books- HANDOG SA MGA MAPAGMAHAL SA KATOTOHANAN, MGA KAIBIGAN NG MALAYANG PAGSISIYASAT; SA MGA MAY LAKAS-LOOB,

 • View
  5

 • Download
  0

Embed Size (px)

Text of books- HANDOG SA MGA MAPAGMAHAL SA KATOTOHANAN, MGA KAIBIGAN NG MALAYANG PAGSISIYASAT; SA MGA MAY...

 • Dr. Laurence B. Brown

  NADIYOS’GRASYA

  (“MIS’GODED”)

  Isinalin sa Tagalog ni Muhammad Eisa de Jesus

  ISANG MAPA NA LANDAS NG GABAY AT KAWALANG-

  GABAY SA LOOB NG MGA RELIHIYONG ABRAHAMIKO

  Lahat ng mga sipi ng kasulatan, maliban kung nasasaad nang kaiba, ay mula sa New King James Version. Copyright © 1982 ng Thomas Nelson, Inc. Ginamit nang may pahintulot May-ari ng lahat

  ng karapatan.

  Ang mga sipi rito ng kasulatang may tatak “NRSV” ay mula sa New Revised Standard Version Bible, Copyright © 1989 ng Division of Christian Education of the National Council of the

  Churches of Christ in the U.S.A. Ginamit nang may pahintulot May-ari ng lahat ng karapatan.

  Copyright © 2007 Dr. Laurence B. Brown May-ari ng lahat ng karapatan.

  ISBN: 1-4196-8148-6 ISBN-13: 978-1419681486

 • MGA IBA PANG SULATING KAAKIT-AKIT

  NI

  DR. LAURENCE B. BROWN

  Kathang-Isip:

  The Eighth Scroll The Zion Deception

  Hindi Kinatha:

  God’ed? Bearing True Witness

  Mga Website ng May-Akda:

  www.EIGHTHSCROLL.com www.LEVELTRUTH.com

  www.ZIONDECEPTION.com

 • NaDiyos’grasya

 • HANDOG SA

  MGA MAPAGMAHAL SA KATOTOHANAN,

  MGA KAIBIGAN NG MALAYANG PAGSISIYASAT;

  SA MGA MAY LAKAS-LOOB,

  SA HARAP NG MGA KAPANGYARIHANG PANSIMBAHAN,

  NG

  MGA PAGTATATWANG ORTODOKSO,

  AT NG

  MALALAMIG, MABABAGAL NA MGA KRISTIYANO,

  UPANG HAYAGANG MAGPATOTOO

  NG KANILANG PINANINIWALAANG KATOTOHANAN;

  SINULAT ANG KALIPUNANG ITO.

  Pag-aalay ng Patnugot ng:

  An Enquiry into the Opinions of the Christian Writers of the Three First Centuries Concerning the Person of Jesus Christ,

  ni Gilbert Wakefield, B.A., 182

 • – Ang Panalangin sa Kapayapaan ni San Francisco –

  Panginoon, gawin Mo akong kasangkapan ng Iyong kapayapaan;

  Saanman may kamuhian, papagpunlain Mo ako ng pagmamahal;

  Saanman may pananakit, kapatawaran;

  Saanman may alinlangan, pananampalataya;

  Saanman may dusa, pag-asa;

  Saanman may dilim, liwanag;

  Saanman may lumbay, galak;

  Ipagkaloob Mong huwag kong gaanong hangaring maaliw kaysa makaaliw;

  Maunawaan kaysa maging maunawain;

  Mahalin kaysa magmahal;

  Sapagkat kami’y tumatanggap sa pagbibigay;

  Sa pagpapatawad kami ay nagkakamit-kapatawaran;

  At sa pagpanaw kami ay isinisilang sa buhay na walang hanggan.

 • Mga Nilalaman

  – Mga Tala (Rekord) sa mga Kasulatang Pinagkunan at mga Salin –................................7 – Panimula –........................................................................................................................9

  UNANG BAHAGI: MONOTEISMO……………….............…………........................................15

  1 — Judaismo.....................................................................................................................16 2 — Kristiyanismo.............................................................................................................188 3 — Islam: Unang Bahagi..................................................................................................244 4 — Islam: Ika- 2 Bahagi...................................................................................................31

  IKA-2 BAHAGI: PAG-UNAWA AT PAGLAPIT SA DIYOS…………………………...……. 42

  1— Ang Pangalan ng Diyos ..............................................................................................43 2 — Ang Pangalan ng Diyos at ang Maramihang Pangmaharlika.....................................51 3 — Pag-unawa sa Diyos...................................................................................................54

