Tekno lana

  • View
    915

  • Download
    4

Embed Size (px)

Text of Tekno lana

  • 1. Ipuin multimedia Leyre Amunarriz Mara Dez Leyre Franganillo Nekane GaldeanoNahiara Olascoaga

2. AURKIBIDEA1. Sarrera..................................................................................................................3 2. Gaiaren taula........................................................................................................4 3. Planifikazioa(burututako pausoak) ..................................................................5 4. Helburu nagusiak.................................................................................................6 5. Multimedia ipuinakHaur Hezkuntzan..............................................................6 6.Helburu zehatzak.................................................................................................9 7.Datu taula...........................................................................................................13 8.Multimedia ipuinak sortzeko aplikazioak.......................................................15 9.Gure multimedia ipuina....................................................................................17 10. Amaierako hausnarketa....................................................................................17 11. Bibliografia.........................................................................................................18 3. GAIA: MULTIMEDIA IPUINAK1.SARRERA TEKNOLOGIA BERRIEN ROLATeknologiaren presentzia gaur egun geroz eta handiagoa da gure gizartean, gure eskoletan eta baita etxeko giroan ere. Diotenez, haurrak erabiltzaile indibidual eta konpultsiboak bilakatzen doaz (bideo jokoak, gameboiak, ). Nahiz eta ikertzaileek ikerketa zehatzik egin ez, jakin badakigu haurrek ordu asko igarotzen dituztela teknologia berri hauekin. Honek ondorio negatiboak ekarri ditzake, batez ere sozializazio prozesuan: solaskideekin hitz egiteko gaitasunak ez dituzte garatzen bere kideekin egoteko denbora murrizten duelako, eta are gehiago, talde jolasen parte hartzea ere kaltetua suertatzen da.Hezkuntza erreformak ezagutza esanguratsuaren garrantzia kontutan izan beharko du, hau da, haurraren aurreezagutzetik abiatuz bere interesak kontutan izatea, teknologia berriak gure eskoletan sartzerakoan. Multimedia baliabideak eskolako testuinguruan sartzean, hauen erabilpen ludikoari balio hezitzailea gehitu behar zaie. Azken finean, helburua hizkuntza estrategia horiek betiko metodoez gain, multimedia baliabideei esker lantzea izango litzateke.Multimedia ipuinak haurraren hizkuntza garapenean lagungarriak izan daitezke, ahozkotasuna, sormena eta parte hartzea bultzatu baitezakete, hots hauei esker estimulu desberdinak, multisensorialak eta sensoriomotrizak adibidez, eskaintzen baitzaizkie. Ipuin hauek beste ipuinekin (liburu formatua dutenekin) konbinatuz haurrak dituen aukerak handiagotuko ditugu. "Hay algo mgico en la imagen que supera lo literario" Gallego y Alonso (1999:229). Imaginak eta hitzak sentimendu bat, ideia bat, helarazteko modu desberdinak dira, kasu bakoitzean bata bestea baino aproposagoa izan daiteke. Horregatik biak izateko aukera aberasgarriagoa da, hau da, testu liburuak eta baita multimedia ipuinak ere. Bata gehitzeak ez du bestearen desagerpena esanahi. Eskola gaur egungo errealitatera zabaldu behar da, eta errealitate hauek gizartean dauden heinean, haurrei ere eskaini beharko zaizkie. 