Bortigard kunst - og naturbarnehage - Sammen for أ¥ sanse, iaktta og undre seg over naturens mangfold

 • View
  0

 • Download
  0

Embed Size (px)

Text of Bortigard kunst - og naturbarnehage - Sammen for أ¥ sanse, iaktta og undre seg over naturens...

 • Bortigard kunst - og naturbarnehage Årsplan 2017-2018

 • Forord

  Årsplanen presenterer vårt pedagogiske arbeid og metoder.

  Her gis informasjon om barnehagen, og planen er et av våre viktigste

  arbeidsredskap.

  Planen danner utgangspunkt for prosjektplaner og tilbakeblikk.

  Årsplanen er viktig i evalueringsarbeidet vårt.

  Årsplanen bygger på Lov om barnehager, Rammeplan for barnehager, Verdier

  og mål for studentbarnehagene og Vedtekter for studentsamskipnadens

  barnehager.

  Med vennlig hilsen

  Bortigard barnehage

  v/ Sissel Mongstad

  Styrer

 • Hvem er vi?

  Bortigard barnehage åpnet våren 2005.

  Gjennom årene har vi spisset vår kunnskap og kompetanse

  innen kunst og natur.

  Tidlig ble vi del av «Den kulturelle bæremeisen», først som

  pilotbarnehage, videre som kompetansebarnehage.

  Vi har i samarbeid med en rekke kunstnere fått erfaring med

  hvordan vi kan utvikle gode kunstmøter for barn.

  I dag har vi ansatt vår egen kunstpedagog.

  I 2010 var vi bl.a. praksisfelt for forskere i utarbeidelse av

  boken «Kunst, kultur og kreativitet.»

  Vi blir spesielt omtalt i kapittel 6 «Prosjektbasert arbeid – om

  barns medvirkning og kunstfaglig aktivitet i barnehagen», av

  Helene Torsteinson, Høgskolelektor ved Høgskolen i Bergen.

  Siden 2015 har vi deltatt i prosjektet CCE , Cultural Children

  of Europe, et kulturelt utviklings- og forskningsprojekt med

  europeisk dimensjon. Vi er tilknyttet en klynge under

  Kulturskolen i Bergen.

  http://www.kulturprinsen.dk/europaeiske-kulturboern/

  3

  Vår beliggenhet gjør at vi kan tilrettelegge for mye lek og

  læring i uterommet. Gjennom ulike prosjekt har vi tilegnet

  oss verdifull erfaring i forhold til risikofylt lek, relasjonslek og

  naturopplevelser.

  Våren 2016 deltok vi i et forskingsprosjekt om «Forholdet

  mellom 4-6 år gamle barn sin mestringstro og deres fysiske

  risikotaking i lek», i regi av Leyla Eide, student til doktorgrad

  under veiledning av Dr. av Dr. Ellen Beate Hansen

  Sandseter ved Dronning Mauds Minne.

  http://www.kulturprinsen.dk/europaeiske-kulturboern/ http://www.kulturprinsen.dk/europaeiske-kulturboern/ http://www.kulturprinsen.dk/europaeiske-kulturboern/

 • Bortigard barnehage

  Kontaktinformasjon

  Bortigard Barnehage

  Natland studentby Pb. 148

  5082 Bergen

  Telefon: 55 54 50 59

  Direktenummer avdelinger:

  55 54 50 60: Mars

  55 54 50 61: Jupiter

  55 54 50 62: Saturn

  55 54 50 63: Pluto

  E-post: bortigard.barnehage@sib.no

  Nettside:www.sammen.no

  Fau: fau:borgtigard@gmail.com

  Pedagogtetthet:

  I Bortigard barnehage er det krav til barnehagelærerutdanning

  I 2/3 av våre stillinger. Vi vektlegger høy pedagogtetthet for å

  kvalitetssikre vårt pedagogiske tilbud.

  Menn i barnehagen

  Gutter og jenter velger sine roller ut i fra mange forskjellige

  identifikasjonsobjekter og miljøer, og spekteret er mer variert enn

  tidligere for begge kjønn. Barn utvikler sin kjønnsidentitet gjennom

  et komplekst samspill med sine omgivelser.

  En større andel menn er med på å berike mangfoldet av

  rollemodeller i barnehagene. De åpner opp for mer bredde og

  variasjon i det pedagogiske arbeidet.

  Menn kan gi omsorgsbegrepet et nytt innhold og en ny definisjon,

  som kan nyansere og berike selve omsorgen.

  Vi har over tid vektlagt et arbeidsmiljø hvor både kvinner og menn

  trives og utvikles. I vår personalgruppe er 8 av 23 mannlige

  ansatte.

  Bemanning

  Den viktigste forutsetningen for kvalitet på barnehagetilbudet, er

  menneskene som jobber der.

  Forskning viser at mulighetene for at barna skal kunne etablere

  en god relasjon til personalet har sammenheng med antall barn

  per ansatt. Ved sykdom prioriterer vi å sette inn vikar fra første

  fraværsdag.

  4

  http://www.sammen.no/

 • Praktisk informasjon

  Mattilbud

  Vi tilbyr lunsj tre dager i uken på foreldrefinansierte

  kostpenger. Det serveres brødmåltid to dager og varmmat

  basert på gode sunne råvarer en dag. Annenhver uke

  erstattes et brødmåltid med grøt. I tillegg tilbyr vi melk, frukt og

  grønnsaker hver dag. Vi har også knekkebrød tilgjengelig.

