of 22/22
1 ec.europa.eu/trade @Trade_EU Vprašanja in odgovori april 2018 Ozadje Zakaj se EU pogaja o trgovinskem sporazumu z Mehiko? ............................................. 4 Kako velik je mehiški trg? Kakšen je obseg trgovine med EU in Mehiko? ............................ 4 Kakšne so pomanjkljivosti obstoječega trgovinskega sporazuma med EU in Mehiko? ..... 5 Kakšna je dodana vrednost novega trgovinskega sporazuma? ............................................. 5 Kaj EU in Mehika pričakujeta od dogovora? ............................................................................... 6 Vsebina .................................................................................................................................................. 6 Kakšen bi bil kratek povzetek glavnih prednosti sporazuma? ............................................... 6 Kako bo ta sporazum vplival na blagovno menjavo? ............................................................... 7 Kako bo ta sporazum vplival na trgovino s storitvami?.......................................................... 8 Učinek ..................................................................................................................................................... 8 Koristi ..................................................................................................................................................... 8 Kateri sektorji bodo deležni največ koristi? ............................................................................... 8 Kako bo sporazum pomagal ne samo velikim, ampak tudi malim podjetjem?.................... 9 Kakšne bodo koristi za evropske potrošnike?............................................................................ 9 Kako bo sporazum koristil kmetijskim skupnostim v EU? ....................................................... 9 Kako bo sporazum pomagal proizvajalcem prehrambnih proizvodov in pijač iz EU tržiti njihove značilne regionalne proizvode (geografske označbe)? ............................................ 10 Kako se bo na podlagi sporazuma odprl mehiški trg javnih naročil? ................................. 11 Kako bo dogovor pomagal ustvarjalnemu sektorju, inovatorjem in umetnikom v Evropi? ........................................................................................................................................................... 11 Kako bo sporazum spodbujal medsebojna vlaganja EU in Mehike? .................................... 11 Pomisleki ............................................................................................................................................. 12 Kako bo sporazum pripomogel k spoštovanju človekovih pravic v Mehiki? ...................... 12 Kako bodo s sporazumom zaščiteni evropski standardi, vključno s standardi za varnost hrane?............................................................................................................................................... 12 Kako bo sporazum pripomogel k izkoreninjenju korupcije? .................................................. 13

Vprašanja in odgovori - Europa

  • View
    1

  • Download
    0

Embed Size (px)

Text of Vprašanja in odgovori - Europa

EU in Mehico - Vprašanja in odgovoriapril 2018
Ozadje Zakaj se EU pogaja o trgovinskem sporazumu z Mehiko? ............................................. 4
Kako velik je mehiški trg? Kakšen je obseg trgovine med EU in Mehiko? ............................ 4
Kakšne so pomanjkljivosti obstojeega trgovinskega sporazuma med EU in Mehiko? ..... 5
Kakšna je dodana vrednost novega trgovinskega sporazuma? ............................................. 5
Kaj EU in Mehika priakujeta od dogovora? ............................................................................... 6
Vsebina .................................................................................................................................................. 6
Kako bo ta sporazum vplival na trgovino s storitvami? .......................................................... 8
Uinek ..................................................................................................................................................... 8
Koristi ..................................................................................................................................................... 8
Kako bo sporazum pomagal ne samo velikim, ampak tudi malim podjetjem?.................... 9
Kakšne bodo koristi za evropske potrošnike? ............................................................................ 9
Kako bo sporazum koristil kmetijskim skupnostim v EU? ....................................................... 9
Kako bo sporazum pomagal proizvajalcem prehrambnih proizvodov in pija iz EU triti
njihove znailne regionalne proizvode (geografske oznabe)? ............................................ 10
Kako se bo na podlagi sporazuma odprl mehiški trg javnih naroil? ................................. 11
Kako bo dogovor pomagal ustvarjalnemu sektorju, inovatorjem in umetnikom v Evropi?
........................................................................................................................................................... 11
Kako bo sporazum spodbujal medsebojna vlaganja EU in Mehike? .................................... 11
Pomisleki ............................................................................................................................................. 12
Kako bo sporazum pripomogel k spoštovanju lovekovih pravic v Mehiki? ...................... 12
Kako bodo s sporazumom zašiteni evropski standardi, vkljuno s standardi za varnost
hrane? ............................................................................................................................................... 12
2 ec.europa.eu/trade @Trade_EU
Kako bo s sporazumom zagotovljeno spoštovanje pravic zaposlenih na delovnem mestu
v EU in Mehiki? ............................................................................................................................... 14
Kakšen bo vpliv sporazuma na okolje? ..................................................................................... 14
Katere druge monosti za spodbujanje trajnostnega razvoja so še predvidene v
sporazumu? ..................................................................................................................................... 15
Ali bo sporazum prisilil vlade EU k privatizaciji podjetij v dravni lasti ali razbitju
dravnih monopolov? .................................................................................................................... 16
Kako bo sporazum vplival na javne storitve v Evropi? .......................................................... 16
Kako bo s sporazumom zašitena pravica vlad do zakonodajnega urejanja v javnem
interesu? .......................................................................................................................................... 17
Zakaj eli EU reševati morebitne nalobene spore z Mehiko v okviru sistema sodiš za
nalobe? ........................................................................................................................................... 18
Postopek .............................................................................................................................................. 19
Kdo je odloal o zaetku pogajanj za trgovinski sporazum z Mehiko? ............................... 19
Koliko nadzora nad celotnim postopkom bodo imele izvoljene vlade in poslanci
Evropskega parlamenta? .............................................................................................................. 19
Kako Komisija zagotavlja, da lahko vsi spremljajo potek pogajanj? .................................. 19
Kako je Komisija zagotovila zbiranje stališ vseh zainteresiranih strani, na katere bo
vplival sporazum? .......................................................................................................................... 21
Kdaj so se zaela pogajanja o posodobitvi sporazuma med EU in Mehiko? Kdaj se bodo
zakljuila? ........................................................................................................................................ 21
3 ec.europa.eu/trade @Trade_EU
4 ec.europa.eu/trade @Trade_EU
Zakaj se EU pogaja o trgovinskem sporazumu z Mehiko?
