of 56 /56
UNIVERZA V LJUBLJANI FAKULTETA ZA DRUŽBENE VEDE LUKA MIHELČIČ KORUPCIJA, ZAUPANJE IN STABILNOST DEMOKRACIJE DIPLOMSKO DELO LJUBLJANA, 2007

KORUPCIJA, ZAUPANJE IN STABILNOST DEMOKRACIJEdk.fdv.uni-lj.si/diplomska/pdfs/mihelcic-luka.pdf · Korupcija, zaupanje in stabilnost demokracije Korupcija je družbeni pojav, ki se

Embed Size (px)

Text of KORUPCIJA, ZAUPANJE IN STABILNOST DEMOKRACIJEdk.fdv.uni-lj.si/diplomska/pdfs/mihelcic-luka.pdf ·...

 • UNIVERZA V LJUBLJANI FAKULTETA ZA DRUBENE VEDE

  LUKA MIHELI

  KORUPCIJA, ZAUPANJE IN STABILNOST DEMOKRACIJE

  DIPLOMSKO DELO

  LJUBLJANA, 2007

 • UNIVERZA V LJUBLJANI FAKULTETA ZA DRUBENE VEDE

  LUKA MIHELI MENTORICA: DOC. DR. HAJDEJA IGLI

  KORUPCIJA, ZAUPANJE IN STABILNOST DEMOKRACIJE

  DIPLOMSKO DELO

  LJUBLJANA, 2007

 • Korupcija, zaupanje in stabilnost demokracije

  Korupcija je drubeni pojav, ki se tie vsakega posameznika in postaja vse veji problem v nai

  drubi. Da bi jo prepoznali, jo definirali in odpravili, moramo prvo prepoznati njeno obliko, najti

  vzrok nastanka in preuiti interakcije med posameznimi akterji in skupinami, ki so vpleteni v

  korupcijske posle.

  V diplomski nalogi tako prvo raziem vzroke, oblike in posledice, ki jih ima korupcija na socialni

  kapital. Preko vpliva korupcije na stabilnost demokracije ugotavljam stopnje zaupanja ljudi v sistem in

  primerjam drave z mono demokracijo in nizko stopnjo korupcije s tistimi, ki so v tem nekoliko

  ibkeje in so veinoma tranzicijske drave.

  Aktualnost samega pojava predstavlja zavedanje ljudi, da je korupcija eden najvejih izzivov

  tranzicijskih drav, saj resno ovira napredek in razvoj demokracije. Njen vpliv je razpren na vse ravni

  in tako zavira napredek drube, saj je v asu sprememb druba najbolj ranljiva ter dovzetna za vplive

  koruptivnih dejanj.

  Kljune besede: ne/zaupanje, socialni kapital, demokracija, tranzicija

  Corruption, trust and democratic stability

  Corruption is a social phenomenon which concerns each individual and is increasingly becoming

  significant problem in our society. In order to identify, define and finally eliminate corruption, we

  should first find the causes of its origin and investigate interactions among individual actors and

  groups which are involved in corrupting business.

  Hence, in my university degree, I have explored causes, forms and consequences of the corruption on

  the social capital. By identifying the influence of the corruption upon the stability of democracy, I

  have established the levels of trust in the system among people and have compared states with strong

  democracy and low level of corruption vis--vis weaker states with higher level of corruption, mainly

  states in the process of transition.

  The actuality of the phenomenon as such is in fact the awareness of people that the corruption is one

  of the greatest challenges of transitional states since it seriously interferes the development and

  progress of democracy. Its impact is dispersed over all levels and thus impedes the progress of society,

  which is the most vulnerable and sensitive to corrupting influences exactly in the transitional period.

  key works: dis/trust, social capital, democracy, transition

 • 4

  KAZALO Seznam uporabljenih kratic 5 Seznam tabel 6

  1. Uvod 7

  2. Konceptualni okvir 9 2.1 Korupcija 9

  2.1.1 Pojem korupcije 9 2.1.2 Vzroki in pogoji za nastanek korupcije 12 2.1.3 Oblike korupcije 14 2.1.4 Pomen korupcije iz vidika nevarnosti za drubo 16 2.1.5 Posledice korupcije 18

  2.2 Zaupanje in socialni kapital 21 2.2.1 Socialni kapital 21 2.2.2 Socialni kapital kot socialna omreja 22 2.2.3 Vrste in izvor zaupanja 24

  3. Vpliv korupcije na stabilnost demokracije 26 3.1 Preko zaupanja v drubi oz. socialnega kapitala 26

  3.2.1 Dejavniki zaupanja v sodobni demokratini dravi 28 3.2.2 Vloga medijev pri odkrivanju korupcije 30 3.2.3 Korupcija zmanjuje zaupanje v drubi in stabilnost demokracije 32

  3.2 Neposredni vpliv korupcije na stabilnost demokracije 34 3.2.1 Protikorupcijske strategije in ukrepi v boju proti korupciji 34 3.2.2 Korupcija zmanjuje stabilnost demokracije in transparentnost politinega sistema 38 3.2.3 (Post)tranzicijsko obdobje in stabilnost demokracije 40

  4. Korupcija in stabilnost demokracije v izbranih dravah 42 4.1 Korupcija in stabilnost demokracije v skandinavskih dravah 43 4.2 Korupcija in stabilnost demokracije v tranzicijskih dravah 44 4.3 Nepotizem v Sloveniji 46

  6. Sklep 51

 • 5

  7. Literatura in viri 53 Seznam uporabljenih kratic

  OECD Organisation for Economic Co-operation and development

  (Organizacija za gospodarsko sodelovanje in razvoj)

  RS Republika Slovenija

  EU Evropska unija

  WEF World's economic forum (Svetovni ekonomski forum)

 • 6

  Seznam slik

  Slika 2.1.4.1: Razline oblike korupcije iz vidika nevarnosti za drubo 17

  Slika 3.2.1.2: Zaupanje v soljudi v 7 izbranih dravah 29

  Slika 4.2.3: Drave glede na vrsto korupcije 45

  Slika 4.3.4: Indeks percepcije korupcije 47

 • 7

  1. UVOD

  e od nekdaj je bilo s podkupnino mogoe dosei nekaj ve; obiti kaken zakon ali si

  pridobiti pomembno prednost pred nekom drugim. Danes ni ni drugae, korupcija

  predstavlja resen problem v mnogih dravah povsod po svetu, e posebej v tranzicijskih, med

  katere sodi tudi Slovenija. Prisotna je prav v vseh segmentih drube, tako v javnem kot v

  zasebnem sektorju, tako v politiki kot v portu, njena problematika je zelo kompleksna.

  Korupcija slabi demokracijo, naenja legitimnost vlade, njenih organov in institucij, moralna

  pravila in potenost. Korupcija torej zniuje zaupanje v institucije in slabi delovanje javnih

  institucij. Nizko zaupanje pa posledino destabilizira demokracijo. Zaradi negativnih uinkov

  korupcije se vse veji pomen pripisuje boju proti le-tej, tako na domaem kot tudi na

  mednarodnem podroju. Uinkovit boj zoper korupcijo zahteva ustrezne ukrepe s strani

  posameznih vlad na podroju nacionalnih zakonodaj ter uspeno poslovanje in sodelovanje

  tako mednarodnih organizacij kot neodvisnih podjetij ali civilne drube.

  Namen diplomskega dela je skozi preuevanje domae in tuje strokovne literature ter raziskav

  dobiti potrditev za trditev, da prisotnost korupcije negativno vpliva na zaupanje dravljanov v

  drug drugega in v institucije drave ter posledino na stabilnost demokracije. Primarni cilj

  diplomskega dela je torej opredeliti vpliv korupcije na stabilnost demokracije.

  V diplomskem delu bom preverjal naslednja vpraanja:

  1. Problem korupcije v Sloveniji: mala ali velika?

  2. Kako korupcija vpliva na uinkovitost in legitimnost odloanja v dravi?

  3. Ali korupcija zniuje percepcijo pravinosti javnih institucij?

  4. Ali korupcija z zmanjevanjem zaupanja destabilizira demokracijo?

  Diplomsko delo se v prvem delu opira na teoretina spoznanja s podroij korupcije, zaupanja

  in socialnega kapitala. Predstavil bom razline definicije korupcije, vzroke in pogoje za

  nastanek korupcije ter njene pojavne oblike, ki se med avtorji in razlinimi organizacijami

  razlikujejo. V nadaljevanju opredelim vrste korupcije; in sicer z dveh vidikov tako z vidika

  podroja, kjer se pojavlja kot z vidika nevarnosti za drubo. Neposredno s korupcijo je

  nedvomno povezano zaupanje, kjer loim napovedno, altruistino in optimistino zaupanje.

 • 8

  Razprava o razlinih izvorih zaupanja nas bo pripeljala do vrste dejavnikov, ki jih bomo v

  nadaljevanju opredelili in preverili njihov vpliv na stabilnost demokraciji v sodobni drubi.

  V osrednjem delu bom preverjal vpliv korupcije na stabilnost demokracije z dveh vidikov, in

  sicer neposredno ter posredno preko zaupanja v drubi oz. socialnega kapitala. Pri tem

  izpostavim vloga medijev pri odkrivanju korupcije ter poudarim pomen protikorupcijskih

  strategij in ukrepov v boju proti korupciji. V zadnjem delu primerjam prisotnost korupcije in

  njen vpliv na stabilnost demokracije v skandinavskih dravah, dravah jugovzhodne Evrope

  ter v Sloveniji.

  V diplomskem delu gre torej za preuevanje in primerjavo izsledkov z omenjenih podrojih v

  tuji in domai strokovni literaturi. Spoznanja so dopolnjena z rezultati tudij in raziskav, ki so

  se mi zdele zanimive za ilustracijo obravnavane problematike. V delo sem vkljuil tudi svoje

  znanje iz prakse in znanje, pridobljeno v asu tudija.

 • 9

  2. KONCEPTUALNI DEL

  2.1 KORUPCIJA

  Korupcija obstaja v drubi e od davnih asov in je pojav, ki ga je druba vedno zanikala,

  eprav jo najdemo vsepovsod po svetu. Kot na dlani je, da zloraba javne moi obstaja, odkar

  obstaja mo drube. Korupcija ima veinoma negativne uinke, kot so ustvarjanje odvisnosti

  dravljanov (alkohol, droge itd.), brezposelnost, kodovanje ugledu drave in njenim

  dravljanom ter podobno. Po drugi strani se je potrebno zavedati, da korupcija vsekakor ne

  obstaja zgolj v dravah na prehodu oz. v razvijajoih se dravah, ampak jo sreamo v vseh

  delih sveta in kot taka predstavlja mednarodni problem. Korupcija je precej razirjena in

  ogroa razvoj drave, saj vpliva na njeno gospodarstvo, socialno pravinost, lovekove

  pravice, spodjeda pravni red drave in njene demokratine institucije. Za popolno predstavitev

  pojma korupcije si bomo v tem poglavju pogledali njene definicije in oblike, nato pa e

  pogoje za korupcijo in njene posledice.

  2.1.1 Pojem korupcije

  Najprej bomo razistili s pojmom korupcija. Korupcija ne pomeni le podkupovanja, ampak je

  pojem dosti iri. Poglejmo, kaj Verbinc v Slovarju tujk (1997, str. 383) navaja pod pojmom

  korupcija:

  Korupcija -e (lat. Corruptio) (1) kvarjenje, najve nravi (tudi tekstov ipd.); ponarejanje

  listin ter (2) nravna pokvarjenost; nepotenost, (pod)kupljivost; podkupovanje, npr.

  politikov.

  Korupcionist -e (lat. Corruptionist) (3) kdor iri korupcijo (npr. sprejema ali daje

  podkupnino), zlasti v javnem ivljenju.

  Korupten -tna -o (lat. Corruptus) (4) pokvarjen, (nravno) izprijen; podkupljiv.

  Koruptnost -i (5) pokvarjenost, izprijenost; (pod)kupljivost.

  Torej, korupcija ne pomeni le podkupljivosti, temve tudi pokvarjenost, nravno izprijenost.

