Click here to load reader

ODGOVORI NA VPRAŠANJA SVETNIKOV

  • View
    0

  • Download
    0

Embed Size (px)

Text of ODGOVORI NA VPRAŠANJA SVETNIKOV

ODGOVORI NA VPRAŠANJA SVETNIKOV - Odgovor na vprašanje g. Alojza Klemenia glede odvodnjavanja na plazu Slano blato in glede priklopov na javno kanalizacijo Col Odvodnjavanje na plazu Slano blato Obina Ajdovšina je 21.11.2011 z Ministrstvom za okolje in prostor podpisala pogodbo o izvedbi nujnih vzdrevalnih ukrepov na plazu Slano blato, ki zajemajo išenje vodnjakov, popravilo obstojee površinske odvodnje ter zasaditev zgornjega dela plazu s sadikami rne jelše. Dela se izvajajo v letu 2011 in 2012. Obinska uprava se trudi pri MOP zagotoviti dodatna sredstva tudi za sanacijo preostalih problematinih obmoji na plazu, med katere prioritetno sodijo tudi odvodni kanali proti Stomau. O poškodbah na e izvedenih ukrepih smo obvešali pristojne na MOP. Pripravil: Miha Ergaver Priklopi na javno kanalizacijo Col Na javni kanalizacijski sistem Col so se dolni prikljuiti vsi lastniki objektov, ki so od sistema oddaljeni manj kot 100 metrov. Taka navodila so bila uporabnikom dana tudi s strani upravljavca KSD, kar smo preverili pri odgovorni osebi upravljavca. Po odloku so prikljuitve opravieni samo tisti, ki bi se morali na sistem zaradi danosti terena prikljuiti preko hišnega rpališa. Kanalizacijski sistem ter istilna naprava Col sta bila projektno zasnovana e leta 2000. Pokazalo se je, da je bila zasnova istilne naprave zelo ekonomina (na N Col delujeta samo dve manjši rpalki za razliko od npr. N Gojae, kjer je sistem bistveno bolj zapleten), da pa ne daje priakovanih rezultatov išenja, prav tako pa so vhodne obremenitvene naprave precej veje od nartovanih. Izkazani uinek išenja sicer znaša 87%, vendar so parametri BPK ter KPK na iztoku še vedno veji od predpisanih. Skupaj z upravljavcem N smo se zato odloili, da bomo pridobili najprej mnenje projektanta ter nato še mnenje neodvisnega strokovnjaka s predlogi, kako stanje izboljšati. Pripravil: Peter Kete - Odgovor na vprašanje g. Mitja Tripkovia glede ograje na Vilharjevi ulici in glede naloge nadzornemu odboru Ograja na Vilharjevi ulici Ograja brvi ez Hubelj do mosta ez Hubelj bo montirana v mesecu januarju 2012. Pripravila: Alenka . Kobol Nadzorni odbor Pobuda je bila podana NO, ki bo zadevo obravnaval v sklopu nartovanega dela NO v letu 2012. Pripravil: Janez Furlan - Odgovor na vprašanje g. Dušana Mikua glede vkljuevanja v projekt izgradnje mree kolesarskih poti, glede dimnikarske slube in glede OŠ Col Vkljuevanje v projekt izgradnje mree kolesarskih poti Gre za projekt ezmejnega programa INTERREG SLO - ITA, oziroma po novem projekt Cilja 3. Vodilni partner projekta je Regionalni razvojni center Koper, ki je projekt skupaj z italijanskimi partnerji zasnoval. Obina Ajdovšina pri projekti sodeluje posredno in sicer preko Razvojne agencije Rod, ki v projektu nastopa kot partner. V projekt so vkljueni še naslednji slovenski partnerji: Obina Cerkno, Obina Kranjska Gora, Obina Kobarid, Obina Kobarid, Obina Miren-Kostanjevica, Mestna obina Koper, Obina Komen, Razvojna agencija ROD, Posoški razvojni center ter RRA Severne Primorske. Najpomembnejši rezultat strateškega projekta ezmejne intermodalne kolesarske povezave - Inter Bike bodo investicije na obstojeih in nartovanih odsekih kolesarskih poti na ezmejnem
