of 57 /57
Društvo za upravljanje investicionim fondovima „Zepter Invest” AD Banja Luka P R O S P E K T Zatvorenog mješovitog investicionog fonda sa javnom ponudom u preoblikovanju “ZEPTER FOND” AD Banja Luka

Prospekt ZMIF u preoblikovanju Zepter Fond AD Banja Luka.pdf

Embed Size (px)

Text of Prospekt ZMIF u preoblikovanju Zepter Fond AD Banja Luka.pdf

 • Drutvo za upravljanje investicionim fondovima

  Zepter Invest AD Banja Luka

  P R O S P E K T

  Zatvorenog mjeovitog investicionog fonda sa javnom ponudom u preoblikovanju

  ZEPTER FOND AD Banja Luka

 • 2

  Prospekt je inoviran u junu 2016.godine

  Prospekt je javna ponuda i poziv za kupovinu akcija Zatvorenog mjeovitog investicionog

  fonda sa javnom ponudom u preoblikovanju ZEPTER FOND AD Banja Luka (u daljem

  tekstu: Fond).

  U Prospektu su navedene sve potrebne informacije neophodne za donoenje odluka od strane

  investitora o ulaganju u akcije Fonda.

  Prije donoenja odluke o ulaganju u akcije Fonda pozivaju se potencijalni investitori da

  proue ovaj Prospekt kako bi se informisali o relevantnim podacima o Fondu i rizicima

  ulaganja.

 • 3

  Preduzevi sve potrebne mjere, izjavljujemo da su, prema naim saznanjima informacije u

  inoviranom Prospektu u skladu sa injenicama, kao i da nisu izostavljene injenice koje bi

  mogle da utiu na istinitost i potpunost Prospekta. Prospekt ne prikriva podatke od

  materijalnog znaaja i ne sadri podatke ni informacije koje bi potencijalnog investitora

  dovele u zabludu.

  Generalni direktor Drutva Predsjednik Upravnog odbora Drutva

  Nenad Tomovi Nenad Tomovi

  Predsjednik Nadzornog odbora Fonda

  _______________________________

  Velimir Zdjelar

 • 4

  Sadraj

  Sadraj 1. LICA ZADUENA ZA REVIZIJU FINANSIJSKIH INFORMACIJA ...................................................................... 7

  1.1. Revizor Fonda ..................................................................................................................................... 7

  2. IZABRANE FINANSIJSKE INFORMACIJE ...................................................................................................... 8

  3. FAKTORI RIZIKA ......................................................................................................................................... 9

  3.1. Faktori rizika povezani sa strukturom portfolija i ulaganja Fonda .................................................... 9

  3.1.1. Rizici uopteno i upravljanje rizicima .......................................................................................... 9

  3.1.2. Rizici specifini Fondu ................................................................................................................. 9

  3.1.3. Profil rizinosti Fonda ................................................................................................................ 13

  3.1.4. Rizici specifini Drutvu ............................................................................................................. 14

  4. OSNOVNI PODACI O INVESTICIONOM FONDU ....................................................................................... 16

  4.1. Osnovni podaci i razvoj fonda .......................................................................................................... 16

  4.2. Vauerska privatizacija, osnivanje Fonda i vrijeme trajanja fonda .................................................. 17

  4.3.Informacije o berzi ili berzama na kojim su akcije fonda uvrtene i podaci o trgovanju akcijama

  Fonda ...................................................................................................................................................... 18

  5. PREOBLIKOVANJE FONDA ...................................................................................................................... 19

  6. DRUTVO ZA UPRAVLJANJE .................................................................................................................... 20

  6.1.Podaci o Drutvu ............................................................................................................................... 20

  6.2. Osnovni kapital i lanovi Drutva ..................................................................................................... 21

  6.3. Organi Drutva ................................................................................................................................. 21

  6.4.Sukob interesa upravnih, rukovodeih, nadzornih organa i vieg rukovodstva ............................ 25

  6.5. Povezana lica Drutva ...................................................................................................................... 25

  7. ORGANI FONDA ....................................................................................................................................... 26

  Upravljaki organi fonda ........................................................................................................................ 26

  Glavna skuptina ..................................................................................................................................... 26

  Nadzorni odbor Fonda ............................................................................................................................ 27

  8. NAKNADE NADZORNOM ODBORU FONDA I VLASNITVO NAD AKCIJAMA ........................................... 30

  9. IZJAVA O USKLAENOSTI SA STANDARDIMA KORPORATIVNOG UPRAVLJANJA .................................... 30

 • 5

  10. VLASNITVO NAD AKCIJAMA FONDA.................................................................................................... 31

  11. VEINSKI AKCIONARI ............................................................................................................................. 31

  12. TRANSAKCIJE SA POVEZANIM LICIMA................................................................................................... 32

  13. FINANSIJSKI PODACI O IMOVINI, OBAVEZAMA, FINANSIJSKOM POLOAJU I DOBICIMA I GUBICIMA

  FONDA ......................................................................................................................................................... 33

  13.1. REVIZIJA FINANSIJSKIH IZVJETAJA ................................................................................................ 36

  13.2.Politika dividende............................................................................................................................ 36

  13.3. Sudski sporovi ........................................................................................................................ 37

  14. NAJNII IZNOS PRIKUPLJENIH SREDSTAVA ........................................................................................... 37

  15. PRAVA AKCIONARA ........................................................................................................................ 38

  15.1. Pravo na glasanje ........................................................................................................................... 38

  15.2. Pravo na dividendu ........................................................................................................................ 38

  15.3. Pravo na isplatu dijela ostatka likvidacione mase ......................................................................... 38

  15.4. Pravo na obavjetenost .................................................................................................................. 39

  15.5. Pretpostavke pod kojim je dozvoljeno donijeti odluku o likvidaciji fonda, te postupak likvidacije

  fonda ....................................................................................................................................................... 39

  15.5.1. Pretpostavke pod kojim je dozvoljeno donijeti odluku o likvidaciji fonda ............................. 39

  15.5.2. Postupak likvidacije Fonda ...................................................................................................... 39

  15.5.3. Poveanje i smanjenje osnovnog kapitala ......................................................................... 40

  15.5.4. Sticanje sopstvenih akcija .................................................................................................. 40

  15.5.5. Dodatne informacije .......................................................................................................... 40

  16. DOKUMENTI DOSTUPNI NA UVID ......................................................................................................... 40

  17.IMOVINA FONDA ................................................................................................................................... 41

  17.1. Karakteristika imovine fonda ......................................................................................................... 41

  17.2.Struktura imovine Fonda na dan 31.12.2015. godine .................................................................... 41

  17.3.Ostale informacije ........................................................................................................................... 42

  18.CILJEVI I POLITIKA ULAGANJA FONDA ................................................................................................... 43

  18.1.Investicioni cilj ................................................................................................................................. 43

  18.2. Naini sprovoenja investicionog cilja (politika ulaganja) ............................................................. 43

  18.3. Kriterijumi za odabir adekvatnih instrumenata ulaganja .............................................................. 45

  18.4. Nain izmjene investicione politike ............................................................................................... 45

 • 6

  18.5.Profil investitora.............................................................................................................................. 46

  19. OGRANIENJA ULAGANJA ..................................................................................................................... 46

  19.1. Dozvoljena ulaganja ....................................................................................................................... 46

  19.2.Ogranienja ulaganja ...................................................................................................................... 46

  20. DRUGI DAVAOCI USLUGA FONDU .................................................................................................. 49

  21. PODACI O DRUTVU ZA PRAVLJANJE ................................................................................................ 49

  22. UVANJE I VOENJE IMOVINE .............................................................................................................. 50

  22.1. Depozitar Fonda ..................................................................................................................... 50

  23. NAIN I VRIJEME OBRAUNA VRIJEDNOSTI IMOVINE FONDA ............................................................. 52

  24. TROKOVI UPRAVLJANJA FONDOM ..................................................................................................... 54

  25. TRAJANJE POSLOVNE GODINE .............................................................................................................. 56

  26. DATUM IZDAVANJA PROSPEKTA ........................................................................................................... 57

 • 7

  1. LICA ZADUENA ZA REVIZIJU FINANSIJSKIH INFORMACIJA

  1.1. Revizor Fonda

  Ovlateni revizor finansijskih izvetaja Fonda po svim materijalno znaajnim aspektima rezultata

  njegovog poslovanja za 2009., 2010., 2011., 2012. i 2013.godinu je Deloitte d.o.o. Banja Luka,

  ovlaeni revizor Mirko Ili.

  Skuptina akcionara Fonda je na sjednici odranoj 29.04.2013.godine donijela odluku o izboru

  revizora finansijskih izvjetaja Fonda za 2014. i 2015.godinu. U skladu sa navedenom odlukom,

  ovlateni revizor finansijskih izvjetaja Fonda za poslovnu 2014. i 2015.godinu je BDO d.o.o

  Banja Luka, adresa Jevrejska 24. Banja Luka. Ovlateni revizor Velimir Janji.

  Nadzorni odbor Fonda je ovlaten da izvri izbor i imenovanje ovlatenog revizora za naredne

  periode (poslovne godine).

 • 8

  2. IZABRANE FINANSIJSKE INFORMACIJE

 • 9

  3. FAKTORI RIZIKA

  3.1. Faktori rizika povezani sa strukturom portfolija i ulaganja Fonda

  3.1.1. Rizici uopteno i upravljanje rizicima

  Upravljanje rizicima neizostavni je dio investicionog poslovanja a sastoji se od identifikacije

  razliitih oblika rizika kojima je izloen portfelj Fonda, njihovog mjerenja te definisanja

  postupaka kojima se provodi upravljanje. Odmah je potrebno istai da bez izlaganja portfelja

  rizinom poslovanju nije mogue ostvariti prinose. Rizik ulaganja u Fond povezan je s

  ulaganjima i strukturom imovine Fonda. U skladu sa strategijom ulaganja, Drutvo e voditi

  politiku ulaganja sredstava Fonda umjerenog stepena rizika koji je karakteristian za ulaganja u

  mjeovite fondove. Ulaganje u investicioni fond nije depozit uloen kod banke i kao takvo nije

  osigurano od strane Agencije za osiguranje depozita, niti od nekog treeg lica.

  Niz rizika djeluje na ulaganja u investicione fondove. U tom kontekstu, rizik se definie kao

  prijetnja ili mogunost da e aktivnost ili dogaaj negativno uticati na ciljeve Fonda i poslovanje

  Drutva, odnosno, fokus je na potencijalnim tetama koje mogu nastati od budueg dogaaja.

  Finansijski instrumenti su u korelaciji sa rizicima i to najee sa trinim rizikom, rizikom

  likvidnosti, kreditnim rizikom koji nastaju kao posljedica alokacije imovine, trinih kretanja,

  investiranja u inostranstvu, ekonomskih, zakonskih i politikih promjena, te rizika povezanih sa

  emitentom. Na poslovanje Fonda djeluje i operativni rizik koji je povezan sa poslovanjem

  Drutva, ali se posljedice ovog rizika mogu lako odraziti na poslovanje Fonda.

  3.1.2. Rizici specifini Fondu

  Pored nabrojanih rizika postoje rizici koji su specificni Fondu. U tabeli u nastavku su nabrojani

  svi rizici u vezi sa poslovanjem Fonda sa posebnim naglaskom na kontrolne postupke. U dijelu

  rizika koji su specifini Fondu, takoe su opisane kontrolne mjere koje se odnose na iste. Uticaj

  pojedinog rizika na Fond rangiran je u etiri nivoa od niskog preko umjerenog i poveanog do

  visokog uticaja rizika.