  Vsakdo, ki skua sebi koristiti na nain, ki je nemoralen, neetien, je koruptiven. Sama

  korupcija, ki zajema podkupovanje je velik problem, a ni edini. Velikokrat pozabljamo, da je

  korupcija tudi delovanje prek zvez (prijateljske ali druinske zveze). Ni nujno, da pri korupciji

 • 10

  vedno pride do dajanja mitov (mito=podkupnina), korupcija ima lahko tudi druge motive. Na

  primer, nekdo bo pomagal nekomu glede kakne zadeve, ker je tudi sam vpleten v to in hoe

  vse prikriti (to je motiv prepreitve izgube ugleda, ki je zelo pogost v politiki, pravosodju in v

  drugih javnih funkcijah, kjer ljudi zelo skrbi, da si ne umaejo lastnega imena, v kolikor se

  izve za kakno rno liso v njihovem ivljenju (npr. razne nepravilnosti ali zloraba poloaja

  itd.) Zato postanejo e dodatno koruptivni zaradi korupcije in nemoralnih ali kaznivih dejanj,

  ki so jo izvajali prej (www.dossierkorupcija.com, 2005).

  Zaradi mone razirjenosti pojava korupcije in kompleksnosti njene problematike je korupcijo

  zelo teko definirati. Korupcija je kot prizma z veliko ploskvami, zato moramo nanjo gledati

  iz razlinih perspektiv. Razlini avtorji navajajo razline definicije, odvisno od upotevanja

  njene drubene oziroma politine sestavine ali njene ekonomske oziroma organizacijske

  sestavine. Prav tako korupcijo razlino tolmaijo v posameznih dravah, kar se odraa na

  problematiki skupne politike v boju proti korupciji. Vsem dravam je enotno razlikovanje

  med aktivno (dajanje podkupnine) in pasivno (sprejemanje podkupnine) korupcijo ter dejstvo,

  da so v njihovih kazenskih zakonodajah najhuje oblike korupcije opredeljene kot kaznivo

  dejanje, vendar pa do razlik prihaja predvsem zaradi druganih razvrstitvenih meril (Stroligo

  1996: 240):

  Ponekod je pojem korupcije vezan samo na sprejemanje in dajanje podkupnin

  (podkupovalna korupcija), drugje pa so pod tem izrazom zajete tudi vse druge oblike

  zlorab.

  V nekaterih dravah je korupcija kazniva, e podkupljena oseba opravlja svoje naloge v

  pravnih subjektih v matini dravi, drugje pa tudi, e podkupljena oseba opravlja svoje

  naloge v pravnih subjektih v tujini.

  Razlike pri obravnavanju se pojavljajo, e je oseba zaposlena v dravnem organu, javnem

  sektorju, zasebnem sektorju, politini stranki ali v parlamentu.

  V nekaterih dravah mora podkupljena oseba imeti poseben status (npr. odgovorna oseba

  v javnem sektorju), drugje za priznanje kaznivega dejanja ta status ni potreben.

  Na obravnavo v posamezni dravi lahko vpliva, ali se od podkupljene osebe priakuje, da

  doloeno dejanje opravi ali opusti.

  Pomembno je tudi, ali podkupljena oseba zahteva podkupnino, podkupnino sprejme ali

  sprejme samo obljubo podkupnine.

 • 11

  Lahko vidimo, da posamezne drave razlino obravnavajo korupcijo in v skladu s tem

  razlino inkriminirajo posamezna dejanja, kar se pokae v raznolikosti kazenskih zakonodaj

  na podroju korupcije. Poleg kazenskopravne definicije, ki je pomembna pri sodnem

  obravnavanju, si poglejmo e opredelitev korupcije na mednarodni ravni. V mednarodnem

  poslovanju in skupnem boju proti korupciji je bilo nujno uskladiti definicije korupcije.

  Sledee definicije korupcije, ki so bile oblikovane v nekaterih mednarodnih organizacijah

  nam lahko predstavijo kompleksnost posamezne definicije in povedo nekaj o uspenosti

  usklajevanja le-teh. Definirane so glede na to, s katero obliko korupcije se najbolj ukvarjajo.

  Najbolj celovita je definicija Sveta Evrope, saj zajema tako javni kot zasebni sektor, medtem

  ko druge obravnavajo samo javne uslubence:

  Svet Evrope: Korupcija je podkupovanje ali takno obnaanje v razmerjih do oseb,

  katerim so zaupana pooblastila, bodisi v javnem ali zasebnem sektorju, ki predstavlja

  kritev njihovih obveznosti, izhajajoih iz statusa javnega uslubenca, osebe, zaposlene v

  zasebnem sektorju, neodvisnega zastopnika ali podobno, in ima za cilj obdrati

  kakrnekoli nezakonite prednosti zase ali za tretje osebe (Corruption and Economic

  Development 1998).

  OECD: Dajanje ali obljubljanje nagrad, daril ali drugih koristi javnim uslubencem in s

  tem vplivanje na njihove odloitve.

  Transparency International: Zloraba uradnega poloaja, s katerim javni uslubenci

  nepravino in nezakonito pridobivajo koristi (TI 2002).

  Svetovna banka: Ponujanje, dajanje, sprejemanje ali zahtevanje vsakrne koristi, ki bi

  vplivala na odloitve javnega uslubenca pri sklepanju pogodb in postopku javnih naroil

  (Helping Countries Combat Corruption 1997).

  Vsem definicijam je enotno to, da korupcijo oznaujejo kot zlorabo poloaja oziroma

  sprejemanje daril z namenom doseganja osebnih koristi. V pravnem redu Republike Slovenije

  (RS) ne obstaja celovita in popolna definicija korupcije. V kazenski zakonodaji so doloena

  posamezna korupcijska kazniva dejanja, obligacijski zakonik pa prinaa nepopolno

  civilnopravno definicijo korupcije le v povezavi z zastaralnimi roki. Gre torej za potrebo po

  sploni sprejemljivosti definicije, ki mora biti dovolj natanna, da bo omogoala uinkovito

  ukrepanje, obenem pa dovolj iroka, splona in odprta, da bo kot koruptivna doloala tudi

  tista ravnanja, ki bodo v nasprotju z etinimi in moralnimi dolnostmi posameznikov in

  organizacij, ki nosijo negativen prizvok in jih je mogoe opredeliti kot pokvarjena, neetina,

 • 12

  pohlepna, storjena z zlorabo zakona in podobno. Bivi Urad Vlade RS za prepreevanje

  korupcije je opredelil korupcijo kot vsako kritev dolnostnega ravnanja uradnih oseb

  oziroma oseb, ki so lani vodstvenih ali nadzornih organov v javnem ali zasebnem sektorju,

  kot tudi oseb, ki so pobudniki ali koristniki taknega ravnanja, zaradi neposredno ali posredno

  obljubljene, ponujene ali dane oziroma zahtevane, sprejete ali priakovane koristi zase ali za

  drugega, kar je najbolja definicija korupcije v nai dravi.

  2.1.2 Vzroki in pogoji za nastanek korupcije

  Teko je najti pravi odgovor na vpraanje, kaj povzroa korupcijo. Nekateri pravijo, da je

  glavni vzrok revina. Vendar vsi vemo, da se korupcija dogaja tudi v razvitih, bogatih

  dravah, kar pomeni, da je revina lahko le dejavnik, ki e dodatno pospei razmah korupcije

  v neki dravi in ne vzrok za nastanek le-te. Prej lahko reemo, da je revina v nerazvitih

  dravah tudi posledica korupcije. Dejstvo je, da korupcija ne predstavlja enakega problema v

  vseh dravah, zato je teko doloiti pogoje, v katerih se bo razrasla. e v dravi pride do

  visoke stopnje korupcije, je to zanesljiv znak, da ima sistem v tej dravi precej napak, vendar

  to ne pomeni nujno, da je v tej dravi prilo do popolnega politinega in drubenega razkroja

  (Accetto 2000: 321).

  Korupcija lahko izvira e iz samega sistema drave, to velja e posebej, ko je ekonomski in

  politini poloaj drave slab, kajti v taken primeru tudi mehanizmi nadzora in odloanja

  ponavadi odpovejo. Obstaja torej kar precej vzrokov, ki povzroajo nastanek in razcvet

  korupcije, zato bomo v naslednjih odstavkih strnili nekaj misli o nastanku korupcije.

  Nestabilne drave, drave v razvoju in drave v tranziciji so za korupcijo gotovo bolj ranljive

  kot razvite drave, ki imajo ponavadi e trdno postavljene mehanizme nadzora in kaznovanja

  korupcijskih dejanj. V teh dravah obstaja tudi veje tveganje bolezni, nesre in visoka

  nezaposlenost, politino tekmovanje in lovekove svoboine so omejeni. Zato se v dravah v

  razvoju kot eden najpogostejih vzrokov za pojav podkupovanja navajajo nizke plae javnih

  in dravnih uslubencev. Njihov slab gmotni poloaj jih sili k temu, da so za golo preivetje

  primorani sprejemati podkupnino.

  Korupcija je odvisna od sistema drave, kar je vidno pri slabem ekonomskem in politinem

  poloaju drave, kjer ustrezne kontrole in odgovornosti ni. Treba je povedati, da korupcija ni

  odvisna samo od enega dejavnika, ampak ponavadi nastopa kot kombinacija ve pogojev, kot

 • 13

  so politini, gospodarski, socialni, kulturni, zgodovinski, pravni in drugi vzroki (Pear 1996).

  Nekatere od teh bom predstavil v tem podpoglavju. Naj omenimo e teavo pri doloitvi

  pogojev, v katerih se korupcija razvija, saj korupcija ne predstavlja enakega problema v vseh

  dravah.

  Na razvoj korupcije vpliva politino in gospodarsko okolje. V primeru prevelike regulative

  gospodarstva in dodeljevanja prevelikih pooblastil dravnim uslubencem s strani vlad drav

  je monost za korupcijo veja, saj bodo posamezniki pripravljeni ponuditi podkupnino, da se

  izognejo omejitvam. V primeru trgovinskih omejitev so raziskave pokazale, da je bolj odprto

  gospodarstvo povezano z manjo korupcijo. Uvozne kvote namre povzroijo vije domae

  cene, kar stimulira uvoznika, da si pridobi dragoceno uvozno licenco. Da jo bo pridobil, bo

  moral najbr podkupiti uradnika, ki kontrolira njeno izdajanje. Nadalje bo ve subvencij,

  dostopnih razlinim podjetjem s strani drave, povzroalo vejo korupcijo v dravi, kajti

  zainteresirani za dodatne vire bodo do teh prili tudi na nelegalen nain. Podjetja bodo zaela

  tekmovati v vplivanju na politine odloitve vlade, da bi si zagotovila doloene subvencije.

  as in sredstva se torej preusmerijo stran od produkcije uporabnih dobrin in sredstev na raun

  lobiranja. Kontroliranje cen na doloeni ravni, s imer drave prepreujejo nastajanje

  monopolov, lahko prav tako povzroi koruptivna dejanja, saj je ponudba nija od

  povpraevanja. Korupcija je stimulirana tudi z oblikovanjem razlinih menjalnikih teajev

  (poseben teaj za uvoznike, izvoznike, turiste). Korupcija je odvisna tudi od privatizacije, ki

  jo sicer na dolgi rok zmanjuje, saj zmanja mo javne uprave in povea konkurenco, na

  kratki rok pa je uinek negativen, saj prinaa prilonosti in izzive (Hren 2002: 3).

  Zelo pomembno je, da so v dravi vsa pravila, predpisi, zakoni in postopki transparentni; torej

  naj bodo im bolj jasno zapisani, ne smejo biti dvoumni in zmedeni. Razumljivi morajo biti

  za vse in ne smejo dopuati monosti izkorianja razlinih razlag. Pri predpisih in

  pooblastilih je pomembno, da se ne pojavlja korupcija v obliki moi in oblasti uradnikov, ki

  vplivajo na sprejemanje in odobritev doloenih dovoljenj. Zaradi nerazumljivosti zakonov jih

  je mogoe npr. pri dohodninski napovedi obrniti sebi v prid. Zato je pri davnem sistemu

  pomembno, da temelji na jasnih temeljih in predpisih ter pri izvajanju predpostavlja doloene

  oblike neposrednih stikov med davkoplaevalci in davnimi inpektorji. Nizka raven pla

  dravnih in javnih uslubencev v primerjavi z zaposlenimi v zasebnem sektorju poveuje

  koruptivnost v dravi, saj poskuajo dodatno zasluiti s sprejemanjem podkupnin. Pomembna

  je tudi povezanost napredovanja uradnikov z uinkovitostjo opravljenega dela. Na kakovost

 • 14

  delovanja uprave in na razirjenost korupcije v sistemu torej vplivajo: motivacija

  zaposlovanja, raven pla v javnem sektorju ter merila o zaposlovanju in napredovanju (Hren

  2002: 3).

