tekno 1.2.3

Embed Size (px)

Text of tekno 1.2.3

 • 7/25/2019 tekno 1.2.3

  1/151

  QUIZET N LNDN TEKNOLOGJI FARMACEUTIKE (pjesa e par)

  1. ! "#!$%" rr!&ja e 'es&**!s s "j pe+**!e " s$a**" e se#!,e"&!,!& & -a+s s

  spr"#arA) se#!,e"&!,! "$ "#r/s%"

  0) se#!,e"&!,! rr!&

  C) se#!,e"&!,! +'%*%e&

  D) se#!,e"&!,! "$ "#%#

  2.. C)

  3. C!*! "a -e"%,e"e& e ,p%s&,e s& ! pa#s!res, " pe+**!& pr pr#%r!,-ar,a4e&!$

  A) e#!,e"&!,! ! "a#a*& ! r!,4a'e

  0) A*%,er!,! ! r!,4a'e " $r!s&a*e

  C) R!spr"#arja e r!,4a'e pas &"#jes

  D) De$a"&!,! ! spej& ! r!,4a'e

  2.. 0)

  5. Rr!&ja e pr6e"#r!,!& & *"#s &e"s!%'eprese ,7! pr6e"#r!,!" ,!4e*ar $r!&!$ #% &

  jap8

  A) Rr!&je & &e"s!%"!& s!pr-a6s%r

  0) U*je & &e"s!%"!& s!pr-a6s%r

  C) Rr!&je &e ",r!& & ,!4e*a'e

  D) Z'%*!, & ",r!& & ,!4e*a'e

  2.. 0)

  9. Ter,! ! prj!&s, pr ,%*e$*a& #e j%"e& 6 'e"#%se" " "#r-a6e& e -a+a'e s&8

  A) Aje"& $"#r s$,s

  0) De&erje"&

 • 7/25/2019 tekno 1.2.3

  2/151

  C) Aje"& "j%,s

  D) r-a$&a"&

  2.. D)

  :. C!*! "a $s&e& e ,p%s&,e #% & rr!s s$a**" e &re&jes s 7ar!& "a &a7*e&a

  A) Rr!&ja e ,a#s!s s r!,4a'e & 7ar!&

  0) Rr!&ja e s!pr-a6es spe4!-!$e & r!,4a'e & 7ar!&

  C) Rr!&ja e $%s s +7r&!,!&

  D) Rr!&ja e sas!s s e$s!p!e"&'e pr %**!,!" e 7ar!&

  2..0)

  ;. 2*ra& spr"#ae" #e &re&e" , spej& sesa &a7*e&a& pr ars/e se8

  A) 2r,7aj" +7r&/es

  0) Ja" *7r!-!$ar , ,!r

  C) Ka" s!pr-a6e spe4!-!$e , & ,a#e

  D) Rrje#!" , ,!r

  2.. C)

  &e,p%re & srp!& & a,p!4!*!"s $a "e'%j pr

 • 7/25/2019 tekno 1.2.3

  3/151

  C) M"# & ,as$%j" s!je & pap*6/es,e

  D) 2r#%re" pr -%r,*!,!" e 7ar"a'e !r%s$%p!$

  2.. 0)

  . C!*a s& ,e&%#a , e prs&a&s,e pr pr+!erje" %,%je"e & 7ar"a'e ,e 'epr!,& -%r&

  A) &/erja

  0) -r$!,!

  C) %**!,!

  D) ra"*!,!

  2.. C)

  1?. Ga+! 6 *!r%e& "a &re&ja e &a7*e&a'e e-er'ese"&e " j s&8

  A) O$s!je"!

  0) D!%$s!#! ! $ar7%"!&

  C) M%"%$s!#! ! $ar7%"!&

  D) A'**! ! j!&

  2.. 0)

  11. 2*ra& e-*%rese"& ja" *"# 6 *!r%j"

  A) D!%$s!# $ar7%"!

  0) Uj

  C) Gr!,4a & !,&a

  D) Er & $e6e

  2.. 0)

  13. C!*a "a ,e&%#a& e ,p%s&,e ,"# & pr#%re& pr & pr-s!r 7re"#a s "jj&s

  &a7*e& #/ *"# & papaj&es,e ,!#!s &/re

  A) esja ,e se6er

  0) esja ,e -!*,

 • 7/25/2019 tekno 1.2.3

  4/151

  C) esja e"&er!$e

  D) esja ,e &a7*e&!,

  2) D

  15. a s& p>! ! "j &re&s!re & 7ar! a4!# & -%r& " pr6e"#r!,!" ?.?1 M

  A) ?.3

  0) 1

  C) 3

  D) 5

  2.. C)

  19. *era e p>!& & "j &re&s!re 1?>5& "j 7ar! " -%r, a4!#! & -%r& s&8

  A) 5

  0) ;

  C)

  D) 11

  2.. A)

  1:. C!*! "a p*ra& e ,p%s&, s& , !#r%-!*

  A) s&eara&! ! ,a"e+!,!&

  0) p*r! ! $ar7%"!& 'eje&a*

  C) ,a"e+!, *ar!*s*-a&!

  D) s&eara&! ! +!"$&

  2.. C)

  1;. C!*! "a p*ra& e ,p%s&, s& , *!p%-!*

  A) a4!#! 7%r!$

  0) 7e"+%a&! ! "a&r!,!&

  C) a4!#! s&ear!$

 • 7/25/2019 tekno 1.2.3

  5/151

  D) $*%rr! ! "a&r!,!&

  2.. C)

  1B. ! "#r/s%" pr6e"#r!,! ! -%r,s s paj%"!+ar s "j 7ar! a4!# ,e pKa9.: "6s

  &re&s!r" $ a! "#%#e& e pr+!ej, , "j &re&s!r j%re ,e & "jj&!" pA) prj/s,%e&

  0) rr!&e& pa$

  C) #/-!s%e&

  D) "$ "#r/s%"

  2.. D)

  1. C!*a "a *"#& e ,p%s&,e ,"# & pr#%re& pr & para"#a*ar rr!&je" e ,/6e'e "pra&esa& e *"&a

  A) $*%r7&a"%*!

  0) e#e&a&! ! "a&r!,!&

  C) ,e"&%*!

  D) a4!#! 7e"+%!$

  2.. D)

  3?. C!*! "a $%,7!"!,e& e ,p%s&,e e,r &re&ar>e,r *"#e "#!,se s& $%rre$&

  #e ! pr#%rr " e,r&!,!" e e,*a&%r'e

  A) THee" 3? s%r7!&a" ,%"%s&eara&

  0) THee" B? p%*!%$s!e&!*e" s%r7!&a" ,%"%%*ea&

  C) pa" 9? p%*!%$s!e&!*e" s%r7!&a" ,%"%%*ea&

  D) THee" B? ,e&!*4e**%+

  2.. 0)

  31. E-e$&! retard! &a7*e&a'e +'%*%e& "se -%r,s -ar,a4e&!$e ! s&%e& "j *"#6

  A) rr!& &re&s,r!" " /"#/r"a

  0) +'%*%" &re&s,r!" " j

 • 7/25/2019 tekno 1.2.3

  6/151

  C) pe"%" re4ep&%r!" " & 4!*!" 'epr%" 7ar!

  D) 7" a*$a*!"!+!,!" e r!"s

  2.. D)

  33. 0ar"a& A #e 0 $a" $ara$&er!s&!$a "e&ra*e. Kr &re&e" " "j &re&s!r &a,p%"e ,ep

 • 7/25/2019 tekno 1.2.3

  7/151

  0) jep &a7*e&a & -%r&a #e 6 +7r&ee" ,e 's&!rs!

  C) s& *!p%-!* #e *!#e& ,e /"#/r"a&

  D) sa&r%" s!s&e,!" ,e&a7%*!$ #e "$ $%"'er&%e& ! &r! " ,e&a7%*!&!" a$&!'

  2.. D)

  3;. L"#& p!r%je"e ja"

  A) *"# '%*a&!*e 6 "=!s!" !"-*a,a4!%"!"

  0) r!,4a p*r! & pra"!s,e " &re&s!r" pr !"je$s!%"

  C) pr%#$&e & pa6"#res,r!s s *"#s 'eprese

  D) pr%#$&e & s$a&rr!,!& & s&r$&rs 7a$&er!a*e

  2.. D)

  3

 • 7/25/2019 tekno 1.2.3

  8/151

  A) ?.; #er! " 1

  0) 3 #er! " ;

  C) ; #er! " 1?

  D) 13 #er! " 3?

  2.. C)

  5?. Gja& pr%es!& & p*r!,!& 'e&, "j pjes e '%* e e"erj!s s$%" pr +'%*!,!"e ,a#s!s s r!,4a'e. 2r6!"#ja e e"erj!s s #%7!s,e s&

  A) 3

  0) 1?

  C) 1:

  D) 3?

  2.. A)

  51. L!j! ! R!&&!"er ,a& e"erj!" ,e$a"!$e & "e'%js,e pr pr%es!" e p*r!,!&. C!*a&

  *"#'e ! prs&a&e& , ,!r $/ *!j

  A) *"#'e e*as&!$e

  0) *"#'e & &/es,e

  C) *"#'e '!s$%+e

  D) *"#'e p*as&!$e

  2.. 0)

  53. 0ar"a& e j%"!+es, $a" "j s$a** j%"!+!,! 6 'are& "a p>! &re&s!rs $

  "#%#e". N 4!*" "a '*era& e ,p%s&,e & p>!& & "j &re&s!re pr !"je$s!%" "j 7ar

  a4!# #e ,e pKa : s& ! j%"!+ar " ,as"

  A) 5

  0) :

  C) ;

  D) &je&r!"

  0) sap"e& e $a*4!,!& ja" s, & &re&s,e " j

  C) sap"e& e -%r& ja" sap"e 6 pr,7aj" ,a"e+!,

  D) sap"e& a"!%"!$ -%r,%j" "j pre4!p!&a& " pra"! & sap"e'e $a&!%"!$

  2.. 0)

  9

 • 7/25/2019 tekno 1.2.3

  13/151

  D) -%r,!,!" e pr+!erje'e e&e$&!$e

  2.. 0)

  9. L!j! ! K!4$>& ,a& e"erj!" ,e$a"!$e & "e'%js,e pr pr%es!" e p*r!,!&. C!*a&

  *"#'e ! prs&a&e& , ,!r $/ *!jA) *"#'e p*as&!$e

  0) *"#'e e*as&!$e

  C) *"#'e & &/es,e

  D) *"#'e '!s$%+e

  2.. 0)

  :?. L"#& "#!,se 6 ! s&%e" p*ra'e ja& pra&!&jes s &a7*e&a'e ,e 6**!,para"#a*!,!" e "j!&jes " p"s%"e #e ,a&r!4a 6e"

  A) *!#se

  0) +7r&/ese

  C) */rsese

  D) *!#a"&e

  2.. C)

  :1. Nj &re&s!r !+%&%"!$e ,e p*a+," pr,7a" ?. NaC* " 1?? ,*. L"#& A #e 0

  $a" & "jj&" '*er & e$!'a*e"&!& & NaC* & 7ara7ar& ,e ?.1. N6s ?.3: & se4!*s prej$&/re #/ *"#e'e &re&e" " :? ,* j pesa e NaC* 6 "e'%j!&e& pr !+%&%"!+ar &re&s!r"

  s& e pr-s!r " !"&er'a*!"

  A) ?.1 #er! " ?.:

  0) ?.?: #er! " ?.1

  C) ?.: #er! " 1

  D) 1.: #er! " 3

  2.. A)

  :3. G*!4er%*a&! ! a,!#%"!& s&

  A) "j !#r%=e*

 • 7/25/2019 tekno 1.2.3

  14/151

  0) "j p%,a#

  C) "j $re,

  D) "j pas&

  2.. A)

  :5. D/ &re&s!ra j%re $a" '*era & "#r/s,e & &e,pera&rs s "r!rjes. N6s e para "r!"

  " "j &e,pera&r , & *ar& sesa e #/&a #% & &%& se e para s& "#aj & #/&s

  A) !+%%s,%&!$e

  0) !+%&%"!$e

  C) !per&%"!$e

  D) !p%&%"!$e

  2.. D)

  :9. C!*a "a *"#& e ,p%s&,e s& *"# %**ese

  A) 7!%$s!#! ! &!&a"!,!&

  0) 4e**%+a ,!$r%$r!s&a*%re

  C) a4!#! a*j!"!$

  D) s!*!4! $%*%!#a*

  2.. 0)

  ::. N 7a+ & -ar,a$%pes " sa "js! $r/e& &es&! ! "!-%r,!&e&!& " pr,7aj&je !&a7*e&a'e

  A) :

  0) 1?

  C) 3?

  D) :?

  2.. 0)

  :;. C!*a "a *"#& e ,p%s&,e 7" pjes " *"#& *!#a"&e

  A) #!%$s!#! ! &!&a"!,!&

 • 7/25/2019 tekno 1.2.3

  15/151

  0) *a$&%+a

  C) -%s-a&! #!7a+!$ ! $a*4!,!&

  D) s!*!4! $%*%!#a*

  2.. D)

  :

 • 7/25/2019 tekno 1.2.3

  16/151

  A) $!*% 4e"&! #e$a

  0) ,!*! "a"% ,!$r%

  C) ,ea #e$a p!$%

  D) ,!$r% ,!*! 4e"&!

  2.. D)

  ;1. Gje"! p%!,!" e pasa$&. Rr!&ja e ",r!& & r!,4a'e " &re&s!r sje**

  A) rr!&je & &r/s"!s %s,%&!$e

  0) rr!&je & &e,pera&rs s '*!,!&

  C) rr!&je & &,pera&rs s "r!rjes

  D) +'%*!, & &r/s"!s s a'j'e & j!&

  2.. C)

  ;3. 2r 7ar & s$a#ar ""$p&%e& spe4!a*!&e&! -ar,a4e&!$

  A) " & 4!*!" *!,!&! ! papas&r&!'e s& , ! ,a# se 3

  0) " & 4!*!" -%r,a -ar,a4e&!$e $a ,7r $ara$&er!s&!$a& e saj & 6"#res,r!s

  C) 6 "$ s& raj&r " $s&e & prs&a&s,e

  D) 6 je"#e& " -ar,a4! pas #a&s s s$a#e"4s & s$raj&r " $&!

  2.. D)

  ;5. -ar #% & &%& &er,! $%,p*!a"4

  A) $%,p*!$!,e 6 ,"# & *!"#!" ja& ,arrjes s 7ar!&

  0) *e&s! e ,arrjes s 7ar!& pr s$a$ & -%r,s -ar,a4e&!$e

  C) a-&s!a e pa4!e"&!& pr & "#je$r &erap!" e prs$rar

  D) +7a&!, ! sa$& ! rre**a'e " #%r+!,!" e re4e&s

  2.. C)

  ;9. C!*a "a *"#& e ,p%s&,e "$ pr#%re& s! 7as$&re&s " pra&!&je" e pra&esa'epare"&era*e

 • 7/25/2019 tekno 1.2.3

  17/151

  A) e&a"%*!

  0) ,e&a"%*!

  C) pr%p!*e"*!$%*!

  D) *!4er!"a

  2.. 0)

  ;:. Tre&s!ra& !+%&%"!$e $a"

  A) & "jj&" pr4je**s,r!

  0) & "jj&" &e,pera&r "r!rjeje

  C) & "jj&!" p

  D) & "jj&" #e"#s!

