24
TR-THERAPY TERAPIA RADIOFALOWA UKIERUNKOWANA

TR-THERAPY - files.btlnet.com · przykurcze mięśniowe, punkty spustowe, schorzenia mięśni oraz ścięgien, dolegliwości ze strony kręgosłupa − zarówno szyjnego, jak i piersiowego

Embed Size (px)

Citation preview

TR-THERAPY TERAPIA RAdIofAlowAukIERunkowAnA

kapitola

Wszystkie prawa zastrzeżone. Pomimo tego, że dołożyliśmy wszelkich starań, aby informacje o produktach były jak najbardziej dokładne i aktualne, nie ponosimy odpowiedzialności za błędy, które mogą pojawić się w tym katalogu. Produkty i ich parametry mogą ulec zmianie.

BTL Polska Sp. z o.o.ul. Leonidasa 4902-239 Warszawatel. 22 667 02 76fax 22 667 95 [email protected]

WPRoWAdzEniE

BTL-6000 TR-Therapy (Targeted Radiofrequency Therapy − Terapia Radiofalowa Ukierunkowana) przenosi fale o częstotliwości radiowej przez tkanki, tworząc ich selektywne przegrzanie. Terapia ta przynosi natychmiastową ulgę w bólu, rozluźnienie mięśniowe, zmniejszenie obrzęków oraz przyspieszenie regeneracji tkanek.

Najczęstszymi wskazaniami do Terapii Radiofalowej Ukierunkowanej są: miejscowe przykurcze mięśniowe, punkty spustowe, schorzenia mięśni oraz ścięgien, dolegliwości ze strony kręgosłupa − zarówno szyjnego, jak i piersiowego oraz lędźwiowo-krzyżowego. Ponadto terapia ta doskonale sprawdza się w przypadku urazów i związanych z nimi obrzęków. Efekty terapeutyczne zauważalne są natychmiast i utrzymują się długo po zakończeniu zabiegu. Połączenie umiejętności manualnych terapeuty z BTL-6000 TR-Therapy czyni taką formę terapii nowoczesną i kompleksową, zapewniając jednocześnie natychmiastowe rezultaty.

SPIS TREŚCI

wprowadzenie 1 Mechanizm działania 4 Efekty terapeutyczne 5Podstawowe właściwości 6najczęstsze wskazania 7BTl – 6000 TR-Therapy 10 BTL – 6000 TR-Therapy Elite 10 BTL – 6000 TR-Therapy Pro 11Zaawansowana technologia aplikatora 12Terapia krok po kroku 16Przykłady zastosowań 17koncepcje TR-Therapy 18Parametry techniczne 20

W 2014 roku seria BTL-6000, dzięki swojej wyjątkowej funkcjonalności, innowacyjności, parametrom technicznym oraz jakości konstrukcji, otrzymała nagrodę Red Dot Design Award, jedną z najbardziej prestiżowych nagród na świecie w zakresieprojektowania produktów. Aparat BTL-6000 TR-Therapy również spełnia najwyższe standardy designu oraz jakości Red Dot Design Award.

TR-ThERAPyTERAPiA RAdiofAloWAukiERunkoWAnA

1

kapitola

kapitola

noWA ERA w hIPERTERMII TkAnkowEJ

4

MECHAnizM dziAŁAniABTL-6000 TR-Therapy przenosi fale o częstotliwości radiowej przez tkanki, tworząc ich selektywne przegrzanie. Efekty terapii w postaci natychmiastowej ulgi w bólu, rozluźnienia mięśniowego, zmniejszenia obrzęków oraz przyspieszenia regeneracji tkanek zostały potwierdzone naukowo.