  Zelo pomemben vzrok za korupcijo je pomanjkanje poklicne etike in zakonov, ki urejajo

  podroje korupcije kot kaznivega dejanja. Pomanjkanje poklicne etike lahko postane

  kolektivni fenomen in se zane iriti tudi med do tedaj potenimi uslubenci. V nekaterih

  dravah takna naela in zakoni sploh ne obstajajo, zato je tam verjetnost, da se korupcija

  odkrije, zelo majhna. Pomembna faktorja korupcije sta tudi koncept odgovornosti in ustrezna

  kontrola pri poslovanju. Vsekakor pa ima negativen uinek na korupcijo odsotnost sankcij. e

  so le-te neuinkovite ali odsotne, bodo posamezniki s svojimi nelegalnimi poetji nadaljevali,

  obstaja pa monost, da jih bodo ostali posnemali.

  V dravah v tranziciji so komunistini sistemi uporabljali korupcijo kot sredstvo za

  utrjevanje oblasti, gradili so sisteme kleptokracije, ki so za lastno preivetje temeljili na

  korupciji. To je zapustilo dediino vzorcev obnaanja, ki nikakor ne sluijo vzpostavitvi

  dobro delujoih demokracij ali kultur, ki korupcijo obsojajo. Najbolj pogosti so naslednji

  vzorci obnaanja (Tratnik Volasko 1999: 30-37):

  tradicija obsene korupcije na visokih poloajih in majhne korupcije na nizkih poloajih,

  nezaupanje v dravo,

  obutek prekomerne svobode in neupotevanje drubenih norm pri ljudeh glede

  izigravanja drave (obutek premagovanja sistema),

  iroko razvit sistem klientelizma in oblik izmenjav, ki poteka mimo formalnih politinih

  ter birokratskih norm,

  korupcija v zasebnem sektorju kot nadomestek za poteno konkurenco.

  2.1.3 Oblike korupcije

  Korupcija je veplasten pojav, ki ga lahko razlenjujemo v ve smereh. e se elimo uspeno

  zoperstaviti korupciji, moramo vsekakor najprej spoznati njene pojavne oblike. Pojavlja se v

  ve pojavnih oblikah, veinoma pa med korupcijo uvramo naslednja dejanja (Klitgaard,

  1998: 3): (i) podkupovanje, (ii) izsiljevanje, (iii) nepotizem, (iv) goljufijo, (v) poneverbo, (vi)

  pospeevanje posla, (vii) protekcijo in (viii) nezakonito posredovanje. Torej omejevanje

 • 15

  korupcije le na podroje podkupovanja, kar je najbolj pogosto, ni dovolj, saj je to le ena od

  njenih oblik. Predstavil bom e nekatere vidike delitev korupcijske dejavnosti s strani

  razlinih avtorjev, kar bo pomagalo orisati problem njene kompleksnosti.

  Tratnik Volasko (1999: 16-20) navaja sledee oblike korupcije:

  izsiljevanje: z namenom pridobitve premoenjske koristi uporabi uradna oseba pri

  opravljanju svojega dela gronjo, silo ali kakno drugo nedovoljeno sredstvo,

  goljufija: z namenom pridobitve premoenjske koristi oseba spravi nekoga z lanivim

  prikazovanjem ali prikrivanjem dejanskih okoliin v zmoto ali ga pusti v zmoti na kodo

  njegovega premoenja,

  zloraba poloaja uradne osebe: za zlorabo se teje: zloraba uradnega poloaja ali uradnih

  pravic, nevestno delo v slubi, poneverba v slubi, neupraviena uporaba v slubi,

  ponareditev ali unienje uradne listine, knjige ali spisa, izdaja uradne tajnosti, nezakonito

  posredovanje, kritev lovekega dostojanstva z zlorabo uradnega poloaja ali uradnih

  pravic, izsiljevanje izjave (Zakon o odgovornosti pravnih oseb za kazniva dejanja, 2001,

  len 261.-271.),

  podkupovanje: poznamo ve vrst podkupovanja glede na sede, status in sektor

  podkupovanih oseb,

  ponarejanje: med ponarejanje uvramo ponarejanje denarja, ponarejanje in uporabo

  ponarejenih vrednotnic ali vrednostnih papirjev, izdelava, pridobitev in odtujitev

  pripomokov za ponarejanje (Zakon o odgovornosti pravnih oseb za kazniva dejanja,

  2001, len 249.251.),

  pranje denarja iz korupcijskih kaznivih dejanj,

  tihotapljenje: prenaanje blaga ali velikih premoenjskih vrednosti ez carinsko rto

  izogibajo se ukrepom carinskega nadzorstva,

  utaja davkov, pekuliranje z vrednostnimi papirji ali obveznicami.

  Korupcija je prisotna povsod: v javnem, zasebnem sektorju, v gospodarstvu in

  negospodarstvu ter v politiki. Glede na to, da bomo v naslednjem poglavju podrobneje

  predstavili vrste korupcije iz vidika podroja, kjer se pojavlja, bomo tu za primerjavo navedli

  kategorizacijo korupcije glede na delovno okolje, v katerem nastaja (Dobovek 2000: 1070):

  znotraj javnega sektorja (razne oblike dajanja uslug),

 • 16

  med javnim in zasebnim sektorjem (vplivanje zasebnika na nelegalno ali predasno

  pridobivanje pravic),

  v zasebnem sektorju (zlorabe gospodarskih pogodb, kritev poslovnih navad),

  med javnim sektorjem in politiko (vraanje uslug politikov na osebni ravni),

  med zasebnim sektorjem in politiko (podkupovanje strank),

  znotraj politike (prikrivanje napak, nepotizem).

  Obstaja tudi delitev korupcije kot jo navaja mednarodna organizacija OECD v publikaciji

  OECD Observer (2000), in sicer: (a) administrativna korupcija, kjer podkupnine sprejemajo

  javni uslubenci; povezana je z izdajanjem razlinih dovoljenj, licenc ali davnih olajav in

  (b) zakonodajna korupcija, ki je povezana z delovanjem politinih strank, ko politiki krijo

  odloitve volivcev, tako da prodajo njihove glasove.

  Za konec navajam e en vidik delitve in sicer na domao in mednarodno korupcijo. Slednjo

  razlenjujemo e v dve kategoriji, in sicer na (i) transnacionalno korupcijo, ki vkljuuje

  dogovore med uslubenci dveh ali ve drav in/ali transnacionalnih podjetij in /ali

  organiziranih kriminalnih skupin ter (ii) internacionalno korupcijo, ki vkljuuje dogovore

  uslubencev ene drave in ve transnacionalnih podjetij in /ali organiziranih kriminalnih

  skupin.

  2.1.4 Pomen korupcije iz vidika nevarnosti za drubo

  V nadaljevanju opredelim pomen korupcije z vidika nevarnosti za drubo. Pri slednjem

  izpostavim malenkostno, preprosto in sistemsko korupcijo, ki je tudi najbolj kompleksna in

  nevarna za socialni kapital posamezne drave. Koruptivna dejanja se po vrsti in teavnostni

  stopnji zelo razlikujejo in se razvrajo v razponu od malenkostne oziroma prilonostne

  korupcije do mree organiziranega kriminala. Ta mrea predstavlja obseen postopek, ki se ne

  da primerno reevati niti s kazenskimi pregoni niti z znanstvenimi raziskavami, ker je v

  ozadju dejanj, ki so zelo kompleksna in imajo skrite razloge veliko tevilo oseb (Hren 2002:

  8-11). V naslednjem grafinem prikazu ponazarjamo razline oblike korupcije iz vidika

  nevarnosti za drubo.

 • 17

  Slika 2.1.4.1: Razline oblike korupcije iz vidika nevarnosti za drubo

  Vir: Ekonomski vidik korupcije in odkrivanje koruptivnih dejanj 2002. MNZ, Ljubljana.

  Pri mali oz. malenkostni korupciji gre v glavnem za posamine primere ali manj pogoste

  primere malenkostnega pomena. Koruptivno dejanje je odvisno od prilonosti, kar pomeni, da

  izhaja iz posaminega poloaja in veinoma ni podvreno ponavljanju. Praviloma se aktivni

  in pasivni udeleenec ne poznata. V dejanje sta vkljueni najpogosteje dve osebi, redkeje

  veje tevilo oseb. V primerih prilonostne korupcije in v primerih posaminih koruptivnih

  dejanj ni mogoe iskati tipinega udeleenca. Udeleenec je lahko kdorkoli. Iz tujih analiz

  izhaja, da je potrebno te udeleence loiti (razmejiti) od udeleencev preproste sistemske

  korupcije in kompleksne sistemske korupcije (Hren 2002: 9).

  Sistemska korupcija je v primerjavi z malenkostno bolj razirjena in zakoreninjena v

  gospodarstvu drave, presega nivo posameznika ter vkljuuje veje tevilo udeleencev. Za to

  obliko sta znailni korupcija funkcionarjev pri oblikovanju zakonov in korupcija poslancev

  pri njihovem sprejemanju. Prisoten je pojav ujetja drave (state capture), kjer poskuajo

  podjetja oblikovati zakone, politike in dravno regulativo v svojo lastno korist na raun

  ponujenih nezakonitih zasebnih koristi dravnim uradnikom in funkcionarjem. Odkrivanje

  sistemske korupcije je bolj zahtevno in povzroa kar nekaj teav, saj je problematika

  koruptivnih dejanj bolj kompleksna, in sicer (Predlog protikorupcijskega zakona, 2003):

  kriminalna dejavnost je prikrita, dokazov je malo, poslovne listine dajejo videz povsem

  normalnega poslovanja,

  dogovor poteka najpogosteje med dvema osebama (oz. med manjim tevilom oseb),

  katerih interes je, da ostane vedenje o dogovorjenih dejanjih le med udeleenci,

  storilci koruptivnih dejanj (zlasti pobudniki) so visoko izobraeni, iznajdljivi, dobro

  poznajo strokovno podroje in slabosti podroja v katerem delujejo,

  vidno polje temno podroje

  1

  malenkostna oz. prilonostna korupcija

  2

  preprosta sistemska korupcija

  3

  sistemska korupcija in gospodarski kriminal

  4

  sistemska korupcija in negospodarski kriminal

 • 18

  v primeru teav vkljuijo pomo najboljih pravnih strokovnjakov in odvetnikov, ki

  imajo prednost pred toilci in dravnimi odvetniki, saj imajo dovolj asa in finannih

  sredstev za obravnavo primera,

  v poslu podrejeni udeleenec nima interesa za prijavo koruptivnega dejanja, ker je bil v

  preteklem obdobju e vkljuen v koruptivna dejanja in/ali ker zaradi svoje dejavnosti ne

  more zaobiti nadrejenega udeleenca, zaradi esar bo moral z njim sodelovati tudi v

  prihodnje,

  okodovanje gre na raun tretjega (ki seveda ni in tudi ne more biti vkljuen v posel in

  tudi najpogosteje ne ve za to dejanje ali pa nima dokazov).

  Glede na kompleksnost in razirjenost v drubi loimo preprosto in kompleksno sistemsko

  korupcijo. Doloene oblike korupcije so povezane z razlinimi oblikami organiziranega

  kriminala in so mono zakoreninjene pri doloenih posameznikih, podjetjih in organizacijah,

  torej v drubi sami.

  2.1.5 Posledice korupcije

  Da bi podrobneje spoznali razsenosti korupcije, je pomembno predstaviti njene posledice, ki

  se lahko kaejo na razlinih podrojih v gospodarstvu drave. Mo posledic je odvisna od

  posamezne vrste korupcije, saj niso vse enako kodljive za dravo. Lahko pa reemo, da

  katerakoli vrsta korupcije povzroa trganje oziroma naenjanje odnosov v gospodarstvu,

  zavira politini razvoj drave ter poglavitno vpliva na sklop pravil, norm in vrednot, ki

  predstavljajo temelj neke drube.

  Prvo podroje, kjer ima korupcija najbr najveji vpliv, je gospodarska rast in razvoj drave.

