Upotreba i Održavanje Termostatskih Ventilov

 • Author
  jjzoran

 • View
  232

 • Download
  0

Embed Size (px)

Text of Upotreba i Održavanje Termostatskih Ventilov

 • 7/25/2019 Upotreba i Odravanje Termostatskih Ventilov

  1/14

  * Preberite ta navodila, da boste lahko izkoristili vse prednosti, ki Vam

  jih ponujajo termostatski ventili, vgrajeni v ogrevalni sistem.

  Navodila za uporaboin vzdrevanje

  termostatski ventili Uni XH, Uni XHT in Uni XD

  *

  SEHR GUTIm Test 9 Thermostatventile

  7/2000

  Nagrade, ki jih je prejel termostatski ventil Uni XH:

  Industrie ForumDesign HannoveriF-Auszeichnung

  Interclima ParisTrophe du Design

 • 7/25/2019 Upotreba i Odravanje Termostatskih Ventilov

  2/14

  poglavje: stran:

  Opis sestavnih delov 1

  Opis delovanja 2

  Pomembni napotki 3

  Navodila za vgradnjo 4

  Nastavitev temperature 5

  Oznabe za nastavitev 6

  Omejitev nastavitvenega obmoja 7

  Blokiranje nastavitve 8

  Oznake na otip za lajo nastavitev 8

  Znianje temperature 9

  Zaita proti zmrzovanju 9

  Zaprtje 9

  Prezraevanje prostorov 10Tuji viri toplote 10

  Tehnini podatki 10

  Pregled pojmov 11

  Servis 14

  Vsebina

 • 7/25/2019 Upotreba i Odravanje Termostatskih Ventilov

  3/14

  1

  Opis sestavnih delov

  pritrdilna matica priUni XH, Uni XHT oz.

  pritrditev z objemko pri Uni XD

  nastavitvena oznaba(mostiek z otipljivo oznako)

  osnovna nastavitev 3,pribl. 20 C (z oznako na

  otip za pomo pri nastavitvi)

  spodnji omejitveni element

  skala za nastavitev

  tevilne oznake

  smer zasuka topleje

  smer zasuka hladneje

  roaj

  spominska ploicaz oznako

  zgornji omejitveni element

 • 7/25/2019 Upotreba i Odravanje Termostatskih Ventilov

  4/14

  22

  Termostatski ventili za ogrevalaso samodejno delujoi regulatorjitemperature, sestavljeni iz telesain glave termostatskega ventila.

  V primeru, da je temperatura

  v prostoru nija, kot je nastavljenas termostatskim ventilom, teeogrevalni medij skozi ventil vogrevalo.

  Prostor se ogreva toliko asa,dokler ni doseena vrednost,ki je nastavljena s termostatskim ventilom. Pri tem se tekoina v

  termostatski glavi - polnilo (d) raztegne.

  Raztezek tekoine - polnila povzroi gib vretena ventila (c), ki stesnilom (b) pritisne na sede ventila (a). S tem se prekine pretokskozi ogrevalo in nadaljnje ogrevanje zraka v prostoru.

  V primeru, ko temperatura v prostoru pade, se tekoina - polniloskri in povzroi povraten gib vretena ventila in ponovno odprtje

  pretoka.

  a sede ventila

  b tesnilo ventila

  c vreteno

  d polnilo

  telo

  [email protected]

  %%%!%%%

  *

  glavatermos

  tatskegaventila

  Opis delovanja

  a

  @%%%%%%%%!

  %%%%%%%%*

  b

  d

  c

 • 7/25/2019 Upotreba i Odravanje Termostatskih Ventilov

  5/14

  3

  Vgradnja

  Za veljavnost garancije mora prvo vgradnjo in preskus delovanjaizvesti ustrezen strokovnjak za ogrevalne sisteme.

