Click here to load reader

Listahan para sa Mga Magulang ng mga Kinakailangan sa

  • View
    2

  • Download
    0

Embed Size (px)

Text of Listahan para sa Mga Magulang ng mga Kinakailangan sa

Pangalan ng Estudyante:
Maghapon na Kindergarten
NKSD Options para sa Maghapon na Kindergarten (kailangang mag-apply at magrehistro sa Elementarya ng Gordon)
NKSD Dual Language para sa Maghapon na Kindergarten (kailangang mag-apply at magrehistro sa Elementarya ng Vinland)
PAKITANDAAN: Ang mga sumusunod na dokumento at form ay KINAKAILANGAN sa Pagrerehistro sa Kindergarten
HINDI ipoproseso ang pagpapa-enrol ng inyong anak kung wala ang alinman sa mga hinihinging dokumento.
Beripikasyon ng Address Maaaring hingin ng distrito ng paaralan ang katibayan ng paninirahan gaya ng mga kopya ng mga bill ng telepono at
tubig o kasunduan sa pag-upa Patakaran ng Distrito Blg. 3120 – Mga Estudyante Sertipiko ng Kapanganakan Upang mag-enrol sa Kindergarten, ang isang estudyante ay dapat 5 taong gulang sa o bago ika-31 ng Agosto. Iniaatas sa Distrito na patunayan ang “Legal na Pangalan noong Ipinanganak at Petsa ng Kapanganakan”.
Talaan ng Pagbabakuna – Sertipiko ng Form ng Katayuan ng Pagbabakuna (Certificate of Immunization Status Form) Gagawin ang isang kopya para sa pagpapatunay ng mga petsa. Iniaatas ng Batas ng Estado ng Washington na pinakabago ang talaan sa pagbabakuna ng lahat ng bata upang
makapasok sa paaralan.
Form ng Pagrerehistro ng Estudyante Kumpletuhin ang magkabilang panig.
Form para sa Pagrerehistro para sa Kalusugan/Emergency Kumpletuhin ang magkabilang panig.
Form na Welcome sa Kindergarten Kumpletuhin ang magkabilang panig.
Form ng Sertipiko ng Katayuan ng Pagbabakuna Ilipat ang mga petsa ng pagbabakuna sa Form na “Pagbabakuna sa
Estado ng Washington” Lagda at petsa ng magulang/tagapag-alaga. Ang mga exemption ay kailangang lagdaan ng isang lisensiyadong
tagabigay ng serbisyong pangangalaga ng kalusugan.
Survey sa Lengguwahe sa Bahay Kailangang kumpletuhin ang form para sa bawat estudyante.
Pagsang-ayon ng Estudyante na Gumagamit ng Network/Internet Lagda ng estudyante at magulang.
Kuwestiyonaryo hinggil sa Tirahan ng Estudyante Kailangang kumpletuhin ang form para sa bawat estudyante.
Departamento ng Edukasyon / Edukasyon ng Indian sa U.S. Ang form na ito ay kukumpletuhin para sa mga estudyanteng
Katutubong Amerikano. Paggamit ng Impormasyon sa Direktoryo at Mga Litrato Ang mga magulang na hindi gustong mailabas ang impormasyon sa
direktoryo o mga litrato ay kailangang magsumite ng kahilingan na mag OPT-OUT sa pamamagitan ng sulat.
Mga Legal na Dokumento Mga parenting plan (plano sa pagiging magulang), mga pagbabago
sa legal na pangalan, mga restraining order (pansamantalang kautusan ng korte), atbp.
MGA KOPYA NG:
Pagrerehistro sa Kindergarten
Ang Distrito ng Paaralan ng North Kitsap ay hindi nagdidiskrimina sa anumang mga programa o aktibidad batay sa kasarian, lahi, paniniwala, relihiyon, kulay, bansang pinagmulan, edad, katayuang beterano o militar, oryentasyong sekswal, pagpapahayag ng kasarian o pagkatao, kapansanan, o ang paggamit ng aso na nagsanay bilang tagaakay o pangserbisyong hayop at nagbibigay ng pantay na access sa Boy Scouts at mga iba pang hinirang na grupong pangkabataan.Ang mga tanong o reklamo hinggil saipinaparatang na diskriminasyon ay maaaring idulog sa Title IX/RCW 28A.640 Compliance Officer Chris Willits, Assistant Superintendent, [email protected] (360) 396-3003ng distrito at / o sa ADA at 504 Coordinator, Lori Kingery, Assistant Director of Special Education,[email protected] (360) 396-3072; address - 18360 Caldart Ave NE, Poulsbo WA 98370.