MECHAnizM dziAŁAniA

m. Biceps femoris

m. Quadriceps femorisMięsień czworogłowy uda

Grupa kulszowo-goleniowa

TR-ThERAPyTERAPiA RAdiofAloWAukiERunkoWAnA

EfEkTY TERAPEuTYCznE

EfEkTY TERAPEuTYCznE

dziAŁAniE TERMiCznE

RoZluŹnIEnIE MIĘŚnIPrecyzyjne działanie Terapii Radiofalowej Ukierunkowanej na hipertoniczne włókna mięśniowe wywołuje ich natychmiastowe rozluźnienie. Efekt miorelaksacji opiera się przede wszystkim na rozszerzeniu naczyń krwionośnych, które następuje już w trakcie zabiegu i jest odpowiedzialne za większe zaopatrzenie tkanek w substancje odżywcze.

REGEnERACJA TkAnEkPoprawa miejscowego metabolizmu tkankowego jest naturalnym i istotnym rezultatem Terapii Radiofalowej Ukierunkowanej. Prowadzi ona do przyspieszonej regeneracji tkanek miękkich i szybszego usuwania produktów przemiany materii.

REdukCJA oBRZĘkÓwŚciany tętniczek są powiększone, a prekapilary rozluźnione, dzięki czemu miejscowe ukrwienie jest zwiększone. Prowadzi to do poprawy krążenia limfy, a następnie redukcji obrzęku.

ulGA w BÓluGłównym efektem Terapii Radiofalowej Ukierunkowanej jest działanie przeciwbólowe wynikające z rozluźnienia mięśniowego, redukcji obrzęku oraz regeneracji tkanek.

Lokalna hipertermia obszaru zabiegowego jest widoczna na obrazach termograficznych wykonanych bezpośrednio po terapii. Jest ona spowodowana rozszerzeniem naczyń krwionośnych, które jest jednym z efektów terapeutycznych.

BÓl odCInkA SZyJnEGo I PIERSIowEGo kRĘGoSłuPA

łokIEć TEnISISTy

5

czas

mo

c i w

arto

ść im

ped

ancj

i

optymalny zakres terapeutyczny

dYnAMiCznA konTRolA iMPEdAnCJiTM

Dynamiczna Kontrola ImpedancjiTM (Dynamic Impedance ControlTM) automatycznie dopasowuje moc w trakcie terapii. Impedancja tkanki jest mierzona przez cały czas trwania zabiegu. Moc jest regulowana w taki sposób, aby była odpowiednia do rodzaju i warunków leczonej tkanki. W tym samym czasie wartość szczytowa jest modulowana, a tkanka jest równomiernie ogrzewana, niezależnie od jej bezpośredniej impedancji.

sElEkTYWnY WPŁYW nA TkAnkiDwie różne elektrody (pojemnościowe i rezystywne) zapewniają precyzyjną i skuteczną terapię na określonej głębokości poszczególnych tkanek. Elektroda pojemnościowa skupia energię na warstwach tkanki mięśniowej. Przy użyciu elektrody rezystywnej działaniu poddane są tkanki o wyższej impedancji, takie jak przyczepy mięśni oraz więzadła.

PodsTAWoWE WŁAśCiWośCi

TRyB PoJEMnoŚCIowy TRyB REZySTywny

miara impedancji moc nieregulowana moc regulowana za pomocą Dynamicznej Kontroli ImpedancjiTM

6

nAJCzĘsTszE WskAzAniA

nAJCzĘsTszE WskAzAniA 7

Rozluźnienie mięśni

Regeneracja mięśniBól mięśni

Choroba zwyrodnieniowa stawu kolanowego

Zapalenie ścięgna

kanał cieśni nadgarstka

Ból odcinka szyjnego kręgosłupa

naciągnięcie/przykurcz mięśnia Ból odcinka lędźwiowo-krzyżowego kręgosłupa

obrzęk pourazowy

kapitola

kapitola

MAksYMAlnE BEZPIECZEŃSTwo

doskonAŁA ERGonoMIA

BTl – 6000 TR-THERAPY EliTE

BTl – 6000 TR-THERAPY EliTE

włAŚCIwoŚCI

•Protokoły "ULUBIONE"•Nawigacyjny atlas anatomiczny•Baza danych pacjentów•Gotowe programy i encyklopedia terapeutyczna

