Notat: Kampanje: Biologisk mangfold Dato: 20. mars 2019 ... Notat: Kampanje: Biologisk mangfold Dato:

 • View
  0

 • Download
  0

Embed Size (px)

Text of Notat: Kampanje: Biologisk mangfold Dato: 20. mars 2019 ... Notat: Kampanje: Biologisk mangfold...

 • Notat: Kampanje: Biologisk mangfold Dato: 20. mars 2019 Fra: Steinar Haugsvær, kommunikasjonssjef Venstre Til: Lokallag og kommunestyrerepresentanter

  Bakgrunn En samling ulike dokumenter og tekster som stimulerer til lokal politisk aktivitet. 1. Interpellasjon i kommunestyret 1.1. Kort: Stig Vaagan (Hamar Venstre), Hamar, 04.03.2019. Tittel: Lokal innsats mot insektdød! Flere ulike studier, bl.a. denne ukes Worldwide decline of the entomofauna [insektfaunaen], a review of its drivers (Sánchez-Bayo, Fransisco og Kris A.G.Wyckhuys), slår fast at den galopperende insektdøden vi er vitne til, kan gi katastrofale følger for livet på jorda. Med mindre vi endrer måten vi produserer mat på, vil insektene dø ut om noen få tiår. Konsekvenser for klodens økosystemer er mildt sagt katastrofale. (Sánchez- Bayo og Wyckhus, 2019). Konsekvensene ved den massedøden av insekter vi allerede er inne i, vil gi seg utslag i mangelfull pollinering, matmangel for en rekke fuglearter og andre arter som spiser insekter, og forplanter seg utover i økosystemene, og oppover i næringskjeden til oss mennesker. Saken har store globale følger, og krever store globale tiltak. Vi i nærmiljøene kan også gjøre noe, både på kommunalt initiativ og privat. Jeg ber rådmannen om å komme opp med konkrete, lokale tiltak på kommunenivå, og faglige råd og tips til innbyggerne om hva de selv kan gjøre for å dempe insektdøden vi er vitne til. 1.2. Lang: Tove Hofstad (Lier Venstre), Lier, 26.3. 2019. Tittel: Lokal innsats mot insektdød Flere ulike studier, bl.a. Worldwide decline of the entomofauna [insektfaunaen], a review of its drivers (Sánchez-Bayo, Fransisco og Kris A.G.Wyckhuys), slår fast at den galopperende insektdøden vi er vitne til, kan gi katastrofale følger for livet på jorda. Med mindre vi endrer måten vi produserer mat på, vil insektene dø ut om noen få tiår. Konsekvenser for klodens økosystemer er mildt sagt katastrofale. (Sánchez- Bayo og Wyckhus, 2019). Konsekvensene ved den massedøden av insekter vi allerede er inne i, vil gi seg utslag i mangelfull pollinering, matmangel for en rekke fuglearter og andre arter som spiser insekter, og forplanter seg utover i økosystemene, og oppover i næringskjeden til oss mennesker.

 • Saken har store globale følger, og krever store globale tiltak. Vi i nærmiljøene kan også gjøre noe, både på kommunalt initiativ og privat. På forskning.no sin oppfølgingsartikkel kunne vi 22. februar lese «Insektene dør, men det finnes en vakker og velduftende løsning». Det blir færre insekter, færre arter og dramatisk færre individer, men det går an å snu trenden. Sabima, miljøorganisasjonen som jobber for å stanse tapet av naturmangfold, foreslår politiske løsninger og sprer kunnskap om økologiske sammenhenger på sin nettside. Der kan vi lese at i Norge er minst 125 arter utryddet de siste 200 årene, og hver femte art står på rødlista. Sabima har beskrevet sin drømmekommune hvor man har høy kompetanse på naturmangfold, kartlegger naturen, bevarer artsrike kulturlandskap, bekjemper fremmede arter, bevarer gammelskog, redder myrene, restaurer forringet natur og beskytter vannmiljø. Lier kommune kan spille en svært viktig rolle i å snu de negative trendene og stanse tapet av biomangfold. Skal vi stanse tapet av naturmangfold må vi bli arealnøytrale og gjenbruke og fortette allerede utbygde arealer fremfor å bygge ut mer natur. Kommunene er pålagt å finne naturbaserte løsninger i sitt klimatilpasningsarbeid. Lier med sin spesielle og fruktbare topografi kan være et ypperlig laboratorium for framtidige løsninger. Løsninger vi trenger i dag, for å redde framtida. Forslag til vedtak: Kommunestyret i Lier ber rådmannen komme opp med konkrete, lokale tiltak på kommunenivå, og faglige råd og tips til innbyggerne om hva de selv kan gjøre for å begrense insektsdøden vi er vitne til. Det er ønskelig at dette legges frem som sak i kommunestyremøtet i juni. 2. Lokalt leserinnlegg: Gjør det for biene! Det er snart vår og blomstringstid. En avgjørende tid i naturens kretsløp. Hvorfor er det viktig at alle gjør litt ekstra for insektene i år? Jo, fordi det betyr noe når alle bidrar litt. Klima- og miljøutfordringene kan oppleves overveldende. Mange av de store utfordringene er det et politisk ansvar å følge opp – lokalt, nasjonalt og internasjonalt. Men vi som innbyggere og forbrukere kan også gi viktige bidrag. Insektsdøden er en kritisk trussel som vi alle kan bidra til å motvirke. Det er en trussel som rammer hele vårt økosystem. Uten insekter - ingen pollinering av blomster, frukt og bær. Insektene er avgjørende for bl.a. fuglelivet og for amfibier. Nettopp derfor må nasjonale og lokale myndigheter gjøre tiltak – og så er det viktig at vi alle i tillegg bidrar med vårt. Så hva kan hver og en av oss gjøre? Vi kan la villbringebærplantene og markblomster få litt ekstra plass i hagen. Vi kan passe på å plante bievennlige blomster på balkongen eller i hagen. Vi kan lage (eller kjøpe) insektshotell og humlekasser. Vi kan la være å sprøyte med gift i hagen fordi mange sprøytemidler inneholder stoffer som bier, humler og andre insekter kan ta skade av. Skal du fjerne mose, så kan du for eksempel like godt bruke eddik.