Odkar je leta 2000 zael veljati globalni sporazum med EU in Mehiko, se je svet spremenil.
Evropska unija je:
uvedla evro.
Mehika je:
dosegla realno rast proizvodnje na prebivalca v višini skoraj 20 %,
se pridruila OECD.
Leta 1997 sta EU in Mehika podpisali sporazum o gospodarskem partnerstvu, politinem usklajevanju in sodelovanju. Vseboval je tudi dolobe o trgovini, ki so v glavnem odprle monosti za blagovno menjavo. Ta trgovinski sporazum je zael veljati leta 2000. Del sporazuma, ki je zajemal trgovino s storitvami, je zael veljati leta 2001. Skoraj dve desetletji pozneje je napoil as, da se ta sporazum posodobi.
Obseg trgovine med EU in Mehiko je e znaten:
62 milijard evrov v blagu (v letu 2017),
15 milijard evrov v storitvah (v letu 2016).
Mehika kot dinamino gospodarstvo v vzponu, ki šteje 128 milijonov ljudi, podjetjem v EU ponuja velik potencial za poveanje njihovega izvoza.
Vsaka milijarda evrov izvoza EU podpira priblino 14 000 delovnih mest v Evropi. Veji kot je evropski izvoz, ve delovnih mest lahko EU ohrani in ustvari.
Kako velik je mehiški trg? Kakšen je obseg trgovine med EU in Mehiko?
Mehika je po mnenju Mednarodnega denarnega sklada drugo najveje gospodarstvo v Latinski Ameriki in 15. najveje na svetu v nominalnem smislu. Spodbuja vrednote, ki so sorodne vrednotam EU, vkljuno z odprto in pravino trgovino, ki temelji na mednarodnih pravilih.
EU je tretji najveji trgovinski partner Mehike. Mehika je drugi najveji trgovinski partner EU v Latinski Ameriki, in sicer takoj za Brazilijo.
5 ec.europa.eu/trade @Trade_EU
ter iz Mehike uvozila za ...
24 milijard evrov v blagu v letu 2017,
5 milijard evrov v storitvah v letu 2016.
Podjetja iz EU bi lahko poveala obseg uvoza iz Mehike in izvoza v Mehiko, e bi bila uvoz in izvoz zanje laje izvedljiva.
Kakšne so pomanjkljivosti obstojeega trgovinskega sporazuma med
EU in Mehiko?
Trgovinski sporazum med EU in Mehiko iz leta 2000 je zelo koristil podjetjem iz EU. Vendar nekaterih novih in pomembnih trgovinskih in nalobenih vprašanj, ki so danes pomembna, ne obravnava na enak nain kot drugi sporazumi, ki sta jih EU ali Mehika sklenili po letu 2000.
Zato na obeh straneh obstaja neizpolnjen potencial za veji obseg trgovine in nalob. Ta neizpolnjeni potencial pomeni:
višje cene,
manj izbire in inovacij, ki so na voljo potrošnikom v EU in Mehiki,
izgubljene prilonosti za ustvarjanje v povpreju bolje plaanih delovnih mest na podroju izvoza.
Kakšna je dodana vrednost novega trgovinskega sporazuma? Namen posodobljenega sporazuma je še dodatno olajšati medsebojni izvoz in vlaganja na trgih pogodbenic z:
odpravo netarifnih ovir, kot so:
o mehiške omejitve za prehrambne proizvode iz EU, o teave z varstvom evropske intelektualne lastnine v Mehiki,
znianjem tarif za ve, zlasti kmetijskih, proizvodov,
zašito geografskih oznab – znailnih prehrambnih proizvodov in pija iz doloenih regij EU,
odpiranjem novih trgov na podroju storitev in javnih naroil,
zašito evropskih nalob v Mehiki.
6 ec.europa.eu/trade @Trade_EU
Kaj EU in Mehika priakujeta od dogovora?
EU eli, da bi Mehika odpravila nepotrebne ovire za evropski uvoz, tako da bi podjetja iz EU lahko poveala izvoz.
Naši skupni cilji so:
spodbujati vejo gospodarsko integracijo,
odpraviti, prepreiti in zmanjšati nepotrebne ovire za trgovino,
okrepiti sodelovanje med EU in Mehiko, prispevati k skupnim ciljem EU in Mehike na podroju delavskih pravic in okolja
(trajnostnega razvoja), oblikovati pravila svetovne trgovine v skladu z našimi visokimi standardi in skupnimi
vrednotami v okviru demokracije in vladavine prava.
Poleg doseganja teh ciljev bi sklenitev novega posodobljenega sporazuma poslala moan signal svetu, da tako Mehika kot tudi EU odklanjata protekcionizem.
Vsebina
1. Odprava tarif
Zaradi visokih mehiških tarif v nekaterih sektorjih so evropski izdelki v Mehiki draji in manj privlani za mehiške potrošnike.
Mehika nalaga visoke tarife za proizvode, uvoene iz EU, kot so:
prehrambni in drugi kmetijski proizvodi, ribiški proizvodi.
V skladu s sporazumom bo Mehika odpravila skoraj vse te tarife, tako da bodo:
evropski izdelki v Mehiki konkurennejši, evropski proizvajalci in izvozniki svoje blago v Mehiki laje prodali.
Trgovinski dogovor z Mehiko bi lahko evropskim proizvajalcem zelo olajšal izvoz v Mehiko, pri emer bi bile postopoma odpravljene tarife v višini ve kot 100 milijonov evrov na leto.
2. Odprava netarifnih ovir za trgovino
7 ec.europa.eu/trade @Trade_EU
S pravili in predpisi, ki niso skladni z mednarodnimi sporazumi, mednarodnimi standardi ali uveljavljenimi praksami, se lahko ustvarijo ovire za izvoznike iz EU, tako da se jim naloijo dodatni stroški izpolnjevanja skladnosti.
