of 18 /18
Paaralan sa Kalapitbahayan: Gordon Pearson Poulsbo Suquamish Vinland Wolfle Pangalan ng Estudyante: Maghapon na Kindergarten NKSD Options para sa Maghapon na Kindergarten (kailangang mag-apply at magrehistro sa Elementarya ng Gordon) NKSD Dual Language para sa Maghapon na Kindergarten (kailangang mag-apply at magrehistro sa Elementarya ng Vinland) PAKITANDAAN: Ang mga sumusunod na dokumento at form ay KINAKAILANGAN sa Pagrerehistro sa Kindergarten HINDI ipoproseso ang pagpapa-enrol ng inyong anak kung wala ang alinman sa mga hinihinging dokumento. Beripikasyon ng Address Maaaring hingin ng distrito ng paaralan ang katibayan ng paninirahan gaya ng mga kopya ng mga bill ng telepono at tubig o kasunduan sa pag-upa Patakaran ng Distrito Blg. 3120 – Mga Estudyante Sertipiko ng Kapanganakan Upang mag-enrol sa Kindergarten, ang isang estudyante ay dapat 5 taong gulang sa o bago ika-31 ng Agosto. Iniaatas sa Distrito na patunayan ang “Legal na Pangalan noong Ipinanganak at Petsa ng Kapanganakan”. Talaan ng Pagbabakuna – Sertipiko ng Form ng Katayuan ng Pagbabakuna (Certificate of Immunization Status Form) Gagawin ang isang kopya para sa pagpapatunay ng mga petsa. Iniaatas ng Batas ng Estado ng Washington na pinakabago ang talaan sa pagbabakuna ng lahat ng bata upang makapasok sa paaralan. MGA FORM NA KUKUMPLETUHIN: MGA KARAGDAGANG FORM: Form ng Pagrerehistro ng Estudyante Kumpletuhin ang magkabilang panig. Form para sa Pagrerehistro para sa Kalusugan/Emergency Kumpletuhin ang magkabilang panig. Form na Welcome sa Kindergarten Kumpletuhin ang magkabilang panig. Form ng Sertipiko ng Katayuan ng Pagbabakuna Ilipat ang mga petsa ng pagbabakuna sa Form na “Pagbabakuna sa Estado ng Washington” Lagda at petsa ng magulang/tagapag-alaga. Ang mga exemption ay kailangang lagdaan ng isang lisensiyadong tagabigay ng serbisyong pangangalaga ng kalusugan. Survey sa Lengguwahe sa Bahay Kailangang kumpletuhin ang form para sa bawat estudyante. Pagsang-ayon ng Estudyante na Gumagamit ng Network/Internet Lagda ng estudyante at magulang. Kuwestiyonaryo hinggil sa Tirahan ng Estudyante Kailangang kumpletuhin ang form para sa bawat estudyante. Departamento ng Edukasyon / Edukasyon ng Indian sa U.S. Ang form na ito ay kukumpletuhin para sa mga estudyanteng Katutubong Amerikano. Paggamit ng Impormasyon sa Direktoryo at Mga Litrato Ang mga magulang na hindi gustong mailabas ang impormasyon sa direktoryo o mga litrato ay kailangang magsumite ng kahilingan na mag OPT-OUT sa pamamagitan ng sulat. Mga Legal na Dokumento Mga parenting plan (plano sa pagiging magulang), mga pagbabago sa legal na pangalan, mga restraining order (pansamantalang kautusan ng korte), atbp. MGA KOPYA NG: Listahan para sa Mga Magulang ng mga Kinakailangan sa Pagrerehistro sa Kindergarten Ang Distrito ng Paaralan ng North Kitsap ay hindi nagdidiskrimina sa anumang mga programa o aktibidad batay sa kasarian, lahi, paniniwala, relihiyon, kulay, bansang pinagmulan, edad, katayuang beterano o militar, oryentasyong sekswal, pagpapahayag ng kasarian o pagkatao, kapansanan, o ang paggamit ng aso na nagsanay bilang tagaakay o pangserbisyong hayop at nagbibigay ng pantay na access sa Boy Scouts at mga iba pang hinirang na grupong pangkabataan.Ang mga tanong o reklamo hinggil saipinaparatang na diskriminasyon ay maaaring idulog sa Title IX/RCW 28A.640 Compliance Officer Chris Willits, Assistant Superintendent, [email protected] (360) 396-3003ng distrito at / o sa ADA at 504 Coordinator, Lori Kingery, Assistant Director of Special Education,[email protected] (360) 396-3072; address - 18360 Caldart Ave NE, Poulsbo WA 98370. Paglipat ng Paaralan sa Loob ng Distrito (Nakatira sa loob ng mga boundary ng NKSD at humihiling ng IBA maliban sa pag-aaral sa bahay) Mag-apply para pumasok sa isang paaralan ng NKSD maliban sa paaralan sa loob ng inyong boundary Aplikasyon para Matanggap ang Hindi-Residente (Kahilingan na Lumipat sa Gustong Paaralan) Mag-apply para pumasok sa isang paaralan ng NKSD kapag nakatira kayo sa labas ng boundary ng distrito ng NKSD)

