of 5 /5
NAJBOLJ POGOSTA VPRAŠANJA IN ODGOVORI 1. KAJ SO IZREDNI ROKI? KOLIKO JIH JE? KOMU PRIPADAJO? POSTOPEK. Pravilnik o študiju 202. člen Izredni izpitni roki so izpitni roki zunaj izpitnih obdobij in v času predavanj. Na predlog nosilca predmeta lahko Dekan določi do dva izredna izpitna roka na posamezen letnik študija in lokacijo. Pri tem upošteva možnost izvedbe izrednega izpitnega roka. Izredni izpitni rok ne sme ovirati izvedbe študijskega procesa, to je predavanj in vaj. Vsak letnik ima na voljo 4 izredne roke (2 v Ljubljani in 2 v Novi Gorici). Rok se lahko razpiše na predlog študentov (minimalno 15). V primeru, da se študenti odločijo za izredni rok, spišejo prošnjo (glej vprašanje št.3) ter jo posredujejo študentskemu svetu. Za izredni rok je potrebno pridobiti podpise študentov, ki ga želijo (najmanj 15) ter se jih skupaj s prošnjo posreduje študentskemu svetu. 2. IZREDNI IZPITNI ROKI ZA IZBIRNE PREDMETE 3.LETNIKOV DODIPLOMSKEGA ŠTUDIJA (1) Za izbirne predmete 3. letnika dodiplomskega študijskega programa Pravo se v mesecu aprilu lahko razpiše izredni izpitni rok pod pogojem, da so bila predavanja posameznega predmeta v celoti izvedena pred razpisom izrednega izpitnega roka 2) Izredni izpitni rok iz tega člena ne vpliva na pravice iz 202. člena tega pravilnika.

NAJBOLJ POGOSTA VPRAŠANJA IN ODGOVORI...NAJBOLJ POGOSTA VPRAŠANJA IN ODGOVORI 1. KAJ SO IZREDNI ROKI? KOLIKO JIH JE? KOMU PRIPADAJO? POSTOPEK. Pravilnik o študiju 202. člen Izredni

  • Upload
    others

  • View
    10

  • Download
    0

Embed Size (px)

Citation preview

Page 1: NAJBOLJ POGOSTA VPRAŠANJA IN ODGOVORI...NAJBOLJ POGOSTA VPRAŠANJA IN ODGOVORI 1. KAJ SO IZREDNI ROKI? KOLIKO JIH JE? KOMU PRIPADAJO? POSTOPEK. Pravilnik o študiju 202. člen Izredni

NAJBOLJPOGOSTAVPRAŠANJAINODGOVORI1. KAJSOIZREDNIROKI?KOLIKOJIHJE?KOMUPRIPADAJO?POSTOPEK.

Pravilnikoštudiju202.člen

Izredniizpitnirokisoizpitnirokizunajizpitnihobdobijinvčasupredavanj.NapredlognosilcapredmetalahkoDekandoločidodvaizrednaizpitnarokanaposamezenletnikštudijainlokacijo.Pritemupoštevamožnostizvedbeizrednegaizpitnegaroka.Izredniizpitniroknesmeoviratiizvedbeštudijskegaprocesa,tojepredavanjinvaj.

Vsakletnikimanavoljo4izredneroke(2vLjubljaniin2vNoviGorici).Rokselahkorazpišenapredlogštudentov(minimalno15).Vprimeru,daseštudentiodločijozaizrednirok,spišejoprošnjo(glejvprašanješt.3)terjoposredujejoštudentskemusvetu.

Zaizrednirokjepotrebnopridobitipodpiseštudentov,kigaželijo(najmanj15)tersejihskupajsprošnjoposreduještudentskemusvetu.

2. IZREDNIIZPITNIROKIZAIZBIRNEPREDMETE3.LETNIKOVDODIPLOMSKEGAŠTUDIJA

(1)Zaizbirnepredmete3.letnikadodiplomskegaštudijskegaprogramaPravosevmesecuaprilulahkorazpišeizredniizpitnirokpodpogojem,dasobilapredavanjaposameznegapredmetavcelotiizvedenapredrazpisomizrednegaizpitnegaroka

2)Izredniizpitnirokiztegačlenanevplivanapraviceiz202.členategapravilnika.

Page 2: NAJBOLJ POGOSTA VPRAŠANJA IN ODGOVORI...NAJBOLJ POGOSTA VPRAŠANJA IN ODGOVORI 1. KAJ SO IZREDNI ROKI? KOLIKO JIH JE? KOMU PRIPADAJO? POSTOPEK. Pravilnik o študiju 202. člen Izredni

3. KAKOSPISATIPROŠNJOINKAJNAJVSEBUJE

PRIMERPROŠNJEZAIZREDNIIZPITNIROK

KRAJ IN DATUM

Zadeva: Predlog za razpis izrednega roka pri predmetu _____________ Spoštovani!