Paglipat ng Paaralan sa Loob ng Distrito
(Nakatira sa loob ng mga boundary ng NKSD at humihiling ng IBA maliban sa
pag-aaral sa bahay) Mag-apply para pumasok sa
isang paaralan ng NKSD maliban sa paaralan sa loob ng inyong boundary
Aplikasyon para Matanggap ang Hindi-Residente
(Kahilingan na Lumipat sa Gustong Paaralan)
Mag-apply para pumasok sa isang paaralan ng NKSD kapag nakatira kayo sa labas ng boundary ng distrito ng NKSD)
Education 18360 Caldart Avenue NE
Poulsbo, WA 98370 (360) 396-3030
Martsa 2018 Kagalang-galang na Mga Pamilya ng Papasok na Kindergarten sa NKSD, Hinihintay namin ang pagpasok ng inyong anak sa Kindergarten ngayong panahon ng taglagas! Ito ay isang taon na may maraming mga bagong pagtuklas, pag-aaral at pakikipagkaibigan. Ang Washington Kindergarten Inventory of Developing Skills (WaKIDS) program ay isang mahalagang bahagi ng karanasan sa kindergarten sa aming distrito. Ang WaKIDS ay nagbibigay ng mga guro, mga bata at mga magulang ng isang paraan upang makilala ang bawat isa, at nagbibigay ng mahalagang baseline at pag-unlad na impormasyon. May tatlong bahagi ang WaKIDS, na inilarawan sa ibaba 1) Family connection:
Ang unang bahagi, ang "Family Connection" ("Koneksyon ng Pamilya"), ay kinasasangkutan ng harapang pagpupulong ninyo at ng guro ng inyong anak bago ang unang araw ng pasok. Magbibigay din ito sa guro ng inyong anak ng pagkakataon na magbahagi ng impormasyon tungkol sa kanilang silid-aralan, at para sagutin ang anumang mga tanong ninyo tungkol sa kanilang paaralan. Nagbibigay ang estado ng 3-araw na pagpapaubaya sa pagdalo sa estudyante na ginagamit ng mga distrito ng paaralan upang magsagawa ng mga pagpupulong ng koneksyon sa pamilya sa simula ng paaralan. Sa North Kitsap School District, ang mga pagpupulong na ito ay gaganapin sa unang 3 araw ng kalendaryo ng paaralan, ika-5 ng Setyembre hanggang ika-7. Ang mga araw na ito ay magiging araw ng hindi pagdalo sa paaralan para sa iyong Kindergarten child. Ang unang araw para sa Kindergartners na pumasok sa paaralan ay ang Setyembre 10, 2018.
2) Whole-child assessment (Pagsusuri sa kabuuan ng bata):
Pagdating ng Oktubre 31, oobserbahan at itatala ng mga guro ang mga nalilinang na kakayahan ng bawat bata sa anim na larangan: sosyal-emosyonal, pisikal, paggamit ng pag-iisip, lengguwahe, literasiya, at matematika.
3) Early learning collaboration (Pagtutulungan sa pag-aaral sa murang edad): Habang nagpapatuloy ang panuruang taon, magtitipon ang mga propesyonal sa early learning (pag-aaral sa murang edad), mga grupo sa komunidad, at mga tauhan ng paaralang elementarya upang pag-usapan ang tungkol sa mga ideya para mapahusay ang pagkakatuto ng estudyante.