Listahan para sa Mga Magulang ng mga Kinakailangan sa

  • Upload
    others

  • View
    18

  • Download
    0

Embed Size (px)

Text of Listahan para sa Mga Magulang ng mga Kinakailangan sa

Page 1: Listahan para sa Mga Magulang ng mga Kinakailangan sa

Paaralan sa Kalapitbahayan: Gordon Pearson Poulsbo Suquamish Vinland Wolfle

Pangalan ng Estudyante:

Maghapon na Kindergarten

NKSD Options para sa Maghapon na Kindergarten (kailangang mag-apply at magrehistro sa Elementarya ng Gordon)

NKSD Dual Language para sa Maghapon na Kindergarten (kailangang mag-apply at magrehistro sa Elementarya ng Vinland)

PAKITANDAAN: Ang mga sumusunod na dokumento at form ay KINAKAILANGAN sa Pagrerehistro sa Kindergarten

HINDI ipoproseso ang pagpapa-enrol ng inyong anak kung wala ang alinman sa mga hinihinging dokumento.

Beripikasyon ng Address Maaaring hingin ng distrito ng paaralan ang katibayan ng paninirahan gaya ng mga kopya ng mga bill ng telepono at

tubig o kasunduan sa pag-upa Patakaran ng Distrito Blg. 3120 – Mga Estudyante Sertipiko ng Kapanganakan Upang mag-enrol sa Kindergarten, ang isang estudyante ay dapat 5 taong gulang sa o bago ika-31 ng Agosto. Iniaatas sa Distrito na patunayan ang “Legal na Pangalan noong Ipinanganak at Petsa ng Kapanganakan”.

Talaan ng Pagbabakuna – Sertipiko ng Form ng Katayuan ng Pagbabakuna (Certificate of Immunization Status Form) Gagawin ang isang kopya para sa pagpapatunay ng mga petsa. Iniaatas ng Batas ng Estado ng Washington na pinakabago ang talaan sa pagbabakuna ng lahat ng bata upang

makapasok sa paaralan.

MGA FORM NA KUKUMPLETUHIN: MGA KARAGDAGANG FORM:

Form ng Pagrerehistro ng Estudyante Kumpletuhin ang magkabilang panig.

Form para sa Pagrerehistro para sa Kalusugan/Emergency Kumpletuhin ang magkabilang panig.

Form na Welcome sa Kindergarten Kumpletuhin ang magkabilang panig.

Form ng Sertipiko ng Katayuan ng Pagbabakuna Ilipat ang mga petsa ng pagbabakuna sa Form na “Pagbabakuna sa

Estado ng Washington” Lagda at petsa ng magulang/tagapag-alaga. Ang mga exemption ay kailangang lagdaan ng isang lisensiyadong

tagabigay ng serbisyong pangangalaga ng kalusugan.

Survey sa Lengguwahe sa Bahay Kailangang kumpletuhin ang form para sa bawat estudyante.

Pagsang-ayon ng Estudyante na Gumagamit ng Network/Internet Lagda ng estudyante at magulang.

Kuwestiyonaryo hinggil sa Tirahan ng Estudyante Kailangang kumpletuhin ang form para sa bawat estudyante.

Departamento ng Edukasyon / Edukasyon ng Indian sa U.S. Ang form na ito ay kukumpletuhin para sa mga estudyanteng

Katutubong Amerikano. Paggamit ng Impormasyon sa Direktoryo at Mga Litrato Ang mga magulang na hindi gustong mailabas ang impormasyon sa

direktoryo o mga litrato ay kailangang magsumite ng kahilingan na mag OPT-OUT sa pamamagitan ng sulat.