  2.. 0)

  ;;. D/ &re&s!ra j%re para6es!" '*era & "#r/s,e & &e,pera&rs s '*!,!&. N6s e para'*%" " "j &e,pera&r , & *ar& sesa e #/&a #% & &%& 6 e para ,e & #/&" s&

  A) !+%%s,%&!$e

  0) !+%&%"!$e

  C) !p%&%"!$e

  D) !per&%"!$e

  2.. D)

  ;

 • 7/25/2019 tekno 1.2.3

  18/151

  A) *je & &%$s!4!&e&!&

  0) pr,!rs!, & "!-%r,!&e&!& " pr,7aj&je

  C) +'%*!, & !rr!&!,!& ,e$a"!$ & p%,a#a'e

  D) rr!&je & 7!%#!sp%"!7!*!&e&!&

  2.. A)

  ;. !#r%$%r&!+%"! para6e& -e"%,e"!" e p%*!,%r-!+,!&. C!*a "a &e$"!$a& e ,p%s&,e"$ s& " je"#je & e'!#e"&%j $& -e"%,e"

  A) rre+e&

  0) &e,pera&ra e s$r!rjes

  C) DC (Differential Scanning Calorimetry)

  D) spe$&r%s$%p!a U

  2.. D)

 • 7/25/2019 tekno 1.2.3

  19/151

  A) p!*%$arp!"a $*%r!#ra& ?.?:

  0) p!*%$arp!"a s*-a& ?.?:

  C) $*%rr! ! "a&r!,!& ?.?B

  D) sa$ar%+a ?.3

  2.. D)

 • 7/25/2019 tekno 1.2.3

  20/151

  A) B:

  0) ?

  C) :

  D)

  2.. C)

 • 7/25/2019 tekno 1.2.3

  21/151

  A) *a$&%+a

  0) !#r%$s!pr%p!*,e&!*4e**%+a

  C) 4e**%+a ,!$r%$r!s&a*%re

  D) #!$a*4!,! -%s-a& #!!#ra&

  2.. C)

  B1. C!*a& "a *"#& "#!,se & ,p%s&,e -a'%r!+%j" pr%es!" e +7r&!,!& &&a7*e&a'e

  A) *"#& %**ese 6 &re&e" " j

  0) *"#& %**ese 6 "$ &re&e" " j

  C) *"#& *!#se

  D) *"#& */rsese

  2.. 0)

  B3. N6s $e"! :? *"# 'eprese ,e #e"#s! apare"&e 1 @,* #e j $r$%e& &

  pra&!s"! $aps*a ,e & sa s& ",r! ! $aps*a'e Nr. 3 (?.9,*) 6 #e& &

  pr#%r"!

  A) 1??

  0) 13:

  C) 19?

  D) 1B?

  2.. 0)

  B5. F%r,a& -ar,a4e&!$e , & pr#%rra ,e pr,7aj&je !"s*!"e ja"

  A) "j!&se &ra"s#er,!$e

  0) pe+**! & !"s*!"s (& $%,p*e$sara %se j% ,e +!"$) ,e $%+ja&je & "#r/s,e

  'epr!,!

  C) pe+**! & !"s*!"s (& $%,p*e$sara %se j% ,e $a*4!,) ,e $%+ja&je & "#r/s,e

  'epr!,!

  D) &re&s!ra & !"s*!"s & $r!p+ara ,e +!"$

 • 7/25/2019 tekno 1.2.3

  22/151

  2.. 0)

  B9. 2%*!,er! 2EG 9?? ! pr#%rr s! *"# "#!,se ! pr$e& $*ass s

  A) p%*!es&ere'e

  0) p%*!a4!#e'e

  C) p%*!a,!#e'e

  D) p%*!e&ere'e

  2.. C)

  B:. C!*a "a *"#& e ,p%s&,e pr#%re& s! *"# %**ese " &a7*e&a& 6 pr&/pe" prs$a$ & "=e&s!s s saj "ea&!'e " &re&s!r

  A) s%r7!&%*!

  0) ,a"!&%*!

  C) *a$&%+a

  D) 4e**%+a ,!$r%$r!s&a*%re

  2.. 0)

  B;. !pas -ar,a$%pes pr%es! ! s&er!*!+!,!& #e& & ara"&%j "j pr%7a7!*!&e& &

  ,7!je&ess ,!$r%7!$e j% , & ,a# sesa "j ,!$r%%ra"!+, pr

  A) 1?5"js! & pr%#$&!&

  0) 1?:"js! & pr%#$&!&

  C) 1?;"js! & pr%#$&!&

  D) 1?

 • 7/25/2019 tekno 1.2.3

  23/151

  D) ;:

  2.. C)

  BB. Tre&s!ra 1 e 7ar!& A $a "j PT ?.3 C. N 4!*!" !"&er'a* je"#e& pesa e *"#s

  !+%&%"!+ese (,e PT ?.3 C) 6 #e& s&ar pr & !+%&%"!+ar "j &re&s!r 6 pr,7a"1 A & &re&r " 1?? ,* j

  A) ?.1 #er! " ?.3

  0) ?.: #er! " 1

  C) 1.: #er! " 3

  D) 5 #er! " :

  2.. C)

  B. Ks&e& %p&!,a*e & raj&jes s $aps*a'e 7%s ja"

  A) : C #e 1? LR

  0) 1: C #e 5? LR

  C) 3? C #e 9? LR

  D) 5? C #e ;? LR

  2.. C)

  ?. N6s #% j #e& & pra&!s"! $aps*a ,e 5?? , *"# 'eprese ,e #e"#s! apare"&e

  1.3 @,* 4!*a #% & !s&e ,a#s!a , e prs&a&s,e

  A) ?? (1.?,*)

  0) 1 (?.: ,*)

  C) 3 (?.9 ,*)

  D) 5 (?.5 ,*)

  2.. D)

  1. Nj *"# &e"s!%'eprese ,e '*er & L0>s , & ,a#e se 3? pr#%re& s!

  A) *"# $"#r s$,s

  0) *"# "j%,se

 • 7/25/2019 tekno 1.2.3

  24/151

  C) e,*s!%"es j " 'aj

  D) *"# s%*7!*!+ese

  2.. D)

  3. a+e*!"a $a #e"#s! ?. @,*. C!*! "a p%!,e& e ,p%s&,e s& ! sa$& a+e*!"apas pr+!erjes ,e j

  A) rr! " s!pr-a6e

  0) 7!e " -"#

  C) 'epr%" ,e &

  D) &re&e&

  2.. A)

  5. Ce**a+a ,"# & pr#%re& s! *"# +7r&/ese. Me -ar ,e$a"!+,! 'epr%" aj%

  A) 'epr!, $ap!*ar

  0) 'epr!, e"+!,a&!$

  C) 7/,!,

  D) *!r!, a+es

  2.. 0)

  9. Ma&ja e $"#!& & 6e&s!s jep !"-%r,a4!%" ,7! rrje#s,r!" e p*ra'e. N 4!*!"

  !"&er'a* & '*era'e & $"#!& $e,! "j rrje#s,r! & ,!r & p*ra'e

  A) 3? > 3:

  0) 3: > 5?

  C) 5? > 9?

  D) 9? > :?

  2.. 0)

  :. 2r+!erja e $r!pra'e (NaO5 Na33O:) je"#e& " &re s! *"# "#!,se. -ar

  -"$s!%"! $r/ej" $r s&%e" " "j -%r, -ar,a4e&!$e

  A) a"&!,!$r%7!$

 • 7/25/2019 tekno 1.2.3

  25/151

  0) a"&!%$s!#es

  C) a4!#!-!$es

  D) a*$a*!"!+es

  2.. 0)

  ;. C!*a "a 'e&!& e ,p%s&,e s& e "jj& pr *"#& p%*!,%r-e

  A) &re&s,r!a

  0) #e"#s!a

  C) &e,pera&ra e s$r!rjes

  D) &e,pera&ra e '*!,!&

  2.. D)

 • 7/25/2019 tekno 1.2.3

  26/151

  A) ?.1 ?.5

  0) ?.5 > ?.:

  C) ?.: > 1.?

  D) 1.? > 3.?

  2.. 0)

  1??. C!*a "a *"#& e ,p%s&,e pr#%re& s! *"# p*as&!-!$ese " 'esje" ,e 4!pa &&a7*e&a'e

  A) #!%$s!#! ! &!&a"!,!&

  0) #!e&!*-&a*a&!

  C) !#r%$s!pr%p!*,e&!*4e**%+a

  D) ,e&!*4e**%+a

  2.. 0)

  1?1. N 3? C 3? p!$a j ja" & 7ara7ar&a ,e 1 ra, "6s pr#%r!, "j p!$a&%re ,e

  #!a,e&r & jas&, 5,, #e & 7re"#s, ?.; ,,. Kj% ! #e&/r%e&

  A) &e"s!%"!& s!pr-a6s%r & j!&

  0) 'es&**!s s j!&

  C) &e"s!%"!& & a'j'e & j!&

  D) $%"s&a"&es #!e*e$&r!$e & j!&

  2.. A)

  1?3. -ar p%%" *!j! ! &%$s!&

  A) 6 spej&s!a e se#!,e"&!,!& & "j r!,4e " "j ,je#!s & *"& s& " prpjes&!,

  & #rej& ,e "=!&!,!" e -%r4s s r"#ess

  0) 6 spej&s!a e se#!,e"&!,!& & "j r!,4e " "j ,je#!s & *"& s& " prpjes&!,

  & +#rej& ,e "=!&!,!" e -%r4s s r"#ess

  C) 6 spej&s!a e se#!,e"&!,!& & "j r!,4e " "j ,je#!s & *"& s& " prpjes&!,

  & +#rej& ,e $a&r%r!" e #!a,e&r!& & saj

 • 7/25/2019 tekno 1.2.3

  27/151

  D) 6 spej&s!a e se#!,e"&!,!& & "j r!,4e " "j ,je#!s & *"& s& " prpjes&!,

  & #rej& ,e '!s$%+!&e&!" e ,je#!s!&

  2.. 0)

  1?5. EUDRAGIT

  S

  L pr#%re& pr 'esje" as&r%re+!s&e"&e & &a7*e&a'e. N 4!*!" p s&! &re&s, $/ p%*!,er

  A) 9

  0) :

  C) ;

  D)

  0) *% "ea&!' ! pr6e"#r!,!& & O>

  C) *% ! pr6e"#r!,!& &

  D) *% "ea&!' ! pr6e"#r!,!& &

  2.. D)

  13:. Nj *"# 'eprese 6 $ara$&er!s&!$a& e "j e*e$&r%*!&! & #%7& "6s a#,!"!s&r%e&

  per os,pr&!&e& , ,!r "a %ra"!+,! sa , s, 6

 • 7/25/2019 tekno 1.2.3

  33/151

  A) s& ! j%"!+ar

  0) s& ! paj%"!+ar

  C) ja" p%*are rpe& e &!j & j%"!+ara

  D) ja" !#r%-!*e rpe& e &!j & j%"!+ara

  2.. 0)

  13;. Gja& pra&!&jes s sp%+!&%r'e p%*!e&!*e"*!$%*e& pr#%re" s!

  A) e$s!p!e"& *!p%s%*7*

  0) p*as&!-!$es

  C) 7a+a !#r%s%*7!*e

  D) rre**es & &e,pera&rs s s$r!rjes

  2.. C)

  13

 • 7/25/2019 tekno 1.2.3

  34/151

  13. C!*a "a *"#& e ,p%s&,e pr#%re& pr 'esje" ,e -!*, & &a7*e&a'e j%

  as&r%re+!s&e"&e

  A) p%*!'!"!*a4e&%-&a*a&!

  0) a4e&%-&a*a&! ! 4e**%+sC) -&a*a&! ! !#r%$s!pr%p!*,e&!*4e**%+s

  D) !#r%$s!pr%p!*,e&!*4e**%+a

  2.. D)

  15?. Kr$%e& & pra&!&e" 5?? ,* &re&s!r C* 3 M #$e "!sr "a C* ; M. N 4!*!"!"&er'a* je"#e& sas!a e C* ; M 6 #e& ,arr

  A) ?.: 1.: ,*

  0) : 1: ,*

  C) B? : ,*

  D) 1?? 13? ,*

  2.. D)

  151. I"s*!"a "$ a#,!"!s&r%e& per ossepse

  A) s& !#r%-!*e

  0) s& *!p%-!*e

  C) $a pes ,%*e$*are & ,a#e

  D) s& e #era#es,e

  2.. D)

  153. N 4!*!" "a !"&er'a*e& e ,p%s&,e s& e pr-s!r sas!a e 'aj!& & para-!"s

  (#e"#s! ?.) 6 "e'%j!&e& pr & pra&!&r s!pas ,e&%#s $%"&!"e"&a*e e,*s!%"!"

  pars%r & "j pra&ese a*e"!$e e,*s!%" " sas!

 • 7/25/2019 tekno 1.2.3

  35/151

  D) 3? 3:

  2.. 0)

  155. Us6!,! "#!$%" " pr&!&je" e

  A) !"s*!"s

  0) r!se%-*'!"s

  C) epar!"s

  D) N>7&!*s$%p%*a,!"s

  2.. 0)

  159. N 4!*!" "a !"&er'a*e& e ,p%s&,e s& e pr-s!r sas!a e j!& 6 "e'%j!&e& pr &

  pra&!&r s!pas ,e&%#s $%"&!"e"&a*e e,*s!%"!" pars%r & "j pra&ese a*e"!$ee,*s!%" " sas!

 • 7/25/2019 tekno 1.2.3

  36/151

  C) 5 (?.5 ,*)

  D) : (?.1 ,*)

  2.. 0)

  15

 • 7/25/2019 tekno 1.2.3

  37/151

  A) s& rr!&r pr s$a$ & a#,!"!s&r!,!& & "j$%s!s, & 4!,e&!#!"s

  0) s& , ! '%* sesa pKa! *"#s 'eprese ,e & pa$&" 3 "js!

  C) s& , ! ,a# sesa pKa! *"#s 'eprese ,e & pa$&" 3 "js!

  D) s& ! 7ara7ar& ,e pKae *"#s 'eprese

  2.. 0)

  191. Re+*&a&! ! &es&!& & "!-%r,!&e&!& & pess s &a7*e&a'e $%"s!#er%e& p%+!&!' $r j% ,s,e sesa 3 &a7*e&a #e'!j%j" ,e "j pr6!"#je & 4a$&ar "a pesa ,esa&are. a s&

  $j% pr6!"#je pr &a7*e&a& ,e pes "a B? #er! " 3:? ,

  A) :

  0)

 • 7/25/2019 tekno 1.2.3

  38/151

  2.. C)

  199. Gja& a#,!"!s&r!,!& per os 7ar"a& 6 s!**e" s! e*e$&r%*!& pr&!&e" , s,"se

  A) s!**e" s! e*e$&r%*!& & -%r&0) p>! ! 'e"#!& & pr&!&jes "$ -a'%r!+%" j%"!+!,!" e &/re

  C) ,%*e$*a e paj%"!+ar "$ s& *!p%-!*e

  D) ,%*e$*a e paj%"!+ar s& !#r%-!*e

  2.. 0)

  19:. N 4!*!" "a !"&er'a*e& e ,p%s&,e s& e pr-s!r sas!a e %,s ara7!$e 6

  "e'%j!&e& pr & pra&!&r s!pas ,e&%#s $%"&!"e"&a*e e,*s!%"!" pars%r & "j pra&ese

  a*e"!$e e,*s!%" " sas! 1:? ,* #e 6 pr,7a" 5? 'aj re4!"! ,e #e"#s! 1

  A) 9.9 9.;

  0) 11 15

  C) 3? 35

  D) 99 9;

  2.. 0)

  19;. N6s $e"! 9B *"# 'eprese ,e #e"#s! apare"&e 1.3 @,* #e j $r$%e& &pra&!s"! $aps*a ,e & sa s& ",r! ! $aps*a'e Nr. ?? (1.? ,*) 6 #e& &pr#%r"!

  A) 1?

  0) 1?

  C) 5?

  D) 9?

  2.. D)

  19

 • 7/25/2019 tekno 1.2.3

  39/151

  0) pr6e"#r!,! ! *"#s 'eprese pra" re4ep&%r!& pr$a&s

  C) $%a e s-a6jes s e-e$&!& pas a#,!"!s&r!,!& %ra*

  D) pr6e"#r!,! ,!"!,a* e-!$as

  2.. 0)

  19B. C!*a "a *"#& e ,p%s&,e "$ pr#%re& pr rre**!,!" e p>!& & pra&esa'e &

  *"&a 6 #e& & $e" p & "jas, , *"je& 7!%*%j!$e

  A) 4!&ra&! ! "a&r!,!&

  0) #!e&!*-&a*a&!

