Bakalauro baigiam ³j³ darb³ rengimas ®vadinis susitikimas

 • View
  64

 • Download
  10

Embed Size (px)

DESCRIPTION

Bakalauro baigiam ųjų darbų rengimas Įvadinis susitikimas. DĖKOJAME DĖSTYTOJAMS-būsimiems vadovams - UŽ SKIRTĄ LAIKĄ BENDRŲ SVARBIŲ KLAUSIMŲ SVARSTYMUI SĖKMINGO DARBO PS. Susirin k imas organizuojamas SA pirmininkės prašymu, dėkojame SA už rūpestį studijų kokybe. Dienotvark ė. PATVIRTINTA - PowerPoint PPT Presentation

Text of Bakalauro baigiam ³j³ darb³ rengimas ®vadinis susitikimas

 • Bakalauro baigiamj darb rengimas vadinis susitikimas

  DKOJAME DSTYTOJAMS-bsimiems vadovams - U SKIRT LAIK BENDR SVARBI KLAUSIM SVARSTYMUI

  SKMINGO DARBOPS. Susirinkimas organizuojamas SA pirmininks praymu, dkojame SA u rpest studij kokybe....

 • Dienotvark

  LaikasVeikla Atsakingas1600 -1610Trumpas supaindinimas su dienotvarke bei dalyvaujaniaisModeratorius: VSF prodekan1610 -1630Trumpas supaindinimas su bakalauro darbo esminiais aspektais (dkojame lekt. D. Bereikienei u dokumento parengim)Praneja VSF prodekan1630 - 1635Trumpas supaindinimas su bakalauro darbo tvarkaraiu(dkojame lekt. D. Bereikienei u dokumento parengim)Moderatorius1635 - 1645Klausimai

 • PATVIRTINTA Mykolo Romerio universiteto Vieojo saugumo fakulteto Tarybos 2013 spalio 31 nutarimu Nr. . Nr. 1VS-1 BAKALAURO BAIGIAMOJO DARBO RENGIMO TVARKOS APRAASBakalauro baigiamojo darbo rengimo tvarkos apraas (toliau Apraas) nustato pagrindinius metodinius reikalavimus, keliamus bakalauro baigiamojo darbo turiniui ir formai bei kitus bendruosius reikalavimus, jei bakalauro baigiamojo darbo tema pasirenkama ir darbas gynamas Mykolo Romerio universiteto Vieojo saugumo fakultete (toliau Fakultetas).Studentas, pasirinks Fakulteto silom bakalauro baigiamojo darbo tem, tuo paiu sipareigoja laikytis Mykolo Romerio universiteto studij rezultat vertinimo tvarkos, patvirtintos Mykolo Romerio universiteto senato 2012-03-16 nutarimu Nr. 1SN-30 (toliau Studij rezultat vertinimo tvarka), kit Mykolo Romerio universiteto normini akt bei io Aprao reikalavim.

 • Bakalauro baigiamasis darbas tai kvalifikacinis savarankikas analitinio pobdio mokslinis darbas, pagrstas savarankikais moksliniais ar taikomaisiais tyrimais, kurio pagrindu Baigiamj darb gynimo kvalifikacin komisija (toliau kvalifikacin komisija) vertina darbo autoriaus pasirengim savarankikam darbui pagal gyt specialyb bei suteikia atitinkamos specialybs bakalauro kvalifikacij. 3. Bakalauro baigiamojo darbo turinys privalo bti grindiamas iniomis, gdiais ir gebjimais, gytais pirmosios pakopos universitetini studij metu Mykolo Romerio universitete. 4. Bakalauro baigiamojo darbo autorius privalo pagrsti savo sugebjimus vardinant tyrimo problematik, atskleisti tiksl, suformuluoti konkreius udavinius, analizuoti aktuali mokslin literatr, teism praktik, atlikti tos krypties savarankikus empirinius tyrimus, sisteminti duomenis, suformuluoti aikias ir pagrstas ivadas bei rekomendacijas (jei jos btinos).

 • 5. Bakalauro baigiamasis darbas gali bti vien taikomasis teorinis arba, atsivelgiant dalyko programos tikslus, dalis darbo praktinis. Abiem atvejais bakalauro baigiamasis darbas privalo bti analitinis. Bakalauro baigiamasis darbas nelaikomas atitinkantis iam darbui keliam reikalavim, jei kvalifikacin komisija nustato, kad jis yra apraomojo ar apvalginio pobdio. 6. U bakalauro baigiamojo darbo ivadas, rekomendacijas, argumentacij, savarankikum bei originalum atsako tik darbo autorius, pretenduojantis bakalauro kvalifikacin laipsn.