  Tehnine lastnosti

  Termostatski ventili Uni XH, Uni XHT in Uni XDomogoajo:

  - uravnavati prostorsko temperaturo

  - prostorsko temperaturo po potrebi zniati ali zviati

  - regulacijsko obmoje individualno omejiti

  - nastavitev blokirati

  - zaititi prostor pred zmrzovanjem- eleno temperaturo s pomojo spominske ploice enostavnoponovno nastaviti.

  Vzdrevanje

  Termostatski ventil ne potrebuje vzdrevanja.

  ienje

  ienje je dovoljeno samo z blagimi gospodinjskimi istili intoplo vodo.

  Drgnjenje s etko, uporaba razredila in agresivnih istilpokodujejo zunanjo povrino ventila.

  Termostatskega ventila tudi ne smemo oprati v pomivalnemstroju.

  Pomembni napotki

 • 7/25/2019 Upotreba i Odravanje Termostatskih Ventilov

  6/14

  4

  Vgradnja termostatskih ventilov mora ustrezati zahtevamposameznih prostorov.

  Zagotovljen mora biti dotok in kroenje zraka okoli polnilav termostatski glavi.

  Kot kaeta primera, to ni vedno zagotovljeno.

  Zato naj se termostatski ventil vgradi z daljinskim tipalom,

  ko je

  ogrevalov nii

  ogrevalo imaprigrajen termostatski

  ventil navpino

  ali

  Navodila za vgradnjo

  termostatski ventil z daljinskim upravljanjem naj se vgradi,ko je

  ogrevalno telo

  zakrito spohitvom ipd.

  ko je ogrevalo

  pod okenskopolico

  ali

 • 7/25/2019 Upotreba i Odravanje Termostatskih Ventilov

  7/14

  5

  Nastavitev temperature

  Nastavitev elene temperature

  Zavrtite roaj termostatskega ventila, dokler ni oznaka na ustrez-ni tevilni oznaki.

  Nastavitveno obmoje obsega obmoje od oznake 0 prekonastavitve proti zmrzovanju do tevilne oznake 5 ali odnastavitve proti zmrzovanju do tevilne oznake 5.

  Nastavljena temperatura se dosee samo pri ustreznem

  celotnem ogrevalnem sistemu!

  Oznake na skali med tevilnima oznakama 2 in 4 ustrezajoobiajni spremembi prostorske temperature za 1 C.

  - pribl. 28 C

  - pribl. 24 C

  - pribl. 20 C

  - pribl. 16 C

  - pribl. 12 C

  - pribl. 7 C

  -

  Primeri:

  bazen(nastavitveno obmoje med 4 in 5 najne bi izbralii zaradi varevanja z energijo)

  kopalnica

  dnevna soba, jedilnicaosnovna nastavitev 3otroka soba

  predsoba, hodnikhobi soba, spalnica

  klet

  zaita proti zmrzovanju

  zaprtje ogrevala (samo pri termostatskihventilih s poloajem 0)

 • 7/25/2019 Upotreba i Odravanje Termostatskih Ventilov

  8/14

  6

  Va Oventrop termostatskiventil ima na elni stranispominsko ploico z zarezo,s pomojo katere lahko hitroponovno nastavite prvotnoeleno temperaturo.

  Zato spominsko ploico spomojo kovanca zavrtitedokler zareza in nastavitvenaoznaka za eleno temperaturone bosta v isti liniji.

  Sedaj morate zarezo nastavitina vao eljeno temperaturoin jo postaviti v linijo z nasta-vitveno oznabo.

  Po prenastavitvi glavetermostatskega ventila lahkotako ponovno hitro najdeteprvotno nastavitev za eleno

  temperaturo:Roaj termostatskega ventila zavrtite, da bosta zareza naspominski ploici in nastavitvena oznaka ponovno poravnani vravni liniji.

  Oznabe za nastavitev

  spominskaploica zoznako

  linija

  otipljivaoznakazapomoprinastavitvi

  zareza

  Nastavitevelenetemperature

  tevilneoznake

 • 7/25/2019 Upotreba i Odravanje Termostatskih Ventilov

  9/14

  Za nastavitev elene temperature v prostoru ima termostatskiventil dva mejnika s katerima si lahko po elji nastavite tempera-turno obmoje ugodja.

