TV, mangfold og valgfrihet - ... oppgave أ¥ viderefأ¸re arbeidet med أ¥ sikre أ¸kt valgfrihet og mangfold

 • View
  0

 • Download
  0

Embed Size (px)

Text of TV, mangfold og valgfrihet - ... oppgave أ¥ viderefأ¸re arbeidet med أ¥ sikre أ¸kt...

 • TV, mangfold og valgfrihet Rapport fra en arbeidsgruppe nedsatt av Kulturministeren til

  å vurdere behovet for ulike tiltak som kan tilrettelegge for

  og sikre økt valgfrihet og mangfold for TV-seerne

  Oslo februar 2011

  M

  ILJ ØMERKET

  Trykkeri 241-44 6

  ISBN 978-82-583-1080-5

  Forsidefoto: Marte G. Johnsen

  Trykk: Departementenes servicesenter - 02/2011 - 250

 • TV, mangfold og valgfrihet Rapport fra en arbeidsgruppe nedsatt av Kulturministeren til

  å vurdere behovet for ulike tiltak som kan tilrettelegge for

  og sikre økt valgfrihet og mangfold for TV-seerne

  Oslo februar 2011

 • 3

  OPPSUMMERING AV RAPPORTEN

  Arbeidsgruppen har fått i oppgave av Kulturdepartementet å vurdere ulike tiltak som kan gi

  TV-seerne økt valgfrihet og mangfold. Arbeidsgruppen er partssammensatt med

  representanter fra TV-markedet, offentlige tilsyn og råd.

  I henhold til arbeidsgruppens mandat skulle arbeidsgruppen vurdere om myndighetene bør

  pålegge tilbydere av betalingsfjernsyn å tilby abonnenter tilgang til enkeltkanaler som finnes

  tilgjengelig i tilbydernes kanalutvalg. Mandatet ber også arbeidsgruppen om å gjennomgå og

  vurdere eventuelle andre tiltak/virkemidler som kan fremme mangfold og valgfrihet for TV-

  seerne. Rapporten består av 9 kapitler.

  I kapittel 1 gis det oversikt over arbeidsgruppens mandat, arbeidsgruppens sammensetning og

  arbeidsgruppens arbeid. I kapittel 2 gis det en presentasjon av de ulike aktørene, TV-

  tjenestene og verdikjeden i det norske TV-markedet. I kapittel 3 presenteres de mest sentrale

  delene av reguleringen av TV-markedet.

  Kapittel 4 inneholder en oversikt over markedsforhold og reguleringspraksis i andre land.

  Arbeidsgruppen har spesielt sett på markedsforhold og regulering i Sverige, Danmark og

  Nederland. Etter det arbeidsgruppen kjenner til er det ingen land som har pålagt tilbydere av

  betalingsfjernsyn å tilby enkeltkanaler. Spørsmålet om tilbydere av betalingsfjernsyn bør

  pålegges å tilby enkeltkanaler har imidlertid vakt interesse i flere land, og spørsmålet har blitt

  utredet i Sverige, Storbritannia og USA.

  I kapittel 5 har arbeidsgruppen sett nærmere på enkelte trender i TV-markedet både nasjonalt

  og internasjonalt. Arbeidsgruppen mener at den teknologiske utviklingen har bidratt til å gi

  TV-seerne økt valgfrihet og mangfold. Arbeidsgruppen antar at denne utviklingen vil

  fortsette, særlig ved at TV-seerne de neste årene i økende grad vil konsumere Internett-TV og

  andre interaktive TV-løsninger på sitt primære fjernsynsapparat. Arbeidsgruppen anser at

  utbyggingen og digitaliseringen av de eksisterende teknologiene for TV-distribusjon er den

  viktigste årsaken til den økende valgfriheten. Arbeidsgruppen antar videre at distribusjon av

  TV-innhold over Internett vil øke valgfriheten ytterligere. En viktig forutsetning for at

  Internett-TV-løsninger skal kunne bli et reelt alternativ til kringkastet TV er at det satses

  videre på utbygging av bredbånd. Etter arbeidsgruppens oppfatning kan en videre utbygging

 • 4

  av fiber, samt oppgradering av kabelnett og kobbernett, gi hastigheter som muliggjør

  Internett-TV til et stort antall husstander. Arbeidsgruppen understreker betydningen økt

  båndbredde har for veksten i tilbudsmulighetene og konkurransen i markedet. En viktig

  forutsetning for at TV-seerne skal kunne dra nytte av TV-tjenestene som økte

  bredbåndshastigheter muliggjør er at det ikke lages unødvendige hindringer for TV-seernes

  bruk av Internett til mottak av TV-innhold. Arbeidsgruppen anser at

  nettnøytralitetsprinsippene utgjør et viktig grunnlag for at Internett-baserte TV-tjenester skal

  kunne utvikles i konkurranse med andre distribusjonsformer for TV. Innelåsende mekanismer

  knyttet til utstyr som styrer tilgang til innhold kan bidra til å hemme konkurransen i TV-

  markedet og til å begrense valgfrihet for TV-seerne i en fremtid selv med økt uvikling av

  teknologi og TV-tjenester.

  I kapittel 6 gjengis hovedfunnene fra arbeidsgruppens undersøkelse om dagens TV-tilbud

  utført av TNS Gallup. Undersøkelsen kartlegger grunnene til at folk velger nettopp deres

  leverandør av TV-signaler og hva som er viktig for folk når de vurderer ulike leverandører. I

  dette kapittelet gjengis i tillegg funn og tolkninger fra to andre markedsundersøkelser, én

  gjennomført av Oslo Economics og én av Forbrukerrådet.