Veina standardov EU temelji na mednarodnih standardih, vendar se mehiški standardi pogosto razlikujejo od mednarodnih standardov.
Zaradi tega so izvozniki iz EU v tejem poloaju in imajo ve stroškov, ker morajo vzpostaviti loene proizvodne linije za mehiški trg.
Sporazum bo prinesel izboljšave na ve kot 25 podrojih, na katerih trgovinske ovire evropskim izvoznikom in uvoznikom oteujejo poslovanje.
Mehika bo svoje standarde pribliala standardom EU, s imer bo:
podjetjem iz EU poenostavila izvoz v Mehiko, okrepila mednarodne standarde.
3. Sporoilo svetu, da EU in Mehika odklanjata protekcionizem
V asu, ko so protekcionistini ukrepi v porastu, bi trgovinski sporazum med EU in Mehiko poslal jasen signal svetu, da obe pogodbenici:
odklanjata protekcionizem, odpirata vrata poslom in trgovini na podlagi pravinih pravil in visokih standardov.
Kako bo ta sporazum vplival na blagovno menjavo?
EU eli, da bi Mehika odpravila:
preostale uvozne tarife na evropsko blago,
ovire za izvoz EU, na primer ovire zaradi nejasnih pravil in predpisov.
Poenostavitev izvoza v Mehiko bo predvidoma koristila vsem podjetjem iz EU, zlasti tistim, ki proizvajajo in prodajajo:
agroivilske proizvode, stroje, mineralno gorivo in povezane izdelke, zdravila, transportno opremo.
8 ec.europa.eu/trade @Trade_EU
Sporazum bo podjetjem iz EU olajšal prodajo storitev v Mehiko.
Koristi bodo predvidoma imela zlasti podjetja na naslednjih podrojih:
poslovne storitve, finanne storitve, telekomunikacijske storitve in transport.
Sporazum bo EU in Mehiki na splošno prepreil diskriminacijo ponudnikov storitev druge pogodbenice.
Sporazum:
bo zagotovil, da lahko EU in Mehika urejata svoje trge storitev na nediskriminatoren nain,
ne bo vplival na javne storitve, kot sta zdravstveno varstvo ali izobraevanje.
Sporazum ne bo spremenil pravil EU ali Mehike ali vplival nanje, ne glede na to, ali se nanašajo na tuje ali domae ponudnike storitev, na podroju:
zdravja in varnosti, okoljskih standardov, zahtev glede kvalifikacij, delavskih pravic, delovnih pogojev.
Uinek
Koristi
Kateri sektorji bodo deleni najve koristi?
Neposredne ali posredne koristi od posodobitve tega sporazuma bodo imele vse panoge, ki sodelujejo v trgovini med Mehiko in EU. Zlasti pa bi lahko imeli ve koristi nekateri sektorji, med katere spadajo:
prehrambni proizvodi in pijae, ker se bodo tarife zmanjšale, v Mehiki pa bo postalo nezakonito prodajati imitacije nekaterih znailnih evropskih regionalnih prehrambnih proizvodov in pija, kot so parmski pršut („prosciutto di Parma“), italijansko vino vrste prosecco in irski viski („Irish whiskey“),
9 ec.europa.eu/trade @Trade_EU
avtomobili in avtomobilski deli – proizvajalci bodo imeli vejo gotovost, ker bodo lahko še naprej izvaali ob uporabi mednarodnih standardov,
stroji, ker bodo za podjetja EU veljali enakopravnejši pogoji, medicinski pripomoki, zdravila, ker bodo pravila o poreklu poenostavljena.
Kako bo sporazum pomagal ne samo velikim, ampak tudi malim
podjetjem?
Na manjše izvoznike celo manjše ovire nesorazmerno vplivajo, ker nimajo asa ali sredstev, da bi jih premagali. Zato eli EU za ta podjetja v sporazum vkljuiti posebno poglavje.
EU eli, da bi sporazum:
izvoznikom olajšal ugotavljanje, katera mehiška pravila veljajo za njihov izdelek, poveal preglednost mehiških predpisov, poenostavil mehiške carinske postopke.
Te izboljšave bodo zlasti pomagale malim podjetjem.
Novi, posodobljeni trgovinski sporazum med EU in Mehiko bi:
ustvaril prilonosti za krepitev obstojeih skupnih projektov,
omogoil nove monosti in programe v pomo manjšim podjetjem pri poveanju izvoza.
Manjša podjetja bodo imela koristi od:
znianja stroškov zaradi odprave netarifnih ovir,
poenostavljenih zahtev glede pravil o poreklu,
boljšega regulativnega sodelovanja med EU in Mehiko,
zblievanja standardov EU in Mehike.
Kakšne bodo koristi za evropske potrošnike?
Po zaslugi sporazuma se bodo mehiški izdelki v trgovinah predvidoma pocenili, evropskim potrošnikom pa bo na voljo veji izbor izdelkov.
Potrošniki, ki so hkrati tudi zaposleni, bodo imeli koristi od monega gospodarstva EU in zaposlitvenih prilonosti v zvezi z izvozom.
Kako bo sporazum koristil kmetijskim skupnostim v EU?
Kmetijske skupnosti v EU bodo imele koristi po zaslugi lajega dostopa do mehiškega trga in ve prilonosti za prodajo svojih pridelkov 128 milijonom potrošnikov v Mehiki.
10 ec.europa.eu/trade @Trade_EU
Potrošniki v Mehiki imajo radi visoko kakovostne evropske proizvode, kot so sir, perutnina, svinjina, predelani prehrambni proizvodi in okolada.
Mehika bo odpravila visoke tarife na kljune prehrambne proizvode EU, kot so testenine (za katere trenutno veljajo do 20-odstotne tarife), okolada in konditorski izdelki (veljavne tarife presegajo 20 %), siri z modro plesnijo (tarife do 20 %), jabolka in breskve v ploevinki (tarife do 20 %), skorajda vsi proizvodi iz svinjine (do 45 %) in ekonomsko relevantni proizvodi iz perutnine (do 100 %).