slovensko-italijanskem obmoju, ki bodo povezali Ravenno s Kranjsko Goro. Kjer povezav ne bo mono vzpostaviti, se bo poiskalo alternativne rešitve prevoza koles z vlakom, ladjo ali avtobusom. Novo zgrajeni odseki poti se bodo navezali na slovensko in italijansko dravno kolesarsko omreje ter na evropsko sredozemsko kolesarsko pot Eurovelo 8, ki poteka od španskega Cadiza do grških Aten. Projektni partnerji bodo ob poteh uredili tudi nekaj poivališ za kolesarje, informacijske toke, pripravili bodo predlog enotnega oznaevanja znamenitosti, vzpostavili bodo podatkovno bazo in digitalno infrastrukturo za geografski informacijski sistem, iz katerega bodo uporabniki lahko pridobivali informacije o poteh, zanimivostih in ponudbi ob njih. Urejena bo spletna stran, natisnjen pa bo tudi štirijezini kolesarski vodnik z zemljevidom. Razvojna agencija ROD je med drugim zadolena za pripravo idejnih zasnov za nove kolesarske trase na slovenski strani obmoja projekta INTER BIKE. Celotna vrednost projekta, v katerem sodeluje 22 partnerjev, je 3,5 mio eur. Pripravil: J. Furlan Dimnikarska sluba Ko je RS koncesijo za izvajanje storitev dimnikarske javne slube za obmoje Obine Ajdovšina podelila podjetju Primc d.o.o. iz Ljubljane, je s tem prenehala pristojnost obine za podeljevanje tovrstnih koncesij in s tem tudi vpliv na oblikovanje in izvajanje te obvezne dravne gospodarske javne slube. Podjetje Primc d.o.o. ima za naše obane odprto poslovalnico tudi v Ajdovšini in zaposluje domae dimnikarje, med drugim tudi enega izmed bivših koncesionarjev v naši obini. Javnost smo o tem preko lokalnih medijev vekrat obvešali ter posredovali kontaktne številke, na katere lahko naroijo dimnikarske storitve, v kolikor jih dimnikar e sam na podlagi predhodne najave, ni obiskal. Obina Ajdovšina vse pripombe ter teave, ki se pojavljajo v zvezi z dimnikarsko slubo na našem obmoju, posreduje na sede drube, vendar kaj ve kot to, al ne uspemo narediti. Seznanjeni smo s tem, da je podroje dimnikarstva kot obvezne dravne gospodarske slube pere problem v celotni dravi in da naj bi v bodoe bilo priakovati doloene spremembe, vendar je to kot prvo predmet Ministrstva za okolje in nazadnje vladnih odloitev. Za posredovanje pripomb na sede drube v zvezi z dimnikarskim delom, ki ga navajate v vašem primeru, vas prosimo, da nam sporoite, kam so navedene stranke klicale oz. naroile dimnikarske storitve (ali na sede drube v Ljubljani ali dimnikarja v Ajdovšini) ter za katero podroje (kraj) so bile te storitve naroene. Pripravila: Mojca Boi Ogrevanja šole na Colu Obinska uprava je Osnovno šolo Col zaprosila za informacijo o zagotavljanju ogrevanja na šoli. Odgovor Osnovne šole Col je v prilogi. Pripravila: Erika Zavnik - Odgovor na vprašanje g. Jana Zelinška glede subvencij za izgradnjo malih N Pobudo smo upoštevali pri pripravi predlogov proraunov za leto 2012 ter 2013. V letu 2012 bomo pripravili idejno študijo, ki bo pokazala, na katerih poselitvenih obmojih v Obini Ajdovšina bi bilo mono subvencionirati izgradnjo malih N, v letu 2013 pa smo e predvideli doloena sredstva za ta namen. Ob tem naj poudarim, da Obino Ajdovšina zavezuje e sprejeti Operativni program, ki ga je sprejela Vlada RS in ki doloa, na katerih aglomeracijskih obmojih mora obina zgraditi javno kanalizacijo, katera