of 24 /24
TR-THERAPY TERAPIA RADIOFALOWA UKIERUNKOWANA

TR-THERAPY - files.btlnet.com · przykurcze mięśniowe, punkty spustowe, schorzenia mięśni oraz ścięgien, dolegliwości ze strony kręgosłupa − zarówno szyjnego, jak i piersiowego

Embed Size (px)

Text of TR-THERAPY - files.btlnet.com · przykurcze mięśniowe, punkty spustowe, schorzenia mięśni oraz...

TR-THERAPY TERAPIA RAdIofAlowAukIERunkowAnA

kapitola

Wszystkie prawa zastrzeone. Pomimo tego, e dooylimy wszelkich stara, aby informacje o produktach byy jak najbardziej dokadne i aktualne, nie ponosimy odpowiedzialnoci za bdy, ktre mog pojawi si w tym katalogu. Produkty i ich parametry mog ulec zmianie.

BTL Polska Sp. z o.o.ul. Leonidasa 4902-239 Warszawatel. 22 667 02 76fax 22 667 95 [email protected]

WPRoWAdzEniE

BTL-6000 TR-Therapy (Targeted Radiofrequency Therapy Terapia Radiofalowa Ukierunkowana) przenosi fale o czstotliwoci radiowej przez tkanki, tworzc ich selektywne przegrzanie. Terapia ta przynosi natychmiastow ulg w blu, rozlunienie miniowe, zmniejszenie obrzkw oraz przyspieszenie regeneracji tkanek.

Najczstszymi wskazaniami do Terapii Radiofalowej Ukierunkowanej s: miejscowe przykurcze miniowe, punkty spustowe, schorzenia mini oraz cigien, dolegliwoci ze strony krgosupa zarwno szyjnego, jak i piersiowego oraz ldwiowo-krzyowego. Ponadto terapia ta doskonale sprawdza si w przypadku urazw i zwizanych z nimi obrzkw. Efekty terapeutyczne zauwaalne s natychmiast i utrzymuj si dugo po zakoczeniu zabiegu. Poczenie umiejtnoci manualnych terapeuty z BTL-6000 TR-Therapy czyni tak form terapii nowoczesn i kompleksow, zapewniajc jednoczenie natychmiastowe rezultaty.

SPIS TRECI

wprowadzenie 1 Mechanizm dziaania 4 Efekty terapeutyczne 5Podstawowe waciwoci 6najczstsze wskazania 7BTl6000 TR-Therapy 10 BTL6000 TR-Therapy Elite 10 BTL6000 TR-Therapy Pro 11Zaawansowana technologia aplikatora 12Terapia krok po kroku 16Przykady zastosowa 17koncepcje TR-Therapy 18Parametry techniczne 20

W 2014 roku seria BTL-6000, dziki swojej wyjtkowej funkcjonalnoci, innowacyjnoci, parametrom technicznym oraz jakoci konstrukcji, otrzymaa nagrod Red Dot Design Award, jedn z najbardziej prestiowych nagrd na wiecie w zakresieprojektowania produktw. Aparat BTL-6000 TR-Therapy rwnie spenia najwysze standardy designu oraz jakoci Red Dot Design Award.

TR-ThERAPyTERAPiA RAdiofAloWAukiERunkoWAnA

1

kapitola

kapitola

noWA ERA w hIPERTERMII TkAnkowEJ

4

MECHAnizM dziAAniABTL-6000 TR-Therapy przenosi fale o czstotliwoci radiowej przez tkanki, tworzc ich selektywne przegrzanie. Efekty terapii w postaci natychmiastowej ulgi w blu, rozlunienia miniowego, zmniejszenia obrzkw oraz przyspieszenia regeneracji tkanek zostay potwierdzone naukowo.

