMO Res. MSC.97(73)-(2000 HSC Code) 7,

— IMO Res. MSC.98(73)-(FSS Code) 5,

— IMO MSC.1/Circ.1270,

— IMO MSC.1/Circ.1313.

— IMO MSC.1/Circ.1270 including Corrigendum 1.

B + D

B + E

B + F

A.1/3.47 Concentrate for fixed high expansion foam fire extinguishing systems for machinery spaces and cargo pump rooms.

Note: The fixed high expansion foam fire extinguishing system (including those systems which use inside air from their working spaces for their intended performance), for machinery spaces and cargo pump rooms must still be tested with the approved concentrate to the satisfaction of the administration.

— Reg. II-2/10. — Reg. II-2/10,

— IMO Res. MSC.98(73)-(FSS Code) 6.

— IMO MSC/Circ.670. B + D

B + E

B + F

A.1/3.48 Fixed water-based local application fire-fighting systems components for use in category “A” machinery spaces

(nozzles and performance tests).

— Reg. II-2/10,

— Reg. X/3.

— Reg. II-2/10,

— IMO Res. MSC.36(63)-(1994 HSC Code) 7,

— IMO Res. MSC.97(73)-(2000 HSC Code) 7.

— IMO MSC.1/Circ.1387. B + D

B + E

B + F

EN L 312/20 Official Journal of the European Union 10.11.2012

Page 96: MINISTARSTVO POMORSTVA, PROMETA I … za statutarnu certifikaciju... · Pravila za statutarnu certifikaciju pomorskih brodova, Pomorska oprema opreme uključuju odnosne zahtjeve iz

1 2 3 4 5 6

A.1/3.49 Nozzles for fixed water- based fire-fighting systems for ro-ro spaces and special category spaces equivalent to that referred to in resolution A.123(V)

— Reg. II-2/19,

— Reg. II-2/20,

— Reg. X/3.

— Reg. II-2/19,

— Reg. II-2/20,

— IMO Res. A.123(V),

— IMO Res. MSC.36(63)-(1994 HSC Code) 7,

— IMO Res. MSC.97(73)-(2000 HSC Code) 7.

— IMO MSC.1/Circ.1272. B + D

B + E

B + F

A.1/3.50 Protective clothing resistant to chemical attack

Moved to A.2/3.9

A.1/3.51 Fixed fire detection and fire alarm systems components for control stations, service spaces, accommodation spaces, cabin balconies, machinery spaces and unattended machinery spaces

— Reg. II-2/7,

— Reg. X/3,

— IMO Res. MSC.98(73)-(FSS Code) 9.

— Reg. II-2/7,

— IMO Res. MSC.36(63)-(1994 HSC Code) 7,

— IMO Res. MSC.97(73)-(2000 HSC Code) 7,

— IMO Res. MSC.98(73)-(FSS Code) 9,

— IMO MSC.1/Circ.1242,

— IMO MSC.1/Circ.1313.

Control and indicating equipment. Electrical installations in ships:

— EN 54-2 (1997) including AC(1999) and A1(2006).

Power supply equipment:

— EN 54-4 (1997) including AC(1999), A1(2002) and A2(2006).

Heat detectors — Point detectors:

— EN 54-5 (2000) including A1(2002).

Smoke detectors — Point detectors using scattered light, transmitted light or ionisation:

— EN 54-7 (2000) including A1(2002) and A2(2006).

Flame detectors — Point detectors:

— EN 54-10 (2002) including A1(2005).

Manual call points:

— EN 54-11 (2001) including A1(2005).

Short circuit isolators:

— EN 54-17 (2007) including AC(2007).

Input/output devices:

— EN 54-18 (2005) including AC(2007).

Cables:

— EN 60332-1-1 (2004).

And, as applicable, electrical and electronic installations in ships:

— IEC 60092-504 (2001) including IEC 60092-504 Corrigendum 1 (2011),

— IEC 60533 (1999).

B + D

B + E

B + F

EN 10.11.2012 Official Journal of the European Union L 312/21

Page 97: MINISTARSTVO POMORSTVA, PROMETA I … za statutarnu certifikaciju... · Pravila za statutarnu certifikaciju pomorskih brodova, Pomorska oprema opreme uključuju odnosne zahtjeve iz

1 2 3 4 5 6

A.1/3.52 Non-portable and transportable fire extinguishers

— Reg. II-2/10,

— Reg. X/3.

— Reg. II-2/4,

— Reg. II-2/10,

— Reg. X/3,

— IMO Res. MSC.36(63)-(1994 HSC Code) 7,

— IMO Res. MSC.97(73)-(2000 HSC Code) 7.

— EN 1866-1 (2007).

or

— ISO 11601 (2008).

B + D

B + E

B + F

A.1/3.53 Fire alarm devices — Sounders

— Reg. II-2/7,

— Reg. X/3,

— IMO Res. MSC.98(73)-(FSS Code) 9.

— Reg. II-2/7,

— IMO Res. MSC.36(63)-(1994 HSC Code) 7,

— IMO Res. MSC.97(73)-(2000 HSC Code) 7,

— IMO Res. MSC.98(73)-(FSS Code) 9,

— IMO MSC.1/Circ.1313.

Sounders:

— EN 54-3 (2001) including A1(2002) and A2(2006),

— IEC 60092-504 (2001) including IEC 60092-504 Corrigendum 1 (2011),

— IEC 60533 (1999).

B + D

B + E

B + F

A.1/3.54 Fixed oxygen analysis and gas detection equipment

— Reg. II-2/4,

— Reg. VI/3.

— Reg. II-2/4,

— Reg. VI/3,

— IMO Res. MSC.98(73)-(FSS Code) 15.

— EN 60945 (2002) including IEC 60945 Corrigendum 1 (2008) or IEC 60945 (2002) including IEC 60945 Corrigendum 1 (2008),

— IEC 60092-504 (2001) including IEC 60092-504 Corrigendum 1 (2011),

— IEC 60533 (1999),

and as applicable to:

(a) Category 4: (safe area):

— EN 50104 (2010).

(b) Category 3: (explosive gas atmospheres):

— EN 50104 (2010),

— EN 60079-0 (2009),

— EN 60079-29-1 (2007).

B + D

B + E

B + F

A.1/3.55 Dual-purpose type nozzles

(spray/jet type)

— Reg. II-2/10,

— Reg. X/3.

— Reg. II-2/10,

— IMO Res. MSC.36(63)-(1994 HSC Code) 7,

— IMO Res. MSC.97(73)-(2000 HSC Code) 7.

Hand-held branch pipes for fire service use — Combination branch pipes PN 16:

— EN 15182-1 (2007) including A1(2009),

— EN 15182-2 (2007) including A1(2009).

Hand-held branch pipes for fire service use — Smooth bore jet and/or one fixed spray jet angle branch pipes PN 16:

— EN 15182-1 (2007) including A1(2009),

— EN 15182-3 (2007) including A1(2009).

B + D

B + E

B + F

EN L 312/22 Official Journal of the European Union 10.11.2012

Page 98: MINISTARSTVO POMORSTVA, PROMETA I … za statutarnu certifikaciju... · Pravila za statutarnu certifikaciju pomorskih brodova, Pomorska oprema opreme uključuju odnosne zahtjeve iz

1 2 3 4 5 6

A.1/3.56 Fire hoses (reel type) — Reg. II-2/10,

— Reg. X/3.

— Reg. II-2/10,

— IMO Res. MSC.36(63)-(1994 HSC Code) 7,

— IMO Res. MSC.97(73)-(2000 HSC Code) 7.

— EN 671-1 (2001) including AC (2002).

B + D

B + E

B + F

A.1/3.57 Medium expansion foam fire extinguishing systems components — Fixed deck foam for tankers

— Reg. II-2/10. — Reg. II-2/10.8.1,

— IMO Res. MSC.98(73)-(FSS Code) 14,

— IMO MSC.1/Circ.1239,

— IMO MSC.1/Circ.1276.

— IMO MSC/Circ.798. B + D

B + E

B + F

A.1/3.58 Fixed low expansion foam fire extinguishing systems components for machinery spaces and tanker deck protection.

— Reg. II-2/10. — Reg. II-2/10,

— IMO Res. MSC.98(73)-(FSS Code) 6, 14,

— IMO MSC.1/Circ.1239,

— IMO MSC.1/Circ.1276,

— IMO MSC.1/Circ.1313.

— IMO MSC.1/Circ.1312. B + D

B + E

B + F

A.1/3.59 Expansion foam for fixed fire extinguishing systems for chemical tankers

— Reg. II-2/1,

— IMO Res. MSC.4(48)-(IBC Code).

— IMO Res. MSC.4(48)-(IBC Code),

— IMO MSC/Circ.553.

— IMO MSC.1/Circ.1312. B + D

B + E

B + F

A.1/3.60 Nozzles for fixed pressure water-spraying fire-extinguishing systems for cabin balconies

— Reg. II-2/10. — Reg. II-2/10,

— IMO Res. MSC.98(73)-(FSS Code) 7,

— IMO MSC.1/Circ.1313.

— IMO MSC.1/Circ.1268. B + D

B + E

B + F

A.1/3.61 Inside air high expansion foam systems for the protection of machinery spaces and cargo pump rooms

Note: Inside air high expansion foam systems for the protection of machinery spaces and cargo pump rooms shall be tested with the approved concentrate to the satisfaction of the administration.

— Reg. II-2/10. — Reg. II-2/10. — IMO MSC.1/Circ.1271. B + D

B + E

B + F

A.1/3.62

Refer to note (c) of this Annex A.1

Dry chemical powder extinguishing systems

— Reg. II-2/1. — Reg. II-2/1,

— International Code for the Construction and Equipment of Ships Carrying Liquefied Gases in Bulk: Chapter 11.

— IMO MSC.1/Circ.1315. B + D

B + E

B + F

EN 10.11.2012 Official Journal of the European Union L 312/23

Page 99: MINISTARSTVO POMORSTVA, PROMETA I … za statutarnu certifikaciju... · Pravila za statutarnu certifikaciju pomorskih brodova, Pomorska oprema opreme uključuju odnosne zahtjeve iz

1 2 3 4 5 6

A.1/3.63

Ex. A.2/3.15

Sample extraction smoke detection systems components

— Reg. II-2/7,

— Reg. II-2/19,

— Reg. II-2/20.

— Reg. II-2/7,

— Reg. II-2/19,

— Reg. II-2/20,

— IMO Res. MSC.98(73)-(FSS Code) 10.

— IMO Res. MSC.98(73)-(FSS Code) 10,

and for:

Control and indicating equipment. Electrical installations in ships:

— EN 54-2 (1997) including AC(1999) and A1(2006).

Power supply equipment:

— EN 54-4 (1997) including AC(1999), A1(2002) and A2(2006).

Aspiring smoke detectors:

— EN 54-20 (2006) including AC(2008).

And, as applicable, electrical and electronic installations in ships:

— IEC 60092-504 (2001) including IEC 60092-504 Corrigendum 1 (2011),

— IEC 60533 (1999).

And, as applicable for explosive atmospheres:

— EN 60079-0 (2009).

B + D

B + E

B + F

A.1/3.64

Ex. A.2/3.25

“C” class divisions — Reg. II-2/3. — Reg. II-2/3. — IMO Res. MSC.307(88)- (2010 FTP Code).

B + D

B + E

B + F

A.1/3.65

(New item)

Fixed hydrocarbon gas detection system

— Reg. II-2/4. — Reg. II-2/4,

— IMO Res. MSC.98(73)-(FSS Code) 16,

— IMO MSC.1/Circ.1370.

— IMO MSC.1/Circ.1370,

— EN 60079-29-1 (2007),

— IEC 60092-504 (2001) including IEC 60092-504 Corrigendum 1 (2011),

— IEC 60533 (1999),

— EN/IEC 60945 (2002) including IEC 60945 Corrigendum 1 (2008).

B + D

B + E

B + F

A.1/3.66

(New item)

Evacuation guidance systems used as an alternative to low- location lighting systems

— Reg. II-2/13. — Reg. II-2/13,

— IMO MSC.1/Circ.1168.

— IMO MSC.1/Circ.1168. B + D

B + E

B + F

4. Navigation equipment

Notes applicable to Section 4: Navigation equipment.

Column 5:

IEC 61162 series refer to the following reference standards for Maritime navigation and radiocommunication equipment and systems — Digital interfaces:

(a) IEC 61162-1 ed4.0 (2010-11) — Part 1: Single talker and multiple listeners

(b) IEC 61162-2 ed1.0 (1998-09) — Part 2: Single talker and multiple listeners, high-speed transmission

EN L 312/24 Official Journal of the European Union 10.11.2012

Page 100: MINISTARSTVO POMORSTVA, PROMETA I … za statutarnu certifikaciju... · Pravila za statutarnu certifikaciju pomorskih brodova, Pomorska oprema opreme uključuju odnosne zahtjeve iz

(c) IEC 61162-3 ed1.1 Consol. with am1 (2010-11) — Part 3: Serial data instrument network

— IEC 61162-3 ed1.0 (2008-05) — Part 3: Serial data instrument network

— IEC 61162-3-am1 ed1.0 (2010-06) Amendment 1 — Part 3: Serial data instrument network

(d) IEC 61162-400 ed1.0 (2001-11) — Part 400: Multiple talkers and multiple listeners — Ship systems interconnection — Introduction and general principles

— IEC 61162-401 ed1.0 (2001-11) — Part 401: Multiple talkers and multiple listeners — Ship systems interconnection — Application profile

— IEC 61162-402 ed1.0 (2005-09) — Part 402: Multiple talkers and multiple listeners — Ship systems interconnection — Documentation and test requirements

— IEC 61162-410 ed1.0 (2001-11) — Part 410: Multiple talkers and multiple listeners — Ship systems interconnection — Transport profile requirements and basic transport profile

— IEC 61162-420 ed1.0 (2001-11) — Part 420: Multiple talkers and multiple listeners — Ship systems interconnection — Companion standard requirements and basic companion standards

— IEC 61162-450 ed1.0 (2011-06) — Part 450: Multiple talkers and multiple listeners — Ethernet interconnection

EN 61162 series refer to the following reference standards for Maritime navigation and radiocommunication equipment and systems — Digital interfaces:

(a) EN 61162-1 (2011) — Part 1: Single talker and multiple listeners

(b) EN 61162-2 (1998) — Part 2: Single talker and multiple listeners, high-speed transmission

(c) EN 61162-3 (2008) — Part 3: Serial data instrument network

— EN 61162-3-am1 (2010) Amendment 1 — Part 3: Serial data instrument network

(d) EN 61162-400 (2002) — Part 400: Multiple talkers and multiple listeners — Ship systems interconnection — Introduction and general principles

— EN 61162-401 (2002) — Part 401: Multiple talkers and multiple listeners — Ship systems interconnection — Application profile

— EN 61162-402 (2005) — Part 402: Multiple talkers and multiple listeners — Ship systems interconnection — Documentation and test requirements

— EN 61162-410 (2002) — Part 410: Multiple talkers and multiple listeners — Ship systems interconnection — Transport profile requirements and basic transport profile

— EN 61162-420 (2002) — Part 420: Multiple talkers and multiple listeners — Ship systems interconnection — Companion standard requirements and basic companion standards

— EN 61162-450 (2011) — Part 450: Multiple talkers and multiple listeners — Ethernet interconnection

No Item designation Regulation SOLAS 74, as

amended, where “type approval” is required

Regulations of SOLAS 74, as amended, and the relevant resolutions and circulars of the

IMO, as applicable Testing standards

Modules for conformity assessment

1 2 3 4 5 6

A.1/4.1 Magnetic compass

(a) Class A for ships,

(b) Class B for lifeboats and rescue boats.