Za druge proizvode bo sporazum prinesel znaten nov dostop do trga ob letnih omejitvah, na primer:
Proizvod iz EU Trenutna mehiška stopnja dajatve
Koliina 0-odstotne tarifne kvote za proizvode iz EU
mleko v prahu do 50 % 50 000 ton
drugi siri do 45 % 20 000 ton
svei in topljeni siri
do 45 % 5 000 ton
Mehika in EU se strinjata tudi o odpravi drugih trgovinskih ovir, kot so nejasna pravila in predpisi, da bodo evropski proizvajalci svoje proizvode laje izvaali v Mehiko.
Evropski proizvajalci znailnih regionalnih prehrambnih proizvodov in pija bodo na boljšem tudi zato, ker bo prodaja njihovih imitacij v Mehiki postala nezakonita (glej spodaj).
Kako bo sporazum pomagal proizvajalcem prehrambnih proizvodov in
pija iz EU triti njihove znailne regionalne proizvode (geografske
oznabe)?
EU je pomemben proizvajalec znailnih regionalnih prehrambnih proizvodov in pija, kot so parmski pršut („prosciutto di Parma“), parmezan („parmigiano reggiano“), italijansko vino vrste prosecco in irski viski („Irish whiskey“).
Ti proizvodi imajo poseben status, t. i. geografsko oznabo, na podlagi katere potrošniki vedo, da gre za pristne proizvode. Evropskim proizvajalcem ta status tudi omogoa, da dodatno zasluijo po zaslugi kakovosti svojih proizvodov in zagotavlja, da njihovih proizvodov na tujem ne posnemajo.
Okrog sto alkoholnih pija z geografsko oznabo iz EU je e zašitenih v okviru obstojeega sporazuma med EU in Mehiko. EU v okviru novega trgovinskega sporazuma eli, da Mehika zašiti še dodatnih 340 evropskih geografskih oznab za vino in prehrambne proizvode. To
11 ec.europa.eu/trade @Trade_EU
pomeni, da bo samo proizvodom, proizvedenim v EU, dovoljeno, da se v Mehiki prodajajo pod zadevnim imenom.
To bo:
pomagalo evropskim proizvajalcem in izvoznikom, mehiškim potrošnikom zagotovilo, da kupujejo pristen evropski proizvod.
Kako se bo na podlagi sporazuma odprl mehiški trg javnih naroil?
Mehiški trg javnih naroil je po ocenah vreden priblino 30 milijard evrov na leto.
V okviru novega sporazuma se je Mehika strinjala, da:
evropskim ponudnikom omogoi sodelovanje v vejem številu javnih razpisov,
evropskim podjetjem olajša potegovanje za pogodbe o javnih naroilih,
enakovredno obravnava ponudbe evropskih in mehiških podjetij, zagotovi predvidljivost in preglednost svojih postopkov javnega naroanja,
Mehika se je prav tako zavezala, da bo zaela pogajanja z mehiškimi zveznimi dravami, tako da bodo do podpisa sporazuma podjetja EU imela monost sodelovati na javnih razpisih na ravni zveznih drav.
Kako bo dogovor pomagal ustvarjalnemu sektorju, inovatorjem in
umetnikom v Evropi?
Tako EU kot tudi Mehika imata mone sisteme za varstvo in izvrševanje pravic intelektualne lastnine, kot so:
blagovne znamke, patenti, dizajni, poslovne skrivnosti.
Novi sporazum ponovno potrjuje obstojeo zakonodajo Mehike in EU o intelektualni lastnini.
Ta dogovor Mehiko poleg tega spodbuja k izpolnjevanju mednarodnih standardov, zlasti na podroju varstva avtorskih pravic.
Kako bo sporazum spodbujal medsebojna vlaganja EU in Mehike?
Sporazum bo evropskim in mehiškim podjetjem olajšal vlaganja na trgu druge pogodbenice, posledino pa bi lahko ve mehiških podjetij vlagalo v Evropi ali vzpostavilo proizvodnjo v EU.
12 ec.europa.eu/trade @Trade_EU
Sporazum vsebuje tudi dolobe o korporativnem upravljanju. Namen tega je pritegniti in spodbujati vlaganja s poveanjem zaupanja vlagateljev in izboljšanjem konkurennosti. To bo vlagateljem omogoilo, da im bolje izkoristijo prilonosti, ustvarjene s tem trgovinskim sporazumom.
EU je odloena, da bo vkljuila svoj nov pristop k reševanju sporov v zvezi z zašito nalob, med drugim sistem sodiš za nalobe. Sistem sodiš za nalobe bo ustvaril predvidljivejše okolje za vlagatelje.
Pomisleki
Mehiki?
Trgovinski sporazum je del širšega novega globalnega sporazuma med EU in Mehiko, ki bo okrepil sodelovanje in redna sreanja na visoki ravni med Mehiko in EU na podroju lovekovih pravic, varnosti in pravosodja. EU bo še naprej podpirala projekte, ki jih izvajajo nevladne organizacije z namenom spodbujanja lovekovih pravic, socialne kohezije in varnosti v Mehiki ter vloge civilne drube. Novi sporazum bo EU in Mehiki poleg tega omogoil, da s civilno drubo razpravljata o vrsti vprašanj, na primer o lovekovih pravicah, med drugim pa tudi o: • sindikatih, • okoljskih aktivistih, • skupinah za lovekove pravice, • poslovnih zdruenjih, • novinarjih, • akademskih krogih in moganskih trustih. Na ta nain bo imela EU na voljo ve sredstev za razpravo o lovekovih pravicah z Mehiko, kot jih ima zdaj.
Kako bodo s sporazumom zašiteni evropski standardi, vkljuno s
standardi za varnost hrane?
Tako kot vsi trgovinski sporazumi EU tudi sporazum z Mehiko ne bo vplival na evropske standarde o varnosti izdelkov, vkljuno s standardi za hrano in kmetijske proizvode.
