VADOV–LIO TURINIO VERTINIMAS: RECENZIJOS RENGIMAS

 • View
  56

 • Download
  0

Embed Size (px)

DESCRIPTION

VADOVĖLIO TURINIO VERTINIMAS: RECENZIJOS RENGIMAS. Olivija Saranienė , Rokiškio r. Kamajų Antano Strazdo gimnazijos direktoriaus pavaduotoja, NMVA vadovaujančioji išorės vertintoja. RECENZIJOS SAMPRATA. RECENZIJA- ĮVERTINIMAS . - PowerPoint PPT Presentation

Text of VADOV–LIO TURINIO VERTINIMAS: RECENZIJOS RENGIMAS

 • Olivija Saranien, Rokikio r. Kamaj Antano Strazdo gimnazijos direktoriaus pavaduotoja, NMVA vadovaujanioji iors vertintoja

 • RECENZIJA- VERTINIMAS.RECENZIJOS TIKSLAS- PASTEBTI/APTARTI VADOVLIO STIPRISIAS IR SILPNSIAS PUSES, PATEIKTI REKOMENDACIJ, KAIP GERINTI VADOVLIO KOKYB.RECENZIJA FORMUOJA VARTOTOJO POIR IR MOKO RINKTIS.RECENZIJOS SAMPRATA

 • VADASVERTINIMASIVADOSRECENZIJOS STRUKTRA

 • Nurodomas vadovlio autorius (-iai), pavadinimas, ugdymo sritis/dalykas, klas, leidykla, leidimo metai, puslapi skaiius, vadovlio komplekto dalys (jei pateiktos recenzuoti). Aptariamas vadovlio aktualumas, santykis su kitais tos srities/dalyko vadovliais.VADAS

 • VADO PAVYZDYS (1)(ia ir toliau cituojam pavyzdi kalba netaisyta. Vadovli autori pavards ir tiksls leidini pavadinimai neminimi)

 • Vardenio Pavardenio vadovlio Lietuvi kalba. Vadovlis N kl." komplektas tarsi tiltas tarp Pradinio ir pagrindinio ugdymo bendrj program (toliau BP) ir paskutinio koncentro pagrindins mokyklos mokinio, mokytojo, nes prasmina, konkretina, detalizuoja, apibendrina lietuvi gimtosios kalbos ugdymo tiksl ir udavinius, didaktines nuostatas, mokymsi koncentrais, integravimo galimybes. Nuo kit pastaruoju metu ileist vadovli, pagaliau nuo t pai autori ileisto lietuvi kalbos vadovlio 9, vliau ir 10 klasei (ileisti vadovli komplektai) recenzuojamas vadovlis skiriasi savita struktra planuojant mediag koncentrams, integralumu, metodine sranga.

 • Autorius XYVadovlis, skirtas N klass moksleiviams, ...Leidykla Y, 2011 m.Vadovl sudaro dvi knygos: I d. 128 p., II d. 140 p.Pirm knyg sudaro 3 skyriai 24 temos nagrinjama vidurami laikotarpis.Antr knyg sudaro 5 skyriai 26 temos pirmame ios knygos skyriuje nagrinjami viduramiai, kituose keturiuose skyriuose ankstyvieji naujieji amiai.Nauja vadovlio struktra pritaikyta visoms Bendrj program kompetencijos ugdyti.

  VADO PAVYZDYS (2)

 • Vertinama pagal nustatytus vadovlio turinio vertinimo aspektus.Vertinimas apima tiek teigiamus, tiek neigiamus aspektus.Neigiami aspektai aptariami subtiliai.Netikslumai grindiami citatomis.Recenzijoje analizuojama ir vertinama, o ne perpasakojama.VERTINIMAS

 • Kiekviena vadovlio dalis (tikslingai-O.S.) pradedama kartojimu. Pirmos dalies vadovlyje SKAITAU (nagrinjamos temos leksikologija ir dialektologija, teksto skaitymas ir supratimas, kalbotyros pagrindai) kartojami esminiai teksto dalykai tema, tikslas, pagrindin mintis, teksto skaitymo strategijos. ios temos reikalingos ir kitoms vadovlio dalims RAAU, KALBU, todl ir logikiausia pradti dirbti nuo vadovlio SKAITAU. Tik po vien atvart kartojant dalyje SKAITAU skirta raybai, skyrybai. Mokytojams, pratusiems daugiau dmesio skirti mokini raybos, skyrybos gdiams, gali atrodyti, kad morfologijai, sintaksei mokslo met pradioje skiriama per maai laiko. Vadovlio autoriai kiekvienos dalies pradioje silo kartojim sieti su nagrinjamomis temomis. Dalyje RAAU kartojamos kalbos dalys, odi sandara, sakinio dalys (nagrinjama sintaks, raymo procesas), dalyje KALBU kartojamas kiriavimas (mokomasi kiriavimo, vieojo kalbjimo). Taigi vietoj prasto, sisteminio kartojimo kurso mokslo met pradioje vadovlio autoriai silo krypting, integracin, prasming kartojim, skatinant mokini motyvacij ir susiet su vadovlio dalyje nagrinjamomis temomis.