  C) a4e&a&! ! "a&r!,!&

  D) -%s-a&! ,%"%7a+!$ ! $a*!,!&

  2.. 0)

  19. C!*a "a $r!pra& e ,p%s&,e & $a*4!,!& pr#%re& s! *"# pr para"#a*!,!" e"j!&jes s &a7*e&a'e " p"s%"e& e ,a$!"s s &a7*e&!,!&

  A) s*-a&! ! $a*4!,!&

  0) s&eara&! ! $a*4!,!&

  C) -%s-a&! 7a+!$ ! $a*4!,!& ! !#ra&ar

  D) $ar7%"a&! ! $a*4!,!&

  2.. 0)

  1:?. Te&ra4!$*!"a pr&!&e& ,e s, pas a#,!"!s&r!,!& %ra* "6s ,erre&

  A) para 7$e

  0) ,e 6,s&

  C) ,e $r!pra & $a*4!,!&

  D) ,e $r!pra & e$r!&

  2.. A)

  1:1. Ma&ja e $"#!& & 6e&s!s s "j p*r! sr7e" pr & '*ersar

  A) p%r%+!&e&!"

 • 7/25/2019 tekno 1.2.3

  40/151

  0) #e"#s!"

  C) a-&s!" pr & "j%,r

  D) rrje#s,r!"

  2.. D)

  1:3. C!*! s& -"$s!%"! ! "!&ra&!& -e"!*,er$r!$ " pra&!&je" e -%r,a'e -ar,a4e&!$e

  A) *"# a"&!,!$r%7!$e

  0) *"# a4!#!-!$ese

  C) *"# a"&!%$s!#ese

  D) *"# "j%,se

  2.. A)

  1:5. rp! 6 pra&!&e& ex tempores&

  A) srp ! &jes& 6 ! s&%e& ex tempore"j *"# 'eprese

  0) srp 6 pr#%re& pr rre**!,!" e s!jes s "j e,*s!%"! %ra*

  C) "j p*r %se ra"*a& "a ! 4!*! pr-&%e& srp "a s&!,! ! j!&

  D) "j srp pa *"# $%"ser'ese

  2.. C)

  1:9. Far,a$%peja paras!$%" &es&!" e -r!a7!*!&e&!& pr $%"&r%**!" e 4!*s!s s &a7*e&a'e.

  L!,!&! ! ,7jes " pr6!"#je & pess &%&a*e ! *ejar pr $& &es& s&

  A) ?.:

  0) 1

  C) 1.:

  D) 3

  2.. 0)

  1::. C!*! "a a4!#e& e ,p%s&,e para6e& s$a**" , & *ar& & j%"!+!,!& $r "#%#e& "&re&s!r j%re

  A) 7e"+!*pe"!4!*!"a (pKa 3.B)

 • 7/25/2019 tekno 1.2.3

  41/151

  0) asp!r!"a (pKa 5.:)

  C) !"#%,e&a4!"a (pKa 9.:)

  D) !7pr%-e"! (pKa :.3)

  2.. A)

  1:;. De" pra&!&r 33? ,* &re&s!r !#r%a*$%%*!$e ,e e%s!" ?.1. N 4!*!" !"&er'a*

  je"#e& sas!a e e%s!"s 6 #e& pesar

  A) ?.?: ?.1

  0) ?.31: ?.3:?

  C) 1 5

  D) 3? 3:

  2.. 0)

  1:

 • 7/25/2019 tekno 1.2.3

  42/151

 • 7/25/2019 tekno 1.2.3

  43/151

  A) a4!#! a*j!"!$

  0) #e$s&r%+a

  C) *a"%*!"a

  D) ,e&!*4e**%+a

  2.. 0)

  1;9. 2%*!s%r7a&! s&

  A) "j p%*!sa$ar!#

  0) "j pr+!erje e es&ere'e & s%r7!&%*!& ,e a4!#e /"#/r%re

  C) "j 7as$p%*!,er ! s%r7!&%*!& ,e %$s!# e&!*e"!

  D) "j 7as$p%*!,er ! s%r7!&%*!& ,e %$s!# e&!*e"! ! es&er!-!$ar ,e a4!#e /"#/r%re

  2.. D)

  1;:. Ter,! #e"#s! apare"&e #% & &%&

  A) '**!,! ! +" "a 1 *"# e "r&

  0) rap%r&! ,!#!s p%r%+!&e&!& #e #e"#s!s s 'r&e&

  C) pesa e '**!,!& apare"&

  D) pesa e *"#s s "r& 6 + '**!,!" 1,*

  2.. D)

  1;;. C!*a "a *"#& e ,p%s&,e ,"# & pr#%re& s! *"# +7r&/ese

  A) 22

  0) 2A

  C) sa$ar%+a

  D) a,!#%"! Na *!$%*a&

  2.. D)

  1;

 • 7/25/2019 tekno 1.2.3

  44/151

  0) *ar!*s*-a&! ! "a&r!,!&

  C) p%*!'!"!p!rr%*!#%"!

  D) a4!#! a*j!"!$

  2.. 0)

  1;B. Qe" *"# *!#a"&e *"#& "#!,se 6

  A) ,7aj" p*r!" & 7as$ar ja& &a7*e&!,!&

  0) *e&s%j" rrje#je" e p*r!& " ,a$!"" e &a7*e&!,!&

  C) para"#a*%j" "j!&je" e p*r!& " ,a$!"" e &a7*e&!,!&

  D) 7j" & ,"#r +7r&!,!" e &a7*e&s " ,je#!s j%r

  2.. 0)

  1;. C!*a "a *"#& "#!,se & ,p%s&,e ,"# & pr#%re& s! *"# ,e 'epr!,

  +7r&/es & -%r&

  A) p%'!#%"! cross-linked

  0) p%*!e&!*e"*!$%*!

  C) ,e&!*4e**%+a

  D) e&!*4e**%+a

  2.. A)

  1

 • 7/25/2019 tekno 1.2.3

  45/151

  A) $!,!$e

  0) -!+!$e

  C) &erape&!$e

  D) -ar,a$%*%j!$e

  2.. A)

  1

 • 7/25/2019 tekno 1.2.3

  46/151

  1

 • 7/25/2019 tekno 1.2.3

  47/151

  1

 • 7/25/2019 tekno 1.2.3

  48/151

  1B5. Nj "a & ,e&a& e &a7*e&a'e s! -%r, -ar,a4e&!$e s& se

  A) ja& &a7*e&!,!& "#%#!" pr"#r/s!,e -!+!$e & *"#s 'eprese

  0) &a7*e&a& ja" & 's&!ra pr & &ra"sp%r&ar

  C) *!r!,! ! *"#s 'eprese "$ ,"# & $%"&r%**%e&

  D) "$ ,"# & pr%#%e" " ,"/r "!-%r,e

  2.. A)

  1B9. 2r+!erja e ja& e ,a"e+!, s&eara&!& ,e ra"*a&!" pr &a7*e&!, "#!$%" "

  A) rr!&je" e -%r&s!s s &a7*e&s

  0) +'%*!,!" e -%r&s!s s &a7*e&s

  C) rr!&je" e spej&s!s s +7r&!,!&

  D) rr!&je" e spej&s!s s &re&jes

  2.. 0)

  1B:. !*!4! $%*%!#a* nukpr#%re& " &a7*e&a s! *"#

  A) *!#a"&e

  0) %**ese

  C) *7r!-!$ese

  D) a#s%r7e"&e

  2.. 0)

  1B;. C!*! "a -a$&%r& e ,p%s&, "#!$%" "ea&!'!s& " s$a**" e *!r!,!& & 7ar!& prej

  &a7*e&a'e

  A) pa6"#res,r!a $!,!$e

  0) s!per-a6ja spe4!-!$e e '%* e *"#s 'eprese

  C) &re&s,r!a e ,!r " j e "#s *!#se

  D) ,"esa e p%*!,%r-!+,!&

  2.. 0)

 • 7/25/2019 tekno 1.2.3

  49/151

  1B

 • 7/25/2019 tekno 1.2.3

  50/151

  11. Kaps*a& ,e =e*a&!" & 7& ,7se" ,e "j -*!# &!$s%&r%p pas! $/ ! -"#!&

  A) =e*!-!$%" $r ,7ar%" pr+!erja

  0) 'epr%" ,e ,7s&je**" e $aps*s

  C) ,7e&e& ! *"& " &e,pera&r" e a,7!e"&!&

  D) =e*!-!$%" " &e,pera&ra & *ar&a

  2.. A)

  13. C!*! "a &es&e& e ,p%s&,e & $%"&r%**!& & 4!*s!s "$ $r/e& pr $aps*a&

  A) +7r&!,!

  0) #!s%*4!%"!

  C) *as&!a e pr&!&r

  D) "!-%r,!&e&! ! #!a,e&r!& ,esa&ar

  2.. D)

  15. !s&e,! O4ser& s& "j !"ser& %-&a*,!$ ! -%r,*ar s!

  A) s!s&e, ,a&r!4!a*

  0) s!s&e, re+er'ar

  C) s!s&e, *!p%+%,!a*

  D) s!s&e, ,e p%,p %s,%&!$e

  2.. 0)

  19. C!*a "a *"#& */rsese & ,p%s&,e s& e &re&s,e " j

  A) s&eara&! ! "a&r!,!&

  0) 7e"+%a&! ! "a&r!,!&

  C) a4!#! s&ear!$

  D) &a*$

  2.. 0)

  1:. C!*! "a p%!,e& e ,p%s&,e pr *"#& */rsese nuks& ! 'r&e&

 • 7/25/2019 tekno 1.2.3

  51/151

  A) s&%e" 'e&, pas! & j!& pr7rs!& e &jer ja" " je"#je %,%je"e

  0) pr+!e" j% , s, se 3 : ,!"&a

  C) +ja&ja e $%s s pr+!erjes ,"# & s$a$&%j pr%7*e,e " &re&je

  D) s&%e" prpara ra"*!,!& " & "j%,

  2.. D)

  1;. F%r,!,! ! ra"*!& ja& pr%es!& & ra"*!,!& "#%# " #!sa -a+a. a s& ",r! !&/re

  A) 3

  0) 5

  C) 9

  D) :

  2.. C)

  1

 • 7/25/2019 tekno 1.2.3

  52/151

  A) #e-%r,!, e*as&!$

  0) #e-%r,!, p*as&!$

  C) &/erje

  D) s$r!e&

  2.. C)

  3??. 2ara4e&a,%*! s& "j *"# 'eprese 6 ja& pr%es!& & &a7*e&!,!& ps%"

  A) #e-%r,!, e*as&!$

  0) #e-%r,!, p*as&!$

  C) &/erje

  D) s$r!e&

  2.. A)

  3?1. a s& $%+ja&ja ,a$s!,a*e e *ejar e pr#%r!,!& & $%**!re'e pas apjes s-*a$%"!& s,#%+s

  A) 1 ja'

  0) 3 ja'

  C) 5 ja'

  D) 9 ja'

  2.. D)

  3?3. !s&e,! A7a$Spr#%re& pr a,7a*a+!,!" e pra&esa'e %-&a*,!$e. K/ s!s&e, s&

  A) a,p* prej 6e*6! ,e #/ ,7/**je

  0) -*a$%" prej p%*!e&!*e"! & pa#e-%r,es,

  C) -*a$%" prej p%*!e&!*e"! ,%"%#%+

  D) -*a$%" s,#%+s pa $%"ser'es

  2.. D

  3?5. K%a e +7r&!,!& & &a7*e&a'e & 'esra ,e 4!p #e& & je& , e '%* se

 • 7/25/2019 tekno 1.2.3

  53/151

  A) : ,!"&a

  0) 1: ,!"&a

  C) 5? ,!"&a

  D) ;? ,!"&a

  2.. C)

  3?9. C!*a "a *"#& p*as&!$e & ,p%s&,e & pr#%rra " a,7a*a+!,!" -ar,a4e&!$s& %pa$e

  A) p%*!s&!re"!

  0) rrs!ra a$r!*!$e

  C) 2C

  D) &e-*%"!

  2.. D

  3?:. N 4!*!" **%j 7" pjes 6e*6! s%#%>$a*4!$ pr pr#%r!, -ar,a4e&!$

  A) I

  0) II

  C) III

  D) I

  2.. C)

  3?;. C!*a "a *"#& e ,p%s&,e rr!& 6"#res,r!"e e 6e*6!& pr pr#%r!, -ar,a4e&!$

  "#aj "#r/s!,e'e & &e,pera&rs 'epr!,!& & j!& #e a4!#e'e

  A) K3O

  0) 03O5

  C) As3O5

  D) 27O

  2.. 0)

 • 7/25/2019 tekno 1.2.3

  54/151

  3?

 • 7/25/2019 tekno 1.2.3

  55/151

  1. E,*s!%"! ! 'aj!& & r!4!"!& pr#%re& s!8A) A"&!#!arre!$0) 2ra&!'C) Z7&sD) !#ra&es

  2rj. e sa$& 0

  3. C!*a "a *"#& e p%s&s"ara 7" pjes &e$ 7a+a& e 'e&e,*s!%"es,eA) Gja*p! ! $a$a%s0) 2%*!s%r7a&! ;1C) La"%*!"aD) a+e*!"a

  2rj. e sa$& 0

  5. F%r,*!,! %*e, e*!a"&!

 • 7/25/2019 tekno 1.2.3

  56/151

  C) pe" ;:D) 2r+!erje& p*r%"!$e

  2rj. e sa$& A

 • 7/25/2019 tekno 1.2.3

  57/151

  12. E$s&ra$&!,! ! -*%r%*4!"%*e'e "aHypericm perforatm7e& #$e pr#%rr8A) CO30) Me&a"%*C) E&a"%*

  D) A,%"!a$2rj. e sa$& A

  15. pej&s!a e "#arjes s -a+a'e & "j e,*s!%"! ,"# & +'%*%e& " 6%-& se8A) U*e& ,a#s!a e r!,4a'e0) U*e& #e"#s!a e ,je#!s!& spr"#arsC) U*e& 'es&**!aD) U*e& -%r4a e r"#ess

  2rj. e sa$& A

  19. N pra&esa& j/s, & "r&a 7j" pjes8A) G*!4er%*a&e&0) p%+!&%r&C) E,*s!%"e&D) 2e+**!&

  2rj. e sa$& A

  1:. C!*a "a 7a+a& e ,p%s&,e s& 7a+ pr p%,a#a& e &re&s,e " /"#/r"aA) A*j!"a&! ! "a&r!,!&0) 2r%p!*e"*!$%*!C) &ear!",D) Ce&!*s*-a&! ! Na&r!,!&

  2rj. e sa$& C

  1;. C!*a "a *"#& e ,p%s&,e s& 7a+ pr p%,a#a !#r%-!*eA) A4!#! s&ear!$0) !*!$%"!C) 0e"&%"!&!D) A$%%*! 4e&!*!$

  2rj. e sa$& C

  1

 • 7/25/2019 tekno 1.2.3

  58/151

  2rj. e sa$& A

  1B. C!*a "a *"#& e ,p%s&,e s& 7a+ pr p%,a#a e,*s!%"e [email protected]) D/**! ! 0*e&s0) La"%*!"a

  C) A*$%%*! p%*!'!"!*!$D) Me&!*4e**%+a

  2rj. e sa$& 0

  1. Na $%,7!"!,! ! "j 7a+e /"#/r%re ,e p#r pr-&%e&8A) Kre,0) 2e+**!C) 2as&D) E,*s!%"

  2rj. e sa$& C

  3?. 2r & p-&ar "j 7a+ $re,! #e& & $%,7!"%j,8A) 0a+ /"#/r%re ,e j0) 2#r #e jC) 0a+ /"#/r%re ,e p#rD) 0a+ !#r%-!*e ,e e,*a&%r

  2rj. e sa$& A

  31. C!*a "a *"#& e ,p%s&,e pe"%" #epr&!,!" " *$r & rre+e'e U #$e !a7s%r7ar a&%

  A) !#r%$!"%"!0) D!%$s!#! ! T!&a"!&C) 0e"+%-e"%"!D) O$s!#! ! +!"$&

  2rj. e sa$& C

  33. 2r raj&je" e p%,a#a'e /"#/r%re #e& s&ar8A) N!pa!"0) A4!# 7e"+%!$C) K*%re$s!#!"D) >&%$%-er%*e

  2rj. e sa$& D

  35. F!*&r! ! ,p%s&, pr ,7r%j&je" "a #!e**! re-*e$&%" rre+e& e #r!&s U8A) 0e"+%-e"%"!0) D!%$s!#! ! T!&a"!&

 • 7/25/2019 tekno 1.2.3

  59/151

  C) 2A0AD) O$s!7e"+%"!