  Ob prisotnosti korupcije so investicije manje, saj se podjetniki zavedajo, da bodo za uspeno

  izvedbo posla morali podkupiti uradnike ali jim celo zagotoviti udelebo pri dobiku. Zaradi

  teh poveanih strokov investicije podjetniki niso zainteresirani za investiranje. Korupcija se

  lahko odraa v izkrivljeni sestavi proraunskih izdatkov, kajti dravni uslubenci bodo

  dodeljevali proraunska sredstva na podlagi monosti za pridobivanje podkupnin in ne na

  osnovi racionalne skrbi za dravno blaginjo. Veji projekti, kot so veliki gradbeni projekti ali

  krepitev obrambnega sistema, imajo ponavadi prednost, tako da zmanjka denarja za olstvo,

  zdravstvo in ostala podroja socialne skrbi. Koruptivnost poveuje razline socialne podpore,

  kar vodi k slabanju plailne sposobnosti in poveuje mednarodno zadolitev drave. Poleg

 • 19

  tega vlade velikokrat denar iz programov pomoi ravno zaradi koruptivnosti vlagajo v

  neproduktivne projekte, kar otei njihovo prihodnje financiranje. Izogibanje plaila davkov na

  podlagi prihodkov iz korupcije povzroa izgubo precejnjega dela dravnih prihodkov, kar

  negativno vpliva na gospodarsko rast. Pogoste posledice so tudi nepravilna razporeditev

  gospodarskih resursov (npr. odloitev za kapitalsko intenzivno proizvodnjo namesto delovno

  intenzivne, kar poveuje brezposelnost in poveuje stroke narodnega gospodarstva),

  naraanje nepravilne razdelitve v drubi (zamenjave Smithove nevidne roke z nevidno

  korupcijsko roko) ter povezovanje gospodarske in politine moi (Mauro 1998: 12).

  Za drubo so zelo nevarna koruptivna dejanja, v katera so vkljueni predstavniki iz zasebnega

  in javnega sektorja ter politike. Nevarnosti se lahko odrazijo v obutnih vplivih na pripravo,

  sprejemanje in spreminjanje predpisov iz razlinih podroij o prepreevanju in sankcioniranju

  korupcije, v nezakonitem, prikritem delovanju izven nael svobodne konkurence ter v

  dinaminem uenju vkljuenih in bodoih subjektov. V podjetjih prikrivajo organizacijske in

  trenjske probleme s podkupovanjem, namesto da bi jih prepreevali in odstranjevali.

  Posledice vsega tega so slaba kvaliteta, vija cena, manja koliina, viji transakcijski stroki,

  zmanjanje davnih in drugih prihodkov javnega sektorja (Arvind 1998: 16).

  Na politini ravni vodi korupcija do rasti nezaupanja v politine in dravne institucije ter

  nosilce oblasti.1 S tem spodbuja nezaupanje v pridobitve procesa tranzicije, med drugim tudi v

  novo-vzpostavljeno demokracijo kot eleno in edino mono politino ureditev te drube. Na

  socialni ravni vodi korupcija do padca blaginje povprenega dravljana, ker preusmerja

  finanna sredstva v epe privilegiranih posameznikov in skupin. Kar zadeva socialne

  posledice korupcije, dodajamo, da korupcija zanika naelo socialne pravinosti, ki je sestavni

  del Ustave Republike Slovenije. Na psiholoki ravni pa korupcija spodbuja nezaupanje v

  soljudi2 ter splono nezaupanje v politine in drubene institucije. Neposredni posledici

  nezaupanja v soljudi sta rast transakcijskih strokov in blokada transakcij med posamezniki,

  in to ne le na ekonomski, pa pa tudi na politini in socialni ravni (Hren 2002: 4-5).

  1 Podatki Slovenskega javnega mnenja kaejo, da je zaupanje v politine in dravne institucije ter nosilce oblasti

  na Slovenskem izjemno nizko in da se to stanje ne izboljuje. 2 Podatki raziskave World Values Survey kaejo, da je stopnja nezaupanja v soljudi, ki jo izkazujemo na

  Slovenskem, vija zgolj od stopnje nezaupanja v soljudi v Braziliji, Turiji in Romuniji.

 • 20

  Korupcijska dejanja lahko povzroajo tudi ekoloko kodo, saj se podjetja s podkupovanjem

  ustreznih organov izmikajo okoljevarstvenim zakonom ter tako nemoteno onesnaujejo

  okolje. Sekanje tropskih gozdov, nespotovanje kriterijev glede emisij kodljivih plinov,

  uporaba neustreznih materialov v proizvodnji ter podobna ravnanja imajo zelo kodljive

  posledice na okolje ter vplivajo na globalne spremembe v klimi, kar je zelo perea posledica

  korupcije (Fiorentini in Zamagno 1999: 6364).

  Posledice korupcije se kaejo tudi v dinaminem izobraevalnem uinku na udeleence

  korupcije. Spremembe individualnih odloitvenih struktur (na osnovi pooblastil) vodijo k

  nepravilnim dravnim odloitvam (dravne odloitve so usmerjene k osebnemu okorianju

  in zavarovanju interesov), podroja, ki so korupcijsko obutljiva, se neupravieno poveujejo

  (veliki narti namesto majhnih oz. nakupi in prodaje oroja brez trnih cen), prisotno je

  namerno poasno in komplicirano izvajanje javnih storitev ter vzpostavljanje monih osebnih

  povezav za izsiljevanje podkupnine. Zaradi teh uinkov pa se pojavijo tevilne negativne

  posledice v drubi (OECD Observer 2000: 27):

  zmanja se zaupanje v objektivno in nevtralno dravno ukrepanje,

  iskanje stranske poti zaradi oviranja upravnih postopkov,

  padanje pravne zavesti, davne morale, zakonitosti dravnega ukrepanja, naraanje

  politine nestabilnosti,

  posamezni posli se izvajajo po zgledih reprezentativnih predstavnikov v dravi, to pa

  pomeni: korupcija, delo na rno, davne utaje,

  izgradnja sistemske korupcije na vseh ravneh in podrojih,

  oviranje svobode in stabilnosti demokratine drubene ureditve,

  v koruptivne posle nevkljueni subjekti se poutijo diskriminirani, ovirani in nemoni ter

  postajajo vedno bolj apatini.

  Skoraj enotno stalie je, da korupcija povzroa samo negativne uinke (seveda je odvisno, s

  katere strani prouujemo te posledice) v drubi. Kljub temu so se pojavili zagovorniki

  korupcije, ki trdijo, da ta poveuje produktivnost uradnikov, skrajuje njihove birokratske

  postopke ter poveuje stopnjo vlaganj. Vsekakor je v teh trditvah nekaj resnice, vendar lahko

  ugotovimo, da korupcija e zdale ni koristna, kar lahko sklepamo iz tevilnih negativnih

  posledic, predstavljenih v tem poglavju, ki odtehtajo pozitivne uinke.

 • 21

  2.2 ZAUPANJE IN SOCIALNI KAPITAL

  2.2.1 Socialni kapital

  Socialni kapital je posebna oblika drubenih relacij, ki posameznikom omogoa, da sodelujejo

  in doseejo svoje cilje. Ena posebnih znailnosti socialnega kapitala, kot so zaupanje, norme

  in omreja, je, da je socialni kapital ponavadi javna dobrina (Putnam 1994: 170). Socialni

  kapital se nanaa na norme in omreja, ki omogoajo ljudem, da se kolektivno obnaajo

  (Wooolcock 2000: 226). Norme se oblikujejo, da bi omejile negativne zunanje uinke, ali pa,

  da bi spodbujale pozitivne zunanje uinke (Coleman 1988: 105). Socialni kapital je sestavljen

  iz socialnih struktur, ki olajajo doloene akcije posameznikov (Coleman 1988: 98).

  Socialni kapital lahko obrazloimo kot povezave med ljudmi za pridobitev virov. Znailnost

  socialnega kapitala je, da je neotipljiv, oziroma da lastnike pravice niso isto jasno

  definirane. ...reuje probleme zaupanja, kooperacije in koordinacije v konkretnih socialnih

  okoljih (Adam 2001: 38). Uporaba socialnega kapitala pomeni, da neka oseba poseduje

  pravice do uporabe posameznih virov, druga oseba pa bi rada do teh virov prila. Znailno je,

  da viri niso ekskluzivna last osebe, saj jih lahko poseduje tudi druga oseba. Na primer tono

  doloeno informacijo ima lahko ve oseb, ki jo poseduje - alter. Zato prihaja do posoje teh

  virov drugi osebi - ego. To je torej oseba, ki pridobi. etudi te informacije niso last alterja, le-

  ta priakuje nekaj v zameno. Tukaj zanejo nastajati vezi in povezave med ljudmi - omreja

  (social networks). V zameno med osebami za informacije, usluge, pomo, sodelovanje in

  ostalimi elementi, s katerimi oznaujemo socialni kapital, se priakuje tudi obratno, da ego

  postane alter in posodi nazaj in sklene krog. Socialne vezi pa so lahko obveznosti ali

  premoenje (Woolcoock 2000: 226). V primeru, da alter ne verjame, da bi lahko prilo do

  sklenjenega kroga posoje, je malo verjetno, da bo do posoje sploh prilo. Ljudje smo

  individualna bitja in zato na podlagi priakovanja o vrnitvi usluge recipronosti - storimo

  nekaj za drugega (Rus 1999: 17).

  Poznamo dve vrsti recipronosti: specifino in generalno. Pri specifini gre za hkratno

  izmenjavo stvari, ki imajo priblino enako vrednost. Generalna recipronost pa je dolgoroen

  odnos izmenjav, ki je uravnoteen, saj ni asovno ali vrednostno pogojen. Vkljuuje

  obojestransko priakovanje, da bo po potrebi prilo do koristi v prihodnosti (Putnam 1994:

 • 22

  172). Ko govorimo o recipronosti v kontekstu socialnega kapitala, obravnavamo torej

  generalno recipronost.

  Obstajata dva glavna faktorja, s katerima merimo mo oziroma velikost socialnega kapitala.

  Prvi je tevilo povezav med ljudmi, drugi pa mo teh povezav. V tem primeru govorimo o

  vpletenosti virov v omreje. Socialni kapital pa pogojuje tudi pomembna eksogena

  spremenljivka - lokacija omreja in je pogoj, da obstaja socialni kapital (Lin 2001). Seveda pa

  ne smemo pozabiti enega glavnih razlogov, zakaj so te drubene vezi kapital, ali drugae

  reeno, zakaj je neotipljiv (teko dololjiv) vir predmet razprave. Socialni kapital je

  najmanj otipljiv med vsemi vrstami kapitala, saj obstaja v povezavah med osebami (Coleman

  1988: 100). Vir, ki ga mi posodimo, nas ponavadi ni ne stane, saj ga e imamo. Neka

  informacija, ki jo imamo, nas ni ne stane (v denarju), e jo posredujemo naprej. Glavni

  razlog odloitve o posredovanju je, da smo mi odgovorni, ker smo lastniki - smo ga samo

  posodili. Ego lahko ta socialni kapital zlorabi, mi pa bomo soodgovorni za njegovo dejanje,

  saj ga brez nas ne bi mogel storiti. Z dejanjem lahko koduje drubi, posameznim interesnim

  skupinam ali posameznikom, ki so del nae osebne drube ali del splone drube. Zato je eden

  temeljev socialnega kapitala zaupanje oziroma stopnja povezav - kohezija. Saj bomo le

  osebam, ki jim na nek nain zaupamo, s katerimi imamo doloene povezave, posodili vire.

  Druga stvar, ki jo od naih povezav priakujemo, pa je, da bomo tudi sami lahko izkoristili

  povezave in prili do socialnega kapitala. Povezave nastajajo zaradi medsebojnih koristi, ki

  jih posamezniki pridobivajo iz svojih socialnih omreij.

  2.2.2 Socialni kapital kot socialna omreja

  loveki kapital, ki je uveljavljen pojem, se nanaa na izobrazbo, znanje in kompetence

  posameznika ali kolektivitete, nekateri v tem primeru govorijo o intelektualnem kapitalu.

  Socialni kapital je relativno nov pojem, ki je povezan s lovekim kapitalom, oznauje pa

  vkljuenost posameznika ali kolektivnih akterjev v drubene vezi in omreja. Doloeni cilji in

  projekti zahtevajo sodelovanje in podporo okolja in e je posameznik ali skupina sposobna

  pridobiti si sodelovanje in podporo, govorimo o visoki stopnji socialnega kapitala (Warren

  2001: 3-4). Tako kot v loveki, moramo vlagati tudi v socialni kapital in oba sta - tako kot

  pravi, ekonomski kapital v drubi cenjena - saj je mogoe z njima priti do denarja in moi.