  Termostatski ventil je mono omejiti na vsaki tevilni oznaki inna oznaki proti zmrzovanju.

  Primer:V prostoru elite nastaviti temperaturo v obmoju med

  pribl. 16 C (nastavitveno tevilo 2 in pribl. 22 C (nastavitvenotevilo 3 in 2 rtici).

  Za omejitev zgornje temperature nastavite ter-mostatski ventil na eleno vrednost za maks.temperaturo v prostoru npr. tevilo 3 in 2rtici (pribl. 22 C) glede na nastavitveno ozna-ko - slika 1. Po tem je potrebno desni mejnikpremakniti iz njegovega osnovnega poloaja

  (za premik je morda potrebno termostatskiventil na lahko zavrteti) v omejitveni poloaj- slika 2.

  Za spodnjo omejitev temperaturnega obmojaje potrebno termostatski ventil nastaviti naeleno min. prostorsko temperaturo, npr. tevi-lo 2 (pribl. 16 C) glede na nastavitveno oz-nako. Po tem je potrebno levi mejnik premakni-

  ti iz njegovega poloaja v omejitveni poloaj- slika 3.

  Termostatski ventil sedaj omogoa samo upo-rabo znotraj nastavitvenega obmoja.

  Za spremembo nastavitvenega obmoja jepotrebno termostatski ventil zavrteti v vsakomejitveni poloaj (glede na nastavitvenooznako). Po tem lahko mejnika premaknemo

  v prvotni osnovni poloaj, kjer sta bila predpremikom. 7

  Omejitev nastavitvenega obmoja

  Slika 1

  Slika 2

  Slika 3

 • 7/25/2019 Upotreba i Odravanje Termostatskih Ventilov

  10/14

  8

  Blokiranje nastavitve

  V primeru da elimo termostat-ski ventil blokirati v poloaju npr.3 (pribl. 20 C) in s tem zago-toviti enako temperaturo v pro-storu, doseemo lahko to z

  istoasnim premikom (levegain desnega) mejnika iz osnov-nega poloaja v poloaj blokira-nja.

  Termostatski ventil omogoablokado vseh tevilnih poloajev in tudi poloaja proti zmrzo-vanju.

  Oznake na otip zapomo pri nastavitvi

  Pri neugodnih svetlobnih

  pogojih in za slabovidne osebeima osnovna oznaka 3 eoznako za otip, s pomojokatere lahko najdemo tudiostale oznake.

  Blokiranje nastavitveOznake na otip za lajo nastavitev

 • 7/25/2019 Upotreba i Odravanje Termostatskih Ventilov

  11/14

  9

  Znianje temperature

  Za znianje strokov ogrevanja naj bo temperatura v prostoruzniana v nonem asu ali ob dalji odsotnosti. Zato je treba ter-mostatski ventil nastaviti na nijo vrednost, npr. s tevila 3 na2. Na podoben nain lahko zniate temperaturo, e Vas ne bov prostoru ve ur.

  Zaita proti zmrzovanju

  Potrebna je zaradi prepreitve zamrznitve ogrevalnega sistema.To je potrebno npr. kadar v zimskem asu za dalj asa zapusti-mo stanovanje, nastavimo termostatski ventil z vrtenjem naoznako , ki predstavlja zmrzovanje.

  Takoj ko pade temperatura v prostorupod 7 C, ventil avtomatsko odpredotok vode v ogrevalo in s tem zanesl-

  jivo preprei zmrznjenje vode v ogre-valni napravi.

  Zaprtje ogrevala

  Zavrtite glave termostatskega ventila

  nazaj preko oznake proti zmrzovanju naoznabo 0. S tem je dotok v ogrevalopopolnoma zaprt, vendar morate upote-vati, da ste s tem prepreili monostzaite proti zmrznjenju v primeru nizkihzunanjih temperatur.