pa so tista obmoja, na katerih je mono graditi manjše N pod 50 PE. Sistemi pod 50 PE se ne štejejo ve kot javni kanalizacijski sistem. Prav tako pa naj poudarimo, da predstavlja prav enak uinek tudi subvencioniranje izgradnje hišnih prikljukov po naselitvenih obmojih, kjer se gradi javna kanalizacija. Obina Ajdovšina je e ali pa še bo subvencionirala izgradnjo ve kot 600 novih prikljukov. Pripravil: Peter Kete - Odgovor na svetniško vprašanje g. Ivana Krašna glede oviranja ceste proti pokopališu v Budanjah Naroene so uradne meritve parcelne meje, ki se bodo izvedle v sklopu izmere celotnega odseka ceste Dolga Poljana - Budanje, predvidoma v mesecu januarju 2012. Po postavitvi uradnih mejnikov bomo ustrezno ukrepali. Pripravil: Damijan Lavreni
- Odgovor na vprašanje svetnika g. Josipa Trohe glede podelitve letošnjega spominskega priznanja, glede ekološkega sklada in glede gradnje izven stavbnih zemljiš in kakšna dovoljenja so potrebna Podelitev letošnjega spominskega priznanja Letošnje spominsko priznanje obine g. Lorenzonu je bilo razglašeno na slavnostni seji ob obinskem prazniku 5. maja 2011, upan pa ga bo podelil 28.12.2011 na prireditvi Športnik Primorske, ki bo v Dvorani prve slovenske vlade v Ajdovšini. Pripravila: Erika Zavnik Informacije o prijavi na razpis EKO sklada Obina Ajdovšina je glede prijave investicije na razpis EKO sklada opravila obširno razpravo ter preigrala ve monih scenarijev. Osnovni pomislek, pomemben za odloitev o tem, ali se prijava pripravi in odda, s predhodnim preprojektirajem, je bila, bojazen, da se s preprojektiranjem bistveno povea vrednost investicije. S strani odgovorne projektantke nismo uspeli pridobiti zagotovila (še pred izdelavo korekcije projektne dokumentacije), da zvišanje vrednosti investicije ne bo presegla višine pridobljene subvencije. Na podlagi vseh dejstev ter ocen, je bila sprejeta odloitev, da se projekta izgradnje OŠ Ajdovšina ne prijavi na razpis EKO sklada. Pripravil: J. Furlan Gradnja izven stavbnih zemljiš in kakšna dovoljenja so potrebna (za kmetijske objekte)
Na podlagi spremembe Odloka o PUPih je v 39. lenu navedeno, da so na površinah, ki so z obinskim prostorskim planom trajno namenjene kmetijstvu (1. obmoje kmetijskih zemljiš), prepovedani vsi posegi, ki nimajo za cilj varstvo in izboljšanje kmetijskih zemljiš.
Dovoljena je tudi izvedba infrastrukture, ki ne spreminja namenske rabe, oz. ne poslabšuje pogojev za rabo kmetijskega zemljiša. Na 1. obmoju je mona tudi kritev gozda na zarašajoih površinah in ponovna uvedba kmetijske rabe v skladu z obstojeo zakonodajo in soglasjem Zavoda za gozdove.
Nezazidljiva so tudi ostala kmetijska zemljiša (2. obmoje), razen v primerih iz 6., 9., 14., 15. in 24. lena Odloka in pod pogoji, ki jih v svojem soglasju doloi pristojen odbor obinskega sveta.
6.len odloka doloa, da v naseljih in obmojih, ki so posebnega pomena za razvoj kmetijstva (tip BB), so za gradnjo stanovanjskih in drugih objektov, ki neposredno sluijo kmetijski proizvodnji, doloeni olajševalni pogoji in sicer v novih stanovanjskih predelih je dovoljena tudi gradnja manjših kmekih gospodarskih objektov in hlevov pod pogojem, da so izpolnjeni sanitarno higienski normativi. Izven poselitvenih obmoij je dovoljena gradnja teh objektov na podlagi soglasja pristojnega odbora obinskega sveta.