 • 10

  OPIS MJERENJE I KONTROLA NIVO

  Opti rizik

  Opti rizik promjene cijene je rizik gubitka koji proizilazi iz

  promjene cijene pojedinog finansijskog instrumenta usljed

  veih promjena na tritu kapitala nezavisno od bilo koje

  specifine karakteristike pojedinanih finansijskih

  instrumenata (opta recesija, nepovoljni vremenski uticaji,

  prirodne katastrofe I sl.) POVEAN

  Trini rizikSpecifini

  rizik

  Specifini rizik promjene cijene pojedinog finansijskog

  instrumenta je rizik gubitka koji proizilazi iz promjene cijene

  finansijskog instrumenta usljed injenica vezanih za

  emitenta ili u sluaju izvedenog instrumenta, emitenta

  osnovnog instrumenta na koji se odnosi. Uzroci fluktuacija

  cijena mogu biti promjenljive prirode, posebno

  1. dogaaji specifini za emitenta (negativan ili pozitivan

  razvoj kompanije),

  2. razvoji specifini za sektor (negativne ili pozitivne

  ekonomske perspektive sektora),

  3. opti ekonomski faktori (npr. pozitivna ili negativna

  ciklina kretanja) i sl. VISOK

  Rizik promjene kamatnih stopa je mogunost promjene

  vrijednosti imovine Fonda u sluaju promjene kamatnih

  stopa na finansijskom tritu. U sluaju promjene kamatnih

  stopa na finansijskom tritu moe doi do promjene cijena

  hartija od vrijednosti koje se nalaze u portfelju Fonda.

  Takoe, Fond je izloen riziku promjene kamatnih stopa,

  ukoliko se novana sredstva Fonda u budunosti moraju

  reinvestirati uz nie kamatne stope. Podrazumijeva se da

  kamatni rizik oznaava opasnost da se planirani ili oekivani

  rezultati kamatonosnih ili kamatno osjetljivih pozicija

  smanjuju uslijed promjene kamatnih stopa i/ili prinosa na

  tritima novca i kapitala. UMJEREN

  Valutni rizik je rizik mogunosti nastanka negativnih efekata

  na vrijednost portfelja fonda kao i finansijski rezultat usljed

  oscilacija kursa domae valute u odnosu na strane valute.

  Valutni rizici ukljuuju sve potencijalne gubitke vrijednosti

  koji proizlaze iz promjena valutnih kurseva. Nastaje prilikom

  investiranja u finansijske instrumente kupljene na stranim

  tritima koji su emitovani i kojima se trguje u stranoj

  valuti. UMJEREN

  VRSTA RIZIKA

  Rizik promjene cijena

  finansijskog

  instrumenta

  Mjerenje i kontrola trinih rizika vri se

  kvantitativnim i kvalitativnim metodama

  procjene rizika. .Drutvo provodi

  aktivnosti analiziranja strukture portfelja,

  analiziranje kretanja cijena hartija od

  vrijednosti i optih kretanja na tritu.

  Drutvo upravlja trinim rizikom

  diverzifikacijom investicionog portfelja.

  Uticaj rizika promjene cijene finansijskih

  instrumenata nije mogue u potpunosti

  ukloniti iz portfelja Fonda, ali se

  diverzifikacijom ulaganja njegov uticaj

  umanjuje.

  Rizik promjene kamatne stope

  Valutni rizik

 • 11

  OPIS MJERENJE I KONTROLA NIVOVRSTA RIZIKA

  UMJEREN

  VISOK

  VISOK

  VISOK

  UMJREN

  Rizik koncentracije prema vrsti

  finansijskog instrumenta

  Mjerenje i kontrola drutvo periodino

  vri mjerenje i kontrolu koncentracije

  ulaganja portfelja Fonda u skladu sa

  ogranienjima izloenosti riziku

  koncentracije u emitentu u skladu sa

  aktima fonda, zakonskim i podzakonskim

  aktima.Tim rizikom Fond upravlja

  diverzifikacijom portfelja.

  Mjerenje i kontrola - Prilikom ulaganja

  imovine Fonda u dunicke hartije od

  vrednosti koje se emituju u Republici

  Srpskoj, Drutvo vodi rauna da je kreditni

  rejting tih hartija koji su agencije za

  procenu boniteta Standard&Poor`s i Fitch-

  IBCA, odnosno Moody`s utvrdile najmanje

  na nivou kreditnog rejtinga Bosne I

  Hercegovine. Drutvo periodino, a

  najmanje jedanput godinje prati procjene

  agencija za procjenu boniteta u vezi sa

  moguom promjenom kreditnog rejtinga

  odreene dunike hartije od vrijednosti.

  Glavni uzroci promjene kreditnog rejtinga

  emitenta obveznica npr. drava, rezultat

  su ekonomskih ili finansijskih kriza.

  Dunike hartije od vrijednosti za koje ne

  postoje kreditni rejtinzi, Drutvo prati na

  osnovu fundamentalne finansijsko -

  ekonomske analize njihovih emitenata,

  podataka iz revizorskih izvjetaja njihovih

  emitenata.Kreditnim rizikom e se

  upravljati na nain da se preteno ulae u

  renomirane emitente dugoronih

  dunikih hartija od vrijednosti, odnosno

  da se depoziti plasiraju u renomirane

  banke, potujui ogranienja propisana

  Zakonom i podzakonskim aktima.

  Kreditni rizik

  Kreditni rizik se definie kao mogunost djeliminog ili

  potpunog gubitka proizalog iz neispunjavanja ugovora zbog

  negativnih promjena kreditne sposobnosti ukljuenih

  strana, pri emu negativna promjena kreditne sposobnosti u

  ovom kontekstu znai, kako stvarni sluaj nesolventnosti

  tako i postepeno pogoravanje kreditne sposobnosti. Rizik

  drave je dio kreditnog rizika.

  Rizik

  koncentracije

  Rizik koncentracije u

  pojedinanom emitentu

  Rizik sektorske koncentracije

  Rizik regionalne koncentracije

 • 12

  Investicija u Fond nije depozit uloen kod banke i kao takav nije osigurana od strane Agencije za

  osiguranje depozita, niti od strane nekog treeg lica.

  Zbog alokacije veeg dijela imovine u vlasnike hartije od vrijednosti akcije, obaveza nam je

  da upozorimo na mogunost nastanka privremenih gubitaka u kratkom roku. Investitori trebaju

  biti svjesni svoje imovinske sposobnosi kako bi u potpunosti iskoristili beneficije investiranja u

  Zatvoreni investicioni fond sa javnom ponudom ZEPTER FOND AD Banja Luka.

  Investitori, takoe, moraju biti svjesni rizika koji preuzimaju, a koji su opisani u ovom

  Prospektu.

  Rizik likvidnosti se definie kao rizik nastanka eventualnih

  negativnih efekata na sposobnost Drutva i Fonda da

  ispunjavaju dospjele finansijske obaveze. Rizik likvidnosti

  pojedinih dijelova imovine Fonda-predstavlja rizik

  konverzije pojedinih dijelova imovine Fonda u likvidna

  sredstva, odnosno rizik da nije moguce brzo i bez veih

  gubitaka konvertovati pojedine dijelove imovine Fonda u

  likvidna sredstva.

  Mjerenje i kontrola drutvo za

  upravljanje, primjereno upravljanju

  rizikom likvidnosti a sa ciljem da u svakom

  trenutku osigura usklaenost svakog

  fonda kojim upravlja sa obavezama,

  periodino, a najmanje jednom mjeseno

  procjenjuje vrijednost imovine koju je

  mogue unoviti u rokovima od 30, 90 i 180

  dana. Drutvo pri ulaganju imovine fonda

  vodi rauna o likvidnosti hartija od

  vrijednosti i njihovom uticaju na ukupnu

  likvidnost portfelja fonda a sve u smislu

  mogunosti ispunjavanja Zakonom

  propisanih obaveza Drutva odnosno

  Zakonom propisanih uslova i rokova

  isplate pri otkupu udjela Fonda.Prilikom

  odobravanja odluke o kupovini Drutvo

  upravlja rizikom na nain da kontrolie

  nekoliko aspekata likvidnosti hartije od

  vrijednosti. To su sljedee kontrole:

  segment trgovanja, period potreban za

  prodaju hartije od vrijednosti iz portfelja,

  provjera kontinuiteta trgovanja, -ex post

  kontrola likvidnosti svih hartija od

  vrijednosti iz portfelja.

  NIZAK

  Rizik likvidnosti

 • 13

  3.1.3. Profil rizinosti Fonda

  Drutvo upravlja rizicima Fonda u skladu sa osnovnim investicionim ciljevima a to su poveanje

  vrijednosti imovine fonda kao i na osnovu strukture postojeeg portfelja. Karakteristike portfelja

  i strategija ulaganja fonda implicira umjeren apetit prema riziku.

  Posmatrano na investicionoj piramidi Fond sa svojom strukturom i strategijom ulaganja se

  svrstava u kategoriju umjerenog rizika. Fond ima dugoronu strategiju ulaganja i znaajnu

  sposobnost podnoenja razliitih rizika ulaganja.

  Za razliku od visoko rizinih fondova kao i fondova poveanog rizika Fond ima manji rizik zbog

  sljedeih injenica:

  - Ne ulae u neuvrtene hartije od vrijednosti - Ne koristi napredne investicione tehnike i strategije upravljanja, kao to su opcijske

  strategije, arbitrane strategije ili sloene strategije dugih i kratkih pozicija ili trino

  neutralne strategije

  - Ne koristi strategije uestalog trgovanja (high frequency trading) - Obavlja svoje transakcije na ureenim tritima - Ima nizak rizik likvidnosti jer nema svakodnevne obaveze isplate udjela kao kod

  otvorenih fondova

  - Ima umjeren operativni rizik jer kao zatvoreni fond nema poslova vezanih uz dnevne uplate i isplate novca vlasnicima udjela kao kod otvorenih fondova

  Finansijski derivati

  Vlasnike hartije od vrijednosti

  Mjeoviti fondovi

  Dunike hartije od vrijednosti

  tedni depoziti, novac, novani fondovi

  Visok rizik

  Povean rizik

  Umjeren rizik

  Nizak rizik (

  (1

 • 14

  3.1.4. Rizici specifini Drutvu

  Najznaajniji rizici kojemu je Drutvo izloeno svojim poslovanjem su operativni rizik, strateki

  rizik i reputacijski rizik.

  OPIS MJERENJE I KONTROLA NIVO

  Operativni rizik

  Operativni rizik je rizik gubitka nastalog kao rezultat neadekvatnih ili neuspjelih

  internih procesa, ljudi i sistema ili kao rezultat eksternih dogaaja. Ova definicija

  obuhvata zakonski rizik. Operativni rizik je neizvjesnost koja proizilazi iz moguih

  zastoja u poslovnom procesu. Operativni rizik se u Drutvu definie kao rizik procesa,

  koji nisu ostvarili svoje ciljeve zbog nedolinog ili neodgovarajueg ponaanja i

  aktivnosti zaposlenih, neadekvatnosti i/ili greaka u procesima i organizaciji,

  neadekvatnosti i/ili greaka u sistemima i infrastrukturi ili zbog vanjskih faktora i

  uticaja, koji rezultiraju direktnim i/ili indirektnim gubitkom.Operativni rizici prate se i

  klasifikuju prema vrsti uzroka zbog kojeg su gubici nastali:

  1. Ljudski faktor - gubici uzrokovani od strane zaposlenih s namjerom sticanja line

  koristi na tetu Drutva i/ili gubici nastali kao posljedica neadekvatne politike

  zapoljavanja

  2. Procesi - gubici nastali kao posljedica nenamjernih propusta zaposlenih,

  nepotovanja internih procedure ili nemara

  3. Sistem - gubici nastali zbog nedostataka i greaka IT tehnologije, te neadekvatne IT

  sigurnosti 4. Eksterni

  dogaaji - gubici nastali zbog vanjskih faktora na koje Drutvo nije u mogunosti

  uticati (nestanak struje, elementarne nepogode, promjene poreskih propisa i

  zakonske regulative i sl.)