Hinihintay namin ang pagkakataong suportahan ang inyong anak sa pagsisimula ng Kindergarten nang may matibay na koneksyon ng pamilya sa paaralan ng inyong anak.Makikita ang karagdagang impormasyon tungkol sa WaKIDS sa www.k12.wa.us/wakids. Taos-pusong sumasainyo, Tim Garrison Direktor ng Elementary Schools, Curriculum at Instruction
Form ng Pagrerehistro ng Estudyante
3. Student Registration 2017_TGL
DO NOT WRITE IN SHADED AREA – FOR OFFICE USE ONLY
NKSD SCHOOL ENTRY DATE ADVISOR NAME CLASS OF
PANGALAN NG ESTUDYANTE: Legal na Apelyido
Legal na Pangalan
KASARIA N Lalaki Lalaki Babae Estado Bansa Estado Bansa
LUGAR NG KAPANGANAKAN: Lungsod, Estado, Bansa NAGREREHISTRO PARA SA BAITANG NA:
PANGUNAHING LENGGUWAHENG GINAGAMIT SA BAHAY (bilugan) Ingles Espanyol Iba
PANGUNAHING LENGGUWAHE NG ESTUDYANTE (bilugan) Ingles Espanyol Iba
PANGUNAHING TELEPONO – Telepono sa Bahay (isama ang area code) LONG DISTANCE
PANGUNAHING SAMBAHAYAN (magulang/tagapag-alaga kung kanino nakatira ang estudyante) (1) Legal na Apelyido Legal na Pangalan
TELEPONO (isama ang area code)
Trabaho
Cell
(1) E-MAIL ADDRESS NG MAGULANG:
(2) Legal na Apelyido Legal na Pangalan TELEPONO (isama ang area code)
Trabaho
Cell
ADDRESS NG TIRAHAN
Apt # Lungsod Estado ZIP
ANG ESTUDYANTE BANG ITO AY PUMASOK NA NOON SA ISANG PAARALAN SA ESTADO NG WASHINGTON? Oo Hindi Kung oo, pangalan ng paaralan at lungsod
LUNGSOD AT ESTADO NG PAARALAN at/o DISTRITO na PINKAHULING PINASUKAN
ANG ESTUDYANTE BANG ITO AY PUMASOK NA NOON SA MGA PAARALAN NG NKSD? Oo Hindi Kung oo, pangalan ng paaralan at taon na pumasok
ANG MAGULANG/TAGAPAG-ALAGA BA AY NASA AKTIBONG TUNGKULIN SA MILITAR? Oo Hindi PAREHONG Magulang/Tagapag-alaga? Oo Hindi
ANG MAGULANG/TAGAPAG-ALAGA BA AY SUNDALONG PANLAAN? Oo Hindi PAREHONG Magulang/Tagapag-alaga? Oo Hindi ANG MAGULANG/TAGAPAG-ALAGA BA AY NASA NATIONAL GUARD? Oo Hindi PAREHONG Magulang/Tagapag-alaga? Oo Hindi
ETNISIDAD
Ang anak ba ninyo ay dugong Hispanic o Latino? (Pakilagyan ng check ang lahat ng naaangkop)
Hindi Hispanic / Latino Puerto Rican Latin American
Cuban Mexican / Mexican American / Chicano Ibang Hispanic / Latino
Dominican Central American
Spaniard South American LAHI
Ano ang itinuturing ninyong (mga) lahi ng inyong anak? (Pakilagyan ng tsek ang lahat ng naaangkop)
African American / Itim Native Hawaiian Nisqually
Fijian Nooksack
Mariana Islander Puyallup
Indonesian Skokomish
Ibang Asian Makah Ibang American Indian / Katutubo ng Alaska
Muckleshoot
Form ng Pagrerehistro ng Estudyante
3. Student Registration 2017_TGL
(Kung iba)
Apt # Lungsod Estado ZIP
May karagdagang hinihinging impormasyon sa pagrerehistro sa likod ng form na ito… PANGALAWANG SAMBAHAYAN (non-custodial na magulang na hindi nakatira sa bahay na tinitirhan ng estudyante) (1)Legal na Apelyido Legal na Pangalan
TELEPONO #1 - Telepono sa Bahay (isama ang area code)
TELEPONO (isama ang area code)
Trabaho
Cell
EMAIL ADDRESS:
(non-custodial na magulang na hindi nakatira sa bahay na tinitirhan ng estudyante) (2)Legal na Apelyido Legal na Pangalan
KAUGNAYAN
Ama Lamang Ama/Stepmother Ahensiya
Ina Lamang Ina/Stepfather Sarili
Trabaho
Cell
Apt # Lungsod Estado ZIP
ADDRESS NG PANGALAWANG SAMBAHAYAN NA PAGPAPADALHAN NG SULAT (isama ang Lungsod, Estado, at Zip)
HINGIN ANG ADDRESS NG IKA-2 SAMBAHAYAN NA PAGPAPADALHAN NG SULAT
Oo Hindi
Bago pumasok sa paaralan L M M H B
Pagkatapos lumabas sa paaralan L M M H B
Bago pumasok at pagkatapos lumabas sa paaralan L M M H B
DAYCARE PROVIDER Pangalan Address Numero ng Telepono
SASAKAY BA NG BUS ANG ESTUDYANTENG ITO PAPUNTA SA DAYCARE?
