of 10 /10
PALMDALE LANCASTER HOLLYWOOD BEVERLY HILLS LOS ANGELES LONG BEACH PALOS VERDES MANHATTAN BEACH POMONA COVINA PASADENA NORWALK VAN NUYS MALIBU SANTA CLARITA CASTAIC FALLING SPRINGS GORMAN VALENCIA PEARBLOSSOM MONTEBELLO POLLING PLACE ANG PAGBOTO AY KARAPATAN MO! Patnubay Sa Halalan Para Sa Mga Botanteng May Mga Partikular Na Pangangailangan Los Angeles County REGISTRAR-RECORDER/COUNTY CLERK 12400 Imperial Highway, Norwalk, CA 90650 Ang Aming Hangarin - ANG INYONG BOTO TAG

Patnubay Sa Halalan Para Sa Mga Botanteng May Mga

  • Upload
    others

  • View
    12

  • Download
    0

Embed Size (px)

Text of Patnubay Sa Halalan Para Sa Mga Botanteng May Mga

Page 1: Patnubay Sa Halalan Para Sa Mga Botanteng May Mga

PALMDALE

LANCASTER

HOLLYWOOD

BEVERLY HILLS

LOS ANGELES

LONG BEACH

PALOS VERDES

MANHATTAN BEACH

POMONACOVINA

PASADENA

NORWALK

VAN NUYS

MALIBU

SANTA CLARITA

CASTAIC

FALLING SPRINGS

GORMAN

VALENCIA

PEARBLOSSOM

MONTEBELLO

POLLING PLACE

ANG PAGBOTO AY KARAPATAN MO!Patnubay Sa Halalan Para Sa Mga Botanteng May Mga Partikular Na Pangangailangan

Los Angeles County REGISTRAR-RECORDER/COUNTY CLERK12400 Imperial Highway, Norwalk, CA 90650

LOS ANGELESLOS ANGELESLOS ANGELES

MANHATTAN BEACHMANHATTAN BEACHMANHATTAN BEACH

NORWALK

Ang Aming Hangarin - ANG INYONG BOTO

TAG

Page 2: Patnubay Sa Halalan Para Sa Mga Botanteng May Mga

1

MGA KARAPATAN SA PAGBOTO NG MGA BOTANTENG MAY MGA PARTIKULAR NA PANGANGAILANGAN

ANO ANG BATAS?

Apat na pederal na batas ang may natatanging kahalagahan sa mga baldado at matatandang botante na may mga partikular na pangangailangan.

Batas ng 1965 sa mga Karapatan sa Pagboto – Sinumang botante na nangangailangan ng tulong ay maaring tumanggap nito mula sa isang taong pinili ng botante, iba sa tagapag-empleyo ng botante o ahente ng tagapag-empleyo o opisyal o ahente ng unyon ng botante.

Batas sa Pagkakaroon ng Daan sa Pagboto ng Matatanda at May Kapansanan, 1984 – Nagtataguyod ng pangunahing karapatan na bumoto sa pamamagitan ng pag-aatas ng “daan para sa mga matatanda at baldadong indibidwal sa mga pasilidad sa pagpaparehistro at mga lugar ng botohan sa mga pederal na halalan”.

Batas ng 1990 sa mga Amerikanong may Kapansanan (ADA) – Nag-aatas sa mga pampublikong entidad na magkaloob ng daan sa programa, makatwirang pagbabago ng patakaran, at mga karagdagang tulong at serbisyo kung saan kailangan upang bigyang-daan ang isang indibidwal na may kapansanan ng pantay na pagkakataon na lumahok sa at pakinabangan ang mga benepisyo ng serbisyo, programa o aktibidad na isinasagawa ng isang pampublikong entidad.

Batas ng 2002 na Tulungang Bumoto ang Amerika (HAVA) – Ang bagong pederal na batas na nagbibigay ng mas malaking pagkakataon para sa daan at paglahok sa proseso ng halalan, kabilang ang mga tadhana tungkol sa magagamit na mga teknolohiya sa pagboto sa mga lugar ng botohan bago lumampas ang 2006.

Page 3: Patnubay Sa Halalan Para Sa Mga Botanteng May Mga

2

ANO ANG AMING HANGARIN?

100% paglahok ng mga karapat-dapat na botante sa lahat ng mga halalan, 100% pagkakaroon ng daan sa lugar ng botohan, at mga mapagpipilian ng lahat ng mga botante na naghahangad ng malaya at pribadong pagboto.