 • De fleste av oss er opptatt av å bidra med vårt i arbeidet for natur og miljø. Mange små bidrag kan i sum gi stor effekt. Lykke til – og gjør det for biene! 3. Oppslag i lokalavisen basert på lokalt initiativ: Hamar og Stjørdal

  Internasjonale forskere advarer mot massiv insektdød. Det bør også bekymre Hamar kommune og Hamar- samfunnet, mener Stig Vaagan(V), som oppfordrer til insektdugnad. Dette oppslaget sto i Hamar Arbeiderblad (vedlagt) lørdag 16. Mars. Det er vedlagt. Det som er interessant er at en leser et par dager senere skrev et innlegg som svar på Venstres tiltak. Dette kan man i lokallaget også oppfordre til i etterkant av oppslaget.

  Her kan den enkelte av oss bidra Arne G. Viken Publisert: 19.03.2019: Hamar Arbeiderblad Stig Vaagan i Hamar Venstre har satt søkelyset på insektdød og konsekvensene dette problemet får for kloden og den enkelte av oss. Jeg vil gi ros til Vaagan og synes dette er en sak for alle kommuner, og som burde settes på dagsorden. Dette er en sak som angår oss alle og hvor den enkelte av oss kan bidra. Vi står foran en ny vår og sommer med planting av blomster og prydbusker og annet hagestell. Ved å velge planter som insektene liker har vi gitt et viktig bidrag (i Oslo har de bikuber på terrassen). Insekthotell er et annet bidrag. Har vi en hageflekk, sår vi blomstereng og kutter ut kjemiske plantevernmidler. Vi kan alle bidra til en felles dugnad. Hvilken organisasjon tar ballen? Stjørdal: Leif Eggen Han er Venstrepolitiker i Stjørdal. Har tatt et privat initiativ, nemlig at du og jeg skal la plenen få være i fred, for å skape et bedre miljø for insektene. Les og hør oppslag i lokalradioen: https://nearadio.no/nyheter/stjordal-malvik/la- humla-suse/19.21250

 • 4. Hva har regjeringen gjort? Lanserer ny nasjonal pollinatorstrategi Fakta og mer informasjon: Dato: 29.06.2018 Lenke 1: Pressemelding: https://www.regjeringen.no/no/aktuelt/lanserer-ny-nasjonal- pollinatorstrategi/id2606291/ Lenke 2: Nasjonal pollinaturstrategi: https://www.regjeringen.no/contentassets/3e16b8410e704d54af40bcb3e687fb4e/nas jonal-strategi-for-villbier.pdf

  Miljøminister Ola Elvestuen om strategien: - I dag er ein tredel av villbiene utrydningstruga. Villbiedøden har fått aukande merksemd dei siste åra, og det gjerast mykje for å ta betre vare på dei pollinerande insekta. Dei gode eksempla er mange, og vi treng ein møteplass, både for å utveksle kunnskap og erfaringar, og å samordne oss der det gjev meirverdi. Miljødirektoratet vil difor etablere eit Pollinatorforum der organisasjonar, forskingsmiljø og forvaltning kan møtast for læring og samarbeid. Miljødirektoratet vil og følgje opp strategien opp med ein koordinert tiltaksplan, seier klima- og miljøminister Ola Elvestuen. Hovudmål og innsatsområde for den nasjonale strategien: Sikre levedyktige bestandar av villbier og andre pollinerande insekt for å oppretthalde pollinering i matproduksjon og naturlege økosystem. Auka kunnskap - Auke kunnskapen om utviklinga innan pollinerande artar og leveområde over tid, kva som kjenneteiknar gode leveområde, og om trugsmål og effektive tiltak. Gode leveområde - Unngå tap, og auke omfanget av samanhengande, gode leveområde for pollinatorar gjennom heile livssyklusen.

 • Formidling - Gjere oppdatert kunnskap om pollinatorar og pollinatorvenlege tiltak tilgjengeleg for alle målgrupper. 5. Flere ressurser • Les lederen i Dagbladet: Det store tapet av biomangfold viser at vi må legge om

  kursen. (Se vedlegg pdf) • Last ned infografikk til bruk i sosiale medier:

  https://drive.google.com/drive/folders/1MHO9CZhhIXM9J831GHnmVKMJc3HS 7XXI

  • Bestill løpeseddel i nettbutikken.