  Znianje temperatureZaita proti zmrzovanju

 • 7/25/2019 Upotreba i Odravanje Termostatskih Ventilov

  12/14

  10

  Prezraevanje prostorov

  Zrak v prostoru se med dvema kurilnima dnevoma onesnai,zato ga je potrebno zamenjati. Eden od najenostavnejih, vendare vedno pogostih nainov, da se to dosee, je kratkotrajnoprezraevanje z odpiranjem oken.

  Na zaetku prezraevanja zavrtimo termostatski ventil na ozna-ko proti zmrzovanju , po koncu prezraevanja pa termo-statski ventil zavrtimo na prvotno oznako.

  Tuji viri toplote

  Lui, sonno sevanje, vkljueni gospodinjski aparati, kakor tudi

  osebe v prostoru so toplotni viri, ki oddajajo toploto v prostor ins tem vplivajo tudi na termostatski ventil. Zato lahko ogrevalupredhodno zniamo temperaturo.

  Tehnini podatki

  Nastavitveno obmoje: 7 C - 28 C

  Vrednosti na skali: 1 - 5 / 0 1 - 5

  Tipalo: tekoina - polnilo

  Temperaturna obstojnost: 0 C - 50 C

  Maksimalna temperatura 120 C (90 C pri termostatskemogrevalnega medija: ventilu Uni XHT)

  Prezraevanje prostorovTuji viri toplote

  Tehnini podatki

 • 7/25/2019 Upotreba i Odravanje Termostatskih Ventilov

  13/14

  11

  B bazen 5blokiranje 8

  ienje 3

  D daljinska nastavitev 4daljinsko tipalo 4dnevna soba 5

  H hobi soba 5

  hodnik 5J jedilnica 5

  K klet 5kopalnica 5

  L laja nastavitev 8lui 10

  N nastavitev temperature 5nastavitev 8

  nastavitvena oznaba 1, 8navodila za vgradnjo 4neugodni svetlobnipogoji 8nona nastavitev 9

  O odsotnost 9ogrevalo 4, 9okenska polica 4omejitev 7

  opis delovanja 2opis sestevnih delov 2osnovna nastavitev 1, 5, 8otroka soba 5oznabe 6

  P polnilo 2pomembni napotki(pomivalni stroj) 3pomo pri nastavitvi 1, 8

  pravilno prezraevanje 10

  predsoba 5prezraevanje 10pritrdilna matica 1proizvajalec 14

  R regulator temperature 2

  S servis 14servisna sluba 14skala za nastavitev 1

  slabovidne osebe 8smer vrtenja 6sonno sevanje 10spalnica 5spominska ploica 1, 6strokovnjak zaogrevalne sisteme 3, 14

  tevilna oznaka 1, 5, 6

  T tehnine lastnosti 3tehnini podatki 10temperatura v prostoru 2tuji viri toplote 10

  U udobje 7

  V varevanje z energijo 5, 8varevanje z znianjemtemperature 9vgradnja 3

  vzdrevanje 3Z zareza 6

  zaprtje ogrevala 9zaita protizmrzovanju 5, 9znianje strokovogrevanja 9znianje temperature 9

  elena temperatura 3, 5, 6

  Pregled pojmov

  stran stran

 • 7/25/2019 Upotreba i Odravanje Termostatskih Ventilov

  14/14

  101130080/5.2001/Ro

  Servis

  Servisna sluba

  V primeru motenj pri delovanju ali reklamacij izdelkov se prosimobrnite na pooblaenega zastopnika podjetja Oventrop.

  Pooblaeni zastopnik

  Proizvajalec

  F. W. OVENTROP GmbH & Co. KG

  Paul-Oventrop-Strae 1D-59939 OlsbergTelefon (0 29 62) 82-0Telefax (0 29 62) 82 400Internet http://www.oventrop.deeMail [email protected]

  ig

  Pridrujemo si pravico do tehninih sprememb!

  14