MECHAnizM dziAAniA

m. Biceps femoris

m. Quadriceps femorisMisie czworogowy uda

Grupa kulszowo-goleniowa

TR-ThERAPyTERAPiA RAdiofAloWAukiERunkoWAnA

EfEkTY TERAPEuTYCznE

EfEkTY TERAPEuTYCznE

dziAAniE TERMiCznE

RoZlunIEnIE MInIPrecyzyjne dziaanie Terapii Radiofalowej Ukierunkowanej na hipertoniczne wkna miniowe wywouje ich natychmiastowe rozlunienie. Efekt miorelaksacji opiera si przede wszystkim na rozszerzeniu naczy krwiononych, ktre nastpuje ju w trakcie zabiegu i jest odpowiedzialne za wiksze zaopatrzenie tkanek w substancje odywcze.

REGEnERACJA TkAnEkPoprawa miejscowego metabolizmu tkankowego jest naturalnym i istotnym rezultatem Terapii Radiofalowej Ukierunkowanej. Prowadzi ona do przyspieszonej regeneracji tkanek mikkich i szybszego usuwania produktw przemiany materii.

REdukCJA oBRZkwciany ttniczek s powikszone, a prekapilary rozlunione, dziki czemu miejscowe ukrwienie jest zwikszone. Prowadzi to do poprawy krenia limfy, a nastpnie redukcji obrzku.

ulGA w BluGwnym efektem Terapii Radiofalowej Ukierunkowanej jest dziaanie przeciwblowe wynikajce z rozlunienia miniowego, redukcji obrzku oraz regeneracji tkanek.

Lokalna hipertermia obszaru zabiegowego jest widoczna na obrazach termograficznych wykonanych bezporednio po terapii. Jest ona spowodowana rozszerzeniem naczy krwiononych, ktre jest jednym z efektw terapeutycznych.

Bl odCInkA SZyJnEGo I PIERSIowEGo kRGoSuPA

okIE TEnISISTy

5

czas

mo

c i w

arto

im

ped

ancj

i

optymalny zakres terapeutyczny

dYnAMiCznA konTRolA iMPEdAnCJiTM

Dynamiczna Kontrola ImpedancjiTM (Dynamic Impedance ControlTM) automatycznie dopasowuje moc w trakcie terapii. Impedancja tkanki jest mierzona przez cay czas trwania zabiegu. Moc jest regulowana w taki sposb, aby bya odpowiednia do rodzaju i warunkw leczonej tkanki. W tym samym czasie warto szczytowa jest modulowana, a tkanka jest rwnomiernie ogrzewana, niezalenie od jej bezporedniej impedancji.

sElEkTYWnY WPYW nA TkAnkiDwie rne elektrody (pojemnociowe i rezystywne) zapewniaj precyzyjn i skuteczn terapi na okrelonej gbokoci poszczeglnych tkanek. Elektroda pojemnociowa skupia energi na warstwach tkanki miniowej. Przy uyciu elektrody rezystywnej dziaaniu poddane s tkanki o wyszej impedancji, takie jak przyczepy mini oraz wizada.

PodsTAWoWE WACiWoCi

TRyB PoJEMnoCIowy TRyB REZySTywny

miara impedancji moc nieregulowana moc regulowana za pomoc Dynamicznej Kontroli ImpedancjiTM

6

nAJCzsTszE WskAzAniA

nAJCzsTszE WskAzAniA 7

Rozlunienie mini

Regeneracja miniBl mini

Choroba zwyrodnieniowa stawu kolanowego

Zapalenie cigna

kana cieni nadgarstka

Bl odcinka szyjnego krgosupa

nacignicie/przykurcz minia Bl odcinka ldwiowo-krzyowego krgosupa

obrzk pourazowy

kapitola

kapitola

MAksYMAlnE BEZPIECZESTwo

doskonAA ERGonoMIA

BTl6000 TR-THERAPY EliTE

BTl6000 TR-THERAPY EliTE

wACIwoCI

Protokoy "ULUBIONE"Nawigacyjny atlas anatomicznyBaza danych pacjentwGotowe programy i encyklopedia terapeutyczna