  Socialni kapital zlasti omogoa dostop do informacij, ki so vasih kljunega pomena za

  dosego ciljev. Vse vrste kapitalov se lahko uporabi in zlorabi za razline namene, zato

 • 23

  nekateri govorijo tudi o negativnem socialnem kapitalu ali nesocialnemu kapitalu, saj je

  mono stike in zveze uporabiti za egocentrine in kodljive namene. Vendar podobno velja

  tudi za znanje in ekonomski kapital. Po drugi strani pa se je treba zavedati, da je kooperativno

  obnaanje kljunega znaaja za kroenje in prenos znanja ter za oblikovanje pronih

  organizacijskih oblik. Posebno velja to za t.i. drubo temeljeo na znanju. Teza je, da se

  takna druba brez (premostitvenega, bridging) socialnega kapitala sploh ne more

  vzpostaviti oz. zaiveti (Adam 2005: 2).

  Kljub temu, da gre za pri socialnem kapitalu za fenomen, ki ga je druboslovje zaelo

  podrobno prouevati ele v zadnjem obdobju, so tevilni avtorji pokazali na pomembno vlogo

  tega dejavnika razvojne uspenosti. Med njegovimi tevilnimi dimenzijami je v kontekstu

  drubenega razvoja je najpomembneji organizacijsko - sinergetini vidik. Drugae

  povedano: zaupanje in kooperativnost kot sestavini socialnega kapitala sta temelj za

  vzpostavljanje pronih organizacijskih oblik koordinacije (projektna organizacija) in

  intermediarnih struktur. Pri tem gre tako za njegov vpliv na dinamiko ekonomske rasti, kot

  tudi za vpliv na bolj kompleksno pojmovano razvojno uinkovitost v primerjalni perspektivi

  (Adam 2005: 4).

  Za razliko od nekaterih drugih razvojnih podroij je pri socialnem kapitalu teko natanno

  doloiti trende. Za to obstajata dva vzroka. Prvi izhaja iz narave socialnega kapitala. Gre za

  pojavno raznolik in kontekstualno specifien fenomen, ki se lahko v doloenem okolju

  pojavlja v obliki, ki pozitivno prispeva h pospeevanju povezovanja in vzpostavljanju

  komunikacijskih kanalov in s tem spodbuja razvojne perspektive, v drugem okolju pa lahko

  isti dejavnik pripelje do zaviranja razvojne dinamike. Drugi pa je ta, da gre za neopredmeten

  (intangible) fenomen, s katerim se druboslovje intenzivno ukvarja relativno kratko

  obdobje. Zaradi tega ne razpolagamo z zelo bogatimi in podrobnimi asovnimi vrstami, na

  temelju katerih bi lahko ovrednotili dolgorone spremembe v koliini socialnega kapitala.

  Kljub temu pa si lahko z uporabo razlinih posrednih kazalcev ustvarimo doloeno podobo.

  Po drugi strani socialno omreje vkljuuje relativno stabilne vezi, ki jih posameznik vzdruje

  s svojim socialnim okoljem. Te vezi so lahko realizirane v smislu, da posamezniku v trenutku

  merjenja omogoajo dostop do razlinih resursov (na primer, pomoi v gospodinjstvu,

  informacij, in denarja), ga povezujejo v organizacijske kontekste (v delovno okolje in

  prostovoljne organizacije), ali zadovoljujejo njegove potrebe po intimnosti in sociabilnosti.

 • 24

  Lahko so latentne, kar pomeni, da se bo posameznik obrnil nanje ele takrat, ko se bo znael

  pred problemom ali v stiski. Mnoica realiziranih in latentnih vezi v posameznikovem okolju

  tvori njegovo ego-centrino omreje. Analiza socialnih omreij tudi vnaa novo dimenzijo v

  razpravo o socialnem kapitalu. tudije socialnega kapitala ponavadi razpravljajo o posledicah,

  ki jih ima ve ali manj socialnega kapitala v neki drubi na ekonomsko in politino ivljenje.

  Ljudje nimajo le manj ali ve socialnega kapitala, temve so vpeti v razline reime socialnih

  omreij. Socialni kapital ima tako ne le kvantitativno, ampak tudi kvalitativno razsenost v

  drubi. (Igli 2004)

  Nekateri menijo, da je predvsem v Tretjem svetu korupcija povezana s procesom

  modernizacije (Huntington 1970). Pri tem gre na eni straniza oslabitev tradicionalnih vrednot,

  ki so predstavljale dejavnik moralne regulacije drubenega vedenja, po drugi strani pa

  somoderizacijske spremembe v socialni in ekonomski strukturi obiajno generirane s strani

  drave oz. politike. Prav mona vloga drave pri alokaciji drubenih resursov in nadzorovanju

  procesov velja za precejen dejavnik tveganja, saj velike diskrecijske pravice, s katerimi

  razpolagajo dravni funkcionarji, pomenijo monost njihove zlorabe v zasebne namene, e

  posebej ob ibkosti institucij pravne drave. To velja tudi razmere v nekdanjih socialistinih

  dravah, kjer je ekonomska modernizacija v smislu oblikovanja trnega gospodarstva del

  politinega procesa, kar poveuje koruptivne prilonosti. Te drave so namre podedovale

  obseno dravo, ki ima na razpolago tevilne resurse za menjavo, kar pomeni, da jih

  oblastniki lahko uporabijo za nagrajevanje svoje klientele (Sajo 2002).

  2.2.3 Vrste in izvor zaupanja

  Zaupanje je priakovanje na strani A-ja, da bo B v situaciji X naredil Y. (Igli 2004: 155).

  To je osnovna definicija zaupanja, ki jo najdemo pri veini avtorjev. Na akterjevo zaupanje

  seveda v najveji meri vpliva socialno okolje in njegova ocena, v kolikni meri je to okolje

  zaupanja vredno. V tem primeru govorimo o napovednem zaupanju. Na drugi strani pa je

  pripravljenost zaupati tudi pomembno povezana s samim akterjem, predvsem z njegovimi

  vrednotami in pozitivno naravnanostjo do ivljenja na splono. Vrednote so osrednji dejavnik

  altruistinega zaupanja, zadovoljstvo z ivljenjem pa se obravnava kot element optimistinega

  zaupanja.

 • 25

  O napovednem zaupanju (Coleman v Igli 2004: 155) govorimo, kadar je zaupanje

  utemeljeno na priakovanju o bodoem ravnanju drugih. Ker nae vedenje o bodoem

  ravnanju drugih najvekrat ni popolno, jim moramo zaupati. Zaupanje je mehanizem za

  redukcijo negotovosti, ki nastaja kot posledica sistemske kompleksnosti, pomanjkljivih

  informacij in svobodne volje akterjev. Odloitev, da bomo zaupali, je rezultat bolj ali manj

  racionalnega premisleka, narejenega v konkretni situaciji.

  Raven medosebnega zaupanje v drubi je torej vrsti odgovor na ravnanje drugih, oziroma na

  to, ali so drugi vredni zaupanja ali ne. Pomanjkanje zaupanja do drugih se nato odraa tudi

  skozi lastno oportunistino vedenje. Posamezniki, ki ne zaupajo drugim, ker menijo, da ti niso

  vredni njihovega zaupanja, sami pogosto ravnajo tako, da zlorabijo zaupanje drugih. Med

  zaupanjem in zaupanja vrednim vedenjem obstaja visoka korelacija - tako na agregatni kot

  tudi na individualni ravni (Yamagishi in Yamagishi v Igli 2004:155).

  V veini drub je ravnanje v skladu z izkazanim zaupanjem zaiteno z institucionalnimi in

  socialnimi sankcijami. Uinkovite institucije in socialne sankcije zniujejo tveganje,

  povezano z izkazanim zaupanjem, zaradi cesar so ljudje bolj pripravljeni zaupati drug

  drugemu, ko gre za poslovne in privatne zadeve. Po drugi strani pa previsoko zanaanje na

  institucionalne in socialne sankcije zniuje medosebno zaupanje, saj odpravlja prostor

  negotovosti v socialnih interakcijah (Molm in Cook v Igli 2004: 155). Zaupanje torej zahteva

  optimalno mero zaite s strani institucionalnih in socialnih sankcij, namesto minimalne ali

  maksimalne.

  Na posameznikovo odloitev, ali bo zaupal ali ne, pa ne vpliva le ocena tveganja, doloena s

  stopnjo gotovosti glede ravnanja drugih, temve tudi ocena kode, ki bi jo utrpel v primeru, e

  bi bilo njegovo zaupanje zlorabljeno. Ocena kode je seveda relativna, doloena glede na

  posameznikovo obstojeo materialno in sicernjo situacijo. Drugi avtorji ugotavljajo, da je

  zaupanje privilegij tistih, ki niso eksistencialno ogroeni. Coleman (v Igli, 2004: 156) vse

  zgoraj natete dejavnike povee v enabo napovednega zaupanja: akter se odloi, da bo

  zaupal drugemu, v kolikor je razmerje med verjetnostjo, da zaupanje ne bo zlorabljeno, in

  verjetnostjo, da bo prilo do zlorabe, vije kot razmerje med tem, kar lahko izgubi, in tem, kar

  lahko z zaupanjem pridobi. Uspenost institucionalnih in socialnih sankcij, predvidljivost in

  transparentnost interesov, ter stabilizacijski uinek vrednot, kolektivnih identitet in socialnih

  vlog pri usmerjanju posameznikovega ravnanja vsi delujejo v smeri zmanjevanja tveganja,

 • 26

  medtem ko vije materialno blagostanje in bolja kvaliteta ivljenja zmanjujeta pomen

  potencialne izgube v primeru zlorabe zaupanja.

  3. VPLIV KORUPCIJE NA STABILNOST DEMOKRACIJE

  V konceptualnem delu smo spoznali pojme korupcije, zaupanja v drubi in demokracije. V

  osrednjem delu pa bomo preverjali vpliv korupcije na stabilnost demokracije iz obeh

  omenjenih vidikov, in sicer neposredno preko koruptivnosti ter posredno preko stopnje

  razvitosti socialnega kapitala v drubi.

  3.1 PREKO ZAUPANJA V DRUBI OZ. SOCIALNEGA KAPITALA

  al je korupcijo, kot kae, mogoe najti v vseh drubah, pri emer in se ta od drave do

  drave razlikuje po stopnji razirjenosti in moi. Ima pa vsaka korupcija na prostem trgu zares

  neugoden uinek, saj izniuje in zmanjuje koristne uinke informacijskega sistema trnih

  cen. Zaupanje je na drugi strani opredeljeno kot preprianost v resninost esarkoli oziroma

  vera v zanesljivost esarkoli ali kogarkoli. Seveda je jasno, da je zaupanje izjemno pomembno

  in koristno za dobro delovanje prostega trga, saj na njem temelji ogromna veina transakcij.

  Vendar pa moramo takrat, ko sklepamo kupijo s kom, ki ga ne poznamo, imeti tudi zaupanje

  v podporo pravinega in neodvisnega pravnega sistema. Danes se pri zagotavljanju podpore

  prostemu trgu bolj, kot na sistem zaupanja, ki izvira iz izkuenj ali priporoil in je dozoreval

  mnogo let, zanaa na preglednost in regulativo. Vendar je tak sistem zelo drag, e zlasti, e

  preglednost v celoti nadomesti zaupanje v trg. Pri tem je jasno, da bomo brez zaupanja kot

  druba vselej siromaneji in manj zadovoljni.

  O tem, kako koristna je potena poslovnost, govori kar nekaj primerov. V 17. stoletju so v

  Angliji denimo veljali za zanesljive kvekerji, sicer precej majhna kranska sekta. Ti so kljub

  temu postali zelo vplivni v bannitvu in so ustanovili nekatere e danes znamenite banke, kot

  je Barclays. S tem je postal zelo zanesljiv ves banni sistem, to pa je bilo pomembno, ko je

  morala Anglija financirati obrambo pred Napoleonom. Pogled na lestvico indeksa percepcije

  korupcije Transparency International, nam potrjuje, da imajo manj korupcije premoneje

  drave oziroma, da vam bo, kot sem e dejal, lo bolje, e ste manj skorumpirani. Na najvijih

  dvajsetih mestih tega indeksa, ki zajema 133 drav, najdemo vse skandinavske, anglosake,

 • 27

  severne in zahodne celinske drave ter e Avstrijo in vico iz osrednje Evrope. Med njimi ni

  junoevropskih drav in nobene afrike. Zdi se tudi, da bi utegnile biti isteje tudi drave, ki

  so, kot denimo skandinavske, socialdemokratske, eprav mi je v asu Jugoslavije nek zelo

  pronicljiv Slovenec dejal, da so za prebivalce komunistinih drav tako ali tako

  socialdemokratske vse veje politine stranke v zahodnih demokratinih dravah. Kae pa ta

  indeks tudi na to, da so bolj skorumpirane tiste drave, ki imajo ve centralnega planiranja

  (Miles 2004: 8).