  UMJEREN

  Operativni rizik Zakonski rizik

  Zakonski rizik je dio operativnog rizika u Drutvu i Fondu . To je u internom smislu

  rizik od gubitka zbog greaka ili nedosljednosti u internim procesima, u koje su

  ukljuena zakonska pitanja, kao i gubitak zbog krenja zakona, ugovora ili sporazuma

  (npr., rizik potovanja propisa). U eksternom smislu, to je rizik od gubitka zbog novih

  zakona ili regulacija, nepovoljnih izmjena postojee zakonske regulative ili njenog

  tumaenja i primjene od strane sudova. Posebno ukljuuje rizik nemogunosti

  provoenja ugovorom dogovorenih odredbi ili sudskih odluka, u kom sluaju bi se

  umjesto njih primjenjivale drugaije nepovoljne regulative.Poznavanje zakonskog i

  ekonomskog okruenja emitenata iz portfelja predstavlja osnovu efikasnog

  upravljanja zakonskim rizicima .

  UMJEREN

  VRSTA RIZIKA

  Mjerenje i kontrola Politika Drutva u upravljanju operativnim i drugim

  nefinansijskim rizicima je orjentisana na preventivno djelovanje i trajno

  unapreenje poslovnih procesa kako bi se smanjili operativni nedostaci u

  Drutvu i osiguralo efikasno i pouzdano odvijanje poslovnih procesa koje je

  usklaeno sa svim regulatornim zahtjevima i internim procedurama. Rizik

  sukoba interesa je rizik nastanka neeljenog dogaaja uslijed aktivnosti

  zaposlenih koje bi u neravnopravan poloaj stavili vlasnika udjela i/ili Drutvo, iz

  kojih bi zaposleni ostvarili linu korist na tetu vlasnika udjela i/ili Drutva.

  Spreavanje sukoba interesa je trajna aktivnost Drutva i kao takva je definisana

  internim aktom Drutva pod nazivom Pravilnik o sukobu interesa.Pravilnikom

  se odreuju standardi ponaanja i transparentnosti koji se oekuju od

  zaposlenih u smislu spreavanja sukoba interesa. S obzirom da je Fond zasebna

  imovina odvojena od imovine Drutva, ovi rizici imaju mali uticaj na vrijednost

  udjela. Drutvo e u svom poslovanju postupati profesionalno s panjom dobrog

  strunjaka, prema pravilima struke i zakonskim propisima, a sve u svrhu zatite

  interesa akcionara.

  Rizik konstantne usklaenosti je rizik nastanka neeljenog dogaaja uslijed

  loeg upravljanja Drutvom u smislu solventnosti, kompetencija zaposlenih i

  kvaliteta poslovanja.

  Uprava Drutva konstantno vodi brigu o solventnosti Drutva, njegovom dobrom

  ugledu te o vlastitim kompetencijama i kompetencijama svih zaposlenih u

  Drutvu. Smanjenje rizika konstantne usklaenosti Drutvo provodi internom i

  eksternom revizijom, sistemom jasno definisanih nadlenosti i odgovornosti kroz

  radne procedure, standardizacijom postupaka, periodinim razmatranjem i

  analizom promjena u poslovanju i poslovnim procesima, postavljanjem visokih

  moralnih i strunih kriterija prilikom izbora lica zaduenih za poslove upravljanja

  imovinom Fonda, poslove nadzora rizika i ostale poslove.

  Preventivno, adekvatnim strunim usavravanjem radnika Drutvo osigurava

  bolji kvalitet rada, a time doprinosi i boljem snalaenju u nepredvienim

  situacijama koje bi mogle naruiti ugled Drutva odnosno uticati na poslovanje u

  cjelini.

  Drutvo nastoji da poveanjem mjera bezbjednosti kao i izborom adekvatnog

  poslovnog prostora obezbjedi fiziku zatitu prostorija, opreme i dokumentacije i

  smanji neovlatene aktivnosti na najmanju moguu mjeru. Izborom, konstantnim

  poboljanjem i razvojem novih mogunosti informacionog sistema Drutvo

  obezbjeuje adekvatnu informacionu porku s obzirom na obim i sloenost posla

  koji Drutvo obavlja. Osim toga, Drutvo obezbjeuje efikasnu kontrolu i zatitu

  IT sistema, a naroito zatitu hardvera i softvera od neovlatenog pristupa

  podacima, obezbjeuje adekvatnu obuku zaposlenih u vezi sa koritenjem tog

  sistema, obezbjeuje da svako lice koje ima pristup softveru mora da ima

  korisniko ime i i ifru, kao i dostupnost samo funkcijama koje su neophodne za

  vrenje posla tog lica, kao i druge aktivnosti neophodne za pouzdanost i provjeru

  tanosti unesenih podataka.

 • 15

  OPIS MJERENJE I KONTROLA NIVOVRSTA RIZIKA

  Rizik modela

  Sa sve veom upotrebom sofisticiranih modela odreivanja cijena derivata i modela

  mjerenja rizika, Drutva su sve vie izloena grekama modeliranja. Rizik modela

  definie se kao rizik gubitka koji proizlazi iz greke modela da se na zadovoljavajui

  nain poklopi sa stvarnou ili na drugi nain ostvari traene rezultate. Rizik modela je

  kao takav ukljuen u operativni rizik. Rizik modela proizlazi iz raznih pitanja,

  ukljuujui: matematike

  greke (npr. pri odreivanju formula za vrednovanje sloenijih finansijskih

  instrumenata) nedostatak transparentnih trinih cijena za neke vie

  nelikvidne trine faktore nevaljane

  pretpostavke neodgovarajua specifikacija

  parametara pogreno programiranje.

  UMJEREN

  Strateki rizik

  Strateki rizik ukljuuje rizik koji proizlazi iz neodgovarajue poslovne strategije ili iz

  nepovoljne promjene pretpostavki, parametara ili ciljeva i ostalih karakteristika koje

  ine osnovu neke strategije. Stoga je on funkcija:

  stratekih ciljeva Fonda poslovnih strategija,

  razvijenih u svrhu ostvarenja tih ciljeva resursa koji se koriste pri ostvarenju tih

  ciljeva kvaliteta provoenja tih resursa.

  UMJEREN

  Reputacijski rizik

  Reputacijski rizik je rizik koji proizilazi iz mogueg negativnog uticaja na ugled drutva

  kao posljedica negativne javne percepcije. Moemo ga okarakterisati kao rizik gubitka

  povjerenja u integritet Drutva do kojeg dolazi zbog nepovoljnog javnog mijenja o

  poslovnoj praksi Drutva, neovisno o tome postoji li osnova za takvo mnijenje ili ne ,

  moe rezultirati: poveanjem zahtjeva za isplatu udjela

  skupom parnicom i/ili smanjenjem prihoda tekoama s

  likvidnou, smanjenjem cijene akcija i

  znatnim smanjenjem trine kapitalizacije.

  UMJEREN

 • 16

  4. OSNOVNI PODACI O INVESTICIONOM FONDU

  4.1. Osnovni podaci i razvoj fonda

  Puni naziv firme: Zatvoreni mjeoviti investicioni fond sa javnom ponudom u

  preoblikovanju ZEPTER FOND AD Banja Luka

  Skraeni naziv firme: ZMIF u preoblikovanju ZEPTER FOND AD (u daljem tekstu:

  Fond)

  Sjedite Fonda: 78 000, Banja Luka, Milana Rakia 1.

  Republika Srpska, Bosna i Hercegovina

  Matini broj: 01956485

  Poreski broj: 4401652150003

  Registracioni sud: Osnovni sud u Banjoj Luci (reg. uloak 7-12-00)

  Komisija za HOV RS: Br. Rjeenja 01-UP-041-2098/07, od 25.05.2007.godine -

  Rjeenje dozvole za transformaciju

  Br. Rjesenja 01-03-RE-2633/07, od 04.07.2007.

  Rjesenje upisa u registar emitenata kod KHOV RS

  Djelatnost: Predmet poslovanja Fonda je prikupljanje novanih sredstava

  javnom ponudom svojih neogranieno prenosivih akcija i ulaganje

  tih sredstava uz primjereno uvaavanje naela sigurnosti,

  profitabilnosti, likvidnosti i disperzije rizika.

  Ovi poslovi su rasporeeni u podgrupu klasifikacije djelatnosti:

  64.30 Trustovi, fondovi i slini finansijski subjekti

  (lanom 5. Statuta Fonda opisana je djelatnost Fonda).

  Vrsta fonda: Fond spada u vrstu zatvorenih investicionih fondova sa javnom

  ponudom u preoblikovanju ije je poslovanje i druga pitanja od

  znaaja za rad regulisana Zakonom o investicionim fondovima (u

  daljem tekstu: Zakon), kao i pravilnicima Komisije za hartije od

  vrijednosti Republike Srpske (u daljem tekstu: Komisija).

  Podvrsta fonda je mjeoviti fond koji ima uloena sredstva u

  razliite vrste hartija od vrijednosti, instrumente trita novca i

  novane depozite.

 • 17

  Rok osnivanja: Fond je osnovan na neodreeno vrijeme s tim da je stupanjem na

  snagu Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o investicionim

  fondovima (Sl.gl.RS, broj 82/15) i Pravilnika o preoblikovanju

  zatvorenog investicionog fonda (Sl.gl.RS broj 108/15) predviena

  obaveza potpunog preoblikovanja zatvorenog investicionog fonda

  u otvoreni investicioni fond u roku i na nain predvien Zakonom

  a u skladu sa Planom preoblikovanja.

  Forma organizovanja: Fond ima pravni subjektivitet organizovan u formi otvorenog

  akcionarskog drutva

  Grupa / koncern Fond nije dio grupe/koncerna ili korporacije

  kojoj Fond pripada; djeluje samostalno

  Broj telefona: +387 51 230 090

  Mail: [email protected]

  4.2. Vauerska privatizacija, osnivanje Fonda i vrijeme trajanja fonda

  PIF ZEPTER FOND AD Banja Luka, kao jedan od 13 privatizacionih investicionih fondova

  koji su formirani u procesu vauerske privatizacije u Republici Srpskoj, prikupio je 7.448.639

  vauera od ukupno 202.195 fizikih lica-vlasnika. U martu 2002.godine proveden je postupak

  zamjene vauera za akcije drutava s navedene liste Direkcije za privatizaciju Republike Srpske

  u kojoj je PIF ZEPTER FOND AD Banja Luka stekao akcije u ukupno 262 preduzea, ukupne

  nominalne vrijednosti 324.997.782,75 KM.

  Nakon konanog obrauna vrijednosti uloenih vauera i Rjeenja kojim se daje saglasnost na

  osnivanje PIF ZEPTER FOND AD Banja Luka od strane Komisije za hartije od vrijednosti

  Republike Srpske (u daljem tekstu: Komisija), PIF ZEPTER FOND AD Banja Luka je dana

  20.05.2002.godine upisan u sudski registar kao akcionarsko drutvo, a fizika lica koja su svoje

  vauere uloili u PIF postali su akcionari srazmjerno broju uloenih vauera. Akcije PIF

  ZEPTER FOND AD Banja Luka su dana 31.01.2003.godine uvrtene na Kotaciju fondova

  Banjaluke berze AD Banja Luka (u daljem tekstu: Berza), a prva transakcija akcijama PIF

  ZEPTER FOND AD Banja Luka na Berzi provedena je dana 11.03.2003.godine.

  U prvim godinama poslovanja intenzivno se radilo na restrukturiranju portfelja PIF ZEPTER

  FOND AD Banja Luka. Najvei dio aktivnosti bio je usmjeren na prodaju nelikvidnih akcija iz

  portfolija PIF ZEPTER FOND AD Banja Luka. Isti je posredstvom Drutva za upravljanje

  svojim aktivnim ueem u radu Skuptina, Upravnih i Nadzornih odbora preduzea u kojima

 • 18

  ima znaajniji akcionarski paket provodio korporativno upravljanje i implementirao

  novodonesena zakonska i podzakonska rjeenja koja reguliu rad i poslovanje akcionarskih

  drutava, te vrio nadzor nad istim.

  - Zatvoreni mjeoviti investicioni fond sa javnom ponudom u preoblikovanju ZEPTER FOND AD Banja Luka je nastao transformacijom Privatizacionog investicionog fonda

  Zepter Fond AD Banja Luka u skladu sa odredbama zakona, Odluke o osnivanju

  Fonda, Statuta Fonda i Prospekta Fonda od 11.04.2007.godine i njegov je pravni

  sljedbenik.