Oo Hindi Kung oo, bilugan ang mga espesipikong araw L M M H B
2
LEGAL NA PAPELES
MAYROON BANG IPINATUTUPAD NA PARENTING PLAN (PLANO SA PAGIGING MAGULANG)? Oo Hindi (Kung oo, kailangang mai-file ang plano sa paaralan para maipatupad) JOINT CUSTODY? Oo Hindi
Epektibong (mga) petsa ng dokumento
MAYROON BANG IPINATUTUPAD NA RESTRAINING ORDER? Oo Hindi (Kung oo, kailangang mai-file ang mga legal na papeles sa paaralan para maipatupad) Restraining order laban sa: Ina Ama Ibang Tao
Epektibong (mga) petsa ng pagsisimula/pagtatapos ng order na ito?
MGA SERBISYO SA ESTUDYANTE
ANG ESTUDYANTE BANG ITO AY NAG-ENROL O NAPAGLINGKURAN NA NOON SA ISANG PROGRAMA SA ESPESYAL NA EDUKASYON? (IEP) Oo Hindi
Kung oo, Bago ba ang IEP? Oo Hindi
ANG ESTUDYANTE BANG ITO AY MAY ANUMANG MGA NAKARAAN, KASALUKUYAN O NAKABINBIN NA PROBLEMA SA PAGDIDISIPLINA? Oo Hindi
ANG ESTUDYANTE BANG ITO AY MAY ANUMANG KASAYSAYAN NG MARAHAS NA ASAL O PAG-UUGALI? Oo Hindi
ANG ANAK BA NINYO AY SUMALI NA NOON SA:
Titulo LAP Gifted Nag-aaral ng Lengguwaheng Ingles Speech Occupational/Physical Therapy
Iba
ANG ANAK BA NINYO AY UMULIT NA NG GRADO (RETAINED) NOON?
Oo Hindi
Kung oo,
4
Dahil sa mga pagbabago sa sistema ng datos ng estudyante, may kakayahan kaming pagkonektahin ang mga pamilya na may mga kapatid na pumapasok sa ibang mga paaralan sa loob ng Distrito. Pakibigay ang impormasyon para sa bawat estudyante (bukod sa estudyanteng ipinapatala ninyo sa pagsagot sa form na ito) sa mga ibinigay na espasyo sa ibaba.
Pangalan ng Estudyante Edad Paaralan
1.
2.
3.
4.
PAGPAPATUNAY SA IMPORMASYON: Ang impormasyon sa form na ito ay totoo at tumpak sa petsang ito. Nauunawaan ko na ang pagpapalsipika ng impormasyon para makapag-enrol o ma-assign ay maaaring maging sanhi ng pagpapawalangbisa sa pagpapa-enrol o pagkaka-assign ng estudyante sa isang paaralan sa Distrito ng Paaralan ng North Kitsap.