Bilang pagsunod sa mga Pederal na batas at batas ng Estado, nagkakaloob kami ng mga serbisyo sa mga botante na may mga kapansanan kabilang ang:

Mapupuntahan na mga lugar ng botohan Mga kubol sa pagboto na mapapasok ng silyang may-gulong Mga kagamitang nagpapalaki ng anyo sa mga lugar ng botohan Kagamitan sa pagmarka na may pinalaking bola para madaling

mahawakan TDD na mga serbisyo para sa bingi at mahina ang pandinig Mga cassette tape na nakarekord ang mga panukala ng Estado at County Mga mapipiling pagboto na ipinadadala lamang/pagboto sa pamamagitan

ng koreo Tulong ng manggagawa sa lugar ng botohan sa alinmang hakbang ng

proseso ng pagboto Mga presentasyon at demonstrasyon ng pakikipag-ugnayan sa botante Mga cassette tape, CD na nakarekord ang halimbawang balota ng County

Page 4: Patnubay Sa Halalan Para Sa Mga Botanteng May Mga

3

PAGPAPAYO TUNGKOL SA DAAN SA PAGBOTO

Ang Kasangguni sa Pagpapayo Tungkol sa Daan sa Pagboto ng County ng Los Angeles ay tumutulong sa Kagawaran sa pagkakaloob ng impormasyon tungkol sa pagpaparehistro ng botante at mga bagay tungkol sa halalan sa mga matatandang mamamayan at sa mga may mga kapansanan. Ang aming kasangguni ay si Gordon W. Anthony, Nakatataas na Kinatawan para sa Programa sa Pagsunod ng Batas sa mga Amerikanong May Kapansanan (ADA) para sa County ng Los Angeles, na nagpapayo sa Kagawaran sa mga paraan upang gawin ang proseso ng halalan na mas madaling lahukan ng lahat ng mga mamamayan sa County. Siya ay matatawagan sa (213) 202-5826. Maaari mo ring tawagan si Julia Keh, ang Tagapag-ugnay ng Tagapagrehistro-Tagapagtala/Klerk ng County (RR/CC) ng County ng Los Angeles sa (562) 462-2754.

MGA SERBISYO BAGO ANG ARAW NG HALALAN

PANGKALAHATANG IMPORMASYON

Ang impormasyon tungkol sa pagpaparehistro ng botante at halalan ay makukuha mula sa RR/CC. Ang opisina ay matatagpuan sa 12400 Imperial Highway, Norwalk, CA 90650. Maaaring tawagan ng mga mamamayan ang opisina para sa impormasyon sa (562) 466-1310 o walang bayad (800) 815-2666. Ang impormasyon tungkol sa aming mga serbisyo ay matatagpuan din sa web site ng RR/CC www.lavote.net. Ang opisina ay bukas mula 8:00 ng umaga hanggang 5:00 ng hapon, Lunes hanggang Biyernes maliban sa mga piyesta opisyal. Ang aming direksiyong pangkoreo ay RR/CC, P.O. Box 90450, Los Angeles, CA 90030- 0450.

TDD na mga Serbisyo para sa Bingi at Mahina ang Pandinig

Ang TDD na makinilya ng teksto ay nakahandang tumanggap ng mga tawag mula sa sinumang mamamayan na mahina ang pandinig. Ang TDD na numero para sa mga botanteng mahina ang pandinig na gustong maglingkod bilang mga manggagawa sa presinto ay (562) 462-2259.

Page 5: Patnubay Sa Halalan Para Sa Mga Botanteng May Mga

4

Pagrekord sa Cassette Tape

Ang mga pagrekord sa cassette tape ng impormasyon na nakalimbag sa mga pamplet ng balota para sa mga Panukala ng Estado at mga panukala ng County para sa primarya at pangkalahatang halalan ay makukuha kung hihilingin. Ang mga teyp ay makukuha humigit-kumulang na apat na linggo bago ang halalan at maaaring makuha mula sa Seksyon ng Impormasyon Tungkol sa Halalan ng RR/CC sa Norwalk sa (562) 466-1310, mula sa mga aklatan ng lunsod at county at sa Braille Institute (Tingnan ang Seksyon ng Mga Botanteng May Kapansanan sa Paningin).

MGA MAPAGPIPILIANG MAAGANG PAGBOTO

Balota ng Nagpapadala Lamang

Sinumang nakarehistrong botante ay maaaring mag-aplay para sa balota ng pagboto sa pamamagitan ng koreo (tinatawag ding balota ng nagpapadala lamang). Ang mga pamplet ng halimbawang balota ay nagtataglay ng aplikasyon sa panlikod na pabalat. Maaari ka ring sumulat sa RR/CC, Document Receipt, P.O. Box 30450, Los Angeles, CA 90030-0450 or Fax (562) 462-2354.

Kung nag-aaplay sa pamamagitan ng liham, ibigay ang iyong tirahan at ang direksiyon kung saan ipapadala ang balota ng nagpapadala lamang. Mahalagang pirmahan mo ang iyong liham.