Mga Legal na Dokumento Mga parenting plan (plano sa pagiging magulang), mga pagbabago

sa legal na pangalan, mga restraining order (pansamantalang kautusan ng korte), atbp.

MGA KOPYA NG:

Listahan para sa Mga Magulang ng mga Kinakailangan sa

Pagrerehistro sa Kindergarten

Ang Distrito ng Paaralan ng North Kitsap ay hindi nagdidiskrimina sa anumang mga programa o aktibidad batay sa kasarian, lahi, paniniwala, relihiyon, kulay, bansang pinagmulan, edad, katayuang beterano o militar, oryentasyong sekswal, pagpapahayag ng kasarian o pagkatao, kapansanan, o ang paggamit ng aso na nagsanay bilang tagaakay o pangserbisyong hayop at nagbibigay ng pantay na access sa Boy Scouts at mga iba pang hinirang na grupong pangkabataan.Ang mga tanong o reklamo hinggil saipinaparatang na diskriminasyon ay maaaring idulog sa Title IX/RCW 28A.640 Compliance Officer Chris Willits, Assistant Superintendent, [email protected] (360) 396-3003ng distrito at / o sa ADA at 504 Coordinator, Lori Kingery, Assistant Director of Special Education,[email protected] (360) 396-3072; address - 18360 Caldart Ave NE, Poulsbo WA 98370.

Paglipat ng Paaralan sa Loob ng Distrito

(Nakatira sa loob ng mga boundary ng NKSD at humihiling ng IBA maliban sa

pag-aaral sa bahay) Mag-apply para pumasok sa

isang paaralan ng NKSD maliban sa paaralan sa loob ng inyong boundary

Aplikasyon para Matanggap ang Hindi-Residente

(Kahilingan na Lumipat sa Gustong Paaralan)

Mag-apply para pumasok sa isang paaralan ng NKSD kapag nakatira kayo sa labas ng boundary ng distrito ng NKSD)

Page 2: Listahan para sa Mga Magulang ng mga Kinakailangan sa

Department of Elementary

Education 18360 Caldart Avenue NE

Poulsbo, WA 98370 (360) 396-3030

Martsa 2018 Kagalang-galang na Mga Pamilya ng Papasok na Kindergarten sa NKSD, Hinihintay namin ang pagpasok ng inyong anak sa Kindergarten ngayong panahon ng taglagas! Ito ay isang taon na may maraming mga bagong pagtuklas, pag-aaral at pakikipagkaibigan. Ang Washington Kindergarten Inventory of Developing Skills (WaKIDS) program ay isang mahalagang bahagi ng karanasan sa kindergarten sa aming distrito. Ang WaKIDS ay nagbibigay ng mga guro, mga bata at mga magulang ng isang paraan upang makilala ang bawat isa, at nagbibigay ng mahalagang baseline at pag-unlad na impormasyon. May tatlong bahagi ang WaKIDS, na inilarawan sa ibaba 1) Family connection:

Ang unang bahagi, ang "Family Connection" ("Koneksyon ng Pamilya"), ay kinasasangkutan ng harapang pagpupulong ninyo at ng guro ng inyong anak bago ang unang araw ng pasok. Magbibigay din ito sa guro ng inyong anak ng pagkakataon na magbahagi ng impormasyon tungkol sa kanilang silid-aralan, at para sagutin ang anumang mga tanong ninyo tungkol sa kanilang paaralan. Nagbibigay ang estado ng 3-araw na pagpapaubaya sa pagdalo sa estudyante na ginagamit ng mga distrito ng paaralan upang magsagawa ng mga pagpupulong ng koneksyon sa pamilya sa simula ng paaralan. Sa North Kitsap School District, ang mga pagpupulong na ito ay gaganapin sa unang 3 araw ng kalendaryo ng paaralan, ika-5 ng Setyembre hanggang ika-7. Ang mga araw na ito ay magiging araw ng hindi pagdalo sa paaralan para sa iyong Kindergarten child. Ang unang araw para sa Kindergartners na pumasok sa paaralan ay ang Setyembre 10, 2018.

2) Whole-child assessment (Pagsusuri sa kabuuan ng bata):

Pagdating ng Oktubre 31, oobserbahan at itatala ng mga guro ang mga nalilinang na kakayahan ng bawat bata sa anim na larangan: sosyal-emosyonal, pisikal, paggamit ng pag-iisip, lengguwahe, literasiya, at matematika.