— Reg. V/18. — Reg. V/19,

— IMO Res. A.382(X),

— IMO Res. A.694(17).

— ISO 1069 (1973),

— ISO 25862 (2009),

— EN 60945 (2002) including IEC 60945 Corrigendum 1 (2008).

or

— ISO 1069 (1973),

— ISO 25862 (2009),

— IEC 60945 (2002) including IEC 60945 Corrigendum 1 (2008).

B + D

B + E

B + F

G

EN 10.11.2012 Official Journal of the European Union L 312/25

Page 101: MINISTARSTVO POMORSTVA, PROMETA I … za statutarnu certifikaciju... · Pravila za statutarnu certifikaciju pomorskih brodova, Pomorska oprema opreme uključuju odnosne zahtjeve iz

1 2 3 4 5 6

A.1/4.2 Transmitting heading device THD (magnetic method)

— Reg. V/18,

— Reg. V/19,

— Reg. X/3,

— IMO Res. MSC.36(63)-(1994 HSC Code) 13,

— IMO Res. MSC.97(73)-(2000 HSC Code) 13.

— Reg. V/19,

— IMO Res. A.694(17),

— IMO Res. MSC.36(63)-(1994 HSC Code) 13,

— IMO Res. MSC.97(73)-(2000 HSC Code) 13,

— IMO Res. MSC.116(73),

— IMO Res. MSC.191(79).

— EN 60945 (2002) including IEC 60945 Corrigendum 1 (2008),

— EN 61162 series;

— ISO 22090-2 (2004), including Corrigendum 2005,

— EN 62288 (2008).

or

— IEC 60945 (2002) including IEC 60945 Corrigendum 1 (2008),

— IEC 61162 series.

— ISO 22090-2 (2004), including Corrigendum 2005,

— IEC 62288 Ed.1.0(2008).

B + D

B + E

B + F

G

A.1/4.3 Gyro compass — Reg. V/18. — Reg. V/19,

— IMO Res. A.424(XI),

— IMO Res. A.694(17),

— IMO Res. MSC.191(79).

— EN ISO 8728 (1998),

— EN 60945 (2002) including IEC 60945 Corrigendum 1 (2008),

— EN 61162 series,

— EN 62288 (2008).

or

— ISO 8728 (1997),

— IEC 60945 (2002) including IEC 60945 Corrigendum 1 (2008),

— IEC 61162 series,

— IEC 62288 Ed.1.0(2008).

B + D

B + E

B + F

G

A.1/4.4 Radar equipment Moved to A.1/4.34, A.1/4.35 and A.1/4.36

A.1/4.5 Automatic radar plotting aid (ARPA)

Moved to A.1/4.34

A.1/4.6 Echo-sounding equipment

— Reg. V/18,

— Reg. X/3,

— IMO Res. MSC.36(63)-(1994 HSC Code) 13,

— IMO Res. MSC.97(73)-(2000 HSC Code) 13.

— Reg. V/19,

— IMO Res. A.224(VII),

— IMO Res. A.694(17),

— IMO Res. MSC.36(63)-(1994 HSC Code) 13,

— IMO Res. MSC.74(69) Annex 4,

— IMO Res. MSC.97(73)-(2000 HSC Code) 13,

— IMO Res. MSC.191(79).

— EN ISO 9875 (2001) including ISO Technical Corrigendum 1: 2006,

— EN 60945 (2002) including IEC 60945 Corrigendum 1 (2008),

— EN 61162 series,

— EN 62288 (2008).

or

— ISO 9875 (2000) including ISO Technical Corrigendum 1: 2006,

— IEC 60945 (2002) including IEC 60945 Corrigendum 1 (2008),

— IEC 61162 series,

— IEC 62288 Ed.1.0(2008).

B + D

B + E

B + F

G

EN L 312/26 Official Journal of the European Union 10.11.2012

Page 102: MINISTARSTVO POMORSTVA, PROMETA I … za statutarnu certifikaciju... · Pravila za statutarnu certifikaciju pomorskih brodova, Pomorska oprema opreme uključuju odnosne zahtjeve iz

1 2 3 4 5 6

A.1/4.7 Speed and distance measuring equipment (SDME)

— Reg. V/18,

— Reg. X/3,

— IMO Res. MSC.36(63)-(1994 HSC Code) 13,

— IMO Res. MSC.97(73)-(2000 HSC Code) 13.

— Reg. V/19,

— IMO Res. A.694(17),

— IMO Res. A.824(19),

— IMO Res. MSC.36(63)-(1994 HSC Code) 13,

— IMO Res. MSC.96(72),

— IMO Res. MSC.97(73)-(2000 HSC Code) 13,

— IMO Res. MSC.191(79).

— EN 60945 (2002) including IEC 60945 Corrigendum 1 (2008),

— EN 61023 (2007),

— EN 61162 series,

— EN 62288 (2008).

or

— IEC 60945 (2002) including IEC 60945 Corrigendum 1 (2008),

— IEC 61023 (2007),

— IEC 61162 series,

— IEC 62288 Ed.1.0(2008).

B + D

B + E

B + F

G

A.1/4.8 Rudder angle, rpm, pitch indicator

Moved to A.1/4.20, A.1/4.21 and A.1/4.22

A.1/4.9 Rate-of-turn indicator — Reg. V/18,

— Reg. X/3,

— IMO Res. MSC.36(63)-(1994 HSC Code) 13,

— IMO Res. MSC.97(73)-(2000 HSC Code) 13.

— Reg. V/19,

— IMO Res. A.526(13),

— IMO Res. A.694(17),

— IMO Res. MSC.36(63)-(1994 HSC Code) 13,

— IMO Res. MSC.97(73)-(2000 HSC Code) 13,

— IMO Res. MSC.191(79).

— EN 60945 (2002) including IEC 60945 Corrigendum 1 (2008),

— EN 61162 series,

— ISO 20672 (2007),

— EN 62288 (2008).

or

— IEC 60945 (2002) including IEC 60945 Corrigendum 1 (2008),

— IEC 61162 series,

— ISO 20672 (2007),

— IEC 62288 Ed.1.0(2008).

B + D

B + E

B + F

G

A.1/4.10 Direction finder Deliberately left blank

A.1/4.11 Loran-C equipment — Reg. V/18,

— Reg. X/3,

— IMO Res. MSC.36(63)-(1994 HSC Code) 13,

— IMO Res. MSC.97(73)-(2000 HSC Code) 13.

— Reg. V/19,

— IMO Res. A.694(17),

— IMO Res. A.818(19),

— IMO Res. MSC.36(63)-(1994 HSC Code) 13,

— IMO Res. MSC.97(73)-(2000 HSC Code) 13,

— IMO Res. MSC.191(79).

— EN 60945 (2002) including IEC 60945 Corrigendum 1 (2008),

— EN 61075 (1993),

— EN 61162 series,

— EN 62288 (2008).

or

— IEC 60945 (2002) including IEC 60945 Corrigendum 1 (2008),

— IEC 61075 (1991),

— IEC 61162 series,

— IEC 62288 Ed.1.0(2008).

B + D

B + E

B + F

G

EN 10.11.2012 Official Journal of the European Union L 312/27

Page 103: MINISTARSTVO POMORSTVA, PROMETA I … za statutarnu certifikaciju... · Pravila za statutarnu certifikaciju pomorskih brodova, Pomorska oprema opreme uključuju odnosne zahtjeve iz

1 2 3 4 5 6

A.1/4.12 Chayka equipment — Reg. V/18,

— Reg. X/3,

— IMO Res. MSC.36(63)-(1994 HSC Code) 13,

— IMO Res. MSC.97(73)-(2000 HSC Code) 13.

— Reg. V/19,

— IMO Res. A.694 (17),

— IMO Res. A.818 (19),

— IMO Res. MSC.36(63)-(1994 HSC Code) 13,

— IMO Res. MSC.97(73)-(2000 HSC Code) 13,

— IMO Res. MSC.191(79).

— EN 60945 (2002) including IEC 60945 Corrigendum 1 (2008),

— EN 61075 (1993),

— EN 61162 series,

— EN 62288 (2008).

or

— IEC 60945 (2002) including IEC 60945 Corrigendum 1 (2008),

— IEC 61075 (1991),

— IEC 61162 series,

— IEC 62288 Ed.1.0(2008).

B + D

B + E

B + F

G

A.1/4.13 Decca navigator equipment

Deliberately left blank

A.1/4.14 GPS equipment — Reg. V/18,

— Reg. X/3,

— IMO Res. MSC.36(63)-(1994 HSC Code) 13,

— IMO Res. MSC.97(73)-(2000 HSC Code) 13.

— Reg. V/19,

— IMO Res. A.694(17),

— IMO Res. MSC.36(63)-(1994 HSC Code),

— IMO Res. MSC.97(73)-(2000 HSC Code),

— IMO Res. MSC.112(73),

— IMO Res. MSC.191(79).

— EN 60945 (2002) including IEC 60945 Corrigendum 1 (2008),

— EN 61108-1 (2003),

— EN 61162 series,

— EN 62288 (2008).

or

— IEC 60945 (2002) including IEC 60945 Corrigendum 1 (2008),

— IEC 61108-1 (2003),

— IEC 61162 series,

— IEC 62288 Ed.1.0(2008).

B + D

B + E

B + F

G

A.1/4.15 GLONASS equipment — Reg. V/18,

— Reg. X/3,

— IMO Res. MSC.36(63)-(1994 HSC Code) 13,

— IMO Res. MSC.97(73)-(2000 HSC Code) 13.

— Reg. V/19,

— IMO Res. A.694(17),

— IMO Res. MSC.36(63)-(1994 HSC Code) 13,

— IMO Res. MSC.97(73)-(2000 HSC Code) 13,

— IMO Res. MSC.113(73),

— IMO Res. MSC.191(79).

— EN 60945 (2002) including IEC 60945 Corrigendum 1 (2008),

— EN 61108-2 (1998),

— EN 61162 series,

— EN 62288 (2008).

or

— IEC 60945 (2002) including IEC 60945 Corrigendum 1 (2008),

— IEC 61108-2 (1998),

— IEC 61162 series,

— IEC 62288 Ed.1.0(2008).

B + D

B + E

B + F

G

EN L 312/28 Official Journal of the European Union 10.11.2012

Page 104: MINISTARSTVO POMORSTVA, PROMETA I … za statutarnu certifikaciju... · Pravila za statutarnu certifikaciju pomorskih brodova, Pomorska oprema opreme uključuju odnosne zahtjeve iz

1 2 3 4 5 6

A.1/4.16 Heading control system (HCS)

— Reg. V/18. — Reg. V/19,

— IMO Res. A.342(IX),

— IMO Res. A.694(17),

— IMO Res. MSC.64(67) Annex 3,

— IMO Res. MSC.191(79).

— ISO 11674 (2006),

— EN 60945 (2002) including IEC 60945 Corrigendum 1 (2008),

— EN 61162 series,

— EN 62288 (2008).

or

— ISO 11674 (2006),

— IEC 60945 (2002) including IEC 60945 Corrigendum 1 (2008),

— IEC 61162 series,

— IEC 62288 Ed.1.0(2008).

B + D

B + E

B + F

G

A.1/4.17 Mechanical pilot hoist Moved to A.1/1.40

A.1/4.18 9 GHz SAR transponder (SART)

— Reg. III/4,

— Reg. IV/14,

— Reg. V/18,

— Reg. X/3,

— IMO Res. MSC.36(63)-(1994 HSC Code) 13,

— IMO Res. MSC.97(73)-(2000 HSC Code) 13.

— Reg. III/6,

— Reg. IV/7,

— IMO Res. A.530(13),

— IMO Res. A.802(19),

— IMO Res. A.694(17),

— IMO Res. MSC.36(63)-(1994 HSC Code) 8, 14,

— IMO Res. MSC.97(73)-(2000 HSC Code) 8, 14,

— ITU-R M.628-3(11/93).

— EN 60945 (2002) including IEC 60945 Corrigendum 1 (2008),

— EN 61097-1 (2007).

or

— IEC 60945 (2002) including IEC 60945 Corrigendum 1 (2008),

— IEC 61097-1 (2007).

B + D

B + E

B + F

G

A.1/4.19 Radar equipment for high-speed craft

Moved to A.1/4.37

A.1/4.20 Rudder angle indicator — Reg. V/18,

— Reg. X/3,

— IMO Res. MSC.36(63)-(1994 HSC Code) 13,

— IMO Res. MSC.97(73)-(2000 HSC Code) 13.

— Reg. V/19,

— IMO Res. A.694(17),

— IMO Res. MSC.36(63)-(1994 HSC Code) 13,

— IMO Res. MSC.97(73)-(2000 HSC Code) 13,

— IMO Res. MSC.191(79).

— EN 60945 (2002) including IEC 60945 Corrigendum 1 (2008),

— EN 61162 series,

— ISO 20673 (2007),

— EN 62288 (2008).

or

— IEC 60945 (2002) including IEC 60945 Corrigendum 1 (2008),

— IEC 61162 series,

— ISO 20673 (2007),

— IEC 62288 Ed.1.0(2008).

B + D

B + E

B + F

G

EN 10.11.2012 Official Journal of the European Union L 312/29

Page 105: MINISTARSTVO POMORSTVA, PROMETA I … za statutarnu certifikaciju... · Pravila za statutarnu certifikaciju pomorskih brodova, Pomorska oprema opreme uključuju odnosne zahtjeve iz

1 2 3 4 5 6

A.1/4.21 Propeller revolution indicator

— Reg. V/18,

— Reg. X/3,

— IMO Res. MSC.36(63)-(1994 HSC Code) 13,

— IMO Res. MSC.97(73)-(2000 HSC Code) 13.

— Reg. V/19,

— IMO Res. A.694(17),

— IMO Res. MSC.36(63)-(1994 HSC Code) 13,

— IMO Res. MSC.97(73)-(2000 HSC Code) 13,

— IMO Res. MSC.191(79).

— EN 60945 (2002) including IEC 60945 Corrigendum 1 (2008),

— EN 61162 series,

— ISO 22554 (2007),

— EN 62288 (2008).

or

— IEC 60945 (2002) including IEC 60945 Corrigendum 1 (2008),

— IEC 61162 series,

— ISO 22554 (2007),

— IEC 62288 Ed.1.0(2008).

B + D

B + E

B + F

G

A.1/4.22 Pitch indicator — Reg. V/18,

— Reg. X/3,

— IMO Res. MSC.36(63)-(1994 HSC Code) 13,

— IMO Res. MSC.97(73)-(2000 HSC Code) 13.