•Ergonomiczne aplikatory z wbudowaną audiowizualną kontrolą kontaktu

•Selektywny wpływ na tkanki dzięki zastosowaniu 2 trybów pracy: pojemnościowego i rezystywnego

•Terapia ciągła i impulsowa

•Dynamiczna Kontrola ImpedancjiTM

(Dynamic Impedance ControlTM)

•Stolik (opcja)

BTl – 6000 TR-ThERAPy ElITE

•Moc do 320 W•Kolorowy ekran dotykowy 8,4"

Prosta obsługa

Kolorowy ekran dotykowy (8,4")

Ergonomiczny aplikator z audiowizualną kontrolą kontaktu

Ergonomiczny aplikator z audiowizualną kontrolą kontaktu

Aplikator pojemnościowy

Aplikator rezystywny

10

BTl – 6000 TR-THERAPY PRo

BTl – 6000 TR-THERAPY PRo

włAŚCIwoŚCI

• Gotowe programy i encyklopedia terapeutyczna

• Selektywny wpływ na tkanki dzięki zastosowaniu 2 trybów pracy: pojemnościowego i rezystywnego

• Terapia ciągła i impulsowa

• Dynamiczna Kontrola ImpedancjiTM

(Dynamic Impedance ControlTM)

• Stolik (opcja)

BTl – 6000 TR-ThERAPy PRo

•Moc do 150 W•Kolorowy ekran dotykowy 5,7"

kabel pacjenta

Do elektrody rezystywnej

kabel pacjenta

Do elektrody pojemnościowej

Prosta obsługa

Kolorowy ekran dotykowy (5,7")

11

Podstawą Terapii Radiofalowej Ukierunkowanej jest ergonomiczny aplikator, który zapewnia funkcjonalne właściwości terapeutyczne. Aplikator umożliwia różne możliwości chwytu dla odmiennych technik aplikacji, a powierzchnia wykonana z miękkiego i odpornego na zabrudzenia materiału czyni terapię komfortową i wygodną. Inne funkcje, takie jak audiowizualna kontrola kontaktu oraz izolacja elektrod sprawiają, że obsługa jest bardziej efektywna i bezpieczna.

ZAAwAnSowAnA TEChnoloGIA APlikAToRA

zAAWAnsoWAnA TECHnologiA APlikAToRA12

AudioWizuAlnA konTRolA konTAkTu

MAksYMAlnE BEzPiECzEńsTWo

sElEkTYWnY WPŁYW nA

TkAnki

13

RóżnE MożliWośCi

CHWYTu APlikAToRA

nowoCZESnA I koMPlEkSowAkonCEPCJA TERAPEuTYCznA

TERAPIA kRok Po kRoku

zlokAlizuJ oBszAR zABiEgoWYWykorzystaj odpowiednie metody diagnostyczne, aby zlokalizować obszar poddany terapii.

uMiEśĆ ElEkTRodĘ nEuTRAlnĄUmieść elektrodę w bliskiej odległości od obszaru zabiegowego.

zAAPlikuJ kREM sPRzĘgAJĄCYUżyj odpowiedniej ilości kremu na obszar zabiegowy.

W pierwszym etapie terapii wykorzystaj elektrodę pojemnościową, by skupić się na tkance mięśniowej.

WYkonAJ APlikACJĘ W TRYBiE PoJEMnośCioWYM

W drugim etapie terapii wykorzystaj elektrodę rezystywną, opracowując przyczepy mięśni oraz więzadła.