3) Early learning collaboration (Pagtutulungan sa pag-aaral sa murang edad): Habang nagpapatuloy ang panuruang taon, magtitipon ang mga propesyonal sa early learning (pag-aaral sa murang edad), mga grupo sa komunidad, at mga tauhan ng paaralang elementarya upang pag-usapan ang tungkol sa mga ideya para mapahusay ang pagkakatuto ng estudyante.

Hinihintay namin ang pagkakataong suportahan ang inyong anak sa pagsisimula ng Kindergarten nang may matibay na koneksyon ng pamilya sa paaralan ng inyong anak.Makikita ang karagdagang impormasyon tungkol sa WaKIDS sa www.k12.wa.us/wakids. Taos-pusong sumasainyo, Tim Garrison Direktor ng Elementary Schools, Curriculum at Instruction

Page 3: Listahan para sa Mga Magulang ng mga Kinakailangan sa

DISTRITO NG PAARALAN NG NORTH KITSAP #400

Form ng Pagrerehistro ng Estudyante

3. Student Registration 2017_TGL

DO NOT WRITE IN SHADED AREA – FOR OFFICE USE ONLY

NKSD SCHOOL ENTRY DATE ADVISOR NAME CLASS OF

PANGALAN NG ESTUDYANTE: Legal na Apelyido

Legal na Pangalan

Gitnang Inisyal

Kilala rin bilang:

PETSA NG KAPANGANAKAN (Buwan/Araw/Taon) Napatunayan

KASARIAN Lalaki Lalaki Babae Estado Bansa Estado Bansa

LUGAR NG KAPANGANAKAN: Lungsod, Estado, Bansa NAGREREHISTRO PARA SA BAITANG NA:

PANGUNAHING LENGGUWAHENG GINAGAMIT SA BAHAY (bilugan) Ingles Espanyol Iba

PANGUNAHING LENGGUWAHE NG ESTUDYANTE (bilugan) Ingles Espanyol Iba

PANGUNAHING TELEPONO – Telepono sa Bahay (isama ang area code) LONG DISTANCE

PANGUNAHING SAMBAHAYAN (magulang/tagapag-alaga kung kanino nakatira ang estudyante) (1) Legal na Apelyido Legal na Pangalan

TELEPONO (isama ang area code)

Trabaho

Cell

KAUGNAYAN SA ESTUDYANTE

Ama Stepfather Sarili Kapatid

Ina Stepmother Ahensiya Tagapag-alaga Foster Parent Lolo/Lola

(1) E-MAIL ADDRESS NG MAGULANG:

(2) Legal na Apelyido Legal na Pangalan TELEPONO (isama ang area code)

Trabaho

Cell

KAUGNAYAN SA ESTUDYANTE

Ama Stepfather Sarili Kapatid

Ina Stepmother Ahensiya

Tagapag-alaga Foster Parent Lolo/Lola

(2) E-MAIL ADDRESS NG MAGULANG:

ADDRESS NG TIRAHAN

(Kalye)

Apt # Lungsod Estado ZIP

ANG ESTUDYANTE BANG ITO AY PUMASOK NA NOON SA ISANG PAARALAN SA ESTADO NG WASHINGTON? Oo Hindi Kung oo, pangalan ng paaralan at lungsod

LUNGSOD AT ESTADO NG PAARALAN at/o DISTRITO na PINKAHULING PINASUKAN

ANG ESTUDYANTE BANG ITO AY PUMASOK NA NOON SA MGA PAARALAN NG NKSD? Oo Hindi Kung oo, pangalan ng paaralan at taon na pumasok

ANG MAGULANG/TAGAPAG-ALAGA BA AY NASA AKTIBONG TUNGKULIN SA MILITAR? Oo Hindi PAREHONG Magulang/Tagapag-alaga? Oo Hindi

ANG MAGULANG/TAGAPAG-ALAGA BA AY SUNDALONG PANLAAN? Oo Hindi PAREHONG Magulang/Tagapag-alaga? Oo Hindi ANG MAGULANG/TAGAPAG-ALAGA BA AY NASA NATIONAL GUARD? Oo Hindi PAREHONG Magulang/Tagapag-alaga? Oo Hindi

ETNISIDAD

Ang anak ba ninyo ay dugong Hispanic o Latino? (Pakilagyan ng check ang lahat ng naaangkop)