— Reg. V/19,

— IMO Res. A.694(17),

— IMO Res. MSC.36(63)-(1994 HSC Code) 13,

— IMO Res. MSC.97(73)-(2000 HSC Code) 13,

— IMO Res. MSC.191(79).

— EN 60945 (2002) including IEC 60945 Corrigendum 1 (2008),

— EN 61162 series,

— ISO 22555 (2007),

— EN 62288 (2008).

or

— IEC 60945 (2002) including IEC 60945 Corrigendum 1 (2008),

— IEC 61162 series,

— ISO 22555 (2007),

— IEC 62288 Ed.1.0(2008).

B + D

B + E

B + F

G

A.1/4.23 Compass for lifeboats and rescue boats

— Reg. III/4,

— Reg. X/3,

— IMO Res. MSC.36(63)-(1994 HSC Code) 13,

— IMO Res. MSC.97(73)-(2000 HSC Code) 13.

— Reg. III/34,

— IMO Res. MSC.48(66)-(LSA Code) IV, V,

— IMO Res. MSC.36(63)-(1994 HSC Code) 8, 13,

— IMO Res. MSC.97(73)-(2000 HSC Code) 8, 13.

— ISO 25862 (2009). B + D

B + E

B + F

G

A.1/4.24 Automatic radar plotting aid (ARPA) for high-speed craft

Moved to A.1/4.37

A.1/4.25 Automatic tracking aid (ATA)

Moved to A.1/4.35

A.1/4.26 Automatic tracking aid (ATA) for high-speed craft

Moved to A.1/4.38

A.1/4.27 Electronic plotting aid (EPA)

Moved to A.1/4.36

A.1/4.28 Integrated bridge system

Moved to A.2/4.30

EN L 312/30 Official Journal of the European Union 10.11.2012

Page 106: MINISTARSTVO POMORSTVA, PROMETA I … za statutarnu certifikaciju... · Pravila za statutarnu certifikaciju pomorskih brodova, Pomorska oprema opreme uključuju odnosne zahtjeve iz

1 2 3 4 5 6

A.1/4.29 Voyage data recorder (VDR)

— Reg. V/18,

— Reg. V/20,

— Reg. X/3,

— IMO Res. MSC.36(63)-(1994 HSC Code) 13,

— IMO Res. MSC.97(73)-(2000 HSC Code) 13.

— Reg. V/20,

— IMO Res. A.694 (17),

— IMO Res. A.861 (20),

— IMO Res. MSC.36(63)-(1994 HSC Code) 13,

— IMO Res. MSC.97(73)-(2000 HSC Code) 13,

— IMO Res. MSC.191(79)

— EN 60945 (2002) including IEC 60945 Corrigendum 1 (2008),

— EN 61162 series,

— EN 61996-1 (2008),

— EN 62288 (2008).

or

— IEC 60945 (2002) including IEC 60945 Corrigendum 1 (2008),

— IEC 61162 series,

— IEC 61996-1 (2007-11),

— IEC 62288 Ed.1.0(2008).

B + D

B + E

B + F

G

A.1/4.30 Electronic chart display and information system (ECDIS) with backup, and raster chart display system (RCDS)

— Reg. V/18,

— Reg. X/3,

— IMO Res. MSC.36(63)-(1994 HSC Code) 13,

— IMO Res. MSC.97(73)-(2000 HSC Code) 13.

— Reg. V/19,

— IMO Res. A.694(17),

— IMO Res. MSC.36(63)-(1994 HSC Code) 13

— IMO Res. MSC.97(73)-(2000 HSC Code) 13,

— IMO Res. MSC.191(79),

— IMO Res. MSC.232(82),

— IMO SN.1/Circ.266.

[ECDIS back-up and RCDS are only applicable when this functionality is included in the ECDIS. The module B certificate shall indicate whether these options were tested.]

— EN 60945 (2002) including IEC 60945 Corrigendum 1 (2008),

— EN 61162 series,

— EN 61174 (2008),

— EN 62288 (2008).

or

— IEC 60945 (2002) including IEC 60945 Corrigendum 1 (2008),

— IEC 61162 series,

— IEC 61174 (2008),

— IEC 62288 Ed.1.0(2008).

B + D

B + E

B + F

G

A.1/4.31 Gyro compass for high- speed craft

— Reg. X/3,

— IMO Res. MSC.36(63)-(1994 HSC Code) 13,

— IMO Res. MSC.97(73)-(2000 HSC Code) 13.

— IMO Res. A.694(17),

— IMO Res. A.821(19),

— IMO Res. MSC.36(63)-(1994 HSC Code) 13,

— IMO Res. MSC.97(73)-(2000 HSC Code) 13,

— IMO Res. MSC.191(79).

— ISO 16328 (2001),

— EN 60945 (2002) including IEC 60945 Corrigendum 1 (2008),

— EN 61162 series,

— EN 62288 (2008).

or

— ISO 16328 (2001),

— IEC 60945 (2002) including IEC 60945 Corrigendum 1 (2008),

— IEC 61162 series,

— IEC 62288 Ed.1.0(2008).

B + D

B + E

B + F

G

EN 10.11.2012 Official Journal of the European Union L 312/31

Page 107: MINISTARSTVO POMORSTVA, PROMETA I … za statutarnu certifikaciju... · Pravila za statutarnu certifikaciju pomorskih brodova, Pomorska oprema opreme uključuju odnosne zahtjeve iz

1 2 3 4 5 6

A.1/4.32 Universal automatic identification system equipment (AIS)

— Reg. V/18,

— Reg. X/3,

— IMO Res. MSC.36(63)-(1994 HSC Code) 13,

— IMO Res. MSC.97(73)-(2000 HSC Code) 13.

— Reg. V/19,

— IMO Res. A.694 (17),

— IMO Res. MSC.36(63)-(1994 HSC Code) 13,

— IMO Res. MSC.74(69),

— IMO Res. MSC.97(73)-(2000 HSC Code) 13,

— IMO Res. MSC.191(79),

— ITU-R M.1371-4(2010).

Note: ITU-R M. 1371-4(2010) shall only be applicable in accordance with requirements of IMO Res.MSC.74(69).

— EN 60945 (2002) including IEC 60945 Corrigendum 1 (2008),

— EN 61162 series,

— EN 61993-2 (2001),

— EN 62288 (2008).

or

— IEC 60945 (2002) including IEC 60945 Corrigendum 1 (2008),

— IEC 61162 series,

— IEC 61993-2 (2001),

— IEC 62288 Ed.1.0(2008).

B + D

B + E

B + F

G

A.1/4.33 Track control system (working at ship’s speed from minimum manoeuvring speed up to 30 knots)

— Reg. V/18. — Reg. V/19,

— IMO Res. A.694(17),

— IMO Res. MSC.74(69),

— IMO Res. MSC.191(79).

— EN 60945 (2002) including IEC 60945 Corrigendum 1 (2008),

— EN 61162 series,

— EN 62065 (2002),

— EN 62288 (2008).

or

— IEC 60945 (2002) including IEC 60945 Corrigendum 1 (2008),

— IEC 61162 series,

— IEC 62065 (2002),

— IEC 62288 Ed.1.0(2008).

B + D

B + E

B + F

G

A.1/4.34 Radar equipment CAT 1

— Reg. V/18. — Reg. V/19.

— IMO Res. A.278(VIII),

— IMO Res. A.694(17),

— IMO Res. A.823(19),

— IMO Res. MSC.191(79),

— IMO Res. MSC.192(79),

— ITU-R M.1177-3(06/03).

— EN 60945 (2002) including IEC 60945 Corrigendum 1 (2008),

— EN 61162 series,

— EN 62288 (2008),

— EN 62388 (2008).

or

— IEC 60945 (2002) including IEC 60945 Corrigendum 1 (2008),

— IEC 61162 series,

— IEC 62288 Ed.1.0(2008).

— IEC 62388 Ed.1.0(2007).

B + D

B + E

B + F

G

EN L 312/32 Official Journal of the European Union 10.11.2012

Page 108: MINISTARSTVO POMORSTVA, PROMETA I … za statutarnu certifikaciju... · Pravila za statutarnu certifikaciju pomorskih brodova, Pomorska oprema opreme uključuju odnosne zahtjeve iz

1 2 3 4 5 6

A.1/4.35 Radar equipment CAT 2

— Reg. V/18. — Reg. V/19,

— IMO Res. A.278(VIII),

— IMO Res. A.694(17),

— IMO Res. MSC.191(79),

— IMO Res. MSC.192(79),

— ITU-R M.1177-3(06/03).

— EN 60945 (2002) including IEC 60945 Corrigendum 1 (2008),

— EN 61162 series,

— EN 62288 (2008),

— EN 62388 (2008).

or

— IEC 60945 (2002) including IEC 60945 Corrigendum 1 (2008),

— IEC 61162 series,

— IEC 62288 Ed.1.0(2008).

— IEC 62388 Ed.1.0(2007).

B + D

B + E

B + F

G

A.1/4.36 Radar equipment CAT 3

— Reg. V/18. — Reg. V/19,

— IMO Res. A.278(VIII),

— IMO Res. A.694(17),

— IMO Res. MSC.191(79),

— IMO Res. MSC.192(79),

— ITU-R M.1177-3(06/03).

— EN 60945 (2002) including IEC 60945 Corrigendum 1 (2008),

— EN 61162 series,

— EN 62288 (2008),

— EN 62388 (2008).

or

— IEC 60945 (2002) including IEC 60945 Corrigendum 1 (2008),

— IEC 61162 series,

— IEC 62288 Ed.1.0(2008).

— IEC 62388 Ed.1.0(2007).

B + D

B + E

B + F

G

A.1/4.37 Radar equipment for high-speed craft applications (CAT 1H and CAT 2H)

— Reg. X/3,

— IMO Res. MSC.36(63)-(1994 HSC Code) 13,

— IMO Res. MSC.97(73)-(2000 HSC Code) 13.

— IMO Res. A.278(VIII),

— IMO Res. A.694(17),

— IMO Res. MSC.36(63)-(1994 HSC Code) 13,

— IMO Res. MSC.97(73)-(2000 HSC Code) 13,

— IMO Res. MSC.191(79),

— IMO Res. MSC.192(79),

— ITU-R M.1177-3(06/03).

— EN 60945 (2002) including IEC 60945 Corrigendum 1 (2008),

— EN 61162 series,

— EN 62288 (2008),

— EN 62388 (2008).

or

— IEC 60945 (2002) including IEC 60945 Corrigendum 1 (2008),

— IEC 61162 series,

— IEC 62288 Ed.1.0(2008).

— IEC 62388 Ed.1.0(2007).

B + D

B + E

B + F

G

EN 10.11.2012 Official Journal of the European Union L 312/33

Page 109: MINISTARSTVO POMORSTVA, PROMETA I … za statutarnu certifikaciju... · Pravila za statutarnu certifikaciju pomorskih brodova, Pomorska oprema opreme uključuju odnosne zahtjeve iz

1 2 3 4 5 6

A.1/4.38 Radar equipment approved with a chart option, namely:

(a) CAT 1C,

(b) CAT 2C,

(c) CAT 1HC for HSC,

(d) CAT 2HC for HSC.

— Reg. X/3,

— IMO Res. MSC.36(63)-(1994 HSC Code) 13,

— IMO Res. MSC.97(73)-(2000 HSC Code) 13.

— IMO Res. A.278(VIII),

— IMO Res. A.694(17),

— IMO Res. MSC.36(63)-(1994 HSC Code) 13,

— IMO Res. MSC.97(73)-(2000 HSC Code) 13,

— IMO Res. MSC.191(79),

— IMO Res. MSC.192(79),

— ITU-R M.1177-3(06/03).

— EN 60945 (2002) including IEC 60945 Corrigendum 1 (2008),

— EN 61162 series,

— EN 62288 (2008),

— EN 62388 (2008).

or

— IEC 60945 (2002) including IEC 60945 Corrigendum 1 (2008),

— IEC 61162 series,

— IEC 62288 Ed.1.0(2008),

— IEC 62388 Ed.1.0(2007).

B + D

B + E

B + F

G

A.1/4.39 Radar reflector — passive type

— Reg. V/18,

— Reg. X/3,

— IMO Res. MSC.36(63)-(1994 HSC Code) 13,

— IMO Res. MSC.97(73)-(2000 HSC Code) 13.

— Reg. V/19,

— IMO Res. MSC.36(63)-(1994 HSC Code) 13,

— IMO Res. MSC.97(73)-(2000 HSC Code) 13,

— IMO Res. MSC.164(78).

— ISO 8729-1 (2010),

— EN 60945 (2002) including IEC 60945 Corrigendum 1 (2008).

or

— ISO 8729-1 (2010),

— IEC 60945 (2002) including IEC 60945 Corrigendum 1 (2008).

B + D

B + E

B + F

G

A.1/4.40 Heading control system for high-speed craft

— Reg. X/3,

— IMO Res. MSC.36(63)-(1994 HSC Code) 13,

— IMO Res. MSC.97(73)-(2000 HSC Code) 13.

— IMO Res. A.694(17),

— IMO Res. A.822(19),

— IMO Res. MSC.36(63)-(1994 HSC Code) 13,

— IMO Res. MSC.97(73)-(2000 HSC Code) 13,

— IMO Res. MSC.191(79).

— ISO 16329 (2003),

— EN 60945 (2002) including IEC 60945 Corrigendum 1 (2008),

— EN 61162 series,

— EN 62288 (2008).

or

— ISO 16329 (2003),

— IEC 60945 (2002) including IEC 60945 Corrigendum 1 (2008),

— IEC 61162 series,

— IEC 62288 Ed.1.0(2008).

B + D

B + E

B + F

G

EN L 312/34 Official Journal of the European Union 10.11.2012

Page 110: MINISTARSTVO POMORSTVA, PROMETA I … za statutarnu certifikaciju... · Pravila za statutarnu certifikaciju pomorskih brodova, Pomorska oprema opreme uključuju odnosne zahtjeve iz

1 2 3 4 5 6

A.1/4.41 Transmitting heading device THD (GNSS method)

— Reg. V/18,

— Reg. X/3,

— IMO Res. MSC.36(63)-(1994 HSC Code) 13,

— IMO Res. MSC.97(73)-(2000 HSC Code) 13.

— Reg. V/19,

— IMO Res. A.694(17),

— IMO Res. MSC.36(63)-(1994 HSC Code) 13,

— IMO Res. MSC.97(73)-(2000 HSC Code) 13,

— IMO Res. MSC.116(73),

— IMO Res. MSC.191(79).

— ISO 22090-3 (2004) including ISO Corrigendum 1 (2005),

— EN 60945 (2002) including IEC 60945 Corrigendum 1 (2008),

— EN 61162 series,

— EN 62288 (2008).

or

— ISO 22090-3 (2004) including ISO Corrigendum 1 (2005),

— IEC 60945 (2002) including IEC 60945 Corrigendum 1 (2008),

— IEC 61162 series,

— IEC 62288 Ed.1.0(2008).

