Click here to load reader

TAGALOG ... Hinihirang ang mga K-12 na paaralan bilang SAS dahil sa kanilang mga huwarang pamamaraan sa pagtugon sa natatanging akademiko at sosyal-emosyonal na mga pangangailangang

 • View
  3

 • Download
  0

Embed Size (px)

Text of TAGALOG ... Hinihirang ang mga K-12 na paaralan bilang SAS dahil sa kanilang mga huwarang pamamaraan...

 • Magnet Programs Schools for Advanced Studies

  Permits With Transportation Admission Criteria Schools

  Dual Language Education Affiliated Charter Schools

  SUMIYASAT. TUMUKLAS. DUMALO.

  Mag-apply sa anim na mga programang ito sa GoTo.LAUSD.net:

  TAGALOG

 • | |

  Talaan ng mga Nilalaman

  Mga Pangkalahatang Patnubay sa Aplikasyon, Kalipikasyon sa Programa, Aplikasyon sa Papel, Global Index & Map

  PAHINA 4-16

  Magnet Programs Ang Magnet ay isang boluntaryong integration program na nagbibigay ng mahigpit, de- kalidad at theme-based na pagtuturo upang mapadali ang pag-aaral ng mga estudyante at itaguyod ang akademikong tagumpay.

  PAHINA 17-40

  Permits With Transportation (PWT) Ang PWT ay isa sa mga orihinal na integration program ng L.A. Unified at itinatag ito upang mabigyan ang mga estudyante ng mga karanasan sa integrated school sa mga paunang natukoy na paaralan sa loob ng ating distrito.

  PAHINA 41-42

  Dual Language Education Programs (DLE) Mayroong oportunidad ang mga estudyante ng DLE na maging bilingual at biliterate sa pamamagitan ng pag-aaral ng mga kasanayan sa dalawang wika sa lahat ng content area, na pinapalakas ang akademikong tagumpay at sosyokultural na kakayahan.

  PAHINA 43-54

  Schools For Advanced Studies (SAS) Hinihirang ang mga K-12 na paaralan bilang SAS dahil sa kanilang mga huwarang pamamaraan sa pagtugon sa natatanging akademiko at sosyal-emosyonal na mga pangangailangang ng mga gifted/high ability learners.

  PAHINA 55-64

  Admission Criteria Schools (ACS) May mga karagdagang rekisito sa seleksyon ang mga programang ACS. Nag-aalok ang L.A. Unified ng dalawang single-gender na Akademya at apat na high school na mayroong sabayang enrollment sa kolehiyo. Maaaring mag-apply ang mga estudyanteng nasa labas ng mga boundary ng L.A. Unified.

  PAHINA 65-66

  Affiliated Charter Schools Ang Affiliated Charter Schools ay mga bahagyang awtonomong paaralan sa Distrito na mayroong madaling iangkop na programang instruksyonal upang matugunan ang mga pangangailangan ng magkakaibang populasyon ng mag-aaral. Maaaring mag-apply ang sinumang nasa labas ng resident attendance boundary.

  PAHINA 67-70

  Iba pang L.A. Unified Programs Nag-aalok ang L.A. Unified ng mga programa sa pagpili ng paaralan bilang karagdagan sa anim na Choices options. Matuto nang higit pa tungkol sa Zones of Choice sa high school, Open Enrollment sa buong distrito at iba pang mga pampublikong paaralan.

  Pahina 71

  Talaan ng mga Nilalaman

  Mga Pangkalahatang Patnubay sa Aplikasyon, Kalipikasyon sa Programa, Aplikasyon sa Papel, Global Index & Map

  | PAHINA 4-16

  Magnet Programs Ang Magnet ay isang boluntaryong integration program na nagbibigay ng mahigpit, de-kalidad at theme-based na pagtuturo upang mapadali ang pag-aaral ng mga estudyante at itaguyod ang akademikong tagumpay.

  | PAHINA 17-40

  Permits With Transportation (PWT) Ang PWT ay isa sa mga orihinal na integration program ng L.A. Unified at itinatag ito upang mabigyan ang mga estudyante ng mga karanasan sa integrated school sa mga paunang natukoy na paaralan sa loob ng ating distrito.

  | PAHINA 41-42

  Dual Language Education Programs (DLE) Mayroong oportunidad ang mga estudyante ng DLE na maging bilingual at biliterate sa pamamagitan ng pag-aaral ng mga kasanayan sa dalawang wika sa lahat ng content area, na pinapalakas ang akademikong tagumpay at sosyokultural na kakayahan.

  | PAHINA 43-54

  Schools For Advanced Studies (SAS) Hinihirang ang mga K-12 na paaralan bilang SAS dahil sa kanilang mga huwarang pamamaraan sa pagtugon sa natatanging akademiko at sosyal-emosyonal na mga pangangailangang ng mga gifted/high ability learners.

  | PAHINA 55-64

  Admission Criteria Schools (ACS) May mga karagdagang rekisito sa seleksyon ang mga programang ACS. Nag-aalok ang L.A. Unified ng dalawang single-gender na Akademya at apat na high school na mayroong sabayang enrollment sa kolehiyo. Maaaring mag-apply ang mga estudyanteng nasa labas ng mga boundary ng L.A. Unified.

  | PAHINA 65-66

  Affiliated Charter Schools Ang Affiliated Charter Schools ay mga bahagyang awtonomong paaralan sa Distrito na mayroong madaling iangkop na programang instruksyonal upang matugunan ang mga pangangailangan ng magkakaibang populasyon ng mag-aaral. Maaaring mag-apply ang sinumang nasa labas ng resident attendance boundary.

  | PAHINA 67-70

  Iba pang L.A. Unified Programs Nag-aalok ang L.A. Unified ng mga programa sa pagpili ng paaralan bilang karagdagan sa anim na Choices options. Matuto nang higit pa tungkol sa Zones of Choice sa high school, Open Enrollment sa buong distrito at iba pang mga pampublikong paaralan.

  | Pahina 71

 • Dito Nagsisimula ang Iyong

  Siyasatin ang edukasyonal na kinabukasan ng iyong anak sa Magnet Programs, Dual Language Education, Schools for Advanced Studies at marami pang iba! Makakatulong ang Choices sa pagsusuri mo sa mga oportunidad ng anak mo. Sa anim

  na natatanging programa at daan-daang paaralan, hanapin ang tamang learning environment para sa iyong anak.