  Eksamensgaranti

  Dersom du har eksamen og barnet ditt er sykt, eller

  barnehagen har planleggingsdag, kan vi ordne pass av ditt

  barn slik at du får tatt eksamen. Dette må sees i sammenheng

  med sikkerhetsrutiner.

  Utleie av barnehagen

  Barnehagen kan lånes til sosiale arrangementer uten alkohol.

  Ta kontakt med personalet.

  Feriestengt

  Vi er stengt i romjulen og dagene mellom palmesøndag og skjærtorsdag. På sommeren er barnehagen stengt uke 28, 29 og 30.

  Planleggingsdager

  Barnehagens personale har 5 dager til planlegging per år. Barnehagen er da stengt.

  For kommende barnehageår er dagene lagt til 11. september, 18. september, 10. november og 2. februar. Dato for planleggingsdag vår 2018 blir fastsatt senere i samråd med FAU.

  MyKid

  I løpet av høsten vil studentbarnehagene ta i bruk MyKid som kommunikasjonsverktøy. Foresatte vil da få all informasjon rett på mobilen i sin mobilapp.

  Beredskapsplaner

  Studentsamskipnaden har utarbeidet beredskapsplaner i henhold til lover og forskrifter.

  Praksisbarnehage

  Bortigard er praksisbarnehage for barnehagelærere ved HVL.

  Fotograf

  Bortigard benytter vi ikke barnehagefotograf med hensyn til barnets sensitivitet og fotografens rettigheter til bildene.

  5

  https://sibergen.itslearning.com/ https://sibergen.itslearning.com/

 • Miljøfyrtårn

  «Miljøfyrtårn er en sertifiseringsordning for bedrifter og

  virksomheter. Ordningen har til hensikt å heve

  miljøprestasjon i små og mellomstore bedrifter og

  offentlige virksomheter».

  Jf. Wikipedia

  Gjennom arbeid med natur og miljø skal barnehagen

  bidra til at barna får kjennskap til naturen og bærekraftig

  utvikling, lærer av naturen og utvikler respekt og

  begynnende forståelse for hvordan de kan ta vare på

  naturen».

  Jf. Rammmeplan 2017

  Som voksne har vi et spesielt ansvar for å være gode

  rollemodeller for barna. I hverdagen vil vi vektlegge

  miljøfremmende handlinger som skaper gode holdninger hos

  barna. Vi har et personlig ansvar for å minne hverandre på at

  holdninger og handlingsanvisninger blir fulgt.

  I Bortigard får barna kunnskap om dyrking, nyttevekster i

  naturen, resirkulering og ulike materialers nedbrytningstid.

  Aktiviteter i hverdagen blir tilrettelagt etter alder og modning.

  Vi har egne uker med fokus på resirkulering, beplantning,

  kompostering og holdningsskapende arbeid.

  Barna skal også få kjennskap til miljømerker på produkter.

  miljofyrtarn.no

  6

  Miljøfremmende handlinger:

  • Vi holder lekeplassen og skogen vår ryddig

  • Vi dyrker, planter og høster i egen hage

  • Vi benytter avfallsbinge på uteområdet

  • Vi høster fra naturens eget spisskammer

  • Vi tilegner oss kunnskap om hvorfor vi resirkulerer

  • Vi har fokus på gjenbruk av ulike materialer og klær

  • Vi tilegner oss kunnskap om filosofiske betraktninger

  og naturens livssyklus

  http://www.miljofyrtarn.no/index.php/bransjekrav2/9-miljt/miljt/55-bransjekrav-gruppert http://www.miljofyrtarn.no/index.php/bransjekrav2/9-miljt/miljt/55-bransjekrav-gruppert http://www.miljofyrtarn.no/index.php/bransjekrav2/9-miljt/miljt/55-bransjekrav-gruppert http://www.miljofyrtarn.no/index.php/bransjekrav2/9-miljt/miljt/55-bransjekrav-gruppert http://www.miljofyrtarn.no/index.php/bransjekrav2/9-miljt/miljt/55-bransjekrav-gruppert http://www.miljofyrtarn.no/index.php/bransjekrav2/9-miljt/miljt/55-bransjekrav-gruppert http://www.miljofyrtarn.no/index.php/bransjekrav2/9-miljt/miljt/55-bransjekrav-gruppert http://www.miljofyrtarn.no/index.php/bransjekrav2/9-miljt/miljt/55-bransjekrav-gruppert http://www.miljofyrtarn.no/index.php/bransjekrav2/9-miljt/miljt/55-bransjekrav-gruppert http://www.miljofyrtarn.no/index.php/bransjekrav2/9-miljt/miljt/55-bransjekrav-gruppert http://www.miljofyrtarn.no/index.php/bransjekrav2/9-miljt/miljt/55-bransjekrav-gruppert http://www.miljofyrtarn.no/index.php/bransjekrav2/9-miljt/miljt/55-bransjekrav-gruppert http://www.miljofyrtarn.no/index.php/bransjekrav2/9-miljt/miljt/55-bransjekrav-gruppert http://www.miljofyrtarn.no/index.php/bransjekrav2/9-miljt/miljt/55-bransjekrav-gruppert

 • Naturen – vår beste lekeplass

  «Opplevelser og erfaringer i naturen kan fremme forståelse

  for naturens egenart og barnas vi