  Glavna posledica visoke stopnje zaupanja v ekonomiji je naraajoa pomembnost

  neformalnih vezi. Podjetniki dajo veliko poudarka na neformalne vezi, ko lahko razvijejo

  zaupen odnos s svojimi partnerji. V drubah, kjer je malo zaupanja, pa prihaja do zelo malo

  neformalnih vezi. Nezaupanje do neznancev namre zouje stike s prijatelji in sorodstvom. V

  raziskavi so skuali prikazati vpliv neformalnih vezi v treh situacijah v povezavi s

  poslovanjem podjetij. To so: zaposlitev osebe, pridobitev posla in pa splona pomembnost

  neformalnih vezi za posel. Vse tri situacije so legitimne in ne pomenijo zlorabe moi ali

  klientalizma ter so obiajne v poslovanju podjetij.

  Poleg pomembnosti neformalnih vezi v drubi, lahko ugotovimo, da vsaka druba potrebuje

  tudi svobodo tiska, ustrezno plano politiko v javnem sektorju, ki so v skladu s svobodo

  informacij in drubenim pritiskom na korupcijo. Tako se ponovno vraamo k potrebi po

  uinkovitem prostem trgu, ki bo prenaal informacije prek realnih cen, in se bodo zato

  posamezniki in podjetja lahko racionalno odzvali na raznovrstna cenovna sporoila. ele s

  tem pridemo do uinkovite razporeditve blaga in storitev, ki bo prostemu trgu omogoala, da

  bo bolj uinkovit od kateregakoli centralno nadzorovanega sistema. Endemina korupcija

  pomeni, da je tako reko nesmiselna vsaka objavljena cena in da ta izgubi velik del svoje

  sposobnosti prenaanja informacij. Takna izguba informacije pri realnih cenah pa je v

  precejni meri mogoa tudi pri cenah, ki jih drava nadzira bodisi pri dobrinah ali plaah, tako

  da ta tudi na tej ravni zmanjuje gospodarsko uinkovitost. Zato so drave, ki so trno in

  demokratino svobodneje, tudi opazno bolj gospodarsko uspene. Prva dvajseterica drav,

  razporejenih po indeksu demokratinosti in svobode tiska, pa se zato tudi ne razlikuje kaj

  dosti od seznama najboljih drav pri indeksu korupcije (Miles 2004: 8).

  Slovenija na lestvici indeksa korupcije ni med prvo dvajseterico, je tik pod njo, na 29. mestu,

  s tem pa na vijem mestu od Italije in vseh nekdanjih komunistinih srednjeevropskih,

 • 28

  vzhodnoevropskih, balkanskih in pribaltskih drav (Miles 2004: 8). Dobro se je izkazala tudi

  glede svobode tiska in demokracije in je v obeh primerih med prvo dvajseterico. Podroje, na

  katerem Slovenija e vedno najbolj zaostaja, je indeks gospodarske svobode, kjer se je med

  161 dravami znala na 62. mestu (Miles 2004: 8). V Sloveniji bo zatorej potrebno ve

  narediti v smeri zmanjanja vpliva drave v gospodarstvo (vpliva politikov na managerje),

  posledino torej zmanjevaje birokratskega uravnavanja. Evropski predpisi bodo sicer

  nekoliko posegli na podroja, kot so dravne subvencije, vendar bodo takna vmeavanja

  precej oteena, eprav do njih, kot smo lahko videli pri velikih dravah, kot je Francija, e

  vedno prihaja.

  3.2.1 Dejavniki zaupanja v sodobni demokratini dravi

  Med razlinimi vrstami poneverb in drugih kaznivih dejanj Slovence najbolj skrbi korupcija.

  Korupciji s 60 odstotki sledijo komercialne poneverbe, kot so goljufanje pri cenah, dobrinah,

  tei ter zavajanje pri kakovosti hrane in kmetijskih pridelkov (58 oziroma 57 odstotkov),

  kaejo objavljeni rezultati Eurobarometrove raziskave, izvedene v starih in najmlajih

  lanicah Evropske unije na temo poneverb (Kaj skrbi Slovence 2005).

  Raziskava sicer daje zelo podobne podatke za vse zajete drave, konkretneje stare lanice EU,

  drave mladinke in tri kandidatke, vendar pa je raven zaskrbljenosti v najmlajih lanicah

  veja. Vseh 28 drav najbolj skrbi korupcija, a je raven zaskrbljenosti v stari petnajsterici le

  55 odstotkov, med 10 najmlajimi in 3 prihodnjimi lanicami 69 odstotkov, samo med

  deseterico najmlajih pristopnic, ki pa kar 78 odstotkov.

  V petnajsterici je sicer na drugem mestu zavajanje pri kakovosti hrane (46 odstotkov), sledijo

  komercialne poneverbe (39 odstotkov) in poneverjanje bankovcev in kovancev evra (32

  odstotkov), nato pa sledijo e pranje denarja in davne goljufije (oboje 30 odstotkov). Zaradi

  morebitnih poneverb v EU je zaskrbljena manj kot tretjina vpraanih (23 odstotkov).

  Dravljane 10 najmlajih pristopnic in treh kandidatk (Romunija, Bolgarija, Hrvaka), pa za

  korupcijo najbolj skrbijo komercialne poneverbe (58 odstotkov), zavajanje pri kakovosti

  hrane in kmetijskih pridelkov (57 odstotkov), pranje denarja (54 odstotkov), poneverjanje

  bankovcev in kovancev evra (40 odstotkov), nepravilnosti v nacionalni vladi (47 odstotkov)

  in v EU institucijah (31 odstotkov). Samo med dravljani deseterice najmlajih pristopnic pa

 • 29

  najvejo zaskrbljenost za korupcijo zbujajo komercialne poneverbe (55 odstotkov) ter

  zavajanje pri kakovosti hrane in kmetijskih pridelkov (51 odstotkov), kaejo rezultati

  objavljene raziskave, ki je bila sicer za petnajsterico in trinajsterico izvedena loeno v oktobru

  in novembru leta 2004, na skupnem vzorcu 28.000 ljudi.

  In e nekaj zanimivih podatkov za Slovenijo: 46 odstotkov Slovencev skrbi pranje denarja, 43

  odstotkov tihotapljenje, 40 odstotkov nepravilnosti v nacionalni vladi in 34 odstotkov

  nepravilnosti v EU, medtem ko jih med vsemi navedenimi monostmi najmanj, 26 odstotkov,

  skrbi delo na rno.

  Iz Evropske raziskave vrednot organizacije Euromodul (Delhey in Newton 2003: 104-109), ki

  je bila opravljena v obdobju od 1999 do 2001 s pomojo osebnih razgovorov in je preverjala

  stopnjo zaupanja med sodravljani v sedmih izbranih dravah, lahko ugotovimo, da v

  Sloveniji (14%) in na Madarskem ljudje najmanj zaupajo drug v drugega. Po drugi strani je

  stopnja zaupanja v soljudi najvija v Juni Koreji (60%) in vici (43%). Ob le-teh so drave z

  najve zaupanja e ZDA, Avstralija, Avstrija, Islandija, Japonska, Irska, Velika Britanija in

  Finska. Drave z najmanj zaupanj med ljudmi pa so poleg zgoraj natetih tudi Juoafrika

  Republika, Nigerija, Romunija, Poljska, Argentina, Estonija, Litva in Venezuela.

  Slika 3.2.1.2: Zaupanje v soljudi v 7 izbranih dravah

  DrDravaava Stopnja zaupanja v sodrStopnja zaupanja v sodravljane v %avljane v %

  JuJuna Korejana Koreja 60%60%

  vicavica 43%43%

  Vzhodna NemVzhodna Nemijaija 35%35%

  Zahodna NemZahodna Nemijaija 32%32%

  panijapanija 28%28%

  MadMadarskaarska 18%18%

  SlovenijaSlovenija 14%14%

  DrDravaava Stopnja zaupanja v sodrStopnja zaupanja v sodravljane v %avljane v %

  JuJuna Korejana Koreja 60%60%

  vicavica 43%43%

  Vzhodna NemVzhodna Nemijaija 35%35%

  Zahodna NemZahodna Nemijaija 32%32%

  panijapanija 28%28%

  MadMadarskaarska 18%18%

  SlovenijaSlovenija 14%14%

  Vir: Who trusts? The origins of social trust in seven countries. Newton 2003.

 • 30

  Vzroke za velike razlike v stopnjah zaupanja med dravami je vsekakor potrebno iskati v

  razvitosti socialne infrastrukture, stopnji modernizacije, razvitosti zdravstvenega sistema in

  politini zgodovini posameznega naroda. Dejavniki, ki pa najbolj zaznamujejo zaupanje ljudi

  drug v drugega pa so, glede na raziskavo Euromodula, socialna klima oziroma socialni pogoji

  v dravi (razslojenost drube revni-bogati, direktorji-delavci, domaini-priseljenci,

  prilonosti za zaposlitev in zadovoljstvo s socialno varnostjo in pravinostjo dravnih

  institucij), socialna omreja, osebna uspenost in (dobro) poutje posameznika, osebnost

  posameznikov, odprtost oziroma komunikativnost ljudi, tevilo prostovoljnih lovekoljubnih

  organizacij in demografske znailnosti naroda. Pri tem naj povzamemo, da stopnjo zaupanja

  najbolj zaznamuje prav osebna uspenost in dobro poutje posameznika kot tudi razvitost

  socialnih omreij. Ob tem lahko na primer za Slovenijo ugotovimo, da na percepcijo ljudi o

  zaupanju drug v drugega najbolj vpliva njihovo videnje in obutenje socialnih konfliktov,

  obutenje politine enakopravnosti in urejenost razmer v njihovi lokalni skupnosti. Za konec

  velja poudariti, da na zaupanje ljudi drug v drugega v demokratini dravi bolj kot osebne

  znailnosti posameznika vpliva obutenje in vpetost posameznika v makroekonomsko okolje,

  socialna omreja in lokalne skupnosti (Delhey in Newton 2003: 108-109).

  3.2.2 Vloga medijev pri odkrivanju korupcije

  V slovenski ustavi je zagotovljena svoboda izraanja misli, govora in javnega nastopanja.

  Prav tako je zagotovljena svoboda tiska, ki se lahko omeji le, e to zahteva izrecna narava

  druge pravice in v izrednih primerih (vojne razmere, izredno stanje). V Sloveniji svoboda

  govora ni ogroena, vendarle pravne norme, ki urejajo dostop do informacij javnega pomena,

  niso povsem uinkovite. Zdi se, da ureditev ne dopua neposrednega politinega

  vmeavanja, eprav po nekaterih navedbah javna televizija ni naklonjena predstavljanju

  primerov korupcije.

  V preteklih letih naj ne bi bilo korupcije med novinarji, saj astno razsodie Drutva

  novinarjev ni obravnavalo nobenega primera domnevne korupcije. Medtem so mediji v

  preteklih letih poroali o razlinih primerih korupcije. Nekatere primere so odkrili sami, pri

  drugih pa so objavili podatke, ki jih je posredovala policija. Zakon o medijih zavezuje vse

  dravne organe, organe lokalnih samouprav, javna podjetja, javne zavode in posameznike, ki

  opravljajo javne funkcije, da posredujejo medijem pravoasne, popolne in resnine

  informacije o zadevah s svojega delovnega podroja. Izjemo predstavljajo dravne, vojake,

 • 31

  uradne in poslovne skrivnosti in informacije, ki lahko kodujejo sodnemu postopku. V zakonu

  je navedeno tudi, da novinarji niso dolni razkriti vira informacij, razen e to doloa kazenska

  zakonodaja (Zakon o medijih 2001).