Ergonomiczne aplikatory z wbudowan audiowizualn kontrol kontaktu

Selektywny wpyw na tkanki dziki zastosowaniu 2 trybw pracy: pojemnociowego i rezystywnego

Terapia ciga i impulsowa

Dynamiczna Kontrola ImpedancjiTM

(Dynamic Impedance ControlTM)

Stolik (opcja)

BTl6000 TR-ThERAPy ElITE

Moc do 320 WKolorowy ekran dotykowy 8,4"

Prosta obsuga

Kolorowy ekran dotykowy (8,4")

Ergonomiczny aplikator z audiowizualn kontrol kontaktu

Ergonomiczny aplikator z audiowizualn kontrol kontaktu

Aplikator pojemnociowy

Aplikator rezystywny

10

BTl6000 TR-THERAPY PRo

BTl6000 TR-THERAPY PRo

wACIwoCI

Gotowe programy i encyklopedia terapeutyczna

Selektywny wpyw na tkanki dziki zastosowaniu 2 trybw pracy: pojemnociowego i rezystywnego

Terapia ciga i impulsowa

Dynamiczna Kontrola ImpedancjiTM

(Dynamic Impedance ControlTM)

Stolik (opcja)

BTl6000 TR-ThERAPy PRo

Moc do 150 WKolorowy ekran dotykowy 5,7"

kabel pacjenta

Do elektrody rezystywnej

kabel pacjenta

Do elektrody pojemnociowej

Prosta obsuga

Kolorowy ekran dotykowy (5,7")

11

Podstaw Terapii Radiofalowej Ukierunkowanej jest ergonomiczny aplikator, ktry zapewnia funkcjonalne waciwoci terapeutyczne. Aplikator umoliwia rne moliwoci chwytu dla odmiennych technik aplikacji, a powierzchnia wykonana z mikkiego i odpornego na zabrudzenia materiau czyni terapi komfortow i wygodn. Inne funkcje, takie jak audiowizualna kontrola kontaktu oraz izolacja elektrod sprawiaj, e obsuga jest bardziej efektywna i bezpieczna.

ZAAwAnSowAnA TEChnoloGIA APlikAToRA

zAAWAnsoWAnA TECHnologiA APlikAToRA12

AudioWizuAlnA konTRolA konTAkTu

MAksYMAlnE BEzPiECzEsTWo

sElEkTYWnY WPYW nA

TkAnki

13

RnE MoliWoCi

CHWYTu APlikAToRA

nowoCZESnA I koMPlEkSowAkonCEPCJA TERAPEuTYCznA

TERAPIA kRok Po kRoku

zlokAlizuJ oBszAR zABiEgoWYWykorzystaj odpowiednie metody diagnostyczne, aby zlokalizowa obszar poddany terapii.

uMiE ElEkTRod nEuTRAlnUmie elektrod w bliskiej odlegoci od obszaru zabiegowego.

zAAPlikuJ kREM sPRzgAJCYUyj odpowiedniej iloci kremu na obszar zabiegowy.

W pierwszym etapie terapii wykorzystaj elektrod pojemnociow, by skupi si na tkance miniowej.

WYkonAJ APlikACJ W TRYBiE PoJEMnoCioWYM

W drugim etapie terapii wykorzystaj elektrod rezystywn, opracowujc przyczepy mini oraz wizada.