Ang mga aplikasyon para sa pagboto sa pamamagitan ng koreo ay dapat isumite para sa bawat halalan at matanggap ng RR/CC nang hindi lalampas ng 7 araw bago ang halalan. Ang indibidwal na aplikasyon o liham ng paghiling ay kailangan para sa bawat taong humihiling ng ipinakokoreong balota para sa bawat halalan.

Pagboto na Permanenteng Nagpapadala Lamang

Ang batas ng Estado ay nagtatadhana na kahit sinong botante ay maaaring mag-aplay para sa permanteng katayuan bilang botanteng nagpapadala lamang. Ang mga botanteng permanenteng nagpapadala lamang ay hindi na kailangang mag-aplay para sa mga halalan sa hinaharap. Ang isang

Page 6: Patnubay Sa Halalan Para Sa Mga Botanteng May Mga

5

balota ay awtomatikong ipapadala sa iyo para sa bawat halalan. Para sa karagdagang impormasyon o upang humiling ng aplikasyon para sa katayuan na Botanteng Permanenteng Nagpapadala Lamang, mangyaring tumawag sa (562) 466-1323 o sumulat sa opisina ng RR/CC: RR/CC. P.O. Box 30450, Los Angeles, CA 90030-0450.

Mga Emerhensiyang Balota ng Botanteng Nagpapadala Lamang

Kung sa loob ng pitong araw bago ang halalan nalaman mo na hindi ka personal na makakaboto sa Araw ng Halalan, maaari ka pa ring humiling ng balota ng pagboto sa pamamagitan ng koreo (nagpapadala lamang). Dapat kang gumawa ng isang nakasulat na kahilingan, pinirmahan sa ilalim ng parusa sa pagbibigay ng hindi totoong sinumpaang pahayag sa opisina ng RR/CC sa 12400 Imperial Highway, Norwalk, 90650.

Maagang Pagboto sa Touchscreen

Ang aming proyektong “maagang pagboto” sa touchscreen o sa kinakalabit na tabing ay mahusay na tinanggap mula nang sinimulan ito kaugnay ng halalan ng Nobyembre 2000. Ang maagang pagboto ay nagsisimula nang humigit-kumulang na 13 araw bago ang regular na nakatakdang Araw ng Halalan. Ito ay malugod na tinanggap lalo na ng mga botanteng bulag at mahina ang paningin na maaaring bumoto nang pribado at malaya nang may tulong ng audio na sangkap ng sistema, na pasalitang pumapatnubay sa mga ito sa pamamagitan ng kanilang mga pagpili sa balota. Ang sistema ay nagpapahintulot pa rin ng pagpapalaki ng sukat ng teksto. Para sa mga botante na ang unang wika ay hindi Ingles, ito ay may kakayahan na ipakita ang balota sa kanilang piniling isa sa pitong wika.

Ipinatatala ng mga botante ang kanilang mga balota sa paraang elektroniko sa pamamagitan ng mahinang pagkalabit sa kanilang pinili sa tabing. Ang sistemang ito ay magagamit ng LAHAT ng mga botante na nais bumoto sa panahon ng maagang pagboto sa touchscreen bago ang mga pangunahing halalan. Ang balota ng touchscreen ay nagtataglay ng mga kaparehong labanan at panukala bilang balota na natatanggap mo sa iyong lugar ng botohan sa Araw ng Halalan o ipinadala sa iyo sa koreo kung bumoboto ka ng balota ng nagpapadala lamang. Ang mga tagubilin ay nasa tabing at ang mga botante ay maaaring pumili ng kanilang wika sa balota na Ingles, Intsik, Hapon, Koreano, Espanyol, Tagalog at Biyetnamis.

Page 7: Patnubay Sa Halalan Para Sa Mga Botanteng May Mga

6

MGA SERBISYO SA ARAW NG HALALAN

Mga Mapupuntahan na Lugar ng Botohan

Ang pandaigdig na simbolo ng daan sa paggamit ay ginagamit sa bawat halimbawang balota upang ipabatid kung ang lugar ng botohan ay mapupuntahan ng mga botanteng gumagamit ng mga silyang may gulong. Ngayon, 95% ng mga lugar ng botohan ng County ng L.A. ay mapupuntahan. Kung ang iyong lugar ng botohan ay hindi mapupuntahan, maaari mong botohan ang iyong balota sa labas ng lugar ng botohan (tingnan ang seksyon na Pagboto sa Labas ng Botohan) O sa malapit sa mapupuntahang lugar ng botohan. Upang mahanap ang pinakamalapit na mapupuntahang lugar ng botohan na may balota na katulad ng sa iyong presinto, tumawag sa (562) 466-1310. Maaari mo ring gamitin ang aming web site www.lavote.net upang mahanap kung ang iyong lugar ng botohan ay mapupuntahan, at kung hindi, isang panghaliling lugar na mabobotohan. Maaari mo ring iulat ang mga hindi mapupuntahang lugar ng botohan sa pamamagitan ng pagklik sa Accessibility Services at sa“Accessible Voting Option.”