  - Fond je osnovan na neodreeno vrijeme i moe prestati samo u sluajevima i na nain odreenim Zakonom o investicionim fondovima i Zakonom o privrednim drutvima.

  - Stupanjem na snagu Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o investicionim fondovima (Sl.gl.RS, broj 82/15), te Pravilnika o preoblikovanju zatvorenog investicionog fonda

  (Sl.gl.RS broj 108/15) predviena je obaveza potpunog preoblikovanja Fonda u otvoreni

  investicioni fond odnosno likvidacija istog u roku i na nain predvien Zakonom a u

  skladu sa Planom preoblikovanja.

  4.3.Informacije o berzi ili berzama na kojim su akcije fonda uvrtene i podaci o trgovanju akcijama Fonda

  Akcije Fonda uvrtene su na Banjalukoj berzi AD Banja Luka u segmentu kotacije

  investicionih fondova. Nain trgovanja akcijama Fonda je kontinuiran sa dozvoljenom

  fluktuaciom cijene u toku jednog dana trgovanja od -20% / do +20% u odnosu na prosjenu

  cijenu predhodnog dana trgovanja. Uprava Drutva i Nadzorni odbor Fonda mogu donijeti

  odluku da se akcije Fonda uvrste na neku drugu berzu u dravi lanici EU ili CEFTA ako bi to

  bilo u interesu akcionara Fonda.

  Broj dana trgovanja akcijama Fonda na Banjalukoj berzi u poslovnoj 2015.godini je 252 dana, a

  ostvarena je prosjena cijena akcija Fonda u iznosu od 7,2149 KM.

  U ovoj poslovnoj godini zabiljeeni su sljedei blok poslovi sa akcijama Fonda kao i sljedee

  aukcije na paket akcija.

 • 19

  Promet i cijene akcija Fonda

  5. PREOBLIKOVANJE FONDA

  - Zakonom o izmjenama i dopunama Zakona o investicionim fondovima (Slubeni glasnik RS br. 82/15) definisana je obaveza Drutva za upravljanje da u roku od 3

 • 20

  godine od dana stupanja Zakona na snagu izvri preoblikovanje Fonda u otvoreni

  investicioni fond.

  - Plan aktivnosti usklaivanja ulaganja i izloenosti prema pojedinim licima i plan preoblikovanja Fonda u otvoreni investicioni fond donosi glavna skuptina Fonda, a

  Drutvo za upravljanje i s njim povezana lica nemaju pravo glasa o ovom pitanju.

  - Drutvo za upravljanje duno je da dostavi Komisiji na odobrenje akta iz prethodnog stava u roku od est mjeseci od dana stupanja na snagu akta Komisije kojim se propisuje

  sadraj plana aktivnosti preoblikovanja

  - Drutvo je duno da zahtjev za odobrenje potpunog preoblikovanja podnese Komisiji najkasnije do 14. avgusta 2018. godine ( 60 dana prije zavretka roka za preoblikovanje)

  6. DRUTVO ZA UPRAVLJANJE

  6.1.Podaci o Drutvu

  Puni naziv Drutva: Drutvo za upravljanje investicionim fondovima ZEPTER

  INVEST AD Banja Luka

  Skraeni naziv Drutva: ZEPTER INVEST AD. Banja Luka

  (u daljem tekstu: Drutvo)

  Sjedite Drutva: 78 000 Banja Luka, Veselina Maslee 21.

  Republika Srpska, Bosna i Hercegovina

  Matini broj: 01933876

  Registarski sud: Osnovni sud u Banjoj Luci (reg.uloak 1-11643-00)

  Djelatnost: 66.30 - Djelatnost upravljanja fondovima

  Osnovni kapital Drutva: 1,000,000.00 KM

  Forma organizovanja: zatvoreno akcionarsko drustvo

  Predmet poslovanja Drutva je osnivanje investicionih fondova i upravljanje investicionim

  fondovima, odnosno ulaganje novanih sredstava u vlastito ime i za raun vlasnika udjela

 • 21

  otvorenih investicionih fondova i u ime i za raun akcionara zatvorenih investicionih fondova, te

  obavljanje drugih poslova odreenih Zakonom o investicionim fondovima.

  Drutvo je osnovano dana 20.06.2000. godine i registrovano je kod Osnovnog suda u Banjoj

  Luci pod brojem 1-11643-00.

  Rad Drutva odobren je Rjeenjem Komisije, broj 01-UP-041-1131/07 od dana

  30.03.2007.godine.

  Drutvo ne upravlja sa drugim fondovima.

  Regulatorno tijelo ovlaeno za nadzor nad radom drutva za upravljanje je Komisija za hartije

  od vrijednosti Republike Srpske.

  6.2. Osnovni kapital i lanovi Drutva

  Osnovni kapital drutva iznosi 1,000,000.00 KM (milion konvertibilnih maraka) i u cjelini je

  uplaen u novcu.

  Osnovni kapital je podijeljen na 1,000 redovnih (obinih) akcija, nominalne vrijednosti 1,000

  KM, koje glase na ime, emitovanih u elektronskom obliku.

  - lan drutva je "THALER VERMOGENSVERWALTUNG" Gmbh, Be, (50%).

  - Drutvo za upravljanje investicionim fondovima ZEPTER INVEST AD Banja Luka, (50%)

  6.3. Organi Drutva

  Upravu Drutva ini Upravni odbor i generalni direktor Drutva.

  U p r a v n i o d b o r

  Nenad Tomovi, Predsjednik Upravnog odbora Drutva za upravljanje investicionim

  fondovima Zepter Invest a.d. Banja Luka Poslovna adresa: Veselina Maslee 21, Banja Luka.

  trajanje mandata 02.03.2015 02.03.2020.

  Roen je 1966.godine u Zagrebu. Diplomirao je na Pravnom fakultetu Univerziteta u Banjaluci

  1991.godine, a 1995.godine je poloio pravosudni ispit. Od 1997.godine posjeduje licencu

  brokera izdatu od strane Savezne komisije za hartije od vrijednosti Savezne Republike

  Jugoslavije. Takoe, posjeduje dozvolu za obavljanje poslova sa hartijama od vrijednosti u

  zvanju investicionog menadera. Poslovnu karijeru zapoinje 1996.godine i angaovan je na

  razliitim projektima u vezi stvaranja i razvoja trita kapitala u Republici Srpskoj. Aktivno je

  uestvovao u izradi Zakona o hartijama od vrijednosti, Zakona o privatizacionim investicionim

  fondovima i drutvima za upravljanje privatizacionim fondovima, Zakona o Centralnom registru

  hartija od vrijednosti, Zakona o tritu kapitala RS, Zakona o investicionim fondovima i

  drutvima za upravljanje investicionim fondovima. Profesionalnu edukaciju nastavlja ueem

  na brojnim specijalistikim seminarima. Od 2000. godine obavlja dunost direktora Drutva za

 • 22

  upravljanje investicionim fondovima Zepter Invest AD Banja Luka, a 2010. godine je

  imenovan za generalnog direktora Drutva i predsjednika Upravnog odbora. Gospodin Tomovi

  je lan Upravnog odbora u sledeim emitentima:

  Telekom AD Banja Luka, imenovan 06.06.2014.godine,

  Banja Vruica AD Tesli, imenovan 10.11. 2015. godine.

  Standard AD Prnjavor, imenovan 26.08.2015.godine. U predhodnom periodu je bio lan Upravnog odbora Matex AD Banja Luka Meridian AD

  Banja Luka, te lan Nadzornog odbora Krajinapetrol AD Banja Luka i Palas AD Banja

  Luka.

  Takoe, gospodin Tomovi:

  - nije osuivan za krivina djela protiv privrede, - nije imao slubenih optubi ili sankcija od strane pravosudnih ili regulatornih organa, - nije bio povezan sa postupcima steaja ili likvidacije.

  Rajko Kuzmanovi, lan Upravnog odbora

  Poslovna adresa: Veselina Maslee 21, Banja Luka.

  trajanje mandata 02.03.2015 02.03.2020.

  Roen je 1931.godine u elincu. Zavrio je Pravni studij u Zagrebu 1964.godine, a zatim i

  Filozofski fakultet u Zagrebu 1973.godine. Magistrirao je pravne nauke 1976.godine u Zagrebu,

  a doktorirao pravne nauke 1980.godine u Mostaru. Objavio je specijalizaciju na meunarodnom

  pravnom institutu u Vaingtonu 1999.godine, kao i specijalizaciju na Institutu za evropske

  studije Slobodnog univerziteta u Briselu 2000.godine. Predsjednik je Akademije nauka i

  umjetnosti Republike Srpske, predsjednik Udruenja pravnika Republike Srpske, senator

  Republike Srpske i profesor emeritus. U bogatoj akademskoj karijeri obavljao je razne funkcije

  na polju strune i nauno-obrazovane djelatnosti kao to su: ef strune slube za prosvjetu i

  kulturu u optini elinac 1956-1960.godine, predsjednik Skuptine optine elinac 1960-

  1964.godine, naelnik Sekreterijata za prosvjetu i kulturu Grada Banja Luka 1964-1971.godine,

  lan Izvrnog odbora (Vlada Grada) Banja Luka 1971-1975.godine, generalni sekretar

  Univerziteta u Banjaj Luci 1974-1977.godine te predsjednik i sudija Ustavnog suda Republike

  Srpske 1994-2002.godine.Takoe, nastavnik je na Pravnom fakultetu u Banjoj Luci asistent,

  docent, vanredni i redovni profesor 1975-2002.godine, biran za prodekana Pravnog fakulteta u

  Banjoj Luci 1980-1982.godine, biran za dekana Pravnog fakulteta u Banjoj Luci u tri mandata:

  1984-1986, 1996-1999, 1999-2001.godine, bio prorektor za nauku Univerziteta u Banjoj Luci

  1986-1988.godine, te rektor Univerziteta u Banjoj Luci od 1988-1992.godine. Takoe, lan je

  Svjetske i Evropske akademije nauka i umjetnosti, panske kraljevske akademije za ekonomiju i

  finansije, meunarodne kneevske akademije prirodnih i drutvenih nauka Ruske federacije,

  Balkanske akademije nauka i kulture, Ruske akademije prirodnih nauka i Ukrajinske akademije

  nauka za visoko obrazovanje. Profesor Kuzmanovi je biran u vie poasnih funkcija i zvanja od

  kojih izdvajamo: predsjednik Nastavno-naunog vijea i predsjednik Savjeta Pravnog fakulteta u

  Banoj Luci, predsjednik Nastavno-naunog vijea Univerziteta u Banjoj Luci, predsjednik

  Senata Univerziteta u Banjoj Luci, predsjednik Naunog vijea Instituta za meunarodno pravo i

  meunarodnu poslovnu saradnju u Banjoj Luci, lan Savjeta Radio televizije SR BiH, narodni

  poslanik Skuptine SR BiH, predsjednik zajednice univerziteta BiH, potpredsjednik Zajednice

 • 23

  univerziteta SFRJ, predsjednik i potpredsjednik Udruenja univerzitetskih nastavnika SR BiH,

  lan Evropske rektorske konferencije, lan Komisije za ustavna pitanja SFRJ, lan Komisije za

  ustavna pitanja Narodne skuptine Republike Srpske. Bio je predsjednik Republike Srpske 2007-

  2010.godine, biran na neposrednim izborima graana. Nosilac je vie drutvenih odlikovanja i

  priznanja: tri ordena predsjednika Republike (SFRJ), orden Njegoa I reda (Republike Srpske),

  ordena asti sa zlatnim zracima (Republike Srpske), orden Republike sa lentom (Republika

  Srpska), ordena Petra Velikog I reda (Ruska federacija), ordena Svetog Save I reda (Sinod

  Srpske pravoslavne crkve), plaketa univerziteta u Banjoj Luci i Sarajevu, povelja vie gradova,

  zlatnog grba i povelje Grada Banja Luke, plakete i nagrade Veselin Maslea za nuni rad i

  Priznanje Svjetske asocijacije pravnika. Ukupan nauni opus profesora Kuzmanovia obuhvata

  25 objavljenih knjiga i oko 200 naunih i strunih radova. Uesnik je brojnih meunarodnih

  skupova, konferencija i kongresa. Gospodin Kuzmanovi ne obavlja funkciju lana Upravnih i

  Nadzornih odbora u drugim emitentima, niti je iste obavljao u proteklih pet godina. Takoe,

  gospodin Kuzmanovi:

  - nije osuivan za krivina djela protiv privrede, - nije imao slubenih optubi ili sankcija od strane pravosudnih ili regulatornih organa, - nije bio povezan sa postupcima steaja ili likvidacije.