S spoštovanjem.

podpis

Prinavajanjurazlogovboditeizčrpnitersezavedajte,dačenaizrednirokneboprijavljenihdovoljštudentov,sifakultetapridržujepravicodoneizvedberoka(razpisizpitnegarokastane).Polegprošnjemoratepriložititudipodpisezainteresiranihštudentov.

4. PRIJAVAINODJAVAODIZPITNEGAROKA

212. člen (rok za prijavo)

(1)Zadnjidanzaprijavokizpitujesedemdnipredrazpisanimdatumomzaopravljanjeizpita.Vrokzaprijavoseštejetudidanizpita.

2)Vprimeruokvareštudentskegainformacijskegasistemaseštudentkizpituprijaviprekoobrazcazaprijavonaizpit,kijoprekoelektronskepoštepošljevReferat.

POŠILJATELJ

Evropska pravna fakulteta Delpinova ulica 18 b 5000 Nova Gorica

RAZLOGZARAZPISROKA,PREDLOGDATUMATERLOKACIJE,PRIBLIŽNOŠTEVILOŠTUDENTOV

Page 3: NAJBOLJ POGOSTA VPRAŠANJA IN ODGOVORI...NAJBOLJ POGOSTA VPRAŠANJA IN ODGOVORI 1. KAJ SO IZREDNI ROKI? KOLIKO JIH JE? KOMU PRIPADAJO? POSTOPEK. Pravilnik o študiju 202. člen Izredni

214. člen (rok za odjavo)

(1)Zadnjidanzaodjavoprijavenaizpitještiridnipredrazpisanimdatumomzaopravljanjeizpita.Študentseodjaviprekoštudentskegainformacijskegasistema,izjemomapapisnoprekoReferata.Vrokzaodjavoseštejetudidanizpita.

(2)Študent,kijeizgubilstatus,kiopravljamorebitnediferencialnepredmete,kiponovnoopravljaizpitzaradiizboljšanjaocenetertisti,kimoraporavnatistroškečetrtegainvsehnadaljnjihpristopovsemoravprimeru,daizpita,nakateregasejeprijavilneboopravljal,računpaježeplačal,odjavitištiridnipredizpitnimrokomprekoelektronskepošte,faksaaliosebnovReferatu.Vkolikorseštudentodizpitaneodjavipravočasno,muplačiloizpitazapade,razenčeizpolnjujepogojeiz215.členategapravilnika.ZaodjavomoraštudentvReferatdostavitipotrdilooplačilu,nakarReferaturediodjavo,izdadobropisinuredivračiloplačanegazneska.

(3)VprimeruokvareštudentskegainformacijskegasistemamoraštudentodjavoodizpitanemudomasporočitiprekoelektronskepoštevReferat.

5. ODSTOPALINEUDELEŽBANAIZPITU

(1)Vprimeru,daštudentnepridenaizpit,paseodizpitaniodjavilvpredpisanemroku,semuizpitnirokupošteva,vzapisnikoopravljanjuizpitasevpišeNP(nipristopil).

(2)Češtudentzaradiopravičljivihrazlogovnepristopikizpituinseodizpitapravočasnoneodjavi,moravReferatnajkasnejevrokuosmihdniporazpisanemizpitnemroku,nakateregajebilprijavljen,vendarseganiudeležil,posredovatipisnadokazila,sicersešteje,danaizpitnipristopil.

(3)Vprimeru,dagrezaštudenta,kijeizgubilstatus,kiopravljamorebitnediferencialnepredmete,kiponovnoopravljaizpitzaradiizboljšanjaocene,alimoraporavnatistroškečetrtegainvsehnadaljnjihpristopovmorapolegdokazilaoizpolnjevanjuopravičljivihrazlogovzanaknadnoodjavoodizpitavReferatdostavititudipotrdilooplačiluizpita,nakarReferaturediodjavo,izdadobropisinuredivračilovplačanegazneska.

(4)Kotopravičljivrazlogseštejezadržanost,utemeljenazustreznimpotrdilom,kotjenpr.zdravniškopotrdilo,potrdilooslužbenizadržanostialiozadržanostizaradismrtivdružini.

Page 4: NAJBOLJ POGOSTA VPRAŠANJA IN ODGOVORI...NAJBOLJ POGOSTA VPRAŠANJA IN ODGOVORI 1. KAJ SO IZREDNI ROKI? KOLIKO JIH JE? KOMU PRIPADAJO? POSTOPEK. Pravilnik o študiju 202. člen Izredni

6. PREDČASNOOPRAVLJANJEIZPITOVZAVIŠJILETNIK

(1)Študent(dodiplomskegaštudija–I.stopnja),kijevtekočemštudijskemletuopravilvseštudijskeobveznostizapredhodniletnik(60KT)ternajmanjpolovicoštudijskihobveznostizatekočiletnik(najmanj30KT),lahkoopravljaizpiteizpredmetovvišjegaletnikanapodlagipozitivnegasklepaŠtudijskekomisije.