Lagda ng Legal na Magulang/Tagapag-alaga____________________________________________ Petsa
DISTRITO NG PAARALAN NG NORTH KITSAP #400 Form para sa Pagrerehistro para sa Kalusugan/Emergency
at Awtorisasyon para sa Emergency na Medikal na Paggamot
4. Health-Emergency rev 01-16_TGL
LEGAL NA TAGAPAG-ALAGA (magulang/tagapag-alaga kung kanino nakatira ang estudyante)
(1)Legal na Apelyido Legal na Pangalan
Bahay Trabaho Cell
KAUGNAYAN SA ESTUDYANTE Ama Stepfather Sarili Kapatid Ina Stepmother Ahensiya Tagapag-alaga Foster Parent Lolo/Lola
(1) E-MAIL ADDRESS:
ADDRESS NG TIRAHAN
(kung iba) Apt # Lungsod EstadoZIP
LEGAL NA TAGAPAG-ALAGA(magulang/tagapag-alaga kung kanino nakatira ang estudyante)
(2)Legal na Apelyido Legal na Pangalan
Bahay
Trabaho
Cell
KAUGNAYAN SA ESTUDYANTE Ama Stepfather Sarili Kapatid Ina Stepmother Ahensiya
Tagapag-alaga Foster Parent Lolo/Lola
(Kung iba)
Apt # Lungsod Estado ZIP
AWTORISASYON: Bilang legal na tagapag-ingat (custodian) ni __________________________, isang menor-de-edad, pinahihintulutan ko ang prinsipal o ang kanyang kinatawan na kumuha ng pangangalaga ng paramedic/ambulansya o ibiyahe ang aking anak kapag may emergency at sa pamamagitan nito, pinahihintulutan ko ang anumang X-ray, eksaminasyon, at/o medical na diagnosis o diagnosis ng operasyon na ibibigay sa aking anak. NAUUNAWAAN KO na kapag magkaroon ng aksidente o pagkakasakit, gagawin ang lahat ng pagsisikap upang matawagan ako kaagad.Subalit, kung hindi ako matawagan, pinahihintulutan ko ang mga awtoridad ng paaralan na kumuha ng emergency na pangangalaga para sa aking anak. Mananatiling may-bisa ang awtorisasyon para sa buong panuruang taon maliban kung babawiin ito sa pamamagitan ng sulat na ihahatid sa nasabing (mga) ahente.Nauunawaan ko na ang Distrito ng Paaralan ng North Kitsap (NKSD), ang mga empleyado at Lupon nito ay walang inaakong anumang uri ng pananagutan kaugnay sa transportasyon o paggamot sa nasabing menor-de-edad.Nauunawaan ko rin na lahat ng gastos sa transportasyon ng paramedic/ambulansya, pagkakaospital, at anumang eksaminasyon, X-ray, o paggamot na ibinibigay kaugnay sa awtorisasyong ito ay aking pananagutan.
Lagda ng Legal na Magulang/Tagapag-alaga Petsa: INSURANCE: Nauunawaan ko na hindi nagbibigay ang NKSD ng medical insurance para sa mga pinsala ng estudyante ngunit nagbibigay ng impormasyon tungkol sa insurance sa aksidente/kalusugan para sa estudyante na maaari ninyong bilhin sa pamamagitan ng independenteng insurance provider.Makukuha ang mga karagdagang brosyur sa pangunahing opisina ng inyong paaralan o sa student center.
Lagda ng Legal na Magulang/Tagapag-alaga Petsa: PANG-EMERGENCY NA IMPORMASYON: Kapag may mangyaring pinsala ng katawan, pagkakasakit o iba pang hindi emergency na sitwasyon sangkot ang inyong anak, gusto naming matawagan kaagad ang mga pamilya o mga iba pang responsableng tao na nasa hustong gulang. Kung sakaling hindi namin matawagan ang isang magulang/tagapag-alaga, mangyaring maglista ng mga tao na pinagkakatiwalaan ninyong matatawagan sa maghapon at sumasang-ayon na magbibigay ng pangangalaga para sa inyong anak.*Isang tao/contact kada linya.Mangyaring huwag maglilista ng mga contact na nasa ibang estado.Kung gusto ninyong magdagdag ng higit sa dalawang lokal na contact, pakisulat ang impormasyon sa hiwalay na piraso ng papel at ilakip ito. CONTACT #1 (bukod sa magulang/tagapag-alaga) Apelyido Pangalan
KAUGNAYAN SA BATA
CONTACT #1 ADDRESS (opsyonal) Kalye Lungsod, Estado, ZIP
CONTACT #2 (bukod sa magulang/tagapag-alaga) Apelyido Pangalan
KAUGNAYAN SA BATA
TELEPONO #2 (isama ang area code) Bahay Trabaho Cell
TELEPONO #3(isama ang area code) Bahay Trabaho Cell
CONTACT #2 ADDRESS (opsyonal) Kalye Lungsod, Estado, ZIP
AWTORISASYON SA PAGPAPALABAS NG ESTUDYANTE: Kung sakaling hindi ako matawagan ng paaralan, pinahihintulutan kong mapalabas ang aking anak at kunin ng (mga) tao na nakalista sa itaas.