4. Teknologia berriak irakasleentzat beste lanabes bat dela argi izan behar dugu. Horregatik teknologia berri hauen teknika menperatzea oso lagungarria eta beharrezkoa da. Haurrek momentu oro teknologiarekin harremanetan daudenez, ezinbestekoa da eskolek gaur egungo gizarteari irekitzea. Multimedia ipuinak eskolentzat baliabide xinple eta "berriak" dira, erabiltzen ikastea aukera anitzak eskaini ditzazke eta irakaslearen lana asko erraztu dezake; edo irakasle laguntzaileentzat, premia bereziak dituzten ikasleei aurre egiteko (komunikazio aldetik batez ere). Ponsek honela dio: multimedia ipuinak ia gehien erabiltzen den programa da eskoletan, batez ere gazteenekin.Egoera aztertu ondoren, esan daiteke multimedia ipuinek oso erabilgarriak izan daitezkela baina beti bere ebaluaketa kritikoa eta bere erabilpenaren onura eta alderdi txarrak kontutan izanda. Gomendatzen duguna hurrengoa da: erabilpen sinple bat ematea ipuinak barneratzeko eta sartzeko Haur Hezkuntzako geletan. Baieztapen honen oinarria haurrek murgilduta dauden gelako testuingurua gizarteratzearen behar handian datza. Gaur egun, haurrak bere esperientziekin datoz, horietako askok lenguaiarekin, eta harreman soziologiko eta familiarrarekin erlazionaturik daude. Inguru honetan, haurrek teknologiarekin modu eroso batean elkarbizitzen dira, heldu batzuek ez bezala (batzuk teknologia begitan hartzen baitute). Beraz, askotan helduon arazoak eta beldurrak haurrei helarazten dizkiegu konturatu gabe. 2. GAIAREN TAULA 5. 3. - LANAREN NONDIK NORAKOA ZEHAZTU - Helburu nagusiak eta zehatzak - INFORMAZIO BILKETA - INFORMAZIOA LANDU ETA GARRANTZITSUENA AUKERATU - INFORMAZIOAREN ITZULPENA, MOLDAKETA - MULTIMEDIA IPUINA SORTU - DATU BILKETA - BILDUTAKO DATUEKIN TAULA OSATU - GALDERAK ERANTZUN Zein ipuin multimedia dira egokienak? Ipuin multimediari zein erabilpen eman? - AMAIERAKO HAUSNARKETA 6. 4. HELBURU NAGUSIAK Zer jakin behar du teknologiari buruz HHko irakasle batek? Zer nolako irakasle izan nahi dugu, ze garrantzia eman nahi diogu teknologiari eta zertarako erabiliko dugu gure gelan? Zein da teknologiaren papera HH mailan?5.MULTIMEDIA IPUINAK HAUR HEZKUNTZANTEKNOLOGIA HAUR HEZKUNTZAKO CURRICULUM-EANHaur hezkuntzan erabiltzen diren ikasteko iturriak jolasean, aktibitatean eta esperimentazioan oinarritzen dira nagusiki. Teknologia baliabidei buruz hitz egiten dugunean, hiru elementu hauek alderdi pasiboak eta harkorrak direla dirudi.Teknologia berriak geletan sartzeak interaktibitatea, parte hartzea eta ingurunearekin esperimentatzea suposatzen du. Ikasle eta irakasleen arteko interkomunikazioa, ikaslearen partaidetza eta ikaskuntza bilatzen badugu, honako guzti hau lortuko dugu: Ikasleen ikasten jarraitzeko nahia mantendu. Baliabide teknologikoek paper garrantzitsu bat har dezakete interesa eta motibazioa mantentzeko Gallego y Alonso (1996:42) 7. Irakasle batek haurrei ikasteko aukera ematen dieten egoerak prestatu behar ditu. Guzti honek, iturriak eta baliabideak prestatzea behar du: idatzizko, ikus-entzunezko, informatikako materiala.Gallego y Alonso (1996:42)Teknologia ez da bide bakarra baina bai baliabide garrantzitsu bat. Komunikazio eta adierazpena Haur Hezkuntzako Curriculumetik erreferentzia puntu hartzen baditugu, honako helburu hauek aurkituko ditugu: 1. Hizkuntza horiez guztiez jabetzea pixkanaka, beharrak, lehentasunak,sentimenduak, esperientziak eta errealitatearen errepresentazioak adierazteko. 