  2rj. e sa$& 0

  39. Fa$&%r! 2FA) Ma& s$a**" e ,7r%j&jes "a rre+e& U0) Ma& er!&e," e s$a$&ar "a rre+e& UC) Ma& re+!s&e"4" e $re,!& "#aj j!&D) Ma& sas!" ,!"!,a*e & rre+a&,!&

  2rj. e sa$& A

  3:. 0ar"a& 6 ,erre" " &raj& aer%s%*!8A) 2ra"%e" , *e& "a ! s,r!0) 2r&!&e" , pa$ " apara&!" &re&s

  C) Ja" , pa$ $%,%#eD) 2r#%re" #%+a , & ,#a

  2rj. e sa$& A

  3;. Me$a"!+,! ! ,7aj&jes $%s&a"& & pres!%"!& &e$ aer%s%*e& s& ! &!**8A) Gja& spraj!& 7ar! #e a+! "=!rre" ,e -%r4 #e 7j" 6 pres!%"! " pjes" e

  s!pr,e & rr!&e&. 2r & r!'" e$!*!7r!" , s, a+ pr%p*s!' $&ee& "a*" " a+ #e $s& #% & $e,! "j s!s&e, "" pres!%" $%"s&a"& ,e$ara$&er!s&!$a & 6"#res,e & "j spraj!.

  0) Gja& spraj!& 7ar! "=!rre& ,e -%r4 #e ,7e&e& , s, a+ pr%p*s!' 6 ,7a"s!s&e,!" "" pres!%" $%"s&a"& ,e $ara$&er!s&!$a & 6"#res,e & "j spraj!.

  C) Gja& spraj!& 7ar! #e a+! "=!rre" ,e -%r4 #e 7j" 6 pres!%"! " pjes" es!pr,e & *e&. 2r & r!'" e$!*!7r!" , s, a+ pr%p*s!' #e 7ar #% &$a*%j " pjes" e s!pr,e pr &a ,7aj&r s!s&e,!" "" pres!%" $%"s&a"&.

  D) Gja& spraj!& 7ar! #e a+! "=!rre" ,e -%r4 #e 7j" 6 pres!%"! " pjes" ep%s&,e & rr!&e&. Na6 rr!&e& pres!%"! , s, a+ pr%p*s!' $&ee& "a *"" a+ pr &a ,7aj&r s!s&e,!" "" pres!%" $%"s&a"&.

  2rj. e sa$& A

  3

 • 7/25/2019 tekno 1.2.3

  60/151

  3B. Gja& pra&!&jes s "j p%,a#e ,e a4!# sa*!4!*!$ " -ar,a4! "$ #e& pr#%rr8A) E" p*as&!$e0) a'a" p%r4e*a"!C) pa&* ,e&a*!$eD) 2**a$ 6e*6!

  2rj. e sa$& C

  3. 2r raj&je" e "j p%,a#e &!p !#r%=e* pr#%re&8A) >&%$%-er%*!0) A4!#! 7e"+%!$C) !&a,!"a ED) A4!#! s&ear!$

  2rj. e sa$& 0

  5?. ap"! , a4ares pr *$r" s&8A) &eara&! ! "a&r!,!&0) &eara&! ! a,%"!&C) &eara&! ! $a*!,!&D) &eara&! ! &r!e&a"%*a,!"s

  2rj. e sa$& A

  51. 2as&a e %$s!#!& & +!"$& (pas&a +!"4! %=/#!) s& s!s&e,8A) D!*a&a"&0) 2se#%p*as&!$C) 2*as&!$D) T!$s%&r%p

  2rj. e sa$& A

  53. C!*a s& &raj&a p%*!,%r-!$e , e 6"#res,e e ja*p!& & $a$a%sA) Traj&a W0) Traj&a C) Traj&a WD) Traj&a X

  2rj. e sa$& A

  55. N -%r, sp%+!&%r! Fe"%7ar7!&a*! s%#!$ ! &re&s, " j pr&!&e& , ,!r se-e"%7ar7!&a*! ! &re&s, " /"#/r"a pas!8

  A) " re$&,!" 7%s $a "j sas! 1>5 ,* *" j%r ,e p

 • 7/25/2019 tekno 1.2.3

  61/151

  C) " re$&,!" 7%s $a sas! & ,a#e *" j%r ,e p 5 ,* *" j%r ,e p

 • 7/25/2019 tekno 1.2.3

  62/151

  0) La"%*!"C) a+e*!"D) !#r%$s!# Ka*!,!

  2rj. e sa$& D

  5. E,*a&%r! ! ,p%s&, $a %r!j!" "a&/r%re8A) G%,a ara7!$e0) KMC>NaC) A*$%%*! p%*!'!"!*!$D) 2%*!s%r7a&! 3?

  2rj. e sa$& A

  9?. I"-+!%"! "#r/s%" "a ,a4er!,! "a8A) Tre&s! 6 pr#%re&.

  0) Te,pera&ra e +'!**!,!& & %pera4!%"!&.C) Apara&ra e pr#%rr pr $& pr%4esD) Le&s!a e $r/erjes s pr%4es!&.

  2rj. e sa$& 0

  91. Rap%r&! per$%*a& 6 pr-&%e& 8 sas! #r%e 6 pr#%re& pr per$%*!, s&8

  A 1??? ,* pr 1 $ #r%0 9?>;? ,* pr 1?? #r%C :? ,* pr 1?? #r%D B?? ,* pr 1??? #r%

  2rj. e sa$& A

  93. pej&s!a e se#!,e"&!,!& & -a+s s "r& & "j pe+**!e ,"# & rr!&e& " 6%-&se8

  A) Rr!&e& ,a#s!a e r!,4a'e0) Rr!&e& #e"#s!a e ,je#!s!& spr"#arsC) Rr!&e& 'es&**!aD) Rr!&e& "=!&!,! ! r"!es s *!r

  2rj. e sa$& A

  95. M4!*aja e %,s &raa$a"& 3 s!**e& s! 8A) Trp pse#%p*as&!$0) Trp &!$s%&r%pC) L"# #!*a&a"&eD) Trp "j&%"!a"

 • 7/25/2019 tekno 1.2.3

  63/151

  2rj. e sa$& A

  99. I"-+e& -!*&r%e"8A) M7! &e,pera&r" 5? C0) N &e,pera&r '*!,!

  C) M7! &e,pera&r" $r!&!$eD) N &e,pera&r a,7je"&!

  2rj. e sa$& D

  9:. 2r pr-&!,!" e e$s&ra$&!& & je&e'e & se"s pr#%re& pr%4es! !8A) Ma4er!,!&0) I"-+!%"!&C) De$%$s!%"!&D) 2er$%*!,!&

  2rj. e sa$& 0

  !". E$s&ra$&!,! ! ep!$a&e$!"a'e "a -ara& e rrs!&7e& #$e pr#%rr8A) D!%$s!# $ar7%"!0) Me&a"%* 9?C) E&a"%*

 • 7/25/2019 tekno 1.2.3

  64/151

  0) epr!, 7a$&er!%s&a&!$C) epr!, a"&!%$s!#esD) epr!, a"&!,/$%&!$

  2rj. e sa$& C

  :?. N 4!*!" "a rpe& e ,p%s&,e 7" pjes A4!#! 7e"+%!$

  A) L"# $%"ser'ese0) L"# a"&!%$s!#eseC) L"# e,*s!%"eseD) L"# +7&se

  2rj. e sa$& A

  KUICET E TEKNOLOGJISE (pjesa e dyt) Ledjan Malaj

  1. C!*! "a e*e,e"&& e ,p%s&, nuks& j!&,%" ! pra"!s, " "j spe4!a*!&e&

  -ar,a4e&!$

  A) a,7a*a+! pars%r0) a,7a*a+! #/&s%r

  C) e&!$e&a e jas&,eD) e&!$e&a e 7re"#s,e

  2) D3. D%$,e"&a4!%"! ! ,arrjes s *ejes pr s!&je & 7ar"a'e =e"er!$ $r$%" & #"a &

  s!,e'e &A) -ar,a$%*%j!s

  0) &%$s!$%*%j!s

  C) $*!"!$e

  D) 7!%#!sp%"!7!*!&e&!&

  2) D

  5. 2ra&esa& 6 nuk ,"# & pra&!&e" " -ar,a4! ja"8A) pra&esa ,aj!s&ra*e

  0) pra&esa %-!4!"a*eC) pra&esa =e"er!$e

  D) pra&esa sp!&a*%re2) C

  9. Me &er,!" 7a+ $*as!-!$%e" e$s!p!e"&& 6 &ra"sp%r&%j" *"#" 'eprese " pra&esa&A) e *"&a

  0) e a+&a

 • 7/25/2019 tekno 1.2.3

  65/151

  C) e "r&a

  D) &re&s!ra2) C

  :. Me &er,!" 'e!$* $*as!-!$%e" e$s!p!e"&& 6 &ra"sp%r&%j" *"#" 'eprese "pra&esa&

  A) =e*e0) e "r&a

  C) j/s, & "r&aD) e *"&a

  2) D

  ;. 2!**a& ja" -%r,a -ar,a4e&!$e

  A) & a+&a0) & *"&a

  C) & "r&a

  D) j/s, & "r&a2) D

 • 7/25/2019 tekno 1.2.3

  66/151

  C) :? ,*

  D) 1?? ,*2) D

  11) 2rpara apr%'!,!& ,%"%ra-!& e pr+je#ra pr & s&ar " -ar,a$%pep7*!$%e" " re'!s&" Y2ar,a4%p%e!a* F%r, pr &! ""s&rar j/$!,!& & & j!&

  & !"&eresar'e & 4!*& ja" & -&ar & #r%j" $%,e"&e& #e pr%p%+!,e& e ,"#s,e.2r 4!*" -ar,a$%pe s& ! 'r&e& $/ p%!,

  A) -ar,a$%pe" "#r$%,7&are0) -ar,a$%pe" er%p!a"e

  C) -ar,a$%pe" 7r!&a"!$e

  D) -ar,a$%pe" e 0A>s

  2) D13) O0>ja p7*!$%"

  A) -ar,a$%pe" er%p!a"e

  0) -%r,*ar!" &erape&!$C) -ar,a$%pe" "#r$%,7&are

  D) -%r,*ar!" -ar,a4e&!$

  2) C15) N 4!*!" s&e& "$ $a -ar,a$%pe %,e%pa&!$e

  A) Fra"4

  0) Gjer,a"!

  C) I&a*!D) 0A

  2) C

  19) N 0as$!,!" Er%p!a" pr%#$&e& %,e%pa&!$e $*as!-!$%e" s!A) !"&era&%r

  0) pr%#$&e 7!,%re

  C) pr%#$&e & s!"&e+sD) ,e#!$a,e"&e

  2) D

  1:) Kr$%e& & pra&!&e" 1??? ,* &re&s!r C* ?.1 M #$e "!sr "a C* 13 M. N

  4!*!" !"&er'a* je"#e& sas!a e C* 13 M 6 #e& ,arr

  A) ?.: 1.: ,*

  0) : 1: ,*C) B? 1?? ,*

  D) 1?? 13? ,*

  2.. 0)

  1;) **!,! ! &re&s!& 6 "e'%j!&e& pr & &re&r 1 *"# & prs$rar s! Ypa$ e &re&s,e"a U2>ja s&8

  A) "a 1? #er! " 5? ,*0) "a 5? #er! " 1?? ,*

 • 7/25/2019 tekno 1.2.3

  67/151

  C) "a 1?? #er! " 1??? ,*

  D) "a 1??? #er! " 1???? ,*2) 0

  1

 • 7/25/2019 tekno 1.2.3

  68/151

  A) 1 (?.: ,*)

  0) 3 (?.9 ,*)C) 5 (?.5 ,*)

  D) : (?.1 ,*)2.. A)

  35) L%$a*e& 6 sr7ej" pr pra&!&je& 6 7e" " a,7!e"&e s&er!*e $*as!-!$%e" "$*ase A>0>C>D. C!*! prej a,7!e"&e'e 6e& "#r/se e#e $*as! 1??

  A) A0) 0

  C) C

  D) D

  2) 039) N6s "j p*r pr pra&!&je" e=>&e,p%re & srp!& & 7ar!& $a "e'%j pr 1

 • 7/25/2019 tekno 1.2.3

  69/151

  3B) K*as!-!$!,! ! &re&s!ra'e " &re&s!ra %-!4!"a*e ,aj!s&ra*e #e !"#s&r!a*e s&

  $*as!-!$!, s!pasA) "a&/rs s &re&s!&

  0) ,"/rs s -%r,*!,!&C) ,"/rs s pra&!&jes

  D) ,"/rs s 'epr!,!&2) 0

  3) B p*r ! "j *"# 'eprese ,e #e"#s! & 'r&e& 3 @,* + "j '**!, prej 1? ,*"6s 'e"#%se& " "j 4!*!"#r & s$a**+ar. a s& p%r%+!&e&! ! $&!j p*r!

  A) ?

  0) B?

  C)

 • 7/25/2019 tekno 1.2.3

  70/151

  A)

 • 7/25/2019 tekno 1.2.3

  71/151

  9?) 2r & a,7a*a+ar 1?? srp & &jes& s& , e prs&a&s,e & pr#%re& "j

  s!se , '**!,A) B? ,*

  0) 1?? ,*C) 15? ,*

  D) 1:? ,*2) A

  91) N6%-&se j $r$%e& & pra&!s"! 1??? ,* srp & &jes& sa s& sas!a ese6er!& 6 j "e'%j!&e&

  A) rre& B:?

  0) rre& ;:?

  C) rre& :?? D) rre& 5:?

  2) A

  93) rp! ! &jes& s& &re&s!r j%re e pr6e"#rar e se6er!&. a s& pr6e"#r!,!! $saj &re&s!re

  A) rre& 55 [email protected]'

  0) rre& ;; [email protected]'C) rre&

 • 7/25/2019 tekno 1.2.3

  72/151

  A) 1

  0) 1. C) 3.

  D) 5 2) 0

  9

 • 7/25/2019 tekno 1.2.3

  73/151

  A) :? ,

  0) 1?? ,C) 1:? ,

  D) 3?? ,2) A

  :5) 2r#%r!,! ! ,e&!*4e**%+s s! *"# "#!,se " pra&esa& %-&a*,!$e $a pr 6**!, &A) ,7r%j *"#" 'eprese "a %$s!#!,!

  0) 7j pra&es" !+%&%"!$e ,e *%&&C) s&%j $%" e $%"&a$&!& & pra&ess

  D) +'%*%j !"-*a,a4!%"!"

  2) C

  :9) C!*! s& pr%es! ! par 6 #e& & "#%# " ,"/r 6 *"#a 'eprese e &a7*e&Hs &pr&!&e&

  A) j%"!+!,! ! *"#s 'eprese

  0) &re&ja e *"#s 'eprese " sa*!'C) &re&ja e *e"#s 'eprese " ja$

  D) &re&ja e *"#s 'eprese "e *"je& GI

  2) D::) Kr "a ,a&ja e rrje#s,r!s s "j p*r! re+*&%" se a! $a "j $"# ps!,!