  VERTINIMO PAVYZDYS (1)

 • Koncepcijoje autors teigia, jog vadovlis pads individualizuoti mokymsi. Vadovlyje is teiginys gyvendinamas pltojant tik vien aspekt dmes skirtingam mokini pasiekim lygiui. Pateikiama pakankamai skirtingo sudtingumo tekst, vairaus sunkumo uduoi, skatinama prisiminti, pakartoti, susirasti reikiamos informacijos. ioki toki abejoni kelia patenkinamam lygmeniui pateikiami tik (daniausiai) reprodukcinio pobdio gebjim reikalaujanios uduotys ir klausimai. Tekstin informacija galt bti daugiau pritaikyta skirtingiems mokini poreikiams ir mokymosi stiliams.

  VERTINIMO PAVYZDYS (2)

 • Pakartojama bendra nuomon apie vadovl.Pateikiama rekomendacij, kaip pagerinti vadovlio kokyb.Pateikiamas galutinis vertinimas, t.y. ar vadovlis atitinka pagrindinius tokiems leidiniams keliamus reikalavimus.

  Pastaba: vadovlis turi visikai atitikti nurodytus reikalavimus. Jei atitinka tik i dalies, turi bti vertinamas neigiamai.IVADOS (arba ivada-rekomendacija)

 • Recenzuojamas vadovlis atitinka lietuvi kalbos Bendrosios programos krypt, yra pakankamai iuolaikikas, sudaro galimybes ugdyti mokini kritinio mstymo, problem sprendimo, krybikumo gebjimus, individualizuoti mokym ir mokymsi. Taip pat jis atitinka Mokykl aprpinimo bendrojo lavinimo dalyk vadovliais ir mokymo priemonmis tvarkos aprao (in., 2009 Nr. 612450) 5 punkte nurodytus reikalavimus. Rekomenduojama ileisti vadovl atsivelgus pastabas. Siloma:tinkamai suformuluoti, suvienodinti mokymosi udavinius;papildyti uduotimis, skirtomis individualizavimui: pvz., skirtingo mokymosi stiliaus mokiniams, gabiems, bet nemotyvuotiems, liau mstantiems ir dirbantiems ir pan.;sutvarkyti vaizdin informacij (apgalvoti iliustracij tikslingum; pakoreguoti su jomis susijusias uduotis).

  IVAD PAVYZDYS (1)

 • Pateiktas vertinti vadovlio ... rankratis atitinka Mokykl aprpinimo bendrojo lavinimo dalyk vadovliais ir mokymo priemonmis tvarkos aprao (in., 2009 Nr. 612450) 5 punkte nurodytus reikalavimus. Jis atitinka Bendrosiose programose keliamus ugdymo tikslus ir laukiamus rezultatus, yra iuolaikikas, nagrinja atuntos klass amiaus tarpsniui aktualias problemas. Bsimas vadovlis padeda integruoti literatros dstym su kitais mokomaisiais dalykais, moko mokytis, padeda mokytojui individualizuoti ugdymo proces, diferencijuoti uduotis, ugdo smoning skaitytoj.IVAD PAVYZDYS (2)

 • PASTRAIPOS STRUKTRA. PAGRINDINIAI SAKINI SIEJIMO BDAI

 • PASTRAIPA rili sakini grup, siejama vienos pagrindins minties, yra teksto struktros elementas. Jos forma sako, kad joje esanti mediaga yra nuosekliai idstyta, vientisa pagal savo mint ir svarbi kaip atskiras teksto ingsnis. Todl kiekviena pastraipa raoma naujoje eilutje.