  Vlado Topi, lan Upravnog odbora

  Poslovna adresa: Veselina Maslee 21, Banja Luka.

  trajanje mandata 02.03.2015 02.03.2020.

  Roen je 1956.godine u Prijedoru. Zavrio je Vojnu akademiju Kopnene vojske 1978.godine, a

  Generaltabnu akademiju 1996.godine u Beogradu. Magistarski studij zavrio je u Banja Luci

  2009.godine i stekao zvanje magistra Ekonomskih nauka. Posjeduje 30 godina radnog iskustva

  vrei razne rukovodee dunosti na preko dvadeset pozicija. Obavljao je dunost pomonika

  ministra odbrane u Vladi Republike Srpske u tri mandata, te dunost efa kabineta predsjednika

  Republike Srpske, kao i dunost savjetnika predsjednika Republike Srpske. Gospodin Topi je u

  prethodnom periodu bio lan vie upravnih i nadzornih odbora u Republici Srpskoj (OraoAD

  Bijeljina, Banja Vruica AD Tesli, Palas AD Banja Luka, Saniani AD Prijedor, Japra

  AD Novi Grad, TAM Servis AD Banja Luka, TOP Tunjice AD Banja Luka). Funkciju

  direktora obavljao je u ZTC SlatinaAD Slatina i TP Matex AD Banja Luka. Takoe,

  gospodin Topi:

  - nije osuivan za krivina djela protiv privrede, - nije imao slubenih optubi ili sankcija od strane pravosudnih ili regulatornih organa, - nije bio povezan sa postupcima steaja ili likvidacije.

 • 24

  D i r e k t o r D r u t v a i o s t a l i r u k o v o d i o c i

  Nenad Tomovi generalni direktor, investicioni menader. Rjeenje KHOV RS za obavljenje

  poslova investicionog menadera: br. 01-UP-57-21-2/15 od 06.02.2015. godine. Gospodin

  Tomovi je lan Upravnog odbora u sledeim emitentima:Telekom AD Banja Luka, imenovan

  06.06.2014.godine,Banja Vruica AD Tesli, imenovan 10.11. 2015. godine. Standard AD

  Prnjavor, imenovan 26.08.2015.godine.

  Takoe, gospodin Tomovi:

  - nije osuivan za krivina djela protiv privrede, - nije imao slubenih optubi ili sankcija od strane pravosudnih ili regulatornih organa, - nije bio povezan sa postupcima steaja ili likvidacije.

  Poslovna adresa: Veselina Maslee 21, Banja Luka.

  Gordana Vukovi rukovodilac Middle Office i zamjenik generalnog direktora. Posjeduje zvanje investicionog menadera od 2001.godine, a od 2004.godine i zvanje

  investicionog savjetnika. Profesionalno-struno zvanje sertifikovanog raunovoe, prema

  sadanjoj regulativi, stekla je 2000.godine, a 2008.godine i zvanje internog revizora. Gospoa

  Vukovi je predsjednik Odbora za reviziju Meridian a.d. Banja Luka.

  Takoe, gospoa Vukovi:

  - nije osuivana za krivina djela protiv privrede, - nije imala slubenih optubi ili sankcija od strane pravosudnih ili regulatornih organa, - nije bila povezana sa postupcima steaja ili likvidacije.

  Poslovna adresa: Veselina Maslee 21, Banja Luka.

  Janko Vukoje rukovodilac Front office, investicioni menader. Rjeenje KHOV RS za

  obavljenje poslova investicionog menadera: br. 01-UP-57-245-1/16 od 14.04.2016. godine.

  Gospodin Vukoje je lan Upravnog odbora Meridian AD Banja Luka, imenovan

  26.05.2015.godine. U predhodnom periodu je bio lan Upravnog odbora ajavec AD Banja

  Luka i lan Nadzornog odbora TGK AD Kakmu-Petrovo i Fima Proprius d.d. Varadin.

  Takoe, gospodin Vukoje:

  - nije osuivan za krivina djela protiv privrede, - nije imao slubenih optubi ili sankcija od strane pravosudnih ili regulatornih organa, - nije bio povezan sa postupcima steaja ili likvidacije.

  Poslovna adresa: Veselina Maslee 21, Banja Luka.

  Milka Luki rukovodilac Back office Profesionalno-struno zvanje sertifikovanog raunovoe, prema sadanjoj regulativi, stekla je

  2000.godine, a 2012.godine i zvanje internog revizora. Gospoa Luki je lan Upravnog odbora

  Veletrgovina AD Gradika, imenovana 28.06.2016.godine te lan Upravnog odbora

  Metala.d. Gradika, imenovana 29.06.2016.

  U predhodnom periodu je bila lan Upravnog odbora Centralnog registra hartija od vrijednosti

  Republike Srpske AD Banja Luka i lan Nadzornog odbora Investiciono razvojne banke

  Republike Srpske.

  Takoe, gospoa Luki:

 • 25

  - nije osuivana za krivina djela protiv privrede, - nije imala slubenih optubi ili sankcija od strane pravosudnih ili regulatornih organa, - nije bila povezana sa postupcima steaja ili likvidacije.

  Poslovna adresa: Veselina Maslee 21, Banja Luka.

  6.4.Sukob interesa upravnih, rukovodeih, nadzornih organa i vieg rukovodstva

  Drutvo u okviru svoje organizacione Jedinice za analizu i nadzor (Middle Office) permanentno

  prati mogui sukob interesa izmeu Fonda i svih lica direktno ili indirektno povezanih sa

  Drutvom i Fondom po osnovu Pravilnika o sukobu interesa na koji je saglasnost dala i Komisija

  za hartije od vrijednosti RS rjeenjem broj: 01-UP-051-1969/08 od dana 13.05.2008.godine.

  Jedinica za analizu i nadzor redovno sainjava izvjetaje o transakcijama sa povezanim licima i o

  tome izvjetava Upravni odbor Drutva i Nadzorni odbor Fonda. Ne postoje Ugovori o djelu

  lanova upravnih, rukovodeih i nadzornih organa zakljueni sa Fondom koji predviaju

  pogodnosti po raskidu radnog odnosa. Kao prilog Godinjem izvjetaju o poslovanju Fonda,

  lanovi Upravnog odbora Drutva i Nadzornog odbora Fonda potpisali su Izjavu o usklaenosti

  organizacije i djelovanja Fonda sa kodeksom ponaanja (standardima korporativnog upravljanja),

  ime su potvrdili da su primjenjeni standardi korporativnog upravljanja donijeti od strane

  Komisije za hartije od vrijednosti RS. Izjava o usklaenosti organizacije i djelovanja Fonda sa

  kodeksom ponaanja (standardima korporativnog upravljanja) se moe besplatno preuzeti na

  internet stranici Banjaluke berze www.blberza.com i internet stranici Drutva

  www.zepterinvest.com.

  Ne postoji sukob interesa izmeu lica navedenih u taki 6.3. Prospekta emitenta odnosno Fonda.

  6.5. Povezana lica Drutva

  Znaajno uee u vlasnikoj strukturi Fonda imaju povezana lica sa Drutvom i Fondom i to sa

  stanjem na dan 29.02.2016. godine:

  http://www.blberza.com/http://www.zepterinvest.com/

 • 26

  7. ORGANI FONDA

  Statutom Fonda definisani su organi Fonda, a koje ine Glavna skuptina i Nadzorni odbor.

  (definisano lanom 16. Statuta Fonda).

  Upravljaki organi fonda

  Glavna skuptina

  Skuptinu ine akcionari Fonda. Skuptina je ovlatena da donosi Odluke o:

  - usvajanju Statuta Fonda - izboru, opozivu i razrjeenju predsjednika i lanova Nadzornog odbora Fonda, - usvajanju godinjeg obrauna i izvjetaja o poslovanju Fonda, - raspodjeli godinje dobiti i pokriu gubitka Fonda, visini dividende, nainu, mjestu i roku

  isplate,

  - poveanju i smanjenju osnovnog kapitala Fonda, - izboru revizora Fonda, - Poslovniku o svom radu, - odluuje o drugim pitanjima za rad Fonda utvrenim zakonom i Statutom Fonda.

  Saziv i odravanje Skuptine akcionara

  Skuptinu saziva Upravni odbor drutva za upravljanje najmanje jednom godinje (redovna), a

  po potrebi, kada to zahtijevaju interesi Fonda, i vie puta. Skuptina se mora sazvati ako to u

  pismenom obliku zatrae akcionari koji zajedno imaju ili predstavljaju najmanje 10% osnovnog

  kapitala Fonda uz navoenje razloga za sazivanje Skuptine i pitanja o kojima bi Skuptina

  trebala da odluuje. Na sva pitanja vezana za saziv Skuptine od strane akcionara sa najmanje

  10% akcija sa pravom glasa primjenju se odredbe Zakona o privrednim drutvima Republike

  Srpske.

  Na nadlenost sazivanja i odravanja glavne skuptine akcionara Fonda kao i na iskljuivanje

  prava glasa akcionara shodno se primjenjuju odredbe Zakona kojim se ureuje poslovanje

  privrednih drutava i Zakona o investicionim fondovima. Glavna skuptina moe valjano

  odluivati ako su na njoj zastupljeni glasovi koji predstavljaju najmanje 30% osnovnog kapitala

  Fonda. Ako je sjednica glavne skuptine Fonda odgoena zbog nedostatka kvoruma moe biti

  ponovo sazvana sa istim dnevnim redom najranije sedam a najkasnije petnaest dana od dana

  njenog odgaanja. Ponovljena glavna skuptina moe valjano odluivati glasovima prisutnih i

  predstavljenih akcionara bez obzira na njihov broj.

  Na sazivanje, odluivanje i odravanje Skuptine akcionara Fonda primjenjuju se odredbe

  Zakona o privrednim drutvima i Zakona o investicionim fondovima. Pravo glasa na Skuptini

  ostvaruje se srazmjerno nominalnoj vrijednosti akcija u osnovnom kapitalu Fonda.

 • 27

  Predsjedavanje Skuptinom, voenje zapisnika i druga pitanja u vezi sa nainom rada Skuptine,

  reguliu se Poslovnikom o radu Skuptine, u skladu sa Zakonom o privrednim drutvima.

  Nadzorni odbor Fonda

  U skladu sa Zakonom i Statutom Fonda Nadzorni odbor nadzire rad i poslovanje Fonda. lanove

  Nadzornog odbora Fonda bira i razrjeava Skuptina Fonda. Nadzorni odbor ima pet lanova iji

  mandat traje etiri godine i svaki lan moe biti ponovo izabran. Skuptina moe opozvati

  lanove Nadzornog odbora Fonda i prije isteka mandata na koji su birani. lanovi Nadzornog

  odbora Fonda su:

  Velimir Zdjelar, Predsjednik Nadzornog odbora

  Poslovna adresa: Veselina Maslee 21, Banja Luka.

  trajanje mandata: 02.11.2015 02.11.2019.

  Roen je u Banjaluci 1969.godine. Diplomirao je 1998. godine na Ekonomskom fakultetu

  Univerziteta u Banjaluci. Zvanja brokera i investicionog menadera je stekao 2005.godine.

  Trenutno je zaposlen u Advantis konsalting Banjaluka. U DUIF Advantis Capitla

  Managament Banja Luka obavaljao je funciju direktora Drutva od 2007. 2012. godine , a u

  DUIF Zepter Invest a.d. Banja Luka je bio investicioni menader u periodu od 2005.- 2007.