3. Hizkuntza, ideiak eta sentimenduak adierazteko asmoz, komunikatzeko,irudikatzeko, ikasteko eta gozatzeko tresna gisa erabiltzea. 5. Beste haurren eta pertsona helduen mezuak ulertzea era askotariko hizkuntza-testuinguruetan; eta harreman horiek zuzentzen dituzten arauak ezagutzea,komunikazio-asmoak egoki interpretatzeko 7. Kultura-tradizio desberdineko zenbait literatura-testu ulertzea, ozen irakurtzea,kontatzea eta berregitea, haiekiko interesa izan, balioetsi eta haiez gozatzeko 11. Teknologiako tresnak erabiltzen hastea eta tresna horiek komunikatzeko dutengaitasuna aintzat hartzea, arian-arian informazio- eta ikaskuntza-iturri gisaerabiltzeko.Helburu guzti hauek teknologiarekin bateragarriak dira. Gainera, teknologiaren erabilpenak hau ekar dezake: motrizitatearen kontrol hobea, jakin nahiaren, irudimenaren eta behaketaren garapena Guzti hau multimedia ipuinak lantzerakoan lor dezakegu.MULTIMEDIA EZAGUTZEN: Multimedia, teknologia desberdinak nahasteko tendentzia bat da. Hortaz, zentzumen desberdinetan talka egiten gaitu eta mezua ulertzeko efektu handiago bat lortzen da. XX. hamarkadan, historian izandako komunikazio tresna garrantzitsuenak sortu ziren: telebista eta ordenagailua.Aplikazio bat multimedia izateko 5 datu mota hauek izan beharko ditu: Testuak Grafikoak Irudi finkoak Irudi mugikorrak (bideoa, animazioak) Audioa (musika, ahotsa, soinuak...) 8. Multimediak begiak, belarriak, behatzak eta garrantzitsuena, burua estimulatzen ditu.MULTIMEDIA OSAGAIAK: Sistema multimedia terminoak elementu anitzak tartekatzen ditu: Transmititu behar den informazioa: Garrantzitsua da pedagogo baten laguntza eta lana mezuaren alderdi didaktikoa garatzeko.Hardwarea: Ordenagailuen alde handiena osagarri gehigarri batzuk behar ditu datu multimediak manipulatzeko.Softwarea (bere funtzionamendurako): multimedia baten erreprodukzioak ezaugarri bere batzuk dituen ordenagailu bat behar du. Ezaugarri hauek produktuaren egileek zehaztu egiten dute.MULTIMEDIA IPUINAK HH GELETAN:Ipuinak Haur Hezkuntza geletan ez dira gaur egungo gauza, aspaldidanik landu batira eduki asko hauen bitartez. Hainbat autorek sutsuki defendatzen dute hauen erabilpena HHko geletan (Monfort, 1989; Tejerina, 1994; Condemarn et al., 1996) besteak beste. Oro har, egile hauen proposamenaren oinarria ipuinen erabilpenak gure kulturaren ezagutzan datza, ipuinak gure tradizioan egon diren elementuak dira, eta tradizioa izanik, haurrak jakinaren gainean egon beharko lukete. Gainera irakurketaren bidez irakasleak haurrekin hainbat ariketa egiteko para izango du: esaldiak osatu, irudimena landu, sentimenduak detektatu eta azaltzen saiatu, pasarte baten dramatizazioa egin ... Ipuinen erabilpenak helburu anitzak betetzen ditu, besteak beste: Ahots-ezaugarriak ezagutu eta landu (intentsitatea, iraupena, tonua). Hainbat soinu identifikatu eta errepikatu (Onomatopeiak, naturaren soinuak ...). Hitz formak imitatu. Hitzen ezaugarriak arakatu asoziazio foniko eta semantiko jolasen bidez. Ipuin kontalariaren gaitasuna, hots, ahozko inprobisazioa, ahoskera eta intonazioa, garatzea. Arreta gaitasuna garatzea.Multimedia liburuak diapositiben bertsio modern