  I kapittel 7 har arbeidsgruppen vurdert to ulike modeller for salg av enkeltkanaler (ren á la

  carte og blandet pakkesalg), samt hvilke nett som kan omfattes av et eventuelt pålegg om å

  tilby enkeltkanaler.

  Når det gjelder spørsmålet om hvilke nett som bør omfattes av en eventuell regulering har

  arbeidsgruppen konkludert med at et eventuelt pålegg om innføring av valg av enkeltkanaler i

  praksis ikke kan gjennomføres i hverken analoge eller digitale nett på det nåværende

  tidspunkt. Skulle myndighetene velge å innføre et pålegg om å tilby enkeltkanaler, vil

  pålegget måtte avgrenses til digitale leveranser av TV. Alternativt vil et pålegg om å tilby

  enkeltkanaler måtte utsettes til alt mottak av TV har blitt digitalisert.

  Arbeidsgruppen har analysert to modeller for salg av enkeltkanaler; ren á la carte og blandet

  pakkesalg. Med ren á la carte menes en regulering av enkeltkanaler hvor pakkesalg forbys, og

  hvor TV-tilbyderne må tilby samtlige kanaler i sitt utvalg enkeltvis. Med blandet pakkesalg

  menes en regulering hvor en TV-tilbyder pålegges å selge samtlige kanaler i sitt tilbud

  enkeltvis, uten krav om abonnement på en grunnpakke, men hvor pakker fremdeles kan tilbys

 • 5

  parallelt med enkeltkanaler. Arbeidsgruppen har vurdert hvilke virkninger en eventuell

  regulering kan gi.

  Arbeidsgruppen har vurdert effektene av en ren á la carte-regulering på valgfrihet og

  mangfold. Det rår til dels ulike syn på hvilke konsekvenser et lovpålagt krav om ren á la carte

  vil ha. Etter arbeidsgruppens oppfatning kan en ren á la carte-regulering føre til et bortfall av

  internasjonale nisjekanaler og føre til en økt bruk av eksklusivitetsavtaler. Dette tilsier at den

  samlede effekten på pris, kvalitet, valgfrihet og mangfold er høyst usikker ved en ren á la

  carte regulering. En del av gruppens medlemmer mener konsekvensene vil bli klart negative.

  En betydelig andel av TV-kundene er fornøyde med kanalpakker. Dette taler etter

  arbeidsgruppens vurdering mot et forbud mot salg av kanaler i pakker.

  Effektene av en modell med blandet pakkesalg er usikre, og arbeidsgruppens medlemmer

  peker på både positive og negative konsekvenser. Et flertall i arbeidsgruppen mener det er

  sannsynlig at effektene ved blandet pakkesalg ikke vil være like vidtrekkende som ved et

  pålegg om ren á la carte, mens et mindretall mener at det ikke kan utelukkes at effektene vil

  kunne bli tilnærmet de samme som ved ren á la carte. Et flertall i arbeidsgruppen mener at et

  påbud om å selge kanaler enkeltvis trolig ikke endrer insentivene i TV-markedets verdikjede

  til å selge kanaler i pakker, og det kan derfor ikke utelukkes at enkeltkanalene vil bli priset

  forholdsvis høyt i forhold til kanalpakkene. Uten prisregulering mener et flertall av gruppens

  medlemmer at eventuelle positive effekter ved blandet pakkesalg vil være begrenset. En

  eventuell regulering bør i prinsippet også få virkning gjennom hele verdikjeden. Det er

  imidlertid vanskelig å se for seg en lovregulering som er så omfattende. En eventuell

  lovregulering må videre måtte utformes på en forutberegnelig og ikke-diskriminerende måte

  for de ulike markedsaktørene, noe som i seg selv vil være komplisert.

  I kapittel 8 har arbeidsgruppen vurdert spørsmålet om formidlere av betalingsfjernsyn bør

  pålegges å tilby kanaler enkeltvis. Som grunnlag for vurderingen har arbeidsgruppen blant

  annet vurdert undersøkelsen om dagens TV-tilbud, sannsynligheten for at konkurranse- og

  konvergensutviklingen på sikt vil gi økt valgfrihet for TV-seerne og teknologiske forhold av

  betydning for mandatet og sannsynlig utvikling fremover.

  Arbeidsgruppens vurdering er at myndighetene ikke bør pålegge tilbydere av

  betalingsfjernsyn å tilby kanaler enkeltvis. Derimot er arbeidsgruppen opptatt av at det

 • 6

  legges til rette for at konkurransen i TV-markedet styrkes. Arbeidsgruppen har derfor

  foreslått tiltak med dette for øye. Gruppen foreslår også at konkurransesituasjonen i TV-

  markedet følges til enhver tid, og legger til grunn at de ulike myndighetsorganene følger

  situasjonen med samme og økt oppmerksomhet.

  Uten en prisregulering mener et flertall i gruppen at det er grunn til å tro at eventuelle

  positive effekter av et pålegg om salg av enkeltkanaler bare vil være marginale.

  Prisregulering av enkeltkanaler vil være komplisert og kan på sikt føre til mindre valgfrihet

  og mangfold for TV-seerne enn hvis markedet ikke reguleres.

  Undersøkels