In prav tako kot vsi trgovinski sporazumi EU tudi ta sporazum varuje pravico EU, da uporabi svoje standarde za vse blago in storitve, ki se prodajajo v Evropi.
13 ec.europa.eu/trade @Trade_EU
tehninih standardih za izdelke,
varnosti hrane in gensko spremenjenih organizmih.
Po zaslugi pogajanj EU in Mehika tesneje medsebojno sodelujeta v okviru ve mednarodnih organov za doloanje standardov na podrojih, kot so:
zdravila, kemikalije, Mednarodna organizacija za standardizacijo (ISO), Mednarodna elektrotehniška komisija, Codex Alimentarius, tj. prehranski standardi, ki jih doloata Organizacija Zdruenih
narodov za prehrano in kmetijstvo ter Svetovna zdravstvena organizacija.
Ker so standardi EU e usklajeni z mednarodnimi, bodo podjetja iz EU laje izvaala v Mehiko.
Kako bo sporazum pripomogel k izkoreninjenju korupcije?
Novi trgovinski sporazum med EU in Mehiko je del širšega globalnega sporazuma za prepreevanje korupcije in boj proti njej. Obe strani se zavezujeta k temu, da bosta:
sprejemanje podkupnin s strani vladnih uradnikov obravnavali kot kaznivo dejanje,
preuili, ali naj se podkupovanje v okviru podjetij obravnava kot kaznivo dejanje,
zagotovili, da se fizine osebe ali podjetja, ki ravnajo koruptivno, lahko sodno preganjajo.
Poleg tega si bosta EU in Mehika prizadevali za prepreevanje korupcije. S tem namenom bosta:
vzpostavili in izvrševali kodekse ravnanja za vladne uradnike,
spodbudili podjetja, da bodo:
o usposobila svoje osebje na podroju etike, o revidirala in objavila svoje raunovodske izkaze.
EU in Mehika se bosta borili proti pranju denarja z zagotavljanjem:
14 ec.europa.eu/trade @Trade_EU
da bo identiteta osebe, ki je resnini lastnik bannega rauna, skrbniškega sklada ali sklada (tj. „dejanski lastnik“) vedno znana,
da bo ta informacija dostopna davnim, pravosodnim in drugim ustreznim organom. Globalni sporazum bo civilni drubi omogoil, da terja odgovornost EU in Mehike pri izpolnjevanju njunih zavez iz sporazuma.
Kako bo s sporazumom zagotovljeno spoštovanje pravic zaposlenih na
delovnem mestu v EU in Mehiki?
EU ima uinkovito zakonodajo na podroju varstva pravic delavcev. Poleg tega sta se EU in Mehika dogovorili, da novi trgovinski sporazum ne sme zmanjševati ali oslabiti obstojeih pravic, temve jih mora podpreti.
S sporazumom je vsaki pogodbenici prepovedano neprimerno spodbujanje trgovine in nalob z:
odstopanjem od delovnega prava, neizvrševanjem delovnega prava.
Z zagotovitvijo, da liberalizacija trgovine poteka vzporedno s spoštovanjem delavskih pravic, lahko pripomoremo k oblikovanju globalizacije.
Vkljuevanje dolob o trajnostnem razvoju v novi sporazum bo pozitivno vplivalo na spodbujanje in spoštovanje lovekovih pravic, ker bo spodbudilo Mehiko, naj:
izvršuje temeljne delovne standarde Mednarodne organizacije dela,
ratificira temeljno konvencijo Mednarodne organizacije dela o pravici organiziranja in kolektivnega dogovarjanja.
Kakšen bo vpliv sporazuma na okolje?
Komisija je pred zaetkom pogajanj izvedla oceno uinka. Ta študija, objavljena leta 2016, je obravnavala morebitne okoljske, socialne in ekonomske uinke sporazuma.
Ugotovljeno je bilo, da bi sporazum:
prispeval k rasti na podroju trgovine z zelenimi tehnologijami. S tem bi se izniili morebitni negativni okoljski uinki, kot je poveanje odpadkov in uporabe virov,
prinesel koristi sektorjem, ki porabijo manj energije in proizvedejo manj emisij, ter tako v EU kot tudi v Mehiki spodbudil k prehodu na istejše proizvodne sektorje,
vendar ne bi poveal povpraševanja po energiji in ne bi privedel do porasta v uvozu naravnih virov.
15 ec.europa.eu/trade @Trade_EU
Poleg tega sta se tako EU in kot tudi Mehika strinjali, da trgovinski dogovor ne sme zmanjševati ali oslabiti obstojee okoljske zakonodaje, temve jo mora podpreti.
S sporazumom je obema pogodbenicama prepovedano „tekmovanje v znievanju standardov“. Zato ne smeta neprimerno spodbujati trgovine in vlaganj z:
odstopanjem od okoljske zakonodaje, neizvrševanjem okoljske zakonodaje.
Evropska komisija je z neodvisno svetovalno drubo sklenila pogodbo o izvedbi ocene uinka trgovinskega sporazuma med EU in Mehiko na trajnostni razvoj. Ocena uinka na trajnostni razvoj še podrobneje obravnava morebitne okoljske, drubene in gospodarske uinke sporazuma.
V okviru tekoega ocenjevanja izvajalec organizira ve delavnic za zbiranje stališ zainteresiranih strani. Iz ocene je pogajalcem na strani EU razvidno, katere ukrepe bi bilo treba vkljuiti v sporazum, da se izniijo kakršni koli morebitni negativni okoljski uinki in zagotovi njegova skladnost z okoljskimi politikami EU.
Katere druge monosti za spodbujanje trajnostnega razvoja so še
predvidene v sporazumu?
• spodbujanju trajnostnega upravljanja ribištva in gozdov, • ohranjanju biotske raznovrstnosti, • boju proti nedovoljeni trgovini s prostoiveimi rastlinskimi in ivalskimi vrstami. V okviru novega trgovinskega sporazuma se EU in Mehika zavezujeta:
da bosta sodelovali pri razreševanju okoljskih vprašanj in vprašanj o pravicah delavcev, ki so povezana s trgovino,
v prakso prenesli vse vestranske okoljske sporazume, ki sta jih podpisali, vkljuno s pariškim podnebnim sporazumom.