  Gospodin Zdjelar je ranije bio angaovan na raznim funkcijama u finansijskom sektoru u MKO

  Mikrofin i MKO Sinergija. Kao lan upravnih i nadzornih odbora bio je angaovan u vie

  preduzea u Republici Srpskoj, a trenutno je lan Upravnih odbora Metal a.d. Gradika,

  Termomontaa a.d. Banja Luka te lan Nadzornog odbora MF Banka Banja Luka.

  Takoe, gospodin Zdjelar:

  - nije osuivan za krivina djela protiv privrede, - nije imao slubenih optubi ili sankcija od strane pravosudnih ili regulatornih organa, - nije bio povezan sa postupcima steaja ili likvidacije.

  Sonja Topalovi, lan Nadzornog odbora

  Poslovna adresa: Veselina Maslee 21, Banja Luka.

  trajanje mandata: 02.11.2015 02.11.2019.

  Gospoa Sonja Topalovi je roena 1975.godine u Banjaluci. Zvanje diplomiranog ekonomiste

  stekla je na Ekonomskom fakultetu Univerziteta u Beogradu 2004. godine, a dalju edukaciju

  nastavlja sticanjem zvanja brokera 2004.godine, a potom i investicionog menadera 2006.godine.

  Zvanje brokera u osiguranju i posrednika u osiguranju stie 2012.godine, a od januara

  2015.godine zaposlena je kao direktor Brokerskog drutva u osiguranju Advantis broker d.o.o.

 • 28

  Banja Luka. Od avgusta 2007. do oktobra 2013.godine obavljala je funkciju direktora

  Brokersko-dilerskog drutva Fima Int Banja Luka, a u periodu od oktobra 2004. do avgusta

  2007. bila je zaposlena kao broker u Zepter Broker Banja Luka. Ranije je bila angaovana kao

  voa istraivakog tima na Projektu CIET International (Svjetska banka i UNCHR), te kao

  asistent menadera prodaje firme Trgocentar-Vartestrade, Beograd. Takoe, gospoa

  Topalovi:

  - nije osuivana za krivina djela protiv privrede, - nije imala slubenih optubi ili sankcija od strane pravosudnih ili regulatornih organa, - nije bila povezana sa postupcima steaja - obavljala je funkciju direktora Brokersko-dilerskog drutva Fima International Banja

  Luka u periodu od avgusta 2007. do oktobra 2013. godine u kojem je sproveden postupak

  likvidacije.

  Radmila Bjeljac, lan Nadzornog odbora

  Poslovna adresa: Veselina Maslee 21, Banja Luka.

  trajanje mandata: 16.03.2016 16.03.2020.

  Radmila Bjeljac je roena 1970 .godine u Drvaru. Diplomirala je 1994. godine na Ekonomskom

  fakultetu Univerziteta u Banja Luci, a zvanje magistra ekonomije je stekla na Ekonomskom

  fakultetu Univerziteta za poslovni inenjering i menadment u Banja Luci 2013. godine.

  Posjeduje viegodinje iskustvo na rukovodeim pozicijama u okviru finansijskog sektora.

  Poslovnu karijeru je zapoela 1995.godine u meunarodnoj organizaciji CARE International.

  Od 1997.godine zaposlena je u Mikrofin Mikrokreditno drutvo Banja Luka, gdje je obavljala

  vie rukovodeih funkcija. Radila je kao pomonik direktora za finansije, zamjenik direktora,

  pomonik direktora i direktor. Od 2013. godine je na poziciji Izvrnog direktora, Mikrofin d.o.o.

  Banja Luka.

  G-dja Bjeljac posjeduje i viegodinje iskustvo u oblasti stratekog upravljanja u finansijskom

  sektoru. Trenutno obavlja dunost predsjednika Upravnog odbora Mikrofin osiguranje a.d.,

  Banja Luka , lan je Upravnog odbora DUIF Mikrofin Invest, te lan Odbora za reviziju MF

  banka a.d.,Banja Luka. U prethodnom periodu je bila lan Nadzornog odbora MF banke a.d.,

  Banja Luka.

  Zvanje investicionog menadera je stekla 2005.godine (KHOV RS).Intenzivno prati trendove u

  finansijskom poslovanju kroz struna usavravanja na prestinim institucijama u zemlji i

  inostranstvu. Govori engleski jezik.

  Takoe, gospoa Bjeljac:

  - nije osuivana za krivina djela protiv privrede, - nije imala slubenih optubi ili sankcija od strane pravosudnih ili regulatornih organa,

 • 29

  - nije bila povezana sa postupcima steaja ili likvidacije.

  Milan Marinkovi, lan Nadzornog odbora

  Poslovna adresa: Veselina Maslee 21, Banja Luka.

  trajanje mandata: 16.03.2016 16.03.2020.

  Roen je 1963.godine u Banja Luci. Diplomirao je na Pravnom fakultetu Univerziteta u

  Banjaluci, a 1990.godine je poloio pravosudni ispit. Posjeduje zvanje investicionog menadera.

  Poslovnu karijeru zapoinje 1988.godine kao advokatski pripravnik u kancelariji advokata

  Miroslava Mikea, a 1991.godine preuzima dunost sudije za prekraje u Sudu za prekraje u

  Banja Luci. U periodu od 1994.-1998. godine obavlja poslove inspektora u sektoru za pravne

  poslove Republikog deviznog inspektorata Republike Srpske u Banja Luci. Potom se zapoljava

  u Kristal banci AD Banja Luka na poslovima referenta za pravne poslove koje je obavljao do

  2000.godine, a dunost direktora Drutva za upravljanje PIF-om Kristal Invest AD Banja Luka

  obavljao je u periodu od 2000.-2002.godine. Od 2002.godine obavlja posao advokata sa

  kancelarijom u Banja Luci.

  Takoe, gospodin Marinkovi:

  - nije osuivan za krivina djela protiv privrede, - nije imao slubenih optubi ili sankcija od strane pravosudnih ili regulatornih organa, - nije bio povezan sa postupcima steaja ili likvidacije.

  Sreko Bogunovi, lan Nadzornog odbora

  Poslovna adresa: Veselina Maslee 21, Banja Luka.

  trajanje mandata: 16.03.2016 16.03.2020.

  Roen je 1962.godine. Diplomirao je 1986. godine na Ekonomskom fakultetu u Zagrebu.

  Direktor je Agencije za razvoj preduzea EDA d.o.o, Banjaluka sa fokusom na realizaciju

  projekata usmjerenih ka sektoru SME i sektoru lokalne samouprave u saradnji sa meunarodnim

  institucijama. U prethodnom periodu bio je angaovan na vie rukovodeih funkcija u oblasti

  finansijskog sektora: direktor MF Banka a.d. Banja Luka, u Hypo Alpe-Adria-bank a.d. Banja

  Luka obavljao je funkcije Izvrnog direktora, Zamjenika direktora i direktora banke, u Fondu za

  razvoj i zapoljavanje RS obavljao je funkciju Direktora fonda i izvrnog direktora pojedinh

  projekata, u Ministarstvu rada i socijalne zatite RS bio je savjetnik za finansije i meunarodnu

  saradnju, direktor filijale Prijedorske banke a.d. Bosanska Krupa.

 • 30

  Gospodin Bogunovi govori Engleski i Njemaki jezik, a dodatnu edukaciju ostvario je ueem

  na brojnim seminarima u zemlji i inostranstvu iz oblasti organizacije i upravljanja preduzeima,

  finansijskim organizacijama i lokalanim upravama.

  Takoe, gospodin Bogunovi:

  - nije osuivan za krivina djela protiv privrede, - nije imao slubenih optubi ili sankcija od strane pravosudnih ili regulatornih organa, - nije bio povezan sa postupcima steaja ili likvidacije.

  8. NAKNADE NADZORNOM ODBORU FONDA I VLASNITVO NAD

  AKCIJAMA

  U skladu sa lanom 72. Zakona o investicionim fondovima, prikazan je ukupan iznos naknada i

  trokova obraunatih u toku 2015. godine lanovima Nadzornog odbora Fonda.

  9. IZJAVA O USKLAENOSTI SA STANDARDIMA KORPORATIVNOG

  UPRAVLJANJA

  Puni tekst izjave moe se besplatno preuzeti na internet stranici berze www.blberza.com i

  internet stranici Drutva www.zepterinvest.com.

  http://www.blberza.com/http://www.zepterinvest.com/

 • 31

  10. VLASNITVO NAD AKCIJAMA FONDA

  Deset najveih akcionara Fonda na dan 28.04.2016. godine:

  11. VEINSKI AKCIONARI

  Vlasnika struktura Fonda 28.04.2016. godine:

 • 32

  12. TRANSAKCIJE SA POVEZANIM LICIMA

  Sve vrste naknada koje moe naplatiti Drutvo za upravljanje investicionim fondovima

  ZEPTER INVEST AD Banja Luka u ime i na teret Zatvorenog mjeovitog investicionog

  fonda sa javnom ponudom ZEPTER FOND AD Banja Luka su u potpunosti opisane u ovom

  odjeljku.

 • 33

  13. FINANSIJSKI PODACI O IMOVINI, OBAVEZAMA, FINANSIJSKOM

  POLOAJU I DOBICIMA I GUBICIMA FONDA

 • 34

  Neto vrijednost imovine Fonda na dan 31.12.2015. godine iznosila je 132.891.073 KM i manja

  je za -0,78% u odnosu na podatak iskazan u istom periodu prole godine kada je neto vrijednost

  imovine Fonda bila 133.940.353 KM.

  Vrijednost imovine Fonda je tokom 2015. godine izgubila na svojoj vrijednosti oko 0,69%, a

  unutar strukture finansijskih sredstava dolo je do promjene tako to je nastavljen porast uea

  kategorije finansijskih sredstava po fer vrijednosti kroz bilans uspjeha te je smanjeno uee

  kategorije finansijskih sredstava raspoloivih za prodaju. Pored prethodno navedenog u imovini

  Fonda, na dan 31.12.2015. nije evidentirana kategorija finansijskih sredstava koja se dre do

  roka dospjea. U odnosu na prethodni period, 31.12.2015. evidentiran je rast vrijednosti depozita

  i to u iznosu od 0.5 mil. KM odnosno 2,72%. Pored prethodno navedenog, u imovini Fonda je

  evidentno poveanje gotovine i potraivanja dok drugih znaajnijih odstupanja u odnosu na

  vrijednost i strukturu, u istom periodu prole godine, nije bilo.

  U periodu od 01.01-31.12.2015. godine iskazan je neto realizovani dobitak u iznosu od

  6.087.145 KM, a ukupno poveanje neto imovine, od poslovanja fonda iznosi 5.662.632 KM.

  Fond je realizovao prihode u ukupnom iznosu od 10.503.959 KM, a rashode u iznosu od

  4.416.814 KM.

  U strukturi ukupnih prihoda najvee uee imaju poslovni prihodi koji su u toku 2015. godine

  ostvareni u iznosu od 9.067.922 KM, i to po osnovu dividendi, kamata, amortizacije premija i

 • 35

  diskonta po osnovu hartija od vrijednosti sa fiksnim rokom dospijea te ostalih poslovnih

  prihoda.

  U poreenju sa istim periodom prethodne godine ovaj segment prihoda je vei za 0,51%.

  Posmatrano prema vrsti prihoda, najvee uee u strukturi prihoda imaju prihodi od dividende.

  Oni iznose ukupno 7.075.479 KM, te, u odnosu na prethodni period biljee neznatan rast. Pri

  tome, najvei iznos primljene dividende potie od emitenta Telekom Srpske a.d. Banja Luka.

  Prihodi od kamata i amortizacija premije po osnovu hartija od vrijednosti sa fiksnim rokom

  dospjea ine 21,97% poslovnih prihoda i iznose 1.992.443 KM.