Hindi Hispanic / Latino Puerto Rican Latin American

Cuban Mexican / Mexican American / Chicano Ibang Hispanic / Latino

Dominican Central American

Spaniard South American LAHI

Ano ang itinuturing ninyong (mga) lahi ng inyong anak? (Pakilagyan ng tsek ang lahat ng naaangkop)

African American / Itim Native Hawaiian Nisqually

Fijian Nooksack

Puti Guamanian o Chamorro Port Gamble S’Klallam

Mariana Islander Puyallup

Asian Indian Melanesian Quileute

Cambodian Micronesian Quinault

Chinese Samoan Samish

Filipino Tongan Sauk-Suiattle

Hmong Ibang Pacific Islander Shoalwater

Indonesian Skokomish

Japanese Alaska Native Snoqualmie

Korean Chehalis Spokane

Laotian Colville Squaxin Island

Malaysian Cowlitz Stillaguamish

Pakistani Hoh Suquamish

Singaporean Jamestown Swinomish

Taiwanese Kalispel Tulalip

Thai Lower Elwha Yakama

Vietnamese Lummi Ibang Washington Indian

Ibang Asian Makah Ibang American Indian / Katutubo ng Alaska

Muckleshoot

Page 4: Listahan para sa Mga Magulang ng mga Kinakailangan sa

DISTRITO NG PAARALAN NG NORTH KITSAP #400

Form ng Pagrerehistro ng Estudyante

3. Student Registration 2017_TGL

ADDRESS NA PAGPAPADALHAN NG SULAT

(Kung iba)

Apt # Lungsod Estado ZIP

May karagdagang hinihinging impormasyon sa pagrerehistro sa likod ng form na ito… PANGALAWANG SAMBAHAYAN (non-custodial na magulang na hindi nakatira sa bahay na tinitirhan ng estudyante) (1)Legal na Apelyido Legal na Pangalan

TELEPONO #1 - Telepono sa Bahay (isama ang area code)

TELEPONO (isama ang area code)

Trabaho

Cell

EMAIL ADDRESS:

(non-custodial na magulang na hindi nakatira sa bahay na tinitirhan ng estudyante) (2)Legal na Apelyido Legal na Pangalan

KAUGNAYAN

Parehong Magulang Lolo/Lola Tagapag-alaga

Ama Lamang Ama/Stepmother Ahensiya

Ina Lamang Ina/Stepfather Sarili

TELEPONO (isama ang area code)

Trabaho

Cell

EMAIL ADDRESS:

ADDRESS NA TINITIRHAN

(Kalye)

Apt # Lungsod Estado ZIP

ADDRESS NG PANGALAWANG SAMBAHAYAN NA PAGPAPADALHAN NG SULAT (isama ang Lungsod, Estado, at Zip)

HINGIN ANG ADDRESS NG IKA-2 SAMBAHAYAN NA PAGPAPADALHAN NG SULAT

Oo Hindi

PUMAPASOK BA ANG ESTUDYANTENG ITO SA DAYCARE?

Bago pumasok sa paaralan L M M H B

Pagkatapos lumabas sa paaralan L M M H B

Bago pumasok at pagkatapos lumabas sa paaralan L M M H B

DAYCARE PROVIDER Pangalan Address Numero ng Telepono

SASAKAY BA NG BUS ANG ESTUDYANTENG ITO PAPUNTA SA DAYCARE?

Oo Hindi Kung oo, bilugan ang mga espesipikong araw L M M H B

2

LEGAL NA PAPELES

MAYROON BANG IPINATUTUPAD NA PARENTING PLAN (PLANO SA PAGIGING MAGULANG)? Oo Hindi (Kung oo, kailangang mai-file ang plano sa paaralan para maipatupad) JOINT CUSTODY? Oo Hindi

Epektibong (mga) petsa ng dokumento

MAYROON BANG IPINATUTUPAD NA RESTRAINING ORDER? Oo Hindi (Kung oo, kailangang mai-file ang mga legal na papeles sa paaralan para maipatupad) Restraining order laban sa: Ina Ama Ibang Tao

Epektibong (mga) petsa ng pagsisimula/pagtatapos ng order na ito?