Mga Sentro ng Pagboto sa mga Kapitbahayan (NVCs)

Ang mga Sentro ng Pagboto sa Kapitbahayan (NVCs) ay ang hinaharap para sa paghahanap ng mga lugar ng botohan sa County ng Los Angeles. Pinagsasama ng NVC ang dalawa hanggang apat na lugar ng botohan sa isang pamilyar at madaling makitang lokasyon sa kapitbahayan, mapupuntahan ng mga botanteng may mga partikular na pangangailangan, at may mahuhusay na paradahan.

Pagtulong sa Pagboto

Sa ilalim ng batas ng California, sinumang botante na nangangailangan ng tulong sa pagpapatala ng balota ay karapat-dapat na humiling ng tulong. Ang isang manggagawa ng botohan ay maaaring magkaloob ng tulong o ang botante ay maaaring pumili ng isang tao na gusto niya.

Kung hindi mo magawang markahan ang iyong balota, maaari kang pumili ng hanggang dalawang tao upang tulungan kang ipatala ang iyong boto. Ang mga tao ay hindi maaaring ang iyong tagapag-empleyo, ahente ng iyong tagapag-empleyo, o lider o ahente ng iyong unyon.

Page 8: Patnubay Sa Halalan Para Sa Mga Botanteng May Mga

7

Mga Boto na Gumagamit ng Silyang May-gulong

Ang mga itinalagang kubol ng pagboto na mapapasok ng silyang may-gulong ay magagamit sa bawat lugar ng botohan ng County.

Pagboto sa Labas ng Lugar ng Botohan

Sinumang botante na hindi makapasok sa lugar ng botohan dahil sa mga hadlang sa arkitektura o mga pisikal na limitasyon ay maaaring humiling na bumoto sa “curbside” (labas ng lugar ng botohan). Ang isang manggagawa sa lugar ng botohan ay magdadala ng balota at isang kagamitan sa pagboto sa botante, tutulungan ang botante kung kailangan at ilalagay ang balota ng botante sa kahon ng balota.

Mga Botante na may mga Kapansanan sa Paningin

Ang bawat lugar ng botohan sa County ay nagpapakita ng mga tagubilin sa pagboto sa malalaking letra. Ang mga kagamitan ng nagpapalaki ng anyo ay magagamit din ng mga botante na nahihirapang basahin ang balota. Ang tulong ng manggagawa sa botohan ay laging mahihingi.

Mga Kagamitang Pangmarka

Ang isang espesyal na kagamitang pangmarka na may malaking bola para sa madaling paghawak ay makukuha sa bawat lugar ng botohan sa County ng Los Angeles. Ang kagamitang pangmarka na ito ay nagpapahintulot sa mga tao na hindi mahawakan ang regular na kagamitan sa pagboto upang mas madaling markahan ang balota at wastong maipatala ang kanilang boto.

MAHAHALAGANG NUMERO NG TELEPONO

Sa loob ng panlikod na pabalat ng pamplet na ito, naglagay kami ng mga numero ng telepono na makakatulong sa paggamit sa aming mga serbisyo.

Page 9: Patnubay Sa Halalan Para Sa Mga Botanteng May Mga

8

MAHAHALAGANG NUMERO NG TELEPONO

Seksyon ng Impormasyon Tungkol sa Halalan:

562-466-1310

Mga Tanong Tungkol sa Pagpaparehistro/Halimbawang Balota:

o

562-466-1310562-466-1323

Impormasyon Tungkol sa Balota ng Nagpapadala Lamang:

562-466-1323

Mga Salin ng Halimbawang Balota

800-481-8683

TDD (May Kapansanan sa Pagsasalita/Pandinig):

562-462-2259

Lugar ng Botohan- Hindi mapupuntahan

562-466-1373

Julia Keh- Tagapag-ugnay ng mga

Programa sa Halalan

[email protected]

562-462-2754

RR/CC Web site address www.lavote.net

RR/CC address 12400 Imperial HighwayNorwalk, CA 90650

Page 10: Patnubay Sa Halalan Para Sa Mga Botanteng May Mga

Conny B. McCormackRegistrar-Recorder/County Clerk

12400 Imperial Highway, Norwalk, CA 90650

Zev YaroslavskyIkatlong Distrito

Gloria MolinaUnang Distrito

Michael AntonovichIkalimang Distrito

Yvonne B. BurkeIkalawang Distrito

Don KnabeIkaapat na Distrito

County ng Los AngelesLupon ng Mga Superbisor

Binago: 4-4-06 NF VEO