Click here to load reader

TRƯỜNG THCS NGUYỄN VIỆT HỒNG

 • View
  59

 • Download
  0

Embed Size (px)

DESCRIPTION

TRƯỜNG THCS NGUYỄN VIỆT HỒNG. lớp 6a kính chào quí thầy cô. KIEÅM TRA BAØI CUÕ. Caùc quoác gia coå ñaïi phöông Taây ñöôïc hình thaønh ôû ñaâu? Thôøi gian naøo? Em haõy xaùc ñònh vò trí cuûa caùc quoác gia coå ñaïi phöông taây treân löôïc ñoà?. RO-MA. HY LAÏP. - PowerPoint PPT Presentation

Text of TRƯỜNG THCS NGUYỄN VIỆT HỒNG

 • KIEM TRA BAI CUCac quoc gia co ai phng Tay c hnh thanh au? Thi gian nao? Em hay xac nh v tr cua cac quoc gia co ai phng tay tren lc o?HY LAPRO-MA

 • 2. Xa hoi phng tay bao gom nhng giai cap nao? Tai sao goi la xa hoi chiem hu no le?

 • Bai 6: VAN HOA CO AI1.CAC DAN TOC PHNG ONG THI CO AI A CO NHNG THANH TU VAN HOA G?

 • Thai Dng he

 • Bai 6 VAN HOA CO AI1.CAC DAN TOC PHNG ONG THI CO AI A CO NHNG THANH TU VAN HOA G?- Sang tao ra am lch- Ho co nhng tri thc au tien ve thien van hoc

 • Ch tng hnh Ai Cap co khac tren lang mo vua Ram-xet VIBang ch cai tng hnh Ai Cap co

 • Ch tng hnh Ai Cap: 3500-TCNCh tng hnh Trung Quoc:2000-TCNngicai momcayrng songmat tri

 • Cay Pa-pi-rut Giay pa-pi-rut , mai rua, the tre, lua trang , phien at set t roi phi kho3. Ngi co ai phng ong a ghi ch viet vao au?

 • Ch so Ai Cap:Ch so An o:1 2 3 10 100 1000=16=1431 2 3 4 5 6 7 8 9

 • Bai 6 VAN HOA CO AI1.CAC DAN TOC PHNG ONG THI CO AI A CO NHNG THANH TU VAN HOA G?- Sang tao ra ch tng hnh- Sang tao ra am lch- Ho co nhng tri thc au tien ve thien van hoc

 • Bai 6 VAN HOA CO AI1.CAC DAN TOC PHNG ONG THI CO AI A CO NHNG THANH TU VAN HOA G?- at nhieu thanh tu ve toan hoc (SGK)- Sang tao ra ch tng hnh- Sang tao ra am lch- Ho co nhng tri thc au tien ve thien van hoc

 • Kim t thap

 • Vn treo Ba-bi-lonCong thanh Ba-bi-lon

 • Bai 6 VAN HOA CO AI1.CAC DAN TOC PHNG ONG THI CO AI A CO NHNG THANH TU VAN HOA G?- Kien truc: kim t thap Ai Cap, thanh Ba-bi lon Lng Ha, vn l trng thanh Trung Quc- at nhieu thanh tu ve khoa hoc (SGK)- Sang tao ra ch tng hnh- Sang tao ra am lch- Ho co nhng tri thc au tien ve thien van hoc

 • THAO LUAN S ra i cua thien van hoc , lch , ch viet , toan hoc, kien truc co y ngha nh the nao oi vi i song con ngi ? La nhng cong trnh phuc vu cho nhu cau cuoc song cua con ngi thi co ai .Thuan li cho viec san xuat nong nghiep .Y ngh cua con ngi c ghi chep lai qua ch viet ng dung vao viec o ac ruong at , xay dng , tnh toan , buon ban , quan s , ...

  TONOI DUNG THAO LUANY ngha oi vi i song con ngi1Lch , thien van

  2Ch viet3Toan hoc

  4Kien truc

 • Bai 6 VAN HOA CO AI1.CAC DAN TOC PHNG ONG THI CO AI A CO NHNG THANH TU VAN HOA G?2 . NGI HI-LAP VA RO-MA A CO NHNG ONG GOP G VE VAN HOA?- Kien truc: kim t thap Ai Cap, thanh Ba-bi lon Lng Ha, van l trng thanh Trung Quoc- at nhieu thanh tu ve khoa hoc (SGK)- Sang tao ra ch tng hnh- Sang tao ra am lch- Ho co nhng tri thc au tien ve thien van hoc

 • Cach lam lch cua ngi Hy Lap va Ro- ma co g khac so vi ngi phng ong ?Bang lch thang 3 cua Ro-ma