  Korupcija se je kljub vsemu pojavila tudi med novinarji. eprav je bil e leta 1991 sprejet

  Kodeks etinega ravnanja novinarjev Slovenije, ki izrecno prepoveduje sprejemanje

  podkupnin ali objavljanje informacij v korist zunanjega naronika, poroila navajajo primere

  razlinih vrst podkupovanja (Report to the OECD 2001: 36-37). Kodeks ravnanja tudi doloa,

  da se sporoila za javnost in reklame jasno loijo od urednike vsebine. Skrito oglaevanje

  je kljub temu iroko razirjen pojav (Bizjak 2001). Pogosto se dogaja, da lahko gospodarski

  interesi v majhni dravi postanejo tako moni, da lahko preko oglaevalskega pritiska vplivajo

  na vsebino lankov in programov, torej na samo delo novinarjev.

  Drug pomemben problem predstavljajo mree povezav med upravnimi odbori medijskih

  drub, drugimi pomembnimi zasebnimi drubami ter slovenskimi bankami. Na primer organi

  dveh pomembnih dnevnikov, Delo in Veer, so preko osebnih vez povezani z upravnim

  odborom vsaj ene veje banke in s tevilnimi drugimi drubami. eprav ni trdnih dokazov o

  vplivu teh povezav na dejavnost medijev, primer Mira Petka vzbuja resno zaskrbljenost glede

  svobode novinarjev pri preiskovanju korupcije brez tveganja povrailnih ukrepov. V letu

  2001 so Mira Petka, lokalnega novinarja pri dnevniku Veer, pretepli skoraj do smrti, potem

  ko je napisal tevilne lanke o korupciji v regiji. V lankih so bile navedbe o nakupu

  zemljia od lokalnega podjetnika po minimalni ceni s strani poslanca dravnega zbora, o

  tajni prodaji premoenja elezarne, ki je bila sanirana s strani drave tuji drubi pod trno

  ceno, o sumljivih kreditih Nove Kreditne banke Maribor, odobrenih lokalnemu poslovneu

  pod zelo ugodnimi pogoji in o sumljivem pranju denarja v isti banki. Skladno z izjavo

  novinarja Petka, so po objavi lankov v zvezi z banko razreili urednike pri dnevniku Veer,

  saj sta upravna odbora tega dnevnika in Nove Kreditne banke Maribor osebno povezana. Leta

  2003 je policijska preiskava v zvezi z napadom e vedno potekala, preiskavo pa je sproila

  tudi posebna parlamentarna preiskovalna komisija.

 • 32

  3.2.3 Korupcija zmanjuje zaupanje v drubi in stabilnost demokracije

  Uslaner (2001: 6) ugotavlja, da prosta konkurenca in demokratizacija drube zmanjujeta

  prisotnost korupcije in posledino nezaupanje med ljudmi. V svojih preuevanjih ugotavlja,

  da imajo sprememb v zaupanju in koruptivnih dejanjih mnogo skupnega in so kot take

  pomembne pri razlagi vpliva korupcije na socialni kapital in posledino stabilnost

  demokracije v dravi. Generalno lahko reemo da korupcija zmanjuje zaupanje ljudi drug v

  drugega ter obratno, nizka stopnja zaupanja med ljudmi poveuje tevilo koruptivnih dejanj.

  Najhuja posledica korupcije je dejstvo, da javno lastnino oziroma dobrine preliva v zasebno

  last.

  V nadaljevanju opiemo posledice korupcije, kjer lahko najdemo tudi vzroke za nijo

  stabilnost demokracije v posameznih dravah. Drave z bolj pestro etnino sestavo

  prebivalstva so bolj koruptivne (Uslaner 2001:9). Ponavadi vsako etnina skupina zagovarja

  svoje interese in tako pogosteje prihaja tudi do koruptivnih dejanj. Obutek osebne svobode

  in etnina diverzifikacija sta pri ljudeh zelo pomembni. Korupcija je tudi absolutno

  protizakonita. Korupcija vodi tudi v pretirano regulacijo trga, zlasti je nevarno omejevanje

  prostega preteka kapitala in s tem omejevanje konkurence med potencialnimi investitorji.

  Drave z ve korupcije imajo tudi ve tatvin in davnih utaj. Korupcija tudi nia javne izdatke

  za izobraevanje, naenja politino stabilnost in uinkovitost sodnega sistema. Ugotovimo

  lahko torej, da moramo gledati na izziv vzajemnosti korupcije in zaupanja gledati tudi v

  obratni smeri, torej za zmanjanje korupcije moramo nujno poveati stopnjo zaupanja v

  dravi, a zaradi omejitev v nalogi nadalje te teze ne razlenjujemo.

  Vrednota zaupanja se v veini drav le poasi spreminja. Kot smo spoznali e prej zaupanja

  temelji na obutku posameznikov o enakopravnosti v dostopu do zdravstvenega in obravnavi

  izobraevalnega in politinega sistema. In pomembno, zaupanj ni mo poveati preprosto z

  zamenjavo ene politine opcije z drugo, e pri tem ne pride do kakovostnega preskoka v

  delovanju politine elite. Za konec torej lahko povzemamo, da prisotnost koruptivnih dejanj v

  drubi zmanjuje stopnjo zaupanja ljudi drug v drugega ter posledino preko manjanja

  socialnega kapitala slabi stabilnost demokratinih institucij v dravi. Le s poveevanjem

  zaupanja med soljudmi in le-teh v institucije demokratine drave pa lahko po drugi strani

  zmanjujemo korupcijo, ki je e posebej trdovratna v posttranzicijskih dravah (Uslaner 2001:

  8-11).

 • 33

  Zaupanje kot sestavina politine kulture je torej temelj za razpoznavanje njegove stopnje,

  njegove legitimnosti in pogoj za njegovo nemoteno delovanje. Seveda pa razvit demokratini

  sistem predpostavlja in terja tudi izraanje nezaupanja. V razmerah novih evropskih

  demokracij se problem zaupanja postavlja na izhodiu: gre za vpraanje vzpostavljanja

  zaupanja v kljune drubene institucije in trende v izraanju zaupanja v prvem desetletju

  njihovega delovanja (To 2005: 31). Kot velja za odnos do demokratine institucionalizacije

  nasploh in do demokracije kot vrednotnega izhodia v delovanju posttranzicijskih drav,

  velja seveda tudi za zaupanje v institucije, da se izraa, torej naraa ali upada glede na stanje

  zaupanja v drubi nasploh, glede na razmah korupcije, glede na razvitost medlovekega

  zaupanja in na njem temeljeih socialnih omreij oz. glede na difuzno oz. specifino,

  konkretno naravo priakovanj in zaupanja v posamezne podsisteme oz. posamezne institucije.

  Obseg zaupanja v institucije drave v razvitih demokracijah presega zaupanje v institucije

  civilne drube, a naraa zaupanje tudi v slednje. Naini izraanja nezaupanja niso enotni niti

  na ravni splonih trendov v posamezni dravi oziroma skupini drav niti na ravni posameznih

  institucij oziroma skupin institucij. Kljub temu ne gre vedno za znievanje zaupanja v

  institucije nasploh. Tako v primeru izraanja zadovoljstva z demokracijo kot vrednotenju

  demokracije nasploh, se tudi v izraanju odnosa oz. zaupanja v institucije kae, da je v

  dravah posttranzicijske skupine tega zaupanja nasploh manj, da se osredotoa na razline

  institucije ali skupine institucij, odvisno od politine, socialno-ekonomske in

  kulturnozgodovinske danosti v razvoju teh drav (To 2005: 32).

  Slovenija med vsemi tranzicijskimi dravami mono izstopa z visokim zaupanjem v

  izobraevalni sistem oziroma nasploh v institucije socialne drave, v civilno-drubene

  institucije, ki oznaujejo gospodarsko stabilnost in rast (banke, tolar ali gospodarska podjetja),

  pa tudi v civilno-drubena gibanja. Institucije drave so v Sloveniji na vstopni toki

  obremenjene z visokimi priakovanji glede demokratine institucionalizacije. Na lani je, da

  priakovanja niso zgolj splona in jih ni mogoe izpolniti zgolj s spremembo politinega

  sistema. Priakovanja v preteklosti so bila na primer povsem konkretna. Ljudje so ocenjevali

  povsem doloene socialne, ekonomske in politine donose, torej uinke in spremembe v

  vsakodnevnem ivljenju posameznikov in skupin. Zaupanje v institucije drave je tako z leti

  upadalo, hkrati pa konec devetdesetih oziroma s prehodom v novo desetletje naraslo in nato

  spet deloma upadlo. In vendar so prav institucije drave tiste, ki vseskozi veejo visoke delee

  nezaupanja, pri emer so tisti, ki to nezaupanje izraajo, najdejavneji razvojni del

 • 34

  prebivalstva: mlaji, bolj izobraeni, socialno vije uvreni in manj diskriminatorno

  usmerjeni. Nosilci nezaupanja so vsekakor pomemben potencial demokratinega razvoja

  drube. Na koncu lahko povzamemo, da ni vsa mo zgolj v zaupanju, pa pa je po drugi strani

  mo demokracije tudi v nezaupanju, e je le-to le utemeljeno v vrednotah demokratinega

  sistema, e ga izraajo razgledani, bolje obveeni dravljani in dravljanke in e ga izrekajo

  dejavni za reformiranje sistema usposobljeni in pripravljeni posamezniki in skupine (To

  2005: 30-31). Nenazadnje so skandinavske drave zgled demokratinosti, nizke stopnje

  koruptivnosti in visokega zaupanja med sodravljani. Delno jim to uspeva zaradi bogate

  politine preteklosti delno zaradi zgledno urejenega zdravstvenega, pokojninskega in

  izobraevalnega sistema (Kumlin 2004: 2).

  3.2 NEPOSREDNI VPLIV KORUPCIJE NA STABILNOST DEMOKRACIJE

  3.2.1 Protikorupcijske strategije in ukrepi v boju proti korupciji

  Izbira prave protikorupcijske politike je kljunega pomena za doseganje uspenih rezultatov

  na podroju boja proti korupciji. V literaturi lahko zasledimo vea predlogov, kaj naj bo dobra

  protikorupcijska politika in kaken pristop izbrati. e poenostavimo, lahko pristop k

  protikorupcijski politiki razdelimo v pet glavnih skupin (Leiken 1996: 55-58):

  Pristop kazenskega ter upravnega nadzora, kjer gledajo na korupcijo v nekem relativno

  preprostem smislu podkupovanja, javne uradnike ter politike pa imajo za iskalce korupcijskih

  prilonosti. V tem smislu se protikorupcijska politika nanaa na sprejemanje ter izvrevanje

  kazenskopravnih dolob v kombinaciji z uinkovitimi formalnimi nadzornimi mehanizmi v

  javni upravi.

  Pristop minimalne drave tudi pravi, da so uradniki splono podkupljivi in bodo izrabili

  vsako prilonost za doseganje lastne koristi. Problem vidijo v oblasti, kar zahteva ukrepe

  protikorupcijske politike, ki zmanjujejo vlogo drave in minimalizirajo urejanje.

  Politino ekonomski vidik skupaj s pristopom minimalne drave predpostavlja, da

  korupcija uspeva v pogojih, v katerih principali ne zmorejo uinkovito spremljati dejanj

  agentov, uradniki pa skrbijo predvsem za poveanje svojih koristi. Toda zagovorniki tretjega

  pristopa se ne osredotoajo na velikost drave, temve na reformo javnih programov, ki naj bi

  poveali preglednost in odgovornost ter zmanjali obseg problemov na relaciji principal

  agent.

 • 35

  Pristop celovite strategije oziroma sistem nacionalne integritete presega do sedaj natete

  pristope, saj vsebuje razirjena priporoila v zvezi z ukrepi protikorupcijske politike. Glavni

  cilji so poveati sposobnost drave in upravljanja javnega sektorja, okrepiti politino

  odgovornost, omogoiti civilno drubo ter poveati gospodarsko tekmovalnost. Elementa

  celovite strategije, ki sta pomembna s strani vkljuitve v EU, sta prizadevanje po razumnem

  omejevanju lobiranja v praksi ter prizadevanje po vkljuitvi civilne drube v protikorupcijski

  projekt.

  Pristopi, ki so orisani zgoraj, temeljijo na domnevi, da so javni uradniki nujno sebini,

  protikorupcijske strategije pa skuajo poudariti vejo demokracijo in dostop dravljanov do

  procesov odloanja, uinkoviteje sisteme kontrole ter represivne sankcije. Pristopi

  oblikovanja javne potenosti pa temeljijo na neposrednih spodbudah uradnikom, da lahko

  ravnajo poteno in s tem postanejo imuni za korupcijske prilonosti, ker svojo vlogo

  opredeljujejo v doloenem smislu. Najpomembneja elementa taknega pristopa sta

  izobraevanje in oblikovanje etike javnih uslubencev.