  Journey sa L.A. Unified

  May tanong? Makipag-ugnay sa amin. Choices Support Line (213) 241- 4177

  ON-TIME APPLICATION

  WINDOW Oktubre 1-

  Nobyembre 15, 2019

  MAGBUBUKAS ANG LATE

  APPLICATION WINDOW

  Pebrero 3, 2020

  SIYASATIN ang mga paaralan at programa

  gamit ang bagong School Search Tool.

  TUKLASIN ang mga programa sa labas ng iyong residensyal na paaralan.

  MAG-APPLY sa hanggang anim na programa ng Choices sa pamamagitan ng isang

  madaling aplikasyon.

 • ON-TIME APPLICATION

  WINDOW Oktubre 1-

  Nobyembre 15, 2019

  Naglalaman ang sulat na ito ng mga nakitang pagkakamali at nagpapakita ng Magnet priority

  points, kung naaangkop. Kailangang ibalik ng mga magulang/guardian ang mga koreksyon

  bago ang deadline na nakasaad sa sulat. Walang pagbabago ang gagawin pagkalipas ng deadline.

  Para sa impormasyon sa Magnet Priority Point System, tingnan ang pahina 19.

  Ang mga aplikante sa Gifted/Highly Gifted Magnets, Schools for Advanced Studies at

  Admission Criteria Schools ay makakatanggap ng sulat na naglalahad kung natugunan ng

  estudyante ang mga pamantayan para sa bawat naaangkop na programa. Magpapatuloy sa

  proseso ng seleksyon sa Marso ang mga eligible na aplikante. Tatanggalin ang mga aplikanteng

  hindi eligible mula sa proseso ng seleksyon para sa mga paaralang iyon. Para sa impormasyon

  tungkol sa program-specific eligibility criteria at proseso ng beripikasyon, tingnan ang mga pahina

  6-7 ng programa.

  Nakasaad sa sulat na ito ang status ng seleksyon o waiting list para sa (mga) paaralang inapplyan

  niya. Kung napili, maaari itong tanggapin/tanggihan ng magulang/guardian

  online o sa pamamagitan ng pagtawag sa paaralan bago sumapit ang deadline na nakasaad

  sa sulat. Ituturing na pagtanggi ang kawalan ng tugon. Pinal na ang lahat ng pagtanggi. Kung nasa waiting list, tatawagan ng paaralan ang magulang/guardian kung magkakaroon ng

  bakante.

  Makakatanggap ang mga magulang/guardian ng hanggang TATLONG sulat sa buong proseso ng aplikasyon sa Choices. Makakatanggap ang paper applicants ng mga sulat sa pamamagitan ng U.S. mail, at makakatanggap naman ng sulat ang online applicants sa kanilang online parent account.

  ELIGIBILITY SA PROGRAMA

  SULAT PEBRERO 2020

  SELEKSYON/ WAITING LIST

  SULAT KALAGITNAAN NG

  MARSO 2020

  CHOICES 2020-2021

  Timeline

  KUMPIRMASYON/

  KOREKSYON

  SULAT KALAGITNAAN NG DISYEMBRE 2019

  4

 • PAANO GUMAGANA ANG PROSESO NG CHOICES?

  May isang natatanging proseso ng seleksyon para sa bawat programa ng Choices. Para sa impormasyon, sumangguni sa mga sumusunod na seksyon:

  MAGNET PROGRAMS | PAHINA 17-40 SCHOOLS FOR ADVANCED STUDIES | PAHINA 55-64

  PERMITS WITH TRANSPORTATION | PAHINA 41-42

  ADMISSION CRITERIA SCHOOLS | PAHINA 65- 66

  DUAL LANGUAGE EDUCATION | PAHINA 43-54

  AFFILIATED CHARTER SCHOOLS | PAHINA 67-70

  n Bago mag-apply, tumawag muna sa paaralan upang makakuha ng impormasyon tungkol sa orientation meeting ng paaralan, mga tour, mga rekisito sa uniporme, impormasyon sa ruta ng bus (kung naaangkop) at iba pang kaugnay na impormasyon.

  n Sa pagkumpleto ng aplikasyon sa Choices, sumasang-ayon ang magulang o guardian na sumunod sa patakaran sa uniporme o dress code na itinakda ng programa.

  n Maaari kang mag-apply sa ilanmang programang Choices na gusto mo.

  n Magsumite ng bagong aplikasyon kung ang pangalan ng iyong anak ay nasa waiting list pa rin noong nakaraang taon, kung gusto mong magpalit ng programa, o kung magtatapos ang iyong anak (hal. mula sa elementary o middle school).

  n Huwag magsumite ng bagong aplikasyon kung kasalukuyang naka-enroll ang iyong anak sa isang programa ng Choices at gustong magpatuloy sa parehong programa.

  n Ang mga multiple-birth na aplikante (hal. kambal, triplets) ay kailangang nakatira sa parehong address at mag-apply sa parehong programa (first choice lang) sa parehong taon upang malagay nang magkasunod sa proseso ng seleksyon ng Choices.

  n Walang sibling priority ang mga kapatid ng mga estudyante

Search related