WYkonAJ APlikACJĘ W TRYBiE REzYsTYWnYM

TERAPiA kRok Po kRoku16

Ból odcinka szyjnego kręgosłupa Zespół bolesnego barku

Zespół ciasnoty podbarkowej Ból odcinka lędźwiowo-krzyżowego kręgosłupa

Regeneracja mięśnia trójgłowego łydki Rozluźnienie mięśnia czworogłowego uda

Ból kości stępu (metatarsalgia) Ból mięśni

PRzYkŁAdY zAsTosoWAń

PRzYkŁAdY zAsTosoWAń

17

konCEPCJE TR-THERAPY

Terapia Radiofalowa Ukierunkowana dostarcza nowe możliwości terapeutyczne, które można połączyć z umiejętnościami terapeuty. Dzięki takiej kombinacji efekty terapeutyczne są natychmiastowe i długotrwałe.

konCEPCJE TR-THERAPY

TECHnikA MAsAżu TR-THERAPYTerapia Radiofalowa Ukierunkowana w połączeniu z technikami terapii tkanek miękkich, zwiększa efekty terapeutyczne poprzez poprawę przepływu krwi oraz składników odżywczych w leczonych tkankach. Połączenie to, wykorzystane do rozluźnienia napięcia mięśniowego, zapewnia szybsze i skuteczniejsze rezultaty.

TECHnikA RuCHu BiERnEgo TR-THERAPYTerapia Radiofalowa Ukierunkowana pomaga złagodzić punkty spustowe oraz przykurcze mięśni, umożliwiając odzyskanie pełnego zakresu ruchu w stawie. Przykładowo, wykorzystanie terapii w połączeniu z biernym rozciąganiem skróconych struktur prowadzi do poprawy ich jakości i elastyczności, czego efektem jest zwiększenie zakresu ruchomości danego segmentu.

TECHnikA AkTYWACJi MiĘśnioWEJ TR-THERAPYPołączenie Terapii Radiofalowej Ukierunkowanej z izotonicznym lub izometrycznym skurczem mięśnia skupia efekt hipertermii w obszarze pracujących mięśni. Dostarczana energia fal radiowych ułatwia ich pracę, jednocześnie redukując dysfunkcyjną kompensację poszczególnych włókien mięśniowych.

1

2

3

18

1

2

3

19

kapitolaPARAMETRY TECHniCznE

PARAMETRy TEChnICZnE

BTL – 6000 TR-Therapy Elite

Model BTl – 6000 TR-TheRapy eliTe

BTl – 6000 TR-TheRapy pRo

Ekran kolorowy ekran dotykowy 8,4" kolorowy ekran dotykowy 5,7"Protokoły ULUBIONENawigacyjny atlas anatomicznyGotowe programy terapeutyczne

30 30

Programy użytkownikaBaza danych pacjentówMoc maksymalna 320 W 150 WCzęstotliwość pracy 500 kHz 500 kHzTryb pracy ciągły/impulsowy ciągły/impulsowyWyjścia elektrod dla elektrod: pojemnościowej /

rezystywnej / neutralnejdla elektrod: pojemnościowej /rezystywnej / neutralnej

Elektrody pojemnościowe 4 rozmiary (20, 30, 50, 70 mm) 4 rozmiary (20, 30, 50, 70 mm)Elektrody rezystywne 4 rozmiary (20, 30, 50, 70 mm) 4 rozmiary (20, 30, 50, 70 mm)Elektroda neutralna metalowa (160 × 240 mm) metalowa (160 × 240 mm)Wymiary 320 × 190 × 280 mm 320 × 190 × 280 mmWaga 5 kg 5 kgZasilanie 100–240 V, 50–60 Hz 100–240 V, 50–60 HzAkcesoria standardowe aplikator pojemnościowy,

aplikator rezystywny, 4 elektrody pojemnościowe, 4 elektrody rezystywne, elektroda neutralna, krem sprzęgający 1000 ml

kabel pacjenta do elektrody pojemnościowej, kabel pacjenta do elektrody rezystywnej, 4 elektrody pojemnościowe, 4 elektrody rezystywne, elektroda neutralna, krem sprzęgający 1000 ml

PARAMETRy TEChnICZnE BTl-6000 TR-ThERAPy

Akcesoria opcjonalne

Numer katalogowy P6000.211 StolikNumer katalogowy P6000.521 Samoprzylepna elektroda neutralna

Numer katalogowy P6000.210 Walizka transportowa Numer katalogowy P6000.520 Krem sprzęgający

20

kapitola 19

kapitola

049-77TRTHERAPYEn200