 • Gerai sudaryta pastraipa laikoma tokia, kurioje pirmiausia aikiai suformuluota mintis, paskui pakankamai ipltota ir galiausiai susumuotas, t. y. apibendrintas, visas turinys. Tai yra login ir prasmin pastraipos struktra, ji skaitytojui teikia sutelktumo spd. Kad tok spd daryt ir js raomos pastraipos, galite pasitelkti vaizdinio ir fizinio aktyvumo jungtimi grst strategij rankos model. Raydami pastraip, rank visada turite prie akis, taigi susiej pastraipos login ir prasmin sandar su modeliu galsite lengvai vadovauti savo raymo nuoseklumui. Penkiems rankos pirtams priskirkite pastraipos login ir prasmin struktr sudarani element reikmes:

 • TVIRTA PASTRAIPOS RANKA

 • Nyktys bt vertinimasis teiginys. Buitinse situacijose labai prasta teigiam informacij palydti auktyn, o neigiam emyn nukreipto nykio gestu. Po teiginio pateikiamos iimtys tai atitikt rodomj pirt, smili. Didysis pirtas sietinas su pagrindianiais teigin argumentais. Bevardis pirtas - pavyzdiai. Maasis pirtas- paskiausiai raomas apibendrinamasis sakinys ivada.

 • Pastraipos teksto sudedamosios dalys, kuriose pltojama teksto tema, pagrindin mintis ir problema.Pastraipa teksto dalis, kurioje pltojama viena teksto potem.Ir teksto, ir pastraipos struktra yra trinar: anga/ teiginys, dstymas/ argumentai, pabaiga/ ivada (rekomendacija).

  Teksto ir pastraipos santykis

 • Pirmas pastraipos sakinys vertinamojo pobdio teiginys. Pvz., Kiekviena vadovlio dalis (tikslingai) pradedama kartojimu.

  Kiti sakiniai- vertinim pagrindiantys argumentai ir pavyzdiai.

  Paskutinis pastraipos sakinys ivada, apibendrinimas. Pvz., Taigi vietoj prasto, sisteminio kartojimo kurso mokslo met pradioje vadovlio autoriai silo krypting, integracin, prasming kartojim, skatinant mokini motyvacij ir susiet su vadovlio dalyje nagrinjamomis temomis.

  Rekomenduojama recenzijos pastraipos struktra

 • Pvz., Vadovlio vis trij dali uduotys pateiktos irgi tam tikra tvarka ir logika. Vadovlio autoriai laikosi nuostatos, kad prasti lietuvi kalbos pratimai, kuriuose reikia rayti praleistas raides ar sudti skyrybos enklus, nelavina kalbos, nes mokiniai neskaito viso sakinio, nesuvokia prasms, paprastai perrao tik izoliuot od ar sakin. Tokioms uduotims skirtas Mokinio ssiuvinis 9-10 klasei, kuris nepateiktas recenzuoti, taiau i vadovlio komplekto dalis nuolat minima, kiekvienoje pamokoje yra nuoroda: Daugiau uduoi rasite Mokinio ssiuvinyje. Vadinasi, uduoi ssiuvinis yra pamokos tsa ir j mokinys turs sigyti.

  Sakini siejimas pastraipoje. Grandininis sakini siejimas

 • Dana recenzijos sakini siejimo priemon -terpiniai, pabriantys vienok ar kitok mini ry.odiais pirma, antra..., nurodomas teigini eilikumas. Teiginio tikrumas, svarumas pabriamas odiais aiku, be abejo, savaime suprantama, inoma. Abejon, netikrum autorius reikia odiais galbt, turbt, matyt, ir pan. Antriniai, papildomi, kartais prieingi duomenys pateikiami su terpiniais be to, beje, kita vertus. Sakini siejimo priemons

 • terpiniais kitaip sakant, kitaip tariant, trumpai sakant, atkreipiamas dmesys argumentavim, jo form. terpiniais su odiais anot..., pasak..., ...manymu, ...nuomone, ...tvirtinimu, ir pan. nurodomas teiginio pagrindas, altinis. Idsius kelet teigini, i j daroma ivada gali bti pabrta odiais taigi, vadinasi.

  Sakini siejimo priemons

 • Vadovlio vis trij dali uduotys pateiktos irgi tam tikra tvarka ir logika. Vadovlio autoriai laikosi nuostatos, kad prasti lietuvi kalbos pratimai, kuriuose reikia rayti praleistas raides ar sudti skyrybos enklus, nelavina kalbos, nes mokiniai neskaito viso sakinio, nesuvokia prasms, paprastai p