  ,!#!s 3: #e 5? ra# a&er rrje#s,r!a e &!j s&

  A) s, e ,!r

  0) e ,!rC) e pra"es,e

  D) e pa,ja-&es,e

  2) 0:;) e!$*! ! pr#%rr pr %**!,!" " pra&!&je" e pra&esa'e %,e%pa&!$e s&

  A) G*!4er!"a

  0) La$&%+aC) A,!#%"!

  D) Uj!

  2) D

  :! ! &re&s!rs "#r/s%" -are pa$. N $& ras& ,"# & &e,! se &re&s!ra s&

  A) !+%&%"!$e0) e "%pr

  C) e &a,p%"ar

  D) !+%%s,%&!$e

  2) C:B) Kr "a ,a&ja e rrje#s,r!s s "j p*r! re+*&%" se a! $a "j $"# ps!,!

  ,!#!s 1? #e 3? ra# a&er rrje#s,r!a e &!j s&A) s, e ,!r

 • 7/25/2019 tekno 1.2.3

  74/151

  0) e ,!r

  C) e pra"es,eD) e pa,ja-&es,e

  2) A:) Tes&! ! "!-%r,!&e&!& " pes & $aps*a'e $r/e& "

  A) $aps*a& 7%s0) $aps*a& e ,7sra #e & apra

  C) pr,7aj&je" e $aps*sD) $aps*a& e ,7sra #e & ,7/**ra

  2) D

  ;?) : p*r ! "j *"# 'eprese ,e #e"#s! & 'r&e& 3.: @,* + "j '**!, prej 1? ,*

  "6s 'e"#%se& " "j 4!*!"#r & s$a**+ar. a s& p%r%+!&e&! ! $&!j p*r!A) ?

  0) B?

  C)

 • 7/25/2019 tekno 1.2.3

  75/151

  D) &re&s!r *!4er!"%re

  2) A;:) 0ar"a& e j%"!+es, $a" "j s$a** j%"!+!,! 6 'are& "a p>! &re&s!rs $

  "#%#e". N 4!*" "a '*era& e ,p%s&,e & p>!& & "j &re&s!re pr !"je$s!%" "j 7ar7a+!$ #e ,e pKa B s& ! j%"!+ar " ,as"

  A) 50) :

  C) ;D) e&

  2) 0

 • 7/25/2019 tekno 1.2.3

  77/151

  0) : 1:

  C) 1: 3: D) 9: ::

  2.. D)

 • 7/25/2019 tekno 1.2.3

  78/151

  0) %," ara7!$e

  C) &raa$a"&"D) e&!*4e**%+"

  2) 0B5) F%r,a& -ar,a4e&!$e ,e *!r!, & pr"#r/sar "#r/s%j" "a -%r,a& -ar,a4e&!$e

  & +a$%"s,eA) 'e&, pr spej&s!" e *!r!,!& & *"#s 'eprese

  0) pr spej&s!" #e 'e"#!" e *!r!,!& & *"#s 'epreseC) 'e&, pr 'e"#!" e *!r!,!& & *"#s 'eprese

  D) pr s$a$ & rrs s "#r/s,e & a#,!"!s&r!,!&

  2) 0

  B9) C!*a "a *"#& e ,p%s&,e nukpr#%re& " pra&!&je" e &re&s!rs a*$%%*!$e & j%#!&(s!pas F%r,*ar!& Far,a4e&!$)

  A) j%#r! ! $a*!,!&

  0) j%#!C) j! ! #!s&!*ar

  D) -e"%*!

  2) DB:) A ,"# & $%"s!#er%e" p*ra& "j -%r, -ar,a4e&!$e e 'ea"&

  A) 2%

  0) J%

  C) 2% "6s ra"*%e"D) 2% "6s &a7*e&%e"

  2) A

  B;) C!*a "a 'e&!& e ,p%s&,e & p*ra'e ,"# & $%"s!#er%e& s! $ara$&er!s&!$se$%"#are

  A) ,a#s!a e r!,4a'e

  0) -%r,a e r!,4a'eC) s!pr-a6ja e r!,4a'e

  D) p%r%+!&e&! ! r!,4a'e

  2) D

  B

 • 7/25/2019 tekno 1.2.3

  79/151

  C) 1:? ,

  D) 3?? ,2) C

  B) a s& *!,!&! ,a$s!,a* ! *ejes, ! pr,7aj&jes " *as&! & "j p*r! ! 4!*! #%& r!,4%e&@p*r!+%e& " & &a&

  A) ?.:0) 1

  C) :D) 1?

  2) C

  ?) C!*! "a apara&e& e ,p%s&,e & pr#%rr " pr%es!" e p*r!+!,!& $*as!-!$%e& s!

  ,**! ,e &rp & *'!+s,A) ,**!r! ,e &!$a

  0) ,**!r! ,e rra+a

  C) ,**!r! ,e e$! D) ,**!r! ,e e"erj! -*!#e

  2) 0

  1) G*!4er!"a $a #e"#s! 1.3; @,*. N ras& se *!4er!"a ! s&%e& j!& a&er aj%A) rr! " s!pr-a6e

  0) 7!e " -"#C) pr+!e& ,e j!"

  D) 7as$'epr%" ,e j!"

  2) C

  3) . Far,a$%peja paras!$%" &es&!" e -r!a7!*!&e&!& pr $%"&r%**!" e 4!*s!s s &a7*e&a'e.N,r! ! &a7*e&a'e 6 "e'%j!&e" pr $r/erje" e &es&!& s&

  A) ;

  0) 1?

  C) 13D) 3?

  2) D5) C!*a "a *"#& e ,p%s&,e "$ pr#%re& s! *"# !+%&%"!+ese " pra&esa&

  pare"&era*e

  A) a4!#! 7%r!$

  0) $*%rr! ! "a&r!,!&C) #e$s&r%+a

  D) $*%rr! ! 7e"+a*$%"!,!&

  2) D

  9) N "j s!s&e, &erape&!$ &ra"s#er,!$ #ep%+!& *!r!,! #e sprapja e *"#'e'eprese " *$r s& " 'ars! &

  A) $ara$&er!s&!$a'e & ,e,7ra"s

 • 7/25/2019 tekno 1.2.3

  80/151

  0) $apa4!&e&!& & #ep%+!&s

  C) pr7rjes s #ep%+!&sD) *ar&s!s s #ep%+!&s

  2) A:) C!*a "a rr& e ,p%s&,e & a#,!"!s&r!,!& & 7ar"a'e s& e paprs&a&s,e pr

  7ar"a& 6 ! ""s&r%e" e-e$&!& & $a*!,!& & parA) %ra*e

  0) s7*!"a*eC) &ra"s#er,!$e

  D) 'a!"a*e

  2) A

  ;) C!*a "a *"#& e ,p%s&,e nukpr#%re& s! *"# a"&!%$s!#eseA) a4!#! 7e"+%!$

  0) a4!#! as$%r7!$

  C) &%$%-er%*!D) 7!s*-!&! ! "a&r!,!&

  2) A

 • 7/25/2019 tekno 1.2.3

  81/151

  2) 0

  1?1) D%+a &erape&!$e e 7ar!& pr "j & rr!&r s& ;?? ,. a s& #%+a pr "j -,!j9 'je (s!pas -%r,*s s [%">&)

  A) 1?? ,0) 1:? ,

  C) 5?? ,D) 9?? ,

  2) 01?3) C!*a "a *"#& e ,p%s&,e s& , !#r%-!*e

  A) s!*!$a&! ! ,a"e+!,!& #e +!"$&

  0) s&eara&! ! +!"$&

  C) s&eara&! ! a*,!"!&D) $ar7%"! 'eje&a* p*r

  2) A

  1?5) 2r & pr-&ar *a$%re" e 7!%#!sp%"!7!*!&e&!& & "j 7ar! 6 ,erre& ,e rre %ra*e ,ea" & $%"&r%**!& & "!'e*e'e p*a+,a&!$e s& e "e'%js,e 6 ,arrja e $a,p!%"'e &

  7e&

  A) pr "j $% 6 e $a*%" & pa$&" "j er $%" e j/s,je&s s 7ar!&0) pr "j $% 6 e $a*%" & pa$&" "j %r $%" e j/s,je&s s 7ar!&

  C) pr "j $% 6 e $a*%" & pa$&" &re er $%" e j/s,je&s s 7ar!&

  D) pr "j $% 6 e $a*%" & pa$&" &re %r $%" e j/s,je&s s 7ar!&

  2) C1?9) De" pra&!&r 3?? ,* &re&s!r j%re e a4!#!& 7%r!$ 5. N 4!*!" !"&er'a* je"#e&

  sas!a e a4!#!& 7%r!$ 6 #e& pesar

  A) ?.: ?.< 0) 1 5

  C) : <

  D) 3: 5? 2.. C)

  1?:) C!*a "a *"#& "#!,se & pr#%rra " -%r,*!,!" e &a7*e&a'e $a 'e&!

  a#s%[email protected]&!&Hse

  A) s!*!4!

  0) #!e&!*-&a*a&!

  C) $*%rr! ! "a&r!,!&D) s&eara&! ! $a*4!,!&

  2) A

  1?;) **!,! ! &re&s!& 6 "e'%j!&e& pr & &re&r 1 *"# & prs$rar s! Ye &re&s,e ,e

  *e&s! "a U2>ja s&8A) , ! '%* se 1 ,*

  0) "a 1 #er! " 1? ,*C) "a 1? #er! " 5? ,*

 • 7/25/2019 tekno 1.2.3

  82/151

  D) "a 5? #er! " 1?? ,*

  2) 01?! &re&s!rs $

  "#%#e". N 4!*" "a '*era& e ,p%s&,e & p>!& & "j &re&s!re pr !"je$s!%" "j 7ar

  7a+!$ #e ,e pKa B.: s& ! j%"!+ar " ,as"

  A) 5.:0) :.:

  C) ;.:

  D)

 • 7/25/2019 tekno 1.2.3

  83/151

  C) pare"&era*e

  D) %ra*e2) 0

  115) C!*a "a *"#& "#!,se $a -"$s!%" *!#s " &a7*e&a& ,e *!r!, & pr"#r/sarA) s!*!4! $%*%!#a*

  0) *a$&%+aC) 4e**%+a ,!$r%$r!s&a*%re

  D) !#r%$s!pr%p!*,e&!*4e**%+a2) D

  119) 2ra"!a e s6!,!& " &ra$&!" as&r%>!"&es&!"a* "#!$%" " pr&!&je" e

  A) *!#%$a!"s

  0) r!se%-*'!"sC) !"s*!"s

  D) epar!"s

  2) 011:) C!*a "a rr& e a#,!"!s&r!,!& & 7ar"a'e $a "#r/ses,r!" , & ,a#e "

  7!%#!sp%"!7!*!&e&

  A) %ra*e0) e"#%'e"

  C) !"&ra,s$*

  D) "" *$r

  2) A11;) D%+a &erape&!$e e 7ar!& pr "j & rr!&r s& 5?? ,. a s& #%+a pr "j -,!j ;

  'je (s!pas -%r,*s s [%">&)

  A) 1?? ,0) 1:? ,

  C) 3?? ,

  D) 3:? ,2) A

  11

 • 7/25/2019 tekno 1.2.3

  84/151

  2) C

  11) C!*! "a s6!,e&@*"je& e ,p%s&,e nuk#e& ,arr " & "jj&" $% ,e&a7*e&a& e #!s*-!ra,!&

  A) j!0) 6,es&!

  C) $a-jaD) a*$%%*!

  2) D13?) N ras& se '*era e e$s&ra$&!,!& epa&!$ & "j 7ar! !p%&e&!$ s& 1 a&er a! 7ar

  #e& & -%r,*%e& s!

  A) &re&s!r pr pr#%r!, %ra*

  0) pe+**! pr pr#%r!, %ra*C) &a7*e& as&r%re+!s&e"&e

  D) &re&s!r pare"&era*e

  2) D131) A s& ! a&%r!+ar -ar,a4!s&! & pra&!s pra&esa a*e"!$e & -%r,*ar!&

  -ar,a4e&!$

  A) 2% p%r 'e&, " ras& se a&%r!+%e& "a ,je$0) 2% p%r 'e&, pra&esa pr pr#%r!, & jas&,

  C) 2%

  D) J%

  2) C133) C!*a s& ars/eja 6 &a7*e&a& e 'esra ,e p%*!,er 6 $a" " ,%*e$* "j pjes

  a4!#e #e "j es&ere &re&e" *e& " !"&es&!"

  A) 'esja $a $ara$&er a,-%*!&!$0) 'esja $a $ara$&er $a&!%"!$

  C) 'esja " a,7!e"& a4!# ps%" sap"!-!$!, & pjess es&ere

  D) 'esja $a $ara$&er a4!#2) D

  135) C!*a s& ,e&%#a e pr#%rr " pra&!&je" e 7ar"a'e %,e%pa&!$e

  A) ,e&%#a e A'%a#r%s

  0) ,e&%#a e K%rsa$%'!&

  C) ,e&%#a e a"e,a"!&

  D) ,e&%#a e !p%$ra&!&2) C

  139) 0!%#!sp%"!7!*!&e&! ! *"#s 'eprese " -%r,a& -ar,a4e&!$e & +a$%"s,e s& "

  'ars! &

  A) $ara$&er!s&!$a'e $!,!$%>-!+!$e & *"#s 'eprese0) $ara$&er!s&!$a'e $!,!$%>-!+!$e & *"#'e "#!,se

  C) $ara$&er!s&!$a'e & -%r,s -ar,a4e&!$eD) & pr%ese'e &e$"%*%j!$e & pr#%rra

 • 7/25/2019 tekno 1.2.3

  85/151

  2) A

  13:) Nj s!s&e, &erape&!$ &ra"s#er,!$ nuk,"# & -%r,*%e& s!A) ,a&r!4 "js&res%re

  0) ,a&r!4 s,s&res%reC) #ep%+!& e 4!*a "a "jra a" $a "j ,e,7ra"

  D) #ep%+!& e ,7/**r er,e&!$!s&2) D

  13;) F%r,*es! #e& & ,arr paras/s e-e$&!" e $a*!,!& & par "se a! s& #$e-%r,*ar "j -%r, -ar,a4e&!$e

  A) %ra*e

  0) re$&a*e

  C) &ra"s#er,!$eD) e"#%'e"%+e

  2) A

  13

 • 7/25/2019 tekno 1.2.3

  86/151

  D) & ,ass ,esa&are & $a,p!%"'e & +je#r ra"#%,

  2) A151) C!*a "a ,e&%#a& e ,p%s&,e nukpr#%re& " pr4a$&!,!" e ,a#s!s s

  r!,4a'eA) ,!$r%s$%p!a

  0) s!&!sjaC) se#!,e"&!,!

  D) p!$"%,e&r!a ,e e*!,2) D

  153) 2%*!a$r!*a&e& pr#%re" ja& pr%es!& &

  A) 'esjes ,e 4!pa

  0) ,!$r%"!+!,!&C) -!*&r!,!&

  D) e,*s!%"!,!&

  2) A155) 2!**a& $*as!-!$%e" s! -%r,a -ar,a4e&!$e

  A) !"#s&r!a*e

  0) a*e"!$eC) %,e%pa&!$e

  D) e$s&ra$&e

  2) 0

  159) *!r!,! ! *"#s 'eprese "a s!s&e,e& ,a&r!4!a*e p%r%+e6 "$ 7/,/e" #e "$ja" & 7!%#era#es,e $%"&r%**%e& "a

  A) #epr&!,! ! *"je'e GI " p%re& e ,a&r!4s &re&ja e 7ar!& #e "a sprapja e

  &re&s!rs jas&0) #!*a&!,! ! p%re'e & ,a&r!4s #e &re&ja e 7ar!& " *"je& GI

  C) +7r&!,! ! ,a&r!4s

  D) er%+!%"! ! ,a&r!4s #e &re&ja e ,pass,e e 7ar!&2) A

  15:) E-e$&! ! $a*!,!& & par s& ! pra"!s, " "j & '%* #e #e& pa&r paras/s

  " -%r,*!,!" e -%r,a'e -ar,a4e&!$e

  A) %ra*e

  0) re$&a*e

  C) &ra"s#er,!$eD) e"#%'e"%+e

  2) 0

  15;) Ka & #rej& -ar,a4!s&! & pra&!s pra&esa %-!4!"a*e s&er!*e

  A) J% as"jer0) 2% p%r 'e&, "se respe$&%" rre**a& e pra&!&jes s ,!r " -ar,a4!