EU in Mehika sta se prav tako strinjali, da bosta spodbujali razline druge pobude, kot so:
spodbujanje podjetij k sodelovanju: o na odgovoren nain, s spoštovanjem okolja in delavskih pravic, o na pregleden nain, z odkritostjo glede nakupov surovin za proizvodnjo izdelkov,
pravina trgovina in spodbujanje trgovine z okolju prijaznimi izdelki, kot sta trajnostno pridelana kakav in kava,
energijska uinkovitost in uporaba okolju prijaznih tehnologij, recikliranje.
16 ec.europa.eu/trade @Trade_EU
Ali bo sporazum prisilil vlade EU k privatizaciji podjetij v dravni lasti
ali razbitju dravnih monopolov?
Ne. Na podlagi sporazuma se od vlad EU NE bo zahtevalo, da:
privatizirajo katero od obstojeih podjetij v dravni lasti ali monopol, podjetjem v dravni lasti ali monopolom odvzamejo pravice ali privilegije, zniajo standard javnih storitev.
EU bi elela, da bi lahko evropska podjetja prodajala izdelke ali storitve mehiškim podjetjem v dravni lasti, ne da bi bila pri tem diskriminirana.
Ali sporazum vsebuje sklic na previdnostno naelo?
Da, sklic na previdnostno naelo je vkljuen. Previdnostno naelo je zapisano tudi v Pogodbah EU in trgovinski sporazumi EU morajo ti pogodbi upoštevati.
EU zagotavlja, da vsi njeni trgovinski sporazumi:
popolnoma spoštujejo pravico do zakonodajnega urejanja na podlagi previdnostnega naela,
upoštevajo obstojee predpise EU o varnosti hrane in drugo sekundarno zakonodajo, ki vkljuuje previdnostno naelo.
Ali bo poglavje o trajnostnem razvoju izvršljivo?
Da.
pravice delavcev, okolje, podnebne spremembe.
Obveznosti iz tega poglavja bodo izvršljive s pomojo mehanizma za reševanje sporov, ki vkljuuje:
zunanji pregled s strani neodvisne skupine strokovnjakov, vlogo civilne drube, vkljuno s predstavniki delodajalcev in sindikatov, v vseh fazah, strokovno znanje in izkušnje mednarodnih organov, kot je Mednarodna organizacija dela.
Kako bo sporazum vplival na javne storitve v Evropi?
Sporazum na javne storitve ne bo vplival.
17 ec.europa.eu/trade @Trade_EU
Na podlagi nobenega trgovinskega sporazuma EU vladam ni mogoe zapovedati, da bi privatizirale ali deregulirale katero koli javno storitev na nacionalni ali lokalni ravni. Sporazum med EU in Mehiko s tega vidika ni ni drugaen.
Vlade EU bodo še vedno lahko nacionalizirale storitve zasebnih izvajalcev. Seveda bi pri tem morale upoštevati svojo nacionalno zakonodajo in zakonodajo EU, na primer v zvezi s pogoji predasnega prenehanja pogodbe ali plailom nadomestila v primeru razlastitve.
Trgovinski sporazumi ne vplivajo na sposobnost drave, da ureja svoje trge storitev. Poskušajo pa prepreiti vladam, da bi diskriminirale ponudnike storitev na podlagi njihove nacionalnosti.
Sporazum med EU in Mehiko ne bo spremenil pravil, ki jih morajo bodisi domai bodisi tuji ponudniki spoštovati pri:
varovanju zdravja in varnosti ljudi, organiziranju izobraevalnih sistemov, distribuiranju vode, varstvu okolja.
Nekatere drave lanice EU so se odloile, da ponudnikom storitev, ki niso iz EU, dovolijo zagotavljati zasebne storitve izobraevanja in zdravstvene storitve. Druge drave lanice so to izrecno prepovedale.
Ne glede na odloitev posamezne drave lanice ne trgovinski sporazum z Mehiko ne Lizbonska pogodba ne omejujeta:
zmonosti drav lanic EU, da urejajo ali zagotavljajo storitve splošnega interesa, kot je oskrba z energijo in vodo,
zmonosti EU, da ureja take storitve na nediskriminatoren nain.
Kako bo s sporazumom zašitena pravica vlad do zakonodajnega
urejanja v javnem interesu?
Sporazum ne bo vplival na pravico EU ali Mehike:
da ureja varovanje javnega zdravja, varstvo okolja ali varnost delavcev, da zagotavlja javne storitve.
Na podlagi nobenega trgovinskega sporazuma EU vladam ni mogoe zapovedati, da bi privatizirale ali deregulirale katero koli javno storitev na nacionalni ali lokalni ravni. Sporazum med EU in Mehiko s tega vidika ni ni drugaen.
18 ec.europa.eu/trade @Trade_EU
Sporazum bo EU in Mehiki omogoil, da na prostovoljni osnovi sodelujeta pri nekaterih regulativnih vprašanjih.
Sodelovanje se bo nanašalo samo na splošno zakonodajo EU ali na tiste predpise, ki vplivajo na trgovino ali vlaganja. Zakonodaja drav lanic EU ne bo zajeta.
Zakaj eli EU reševati morebitne nalobene spore z Mehiko v okviru
sistema sodiš za nalobe?
EU je zavezana k vkljuevanju svojega novega pristopa k zašiti nalob in reševanju sporov, tj. sistema sodiš za nalobe, v vse svoje nove trgovinske sporazume. Sistem sodiš za nalobe:
skupaj s trgovinsko partnerico ustanovi stalno sodiše za vsak trgovinski sporazum EU,
ima visoko usposobljene sodnike, ki so jim zadeve nakljuno dodeljene,
odpravlja navzkrije interesov, tako da sodnikom prepreuje, da bi v nalobenih sporih nastopili tudi kot odvetniki,
vkljuuje pravico do pritobe zoper sodbo in monost razveljavitve sodbe sodiša,
vse dokumente objavi na spletu ter zaslišanja prek spleta prenaša v ivo, da si jih vsi lahko ogledajo.