WYkonAJ APlikACJ W TRYBiE REzYsTYWnYM

TERAPiA kRok Po kRoku16

Bl odcinka szyjnego krgosupa Zesp bolesnego barku

Zesp ciasnoty podbarkowej Bl odcinka ldwiowo-krzyowego krgosupa

Regeneracja minia trjgowego ydki Rozlunienie minia czworogowego uda

Bl koci stpu (metatarsalgia) Bl mini

PRzYkAdY zAsTosoWA

PRzYkAdY zAsTosoWA

17

konCEPCJE TR-THERAPY

Terapia Radiofalowa Ukierunkowana dostarcza nowe moliwoci terapeutyczne, ktre mona poczy z umiejtnociami terapeuty. Dziki takiej kombinacji efekty terapeutyczne s natychmiastowe i dugotrwae.

konCEPCJE TR-THERAPY

TECHnikA MAsAu TR-THERAPYTerapia Radiofalowa Ukierunkowana w poczeniu z technikami terapii tkanek mikkich, zwiksza efekty terapeutyczne poprzez popraw przepywu krwi oraz skadnikw odywczych w leczonych tkankach. Poczenie to, wykorzystane do rozlunienia napicia miniowego, zapewnia szybsze i skuteczniejsze rezultaty.

TECHnikA RuCHu BiERnEgo TR-THERAPYTerapia Radiofalowa Ukierunkowana pomaga zagodzi punkty spustowe oraz przykurcze mini, umoliwiajc odzyskanie penego zakresu ruchu w stawie. Przykadowo, wykorzystanie terapii w poczeniu z biernym rozciganiem skrconych struktur prowadzi do poprawy ich jakoci i elastycznoci, czego efektem jest zwikszenie zakresu ruchomoci danego segmentu.

TECHnikA AkTYWACJi MinioWEJ TR-THERAPYPoczenie Terapii Radiofalowej Ukierunkowanej z izotonicznym lub izometrycznym skurczem minia skupia efekt hipertermii w obszarze pracujcych mini. Dostarczana energia fal radiowych uatwia ich prac, jednoczenie redukujc dysfunkcyjn kompensacj poszczeglnych wkien miniowych.

1

2

3

18

1

2

3

19

kapitolaPARAMETRY TECHniCznE

PARAMETRy TEChnICZnE

BTL6000 TR-Therapy Elite

Model BTl6000 TR-TheRapy eliTe

BTl6000 TR-TheRapy pRo

Ekran kolorowy ekran dotykowy 8,4" kolorowy ekran dotykowy 5,7"Protokoy ULUBIONENawigacyjny atlas anatomicznyGotowe programy terapeutyczne

30 30

Programy uytkownikaBaza danych pacjentwMoc maksymalna 320 W 150 WCzstotliwo pracy 500 kHz 500 kHzTryb pracy cigy/impulsowy cigy/impulsowyWyjcia elektrod dla elektrod: pojemnociowej /

rezystywnej / neutralnejdla elektrod: pojemnociowej /rezystywnej / neutralnej

Elektrody pojemnociowe 4 rozmiary (20, 30, 50, 70 mm) 4 rozmiary (20, 30, 50, 70 mm)Elektrody rezystywne 4 rozmiary (20, 30, 50, 70 mm) 4 rozmiary (20, 30, 50, 70 mm)Elektroda neutralna metalowa (160 240 mm) metalowa (160 240 mm)Wymiary 320 190 280 mm 320 190 280 mmWaga 5 kg 5 kgZasilanie 100240 V, 5060 Hz 100240 V, 5060 HzAkcesoria standardowe aplikator pojemnociowy,

aplikator rezystywny, 4elektrody pojemnociowe, 4elektrody rezystywne, elektroda neutralna, krem sprzgajcy 1000 ml

kabel pacjenta do elektrody pojemnociowej, kabel pacjenta do elektrody rezystywnej, 4 elektrody pojemnociowe, 4 elektrody rezystywne, elektroda neutralna, krem sprzgajcy 1000 ml

PARAMETRy TEChnICZnE BTl-6000 TR-ThERAPy

Akcesoria opcjonalne

Numer katalogowy P6000.211 StolikNumer katalogowy P6000.521 Samoprzylepna elektroda neutralna

Numer katalogowy P6000.210 Walizka transportowa Numer katalogowy P6000.520 Krem sprzgajcy

20

kapitola 19

kapitola

049-77TRTHERAPYEn200