  C) 2% p%r 'e&, " -ar,a4!" sp!&a*%reD) 2% p%r 'e&" "se -ar,a4!a s& e pas&r

 • 7/25/2019 tekno 1.2.3

  87/151

  2) 0

  15

 • 7/25/2019 tekno 1.2.3

  88/151

  C) 1?

  D) 13.:2.. C)

  195) Re+*&a&! ! &es&!& & "!-%r,!&e&!& & pess s &a7*e&a'e $%"s!#er%e& p%+!&!' $r j%, s, sesa 3 &a7*e&a #e'!j%j" ,e "j pr6!"#je & 4a$&ar "a pesa ,esa&are. a

  s& $j% pr6!"#je pr &a7*e&a& ,e pes , & ,a#e se 3:? ,A) :

  0)

 • 7/25/2019 tekno 1.2.3

  89/151

  0) &ra"s-%r,!,!" p%*!,%r-!$

  C) pr,!rs!,!" e rrje#s,r!sD) rr!&je" e 6"#res,r!s s *"#s 'eprese

  2) D19) C!*a "a ,e&%#a& e ,p%s&,e nuks& ,e&%# ra"*!,! " & "j%,

  A) ra"*!,! ,e 7r!$e&!,0) ra"*!,! ,e -*!#!+!,

  C) ra"*!,! ,e &arje ,e ,je**!,D) ra"*!,! ,e pr+!ers *ig* s*ear2) A

  1:?) C!*a "a ,e&%#a& e ra"*!,!& & ,p%s&,e nuks& pr%es 6 +'!**%e& " "j

  -a+ & 'e&,eA) ra"*!,! ,e -*!#!+!,

  0) ra"*!,! ,e &arje ,e ,je**!,

  C) ra"*!,! ,e pr+!ers *ig* s*earD) ra"*!,! ,e estr+ion#esferoni+im2) D

  1:1) C!*! "a p%!,e& e ,p%s&,e " *!#je ,e *"#& */rsese s& ! a7arA) s&%e" 'e&, pas! pr7rs!& e &jer ja" " je"#je %,%je"e

  0) pr+!e" j% , s, se 3>: ,!"&a

  C) s&%e" prpara ra"*!,!& " & "j%,

  D) "se ja" !#r%-!*e ,"# & s&%e" s! &re&s!ra a*$%%*!$e2) C

  1:3) C!*! "a p%!,e& e ,p%s&,e " *!#je , *"#& */rsese & pa&re&s,e s& !

  sa$&A) +'%*%j" $%" e +7r&!,!&

  0) rr!s!" spej&s!" e &re&jes

  C) rr!s!" -%r&s!" e &a7*e&sD) "$ s&%e" prpara ra"*!,!& " & "j%,

  2) D

  1:5) Gja& pr%es!& & pra&!&jes s &a7*e&a'e #e& 6 *"#& */rsese

  A) & s&%e" prpara ra"*!,!& " & "j%,

  0) & pr+!e" sa , s, ,e p*ra& e &jer

  C) & pr+!e" pr j% , s, se 3>: ,!"&a ,e"jer prpara &a7*e&!,!&D) & pr+!e" pr j% , s, se : ,!"&a ,e"jer prpara ra"*!,!&

  2) C

  1:9) Gra"*!,! " & "j%,

  A) s& -a+ -!**es&are e &a7*e&!,!& & #rej&pr#rej&0) $s!**%e& pr *"#& ,e 6"#res,r! & $-!+ar

  C) +'%*%" papaj&es,r!& ,!#!s pr7rs'eD) pr,!rs%" a-&s!" e *"#'e pr & #" &a7*e&a

 • 7/25/2019 tekno 1.2.3

  90/151

  2) D

  1::) e&!& rrje#se & p*ra'e ,"# & pr,!rs%e" , s, "pr,je&A) ra"*!,!& " & "j%,

  0) ra"*!,!& " & &a&C) p*r!+!,!&

  D) ,!$r%"!+!,!&2) A

  1:;) C!*! "a p%!,e& e ,p%s&,e nuks& ! 'r&e& Gra"*a&! ! pr-&ar "a p*ra&,e a" & ra"*!,!& " & "j%,

  A) pr,!rs%" para6!&je"

  0) pr,!rs%" pr+!erje"

  C) e*!,!"%e" r!,4a&D) e*!,!"%" papaj&es,r!& ,!#!s *"#'e

  2) D

  1:

 • 7/25/2019 tekno 1.2.3

  91/151

  1;1) D%+a &erape&!$e e 7ar!& pr "j & rr!&r s& 9?? ,. a s& #%+a pr "j -,!j

  9 'je (s!pas -%r,*s s [%">&)A) :? ,

  0) 1?? ,C) 1:? ,

  D) 3?? ,2) 0

  1;3) Nse "j 7ar " &re&s!r #era#%e& ,e "j rea$s!%" & re"#!& +er% a&erA) spej&s!a e #era#!,!& s& e pa'arr "a pr6e"#r!,! ! ,7e&r

  0) spej&s!a e #era#!,!& s& " 'ars! & pr6e"#r!,!& & ,7e&r

  C) j/s,je&a e 7ar!& s& e pa'arr "a pr6e"#r!,! -!**es&ar

  D) "js!a e ,a&jes s $%"s&a"&es s spej&s!s s& $% >1

  2) A

  1;5) Nse "j 7ar " &re&s!r #era#%e& ,e "j rea$s!%" & re"#!& & par a&er

  A) spej&s!a e #era#!,!& s& " 'ars! & pr6e"#r!,!& & ,7e&r0) spej&s!a e #era#!,!& s& e pa'arr "a pr6e"#r!,! ! ,7e&r

  C) j/s,je&a e 7ar!& rr!&e& ,e rr!&je" e pr6e"#r!,!& -!**es&ar

  D) "js!a e ,a&jes s $%"s&a"&es s spej&s!s s& ,@,*\%r2) A

  1;:) N6s "j p*r pr pra&!&je" e=>&e,p%re & srp!& & a,p!4!*!"s $a "e'%j pr

  1:? ,* j 6 & jap 3?? ,* srp ,e #%+" 3?? ,@: ,* sa j #e& s&ar pr &

  pr-&ar "j srp ,e #%+" 3:? ,@: ,*A) 11? ,*

  0) 3?? ,*

  C) 33? ,*D) 3:? ,*

  2.. A)

  1;;) C!*! "a p%!,e& e ,p%s&,e " *!#je ,e &a7*e&!,!" e #rej&pr#rej& nuks&! 'r&e&

  A) pr#%re" , pa$ *"# "#!,se

  0) pr%es e$%"%,!$

  C) +'%*%e& ,"#s!a e 7as$'epr!,!& ,!#!s *"#'e

  D) "$ s& ! $s!**es, pr *"#& &er,%*a7!*e

  2) D1;

 • 7/25/2019 tekno 1.2.3

  92/151

  1;B) 0ar"a& e j%"!+es, $a" "j s$a** j%"!+!,! 6 'are& "a p>! &re&s!rs $

  "#%#e". N 4!*" "a '*era& e ,p%s&,e & p>!& & "j &re&s!re pr !"je$s!%" "j 7ara4!# #e ,e pKa 5 s& ! j%"!+ar " ,as"

  A) 50) :

  C) ;D) 'e pr7" "j s6e&s!, ,a#%r a,7je"&a* sepse8

  A) Rr!s!" "!'e*!" e C " ajr0) Rr!s!" "!'e*!" e F " ajrC) Z'%*%j" s&res" e %+%"!&D) Z'%*%j" "r%je" e *%7!&

  2rj. e sa$& C

  53. p%+!&%r& re$&a* "#r/s%j" "a a&a 'a!"a* "a8A) E$s!p!e"&& 6 pr#%r!"0) M"/ra e pra&!&jesC) 2esa 1>5D) Traj&a e &/re

  2rj. e sa$& D

 • 7/25/2019 tekno 1.2.3

  104/151

  55. 2r pr4a$&!,!" e ,"/rs s 'epr!,!& & "j pra&ese #er,a&%*%j!$e "$ ,erre&paras/s8

  A) L$ra

  0) L"#a 'epreseC) E$s!p!e"&&D) M"/ra e pra&!&jes

  2rj. e sa$& D

  59. D/,e&!*s*-%$s!#! (DMO) pr#%re& s! 7a+ pr pra&!&je" e8

  A) 2%,a#a'e %-&a*,!$e0) 2%,a#a'e !#r%-!*eC) 2%,a#a'e ,7r%j&se

  D) 2%,a#a'e ,e *$%$%r&!$%!#^

  2rj. e sa$& C

  5:. 0r%,r! ! 4e&!*&r!,e&!*a,%"!& s& e,*a&%r ! &!p!& &^8

  A) A*$!*s*-a&e'e0) A*$!*s*-%"a&e'eC) ap"e'eD) Kr!pra'e & a,%"!,!& $a&er"ar

  2rj. e sa$& D

  5;. a+e*!"a "$ #e& & pr#%re& s! 7a+ e8

  A) 2%,a#a'e ,7*es%re0) Kre,ra'e !#ra&esC) 2%,a#a pr e$+e,aD) K%*$re,ra'e

  2rj. e sa$& C

  5

 • 7/25/2019 tekno 1.2.3

  105/151

  5B. 2as pr#%r!,!& pr "j $% & ja& 4!*a "a *"#& e ,p%s&,e ,"# & s$a$&%jrr!&je & "#jes,r!s

  A) a+e*!"a

  0) !*!$%"!C) D/**!D) La"%*!"a

  2rj. e sa$& D

  5. C!*a "a pr%#$&e& e ,p%s&,e $a %r!j!" s&a+%re

  A) 2ara-!"a0) a+e*!"aC) La"%*!"a

  D) 0e"&%"!&!

  2rj. e sa$& C

  9?. CFC>& $%"&r!7%j" " "r%je" *%7a*e pas!8

  A) Ka" a-&s! & rr!s!" &e,pera&r" e ajr!&0) D,&%j" s&res" e %+%"!&C) Ka" a-&s! & s$r!j" a$j&D) Rr!s!" &r/s"!" a&,%s-er!$e

  2rj. e sa$& 0

  91. C!*a "a *"#& e ,p%s&,e "$ s& #er!'a& ! *a"%*!"s

  A) E4er!"a0) K%*es&er%*!C) A*$%%*e& e *a"%*!"sD) A*$%%*! 4e&!*!$

  2rj. e sa$& D

  93. 2as&a& ja" p%,a#a pe+**! 6 pr,7aj"8

  A) 1? *"# & r&0) M7! 3: *"# & "r&C) 1: *"# & "r&D) M7! : *"# & "r&

  2rj. e sa$& 0

 • 7/25/2019 tekno 1.2.3

  106/151

  95. p%+!&%r& re$&a* "#r/s%j" "a a&a 'a!"a* "a8A) 2esa 1>50) M"/ra e pra&!&jes

  C) M"/ra e -%r,*!,!&D) E$s!p!e"&& 6 pr#%r!"

  2rj. e sa$& C

  99. 2r pra&!&je" e pra&esa'e ,e j%# "$ #e" pr#%rr8A) 2%r4e*a"!0) Me&a*!$eC) Qe*6!D) 2*as&!$e

  2rj. e sa$& 0

  9:. Q"#res,r!a e e,*s!%"e'e s& " prpjes&!, & #rej& ,e8

  A) Trass!" e s&ress #/-!se e*e$&r!$e0) Rre+e" e r!,4a'e & -a+s s 7re"#s,eC) es&**!" e -a+s s jas&,eD) F%r4" e r"#ess

  2rj. e sa$& C

  9;. C!*a "a p%!,e& e ,p%s&,e s& e pasa$&

  A) 2r7rs!& e $re,!& #e& & -er,e"&%e" " $%"&a$& ,e se$re4!%"e& e *$rs0) 2r7rs!& e $re,!& #e& & *ej%j" -r/,$,7!,!" e *$rsC) 2r7rs!& e $re,!& "$ #e& & pe"%j" *ar!,!" e se$re4!%"e'e & *$rsD) 2r7rs!& e $re,!& "$ #e& & je" e*,ese

  2rj. e sa$& A

  9

 • 7/25/2019 tekno 1.2.3

  107/151

  A) A4!#! &a"!$0) A4!#! p>a,!"%7e"+%!$C) N!pa!"aD) Fe"a+%"!

  2rj.e sa$& C

  9. Kr 7e& -ja* pr $re,ra& e &a&a $e,! paras/s8

  A) Kre,ra& e "a&s0) Kre,ra& e #!&sC) K%*#$re,ra&D) Kre,ra& !#ra&es

  2rj. e sa$& 0

  :?. C!*! "a e,*a&%r& e ,p%s&, "$ jep e,*s!%"e & &!p!& @U

  A) ap"! $a*!,!&0) Lar!*s*-a&! ! "a&r!,!&C) 2%*!s%r7a&! B?D) pe" ;?

  2rj. e sa$& D

  :1. 2as&a& ja"8

  A) 2%,a#a e,*s!%"e0) 2%,a#a &re&s!raC) 2%,a#a pe+**!D) 2%,a#a & pr+!era

  2rj. e sa$& C

  :3. C!*a "a !#r%=e*e& e ,p%s&,e pr,7a" *"# ,e %r!j!" "a&/r%re

  A) !#r%=e*! ! ,e&!*4e**%+s :0) !#r%=e*! ! $ar7%$s!,e&!*4e**%+s s%#!$e 1:C) !#r%=e*! ! a*j!"a&!& & "a&r!,!& 1?D) !#r%=e*! ! a*$%%*! p%*!'!"!*!$ :

  2rj. e sa$& C

  :5. C!*a "a 7a+a& e p%,a#a'e %-&a*,!$e *!r%" , spej& *"#" 'eprese

 • 7/25/2019 tekno 1.2.3

  108/151

  A) 0a+a& @U0) 0a+a& !#r%=e*eC) 0a+a& [email protected]) 0a+a& /"#/r%re

  2rj. e sa$& 0

  :9. N -ar &e,pera&re s-a6e" -%r,a& e pa6"#res,e & ja*p!& & $a$a%s

  A) 59>5:C0) _ 9?CC) 3?>3:CD) ` 5?C

  2rj. e sa$& 0

  ::. pej&s!a e se#!,e"&!,!& & pe+**!'e s& " prpjes&!, & +#rej& ,e8

  A) F%r4" e r"#ess0) Rre+e" e r!,4a'e & -a+s s "r&C) Trass!" e s&ress #/-!se e*e$&r!$eD) es&**!" e ,je#!s!& spr"#ars

  2rj. e sa$& D

  :;. L"#a 'eprese e spr"#ar " 7a+" e sp%+!&%r!& #% & *!r%e& , spej& "se8

  A) s& " &raj& &re&s!re0) s& " &raj& e,*s!%"! @UC) s& " &raj& pe+**!eD) s& " &raj& e,*s!%" [email protected]

  2rj. e sa$& C

  :

 • 7/25/2019 tekno 1.2.3

  109/151

  0) K*%re$s!#!"aC) >&%$%-er%*!D) A4!#! 7e"+%!$

  2rj. e sa$& C

  :. Kre,ra& e /"#/r&a ap*!$%e"8

  A) D!sa er " #!&0) Nj er " ,"jesC) Nj er " ,7r,jeD) D/ er " #!&

  2rj e sa$& C

  ;?. Kre,ra& ,e s&eara&e "$ #e" pr#%rr "8

  A) L$ra& e /"#/r&a0) L$ra& e $%"jes&!%"araC) L$ra& e s$6raD) L$ra& e &a&a

  2rj. e sa$& D

  ;1. pej&s!a e se#!,e"&!,!& & pe+**!'e ,"# & +'%*%e& " 6%-& se8

  A) U*e& ,a#s!a e r!,4a'e & -a+s s spr"#ar0) U*e& #e"#s!a e ,je#!s!& spr"#arsC) U*e& 'es&**!a e ,je#!s!& spr"#arsD) U*e& e"erj!a e *!r e s!s&e,!&

  2rj. e sa$& A

  ;3. C!*! "a e,*a&%r& e ,p%s&, "$ jep e,*s!%"e & &!p!& [email protected]

  A) O*ea&! ! $a*4!,!&0) pe" ;?C) G%,a ara7!$eD) 0r%,r! ! 4e&!*&r!,e&!*a,%"!&

  2rj. e sa$& C;5. C!*a "a 7a+a& e ,p%s&,e s& 7a+ e 'e&e,*s!%"es,e

  A) La"%*!"a0) &eara&! ! p%*!%$s!e&!*e"!& 9?

