Click here to load reader

pravila za statutarnu certifikaciju putničkih brodova u nacionalnoj

 • View
  227

 • Download
  0

Embed Size (px)

Text of pravila za statutarnu certifikaciju putničkih brodova u nacionalnoj

 • PRAVILAZA STATUTARNU CERTIFIKACIJU PUTNIKIH

  BRODOVA U NACIONALNOJ PLOVIDBI

  2013.

 • Na temelju toke 2., lanka 77., i lanka 1019. Pomorskog zakonika (N.N. 181/2004, 76/2007,146/2008 i 61/ 2011) odlukom objavljenom u Narodnim novinama broj 80 od 28. lipnja 2013.

  godine, pod brojem 1697

  PRAVILA ZA STATUTARNU CERTIFIKACIJU PUTNIKIH BRODOVAU NACIONALNOJ PLOVIDBI

  stupaju na snagu dana 1. srpnja 2013. godine

 • PRAVILA ZA STATUTARNU CERIFIKACIJU PUTNIKIH BRODOVA UNACIONALNOJ PLOVIDBI

  2013

  PREGLED IZMJENA I DOPUNA U ODNOSU NA IZDANJE 2011.

  PRAVILA ZA STATUTARNU CERTIFIKACIJU PUTNIKIH BRODOVAU NACIONALNOJ PLOVIDBI

  Znaajnije izmjene u odnosu na "Pravila za statutarnu certifikaciju putnikih brodova u nacionalnoj plovidbi", izdanje2011. godine, koja ine osnovu za ova pravila, su osjenane.

  Izmjene se odnose na olakice sukladno toki 5.4.1 Pravila, koja se odnose na brodove za turistika krstarenja kojaprevoze ne vie od 36 putnika u periodu od 1. travnja do 31. listopada (ljetni period) u morskih podrujima klase D, teputnikih brodova za jednodnevne izlete koji plove u istom podruju i istom razdoblju.

 • PRAVILA ZA STATUTARNU CERIFIKACIJU PUTNIKIH BRODOVA UNACIONALNOJ PLOVIDBI

  2013

  Pravila za statutarnu certifikaciju putnikih brodova u nacionalnoj plovidbi ukljuuju i odnosne zahtjeve iz slijedeih propisa:

  Pomorski zakonik Republike Hrvatske, Narodne novine 181/2004 i 76/2007, 146/2008, 61/2011 i 56/2013

  Direktiva Europskog parlamenta i Vijea 2009/45/EZ od 6. svibnja 2009. u svezi zahtjeva za sigurnost putnikih bro-dova kako je izmjenjena direktivom Europske komisije 2010/36/EU od 1. lipnja 2010.

 • PRAVILA ZA STATUTARNU CERTIFIKACIJU PUTNIKIH BRODOVAU NACIONALNOJ PLOVIDBI

  2013

  Sadraj:Stranica

  1. OPI ZAHTJEVI ................................................................................................................................. 11.1 UVOD ..................................................................................................................................................... 11.2 OBJANJENJE IZRAZA I POJMOVA................................................................................................. 11.3 PRIMJENA ............................................................................................................................................. 21.4 KLASE PUTNIKIH BRODOVA......................................................................................................... 2

  2. TEHNIKI ZAHTJEVI....................................................................................................................... 42.1 OPI ZAHTJEVI ZA NOVE I POSTOJEE PUTNIKE BRODOVE KLASE A, B, C i D .............. 42.2 DODATNI ZAHTJEVI ZA NOVE PUTNIKE BRODOVE ............................................................... 42.3 DODATNI ZAHTJEVI ZA POSTOJEE PUTNIKE BRODOVE..................................................... 42.4 POSEBNI ZAHTJEVI ZA STABILITET RO-RO PUTNIIH BRODOVA......................................... 42.5 DATUMI PRIMJENE PRAVILA ZA POSTOJEE PUTNIKE BRODOVE HRVATSKE

  DRAVNE PRIPADNOSTI................................................................................................................... 42.6 ZAHTJEVI ZA BRZA PUTNIKA PLOVILA..................................................................................... 52.7 ZAHTJEVI U SVEZI SIGURNOSTI OSOBA S TEKOAMA U KRETANJU................................ 5

  3. PREGLEDI............................................................................................................................................ 63.1 PREGLEDI NOVIH PUTNIKIH BRODOVA .................................................................................... 63.2 PREGLEDI POSTOJEIH PUTNIKIH BRODOVA.......................................................................... 63.3 BRZA PUTNIKA PLOVILA............................................................................................................... 63.4 PROVEDBA PREGLEDA ..................................................................................................................... 6

  4. SVJEDODBE...................................................................................................................................... 74.1 NOVI I POSTOJEI PUTNIKI BRODOVI........................................................................................ 74.2 BRZA PUTNIKA PLOVILA............................................................................................................... 7

  5. OSTALI ZAHTJEVI ............................................................................................................................ 85.1 OPENITO............................................................................................................................................. 85.2 DODATNI ZAHTJEVI ZA SIGURNOST PUTNIKIH BRODOVA.................................................. 85.3 JEDNAKOVRIJEDNOST ...................................................................................................................... 85.4 IZUZEA................................................................................................................................................ 85.5 POSTUPAK KOJI SE PROVODI U SLUAJU DONOENJA MJERA IZ 5.2, 5.3 i 5.4 ................... 85.6 ZATITNE MJERE................................................................................................................................ 8