9. len odloka doloa, da je razvoj necentralnih naselij in necentralnih zaselkov posameznih naselij (tip EE), omejen na površine v poselitvenih obmojih. Novogradnje na robovih oz. v bliini naselij in zaselkov pa so izjemoma dovoljene na podlagi soglasja pristojnega odbora obinskega sveta.
14. len odloka doloa, da je turistino-gostinske objekte, razen v ureditvenem obmoju naselja, mono locirati tudi v turistino-rekreacijska obmoja in obmoja predvidena kot servisne cone ali poivališa ob prometnih poteh na podlagi soglasja pristojnega odbora obinskega sveta.
15. len odloka doloa, da je gradnja poitniških hišic izjemoma dovoljena izven ureditvenih obmoij naselij, e ni v bliini na razpolago opušenih ali razpadajoih objektov, ki bi jih bilo mono adaptirati v ta namen ter na podlagi soglasja pristojnega odbora obinskega sveta.
24. len odloka doloa, da posamezni nezahtevni objekti in enostavni objekti, kot jih opredeljuje Uredba o vrstah objektov glede na zahtevnost (Uradni list RS, št. 37/08), se ob upoštevanju skupnih zahtev, ki veljajo za tovrstne objekte in tistih dolob, ki veljajo za posamezno vrsto objektov glede na njihov namen, lahko, razen na stavbnih zemljiših, gradijo tudi na kmetijskih zemljiših, pri emer morajo biti upoštevane dolobe 39. lena tega odloka.
Na podlagi navedenega sledi, da je na 2. obmoju kmet. zemljiš mona gradnja manjših kmetijskih objektov (pomoni kmetijsko-gozdarski objekti) in sicer:
- nezahtevni objekti, za katere je potrebno poleg usmeritev strokovne slube in soglasja Odbora za okolje in prostor potrebno pridobiti gradbeno dovoljenje za nezahtevne objekte (na Upravni enoti). Ti objekti so: lopa,
rastlinjak, silos, skedenj, senik, gnojiše, zbiralnik gnojevke, vodni zbiralnik, korito za namakanje, poljska pot, gozdna cesta, gozdna vlaka, odbora za rejo divjadi in enostavni objekti);
- enostavni objekti za katere je potrebno (poleg usmeritev strok.sl. in soglasja odbora) pridobiti le lokacijsko informacijo (na obini). Ti objekti so: ebelnjak, gozdna una pot, grajena gozdna vlaka, ribnik kot vodno zajetje, vrtina za namakanje, krmiše, molziše, hlevski izpust, ograje za pašo, rastlinjak, kaša, kozolec, senik);
- manjzahtevni objekti so med drugim tudi vsi hlevi za katere je potrebno pridobiti klasino gradbeno dovoljenje.
Pripravila: Marica en Brecelj - Odgovor na pobudo g. Valentina Krtelja, da bi bila Obina Ajdovšina ena bolj urejenih obin ter prijazna
ljudem in bivanju Pobuda je vsekakor prava in naši narti, ki vkljuujejo predvsem pobude svetnikov in preko njih tudi pobude obanov, so prav k temu tudi usmerjeni. Zato apeliramo, da naj bo takih in še bolj konkretnih pobud - predlogov, ki vkljuujejo tudi sodelovanje krajevnih skupnosti, v novem letu im ve! Pripravila: Marica en Brecelj - Odgovor na svetniško vprašanje ga. Sonje gavc glede ureditve plonika na Ribniku proti Colu z ustreznimi klaninami za invalide Levi plonik ob cesti skozi Ribnik proti glavni cesti za Col je brez urejenih klanin za invalide. Omenjena pot je prometno zelo frekventna, zato je potrebno urediti plonik tako, da bo varen tudi za invalide in matere z voziki. V mejah razpololjivih sredstev namenjenih za izvedbo klanin v mestu Ajdovšina, bomo v letu 2012 uredili tudi ta del plonika. Pripravil: Damijan Lavreni
OSNOVNA ŠOLA COL Col 35, 5273 Col
SLOVENIJA tel.: 05 36 43 350 fax: 05 36 43 357
Zadeva: Odgovor Obini Ajdovšina v povezavi z zagotavljanjem pogojev na šoli
Na Svet šole smo 1. 12. 201 lprejeli vašo zahtevo (št. dopisa 41032-24/2010) po odgovoru v zvezi z zagotavljanjem pogojev na šoli.