EU je e vkljuila sistem sodiš za nalobe v sporazuma, ki ju je nedavno sklenila s Kanado in Vietnamom.
Podobno kot Kanada ima tudi Mehika neodvisno, nepristransko pravosodje.
EU meni, da je vkljuevanje sistema sodiš za nalobe v njene trgovinske sporazume korak naprej k uresnievanju višjega cilja ustanovitve javnega mednarodnega sodiša za nalobe,
ki ima:
Mednarodno sodiše za nalobe bi nadomestilo sedanjo mnoico zasebnih arbitranih ureditev, vsebovanih v dvostranskih trgovinskih dogovorih, ki jih je v svetovnem merilu na tisoe.
To predstavlja še en pomemben korak naprej pri oblikovanju globalizacije in zagotavljanju pravinega sistema, ki temelji na pravilih in najvišjih standardih.
Postopek
Kdo je odloal o zaetku pogajanj za trgovinski sporazum z Mehiko?
Odloale so drave lanice EU, ki so se sestale v okviru Sveta Evropske unije, kjer je bila sprejeta odloitev o zaetku pogajanj.
Svet Evropske unije je 23. maja 2016 odobril „pogajalske smernice“, ki se pogosto omenjajo kot „mandat“, za nadomestitev globalnega sporazuma med EU in Mehiko iz leta 2000 s posodobljenim sporazumom.
Vlade drav lanic EU so Evropski komisiji zaupale, naj se pogaja v imenu EU. „Mandat“, tj. sklop smernic, doloa njihove cilje, ki bi jih Komisija morala dosei.
Prvi krog pogajanj med EU in Mehiko je potekal junija 2016.
Koliko nadzora nad celotnim postopkom bodo imele izvoljene vlade in
poslanci Evropskega parlamenta?
Evropska komisija se pogaja v imenu EU in v skladu s smernicami, ki so jih doloile vlade 28 drav lanic EU.
Komisija je vedno zagotavljala, da so drave lanice EU in Evropski parlament prevzeli odgovornost za pogajalski proces.
Komisarka EU za trgovino Cecilia Malmström in pogajalci Komisije:
z dravami lanicami EU sodelujejo pri pripravi pogajanj in pogajalskih dokumentov, poroajo dravam lanicam, ki se sreujejo v okviru Sveta, o poteku pogajanj, Evropski parlament redno obvešajo o razvoju dogodkov, poroajo Odboru Evropskega parlamenta za mednarodno trgovino.
Od januarja 2016 je bilo organiziranih 13 sreanj z vsemi dravami lanicami EU in 10 sreanj z Odborom Evropskega parlamenta za mednarodno trgovino.
Evropski parlament je ustanovil tudi posebno skupino za spremljanje pogajanj.
Kako Komisija zagotavlja, da lahko vsi spremljajo potek pogajanj?
Med pogajanji se je Komisija redno udeleevala sreanj s predstavniki naslednjih organizacij, si z njimi izmenjevala informacije in jih obvešala:
vlade drav lanic EU, Evropski parlament, organizacije civilne drube.
20 ec.europa.eu/trade @Trade_EU
poroila o pogajalskih krogih, besedila predlogov EU, predloenih Mehiki, sporoila za medije, informacije o ozadju pogajanj.
Komisija tudi:
organizira tiskovne konference za novinarje in dialoge z dravljani v dravah lanicah EU ter uporablja drubene medije, kot je Twitter.
strani, na katere bo vplival sporazum?
Komisija redno poroa vladam drav lanic EU in obveša Evropski parlament o napredku pri pogajanjih.
Poleg tega je Evropska komisija organizirala tudi številna sreanja s predstavniki ve kot 460 organizacij civilne drube, ki so se registrirale za namene tekoega dialoga o trgovinski politiki. Te neprofitne skupine s sedeem v EU vkljuujejo:
sindikate, potrošniške organizacije, zveze delodajalcev, poslovna zdruenja kmetijske organizacije, okoljske organizacije, organizacije za dobro poutje ivali, verske skupine, moganske truste, skupine, ki izhajajo iz skupnosti.
Ta sreanja raznovrstnim skupinam omogoajo, da izrazijo svoje mnenje in predloijo pripombe k pogajanjem. Komisija na sreanjih obveša in z najnovejšimi informacijami seznanja civilno drubo o pogajanjih ter prisluhne izraenim mnenjem.
V letu 2015 je Evropska komisija izdala nove smernice za preglednost. Od takrat je Komisija objavila vse nove pogajalske dokumente, ki so bili predloeni med pogajanji o trgovini.
Vrata Evropske komisije so odprta. Vsaka organizacija, ki jo pogovori zanimajo, se lahko udelei sreanja z uradniki ter izrazi svoja mnenja in stališa.
Kdaj so se zaela pogajanja o posodobitvi sporazuma med EU in
Mehiko? Kdaj se bodo zakljuila?
Pogajanja so se zaela leta 2016. EU in Mehika sta aprila dosegli naelni dogovor. Namen obeh strani je skleniti konno besedilo sporazuma do konca leta 2018.
Kaj se bo zgodilo po zakljuku pogajanj?
Ko bodo pogajanja zakljuena, bo v EU besedilo sporazuma:
objavljeno na spletni strani Evropske komisije, prevedeno v vse uradne jezike EU, pregledano s strani pravnikov lingvistov,
Kdo bo nazadnje odloal o sprejetju sporazuma?
Trgovinski sporazum z Mehiko je del širšega globalnega sporazuma, ki zajema podroja v pristojnosti tako EU kot tudi drav lanic EU, torej ne samo v pristojnosti EU. To pomeni, da gre za t. i. „mešani sporazum“ in ne za sporazum, ki se nanaša „samo na EU“.