  DODATAK I. ZAHTJEVI ZA SIGURNOST NOVIH I POSTOJEIH BRODOVA U NACIONALNOJPLOVIDBI

  DODATAK II. SMJERNICE O SIGURNOSNIM ZAHTJEVIMA ZA PUTNIKE BRODOVE IBRZE PUTNIKE BRODOVE ZA OSOBE SMANJENE POKRETLJIVOSTI

  DODATAK III. PREDLOAK SVJEDODBE O SIGURNOSTI PUTNIKOG BRODA

 • PRAVILA ZA STATUTARNU CERTIFIKACIJU PUTNIKIH BRODOVA 1U NACIONALNOJ PLOVIDBI

  2013

  1. OPI ZAHTJEVI

  1.1 UVOD

  1.1.1 PRAVILA ZA STATUTARNU CERTIFIKACIJUPUTNIKIH BRODOVA U NACIONALNOJ PLIVIDBI (udaljnjem tekstu: Pravila) propisuju zahtjeve za sigurnostodreenih putnikih brodova i brzih putnikih plovila kojiobavljaju putovanja izmeu luka Republike Hrvatske.

  1.1.2 Pravila ukljuuju odredbe Direktive 2009/45/EZkako je izmijenjena i dopunjena.

  1.2 OBJANJENJE IZRAZA IPOJMOVA

  U svrhu ovih Pravila primjenjivi su dolje navedeniizrazi i pojmovi. Za izraze i pojmove koji nisu ovdjeobuhvaeni vidjeti Pravila za tehniki nadzor pomorskihbrodova, Dio 1. Opi propisi, Odjeljak 1 Openito, 4.

  .1 Direktiva - Direktiva Europskogparlamenta i Vijea 2009/45/EZ od 6.svibnja 2009. godine u svezi zahtjeva zasigurnost putnikih brodova kako jeizmijenjena direktivom Europske komisije2010/36/EU od 1. lipnja 2010. godine.

  .2 Meunarodne Konvencije Meunarodna konvencija o zatiti ljudskogivota na moru 1974. (Konvencija SOLAS74) i Meunarodna konvencija o teretnimlinijama 1966 ukljuujui i sve njihoveizmjene i dopune koje su stupile na snagu.

  .3 Kodeks stabiliteta neoteenog broda Kodeks stabiliteta neoteenog broda zasve brodova na koje se primjenjujuzahtjevi IMO-a sadran u RezolucijiIMO-a A.749(18) od 4. studenog 1993.,ukljuujui i izmjene koje su stupile nasnagu.

  .4 HSC Kodeks Meunarodni kodeks zasigurnost brzih plovila sadran u rezolucijiIMO Komiteta za pomorsku sigurnostMSC.36(63) od 20. svibnja 1994. (1994HSC Kodeks) ili Meunarodni kodeks zasigurnost brzih plovila, 2000 (2000 HSCKodeks) sadran u IMO rezolucijiMSC.97(73) od 5. prosinca 2000. godineukljuujui i sve izmjene koje su stupile nasnagu.

  .5 GMDSS Svjetski pomorski sustavpogibelji i sigurnosti kako je sadran uPoglavlju IV, Konvencije SOLAS 74.

  .6 Putniki brod brod koji prevozi vie od12 putnika.

  .7 Ro-ro putniki brod brod koji prevozivie od 12 putnika na kojem se nalaze ro-ro teretni prostori ili prostori posebnekategorije kako su definirani u Pravilu II-2/A/2 sadranom u Dodatku I, ovihPravila.

  .8 Brzo putniko plovilo brzo plovilo kakoje definirano Pravilom X/1, Konvencije

  SOLAS 74, koje prevozi vie od 12putnika s tim da se putniki brodovi unacionalnoj plovidbi koji plove u morskimpodrujima klase B, C ili D ne smatrajubrzim putnikim plovilima ako im je:- volumen istisnine do projektne vodne

  linije manji od 500 m3; i- najvea brzina, kako je definirana u

  toki 1.4.30, 1994 HSC Kodeksa, ilitoki 1.4.37, 2000 HSC Kodeksamanja od 20 vorova.

  .9 Novi brod brod ija je kobilica poloenaili je bio u slinoj fazi gradnje na ili iza 1.srpnja 1998. godine. Slina faza gradnjeznai da je:- zapoela gradnja koja se moe

  identificirati za pojedini brod; ili je- zapoela montaa trupa broda u

  koliini 50 t ili 1% oekivane masetrupa broda, to je manje.

  .10 Postojei brod brod koji nije novi.

  .11 Starost broda brod godina proteklih odisporuke broda.

  .12 Putnik svaka osoba na brodu ili ploviluosim djece ispod jedne godine ivota iosoba zaposlenih na brodu ili plovilu ubilo kojem svojstvu.

  .13 Duljina broda duljina koja iznosi 96%ukupne duljine na vodnoj liniji, povuenojna udaljenosti od 85% najmanje visinebroda, iznad gornjeg ruba kobilice, iliduljina od prednjeg ruba pramane statvedo osi osovine kormila na navedenojvodnoj liniji (ako je ova vrijednost vea).Na brodovima koji su projektirani s kosomkobilicom, vodna linija na kojoj se mjeri taduljina treba biti paralelna skonstrukcijskom vodnom linijom.

  .14 Visina pramca visina pramca kako jedefinirana Pravilom 39., Meunarodnekonvencije o teretnim linijama 1966, aoznaava okomitu udaljenost mjerenu napramanoj okomici izmeu vodne linijekoja odgovara ljetnom nadvou i vrhaoploenja izloene palube na boku,uzimajui u obzir projektni trim broda.

  .15 Brod s cjelovitom palubom brod sugraenom cjelovitom palubom izloenojmoru i vremenskim prilikama na kojoj susvi otvori zatvoreni najmanje vremenskinepropusnim sredstvima zatvaranja, a isto