Predsednica Sveta šole ga. Jasmina Likar Štinjek je v ponedeljek, 5. 12. 2011, sklicala sestanek uiteljskega zbora v zvezi z dopisom, ki gaje tajnik Obine Ajdovšina, g. Janez Furlan, poslal lanom Sveta šole Col. V njem sprašuje, kako odplaevanje dolga, ki je nastal kot posledica nepravilnosti ugotovljenih v inšpekcijskem nadzoru šole, vpliva na zagotavljanje pogojev dela na šoli. Na zadnji obinski seji naj bi bilo postavljeno vprašanje v zvezi z nezadostnim ogrevanjem na šoli ter z morebitno okrnjenostjo programov in dejavnosti. Predsednica Sveta šole je elela, da uitelji sami povedo, kako vraanje dolga vpliva na njihovo delo in pogoje dela. Poroilo uiteljskega zbora smo obravnavali na 2. redni seji Sveta Osnovne šole Col, ki je bila 7. 12. 2011.
Ogrevanje šole: Uitelji so povedali, da ne utijo razlik pri ogrevanju šolskih prostorov v letošnjem letu v primerjavi s preteklimi kurilnimi sezonami. Morda je bilo na zaetku kurilne sezone gretje zgodaj dopoldne izklopljeno in opoldne ponovno vklopljeno, a zdaj ni odstopanj. Res pa je, da se nekatere uilnice zaradi same lege precej teje segrejejo, na primer uilnica 3. razreda v pritliju, uilnica likovne vzgoje in uilnica zgodovine. Ti problemi pa so prisotni e od samega odprtja nove šole. Kot vsako leto, so tudi v letošnjem šolskem letu hodniki manj ogrevani v primerjavi z uilnicami. Uitelji opaamo, daje veliko uencev tudi v zimskem asu v razredu obleenih le v majice s kratkimi rokavi in trdijo, da jim je vroe.
Zagotavljanje drugih pogojev:Kar se tie drugih dejavnosti na šoli, uitelji utimo okrnjeno nabavo uil, a to je posledica ustavitve dotoka sredstev za izobraevanje in uila, saj je Ministrstvo za šolstvo in šport vsem šolam v Sloveniji ta sredstva ukinilo. Uitelji bi si eleli ve raunalnikov in projektorjev, vendar to al letos ne bo mogoe, zaradi e prej omenjenih ustavljenih sredstev z Ministrstva za šolstvo in šport. Kar se tie nabave v knjinici, kupujemo le ubenike, delovne zvezke in prironike.
° ^ A ŠOV>
Datum: 12. 12. 2011 M.: VI l-Z/ZVll-3
§ * | OBINA AJDOVŠINA
OSNOVNAŠOLA COL Col 35, 5273 Col
SLOVENIJA tel.: 05 36 43 350 fax: 05 36 43 357
Uitelji so menili, da g. ravnatelj projektom uiteljev ne nasprotuje, res pa je, daje vasih potrebno za to malo ve vztrajnosti. Tudi v letošnjem šolskem letu izvajamo na šoli ve projektov - tistih, ki smo jih nartovali v letnem delovnem nartu šole. Tako smo e izvedli 6. kiparsko sreanje, ekskurzijo v Trst, razne delavnice, vkljueni smo v projekt Evropska vas, nartujemo pa še fotografski nateaj Podobe mojega kraja, regijsko tekmovanje iz znanja geografije itd.
Splošno mnenje je, da kakovost pouka v tem šolskem letu ni bistveno okrnjena.
