Click here to load reader

TRƯỜNG THCS NGUYỄN CÔNG TRỨ

  • View
    43

  • Download
    0

Embed Size (px)

DESCRIPTION

TRƯỜNG THCS NGUYỄN CÔNG TRỨ. GV: HÀ DUY CHUNG. KIEÅM TRA BAØI CUÕ. Câu 1 : Phát biểu định luật Ôm. Nêu công thức thể hiện định luật và đơn vị của các đại lượng trong công thức. - PowerPoint PPT Presentation

Text of TRƯỜNG THCS NGUYỄN CÔNG TRỨ

Slide 1II. in tr t
II. in tr t
Ghi nh
TIT 4
Dn dò
Kt thúc
Câu 1: Phát biu nh lut Ôm. Nêu công thc th hin nh lut và n v ca các i lng trong công thc
Bài tp: Mt bóng èn lúc thp sáng có in tr 20 và cng dòng in qua bóng èn là 200 mA Tính hiu in th hai u bóng èn khi ó?
Gii thiu
II. in tr t
Ghi nh
TIT 4
Dn dò
Kt thúc
Câu 2: Hiu in th gia hai u mt dây dn là 12V, thì cng dòng in qua dây là 2A. cng dòng in qua dây là 1,5A thì hiu in th hai u dây là:
A. 6V
C. 12V
D. 7,5V
B. 9V
ÁP ÁN
Gii thiu
II. in tr t
Ghi nh
TIT 4
Dn dò
Kt thúc
I. CNG DÒNG IN VÀ HIU IN TH TRONG ON MCH NI TIP
1) Nh li kin thc lp 7
Ampe k ln lt c t các v trí 1; 2; 3. Khi óng khoá k; Ampe k ch các giá tr ra sao? => cng dòng in trong mach ni tip?
Cng dòng in có giá tr nh nhau ti mi im I = I 1= I 2
Gii thiu
II. in tr t
Ghi nh
TIT 4
Dn dò
Kt thúc
Hiu in th gia hai u mi bóng èn có mi liên quan gì vi hiu in th hai u on mch ni tip?
Hiu in th gia hai u on mch bng tng các hiu in th trên mi èn: U= U1+ U2
V
V
V
II. in tr t
2. on mch gm hai in tr mc ni tip:
Cng dòng in có giá tr nh nhau ti mi im I = I1 = I2
Hiu in th gia hai u on mch bng tng các hiu in th trên mi in tr:
U = U1 + U2
II. in tr t
Ghi nh
TIT 4
Dn dò
Kt thúc
C2: Hãy chng minh rng on mch gm hai in tr R1; R2 mc ni tip, hiu in th gia hai u mi in tr t l thun vi in tr ó
Da theo nh lut ôm cho tng on mch, ta có:
Mà I 1= I 2
Gii thiu
II. in tr t
II. IN TR TNG NG CA ON MCH NI TIP:
1) in tr tng ng
2) Công thc tính in tr tng ng ca on mch gm hai in tr mc ni tip
Rt = R1 + R2
II. in tr t
Ghi nh
TIT 4
Dn dò
Kt thúc
C3: Hãy chng minh công thc tính in tr tng ng Rt ca on mch gm hai in tr R1; R2 mc ni tip: R t = R1 + R2
TL C3:
3) Thí nghim kim tra:
Mc mch in theo s ; vi U không i so sánh s ch ca ampe k trong 2 trng hp
4) Kt lun: on mch gm hai in tr mc ni tip có in tr tng ng bng tng các in tr thành phn : Rt = R1+ R2
Gii thiu
II. in tr t
C4: Cho mch in có s nh hình v
Khi công tc K óng, dây tóc èn 1b t, èn 2 có hot ng không ? Vì sao?
Khi công tc K óng, cu chì b t, hai èn có hot ng không ? Vì sao?
Khi công tc K m, hai èn có hot ng không ? Vì sao?
X
X
II. in tr t
Ghi nh
TIT 4
Dn dò
Kt thúc
C5: Cho hai in tr R1 = R2 = 20 c mc nh s hình v . Tính in tr tng ng ca on mch?
Mc thêm R3 = 20 vào mch trên thì in tr tng ng ca on mch mi bng bao nhiêu? So sánh in tr ó vi mi in tr thành phn?
A
B
R1
R2
R1
R2
R12
R3
A
B
C
II. in tr t
Ghi nh
TIT 4
Dn dò
Kt thúc
i vi on mch gm hai in tr mc ni tip:
Cng có giá tr nh nhau ti mi im: I = I1= I2
Hiu in th gia hai u on mch bng tng hiu in th gia hai u mi in tr :U = U1 + U2
in tr tng ng ca on mch bng tng các in tr thành phn : R = R1 + R2
Hiu in th gia hai u mi in tr t l thun vi in tr ó:
Gii thiu
II. in tr t

Search related