 • BANG CH CAI LA TINH2. Hay neu thanh tu ch viet cua ngi co ai phng Tay ?BANG CH SO ROMA

  I(1)X(10)C(100)M(1000)V(5)L(50)D(500)

 • Bai 6 VAN HOA CO AI1.CAC DAN TOC PHNG ONG THI CO AI A CO NHNG THANH TU VAN HOA G?- Sang tao ra he ch cai a,b,c- Sang tao ra dng lch2 . NGI HI-LAP VA RO-MA A CO NHNG ONG GOP G VE VAN HOA?- Kien truc: kim t thap Ai Cap, hanh Ba-bi lon Lng Ha- at nhieu thanh tu ve khoa hoc (SGK)- Sang tao ra ch tng hnh- Sang tao ra am lch- Ho co nhng tri thc au tien ve thien van hoc

 • Toan hoc:EuclideThalesPythagore

 • Vat ly: Archimede

 • Pla-tonA-ri-xtotTriet hoc :

 • S hoc:He-ro-otTu-xi-t

 • Toan hoc: Ta-let, Pi-ta-go, -c-lt.a ly : St-ra-bon.S hoc: He- ro-ot, Tu-xi-tTriet hoc: Pla-ton, A-ri-xtotVat ly: Ac-si-met.Ngi Hy Lap va Ro-ma at thanh tu trong nhieu lnh vc :

 • Kch th: O-re-xti cua Et-xin. -t lam vua cua Xo-pho-clS thi: I-li-at , O-i-xe cua Ho - me4. Nen van hoc Hy Lap phat trien nh the nao?Ho-meEt-xin

 • Bai 6 VAN HOA CO AI1.CAC DAN TOC PHNG ONG THI CO AI A CO NHNG THANH TU VAN HOA G?-Van hoc: S thi, kch th noi tieng - at thanh tu rc r trong nhieu lnh vc khoa hoc vi nhieu nha khoa hoc noi tieng ( SGK)- Sang tao ra he ch cai a,b,c- Sang tao ra dng lch2 . NGI HI-LAP VA RO-MA A CO NHNG ONG GOP G VE VAN HOA?- Kien truc: kim t thap Ai Cap, hanh Ba-bi lon Lng Ha- at nhieu thanh tu ve khoa hoc (SGK)- Sang tao ra ch tng hnh- Sang tao ra am lch- Ho co nhng tri thc au tien ve thien van hoc

 • 5. Hay ke nhng cong trnh nghe thuat noi tieng cua ngi phng Tay co ai?en Pac-te-nong

 • au trng Co-li-eKhai hoan monTng lc s nem a Bnh gom Hy Lap

 • Bai 6 VAN HOA CO AI1.CAC DAN TOC PHNG ONG THI CO AI A CO NHNG THANH TU VAN HOA G?-Kien truc ieu khac: en Pac-t-nong, tng lc s nem a.-Van hoc: S thi, kch th noi tieng - at thanh tu rc r trong nhieu lnh vc khoa hoc vi nhieu nha khoa hoc noi tieng ( SGK)- Sang tao ra he ch cai a,b,c- Sang tao ra dng lch2 . NGI HI-LAP VA RO-MA A CO NHNG ONG GOP G VE VAN HOA?- Kien truc: kim t thap Ai Cap, hanh Ba-bi lon Lng Ha- at nhieu thanh tu ve khoa hoc (SGK)- Sang tao ra ch tng hnh- Sang tao ra am lch- Ho co nhng tri thc au tien ve thien van hoc

 • 6. S sang tao ra ch viet, ch so, va mot so nganh khoa hoc cua ngi co ai phng Tay co y ngha nh the nao oi vi chung ta ngay nay?Co y ngha rat quan trong , o la c s , la nen mong cho viec xay dng va phat trien cac nganh khoa hoc sau nay.

 • Phong phu ,a dang , sang tao va co gia tr thc tien.THAO LUANANH GIA CAC THANH TU VAN HOA LN THI CO AIat nen mong cho nhieu nganh khoa hoc sau nay .e lai nhng kiet tac khien ngi i sau vo cung than phuc .

 • Theo em nhng thanh tu van hoa nao thi co ai c s dung en ngay nay? a) Lchb) Ch tng hnhc) Mot so thanh tu khoa hoc c ban d) Kim t thape) Ch viet a,b,cBAI TAP Noi noi dung cot (1) vi cot (2) sao cho thch hpCac cau ung

 • On t bai 1 en bai 6 Lam tat ca bai tap trong bai 6 (SBT Lch S 6) Su tam tranh anh ve mat nghe thuat , kien truc thi co ai

Search related