(2)Študent(dodiplomskegaštudija–I.stopnja)lahko,napodlagipozitivnesklepŠtudijskekomisije,opravljaizpiteizpredmetovvišjegaletnika,tudivprimerukoneizpolnjujekriterijevizprejšnjegaodstavka,čejevtekočemštudijskemletuopravilobveznostizapredhodniintekočiletnikvvrednostinajmanj90KTtermuzaizpolnitevvsehobveznostihizpredhodnegaletnikaprimanjkujejoleopravljeneseminarskenaloge.

(3)Študent(podiplomskegaštudija–II.stopnja),kijevtekočemštudijskemletuopravilnajmanj38KTtermorebitnediferencialneizpite,lahkoopravljaizpiteizpredmetovvišjegaletnikanapodlagipozitivnegasklepaŠtudijskekomisije.

(4)Študent(podiplomskegaštudija–PravoIII.stopnja),kijevtekočemštudijskemletuopravilvseštudijskeobveznostizaprviletnik(60KT),lahkoopravljaizpiteizpredmetovvišjegaletnikanapodlagipozitivnegasklepaŠtudijskekomisije.

(5)Študent(podiplomskegaštudija–PravoinmanagementanepremičninIII.stopnja),kijevtekočemštudijskemletuopravilštudijskeobveznostizaprviletnikvvišini42KT,lahkoopravljaizpiteizpredmetovvišjegaletnikanapodlagipozitivnegasklepaŠtudijskekomisije.

(6)Študent(podiplomskegaštudija–PravoinmanagementanepremičninIII.stopnja),kijevtekočemštudijskemletuopravilvseštudijskeobveznostizaprviindrugiletnik(120KT),lahkoopravljaizpiteizpredmetovvišjegaletnikanapodlagipozitivnegasklepaŠtudijskekomisije.

(7)Študentomrednegaštudijaseodobribrezplačnopredčasnoopravljanjeizpitavišjegaletnika,razenvprimeruzizpitomnastalihdodatnihstroškov,kijihvtemprimerukriještudent.Študentiizrednegaštudijaizpitevišjegaletnikaopravljajokotštudentibrezstatusa,plačaniznesekizpitasejimpriznaobvpisuvvišjiletnik.

(8)Študentombrezstatusaseodobriopravljanjeizpitazapredmet,kijepredvidenvvišjemletniku.VtemprimeruštudentplačavrednostpredmetanapodlagiKT.

Vplačanizneseksemupriznaobvpisuvvišjiletnik.Plačilosepriznaštudentomizrednegaštudija.Študentom,kisovpisaninakoncesioniranihprogramih,sevplačaniznesekobvpisuvvišjiletnikneprizna.

Page 5: NAJBOLJ POGOSTA VPRAŠANJA IN ODGOVORI...NAJBOLJ POGOSTA VPRAŠANJA IN ODGOVORI 1. KAJ SO IZREDNI ROKI? KOLIKO JIH JE? KOMU PRIPADAJO? POSTOPEK. Pravilnik o študiju 202. člen Izredni

7. ROKZAPOPRAVOIZPITOV

190.člen

(3)Ocenjevalecizpitajedolžannajkasnejevpetnajstihdnioddnevaopravljanjaizpita,čegrezaposamičenizpit,vprimerihskupinskegaalikombiniranegaizpitapanajkasnejev20dnehoddnevaopravljanjazadnjegaalizadnjegadelaizpitaReferatuposredovatiizpitneoceneinrešeneizpitnenaloge.Referatizpitneocenevnesevbazopodatkov,kisovidnitudivštudentoveme-indeksu.Izpitneocenevbazopodatkovlahkovnesetudinosilecpredmeta.

(4)Vkolikorprofesorizpitnihnalog,kisomubileposlanepopoštinedvigneinsele-tevrnejonaFakulteto,serešeneizpitnepolepošljealternativnemuocenjevalcu.SlednjirezultateizpitovpodavpotrditevŠtudijskikomisiji.

8. VPOGLEDVIZPITNOPOLO

190.člen

(5)Študentimapravicovpogledavsvojocenjenipisniizdelekindobitipojasniloodoseženemrezultatu.Pravicovpogledavpisniizdeleklahkozahtevavroku15dniodobjaveizpitneocene,včasupogovornihuralivposebejdoločenemterminu.