B + D

B + E

B + F

G

A.1/4.42 Searchlight for high- speed craft

— Reg. X/3,

— IMO Res. MSC.36(63)-(1994 HSC Code) 13,

— IMO Res. MSC.97(73)-(2000 HSC Code) 13.

— IMO Res. A.694(17),

— IMO Res. MSC.36(63)-(1994 HSC Code) 13,

— IMO Res. MSC.97(73)-(2000 HSC Code) 13.

— ISO 17884 (2004),

— EN 60945 (2002) including IEC 60945 Corrigendum 1 (2008).

or

— ISO 17884 (2004),

— IEC 60945 (2002) including IEC 60945 Corrigendum 1 (2008).

B + D

B + E

B + F

G

A.1/4.43 Night vision equipment for high-speed craft

— Reg. X/3,

— IMO Res. MSC.36(63)-(1994 HSC Code) 13,

— IMO Res. MSC.97(73)-(2000 HSC Code) 13.

— IMO Res.A.694(17),

— IMO Res. MSC.36(63)-(1994 HSC Code) 13,

— IMO Res. MSC.94(72),

— IMO Res. MSC.97(73)-(2000 HSC Code) 13.

— ISO 16273 (2003),

— EN 60945 (2002) including IEC 60945 Corrigendum 1 (2008).

or

— ISO 16273 (2003),

— IEC 60945 (2002) including IEC 60945 Corrigendum 1 (2008).

B + D

B + E

B + F

G

A.1/4.44 Differential beacon receiver for DGPS and DGLONASS equipment

— Reg. V/18,

— Reg. X/3,

— IMO Res. MSC.36(63)-(1994 HSC Code) 13,

— IMO Res. MSC.97(73)-(2000 HSC Code) 13.

— Reg. V/19,

— IMO Res. A.694 (17),

— IMO Res. MSC.36(63)-(1994 HSC Code) 13,

— IMO Res. MSC.97(73)-(2000 HSC Code) 13,

— IMO Res. MSC.114(73).

— EN 60945 (2002) including IEC 60945 Corrigendum 1 (2008),

— IEC 61108-4 (2004),

— EN 61162 series.

or

— IEC 60945 (2002) including IEC 60945 Corrigendum 1 (2008),

— IEC 61108-4 (2004),

— IEC 61162 series.

B + D

B + E

B + F

G

EN 10.11.2012 Official Journal of the European Union L 312/35

Page 111: MINISTARSTVO POMORSTVA, PROMETA I … za statutarnu certifikaciju... · Pravila za statutarnu certifikaciju pomorskih brodova, Pomorska oprema opreme uključuju odnosne zahtjeve iz

1 2 3 4 5 6

A.1/4.45 Chart facilities for shipborne radar

Item deleted, as it is covered by A.1/4.38

A.1/4.46 Transmitting heading device THD (gyroscopic method)

— Reg. V/18.

— Reg. X/3,

— IMO Res. MSC.36(63)-(1994 HSC Code) 13,

— IMO Res. MSC.97(73)-(2000 HSC Code) 13.

— Reg. V/19,

— IMO Res. A.694 (17),

— IMO Res. MSC.36(63)-(1994 HSC Code) 13,

— IMO Res. MSC.97(73)-(2000 HSC Code) 13,

— IMO Res. MSC.116(73),

— IMO Res. MSC.191(79).

— ISO 22090-1 (2002) including Corr.1 (2005),

— EN 60945 (2002) including IEC 60945 Corrigendum 1 (2008),

— EN 61162 series,

— EN 62288 (2008).

or

— ISO 22090-1 (2002) including Corr.1 (2005),

— IEC 60945 (2002) including IEC 60945 Corrigendum 1 (2008),

— IEC 61162 series,

— IEC 62288 Ed.1.0(2008).

B + D

B + E

B + F

G

A.1./4.47 Simplified voyage data recorder (S-VDR)

— Reg. V/20. — Reg. V/20,

— IMO Res. A.694(17),

— IMO Res. MSC.163(78),

— IMO Res. MSC.191(79).

— EN 60945 (2002) including IEC 60945 Corrigendum 1 (2008),

— EN 61162 series,

— EN 61996-2 (2008),

— EN 62288 (2008).

or

— IEC 60945 (2002) including IEC 60945 Corrigendum 1 (2008),

— IEC 61162 series,

— IEC 61996-2 (2007),

— IEC 62288 Ed.1.0(2008).

B + D

B + E

B + F

G

A.1/4.48 Mechanical pilot hoist Deliberately left blank (as IMO Res. MSC.308(88), in force on 1 July 2012, quotes: “Mechanical pilot hoists shall not be used”)

A.1/4.49 Pilot ladder — Reg. V/23,

— Reg. X/3.

— Reg. V/23,

— IMO Res. A.889(21),

— IMO MSC/Circ.773.

— IMO Res. A.889(21),

— ISO 799 (2004).

B + D

B + E

B + F

G

EN L 312/36 Official Journal of the European Union 10.11.2012

Page 112: MINISTARSTVO POMORSTVA, PROMETA I … za statutarnu certifikaciju... · Pravila za statutarnu certifikaciju pomorskih brodova, Pomorska oprema opreme uključuju odnosne zahtjeve iz

1 2 3 4 5 6

A.1/4.50 DGPS equipment — Reg. V/18,

— Reg. X/3,

— IMO Res. MSC.36(63)-(1994 HSC Code) 13,

— IMO Res. MSC.97(73)-(2000 HSC Code) 13.

— Reg. V/19,

— IMO Res. A.694 (17),

— IMO Res. MSC.36(63)-(1994 HSC Code) 13,

— IMO Res. MSC.97(73)-(2000 HSC Code) 13,

— IMO Res. MSC.112(73),

— IMO Res. MSC.114(73),

— IMO Res. MSC.191(79).

— EN 60945 (2002) including IEC 60945 Corrigendum 1 (2008),

— EN 61108-1 (2003),

— EN 61108-4 (2004),

— EN 61162 series,

— EN 62288 (2008).

or

— IEC 60945 (2002) including IEC 60945 Corrigendum 1 (2008),

— IEC 61108-1 (2003),

— IEC 61108-4 (2004),

— IEC 61162 series,

— IEC 62288 Ed.1.0(2008).

B + D

B + E

B + F

G

A.1/4.51 DGLONASS equipment — Reg. V/18,

— Reg. X/3,

— IMO Res. MSC.36(63)-(1994 HSC Code) 13,

— IMO Res. MSC.97(73)-(2000 HSC Code) 13.

— Reg. V/19,

— IMO Res. A.694 (17),

— IMO Res. MSC.36(63)-(1994 HSC Code) 13,

— IMO Res. MSC.97(73)-(2000 HSC Code) 13,

— IMO Res. MSC.113(73),

— IMO Res. MSC.114(73),

— IMO Res. MSC.191(79).

— EN 60945 (2002) including IEC 60945 Corrigendum 1 (2008),

— EN 61108-2 (1998),

— EN 61108-4 (2004),

— EN 61162 series,

— EN 62288 (2008).

or

— IEC 60945 (2002) including IEC 60945 Corrigendum 1 (2008),

— IEC 61108-2 (1998),

— IEC 61108-4 (2004),

— IEC 61162 series,

— IEC 62288 Ed.1.0(2008).

B + D

B + E

B + F

G

A.1/4.52

Refer to note (b) of this Annex A.1

Daylight signalling lamp

— Reg. V/18,

— Reg. X/3,

— IMO Res. MSC.36(63)-(1994 HSC Code),

— IMO Res. MSC.97(73)-(2000 HSC Code).

— Reg. V/19,

— IMO Res. A.694(17),

— IMO Res. MSC.36(63)-(1994 HSC Code),

— IMO Res. MSC.95(72),

— IMO Res. MSC.97(73)-(2000 HSC Code).

— EN 60945 (2002) including IEC 60945 Corrigendum 1 (2008),

— ISO 25861 (2007).

or

— IEC 60945 (2002) including IEC 60945 Corrigendum 1 (2008),

— ISO 25861 (2007).

B + D

B + E

B + F

EN 10.11.2012 Official Journal of the European Union L 312/37

Page 113: MINISTARSTVO POMORSTVA, PROMETA I … za statutarnu certifikaciju... · Pravila za statutarnu certifikaciju pomorskih brodova, Pomorska oprema opreme uključuju odnosne zahtjeve iz

1 2 3 4 5 6

A.1/4.53

Refer to note (c) of this Annex A.1

Radar target enhancer — Reg. V/18,

— Reg. X/3,

— IMO Res. MSC.36(63)-(1994 HSC Code) 13,

— IMO Res. MSC.97(73)-(2000 HSC Code) 13.

— IMO Res. A.694(17),

— IMO Res. MSC.36(63)-(1994 HSC Code) 13,

— IMO Res. MSC.97(73)-(2000 HSC Code) 13,

— IMO Res. MSC.164(78),

— ITU-R M.1176 (10/95)

— ISO 8729-2 (2009),

— EN 60945 (2002) including IEC 60945 Corrigendum 1 (2008).

or

— ISO 8729-2 (2009),

— IEC 60945 (2002) including IEC 60945 Corrigendum 1 (2008).

B + D

B + E

B + F

G

A.1/4.54

Refer to note (c) of this Annex A.1

Bearing device — Reg. V/18. — Reg. V/19. — ISO 25862 (2009),

— EN 60945 (2002) including IEC 60945 Corrigendum 1 (2008).

or

— ISO 25862 (2009),

— IEC 60945 (2002) including IEC 60945 Corrigendum 1 (2008),.

B + D

B + E

B + F

G

A.1/4.55

Refer to note (c) of this Annex A.1

AIS SART equipment — Reg. III/4,

— Reg. IV/14.

— Reg. III/6,

— Reg. IV/7,

— IMO Res. MSC.246(83),

— IMO Res. MSC.247(83),

— IMO Res. MSC.256(84),

— ITU-R M.1371-4(2010).

— EN 60945 (2002) including IEC 60945 Corrigendum 1 (2008),

— EN 61097-14 (2010),

— EN 61162 series.

or

— IEC 60945 (2002) including IEC 60945 Corrigendum 1 (2008),

— IEC 61097-14 (2010),

— IEC 61162 series.

B + D

B + E

B + F

G

A.1/4.56

Refer to note (c) of this Annex A.1

Galileo receiver — Reg. V/18,

— Reg. X/3,

— IMO Res. MSC.36(63)-(1994 HSC Code) 13,

— IMO Res. MSC.97(73)-(2000 HSC Code) 13.

— Reg. V/19,

— IMO Res. A.694(17),

— IMO Res. A.813(19),

— IMO Res. MSC.36(63)-(1994 HSC Code) 13,

— IMO Res. MSC.97(73)-(2000 HSC Code) 13,

— IMO Res. MSC.191(79),

— IMO Res. MSC.233(82).

— EN 60945 (2002) including IEC 60945 Corrigendum 1 (2008),

— EN 61108-3 (2010),

— EN 61162 series,

— EN 62288 (2008).

or

— IEC 60945 (2002) including IEC 60945 Corrigendum 1 (2008),

— IEC 61108-3 (2010),

— IEC 61162 series,

— IEC 62288 Ed.1.0(2008).

B + D

B + E

B + F

G

EN L 312/38 Official Journal of the European Union 10.11.2012

Page 114: MINISTARSTVO POMORSTVA, PROMETA I … za statutarnu certifikaciju... · Pravila za statutarnu certifikaciju pomorskih brodova, Pomorska oprema opreme uključuju odnosne zahtjeve iz

1 2 3 4 5 6

A.1/4.57

Refer to note (c) of this Annex A.1

Bridge navigational watch alarm system (BNWAS)

— Reg. V/18. — IMO Res. A.694(17),

— IMO Res. MSC.128(75),

— IMO Res. MSC.191(79).

— EN 60945 (2002) including IEC 60945 Corrigendum 1 (2008),

— EN 61162 series,

— EN 62288 (2008),

— IEC 62616(2010).

or

— IEC 60945 (2002) including IEC 60945 Corrigendum 1 (2008),

— IEC 61162 series,

— IEC 62288 Ed.1.0(2008),

— IEC 62616(2010).

B + D

B + E

B + F

G

5. Radiocommunication equipment

Notes applicable to Section 5: Radiocommunication equipment.

Column 5: In case of conflicting requirements between IMO MSC/Circ.862 and the product testing standards, the IMO MSC/Circ.862 requirements shall take precedence.

Column 5:

IEC 61162 series refer to the following reference standards for Maritime navigation and radiocommunication equipment and systems — Digital interfaces:

(a) IEC 61162-1 ed4.0 (2010-11) — Part 1: Single talker and multiple listeners

(b) IEC 61162-2 ed1.0 (1998-09) — Part 2: Single talker and multiple listeners, high-speed transmission

(c) IEC 61162-3 ed1.1 Consol. with am1 (2010-11) — Part 3: Serial data instrument network

— IEC 61162-3 ed1.0 (2008-05) — Part 3: Serial data instrument network

— IEC 61162-3-am1 ed1.0 (2010-06) Amendment 1 — Part 3: Serial data instrument network

(d) IEC 61162-400 ed1.0 (2001-11) — Part 400: Multiple talkers and multiple listeners — Ship systems interconnection — Introduction and general principles

— IEC 61162-401 ed1.0 (2001-11) — Part 401: Multiple talkers and multiple listeners — Ship systems interconnection — Application profile

— IEC 61162-402 ed1.0 (2005-09) — Part 402: Multiple talkers and multiple listeners — Ship systems interconnection — Documentation and test requirements

— IEC 61162-410 ed1.0 (2001-11) — Part 410: Multiple talkers and multiple listeners — Ship systems interconnection — Transport profile requirements and basic transport profile

— IEC 61162-420 ed1.0 (2001-11) — Part 420: Multiple talkers and multiple listeners — Ship systems interconnection — Companion standard requirements and basic companion standards

— IEC 61162-450 ed1.0 (2011-06) — Part 450: Multiple talkers and multiple listeners — Ethernet interconnection

EN 61162 series refer to the following reference standards for Maritime navigation and radiocommunication equipment and systems — Digital interfaces:

(a) EN 61162-1 (2011) — Part 1: Single talker and multiple listeners

(b) EN 61162-2 (1998) — Part 2: Single talker and multiple listeners, high-speed transmission

(c) EN 61162-3 (2008) — Part 3: Serial data instrument network

— EN 61162-3-am1 (2010) Amendment 1 — Part 3: Serial data instrument network

EN 10.11.2012 Official Journal of the European Union L 312/39

Page 115: MINISTARSTVO POMORSTVA, PROMETA I … za statutarnu certifikaciju... · Pravila za statutarnu certifikaciju pomorskih brodova, Pomorska oprema opreme uključuju odnosne zahtjeve iz

(d) EN 61162-400 (2002) — Part 400: Multiple talkers and multiple listeners — Ship systems interconnection — Introduction and general principles

— EN 61162-401 (2002) — Part 401: Multiple talkers and multiple listeners — Ship systems interconnection — Application profile

— EN 61162-402 (2005) — Part 402: Multiple talkers and multiple listeners — Ship systems interconnection — Documentation and test requirements

— EN 61162-410 (2002) — Part 410: Multiple talkers and multiple listeners — Ship systems interconnection — Transport profile requirements and basic transport profile

— EN 61162-420 (2002) — Part 420: Multiple talkers and multiple listeners — Ship systems interconnection — Companion standard requirements and basic companion standards

— EN 61162-450 (2011) — Part 450: Multiple talkers and multiple listeners — Ethernet interconnection

No Item designation Regulation SOLAS 74, as

amended, where “type approval” is required

Regulations of SOLAS 74, as amended, and the relevant resolutions and circulars of the

IMO, as applicable Testing standards

Modules for conformity assessment

1 2 3 4 5 6

A.1/5.1 VHF radio capable of transmitting and receiving DSC and radiotelephony

— Reg. IV/14,

— Reg. X/3,

— IMO Res. MSC.36(63)-(1994 HSC Code) 14,

— IMO Res. MSC.97(73)-(2000 HSC Code) 14.