  IKA-3 BAHAGI: MGA PAGKAKAIBA SA DOKTRINA…….………………………..………59

  1— Mga Unitario vs. mga Trinitario.................................................................................60 2 — Jesucristo....................................................................................................................69 3 — Salita ng Diyos...........................................................................................................72 4 — Mesiyas (Cristo)........................................................................................................75 5 — Pagsisilang ng Birhen ..............................................................................................80 6 — Ipinanganak si Jesus?.................................................................................................82 7 — Jesucristo: Anak ng Diyos? .......................................................................................89 8 — Ang Trinidad............................................................................................................111 9 — Pagkadiyos ni Jesus? Isang Pagtatanong..................................................................138 10 – Pagkadiyos ni Jesus? Ang “Ebidensya”...................................................................156 11 – Espiritu Santo...........................................................................................................177 12 – Pagpako sa Krus (Krusipiksyan)..............................................................................187 13 – Kordero ng Diyos…………………………………………………………...……..207 14 – Kasalanang Orihinal………………………………………………..……...211 15 – Pagtubos sa Kasalanan.............................................................................................213 16 – Pagbabalik ni Jesus..................................................................................................217

  IKA-4 NA BAHAGI: MGA AKLAT NG KASULATAN...........................................................221

  1 — Ang Lumang Tipan………………………………………………...........…..…......230

  2 — Ang Bagong Tipan .............................................................................................….244 3 — Mga Salungatan sa Bagong Tipan: Unang Bahagi..................................................258 4 — Mga Salungatan sa Bagong Tipan: Ika-2 Bahagi....................................................271 5 — Mga Suliranin sa Batas ng Bagong Tipan...............................................................280 6 — Pagtatagpo ng Lumang Tipan – Bagong Tipan – Banal na Qur’an.........................290

  Pagwawakas..................................................................................................................................300

  Apendise: Pamamaraan ng Hadith ……………………………………………………………..302

  Bibliyograpiya (Sangguniang-Aklat)...........................................................................................305

 • – Mga Tala (Rekord) sa mga Kasulatang Pinagkunan at mga Salin –

  Ang mga sinipi sa Bibliya sa sumusunod na akda, maliban kung isinasaad nang naiba, ay

  mula sa New King James Version. Ang dahilan ng pagpili sa bersyong ito ng Bibliya ay di-

  tumutukoy sa antas ng pagkamakatotohanan ng kasulatan, na mapagtatalunan, manapa’y dahil sa

  popularidad ng teksto. Sa mga bansang Inggles ang katutubong wika, ang edisyong 1611 ng King

  James Version ang pinakamalaganap na binabasang salin ng Bibliya. Ang New King James Version

  (NKJV) ay tumubo mula sa isang pagsisikap na higit na maipaabot ang saling 1611 sa mga

  modernong mambabasa, na nagtatapon ng mga thee at thou. Sa kasamaang-palad, kakaunting

  pagsisikap ang nagagawa upang pagkaisahin ang mga pagkakaiba sa 1611 King James Version at

  mga codex na Sinaiticus at Vaticanus, na natuklasan noong mga taon ng 1800 at nagtataglay ng mga

  pinakamatatanda at pinakamapatitibayang sulat-kamay ng BagongTipan na natagpuan hanggang sa

  ngayon. Bukod dito, “karamihan ng mga mahahalagang kopya ng mga ebanghelyong Griyego ay

  ‘nahalukay’ – karamihan sa mga museo, monasteryo, at lumang aklatang pansimbahan – noong ika-

  19 at ika-20 dantaon.”1 Ngayong ang mga tekstong ito ay naririto, maaaring asahan ninumang

  makita ang impluwensya ng mga ito sa mga higit na makabagong salin ng Bibliya. Hindi ganito ang

  pangyayari sa kaso ng New King James Version, na nagpapanatili sa mga talata at pangungusap na

  salungat sa mga pinakaluma at iginagalang na sulat-kamay ng Bagong Tipan. Samakatwid,

  samantalang tumutukoy ang karamihan sa aklat na ito sa New King James Version sa ikasisiya ng

  mayorya ng mga Protestante ng Kanluraning Kristiyanismo, isang karagdagang bersiyon ang

  isinasaalang-alang kung saan may mas malaking katumpakan sa pag-aaral ang kailangan.

  Ang New Revised Standard Version (NRSV) ay pumupuno sa kakulangang ito. Katulad ng

  nauna ritong Revised Standard Version (RSV), ang NRSV ay isang pagtutulungang ekumeniko, na

  nasasalamin sa tatlo nitong magkakahiwalay na edisyong Protestante, Catolico Romano at Eastern

  1 Funk, Robert W., Roy W. Hoover, and the Jesus Seminar. 1993. The Five Gospels: The Search for the Authentic Words of Jesus. HarperCollins Publishers. p. 9.

 • Orthodox. Higit na mahalaga, ang NRSV ay naglalarawan ng makabagong pag-aaral sa Bibliyang

  noong una ay hindi umiiral. Sa katotohanan, ang alikabok ay bahagya pa lamang napapawi sa mga

  Dead Sea Scrolls nang ang salin ng RSV sa Lumang Tipa