Lagda ng Legal na Magulang/Tagapag-alaga Petsa: TINGNAN ANG LIKOD
4. Health-Emergency rev 01-16_TGL
IMPORMASYON NG KALUSUGAN NG ESTUDYANTE
Ang sumusunod na impormasyon ay itinuturing na kompidensiyal at gagamitin ng mga guro, prinsipal, nurse ng paaralan, o iba pangtauhan na makikipagtulungan sa inyong anak sa araw ng pasok. Kung mas gusto ninyong personal na kausapin ang nurse ng paaralan tungkol sa alinman sa mga sumusunod na kondisyon, pakilagyan ng tsek ang kahong ito at tatawagan niya kayo. Pangalan ng Estudyante: Edad: Pangalan ng Doktor/# ng Telepono: Gustong Ospital: Pakilagyan ng tsek ang alinman sa mga kondisyong ito na kasalukuyang nakakaapekto sa inyong anak (Ilarawan ang ** na aytem sa ibaba):
____**Allergy-Pagkain/ A11 Banayad Malala ____ Disabilidad sa Pagdebelop / R99 ____ WALANG PAGSASALIN NG DUGO/ BLD ____**Allergy-Iba/ A12 Banayad Malala ____ Diabetes/ D30 ____ Orthopedic/ P19 ____ Hika/ B10 Banayad Malala ____ Problema sa Pagkain ____ Sikolohikal na Kondisyon/ R60 (Eating Disorder)/ R61 ____ Autism/A2 ____ Endocrine Disorder/ G15 ____ Respiratoryo/ B ____ Attention Deficit Disorder/ R20 ____ Problema sa Tiyan at Bituka/ K22 ____ Scoliosis/ J30 ____May Problema sa Asal at Pag-uugali (Behaviorally Disturbed)/ R40 ____ Mga Problema sa Paglaki/ J11 ____ Seizure Disorder/ F ____Karamdaman sa Dugo/ C30 ____ Kasaysayan ng Pinsala sa Ulo/ F15 ____ Malalang Immune Disorder/ G16 ____Kanser/ N30 ____ Mga Problema sa Pandinig/ H30 ____ Tourette’s Syndrome/ J52 ____Problema sa puso at ugat (cardiovascular)/ C ____ Hypoglycemia/ G10 ____ Transplant/ T10 ____Cerebral Palsy/ J46 ____ Problema sa Kidney/ K10 ____ Karamdaman sa Pag-ihi/ K17 ____ Cystic Fibrosis/ G17 ____ Migraine Headache/ P46 ____ Mga Problema sa Paningin/ E30 ____ Kondisyong Naroon na noong Ipanganak/ Z20 ____ Muscular Dystrophy/ J15 ____ Iba/ Z10 ____ Mga Problema sa Ngipin/ P71 ____ Kalamnan at Buto (Musculoskeletal)/ K11 ____ Karamdaman sa Balat/ J26 ____ Karamdaman sa Sistema ng ____ **Mapanganib sa Buhay/ L10
Nerbiyo (Neurological)/ J24 (Kailangan ang Plano sa Pangangalaga ng Kalusugan na kinumpleto kasama ang nurse ng paaralan para makapasok sa paaralan)
Umiinom ng Gamot Araw-araw (Mga gamot sa paaralan/ M)_____(Mga gamot sa bahay/ O30)______ Ang gamot ay: Para sa: Kung kailangang tumanggap ang inyong anak ng gamot habang nasa paaralan, isang “Form para sa Awtorisasyon ng Gamot” ang kailangang kumpletuhin at lagdaan ng lisensiyadong tagabigay ng pangangalagang pangkalusugan at ng (mga) magulang o (mga) legal na tagapag-alaga ng Bata, (Chapter 195-182).Maaari ninyong kunin ang mga ito mula sa sekretarya ng paaralan o sa aming website sa ilalim ng Mga Magulang/Mga Medikal na Form. Ang inyong anak ba ay may malaking kondisyon o problema sa kalusugan na: 1.Nangangailangan ng espesyal na pagpaplano o tulong sa mga regular na araw ng pasok sa paaralan? Oo Hindi 2. Nangangailangan ng espesyal na pagpaplano kung sakaling magkaroon ng natural na sakuna at kailangang pigilan (detain)
ang mga estudyante lampas pa ng normal na araw ng pasok sa paaralan (hal.) lindol)? Oo Hindi Magbigay ng anumang impormasyon na hindi kasama sa itaas na dapat naming malaman tungkol sa kalusugan ng katawan, pag- iisip, o emosyon ng inyong anak na maaaring makaapekto sa pagganap sa paaralan o mangailangan ng espesyal na konsiderasyon (ibig sabihin mga nagpapasimula ng allergy, mga nagpapasimula ng hika, mga limitasyon sa aktibidad, atbp.).Mangyaring makipag-usap mismo sa guro ng inyong anak (elementarya), tagapagpayo (sekundarya), at nurse ng paaralan tungkol sa mga espesyal na pangangailangang pangkalusugan. Responsibilidad ng (mga) magulang/(mga) tagapag-alaga na ipagbigay-alam sa paaralan ang tungkol sa mga pagbabago sa mga bilin sa gamot o kondisyon ng kalusugan.