 • 7. Vadovas ir konsultantas konsultuoja student rengiant bakalauro baigiamojo darbo plan, padeda pasirinkti tinkam literatr ar kitus informacijos altinius, konsultuoja klausimais, susijusiais su duomen analize. Bakalauro baigiamojo darbo vadovai ir konsultantai negali studentui, Fakultete pasirinkusiam bakalauro baigiamojo darbo tem, teikti paruotus sprendimus, neprivalo rinkti aktualios informacijos.

 • Studentas kartu su parengtu ir tinkamai formintu bakalauro baigiamuoju darbu privalo pateikti Patvirtinim apie atlikto darbo savarankikum pagal form, patvirtint Mykolo Romerio universiteto senato 2012-03-16 nutarimu Nr. 1SN-30 (2 priedas). Pasiras dokument, studentas patvirtina, kad jam inoma, jog u siningos konkurencijos principo paeidim plagijavim studentas gali bti alinamas i Universiteto kaip u akademins etikos paeidim. Plagijavimo poymiai nustatyti Studij rezultat vertinimo tvarkos 29.1, 29.2 punktuose ir Romerio universiteto studij tvarkos, patvirtintos Mykolo Romerio universiteto Senato 2011-01-27 nutarimu Nr. 1SN-17, 97.1, 97.2 punktuose.

 • Tekstas privalo bti numeruojamas, lapai numeruojami itisai, pradedant nuo antratinio. Ant antratinio lapo ir turinio lapo numeriai neraomi, t.y. antratinis lapas yra laikomas pirmuoju darbo lapu, taiau ant jo numeris neraomas. Lapo numeris raomas lapo viruje, viduryje, arabikais skaitmenimis. Takai ar brkneliai numeruojant lapus nededami.. Bakalauro baigiamojo darbo apimtis nuo 30 iki 40 lap, neskaitant pried.Bakalauro baigiamasis darbas turi bti tinkamai ritas kietais vireliais. Parengs darb, studentas privalo pateikti 2 tinkamai ritus baigiamojo darbo egzempliorius, prie kuri pridta baigiamojo darbo elektronin versija CD formate

 • - antratinis lapas,- turinys,- lenteli sraas (jei jos yra), - paveiksl sraas (jei jie yra), - santrumpos (jei taikomos darbe),- vadas, - dstomoji dalis: teorin ir metodin- ivados (jei reikia, ir rekomendacijos),- literatros sraas,- anotacija lietuvi kalba, - santrauka usienio kalba, - priedai (jei jie yra).

 • Priedas 3MYKOLO ROMERIO UNIVERSITETASVIEOJO SAUGUMO FAKULTETASTEISS KATEDRABAKALAURO BAIGIAMOJO DARBO RENGIMO PROGRAMABAKALAURANTO VARDAS IR PAVARD (kontaktiniai duomenys, el.patas, tel.Nr.) STUDIJ FORMA, PROGRAMA, KURSAS, GRUP BAKALAURO (Nuolatini studij) BAIGIAMOJO DARBO TEMOS PAVADINIMAS Vadovas: (mokslinis laipsnis, pedagoginis vardas,vardo pirma raid, pavard) (paraas)Konsultantas: (mokslinis laipsnis, pedagoginis vardas,vardo pirma raid, pavard)Bakalauro baigiamojo darbo planaspPatvirtinta dekanato posdyje (2013 11 07).Pagal Mykolo Romerio universiteto studij rezultat vertinimo tvarkos, patvirtintos Mykolo Romerio universiteto senato 2012-03-16 nutarimu Nr. 1SN-30, 52 p.- bakalaurantai ne vliau kaip iki kovo 1 d. su darbo vadovais privalo suderinti baigiamojo darbo rengimo program ir kalendorin plan. i programa, su vadovo ivadomis, pateikiama kartu su baigiamuoju darbu.

 • NAUDOKITS KONSULTACIJOM SKIRTU LAIKU: KETVIRTADIENIAI 16.00 1900 BEI TREIASIS MN. ETADIENIS 1033 - 1500(KONKRETUS LAIKAS IR VIETA TIKSLINAMI KATEDR PUSLAPIUOSE SKELBIAMOJE INFORMACIJOJE)SKMINGO DARBO

  PAGARBIAI, PROODEKANKlausim?