 • 7/25/2019 tekno 1.2.3

  110/151

  C) 2EG 9???D) e*a&!"a

  2rj. e sa$& 0

  ;9. C!*a "a 7a+a& e ,p%s&,e s& 7a+ e p%,a#a'e & &re&s,e " /"#/r"a

  A) La"%*!"a0) A*$%%*! 4e&!*!$C) 2ara-!"aD) K%*es&er%*!

  2rj. e sa$& C

  ;:. C!*a "a 7a+a& e ,p%s&,e s& 7a+ e p%,a#a'e e,*s!%"e

  A) &ear!"a0) 2ara-!"aC) a+e*!"aD) A*$%%*! 4e&!*s&ear!*!$

  2rj. e sa$& D

  ;;. pej&s!a e se#!,e"&!,!& ,"# & rr!&e& " 6%-& se8

  A) Rr!&e& ,a#s!a e r!,4a'e0) Rr!&e& #e"#s!a e ,je#!s!& spr"#arsC) Rr!&e& 'es&**!aD) *e& ,a#s!a e r!,4a'e

  2rj. e sa$& A

  ;

 • 7/25/2019 tekno 1.2.3

  111/151

  0) Tre&s!ra'e j%reC) E,*s!%"e'eD) Tre&s!ra 'aj%re

  2rj. e sa$& C

  ;. 2r%'a e a$a"&%+s pr p%,a#a& 7" pjes " $%"&r%**!"8

  A) %ra"%*ep&!$0) $!,!$C) re%*%j!$D) 7!%*%j!$ #e $*!"!$

  2rj. e sa$& D

 • 7/25/2019 tekno 1.2.3

  112/151

  C) $a**" e $%"s!s&e"4s s p%,a#a'eD) N#!$!,!" e *"#'e 'eprese " ep!#er,

  2rj. e sa$& C

 • 7/25/2019 tekno 1.2.3

  113/151

  0) A"&!re,a&!+,a*C) L%$a*D) A"&!p!re&!$

  2rj. e sa$& C

 • 7/25/2019 tekno 1.2.3

  114/151

  0) 2e+**!'eC) 2*ra'eD) 2%,a#a'e

  2rj. e sa$& D

  B5. Me a"" e N,ra&%r!& K%*&er ,as!,8

  A) "ar$es" e r!,4a'e & -a+s s 7re"#s,e0) ",r!" e r!,4a'e & -a+s s 7re"#s,eC) s$a**" e spr"#arjes s r!,4a'eD) "ar$es" e*e$&r!$e & s!s&e,!&

  2rj. e sa$& C

  B9. $a**a e -*%$*!,!& s& rap%r&! ,!#!s '**!,!& & se#!,e"&!& #e '**!,!& -!**es&ar &

  pe+**!s. *era !#ea*e e &!j s&8

  A) 30)1.:C) 1D) ?

  2rj. e sa$& CB:. Gja& $%"&r%**!& & 4!*s!s s "j pe+**!e pes%rja YF!r%'s$! sr7e" pr8

  A) 2r4a$&!,!" e pess s pe+**!s0) 2r4a$&!,!" e sas!s s se#!,e"&!&C) 2r4a$&!,!" e spej&s!s s se#!,e"&!,!&D) 2r4a$&!,!" e '**!,!& & se#!,e"&!&

  2rj. e sa$& C

  B;. Gja& $%"&r%**!& & 4!*s!s s "j pe+**!e apara&! e*e$&r%"!$ K%*&er sr7e" pr8

  A) 2r4a$&!,!" e pr,7aj&jes sas!%re & *"#s 'eprese0) 2r4a$&!,!" e spej&s!s s *'!+jes s r!,4a'eC) 2r4a$&!,!" e ,a#s!s #e ",r!& & r!,4a'eD) $a**" e -*%$*!,!& & -a+s s spr"#ar

  2rj. e sa$& C

  B

 • 7/25/2019 tekno 1.2.3

  115/151

  A) ,e&%#" $ap!*are0) ,e&%#" e r"!es s rr+**!&C) ,e&%#a ,e rr%&**!,D) ,e&%#a ,e ,!$r%s$%p

  2rj. e sa$& D

  BB. 2%&e"4!a*! +e&a ,a&e& ,e a" & +e&a,a&s!& #e s& $ara$&er!s&!$ pr8

  A) 2e+**!&0) E,*s!%"e&C) 2%,a#a&D) p%+!&%r&

  2rj. e sa$& A

  B. 2r & pr4a$&ar spej&s!" e se#!,e"&!,!& & pe+**!'e spes pr#%re& &er,! !8

  A) 2er!#s s #/-!s!,!&0) 2er!#s s prj/s,!,!&C) 2er!#" e s-*%$*!,!&D) 2er!#" e 6e&s!s

  2rj. e sa$& 0

  ?. C!*a "a pr%'a& e ,p%s&,e & $%"&r%**!& & 4!*s!s "$ ja" spe4!-!$e 'e&, prs!s&e,e& &erape&!$e &ra"s#er,a*e (TT)

  A) $a**a e "j!&jes0) Q"#res,r!a e ,e,7ra"a'eC) pej&s!a e *!r!,!& #e #epr&!,!& & *"#s 'epreseD) 2r4a$&!,! sas!%r ! *"#s 'eprese

  2rj. e sa$& D

  1. C!*a "a rr& e ,p%s&,e "$ pr#%re& "a *"#a 'eprese pr & #epr&ar "*$r

  A) 2r,es -%*!$*a'e0) 2r,es aps!ra'e "#r6e*!+%reC) 2r,es 6e*!+a'eD) 2r,es ,a&r!4a'e

  2rj. e sa$& D

  3. N rp!" e $%*%!#e'e ,%*e$*are 7j" pjes8

 • 7/25/2019 tekno 1.2.3

  116/151

  A) K%,p%"!,e& ,a$r%,%*e$*are0) L"#& &e"s!%'epreseC) L"#& "j%,seD) L"#& "j/rese

  2rj. e sa$& A

  5. N rp!" e $%*%!#e'e & s%6r!,!& "$ 7j" pjes8

  A) L"#& "j/rese0) L"#& "j%,seC) L"#& &e"s!%'epreseD) K%,p%"!,e& ,a$r%,%*e$*are

  2rj e sa$& D

  9. 2r6e"#r!,! ,!4e*ar $r!&!$ (2MK) s& pr6e"#r!,!8

  A) M ! *& " & 4!*!" s-a6e" ,!4e*a&0) M ! *ar& " & 4!*!" s-a6e" ,!4e*a&C) J%"!$ ! ,!4e*a'eD) 2*a+,a&!$ ! ,!4e*a'e

  2rj. e sa$& A

  :. Re%*%j!a "$ $a r"#s!8

  A) 2r %pera4!%"e& e "#r/s,e -ar,a4e&$e0) Gja& pr#%r!,!& & pra&esa'e -ar,a4e&!$eC) 2r -!+!%*%j!"D) 2r a"a&%,!"

  2rj. e sa$& D

  ;. !s&e,e& e spr"#ara e&er%je"e "$ $ara$&er!+%e" "a8

  A) $a**a spe4!-!$e e spr"#arjes0) %,%je"!&e&!C) 2ra"!a e s, -a+a'eD) 2a6"#res,r!a &er,%#!"a,!$e e $!"e&!$e

  2rj e sa$& 0

 • 7/25/2019 tekno 1.2.3

  117/151

  A) Tre&s!ra& j%re0) Tre&s!ra& 'aj%reC) 2%,a#a& /"#/r%reD) E,*s!%"e&

  2rj. e sa$& D

  B. !pr-a6ja "#arse s& $ara$&er!s&!$ e8

  A) 2e+**!'e0) Tre&s!ra'e j%r%>e*e$&r%*!&!$eC) Tre&s!ra'e 'aj%reD) 2%,a#a'e /"#/r%re

  2rj e sa$& A

  . C!*! "a -a$&%r& e ,p%s&, "$ pr-s!e& #rej&pr#rej& " -%r,*" e &%$s>!&

  A) Rre+ja e r!,4a'e & -a+s s spr"#ar0) es&**!a e ,je#!s!& spr"#arsC) Te"s!%"! s!pr-a6s%rD) D!-ere"4a ,!#!s #e"#s!'e & #/ -a+a'e

  2rj. e sa$& C

  1??. F%r,*a e &%$s>!& "$ pr#%re& pr8

  A) E,*s!%"e&0) Kre,ra&C) Aer%s%*e&D) Tre&s!ra&

  2rj e sa$& D

  KUICET E TEKNOLOGJIS FARMACEUTIKE2011-2012

  1. Prgatitja !ar"a# $%i&i"a' !a($)t "*

  a) formularin farmaceutikb) farmakopen

 • 7/25/2019 tekno 1.2.3

  118/151

  c) kushtin teknikd) standardin shtetror

  2. Prgatitja !ar"a# +agji,tra' !a($)t "*

  a) farmakopenb) recetn e mjekutc) standardin shtetrord) kushtin teknik

  . Nj ,ri trg$" ,a,i" !ar"a# /r$)$)" !"a "j*

  a) oreb) ditec) muajid) cikli fabrikimi

  . Nar$tit !j" /j, " gr3/i" !ar"a#*

  a) oficinaleb) magjistralec) industrialed) helmuese

  4. N i,/r,i$"t $'$ia' !j" /j,*

  a) emulsionet

  b) pezullitc) pomadatd) mucilagjet e gomave dhe komponimeve t tjera makromolekulare

  5. Nga '+"tt +/$,)t+ t 'a$r, , /r"ri+it /'a(+ati6&i'i /rj t7r 'i)t + !i$i,/$"i!i'itti"*

  a) PMEb) gjersia terapetikec) Pmaksd) SNL !"#$ !%#)

  8. N &i'" "ga %$r+at +/$,)t+ %ar+a&3ti !i$i,/$"i!i'itti,)t + i 'art*

  a) pluhuratb) tretsirat ujorec) emulsionet e tipit &'%d) pezullit ujore

 • 7/25/2019 tekno 1.2.3

  119/151

  9. N &i'" "ga %$r+at +/$,)t+ %ar+a&3ti ,)/jt,ia trtj,,)t + 3't*

  a) tabletat

  b) emulsionet e tipit &'%c) tretsirat ujored) drazhet

  :. ;'i ,i +atria' a+!a'a()3, trtt /j,ri,)t "*

  a) acidet e holluara dhe ujb) alkool etilikc) etilenglikold) propilenglikol

  10.Ra,i$"t %$t$i+i "

 • 7/25/2019 tekno 1.2.3

  120/151

  1.Rr,)irat j$"$+!7, ati$"i ja" /r$3t rrj)i" "ga*

  a) bazatb) kripratc) acidet karboksilike t seris aromatike

  d) alkoolet

  14.Pr"ri+i i trt,ira# ) %$r+a# t tjra %ar+a&3ti t'"gta /r+!aj" a"ti!i$ti6 i+i$tra/3ti ) a"ti)i,ta+i"i,)/r)rt "*

  a) pr,indje p'pb) pr,indje v'vc) pr,indje v'pd) pr,indje p'v

  15.Pr$/i'"g'i$'i +ta!$'$)t "*

  a) acid laktikb) acid klorhidrikc) acid acetikd) acid suksinik

  18.Ujrat ar$+ati /r%t$)" +*

  a) ekstraktimb) przierje t esencave me uj

  c) tretje n izopropanold) distilim me avuj uji

  19.M a"" (i"%ti+it ,)atrr$)"*

  a) mikrobet jopatogjeneb) krpudhatc) mikrobet patogjened) m-ket

  1:.Ci'i "ga ,i,t+t ta+/$" t +/$,)t+ "3 /r$rt /r /rgat,at/ara"tra'*

  a) boratikb) fosfatikc) acid citrik .citrat trisodikd) hidrogjenkarbonat natriumi . karbonat tatriumi

 • 7/25/2019 tekno 1.2.3

  121/151

  20.Ci'at "ga '"t +/$,)t+ ,)t r$g !i+$r*

  a) emetinab) psihotrinac) kodeina

  d) opiumie) morfina

  21.Uji i i,ti'3ar ,)r!" ,i trt, /r*

  a) linimentetb) pomadatc) tretsirat vajored) tretsirat ujoree) tretsirat propilenglikolike

  22.=ar"at )$+$/ati /r$r" + $(a*

  a) jashtzakonisht t voglab) rendit t gramvec) rendit t decigramved) t mdhae) rendit t centigramve

  2.Prgat,at /ar"tra' i"jt$)" " #" ja"*

  a) pezulli ujore

  b) tretsira ujorec) tretsira vajored) pezulli vajoree) tretsira alkoolike

  2.N &i'at %$r+a %ar+a&3ti t +/$,)t+ /r$!a!i'itti /r /r$!'++ !i$i,/$"i!i'itti" ,)t + i 'art*a) shurupetb) tabletatc) tretsirat ujored) pezullit

  24.Pr"ri+i i trt,ira# $, /(3''i# /r i"j,i$" ,)/r)t +*

  a) pr,indje p'vb) pr,indje p'pc) pr,indje v'vd) pr,indje v'p

  25.P'a(+$'i(a ,)at$)t 3r i"jt$)" trt,ira*

 • 7/25/2019 tekno 1.2.3

  122/151

  a) vajoreb) alkoolikec) ujored) me tr-sni osmotike t barabart me serumin e gjakut

  e) me tr-sni osmotike m t madhe se ajo e serumit t gjakut

  28.>+$'i(a ,)at$)t 3r i"jt$)" trt,ira*

  a) me tr-sni osmotike m t vogl se ajo e serumit t gjakutb) me tr-sni osmotike m t madhe se ajo e serumit t gjakutc) vajored) glicerinoree) me tr-sni osmotike t barabart me serumin e gjakut

  29.Kri/rat a'a'$i# ja/i" trt,ira*

  a) me karakter bazikb) me karakter acidc) me karakter asnjansd) irrituese pr indete) normale pr indet