Ko se bodo pogajanja zakljuila, ga morajo kot „mešani sporazum“ odobriti:
vlade drav lanic EU, Evropski parlament, nacionalni in morebiti regionalni parlamenti drav lanic,
v Mehiki pa senat.
Ozadje Zakaj se EU pogaja o trgovinskem sporazumu z Mehiko?
Kako velik je mehiški trg? Kakšen je obseg trgovine med EU in Mehiko?
Kakšne so pomanjkljivosti obstojeega trgovinskega sporazuma med EU in Mehiko?
Kakšna je dodana vrednost novega trgovinskega sporazuma?
Kaj EU in Mehika priakujeta od dogovora?
EU eli, da bi Mehika odpravila nepotrebne ovire za evropski uvoz, tako da bi podjetja iz EU lahko poveala izvoz.
Naši skupni cilji so:
spodbujati vejo gospodarsko integracijo,
odpraviti, prepreiti in zmanjšati nepotrebne ovire za trgovino,
okrepiti sodelovanje med EU in Mehiko,
prispevati k skupnim ciljem EU in Mehike na podroju delavskih pravic in okolja (trajnostnega razvoja),
oblikovati pravila svetovne trgovine v skladu z našimi visokimi standardi in skupnimi vrednotami v okviru demokracije in vladavine prava.
Vsebina
Kako bo ta sporazum vplival na trgovino s storitvami?
Uinek
Koristi
Kateri sektorji bodo deleni najve koristi?
Kako bo sporazum pomagal ne samo velikim, ampak tudi malim podjetjem?
Kakšne bodo koristi za evropske potrošnike?
Kako bo sporazum koristil kmetijskim skupnostim v EU?
Kako bo sporazum pomagal proizvajalcem prehrambnih proizvodov in pija iz EU triti njihove znailne regionalne proizvode (geografske oznabe)?
Kako se bo na podlagi sporazuma odprl mehiški trg javnih naroil?
zagotovi predvidljivost in preglednost svojih postopkov javnega naroanja,
Mehika se je prav tako zavezala, da bo zaela pogajanja z mehiškimi zveznimi dravami, tako da bodo do podpisa sporazuma podjetja EU imela monost sodelovati na javnih razpisih na ravni zveznih drav.
Kako bo dogovor pomagal ustvarjalnemu sektorju, inovatorjem in umetnikom v Evropi?
Kako bo sporazum spodbujal medsebojna vlaganja EU in Mehike?
Pomisleki
Kako bo sporazum pripomogel k spoštovanju lovekovih pravic v Mehiki?
Trgovinski sporazum je del širšega novega globalnega sporazuma med EU in Mehiko, ki bo okrepil sodelovanje in redna sreanja na visoki ravni med Mehiko in EU na podroju lovekovih pravic, varnosti in pravosodja.
EU bo še naprej podpirala projekte, ki jih izvajajo nevladne organizacije z namenom spodbujanja lovekovih pravic, socialne kohezije in varnosti v Mehiki ter vloge civilne drube.
Novi sporazum bo EU in Mehiki poleg tega omogoil, da s civilno drubo razpravljata o vrsti vprašanj, na primer o lovekovih pravicah, med drugim pa tudi o:
• sindikatih,
• akademskih krogih in moganskih trustih.
Na ta nain bo imela EU na voljo ve sredstev za razpravo o lovekovih pravicah z Mehiko, kot jih ima zdaj.
Kako bodo s sporazumom zašiteni evropski standardi, vkljuno s standardi za varnost hrane?
Kako bo sporazum pripomogel k izkoreninjenju korupcije?
Kako bo s sporazumom zagotovljeno spoštovanje pravic zaposlenih na delovnem mestu v EU in Mehiki?
Kakšen bo vpliv sporazuma na okolje?
Evropska komisija je z neodvisno svetovalno drubo sklenila pogodbo o izvedbi ocene uinka trgovinskega sporazuma med EU in Mehiko na trajnostni razvoj. Ocena uinka na trajnostni razvoj še podrobneje obravnava morebitne okoljske, drubene in gospodar...
V okviru tekoega ocenjevanja izvajalec organizira ve delavnic za zbiranje stališ zainteresiranih strani. Iz ocene je pogajalcem na strani EU razvidno, katere ukrepe bi bilo treba vkljuiti v sporazum, da se izniijo kakršni koli morebitni negativni...
Katere druge monosti za spodbujanje trajnostnega razvoja so še predvidene v sporazumu?
Novi trgovinski sporazum vkljuuje zaveze o:
• spodbujanju trajnostnega upravljanja ribištva in gozdov,
• ohranjanju biotske raznovrstnosti,
V okviru novega trgovinskega sporazuma se EU in Mehika zavezujeta:
recikliranje.
Ali bo sporazum prisilil vlade EU k privatizaciji podjetij v dravni lasti ali razbitju dravnih monopolov?
Ali sporazum vsebuje sklic na previdnostno naelo?
Ali bo poglavje o trajnostnem razvoju izvršljivo?
Kako bo sporazum vplival na javne storitve v Evropi?
Kako bo s sporazumom zašitena pravica vlad do zakonodajnega urejanja v javnem interesu?
Zakaj eli EU reševati morebitne nalobene spore z Mehiko v okviru sistema sodiš za nalobe?
Postopek
Kdo je odloal o zaetku pogajanj za trgovinski sporazum z Mehiko?
Koliko nadzora nad celotnim postopkom bodo imele izvoljene vlade in poslanci Evropskega parlamenta?
Kako Komisija zagotavlja, da lahko vsi spremljajo potek pogajanj?
Kako je Komisija zagotovila zbiranje stališ vseh zainteresiranih strani, na katere bo vplival sporazum?
Kdaj so se zaela pogajanja o posodobitvi sporazuma med EU in Mehiko? Kdaj se bodo zakljuila?
Kaj se bo zgodilo po zakljuku pogajanj?
Kdo bo nazadnje odloal o sprejetju sporazuma?