Lagda ng Legal na Magulang/Tagapag-alaga Petsa:
Office Use Only 1 2 3 Skyward Input Complete
Health Consultant Review
Health Code Health Code Health Code Office Review
Nondiscrimination Statement Ang Distrito ng Paaralan ng North Kitsap ay hindi nagdidiskrimina sa anumang mga programa o aktibidad batay sa kasarian, lahi, paniniwala, relihiyon, kulay, bansang pinagmulan, edad, katayuang beterano o militar, oryentasyong sekswal, pagpapahayag ng kasarian o pagkatao, kapansanan, o ang paggamit ng aso na nagsanay bilang tagaakay o pangserbisyong hayop at nagbibigay ng pantay na access sa Boy Scouts at mga iba pang hinirang na grupong pangkabataan.Ang mga tanong o reklamo hinggil sa ipinaparatang na diskriminasyon ay maaaring idulog sa Title IX/RCW 28A.640 Compliance Officer ng distrito at ADA Coordinator at/o 504 Coordinator:address - 18360 Caldart Ave NE, Poulsbo WA 98370 attelepono - (360) 396-3001.
Mga Serbisyo sa Kalusugan ng
Estudyante 18360 Caldart Avenue
NG INYONG ESTUDYANTE!
Ang abiso na ito ay nagsisilbi bilang paunang nakasulat na notipikasyon alinsunod sa WAC 392-380- 050 na nagsasabi sa inyo na iniaatas ng batas ng Estado ng Washington sa pagbabakuna, RCW 28A 210-120, na bawat bata sa isang pampublikong paaralan ay ganap na mabakunahan para makapasok sa paaralan maliban kung may naka-file na exemption form. Pagkatapos ng Oktubre 6, 2017, hindi na maaaring pumasok ang inyong anak sa paaralan hanggang ipakita ninyo sa paaralan ng estudyante ang isa sa mga sumusunod:
Kumpletuhin ang Sertipiko ng Pagbabakuna Katayuan anyo (CIS) O
Form ng Sertipiko ng Exemption na nilagdaan ng inyong lisensiyadong tagabigay ng pangangalagang pangkalusugan para sa mga medikal o personal na dahilan,
O Sertipiko ng Exemption para sa mga panrelihiyong dahilan kabilang ang dokumentasyon ng
pagsapi sa isang relihiyosong organisasyon na espesipikong nagbabawal sa mga pagbabakuna, O
Isang appointment card mula sa isang lisensiyadong tagabigay ng pangangalagang pangkalusugan na nagsasaad ng petsa ng appointment para sa pagbabakuna sa hinaharap.
Ang mga kailangang pagbabakuna para sa inyong anak ay maaaring makuha mula sa inyong lisensiyadong tagabigay ng pangangalagang pangkalusugan o sa pamamagitan ng lokal na Distrito ng Kalusugan sa Kitsap County sa 345 - 6th Street sa Bremerton, (360) 728-2235. Kung mayroon kang mga katanungan tungkol sa mga kinakailangang pagbabakuna, mangyaring makipag-ugnayan sa paaralan ng inyong anak. Kung kailangan mo ng tulong sa paghahanap ng isang healthcare provider o magpatala sa health insurance, mangyaring makipag-ugnay paaralan ng inyong anak na makipag-usap sa isang nars. Nakasaad sa Batas ng Estado ng Washington (WAC 246-105-080) na ang mga estudyanteng walang nakatalang sapat na katayuan ng pagbabakuna o exemption waiver ay hindi papapasukin sa paaralan. Mayroon din kayong karapatang iapela o kuwestiyunin ang…