  2:.N

 • 7/25/2019 tekno 1.2.3

  123/151

  a) acidetb) bazatc) kripratd) alkoolet

  .S)atrri+i i +ir$$rga"i(+a# + a"" ,tri'i(i+it ,)t "jra,i$" + i"ti t r"it*

  a) zerob) t parc) t d-td) t tret

  .P$t"&ia' /ir$gj" + t 'art a" 'i/$/$'i,aarit + ,)a''agrgi+i t*

  a) lartb) tepr t lartc) vogld) tepr t vogl

  4.Pr%3(i$"t "3 3)t t /r+!aj"*

  a) lnd konservueseb) lnd antioksiduesec) lnd , stabilizojn p/0in

  d) lnd izotonizuese

  5.Nga %i'trat /rj 'i /$r$( &i'i ti/ /r$rt /r %i'tri+ ,tri'i(3,*

  a) 2+b) 2c) 2(d) 23

  8.K3 #/r$j" + +ir '"t a"ti!atr$r "*

  a) alkoolb) vajc) glicerind) tretsira ujore

  9.N &i'at ra,t i"t",itti i ,)/r)a/j, ,)t + i"t",i#*

 • 7/25/2019 tekno 1.2.3

  124/151

  a) tretsira ujoreb) tretsira vajorec) gazed) lngje

  :.I"%3(i$"i ) $,i$"i (!at$)" + trt,it +/$,)t+*

  a) alkool etilikb) alkool izopropilikc) ujd) vaj

  0.Pr$'i+i (!at$)t + trt,it +/$,)t+*

  a) przierje uj0alkool

  b) vaj bimorc) vaj minerald) izopropanol

  1.?r$gat /r+!aj" ,"&a r3)"*

  a) t papluhurizuarab) t pluhurizuara imtc) t pluhurizuara trashd) t pluhurizuara mesatarisht imt

  2.Pr ti"t3rat /r%t$)" "ga '" )'+3, $, + #/ri+ t%$rt (!at$)t ra/$rti*

  a) +43b) +4+5c) +4(5d) +4(3

  .E3a&i$"i i St$,it (!at$)t /r ,i,t+t +/$,)t+ t

  ,)/r"ara*

  a) tretsirat vajoreb) tretsirat glicerinorec) sistemet e shprndara heterogjened) tretsirat alkoolike

  .N $'$it ,)$ri+it !j" /j,*

 • 7/25/2019 tekno 1.2.3

  125/151

  a) lndt tensioveprueseb) lndt antibakterorec) lndt antioksiduesed) propilenglikoli

  4.N '"t /,3$/'a,ti + @#,)t3''i ,tr3t3r$r !j" /j,*

  a) uji i distiluarb) komponimet makromolekulare ose t fijzuarac) alkool i etilitd) oleati i etilit

  5.N ra,ti" ,r+i+it +i t !j+ + "arj" *

  a) pezullive ujore

  b) pezullive vajorec) emulsioneve v'u ose u'vd) pomadave

  8.I"#r,i$"i i %a(a# ,)t %$r+ /a"r3,)+ri, ,*

  a) emulsioneveb) tretsirave ujorec) tretsirave vajored) pezullive

  9.Sa/3"t a'a'i" ja" +3'gat$r*

  a) t tipit v'ub) t tipit u'vc) t tretshm n -nd-rnad) t patretshm n uj

  :.E,trt a&i# 7"7r$r + ,$r!ita"i" @,/"t ja" +3'gat$rt*

  a) t tipit v'ub) t tipit u'vc) t tretshm n -nd-rnad) t patretshm n alkool

  40.E+3'gat$rt j$j$"i + 'i)j ,tr$r Btr$r @/$'i,$r!att ja"+3'gat$r*

 • 7/25/2019 tekno 1.2.3

  126/151

  a) t tipti v'ub) t tipit u'vc) t patretshm n ujd) t patretshm n -nd-rna

  41.L"a 3)t )ir$%i' 3r a a%ri /r*

  a) vajin -nd-rorb) vajin e parafinsc) ujin e distiluard) oleatin e etilit

  42.S)/jt,ia ,i+"ti+it " /(3''it +3" t 3't 3r*

  a) rritet madhsia e grimcave

  b) dendsia e mjedisit shprndars sht e prafrt me at t grimcavec) ulet veshtullia e mjedisit shprndarsd) dispersioni tundet vazhdimisht

  4.Kr+rat ja" /$+aa*

  a) emulsioneb) pezullic) pomada t prziera emulsione0pezulli .tretsira etj)d) mbrojtse

  4.K$"tr$''i $rga"$'/ti i /$+aa# !a($)t " /r&ati+i" *

  a) p/0itb) veshtullisc) ngj-rsd) deprtimit

  44.E,t",i$+at,i ,)t a/arat ,)r!" /r /r&ati+i" *

  a) aftsis s prhapjes s pomadaveb) veshtullisc) deprtimitd) konsistencs

  45.S)3r3/t +!',3, /r$r" ,i*

 • 7/25/2019 tekno 1.2.3

  127/151

  a) lnd konservueseb) lnd kundr oksidimitc) prmirsuese t shijes s barnaved) lnd kompleksoformuese

  48.=ar"at $%i&i"a' ja" t "r3,)+ /r *a) ( orb) 6 orc) + javd) pr koh relativisht t gjat

  49.=ar"at +agji,tra' a" a%at r3ajtjj*

  a) ( orb) *( or

  c) t shkurtrd) t gjat

  4:.=ar"at i"3,tria' a" a%at r3ajtjj*

  a) pr *( orb) t gjat 703 vjet)c) t shkurtrd) + jav

  50.N i,/r,i$"t +ar$)tr$gj" t tra,)a !j" /j,*

  a) infuzetb) dekoktetc) maceratetd) emulsionet

  51.N i,/r,i$"t +ar$)tr$gj" t tra,)a + $",i,t"& t !3t

  !j" /j,*

  a) pilulatb) pomadatc) pezullitd) mucilagjet e gomave dhe t komponimeve t tjera makromolekulare

  52.N i,/r,i$"t $'$ia' !j" /j,*

 • 7/25/2019 tekno 1.2.3

  128/151

  a) emulsionetb) pezullitc) mucilagjet e gomave dhe t komponimeve t tjera makromolekulare

  nat-rore gj-smsintetike ose sintetike

  d) tretesirat ujore

  5.N /rgat,at /r%t$)" + a"" ,trati+it !j" /j,*

  a) dispersionet koloidale t lngtab) tretsirat alkoolikec) tinkturatd) emulsionet

  5.Ci'at %ar+a$/ ,)%r7t($)" + , ,)3+ti " #"i" t$"*

  a) sh,iptareb) francezec) evropianed) italiane

  54.Trajtat /$'i+$r% "r7,)$j" "ga "jra Btjtra "ga*

  a) vetit kimikeb) gjendja agregatec) vetit fiziked) biodisponibiliteti

  e) ndjeshmria ndaj drits

  55.S)/jt,ia trtj, , !ar"a# trt" + #,)tir,i rritt +*

  a) rritjen e madhsis s grimcaveb) rritjen e temperatursc) przierjed) zvoglimin e madhsis s grimcave

  58.=ari 3)t i "r3,)+ 3r /r+!ajtja '", #/r3, ,)t*

  a) +558b) 658c) 958d) 938

  59.Pa/ajt3,)+rit %ar+a&3ti ()#i''$)" 3r ,)/jt,ia ra,i$"it,)t*

 • 7/25/2019 tekno 1.2.3

  129/151

  a) shum e voglb) shum e madhec) e madhed) mesatare

  5:.A%ati i r3ajtj, , !ar"a# /rgatit" " %ar+a&i ,)t*

  a) 0: muajb) *0+5 ditc) 703 vjetd) *( or

  80.Ci'a "ga '"t +/$,)t+ ,)t i /rir3r /r ra,i$" )ir$'i(*

  a) acidi askorbik

  b) nitrati i argjenditc) adrenalinad) atropina

  81.L"a 3)t )ir$%i' 3r a a%ri /r*

  a) vajin -nd-rorb) vajin e parafinsc) ujin e distiluard) oleatin e etilit

  82.S)/jt,ia ,i+"ti+it " /(3''it +3" t 3't 3r*

  a) rritet shum madhsia e grimcaveb) dendsia e mjedisit shprndars bhet e prafrt me at t grimcavec) ulet veshtullia e mjedisit shprndarsd) rritet pak madhesia e grimcave

  8.Ci'a ,)t rr3ga t)+'$r /rti+it t '"# #/r3, /r+,

  '3r,*

  a /r+, %$'i3'a# @i"%i'tri+it " )a/,irat 'i($rb) prmes ,elizavec) prmes gjndraved) prmes folikulit t ,imes

  8.La"$'i"a !" /j, "*

 • 7/25/2019 tekno 1.2.3

  130/151

  a) parafinatb) d-llratc) -nd-rnatd) silikonet

  84.Pr$&,i i r"it (r$ @0 ()#i''$)t*

  a) pr shka,e t brendshmeb) pr shka,e t jashtmec) pr shkak t pr,endrimeve t lndve bashkvepruesed) pr asnjrin nga shka,et e msiprme

  85.Pr$&,i i r"it t 2t()#i''$)t*

  a) pr shka,e t jashtme

  b) pr shka,e t brendshmec) kur shpejtsia e reaksionit sht prpjestimore me pr,endrimet e d-

  lndve bashkvepruesed) pr shkak t konstantes s ulet t shpejtsis s reaksionit

  88.Mt$a Arr)"i3,it /r /ara,)ii+i" "r3,)+ri, , !ar"a#!a($)t "*

  a) mbajtjen e barit n temperaturn e mjedisitb) mbajtjen e barit n tepmperatur t ultc) mbajtjen e barit n temperatur t lart

  d) mbajtjen e barit n mjedis t gazt

  89.Ci'at "ga '"t +/$,)t+ ja" + agr,i# /r 'i"*

  a) uji i distiluarb) acidet e holluarac) bazat e pr,endruarad) tretsira e citratit trisodik

  8:.Ci'at "ga '"t +/$,)t+ +3" t "ajt)it)t + , ,)3+ti "ga'"t /'a,ti*

  a) lndt kundr oksidimitb) lndt kompleksoformuesec) lndt antibakterored) lndt l-rsuese

  90.E'a,t$+rt /r$r" /r /r%ti+i" *

 • 7/25/2019 tekno 1.2.3

  131/151

  a) ampulaveb) shisheve t vogla flakoneve)c) tapave pr shishet shumdozshe dhe t perfuzionitd) ,eseve plastike

  91.Ci'i ,)t %at$ri + i r",i,)+ gj" (!ati+ " /r$#at #jtri+it t /r,)/jt3ar*

  a) rrezatimi jonizuesb) temperatura e ultc) temperatura e lartd) lagshtia

  92.Trt,irat ja"*

  a) dispersione t komponimeve makromolekulareb) forma farmaceutike t lngta , prmbajn nj a m shum

  kundrvepruese t tretura n nj trets ose przierje tretsirashc) przierje t d- lngjeve t paprzieshme me njri0tjetrind) przierje t lndve t ngurta t patretshme me uj ose vaj

  9.!3tja 3jit + a"" +!i+it t ati$"# !a($)t "*

  a) shtimin e gl,eresb) shtimin e karbonatit t natriumitc) zvendsimin e #a(;$ Mg(;me kationin Na;

  d) osmozn e anasjell

  9.Uji /r i"j,i$" /r%t$)t +*

  a) me jonokmbimb) me distilimc) valimin e ujit t zakonshmd) osmoz t anasjell

  94.I($/r$/a"$'i /r$rt /r /rgatitj" *

  a) prgatesave pr prdorim t jashtmb) tretsirave pr prdorim t brenshmc) tinkturaved) ekstrakteve t lngta

  95.M a"" j$"i(i+it trtja r7)t ,i r(3'tat i*

  a) afris midis lnds , tretet dhe tretsit

 • 7/25/2019 tekno 1.2.3

  132/151

  b) shprbashkimit n jone t grimcave t ngarkuara elektrikishtc) pranis s tretsve lipofiled) pranis s lndve tensiovepruese

  98.L"t + +$'3'a /$'ar trt" "*

  a) trets jopolarb) vajra bimorec) trets polare ose gj-smpolared) vajra minerale

  99.T '$r3ri i "atri3+it rritja t+/rat3r, *

  a) rrit shum tretshmrinb) rrit pak tretshmrinc) rrit shum pak tretshmrin

  d) nuk ndikon fare

  9:. Trt,)+ria !a(a# $rga"i t $!ta @a'a'$i6 a",t(i'$a' rritt*

  a) me rritjen e p/0itb) me uljen e p/0itc) me shtimin e lndve tensiovepruesed) me futjen e grupeve hidrofile n molekul

  :0. Dita+i"at trt,)+ " 7"7r"a ,$'3!i'i($)" + a"" *

  a) prndr-shimit t p/0itb) shtimit t lndve tensiovepruesec) formimit t kripraved) futjes s grupeve hidrofile n molekul

  :1. S$'3!i'i(i+i i j$it +3" t ra'i($)t + a"" *

  a) lndve tensiovepruese kationikeb) lndve tensiovepruese anionikec) jodureve alkalined) formimit t kriprave

  :2. S)/jt,ia %i'tri+it j/t + a"" *

  a) ekuacionit t Noiz0%itnit

 • 7/25/2019 tekno 1.2.3

  133/151

  b) ekuacionit t !jnshtajnitc) ekuacionit t /agen0Puazjitd) ekuacionit t

 • 7/25/2019 tekno 1.2.3

  134/151

  b) lnd antibakterorec) lnd antioksiduesed) lnd aromatizuese

  ::. >i"at + /''a 'i /$r$(6 t ti/it G @G ) G4 /r$r" /r %i'tri+

  " *a) tr-sni mbi at atomosferike t theksuarb) tr-sni hidrostatikec) zbraztid) tr-sni mbi at atmosferike t ult

  100. Ci'at ti/a i,,) %i'tr3, /r$r" /r %i'tri+ ,tri'i(3,*

  a) E=b) E=+

  c) E=(d) E=S

  101. S)3r3/t %i'tr$)" 3r ja"*

  a) t ftohtab) t ngrirac) t n1ehtad) n temperaturn e mjedisit

  102. Ci'a "ga '"t +/$,)t+ ,)t + /r,)tat,)+ /r art,i+i"

  ,)3r3/#*

  a) talkub) karbonati i magnezitc) letrfiltrid) oksidi i magnezit

  10. Ci'at "ga '"t $",r#3, t +/$,)t+ $",ir$)t + /r,)tat,)+ /r ,)3r3/t*

  a) esteret e acidit p0hidroksibenzoikb) acidi benzoikc) acidi salicilikd) benzoati i natriumit

  10. K3r ,)3r3/t ja" t/r t /r"r3ara +3" t ,)%at*

  a) fermentimi

 • 7/25/2019 tekno 1.2.3

  135/151

  b) kristalizimi i she,eritc) m-kjad) invertimi i she,erit

  104. Dajrat /r /rgatitj" /rgat,a# /ar"tra' ,tri'i($)" +*

  a) rrezatim jonizuesb) lnd kimikec) ngohje n termostatd) avuj uji t lir

  105. Trt,irat /r i"j,i$" i"jt$)" " a"a'i" tr3"$-,)/i"$r 3)tt " tr7,"i $,+$ti*

  a) m t lart se serumi i gjakutb) t barabart me serumin e gjakut

  c) m t ult se serumi i gjakutd) m t ult se nj tretsir klorur natriumi 38

  108. Stri'i(i+i + ajr t "

 • 7/25/2019 tekno 1.2.3

  136/151

  c) rrezet ultravjollcd) rrezet ?

  111. O,ii i ti'"it a #/ri+ !atri&i + t t),3ar "*

  a) temperaturn e mjedisitb) temperatur t ultc) temperatur t lartd) temperatur nn [email protected]#

  112. Trt,irat /r i"j,i$" /rgatit" + /ri"j*

  a) p'pb) v'vc) p'vd) v'p

  11. P(3''it /r i"j,i$" ,tri'i($)" +*

  a) n1ehtsi t thatb) n1ehtsi t njomc) rrezatim jonizuesd) asnjrn prej kt-re metodave

  11. Pr"ri+i i /r%3(i$"# + 'tr$'it ,)/r)t +*

  a) pr,indje p'p

  b) mmolc) pr,indje p'vd) pr,indje v'p

  114. Pr $rrigji+i" !ara,/,), a&i$ B!a(i /r$r" /r%3(i$"t +*

  a) klorur natriumi

  b) glukozc) h