— Reg. IV/7,

— Reg. X/3,

— IMO Res. A.385(X),

— IMO Res. A.524(13),

— IMO Res. A.694(17),

— IMO Res. A.803(19),

— IMO Res. MSC.36(63)-(1994 HSC Code) 14,

— IMO Res. MSC.97(73)-(2000 HSC Code) 14,

— IMO MSC/Circ.862,

— IMO Comsar Circ.32,

— ITU-R M.489-2 (10/95),

— ITU-R M.493-13 (10/09),

— ITU-R M.541-9 (05/04),

— ITU-R M.689-2 (09/94).

— IMO MSC/Circ.862,

— EN 60945 (2002) including IEC 60945 Corrigendum 1 (2008),

— EN 61162 series,

— ETSI EN 300 338-1 V1.3.1 (2010-02),

— ETSI EN 300 338-2 V1.3.1 (2010-02),

— ETSI EN 301 843-2 V1.2.1 (2004-06),

— ETSI EN 301 925 V1.3.1 (2010-09).

or

— IMO MSC/Circ.862,

— IEC 60945 (2002) including IEC 60945 Corrigendum 1 (2008),

— IEC 61097-3 (1994),

— IEC 61097-7 (1996),

— IEC 61162 series.

B + D

B + E

B + F

A.1/5.2 VHF DSC watchkeeping receiver

— Reg. IV/14,

— Reg. X/3,

— IMO Res. MSC.36(63)-(1994 HSC Code) 14,

— IMO Res. MSC.97(73)-(2000 HSC Code) 14.

— Reg. IV/7,

— Reg. X/3,

— IMO Res. A.694(17),

— IMO Res. A.803(19),

— IMO Res. MSC.36(63)-(1994 HSC Code) 14,

— IMO Res. MSC.97(73)-(2000 HSC Code) 14,

— IMO Comsar Circ.32,

— ITU-R M.489-2 (10/95),

— ITU-R M.493-13 (10/09),

— ITU-R M.541-9 (05/04).

— EN 60945 (2002) including IEC 60945 Corrigendum 1 (2008),

— EN 61162 series,

— ETSI EN 300 338-1 V1.3.1 (2010-02),

— ETSI EN 300 338-2 V1.3.1 (2010-02),

— ETSI EN 301 033 V1.3.1 (2010-09),

— ETSI EN 301 843-2 V1.2.1 (2004-06).

or

— IEC 60945 (2002) including IEC 60945 Corrigendum 1 (2008),

— IEC 61097-3 (1994),

— IEC 61097-8 (1998),

— IEC 61162 series.

B + D

B + E

B + F

EN L 312/40 Official Journal of the European Union 10.11.2012

Page 116: MINISTARSTVO POMORSTVA, PROMETA I … za statutarnu certifikaciju... · Pravila za statutarnu certifikaciju pomorskih brodova, Pomorska oprema opreme uključuju odnosne zahtjeve iz

1 2 3 4 5 6

A.1/5.3 Navtex receiver — Reg. IV/14,

— Reg. X/3,

— IMO Res. MSC.36(63)-(1994 HSC Code) 14,

— IMO Res. MSC.97(73)-(2000 HSC Code) 14.

— Reg. IV/7,

— Reg. X/3,

— IMO Res. A.694(17),

— IMO Res. MSC.36(63)-(1994 HSC Code) 14,

— IMO Res. MSC.97(73)-(2000 HSC Code) 14,

— IMO Res. MSC.148(77),

— IMO Comsar Circ.32,

— ITU-R M.540-2 (06/90),

— ITU-R M.625-3 (10/95).

— EN 60945 (2002) including IEC 60945 Corrigendum 1 (2008),

— ETSI EN 300 065-1 V1.2.1 (2009-01),

— ETSI EN 301 843-4 V1.2.1 (2004-06).

or

— IEC 60945 (2002) including IEC 60945 Corrigendum 1 (2008),

— IEC 61097-6 (2005-12).

B + D

B + E

B + F

A.1/5.4 EGC receiver — Reg. IV/14,

— Reg. X/3,

— IMO Res. MSC.36(63)-(1994 HSC Code) 14,

— IMO Res. MSC.97(73)-(2000 HSC Code) 14.

— Reg. IV/7,

— Reg. X/3,

— IMO Res. A.570(14),

— IMO Res. A.664(16),

— IMO Res. A.694(17),

— IMO Res. MSC.36(63)-(1994 HSC Code) 14,

— IMO Res. MSC.97(73)-(2000 HSC Code) 14,

— IMO Comsar Circ.32.

— EN 60945 (2002) including IEC 60945 Corrigendum 1 (2008),

— ETSI ETS 300 460 Ed.1 (1996-05),

— ETSI ETS 300 460/A1 (1997-11),

— ETSI EN 300 829 V1.1.1 (1998-03),

— ETSI EN 301 843-1 V1.2.1 (2004-06).

or

— IEC 60945 (2002) including IEC 60945 Corrigendum 1 (2008),

— IEC 61097-4 (2007).

B + D

B + E

B + F

A.1/5.5 HF marine safety information (MSI) equipment (HF NBDP receiver)

— Reg. IV/14,

— Reg. X/3,

— IMO Res. MSC.36(63)-(1994 HSC Code) 14,

— IMO Res. MSC.97(73)-(2000 HSC Code) 14

— Reg. IV/7,

— Reg. X/3,

— IMO Res. A.694(17),

— IMO Res. A.699(17),

— IMO Res. A.700(17),

— IMO Res. A.806(19),

— IMO Res. MSC.36(63)-(1994 HSC Code) 14,

— IMO Res. MSC.97(73)-(2000 HSC Code) 14,

— IMO Comsar Circ.32,

— ITU-R M.491-1 (07/86),

— ITU-R M.492-6 (10/95),

— ITU-R M.540-2 (06/90),

— ITU-R M.625-3 (10/95),

— ITU-R M.688 (06/90).

— EN 60945 (2002) including IEC 60945 Corrigendum 1 (2008),

— EN 61162 series,

— ETSI ETS 300 067 Ed.1 (1990-11),

— ETSI ETS 300 067/A1 Ed.1 (1993-10).

or

— IEC 60945 (2002) including IEC 60945 Corrigendum 1 (2008),

— IEC 61162 series,

— ETSI ETS 300 067 Ed.1 (1990-11),

— ETSI ETS 300 067/A1 Ed.1 (1993-10).

B + D

B + E

B + F

EN 10.11.2012 Official Journal of the European Union L 312/41

Page 117: MINISTARSTVO POMORSTVA, PROMETA I … za statutarnu certifikaciju... · Pravila za statutarnu certifikaciju pomorskih brodova, Pomorska oprema opreme uključuju odnosne zahtjeve iz

1 2 3 4 5 6

A.1/5.6 406 MHz EPIRB (Cospas-Sarsat)

— Reg. IV/14,

— Reg. X/3,

— IMO Res. MSC.36(63)-(1994 HSC Code) 14,

— IMO Res. MSC.97(73)-(2000 HSC Code) 14.

— Reg. IV/7,

— Reg. X/3,

— IMO Res. A.662(16),

— IMO Res. A.694(17),

— IMO Res. A.696(17),

— IMO Res. A.810(19),

— IMO Res. MSC.36(63)-(1994 HSC Code) 14,

— IMO Res. MSC.97(73)-(2000 HSC Code) 14,

— IMO MSC/Circ.862,

— IMO Comsar Circ.32,

— ITU-R M.633-3 (05/04),

— ITU-R M.690-1 (10/95).

— IMO MSC/Circ.862,

— EN 60945 (2002) including IEC 60945 Corrigendum 1 (2008),

— ETSI EN 300 066 V 1.3.1 (2001-01).

or

— IMO MSC/Circ.862,

— IEC 60945 (2002) including IEC 60945 Corrigendum 1 (2008),

— IEC 61097-2 (2008).

Note: IMO MSC/Circ. 862 is applicable only to the optional remote activation device, not to the EPIRB itself.

B + D

B + E

B + F

A.1/5.7 L-band EPIRB (Inmarsat)

Deliberately left blank

A.1/5.8 2182 kHz watch receiver

Deliberately left blank

A.1/5.9 Two-tone alarm generator

Deliberately left blank

A.1/5.10 MF radio capable of transmitting and receiving DSC and radiotelephony

Note: In line with IMO and ITU decisions, the requirements for two- tone alarm generator and transmission on H3E are no longer applicable in the testing standards

— Reg. IV/14,

— Reg. X/3,

— IMO Res. MSC.36(63)-(1994 HSC Code) 14,

— IMO Res. MSC.97(73)-(2000 HSC Code) 14.

— Reg. IV/9,

— Reg. IV/10,

— Reg. X/3,

— IMO Res. A.694(17),

— IMO Res. A.804(19),

— IMO Res. MSC.36(63)-(1994 HSC Code) 14,

— IMO Res. MSC.97(73)-(2000 HSC Code) 14,

— IMO Comsar Circ.32,

— ITU-R M.493-13 (10/09),

— ITU-R M.541-9 (05/04).

— IMO MSC/Circ.862,

— EN 60945 (2002) including IEC 60945 Corrigendum 1 (2008),

— EN 61162 series,

— ETSI EN 300 338-1 V1.3.1 (2010-02),

— ETSI EN 300 338-2 V1.3.1 (2010-02),

— ETSI ETS 300 373-1 V1.2.1 (2002-10),

— ETSI EN 301 843-5 V1.1.1 (2004-06).

or

— IMO MSC/Circ.862,

— IEC 60945 (2002) including IEC 60945 Corrigendum 1 (2008),

— IEC 61097-3 (1994),

— IEC 61097-9 (1997),

— IEC 61162 series.

B + D

B + E

B + F

EN L 312/42 Official Journal of the European Union 10.11.2012

Page 118: MINISTARSTVO POMORSTVA, PROMETA I … za statutarnu certifikaciju... · Pravila za statutarnu certifikaciju pomorskih brodova, Pomorska oprema opreme uključuju odnosne zahtjeve iz

1 2 3 4 5 6

A.1/5.11 MF DSC watchkeeping receiver

— Reg. IV/14,

— Reg. X/3,

— IMO Res. MSC.36(63)-(1994 HSC Code) 14,

— IMO Res. MSC.97(73)-(2000 HSC Code) 14.

— Reg. IV/9,

— Reg. IV/10,

— Reg. X/3,

— IMO Res. A.694(17),

— IMO Res. A.804(19),

— IMO Res. MSC.36(63)-(1994 HSC Code) 14,

— IMO Res. MSC.97(73)-(2000 HSC Code) 14,

— IMO Comsar Circ.32,

— ITU-R M.493-13 (10/09),

— ITU-R M.541-9 (05/04),

— ITU-R M.1173 (10/95).

— EN 60945 (2002) including IEC 60945 Corrigendum 1 (2008),

— EN 61162 series,

— ETSI EN 300 338-1 V1.3.1 (2010-02),

— ETSI EN 300 338-2 V1.3.1 (2010-02),

— ETSI EN 301 033 V1.2.1 (2005-12),

— ETSI EN 301 843-5 V1.1.1 (2004-06).

or

— IEC 60945 (2002) including IEC 60945 Corrigendum 1 (2008),

— IEC 61097-3 (1994),

— IEC 61097-8 (1998),

— IEC 61162 series.

B + D

B + E

B + F

A.1/5.12 Inmarsat-B SES — Reg. IV/14,

— Reg. X/3,

— IMO Res. MSC.36(63)-(1994 HSC Code) 14,

— IMO Res. MSC.97(73)-(2000 HSC Code) 14.

— Reg. IV/10,

— Reg. X/3,

— IMO Res. A.570(14),

— IMO Res. A.694(17),

— IMO Res. A.808(19),

— IMO Res. MSC.36(63)-(1994 HSC Code) 14,

— IMO Res. MSC.97(73)-(2000 HSC Code) 14,

— IMO MSC/Circ.862,

— IMO Comsar Circ.32.

— IMO MSC/Circ 862,

— EN 60945 (2002) including IEC 60945 Corrigendum 1 (2008).

or

— IMO MSC/Circ 862,

— IEC 60945 (2002) including IEC 60945 Corrigendum 1 (2008).

B + D

B + E

B + F

A.1/5.13 Inmarsat-C SES — Reg. IV/14,

— Reg. X/3,

— IMO Res. MSC.36(63)-(1994 HSC Code) 14,

— IMO Res. MSC.97(73)-(2000 HSC Code) 14.

— Reg. IV/10,

— Reg. X/3,

— IMO Res. A.570(14),

— IMO Res. A.664 (16), (applicable only if the Inmarsat C SES comprises EGC functions),

— IMO Res. A.694(17),

— IMO Res. A.807(19),

— IMO Res. MSC.36(63)-(1994 HSC Code) 14,

— IMO Res. MSC.97(73)-(2000 HSC Code) 14,

— IMO MSC/Circ.862,

— IMO Comsar Circ.32.

— IMO MSC/Circ.862,

— EN 60945 (2002) including IEC 60945 Corrigendum 1 (2008),

— EN 61162 series,

— ETSI ETS 300 460 Ed.1 (1996-05),

— ETSI ETS 300 460/A1 (1997-11),

— ETSI EN 300 829 V1.1.1 (1998-03),

— ETSI EN 301 843-1 V1.2.1 (2004-06).

or

— IEC 60945 (2002) including IEC 60945 Corrigendum 1 (2008),

— IEC 61097-4 (2007),

— IEC 61162 series.

B + D

B + E

B + F

EN 10.11.2012 Official Journal of the European Union L 312/43

Page 119: MINISTARSTVO POMORSTVA, PROMETA I … za statutarnu certifikaciju... · Pravila za statutarnu certifikaciju pomorskih brodova, Pomorska oprema opreme uključuju odnosne zahtjeve iz

1 2 3 4 5 6

A.1/5.14 MF/HF radio capable of transmitting and receiving DSC, NBDP and radiotelephony

Note: In line with IMO and ITU decisions, the requirements for two- tone alarm generator and transmission on A3H are no longer applicable in testing standards.