  Finansijski poloaj Fonda u poslednje dvije godine je:

 • 36

  13.1. REVIZIJA FINANSIJSKIH IZVJETAJA

  Godinji finansijski izvjetaji Fonda su revidirani od strane ovlatene revizorske kue BDO

  d.o.o. Banjaluka (imenovana Odlukom Skuptine fonda za reviziju finansijskih izvjetaja Fonda),

  sa miljenjem revizora da finansijski izvjetaji istinito i objektivno prikazuju poloaj Fonda.

  Miljenje nezavisnog revizora o izvrenoj reviziji finansijskih izvjetaja Fonda za

  2015.godinu

  Po naem miljenju, finansijski izvjetaji prikazuju istinito i objektivno, po svim materijalno

  znaajnim pitanjima, finansijsku poziciju Fonda na dan 31. decembar 2015. godine, kao i

  rezultate njegovog poslovanja i tokove gotovine za godinu koja se zavrava na taj dan, u

  skladu sa raunovodstvenim propisima vaeim u Republici Srpskoj i u skladu sa

  raunovodstvenim politikama objelodanjenim u Napomeni 3. uz finansijske izvjetaje

  BDO doo Banja Luka

  Banja Luka, 04.mart 2016.godine

  Miljenje nezavisnog revizora o izvrenoj reviziji finansijskih izvjetaja Fonda za

  2014.godinu

  Po naem miljenju, finansijski izvjetaji prikazuju istinito i objektivno, po svim materijalno

  znaajnim pitanjima, finansijsku poziciju Fonda na dan 31. decembar 2014. godine, kao i

  rezultate njegovog poslovanja i tokove gotovine za godinu koja se zavrava na taj dan, u

  skladu sa raunovodstvenim propisima veeim u Republici Srpskoj i u skladu sa

  raunovodstvenim politikama objelodanjenim u Napomeni 3. uz finansijske izvjetaje

  BDO doo Banja Luka

  Banja Luka, 24.februar 2015.godine

  13.2.Politika dividende

  S obzirom na okolnosti u kojem je osnovan zatvoreni investicioni fond i uslovima iz

  tranformacije privatizacionog investicionog fonda, situacija na tritu je takva da je fond u

  posljednjem finansijskom periodu ostvario akumuliran realizovan gubitak u iznosu od

  78.746.815 KM i nisu se stekli uslovi za isplatu dividende.

 • 37

  13.3. Sudski sporovi

  Drutvo je u ime i za raun Fonda, kao tuitelja, pokrenulo sudske sporove u cilju zatite

  imovine Fonda pred nadlenim sudovima.

  14. NAJNII IZNOS PRIKUPLJENIH SREDSTAVA

  Akcije Fonda su nematerijalizovane i vode se u obliku elektronskog zapisa na raunu hartija od

  vrijednosti emitenta i na vlasnikim raunima u Centralnom registru hartija od vrijednosti AD

  Banja Luka (u daljem tekstu: Registar).

  Status akcionara Fonda ima lice na ije ime glasi raun hartija od vrijednosti kod Registra na

  kojem je upisana akcija Fonda.

  Obim primarne emisije

  Red.

  brojTueni Osnov tube

  Zajedniki uesnici u procesu

  utuivanjaVrijednost spora

  Datum podnoenja

  tube

  1 "Unis fabrika cijevi" a.d. Derventa

  Tubeni zahtjev podnijet radi

  zatite prava nesaglasnog

  akcionara (raspolaganje

  imovinom velike vrijednosti) ZIF "BLB PROFIT" a.d. Banja Luka

  3.109.642,50 KM (ZIF

  "ZEPTER FOND" AD Banja

  Luka 2.241.070,15 KM 20.06.2012

  2 "Bira" a.d. Zvornik

  Tubeni zahtjev podnijet radi

  utvrivanja trine vrijednosti

  akcija

  8 investicionih fondova iz

  Republike Srpske

  2.438.855,73 KM (ZIF

  "ZEPTER FOND" AD Banja

  Luka 616.942,71 KM) 27.01.2012

  3

  Brko Distrikt ( ODP "Bimeks" Brko, ODP "Bosnaplod"

  Brko, Agrosjeme Brko, ODP "Bimal" Brko, ODP "Brko"

  Brko, ODP "Grafam" Brko, MP "Impeks-Sloboproms"

  Brko, ODP "Interplet" Brko, ODP "Laser" Brko, ODP "Luka

  Brko" Brko, ODP "Majevica" Brko, ODP "Mladost

  industrija konfekcije" Brko, ODP "Mibo" Brko, ODP "Palis"

  Brko, ODP "Pirometal" Brko, ZDP "Tesla" Brko, ODP

  "itopromet", Brko), Republika Srpska, Vlada RS, IRB RS

  Tubeni zahtjev podnijet radi

  sticanja bez osnova

  7 investicionih fondova iz

  Republike Srpske

  61.536.559 KM (ZIF

  "ZEPTER FOND" AD Banja

  Luka 6.354.277 KM) 23.06.2010

  4

  "Rudnik i termoelektrana Ugljevik" a.d. Ugljevik, Republika

  Srpska, Vlada RS, IRB RS, MH ERS

  Tubeni zahtjev podnijet radi

  sticanja bez osnova

  4 investiciona fonda iz

  Republike Srpske

  52.538.837 KM (ZIF

  "ZEPTER FOND" AD Banja

  Luka 6.407.175 KM) 30.11.2009

  5 "Rudnik i termoelektrana Gacko" A.D. Gacko MH ERS

  Tubeni zahtjev podnijet radi

  ponitenja odluke

  4 investiciona fonda iz

  Republike Srpske 300.000,00 KM 10.08.2007

  6

  Preduzee za proizvodnju akumulatora, olovnih legura,

  opreme i trgovinu "Tesla" d.d. Brko

  Tubeni zahtjev podnijet radi

  ukidanja odluke o davanju

  saglasnosti na zakljuenje

  Ugovora o zajednikom

  ulaganju Samostalno 1.000 KM 16.11.2011

  7 Agrokrajina AD Banja Luka

  Tubeni zahtjev podnijet radi

  zatite prava nesaglasnog

  akcionara (raspolaganje

  imovinom velike vrijednosti) Samostalno 43.697,55 11.04.2012

  8 Farmland A.D. Nova Topola

  Tubeni zahtjev podnijet radi

  zatite prava nesaglasnog

  akcionara (raspolaganje

  imovinom velike vrijednosti) Samostalno 34.722,48 18.06.2015

 • 38

  Primarna (osnivaka) emisija akcija:

  Iznos osnovnog kapitala Fonda je u cjelosti uplaen.

  15. PRAVA AKCIONARA

  Akcionari Fonda imaju, srazmjerno nominalnoj vrijednosti akcija koje posjeduju, pravo:

  (definisano lanom 11. Statuta Fonda)

  1. na glasanje na Skuptini akcionara 2. uea u dijelu dobiti fonda 3. uea u dijelu likvidacione mase Fonda 4. pravo na obavjetenost (polugodinji i godinji izvjetaji)

  15.1. Pravo na glasanje

  Sve akcije Fonda su redovne akcije, glase na ime i neogranieno su prenosive.

  Svaka akcija daje pravo na jedan glas u Skuptini Fonda. Akcionar moe opunomoiti i drugo

  punoljetno lice da glasa u njegovo ime na Skuptini Fonda.

  15.2. Pravo na dividendu

  Akcionar ima pravo na isplatu dividende ako Skuptina Fonda donese odluku o raspodjeli i

  isplati dijela neto dobiti Fonda akcionarima Fonda, nakon izrade i usvajanja godinjih

  finansijskih izvjetaja koji su revidirani od strane ovlatenog revizora. Neto dobit Fonda utvruje

  se u skladu sa Zakonom.

  15.3. Pravo na isplatu dijela ostatka likvidacione mase

  Fond moe biti likvidiran odlukom skuptine Fonda.

  Skuptina Fonda donosi odluku o likvidaciji glasovima koji predstavljaju najmanje tri etvrtine

  osnovnog kapitala zastupljenog na skuptini Fonda pri donoenju odluke o likvidaciji.

 • 39

  Likvidacija Fonda provodi se po postupku propisanom zakonom.

  Za sluaj likvidacije Fonda akcionari Fonda imaju pravo na podjelu imovine Fonda srazmjerno

  broju akcija koje imaju u osnovnom kapitalu Fonda.

  15.4. Pravo na obavjetenost

  Akcionar ima pravo da bude obavjeten putem polugodinjih i godinjih izvjetaja Fonda o radu

  Fonda. Drutvo je obavezno, najmanje jednom mjeseno, objavljivati u jednim dnevnim

  novinama neto vrijednost imovine Fonda.

  15.5. Pretpostavke pod kojim je dozvoljeno donijeti odluku o likvidaciji fonda, te postupak likvidacije fonda

  15.5.1. Pretpostavke pod kojim je dozvoljeno donijeti odluku o likvidaciji fonda

  Likvidacija fonda provodi se u sljedeim sluajevima:

  1. ako u roku od ezdeset dana od dana upuivanja obavjetenja nadzornom odboru, a u vezi sa

  nastupanjem okolnosti iz kojih nedvosmisleno proizilazi da drutvo za upravljanje nije ili nee

  biti u mogunosti da ispunjava svoje obaveze, nadzorni odbor ne sprovede postupak prenosa

  upravljanja drugom ovlatenom drutvu za upravljanje pokree se postupak likvidacije fonda u

  skladu sa odredbama Zakona.

  2. Drutvo za upravljanje koje na dan stupanja na snagu Zakona upravlja zatvorenim

  investicionim fondom, koji je osnovan u skladu sa Zakonom o privatizacionim investicionim

  fondovima i drutvima za upravljanje privatizacionim fondovima ("Slubeni glasnik Republike

  Srpske", br. 24/98, 63/02 i 67/05) i organizovan u zatvoreni investicioni fond u skladu sa

  Zakonom o investicionim fondovima ("Slubeni glasnik Republike Srpske", broj 92/06), duno

  je da najkasnije u roku od tri godine od dana stupanja na snagu Zakona taj zatvoreni investicioni

  fond preoblikuje u otvoreni investicioni fond. U skladu sa prethodno iznesenom obavezom a u

  sluaju da se ne izvri potpuno preoblikovanje u zakonski propisanom roku, depozitar fonda je

  duan da odmah pokrene postupak likvidacije zatvorenog investicionog fonda u ime i za raun

  zatvorenog investicionog fonda

  3. Drugim sluajevima propisanim Zakonom.

  15.5.2. Postupak likvidacije Fonda

  Skuptina akcionara zatvorenog investicionog fonda moe donijeti odluku o prestanku rada

  fonda i dobrovoljnoj likvidaciji. Drutvo za upravljanje duno je da blagovremeno izvjetava

  depozitara o svim aktivnostima u toku trajanja postupka reorganizacije ili likvidacije fonda.

  Na dobrovoljnu likvidaciju zatvorenog investicionog fonda shodno se primjenjuju odredbe

  zakona kojim se ureuje poslovanje privrednih drutava. U postupku likvidacije zatvorenog

  investicionog fonda, drutvo za upravljanje ima ovlaenja likvidacionog upravnika.

  Drutvo za upravljanje duno je da, sljedeeg radnog dana nakon odravanja skuptine akcionara

 • 40

  fonda koja je donijela odluku o likvidaciji, obavijesti Komisiju o poetku likvidacije fonda.

  U roku od tri dana nakon odravanja skuptine akcionara fonda, drutvo za upravljanje duno je

  da javno objavi informaciju o poetku likvidacije zatvorenog investicionog fonda i da u tom roku

  akcionare obavijesti o likvidaciji fonda. Ako drutvo za upravljanje ne ispuni obaveze u skladu

  sa lanom 182. Zakona, duan je da ih ispuni depozitar, a rokovi teku od dana kada je depozitar

  saznao ili je morao saznati za propuste drutva za upravljanje. Nakon sprovoenja likvidacije,

  drutvo za upravljanje moe vriti isplatu dospjele naknade za upravljanje samo istovremeno sa

  isplatom srazmjernog dijela likvidacione mase akcionarima zatvorenog investicionog fonda.