  Za uinkovito prepreevanje in zmanjevanje korupcije je potrebno im bolj aktivno

  oblikovati protikorupcijske strategije in jih tudi izvajati. V nadaljevanju poglavja bom

  predstavil nekatera podroja, ki so kljunega pomena za izvajanje protikorupcijskih strategij

  (Klitgaard 1998: 4).

  Zelo pomembno je osveanje in izobraevanje mednarodne javnosti. Kljub temu da je bila

  korupcija v drubi vedno prisotna, je ele v zadnjih letih preplavila asopisne stolpce povsod

  po svetu. Ugotovili so, da je tevilo publikacij in asopisov, ki izhajajo v posamezni dravi

  obratnosorazmerno s pojavom korupcije. Torej ima poroanje medijev pomembno vlogo pri

  omejevanju korupcije in seznanjanju javnosti z omenjenim problemom. Na podroju

  izobraevanja je pa vsekakor storjeno premalo, saj bi lahko bilo ve poudarka na

  izobraevalnih programih ter najrazlinejih raziskavah in predstavitvah o korupciji.

  Drava mora imeti uinkovit sodni sistem, ki ne izvzema nobenih oblik korupcije. Kazni za

  korupcijska dejanja se morajo poveati, prav tako kot verjetnost za odkrivanje teh dejanj.

  Pomembno je, da se ne razlikuje med posameznimi storilci kaznivih dejanj, kar pomeni, da se

  krivda dokae tudi osebam iz politinega in gospodarskega vrha. Poleg tega je potrebno imeti

  ustrezno zakonodajo, ki je transparentna in ne dovoljuje nikakrnih dvoumnosti, vse z

  zakonodajo uveljavljene zakone pa je treba dosledno izvajati.

 • 36

  Potrebni so ukrepi tako v javnem kot tudi v zasebnem sektorju. Strategija za zmanjevanje

  korupcije je lahko poveevanje pla javnim uslubencem, saj vemo, da so v nekaterih dravah

  uradniki zelo izpostavljeni korupciji ravno zaradi izredno nizkih pla. Poleg zvianja pla je

  potrebno zviati tudi uinkovitost javnih uslubencev, omejiti njihova pooblastila ter nazorno

  opredeliti merila o zaposlovanju in napredovanju. V tretjem poglavju je e bilo govora o

  kodeksih obnaanja, ki s standardizacijo lahko vplivajo na obnaanje zaposlenih in s tem na

  korupcijo. Ti kodeksi poveujejo etino obnaanje, hkrati pa kaznujejo kritve pravil in

  standardov, s tem pa omejijo prilonosti za neetino obnaanje. Velikega pomena bi bila

  uvedba kodeksov obnaanja za javne uslubence, kar bi pripomoglo k omejevanju korupcije

  tudi v javnem sektorju.

  V poglavju o pogojih za korupcijo smo lahko videli, da je na podroju gospodarskega in

  politinega okolja veliko monosti za izvajanje koruptivnih dejanj. Na podroju dravne

  regulative bi bilo treba zmanjati tevilo trgovinskih omejitev in kontrol ter uvesti bolji

  nadzor nad dodeljevanjem dravnih subvencij. Poenostavljena pravila bi reila problem

  prevelike birokracije, prilonosti pobiranja podkupnin pa bi se zmanjale. Za tranzicijske

  drave je zelo pomemben proces privatizacije, saj njegovo dosledno izvajanje pripomore k

  dolgoronemu zmanjevanju korupcije in uveljavljanju ustreznih lastnikih struktur v

  posamezni dravi. Resen problem predstavlja pomanjkanje politine volje s strani politikov in

  voditeljev. Velikokrat voditelji po eni strani skuajo zniati stroke korupcije, po drugi strani

  pa izkoriajo koristi obstojeega koruptnega sistema zase in za svojo stranko. Politini vrh bi

  se moral zavzeti za protikorupcijske strategije in sodelovati z drugimi dravami, saj je

  korupcija globalni problem. Poveanje javne osveenosti in protikorupcijsko usmerjeni

  volivci lahko vplivajo na ustvarjanje politine volje. Problem predstavlja tudi pomanjkanje

  znanja voditeljev, ki pa ga lahko poveamo z ustreznimi stopnjami izobrazbe in dodatnimi

  izobraevalnimi programi.

  Danes je za uinkovit boj proti korupciji potrebno mednarodno sodelovanje kot dopolnilni

  ukrep nacionalnim politikam. V mednarodnem okolju imamo vse ve meddravnih in

  nevladnih organizacij, ki od sredine 70-ih let delujejo z namenom zmanjevanja in

  prepreevanja korupcije. Najbolj pomembne med njimi so: Svetovna banka, OECD, Evropska

  unija, Mednarodna trgovinska zbornica in Transparency International.

 • 37

  Brez primerne zakonodaje drave ne bodo uspele zmanjati korupcije, vendar pa ukrepi

  zgolj na zakonodajnem podroju niso dovolj. Drave lahko zniajo raven korupcije z

  odpravljanjem prilonosti za takna ravnanja, e oblikujejo ustrezno protikorupcijsko

  strategijo, ki temelji na tevilnih ukrepih. Najpomembneji med njimi so (OECD

  Symposium on Corruption and Good Governance 1996: 43):

  vije plae in veje spodbude za dravne in javne uslubence,

  zagotoviti je treba transparentnost odloanja in ustrezna navodila za delo uslubencev

  (predvsem je treba doloiti, kako so dolni ravnati javni uslubenci v primerih

  prejemanja daril oziroma drugih ugodnosti),

  omejevanje monopolov z vzpodbujanjem konkurence na domai in mednarodni ravni

  ter izogibanje gospodarskim regulativam,

  v podjetjih je treba uvesti pristojne osebe za komunikacijo v zvezi s korupcijo,

  uvedba notranje revizijske slube, ki izvaja svoje zadolitve in poroa svojemu vodstvu

  skladno z etiko in standardi notranjega revidiranja,

  uinkoviteje kazni za kazniva dejanja korupcije, ki se bodo dejansko izvajale v praksi

  in dajale zgled potencialnim kriteljem,

  razjasnitev uradnih pooblastil iri javnosti z brourami, zakoni in pravili v enostavnem

  jeziku,

  olanje in izobraevanje zaposlenega osebja in javnosti, da bodo poznali pojavne oblike

  korupcije, slabosti, ki lahko vodijo do pojava koruptivnih dejanj, ter preventivne ukrepe

  za prepreevanje nastanka koruptivnih dejanj,

  vkljuitev protikorupcijske klavzule v poslovanje zasebnih in javnih podjetij,

  subjekti javnega prava morajo dosledno izvajati javna naroila in paziti na morebitne

  nepravilnosti,

  graditev etine kulture z opozorili, s pouevanjem ter primeri.

  V Sloveniji je treba na podroju omenjenih ukrepov e veliko narediti. Probleme

  zasebnim podjetjem predstavljajo monopoli in gospodarske regulative, ki oteujejo

  poslovanje predvsem malih podjetij, poleg tega pa podjetja in njihovi zaposleni niso

  dovolj seznanjeni s problemom korupcije. V javnem sektorju se najve problemov

  pojavlja v zvezi z javnimi naroili, revizijami in podkupljivostjo uradnikov. Nateti

  problemi in proces pridruevanja EU so povzroili, da je Slovenija zaela s prizadevanji,

  da pripravi celovitejo strategijo ukrepov za prepreevanje korupcije. Najve je bilo

 • 38

  storjenega na podroju kazenskega prava, krepitve institucij in organiziranega

  kriminala (Hren 2002: 13-15).

  Poroilo o oceni Skupine drav za boj proti korupciji Greco ugotavlja, da v Sloveniji ni

  nacionalne strategije za zmanjevanje korupcije in centralnega organa za oblikovanje in

  koordinacijo le-tega. Zato je Vlada leta 2001 ustanovila Koordinacijsko komisijo za boj

  proti korupciji, ki jo sestavljajo predstavniki razlinih ministrstev in drugih izvrilnih

  organov. Na sejah komisije sodelujejo tudi predstavniki Vrhovnega sodia, Dravnega

  toilstva, Raunskega sodia in nacionalne Revizijske komisije. V istem letu je Vlada

  ustanovila tudi Urad Vlade RS za prepreevanje korupcije, ki je neposredno podrejen

  predsedniku vlade. Urad je pristojen za pripravo nacionalne strategije za zmanjevanje

  korupcije, pripravo nove zakonodaje in izvajanje priporoil prvega poroila Skupine

  drav za boj proti korupciji Greco (Corruption and Anti-corruption Policy 2002: 580).

  Zaradi pomanjkanja zanimanja ni uspel nedavni poskus, da bi ustanovili podrunico

  Transparency International v Sloveniji, kar kae na premajhno dejavnost slovenske

  civilne drube na podroju boja proti korupciji. Kljub pomembnosti nevladnih

  organizacij v procesu vkljuevanju v EU, ni bila niti ena takna organizacija vkljuena v

  nobeno specifino pobudo v zvezi s korupcijo (Corruption and Anti-corruption Policy

  2002: 581).

  3.2.2 Korupcija zmanjuje stabilnost demokracije in transparentnost politinega

  sistema

  Korupcija lahko povzroi, da domai in tuji podjetniki niso ve zainteresirani za investiranje,

  kajti pogosti so primeri, ko morajo podjetniki e pred samim zaetkom poslovanja plaati

  podkupnino raznim uradnikom, le-ti pa od njih v naslednjih letih zahtevajo udelebo pri

  dobiku. Na taken nain se stroki investiranja zelo poveajo. Zaradi pojava korupcije se

  lahko zmanja tudi kakovost infrastrukture in javnih storitev ter pride do izgube davnih

  prihodkov. Ko podkupovanje privede do vijih dohodkov uslubencev, se lahko zgodi, da bo

  taken nepoten nain pridobivanja dodatnega dohodka privabil tudi druge sposobne in

  izobraene ljudi (Heidenheimer 1996: 337).

 • 39

  koda, ki jo povzroa korupcija, ni samo ekonomska, temve je lahko tudi ekoloka in

  socialna, in sicer v primeru, ko lahko na primer podjetja na osnovi podkupnin neovirano

  onesnaujejo okolje, zdravniki pa poskuajo od pacientov izsiliti pretirana ali neprimerna

  plaila za svoje storitve. Korupcija lahko ogrozi gospodarsko aktivnost drave tudi tako, da

  povsem spremeni prvotno sestavo proraunskih izdatkov. Do tega pride, ko podkupljeni

  politiki potroijo ve sredstev za nakup stvari, pri katerih je laje pridobiti veje podkupnine,

  ki pa seveda ostanejo skrite pred javnostjo. Veliki projekti torej prinaajo tudi veje

  podkupnine, zato se bodo politiki na primer raje odloili za nakup vojakega letala kot za

  vlaganje v izobraevanje in zdravstvo. V taknih sistemih se velik del proraunskih izdatkov

  nameni za neproduktivne sektorje, policijo, vojsko in ostale, ki izvajajo nadzor (Ackerman

  1996: 366-367).

  Kot smo e omenili, je ena izmed najhujih posledic, ki jih povzroi korupcija, zmanjanje

  privatnih investicij, kar predstavlja kar tretjino vseh negativnih uinkov korupcije, kajti to

  zmanjanje zavira tudi gospodarsko rast. Ostali dve tretjini predstavljajo ostale omenjene

  posledice, med njimi ima veliko vlogo tudi spremenjena sestava proraunskih izdatkov

  (Ackerman 1996: 368). Drava, v kateri je korupcija poslovna praksa, izgublja zaupanje v

  oeh mednarodnih poslovneev in tuje javnosti, zmanja pa se tudi zaupanje njenih

  dravljanov. Korupcija povzroi namre dravi velike stroke, poslaba se kakovost dela

  dravnih institucij, politino odloanje postane nepredvidljivo, spodkopava se pravni red

  drave. Uinki korupcije so nedvomno negativni, vendar so se pojavili nekateri zagovorniki

  korupcije, ki pravijo, da naj bi le-ta spodbujala uradnike k hitrejemu delu in poveevala

  stopnjo vlaganj, kajti investitorji naj bi z uporabo podkupnin laje prodrli na trg. Vendar bi

  teko ocenili korupcijo kot pozitiven pojav, kajti uspena korupcija spo