— Reg. IV/14,

— Reg. X/3,

— IMO Res. MSC.36(63)-(1994 HSC Code) 14,

— IMO Res. MSC.97(73)-(2000 HSC Code) 14.

— Reg. IV/10,

— Reg. X/3,

— IMO Res. A.694(17),

— IMO Res. A.806(19),

— IMO Res. MSC.36(63)-(1994 HSC Code) 14,

— IMO Res. MSC.97(73) — (2000 HSC Code) 14,

— IMO MSC/Circ.862,

— IMO Comsar Circ.32,

— ITU-R M.476-5 (10/95),

— ITU-R M.491-1 (07/86),

— ITU-R M.492-6 (10/95),

— ITU-R M.493-13 (10/09),

— ITU-R M.541-9 (05/04),

— ITU-R M.625-3 (10/95),

— ITU-R M.1173 (10/95).

— IMO MSC/Circ.862,

— EN 60945 (2002) including IEC 60945 Corrigendum 1 (2008),

— EN 61162 series,

— ETSI ETS 300 067 Ed.1 (1990-11),

— ETSI ETS 300 067/A1 Ed.1 (1993-10),

— ETSI EN 300 338-1 V1.3.1 (2010-02),

— ETSI EN 300 338-2 V1.3.1 (2010-02),

— ETSI ETS 300 373-1 V1.3.1 (2011-01),

— ETSI EN 301 843-5 V1.1.1 (2004-06).

or

— IMO MSC/Circ.862,

— IEC 60945 (2002) including IEC 60945 Corrigendum 1 (2008),

— IEC 61097-3 (1994),

— IEC 61097-9 (1997),

— IEC 61162 series.

B + D

B + E

B + F

A.1/5.15 MF/HF DSC scanning watchkeeping receiver

— Reg. IV/14,

— Reg. X/3,

— IMO Res. MSC.36(63)-(1994 HSC Code) 14,

— IMO Res. MSC.97(73)-(2000 HSC Code) 14.

— Reg. IV/10,

— Reg. X/3,

— IMO Res. A.694(17),

— IMO Res. A.806(19),

— IMO Res. MSC.36(63)-(1994 HSC Code) 14,

— IMO Res. MSC.97(73)-(2000 HSC Code) 14,

— IMO Comsar Circ.32,

— ITU-R M.493-13 (10/09),

— ITU-R M.541-9 (05/04).

— EN 60945 (2002) including IEC 60945 Corrigendum 1 (2008),

— EN 61162 series,

— ETSI EN 300 338-1 V1.3.1 (2010-02),

— ETSI EN 300 338-2 V1.3.1 (2010-02),

— ETSI EN 301 033 V1.3.1 (2010-09),

— ETSI EN 301 843-5 V1.1.1 (2004-06).

or

— IEC 60945 (2002) including IEC 60945 Corrigendum 1 (2008),

— IEC 61097-3 (1994),

— IEC 61097-8 (1998),

— IEC 61162 series.

B + D

B + E

B + F

A.1/5.16 Aeronautical two-way VHF radio telephone apparatus

Moved to A.2/5.8

EN L 312/44 Official Journal of the European Union 10.11.2012

Page 120: MINISTARSTVO POMORSTVA, PROMETA I … za statutarnu certifikaciju... · Pravila za statutarnu certifikaciju pomorskih brodova, Pomorska oprema opreme uključuju odnosne zahtjeve iz

1 2 3 4 5 6

A.1/5.17 Portable survival craft two-way VHF radiotelephone apparatus

— Reg. IV/14,

— Reg. X/3,

— IMO Res. MSC.36(63)-(1994 HSC Code) 14,

— IMO Res. MSC.97(73)-(2000 HSC Code) 14.

— Reg. III/6,

— IMO Res. A.694(17),

— IMO Res. A.809(19),

— IMO Res. MSC.36(63)-(1994 HSC Code) 8, 14,

— IMO Res. MSC.97(73)-(2000 HSC Code) 8, 14,

— IMO Res. MSC.149(77),

— ITU-R M.489-2 (10/95).

— EN 60945 (2002) including IEC 60945 Corrigendum 1 (2008),

— ETSI EN 300 225 V1.4.1 (2004-12),

— ETSI EN 301 843-2 V1.2.1 (2004-06).

or

— IEC 60945 (2002) including IEC 60945 Corrigendum 1 (2008),

— IEC 61097-12 (1996).

B + D

B + E

B + F

A.1/5.18 Fixed survival craft two- way VHF radiotelephone apparatus

— Reg. IV/14,

— Reg. X/3,

— IMO Res. MSC.36(63)-(1994 HSC Code) 14,

— IMO Res. MSC.97(73)-(2000 HSC Code) 14.

— Reg. III/6,

— IMO Res. A.694(17),

— IMO Res. A.809(19),

— IMO Res. MSC.36(63)-(1994 HSC Code) 8, 14,

— IMO Res. MSC.97(73)-(2000 HSC Code) 8, 14,

— ITU-R M.489-2 (10/95).

— EN 60945 (2002) including IEC 60945 Corrigendum 1 (2008),

— ETSI EN 301 466 V1.1.1 (2000-10).

or

— IEC 60945 (2002) including IEC 60945 Corrigendum 1 (2008),

— IEC 61097-12 (1996).

B + D

B + E

B + F

A1/5.19 Inmarsat-F77 — Reg. IV/14,

— Reg. X/3,

— IMO Res. MSC.36(63)-(1994 HSC Code) 14,

— IMO Res. MSC.97(73)-(2000 HSC Code) 14.

— Reg. IV/10,

— IMO Res. A.570 (14),

— IMO Res. A.808 (19),

— IMO Res. A.694 (17),

— IMO Res. MSC.36(63)-(1994 HSC Code) 14,

— IMO Res. MSC.97(73)-(2000 HSC Code) 14,

— IMO MSC/Circ.862,

— IMO Comsar Circ.32.

— IMO MSC/Circ.862,

— EN 60945 (2002) including IEC 60945 Corrigendum 1 (2008),

— IEC 61097-13 (2003).

or

— IMO MSC/Circ.862,

— IEC 60945 (2002) including IEC 60945 Corrigendum 1 (2008),

— IEC 61097-13 (2003).

B + D

B + E

B + F

6. Equipment required under Colreg 72

No Item designation Regulation Colreg 72

where “type approval” is required

Regulations of Colreg and the relevant resolutions and circulars of the IMO, as

applicable Testing standards

Modules for conformity assessment

1 2 3 4 5 6

A.1/6.1 Navigation lights — Colreg Annex I/14.

— Colreg Annex I/14,

— IMO Res. A.694(17),

— IMO Res. MSC.253(83).

— EN 14744 (2005) including AC (2006),

— EN 60945 (2002) including IEC 60945 Corrigendum 1 (2008).

or

— EN 14744 (2005) including AC (2006),

— IEC 60945 (2002) including IEC 60945 Corrigendum 1 (2008).

B + D

B + E

B + F

G

EN 10.11.2012 Official Journal of the European Union L 312/45

Page 121: MINISTARSTVO POMORSTVA, PROMETA I … za statutarnu certifikaciju... · Pravila za statutarnu certifikaciju pomorskih brodova, Pomorska oprema opreme uključuju odnosne zahtjeve iz

7. Bulk carrier safety equipment

No items in Annex A.1.

8. Equipment under SOLAS Chapter II-1. Construction — structure, subdivision and stability, machinery and electrical installations

No Item designation Regulation SOLAS 74, as

amended, where “type approval” is required

Regulations of SOLAS 74, as amended, and the relevant resolutions and circulars of the

IMO, as applicable Testing standards

Modules for conformity assessment

1 2 3 4 5 6

A.1/8.1

Refer to note (b) of this Annex A.1

Water level detectors — Reg. II-1/22-1,

— Reg. II-1/25,

— Reg. XII/12.

— Reg. II-1/25,

— Reg. XII/12,

— IMO Res.A.1021(26),

— IMO Res. MSC.188(79).

— IEC 60092-504 (2001) including IEC 60092-504 Corrigendum 1 (2011),

— IEC 60529 (2001) including: Corrigendum 1 (2003), Corrigendum 2 (2007), Corrigendum 3 (2009),

— IMO Res. MSC.188(79),

— IMO MSC.1/Circ. 1291.

B + D

B + E

B + F

EN L 312/46 Official Journal of the European Union 10.11.2012

Page 122: MINISTARSTVO POMORSTVA, PROMETA I … za statutarnu certifikaciju... · Pravila za statutarnu certifikaciju pomorskih brodova, Pomorska oprema opreme uključuju odnosne zahtjeve iz

ANNEX A.2

EQUIPMENT FOR WHICH NO DETAILED TESTING STANDARDS EXIST IN INTERNATIONAL INSTRUMENTS

1. Life-saving appliances

Column 4: IMO MSC/Circular 980 shall apply except when superseded by the specific instruments referred to in Column 4.

No Item designation

Regulation SOLAS 74, as amended, where “type approval” is

required

Regulations of SOLAS 74, as amended, and the relevant resolutions and circulars of the

IMO, as applicable Testing standards

Modules for conformity assessment

1 2 3 4 5 6

A.2/1.1 Radar reflector for life­rafts

— Reg. III/4,

— Reg. III/34,

— Reg. X/3.

— IMO Res. MSC.48(66)-(LSA Code).

A.2/1.2 Immersion suit materials Deliberately left blank

A.2/1.3 Float-free launching appliances for survival craft

— Reg. III/4,

— Reg. III/34.

— Reg. III/13,

— Reg. III/16,

— Reg. III/26,

— Reg. III/34,

— IMO Res. MSC.36(63)-(1994 HSC Code) 8,

— IMO Res. MSC.48(66)-(LSA Code) I, IV, VI,

— IMO Res. MSC.97(73)-(2000 HSC Code) 8.

A.2/1.4 Embarkation ladders Moved to A.1/1.29

A.2/1.5 Public address and general emergency alarm system

(when used as fire alarm device, item A.1/3.53 shall apply)

— Reg. III/6. — IMO Res. A.1021(26),

— IMO Res. MSC.36(63)-(1994 HSC Code),

— IMO Res. MSC.48(66)-(LSA Code),

— IMO Res. MSC.97(73)-(2000 HSC Code),

— IMO MSC/Circ.808.

— ISO 27991 (2008)

2. Marine pollution prevention

No Item designation

Regulation Marpol 73/78, as amended,

where “type approval” is required

Regulations of Marpol 73/78, as amended, and the relevant resolutions and circulars

of the IMO, applicable Testing standards

Modules for conformity assessment

1 2 3 4 5 6

A.2/2.1 On board NO x moni­toring and recording devices

Moved to A.1/2.8

EN 10.11.2012 Official Journal of the European Union L 312/47

Page 123: MINISTARSTVO POMORSTVA, PROMETA I … za statutarnu certifikaciju... · Pravila za statutarnu certifikaciju pomorskih brodova, Pomorska oprema opreme uključuju odnosne zahtjeve iz

1 2 3 4 5 6

A.2/2.2 On board exhaust gas cleaning systems

Moved to A.1/2.10

A.2/2.3 Equipment using other equivalent methods to reduce on board NO x emissions

— Annex VI, Reg. 4.

— Annex VI, Reg. 4.

A.2/2.4 Equipment using other technological methods to limit SO x emissions

— IMO Res. MEPC.176(58) — (Revised Marpol Annex VI, Reg. 4),

— IMO Res. MEPC.184(59).

— IMO Res. MEPC.176(58) — (Revised Marpol Annex VI, Reg. 4).

A.2/2.5

(new item)

On board NO x analysers

using a measurement method other than the direct measurement and monitoring method of the NO x Technical Code 2008

— IMO Res. MEPC.176(58) — (Revised Marpol Annex VI, Reg. 4)

— IMO Res. MEPC.176(58) — (Revised Marpol Annex VI, Reg. 4)

3. Fire protection equipment

No Item designation

Regulation SOLAS 74, as amended, where “type approval” is

required

Regulations of SOLAS 74, as amended, and the relevant resolutions and circulars of the

IMO, as applicable Testing standards

Modules for conformity assessment

1 2 3 4 5 6

A.2/3.1 Non-portable and trans­portable extinguishers

Moved to A.1/3.52

A.2/3.2 Nozzles for fixed pressure water-spraying fire-extin­guishing systems for special category spaces, ro-ro cargo spaces, ro-ro spaces and vehicle spaces

Moved to A.1/3.49

A.2/3.3 Cold-weather starting of generator sets (starting devices)

Moved to A.2/8.1

A.2/3.4 Dual-purpose type nozzles (spray/jet type)

Moved to A.1/3.55

A.2/3.5 Fixed fire detection and fire alarm systems components for control stations, service spaces, accommodation spaces, machinery spaces and unattended machinery spaces

Moved to A.1/3.51

EN L 312/48 Official Journal of the European Union 10.11.2012

Page 124: MINISTARSTVO POMORSTVA, PROMETA I … za statutarnu certifikaciju... · Pravila za statutarnu certifikaciju pomorskih brodova, Pomorska oprema opreme uključuju odnosne zahtjeve iz

1 2 3 4 5 6

A.2/3.6 Smoke detectors Moved to A.1/3.51

A.2/3.7 Heat detectors Moved to A.1/3.51

A.2/3.8 Electric safety lamp — Reg. II-2/10,

— Reg. X/3,

— IMO Res. MSC.98(73)- (FSS Code) 3.

— Reg. II-2/10,

— IMO Res. MSC.36(63)-(1994 HSC Code) 7,

— IMO Res. MSC.97(73)-(2000 HSC Code) 7,

— IMO Res. MSC.98(73)-(FSS Code), 3.

— IEC 60079 series.

A.2/3.9 Protective clothing resistant to chemical attack

— Reg. II-2/19. — Reg. II-2/19,

— IMO Res. MSC.36(63)-(1994 HSC Code) 7,

— IMO Res. MSC.97(73)-(2000 HSC Code) 7.

— EN 943-1 (2002) including AC (2005),

— EN 943-2 (2002),

— EN ISO 6529 (2001),

— EN ISO 6530 (2005),

— EN 14605 (2005) including A1(2009),

— IMO MSC/Circ.1120.

A.2/3.10 Low-location lighting systems

Moved to A.1/3.40

A.2/3.11 Nozzles for fixed pressure water spraying fire extin­guishing systems for machinery spaces

Moved to A.1/3.10

A.2/3.12 Equivalent fixed gas fire extinguishing systems for machinery spaces and cargo pump rooms

Moved to A.1/3.45

A.2/3.13 Compressed airline breathing apparatus

(high-speed craft)

Item deleted

A.2/3.14 Fire hoses (reel type) Moved to A.1/3.56

A.2/3.15 Sample extraction smoke detection systems components

Moved to A.1/3.63

A.2/3.16 Flame detectors Moved to A.1/3.51

A.2/3.17 Manual call points Moved to A.1/3.51

A.2/3.18 Alarm devices Moved to A.1/3.53

EN 10.11.2012 Official Journal of the European Union L 312/49

Page 125: MINISTARSTVO POMORSTVA, PROMETA I … za statutarnu certifikaciju... · Pravila za statutarnu certifikaciju pomorskih brodova, Pomorska oprema opreme uključuju odnosne zahtjeve iz

1 2 3 4 5 6

A.2/3.19 Fixed water-based local application fire-fighting systems components for use in category “A” machinery spaces

Moved to A.1/3.48

A.2/3.20 Upholstered furniture Moved to A.1/3.20

A.2/3.21 Paint lockers and flammable liquid lockers fire extinguishing systems components

— Reg. II-2/10. — Reg. II-2/10,

— IMO MSC.1/Circ.1239.