  U sprovoenju likvidacije, drutvo za upravljanje za raun zatvorenog investicionog fonda moe

  da vri samo one poslove koji su potrebni da se unovi imovina fonda. Drutvo za upravljanje,

  pri prodaji imovine zatvorenog investicionog fonda, nije duno da primjenjuje pravila o najviim

  i najniim dozvoljenim ulaganjima iz statuta zatvorenog investicionog fonda.

  U postupku sprovoenja likvidacije fonda sva imovina fonda se prodaje, a obaveze fonda

  dospjele do dana donoenja odluke o likvidaciji izmiruju se.

  Preostala neto vrijednost imovine fonda se raspodjeljuje vlasnicima udjela srazmjerno njihovom

  udjelu u fondu.

  15.5.3. Poveanje i smanjenje osnovnog kapitala

  Odluku o poveanju i smanjenju osnovnog kapitala donosi Skuptina Fonda saglasno odredbama

  Zakona o investicionim fondovima i Zakona o privrednim drutvima (propisano lanom 8.

  Statuta Fonda).

  15.5.4. Sticanje sopstvenih akcija

  Fond nema sopstvenih akcija.

  15.5.5. Dodatne informacije

  Fond nema zamjenjivih hartija od vrijednosti koje daju pravo na sticanje akcija emitenta.

  Ne postoji odluka ili obaveza Fonda u vezi sa davanjem prava prvenstva pri upisu hartija od

  vrijednosti kod buduih poveanja osnovnog kapitala.

  Fond nema izvedenih hartija od vrijednosti.

  Osnovni kapital Fonda se nije mijenjao od osnivanja Fonda.

  16. DOKUMENTI DOSTUPNI NA UVID

  Godinji, polugodinji i tromjeseni finansijski izvjetaji, primjerak Prospekta Fonda, Statuta

  Fonda kao i drugi akti i informacije o poslovanju Fonda mogu se dobiti u sjeditu Drutva u

  Banjoj Luci, Ulica Veselina Maslee br.21 svakim radnim danom u periodu od 9 do 15 asova,

  uz predhodnu najavu i zakazivanje. Dodatne informacije o aktivnostima Drutva i Fonda,

  Prospekt Fonda te polugodinji i godinji izvjetaji Fonda bie dostupni akcionarima i javnosti

  na web stranici Drutva za upravljanje www.zepterinvest.com. Drutvo za upravljanje e, u

  skladu sa zakonom i Pravilnikom Komisije, dostavljati godinje i periodine izvjetaje o

 • 41

  poslovanju Drutva za upravljanje i Fonda u pisanoj i elektronskoj formi Komisiji. Svi podaci i

  obavjetenja u vezi s osnovnim kapitalom, akcijama, Statutom i skuptinom akcionara Fonda

  objavljuju se u javnom glasilu dostupnom na cijeloj teritoriji Republike Srpske, odnosno na sajtu

  Banjaluke berze a.d. Banja Luka www.blberza.com.

  17.IMOVINA FONDA

  17.1. Karakteristika imovine fonda

  S obzirom da je Zepter Fond mjeoviti investicioni fond, koji vei dio imovine ulae u akcije u

  skladu sa tokom 1.10.3.Prospekta, neto vrijednost imovine Fonda izraena kroz neto vrijednost

  po akciji u Fondu moe imati poveanu volatilnost.

  Imovina Fonda koja participira preko 5 % vrijednosti imovine i neto imovine Fonda na dan

  30.04.2016. prikazana je u tabeli :

  17.2.Struktura imovine Fonda na dan 31.12.2015. godine

  Vrijednost imovine Fonda ini zbir vrijednosti hartija od vrijednosti iz portfelja Fonda, novanih

  depozita Fonda kod komercijalnih banaka i druge imovine. Vrijednost imovine Fonda se vri

  prema fer vrijednosti. Ukupna vrijednost imovine Zatvorenog investicionog fonda sa javnom

  ponudom ZEPTER FOND AD na dan 31.12.2015.godine iznosi 130.750.103 KM, a struktura

  imovine predstavljena je u sledeoj tabeli:

 • 42

  Neto vrijednost imovine Fonda predstavlja vrijednost imovine umanjenu za iznos obaveza. Neto

  vrijednost imovine Fonda po akciji izraunava se jednom mjeseno i objavljuje u najmanje

  jednim dnevnim novinama koje se distribuiraju na teritoriji Republike Srpske, na internet sajtu

  Drutva za upravljanje inveticionim fondovima ZEPTER INVEST AD Banja Luka

  www.zepterinvest.com i na sajtu Banjaluke berze AD Banja Luka www.blberza.com. Neto

  vrijednost imovine Fonda na dan 31.12.2015. godine iznosi 132.891.073,17 KM, a neto

  vrijednost po akciji 17,84 KM.

  17.3.Ostale informacije

  Osnovna karakteristika trita kapitala Republike Srpske i Federacije Bosne i Hercegovine

  ogleda se u njegovoj nedovoljnoj likvidnosti, koja je direktna posljedica same veliine trita s

  jedne strane, te nesrazmjernog udjela u ukupnoj trinoj kapitalizaciji relativno malog broja

  hartija od vrijednosti, to moe imati za posljedicu znaajnije promjene cijena hartija od

  vrijednosti. Oekuje se da e intenzivniji razvoj investicionih fondova i vei broj raznovrsnih

  trinih instrumenata dati dodatni podsticaj rastu likvidnosti i obima trgovanja hartijama od

  vrijednosti uvrtenim u berzanske kotacije.

  Ogranienjem ulaganja za zatvorene investicione fondove (l.79 Zakona), kojim je predvieno

  da zatvoreni investicioni fondovi ne mogu u svom vlasnitvu imati preko 20% akcija sa pravom

  glasa jednog emitenta, investicioni fondovi su dovedeni u situaciju stalnog manjinskog akcionara

  u emitentima, to rezultira nemogunou efikasnog uestvovanja u upravljanju emitentom i

  direktnog uticanja na poslovnu politiku. Kao jedan od rijetkih instrumenata zatite imovine

  Fonda jesu Tube, koje dovode do sve veih trokova Fonda, jer su sudski procesi spori i

  dugotrajni, te veoma esto se okonaju kad je nad emitentom ve pokrenut steaj.

 • 43

  18.CILJEVI I POLITIKA ULAGANJA FONDA

  18.1.Investicioni cilj

  Investicioni cilj Fonda je ostvarivanje stabilnih prinosa na dui rok kroz ulaganje imovine Fonda

  u akcije i obveznice, instrumente trita novca te novane depozite, pri tom potujui naela

  sigurnosti i profitabilnosti nastojei optimalno struktuirati imovinu primjenjujui prilikom

  ulaganja umjereni rizik.

  Investicioni cilj Fonda je i zadravanje odnosno ostvarenje zadovoljavajueg nivoa likvidnosti

  portfelja Fonda a sve u cilju redovnog ispunjenja tekuih te planiranih buduih obaveza a

  naroito u kontekstu izmjena i dopuna Zakona koji propisuju obaveznu transformaciju u

  otvoreni Fond.

  Otvoreni investicioni fond po definiciji podrazumjeva likvidniji portfelja hartija

  od vrijednosti u strukturi u odnosu na zatvoreni investicioni fond iz razloga potencijalnih

  obaveza po osnovu isplata vlasnika udjela u kratkom roku.

  Ciljana struktura imovine (ili portfelja) koja se nastoji postii u momentu preoblikovanja (ili

  izdvajanja dijela imovine) u otvoreni investicioni fond je:

  Vrsta ulaganja

  Planirani procenat uea u

  vrijednosti imovine na dan

  preoblikovanja

  Akcije 59

  Obveznice i trezorski zapisi 20

  Depoziti i plasmani 19

  Gotovina i gotovinski ekvivalenti 1

  Potraivanja 1

  UKUPNO 100

  Fond e vriti preoblikovanje u skladu sa Planom preoblikovanja koji je usvojen na skuptini

  akcionara te odobren od strane Komisije.

  18.2. Naini sprovoenja investicionog cilja (politika ulaganja)

  Nain ostvarenja zacrtanih investicionih ciljeva e se ogledati u sljedeim aktivnostima:

 • 44

  A) Prodaja HOV iz portfelja Fonda i to

  prodaje u cilju usaglaavanja portfelja u skladu sa Zakonom o investicionim fondovima

  prodaja akcija emitenata iz portfelja Fonda sa loim poslovnim i finansijskim rezultatima. Pod loim poslovnim i finansijskim rezultatima podrazumijeva se negativan

  finansijski rezultat u posljednje dvije uzastopne poslovne godine, uzastopni pad

  poslovnih prihoda u zadnje tri poslovne godine. Navedeni kriterij se ne odnosi na akcije

  emitenata koji se smatraju emitentima od stratekog znaaja u skladu sa propisima o

  privatizaciji dravnog kapitala u preduzeima.

  prodaja hartija od vrijednosti koje su u sklopu redovnih aktivnosti (realizacija kapitalne dobiti, neplanirane prodaje uzrokovane izrazito loim informacijama vezanim za

  emitente iz portfelja i sl.)

  B) Kupovina HOV

  Na domaem tritu kapitala e se najvei dio slobodnih novanih sredstava ulagati u kupovinu dunikih instumenata (prvenstveno obveznica koje emituje Republika

  Srpska) kao i kupovinu trezorskih zapisa. Osnovni kriterij prilikom kupovine dravnih

  obveznica je prinos do dospijee koji treba da bude jednak ili vei od prosjene kamatne

  stope koju Fond ostvaruje na oroene depozite kod poslovnih banaka. Osnovni kriterij

  prilikom kupovine trezorskih zapisa je vei prinos od odgovarajue kamatne stope

  banaka na tritu Republike Srpske

  Takoe, na domaem tritu kapitala odreeni iznos novanih sredstava uloie se u

  kupovinu akcija privrednih drutava koje imaju

  1. Pozitivan finansijski rezultat u najmanje dvije od zadnje tri poslovne godine 2. Stabilne poslovne prihode 3. Povoljna racia trita hartija od vrijednosti poput zarade po akciji( EPS ),

  knjigovodstvene vrijednosti po akciji, odnos cijene i dobiti po akciji( P/ E ), te

  prinosa na investirana sredstva( prinos od dividende )

  Prilikom donoenja odluke o investiranju neophodno je da budu ispunjena minimum dva od

  navedena uslova.

  Na regionalnim tritima i tritima kapitala razvijenih zemalja investirae se dio slobodnih novanih sredstava prvenstveno u akcije emitenata koji imaju

  1. Pozitivan finansijski rezultat u najmanje dvije od zadnje tri poslovne godine 2. Stabilne poslovne prihode 3. Povoljna racia trita hartija od vrijednosti poput zarade po akciji( EPS ),

  knjigovodstvene vrijednosti po akciji, odnos cijene i dobiti po akciji( P/ E ), te

  prinosa na investirana sredstva( prinos od dividende )

  4. Zadovoljavajua likvidnost trgovanja koja podrazumijeva da je obim trgovanja tom hartijom od vrijednosti u zadnjih godinu dana vei od planiranog iznosa

  ulaganja. Obim trgovanja hartijom od vrijednosti treba da omogui da Fond u

 • 45

  kratkom vremenskom roku moe da proda cjelokupno uee.

  5. Redovno objavljivanje finansijskih izvjetaja

  Oekivani prinos kod investiranja u pojedine finansijske instumente iznosio bi

  Kod ulaganja u obveznice minimalno 4% na godinjem nivou

  Kod ulaganja u trezorske zapise- minimalno 1% na godinjem nivou

  Kod ulaganja u akcije- minimalno 5 % na godinjem nivou u koji je ukljuen i ostvaren dividendni prinos (kapitalna dobit+prinos od dividende)

  18.3. Kriterijumi za odabir adekvatnih instrumenata ulaganja

  Imovina Fonda se ulae u skladu sa mogunostima i ogranienjima definisanim Zakonom o

  investicionim fondovima, Statutom i ovim Prospektom te odgovarajuim podzakonskim aktima

  propisanim od strane Komisije za