Predsednica Sveta šole Jasmina Likar Štinjek
OSNOVNA ŠOLA COL Col 35, 5273 Col
SLOVENIJA tel.: 05 36 43 350 fax: 05 36 43 357
Zadeva: Odgovor Obini Ajdovšina v povezavi z zagotavljanjem pogojev na šoli
Na Svet šole smo 1. 12. 201 lprejeli vašo zahtevo (št. dopisa 41032-24/2010) po odgovoru v zvezi z zagotavljanjem pogojev na šoli.
Predsednica Sveta šole ga. Jasmina Likar Štinjek je v ponedeljek, 5. 12. 2011, sklicala sestanek uiteljskega zbora v zvezi z dopisom, ki gaje tajnik Obine Ajdovšina, g. Janez Furlan, poslal lanom Sveta šole Col. V njem sprašuje, kako odplaevanje dolga, ki je nastal kot posledica nepravilnosti ugotovljenih v inšpekcijskem nadzoru šole, vpliva na zagotavljanje pogojev dela na šoli. Na zadnji obinski seji naj bi bilo postavljeno vprašanje v zvezi z nezadostnim ogrevanjem na šoli ter z morebitno okrnjenostjo programov in dejavnosti. Predsednica Sveta šole je elela, da uitelji sami povedo, kako vraanje dolga vpliva na njihovo delo in pogoje dela. Poroilo uiteljskega zbora smo obravnavali na 2. redni seji Sveta Osnovne šole Col, ki je bila 7. 12. 2011.
Ogrevanje šole: Uitelji so povedali, da ne utijo razlik pri ogrevanju šolskih prostorov v letošnjem letu v primerjavi s preteklimi kurilnimi sezonami. Morda je bilo na zaetku kurilne sezone gretje zgodaj dopoldne izklopljeno in opoldne ponovno vklopljeno, a zdaj ni odstopanj. Res pa je, da se nekatere uilnice zaradi same lege precej teje segrejejo, na primer uilnica 3. razreda v pritliju, uilnica likovne vzgoje in uilnica zgodovine. Ti problemi pa so prisotni e od samega odprtja nove šole. Kot vsako leto, so tudi v letošnjem šolskem letu hodniki manj ogrevani v primerjavi z uilnicami. Uitelji opaamo, daje veliko uencev tudi v zimskem asu v razredu obleenih le v majice s kratkimi rokavi in trdijo, da jim je vroe.
Zagotavljanje drugih pogojev:Kar se tie drugih dejavnosti na šoli, uitelji utimo okrnjeno nabavo uil, a to je posledica ustavitve dotoka sredstev za izobraevanje in uila, saj je Ministrstvo za šolstvo in šport vsem šolam v Sloveniji ta sredstva ukinilo. Uitelji bi si eleli ve raunalnikov in projektorjev, vendar to al letos ne bo mogoe, zaradi e prej omenjenih ustavljenih sredstev z Ministrstva za šolstvo in šport. Kar se tie nabave v knjinici, kupujemo le ubenike, delovne zvezke in prironike.
° ^ A ŠOV>
Datum: 12. 12. 2011 M.: VI l-Z/ZVll-3
§ * | OBINA AJDOVŠINA
OSNOVNAŠOLA COL Col 35, 5273 Col
SLOVENIJA tel.: 05 36 43 350 fax: 05 36 43 357
Uitelji so menili, da g. ravnatelj projektom uiteljev ne nasprotuje, res pa je, daje vasih potrebno za to malo ve vztrajnosti. Tudi v letošnjem šolskem letu izvajamo na šoli ve projektov - tistih, ki smo jih nartovali v letnem delovnem nartu šole. Tako smo e izvedli 6. kiparsko sreanje, ekskurzijo v Trst, razne delavnice, vkljueni smo v projekt Evropska vas, nartujemo pa še fotografski nateaj Podobe mojega kraja, regijsko tekmovanje iz znanja geografije itd.
Splošno mnenje je, da kakovost pouka v tem šolskem letu ni bistveno okrnjena.
Predsednica Sveta šole Jasmina Likar Štinjek