A.2/3.22 Galley exhaust duct fixed fire extinguishing systems components

— Reg. II-2/9. — Reg. II-2/9.

A.2/3.23 Helicopter deck fire extin­guishing systems components

— Reg. II-2/18. — Reg. II-2/18. — EN 13565-1 (2003) including A1 (2007).

A.2/3.24 Portable foam applicator units

— Reg. II-2/10,

— Reg. II-2/20,

— Reg. X/3.

— Reg. II-2/10,

— Reg. II-2/20,

— IMO Res. MSC.36(63)-(1994 HSC Code) 7,

— IMO Res. MSC.97(73)-(2000 HSC Code) 7,

— IMO Res. MSC.98(73)-(FSS Code) 4,

— IMO MSC.1/Circ.1239,

— IMO MSC.1/Circ.1313.

A.2/3.25 “C” class divisions Moved to A.1/3.64

A.2/3.26 Gaseous fuel systems used for domestic purposes (components)

— Reg. II-2/4. — Reg. II-2/4,

— IMO MSC.1/Circ.1276.

EN L 312/50 Official Journal of the European Union 10.11.2012

Page 126: MINISTARSTVO POMORSTVA, PROMETA I … za statutarnu certifikaciju... · Pravila za statutarnu certifikaciju pomorskih brodova, Pomorska oprema opreme uključuju odnosne zahtjeve iz

1 2 3 4 5 6

A.2/3.27 Fixed gas fire extin­guishing systems (CO 2 ) components

— Reg. II-2/10,

— Reg. X/3.

— Reg. II-2/10,

— Reg. II-2/20,

— IMO Res. MSC.36(63)-(1994 HSC Code) 7,

— IMO Res. MSC.97(73)-(2000 HSC Code) 7,

— IMO Res. MSC.98(73)-(FSS Code) 5,

— IMO MSC.1/Circ.1313,

— IMO MSC.1/Circ.1318.

Electrical automatic control and delay devices:

— EN 12094-1 (2003).

Non-electrical automatic control and delay devices:

— EN 12094-2 (2003).

Manual triggering and stop devices:

— EN 12094-3 (2003).

Container valve assemblies and their actuators:

— EN 12094-4 (2004).

High and low pressure selector valves and their actuators:

— EN 12094-5 (2006).

Non-electrical disable devices:

— EN 12094-6 (2006).

Nozzles for CO 2 systems:

— EN 12094-7 (2000) including A1 (2005).

Connectors:

— EN 12094-8 (2006).

Pressure gauges and pressure switches:

— EN 12094-10 (2003).

Mechanical weighing devices:

— EN 12094-11 (2003).

Check valves and non-return valves:

— EN 12094-13 (2001) including AC (2002).

Odorising devices for CO 2 low pressure systems:

— EN 12094-16 (2003).

A.2/3.28 Medium expansion foam fire extinguishing systems components — Fixed deck foam for tankers

Moved to A.1/3.57

A.2/3.29 Fixed low expansion foam fire extinguishing systems components for machinery spaces and tanker deck protection

Moved to A.1/3.58

EN 10.11.2012 Official Journal of the European Union L 312/51

Page 127: MINISTARSTVO POMORSTVA, PROMETA I … za statutarnu certifikaciju... · Pravila za statutarnu certifikaciju pomorskih brodova, Pomorska oprema opreme uključuju odnosne zahtjeve iz

1 2 3 4 5 6

A.2/3.30 Expansion foam for fixed fire extinguishing systems for chemical tankers

Moved to A.1/3.59

A.2/3.31 Water spraying hand- operated system

— Reg. II-2/10. — Reg. II-2/10.

A.2/3.32 Dry chemical powder extinguishing systems

Moved to A.1/3.62

4. Navigation equipment

Notes applicable to Section 4: Navigation equipment

Columns 3 and 4: References to SOLAS Chapter V are to SOLAS 1974 as amended by MSC 73 and entering into force on 1 July 2002.

Column 5:

IEC 61162 series refer to the following reference standards for Maritime navigation and radiocommunication equipment and systems — Digital interfaces:

(a) IEC 61162-1 ed4.0 (2010-11) — Part 1: Single talker and multiple listeners

(b) IEC 61162-2 ed1.0 (1998-09) — Part 2: Single talker and multiple listeners, high-speed transmission

(c) IEC 61162-3 ed1.1 Consol. with am1 (2010-11) — Part 3: Serial data instrument network

— IEC 61162-3 ed1.0 (2008-05) — Part 3: Serial data instrument network

— IEC 61162-3-am1 ed1.0 (2010-06) Amendment 1 — Part 3: Serial data instrument network

(d) IEC 61162-400 ed1.0 (2001-11) — Part 400: Multiple talkers and multiple listeners — Ship systems interconnection — Introduction and general principles

— IEC 61162-401 ed1.0 (2001-11) — Part 401: Multiple talkers and multiple listeners — Ship systems interconnection — Application profile

— IEC 61162-402 ed1.0 (2005-09) — Part 402: Multiple talkers and multiple listeners — Ship systems interconnection — Documentation and test requirements

— IEC 61162-410 ed1.0 (2001-11) — Part 410: Multiple talkers and multiple listeners — Ship systems interconnection — Transport profile requirements and basic transport profile

— IEC 61162-420 ed1.0 (2001-11) — Part 420: Multiple talkers and multiple listeners — Ship systems interconnection — Companion standard requirements and basic companion standards

— IEC 61162-450 ed1.0 (2011-06) — Part 450: Multiple talkers and multiple listeners — Ethernet interconnection

EN 61162 series refer to the following reference standards for Maritime navigation and radiocommunication equipment and systems — Digital interfaces:

(a) EN 61162-1 (2011) — Part 1: Single talker and multiple listeners

(b) EN 61162-2 (1998) — Part 2: Single talker and multiple listeners, high-speed transmission

(c) EN 61162-3 (2008) — Part 3: Serial data instrument network

— EN 61162-3-am1 (2010) Amendment 1 — Part 3: Serial data instrument network

EN L 312/52 Official Journal of the European Union 10.11.2012

Page 128: MINISTARSTVO POMORSTVA, PROMETA I … za statutarnu certifikaciju... · Pravila za statutarnu certifikaciju pomorskih brodova, Pomorska oprema opreme uključuju odnosne zahtjeve iz

(d) EN 61162-400 (2002) — Part 400: Multiple talkers and multiple listeners — Ship systems interconnection — Introduction and general principles

— EN 61162-401 (2002) — Part 401: Multiple talkers and multiple listeners — Ship systems interconnection — Application profile

— EN 61162-402 (2005) — Part 402: Multiple talkers and multiple listeners — Ship systems interconnection — Documentation and test requirements

— EN 61162-410 (2002) — Part 410: Multiple talkers and multiple listeners — Ship systems interconnection — Transport profile requirements and basic transport profile

— EN 61162-420 (2002) — Part 420: Multiple talkers and multiple listeners — Ship systems interconnection — Companion standard requirements and basic companion standards

— EN 61162-450 (2011) — Part 450: Multiple talkers and multiple listeners — Ethernet interconnection

No Item designation

Regulation SOLAS 74, as amended, where “type approval” is

required

Regulations of SOLAS 74, as amended, and the relevant resolutions and circulars of the

IMO, as applicable Testing standards

Modules for conformity assessment

1 2 3 4 5 6

A.2/4.1 Gyro compass for high- speed craft

Moved to A.1/4.31

A.2/4.2 Heading control system for high-speed craft (formerly auto-pilot)

Moved to A.1/4.40

A.2/4.3 Transmitting heading device THD (GNSS method)

Moved to A.1/4.41

A.2/4.4 Daylight signalling lamp Moved to A.1/4.52

A.2/4.5 Searchlight for high-speed craft

Moved to A.1/4.42

A.2/4.6 Night vision equipment for high-speed craft

Moved to A.1/4.43

A.2/4.7 Track control system Moved to A.1/4.33

A.2/4.8 Electronic chart display and information system (ECDIS).

Moved to A.1/4.30

A.2/4.9 Electronic chart display and information system (ECDIS) backup

Moved to A.1/4.30

A.2/4.10 Raster chart display system (RCDS)

Moved to A.1/4.30

EN 10.11.2012 Official Journal of the European Union L 312/53

Page 129: MINISTARSTVO POMORSTVA, PROMETA I … za statutarnu certifikaciju... · Pravila za statutarnu certifikaciju pomorskih brodova, Pomorska oprema opreme uključuju odnosne zahtjeve iz

1 2 3 4 5 6

A.2/4.11 Combined GPS/ GLONASS equipment

— Reg. V/18,

— Reg. X/3,

— IMO Res. MSC.36(63)- (1994 HSC Code),

— IMO Res. MSC.97(73)- (2000 HSC Code).

— Reg. V/19,

— IMO Res. A.694(17),

— IMO Res. MSC.36(63)-(1994 HSC Code),

— IMO Res. MSC.97(73)-(2000 HSC Code),

— IMO Res. MSC.115(73),

— IMO Res. MSC.191(79).

— EN 60945 (2002) including IEC 60945 Corrigendum 1 (2008),

— EN 61108-1 (2003),

— EN 61108-2 (1998),

— EN 61162 series,

— EN 62288 (2008).

or

— IEC 60945 (2002) including IEC 60945 Corrigendum 1 (2008),

— IEC 61108-1 (2003),

— IEC 61108-2 (1998),

— IEC 61162 series,

— IEC 62288 Ed.1.0(2008).

A.2/4.12 DGPS, DGLONASS equipment

Moved to A.1/4.44, A.1/4.50 and A.1/4.51

A.2/4.13 Gyro compass for high- speed craft

Moved to A.1/4.31

A.2/4.14 Voyage data recorder (VDR)

Moved to A.1/4.29

A.2/4.15 Integrated navigation system

— Reg. V/18,

— Reg. X/3,

— IMO Res. MSC.36(63)- (1994 HSC Code) 13,

— IMO Res. MSC.97(73)- (2000 HSC Code) 13.

— Reg. V/19,

— IMO Res. A.694(17),

— IMO Res. MSC.36(63)-(1994 HSC Code) 13,

— IMO Res. MSC.86(70),

— IMO Res. MSC.97(73)-(2000 HSC Code) 13,

— IMO Res. MSC.191(79).

— EN 60945 (2002) including IEC 60945 Corrigendum 1 (2008),

— EN 61162 series,

— EN 61924 (2006),

— EN 62288 (2008).

or

— IEC 60945 (2002) including IEC 60945 Corrigendum 1 (2008),

— IEC 61162 series,

— IEC 61924 (2006),

— IEC 62288 Ed.1.0(2008).

A.2/4.16 Bridge equipment system Deliberately left blank

A.2/4.17 Radar target enhancer Moved to A.1/4.53

EN L 312/54 Official Journal of the European Union 10.11.2012

Page 130: MINISTARSTVO POMORSTVA, PROMETA I … za statutarnu certifikaciju... · Pravila za statutarnu certifikaciju pomorskih brodova, Pomorska oprema opreme uključuju odnosne zahtjeve iz

1 2 3 4 5 6

A.2/4.18 Sound reception system — Reg. V/18,

— Reg. X/3,

— IMO Res. MSC.36(63)- (1994 HSC Code),

— IMO Res. MSC.97(73)- (2000 HSC Code).

— Reg. V/19,

— IMO Res. A.694(17),

— IMO Res. MSC.36(63)-(1994 HSC Code),

— IMO Res. MSC.86(70),

— IMO Res. MSC.97(73)-(2000 HSC Code),

— IMO Res. MSC.191(79).

— EN 60945 (2002) including IEC 60945 Corrigendum 1 (2008),

— EN 61162 series,

— EN 62288 (2008).

or

— IEC 60945 (2002) including IEC 60945 Corrigendum 1 (2008),

— IEC 61162 series,

— IEC 62288 Ed.1.0(2008).

A.2/4.19 Magnetic compass for high-speed craft

— Reg. X/3,

— IMO Res. MSC.36(63)- (1994 HSC Code),

— IMO Res. MSC.97(73)- (2000 HSC Code).

— IMO Res. A.382(X),

— IMO Res. A.694(17),

— IMO Res. MSC.36(63)-(1994 HSC Code),

— IMO Res. MSC.97(73)-(2000 HSC Code).

— ISO 1069 (1973),

— ISO 25862(2009),

— EN 60945 (2002) including IEC 60945 Corrigendum 1 (2008).

or

— ISO 1069 (1973),

— ISO 25862(2009),

— IEC 60945 (2002) including IEC 60945 Corrigendum 1 (2008).

A.2/4.20 Track control system for

— high-speed craft

— Reg. X/3,

— IMO Res. MSC.36(63)- (1994 HSC Code),

— IMO Res. MSC.97(73)- (2000 HSC Code).

— IMO Res. A.694(17),

— IMO Res. MSC.36(63)-(1994 HSC Code),

— IMO Res. MSC.97(73)-(2000 HSC Code),

— IMO Res. MSC.191(79).

— EN 60945 (2002) including IEC 60945 Corrigendum 1 (2008),

— EN 61162 series,

— EN 62288 (2008).

or

— IEC 60945 (2002) including IEC 60945 Corrigendum 1 (2008),

— IEC 61162 series,

— IEC 62288 Ed.1.0(2008).

A.2/4.21 Chart facilities for shipborne radar

Moved to A.1/4.45

A.2/4.22 Transmitting heading device THD (gyroscopic method)

Moved to A.1/4.46

EN 10.11.2012 Official Journal of the European Union L 312/55

Page 131: MINISTARSTVO POMORSTVA, PROMETA I … za statutarnu certifikaciju... · Pravila za statutarnu certifikaciju pomorskih brodova, Pomorska oprema opreme uključuju odnosne zahtjeve iz

1 2 3 4 5 6

A.2/4.23 Transmitting heading device THD (magnetic method)

Moved to A.1/4.2

A.2/4.24 Thrust indicator — Reg. V/18,

— Reg. X/3,

— IMO Res. MSC.36(63)- (1994 HSC Code),

— IMO Res. MSC.97(73)- (2000 HSC Code).

— Reg. V/19,

— IMO Res. A.694(17),

— IMO Res. MSC.36(63)-(1994 HSC Code),

— IMO Res. MSC.97(73)-(2000 HSC Code),

— IMO Res. MSC.191(79).

— EN 60945 (2002) including IEC 60945 Corrigendum 1 (2008),

— EN 61162 series,

— EN 62288 (2008).

or

— IEC 60945 (2002) including IEC 60945 Corrigendum 1 (2008),

— IEC 61162 series,

— IEC 62288 Ed.1.0(2008).

A.2/4.25 Lateral thrust, pitch and mode indicators

— Reg. V/18,

— Reg. X/3,

— IMO Res. MSC.36(63)- (1994 HSC Code),

— IMO Res. MSC.97(73)- (2000 HSC Code).

— Reg. V/19,

— IMO Res. A.694(17),

— IMO Res. MSC.36(63)-(1994 HSC Code),

— IMO Res. MSC.97(73)-(2000 HSC Code),

— IMO Res. MSC.191(79).

— EN 60945 (2002) including IEC 60945 Corrigendum 1 (2008),

— EN 61162 series,

— EN 62288 (2008).

or

— IEC 60945 (2002) including IEC 60945 Corrigendum 1 (2008),

— IEC 61162 series,

— IEC 62288 Ed.1.0(2008).

A.2/4.26 Rate-of-turn indicator Moved to A.1/4.9

A.2/4.27 Rudder angle indicator Moved to A.1/4.20

A.2/4.28 Propeller revolution indi­cator

Moved to A.1/4.21

A.2/4.29 Pitch indicator Moved to A.1/4.22

A.2/4.30 Bridge equipment system — Reg. V/18,

— Reg. X/3,

— IMO Res. MSC.36(63)- (1994 HSC Code) 13,

— IMO Res. MSC.97(73)- (2000 HSC Code) 13.

— Reg. V/19,

— IMO Res. A.694 (17),

— IMO Res. MSC.36(63)-(1994 HSC Code) 15,

— IMO Res. MSC.97(73)-(2000 HSC Code) 15,

— IMO Res. MSC.191(79),

— IMO SN.1/Circ.288.

— EN 60945 (2002) including IEC 60945 Corrigendum 1 (2008),

— EN 61162 series,

— EN 61209 (1999),

— EN 62288 (2008).

or

— IEC 60945 (2002) including IEC 60945 Corrigendum 1 (2008),

— IEC 61162 series,

— IEC 61209 (1999),

— IEC 62288 Ed.1.0(2008).

EN L 312/56 Official Journal of the European Union 10.11.2012

Page 132: MINISTARSTVO POMORSTVA, PROMETA I … za statutarnu certifikaciju... · Pravila za statutarnu certifikaciju pomorskih brodova, Pomorska oprema opreme uključuju odnosne zahtjeve iz

1 2 3 4 5 6

A.2/4.31 Bearing device Moved to A.1/4.54

A.2/4.32 Bridge navigational watch alarm system (BNWAS)

Moved to A.1/4.57

A.2/4.33 Track control system

(working at ship’s speed from 30 knots and above)

— Reg. V/18,

— Reg. X/3.

— Reg. V/19,

— IMO Res. A.694 (17),

— IMO Res. MSC.36(63)-(1994 HSC Code),

— IMO Res. MSC.97(73)-(2000 HSC Code),

— IMO Res. MSC.191(79).

— EN 60945 (2002) including IEC 60945 Corrigendum 1 (2008),

— EN 61162 series,

— EN 62288 (2008).

or

— IEC 60945 (2002) including IEC 60945 Corrigendum 1 (2008),

— IEC 61162 series,

— IEC 62288 Ed.1.0(2008).

A.2/4.34 Equipment with long range identification and tracking (LRIT) capability

— Reg. V/19 — Reg. V/19,

— IMO Res. A.694(17),

— IMO Res. A.813(19),

— IMO Res. MSC.202(81),

— IMO Res. MSC.211(81),

— IMO Res. MSC.263(84),

— IMO MSC.1/Circ 1307.

— EN 60945 (2002) including IEC 60945 Corrigendum 1 (2008),

— EN 61162 series.

or

— IEC 60945 (2002) including IEC 60945 Corrigendum 1 (2008),

— IEC 61162 series.

A.2/4.35 Galileo receiver Moved to A.1/4.56

A.2/4.36 AIS SART equipment Moved to A.1/4.55

5. Radiocommunication equipment

Notes applicable to Section 5: Radiocommunication equipment.

Column 5:

IEC 61162 series refer to the following reference standards for Maritime navigation and radiocommunication equipment and systems — Digital interfaces:

(a) IEC 61162-1 ed4.0 (2010-11) — Part 1: Single talker and multiple listeners

(b) IEC 61162-2 ed1.0 (1998-09) — Part 2: Single talker and multiple listeners, high-speed transmission

(c) IEC 61162-3 ed1.1 Consol. with am1 (2010-11) — Part 3: Serial data instrument network

— IEC 61162-3 ed1.0 (2008-05) — Part 3: Serial data instrument network

— IEC 61162-3-am1 ed1.0 (2010-06) Amendment 1 — Part 3: Serial data instrument network

(d) IEC 61162-400 ed1.0 (2001-11) — Part 400: Multiple talkers and multiple listeners — Ship systems interconnection — Introduction and general principles

— IEC 61162-401 ed1.0 (2001-11) — Part 401: Multiple talkers and multiple listeners — Ship systems interconnection — Application profile

— IEC 61162-402 ed1.0 (2005-09) — Part 402: Multiple talkers and multiple listeners — Ship systems interconnection — Documentation and test requirements

EN 10.11.2012 Official Journal of the European Union L 312/57

Page 133: MINISTARSTVO POMORSTVA, PROMETA I … za statutarnu certifikaciju... · Pravila za statutarnu certifikaciju pomorskih brodova, Pomorska oprema opreme uključuju odnosne zahtjeve iz

— IEC 61162-410 ed1.0 (2001-11) — Part 410: Multiple talkers and multiple listeners — Ship systems interconnection — Transport profile requirements and basic transport profile

— IEC 61162-420 ed1.0 (2001-11) — Part 420: Multiple talkers and multiple listeners — Ship systems interconnection — Companion standard requirements and basic companion standards

— IEC 61162-450 ed1.0 (2011-06) — Part 450: Multiple talkers and multiple listeners — Ethernet interconnection

EN 61162 series refer to the following reference standards for Maritime navigation and radiocommunication equipment and systems — Digital interfaces:

(a) EN 61162-1 (2011) — Part 1: Single talker and multiple listeners

(b) EN 61162-2 (1998) — Part 2: Single talker and multiple listeners, high-speed transmission

(c) EN 61162-3 (2008) — Part 3: Serial data instrument network

— EN 61162-3-am1 (2010) Amendment 1 — Part 3: Serial data instrument network

(d) EN 61162-400 (2002) — Part 400: Multiple talkers and multiple listeners — Ship systems interconnection — Introduction and general principles

— EN 61162-401 (2002) — Part 401: Multiple talkers and multiple listeners — Ship systems interconnection — Application profile

— EN 61162-402 (2005) — Part 402: Multiple talkers and multiple listeners — Ship systems interconnection — Documentation and test requirements

— EN 61162-410 (2002) — Part 410: Multiple talkers and multiple listeners — Ship systems interconnection — Transport profile requirements and basic transport profile

— EN 61162-420 (2002) — Part 420: Multiple talkers and multiple listeners — Ship systems interconnection — Companion standard requirements and basic companion standards

— EN 61162-450 (2011) — Part 450: Multiple talkers and multiple listeners — Ethernet interconnection

No Item designation

Regulation SOLAS 74, as amended, where “type approval” is

required

Regulations of SOLAS 74, as amended, and the relevant resolutions and circulars of the

IMO, as applicable Testing standards

Modules for conformity assessment

1 2 3 4 5 6

A.2/5.1 VHF EPIRB — Reg. IV/14,

— Reg. X/3,

— IMO Res. MSC.36(63)- (1994 HSC Code),

— IMO Res. MSC.97(73)- (2000 HSC Code).

— Reg.IV/8,

— IMO Res. A.662(16),

— IMO Res. A.694(17),

— IMO Res. A.805(19),

— IMO Res. MSC.36(63)-(1994 HSC Code),

— IMO Res. MSC.97(73)-(2000 HSC Code),

— ITU-R M.489-2 (10/95),

— ITU-R M.693 (06/90).

— EN 60945 (2002) including IEC 60945 Corrigendum 1 (2008).

or

— IEC 60945 (2002) including IEC 60945 Corrigendum 1 (2008).

EN L 312/58 Official Journal of the European Union 10.11.2012

Page 134: MINISTARSTVO POMORSTVA, PROMETA I … za statutarnu certifikaciju... · Pravila za statutarnu certifikaciju pomorskih brodova, Pomorska oprema opreme uključuju odnosne zahtjeve iz

1 2 3 4 5 6

A.2/5.2 Radio reserve source of energy

— Reg. IV/14,

— Reg. X/3,

— IMO Res. MSC.36(63)- (1994 HSC Code),

— IMO Res. MSC.97(73)- (2000 HSC Code).

— Reg. IV/13,

— IMO Res. A.694(17),

— IMO Res. MSC.36(63)-(1994 HSC Code),

— IMO Res. MSC.97(73)-(2000 HSC Code),

— IMO Comsar Circ.16,

— IMO Comsar Circ.32.

— EN 60945 (2002) including IEC 60945 Corrigendum 1 (2008).

or

— IEC 60945 (2002) including IEC 60945 Corrigendum 1 (2008).

A.2/5.3 Inmarsat-F SES Moved to A.1/5.19.

A.2/5.4 Distress panel — Reg. IV/14,

— Reg. X/3,

— IMO Res. MSC.36(63)- (1994 HSC Code),

— IMO Res. MSC.97(73)- (2000 HSC Code).

— Reg. IV/6,

— IMO Res. A.694(17),

— IMO Res. MSC.36(63)-(1994 HSC Code),

— IMO Res. MSC.97(73)-(2000 HSC Code),

— IMO MSC/Circ. 862,

— IMO Comsar Circ.32.

— EN 60945 (2002) including IEC 60945 Corrigendum 1 (2008).

or

— IEC 60945 (2002) including IEC 60945 Corrigendum 1 (2008).

A.2/5.5 Distress alarm or alert panel

— Reg. IV/14,

— Reg. X/3,

— IMO Res. MSC.36(63)- (1994 HSC Code),

— IMO Res. MSC.97(73)- (2000 HSC Code).

— Reg. IV/6,

— IMO Res.A.694(17),

— IMO Res. MSC.36(63)-(1994 HSC Code),

— IMO Res. MSC.97(73)-(2000 HSC Code),

— IMO MSC/Circ.862,

— IMO Comsar Circ.32.

— EN 60945 (2002) including IEC 60945 Corrigendum 1 (2008).

or

— IEC 60945 (2002) including IEC 60945 Corrigendum 1 (2008).

A.2/5.6 L-band EPIRB (Inmarsat) Deliberately left blank

A.2/5.7 Ship security alert system — Reg. XI-2/6,

— IMO Res. A.694(17),

— IMO Res. MSC.147(77),

— IMO MSC/Circ.1072.

— EN 60945 (2002) including IEC 60945 Corrigendum 1 (2008),

— EN 61162 series.

or

— IEC 60945 (2002) including IEC 60945 Corrigendum 1 (2008),

— IEC 61162 series.

EN 10.11.2012 Official Journal of the European Union L 312/59

Page 135: MINISTARSTVO POMORSTVA, PROMETA I … za statutarnu certifikaciju... · Pravila za statutarnu certifikaciju pomorskih brodova, Pomorska oprema opreme uključuju odnosne zahtjeve iz

1 2 3 4 5 6

A.2/5.8

Ex A.1/5.16

Aeronautical two-way VHF radio telephone apparatus

— Reg. IV/14,

— Reg. X/3,

— IMO Res. MSC.36(63)- (1994 HSC Code) 14,

— IMO Res. MSC.97(73)- (2000 HSC Code) 14.

— Reg. IV/7,

— IMO Res. A.694(17),

— IMO Res. MSC.36(63)-(1994 HSC Code) 14,

— IMO Res. MSC.97(73)-(2000 HSC Code) 14,

— IMO Res. MSC.80(70),

— IMO Comsar Circ.32,

— ICAO Convention, Annex 10, Radio — Regulations.

— EN 60945 (2002) including IEC 60945 Corrigendum 1 (2008),

— ETSI EN 301 688 V1.1.1 (2000-07).

or

— IEC 60945 (2002) including IEC 60945 Corrigendum 1 (2008),

— ETSI EN 301 688 V1.1.1 (2000-07).

6. Equipment required under Colreg 72

No Item designation Regulation Colreg 72 where “type approval”

is required

Regulations of Colreg and the relevant resolutions and circulars of the IMO, as

applicable Testing standards

Modules for conformity assessment

1 2 3 4 5 6

A.2/6.1 Navigation lights Moved to A.1/6.1.

A.2/6.2 Sound signal appliances — Colreg 72 Annex III/3.

— Colreg 72 Annex III/3,

— IMO Res. A.694(17).

— EN 60945 (2002) including IEC 60945 Corrigendum 1 (2008),

— Whistles — Colreg 72 Annex III/1 (perform­ance),

— Bells or gongs — Colreg 72 Annex III/2 (perform­ance).

or

— IEC 60945 (2002) including IEC 60945 Corrigendum 1 (2008),

— Whistles — Colreg 72 Annex III/1 (perform­ance),

— Bells or gongs — Colreg 72 Annex III/2 (perform­ance).

7. Bulk carrier safety equipment

No Item designation

Regulation SOLAS 74, as amended, where “type approval” is

required

Regulations of SOLAS 74, as amended, and the relevant resolutions and circulars of the

IMO, as applicable Testing standards

Modules for conformity assessment

1 2 3 4 5 6

A.2/7.1 Loading instrument — Reg. XII/11,

— 1997 SOLAS Conference Res. 5.

— Reg. XII/11,

— 1997 SOLAS Conference Res. 5.

— IMO MSC.1/Circ 1229.

EN L 312/60 Official Journal of the European Union 10.11.2012

Page 136: MINISTARSTVO POMORSTVA, PROMETA I … za statutarnu certifikaciju... · Pravila za statutarnu certifikaciju pomorskih brodova, Pomorska oprema opreme uključuju odnosne zahtjeve iz

1 2 3 4 5 6

A.2/7.2 Water level detectors on bulk carriers

Item deleted

8. SOLAS Chapter II-1 equipment

No Item designation

Regulation SOLAS 74, as amended, where “type approval” is

required

Regulations of SOLAS 74, as amended, and the relevant resolutions and circulars of the

IMO, as applicable Testing standards

Modules for conformity assessment

1 2 3 4 5 6

A.2/8.1 Cold-weather starting of generator sets (starting devices)

— Reg. II-1/44,

— Reg. X/3.

— Reg. II-1/44,

— IMO Res. MSC.36(63)-(1994 HSC Code) 12,

— IMO Res. MSC.97(73)-(2000 HSC Code) 12.’

EN 10.11.2012 Official Journal of the European Union L 312/61

Page 137: MINISTARSTVO POMORSTVA, PROMETA I … za statutarnu certifikaciju... · Pravila za statutarnu certifikaciju pomorskih brodova, Pomorska oprema opreme uključuju odnosne zahtjeve iz

Priređeno u Hrvatskom registru brodova

Tisak: Hrvatski registar brodova