MGA SERBISYO SA ESTUDYANTE

ANG ESTUDYANTE BANG ITO AY NAG-ENROL O NAPAGLINGKURAN NA NOON SA ISANG PROGRAMA SA ESPESYAL NA EDUKASYON? (IEP) Oo Hindi

Kung oo, Bago ba ang IEP? Oo Hindi

ANG ESTUDYANTE BANG ITO AY MAY ANUMANG MGA NAKARAAN, KASALUKUYAN O NAKABINBIN NA PROBLEMA SA PAGDIDISIPLINA? Oo Hindi

ANG ESTUDYANTE BANG ITO AY MAY ANUMANG KASAYSAYAN NG MARAHAS NA ASAL O PAG-UUGALI? Oo Hindi

ANG ANAK BA NINYO AY SUMALI NA NOON SA:

Titulo LAP Gifted Nag-aaral ng Lengguwaheng Ingles Speech Occupational/Physical Therapy

Iba

ANG ANAK BA NINYO AY UMULIT NA NG GRADO (RETAINED) NOON?

Oo Hindi

Kung oo,

sa anong (mga) baitang _____

4

Dahil sa mga pagbabago sa sistema ng datos ng estudyante, may kakayahan kaming pagkonektahin ang mga pamilya na may mga kapatid na pumapasok sa ibang mga paaralan sa loob ng Distrito. Pakibigay ang impormasyon para sa bawat estudyante (bukod sa estudyanteng ipinapatala ninyo sa pagsagot sa form na ito) sa mga ibinigay na espasyo sa ibaba.

Pangalan ng Estudyante Edad Paaralan

1.

2.

3.

4.

PAGPAPATUNAY SA IMPORMASYON: Ang impormasyon sa form na ito ay totoo at tumpak sa petsang ito. Nauunawaan ko na ang pagpapalsipika ng impormasyon para makapag-enrol o ma-assign ay maaaring maging sanhi ng pagpapawalangbisa sa pagpapa-enrol o pagkaka-assign ng estudyante sa isang paaralan sa Distrito ng Paaralan ng North Kitsap.

Lagda ng Legal na Magulang/Tagapag-alaga____________________________________________ Petsa

Page 5: Listahan para sa Mga Magulang ng mga Kinakailangan sa

DISTRITO NG PAARALAN NG NORTH KITSAP #400 Form para sa Pagrerehistro para sa Kalusugan/Emergency

at Awtorisasyon para sa Emergency na Medikal na Paggamot

4. Health-Emergency rev 01-16_TGL

(Paki-print)

Pangalan ng Estudyante: _________________________________________ Baitang: Pangalan ng Paaralan:

LEGAL NA TAGAPAG-ALAGA (magulang/tagapag-alaga kung kanino nakatira ang estudyante)

(1)Legal na Apelyido Legal na Pangalan

Bahay Trabaho Cell

KAUGNAYAN SA ESTUDYANTE � Ama � Stepfather � Sarili � Kapatid � Ina � Stepmother � Ahensiya � Tagapag-alaga � Foster Parent� Lolo/Lola

(1) E-MAIL ADDRESS:

ADDRESS NG TIRAHAN

(Kalye) Apt.# LungsodEstado ZIP

ADDRESS NA PAGPAPADALHAN NG SULAT

(kung iba) Apt # Lungsod EstadoZIP

LEGAL NA TAGAPAG-ALAGA(magulang/tagapag-alaga kung kanino nakatira ang estudyante)

(2)Legal na Apelyido Legal na Pangalan

Bahay

Trabaho

Cell

KAUGNAYAN SA ESTUDYANTE � Ama � Stepfather � Sarili � Kapatid � Ina � Stepmother � Ahensiya

� Tagapag-alaga� Foster Parent � Lolo/Lola

(2) E-MAIL ADDRESS:

ADDRESS NA TINITIRHAN

(Kalye)

Apt # Lungsod Estado ZIP

ADDRESS NA PAGPAPADALHAN NG SULAT

(Kung iba)

Apt # Lungsod Estado ZIP

AWTORISASYON: Bilang legal na tagapag-ingat (custodian) ni __________________________, isang menor-de-edad, pinahihintulutan ko ang prinsipal o ang kanyang kinatawan na kumuha ng pangangalaga ng paramedic/ambulansya o ibiyahe ang aking anak kapag may emergency at sa pamamagitan nito, pinahihintulutan ko ang anumang X-ray, eksaminasyon, at/o medical na diagnosis o diagnosis ng operasyon na ibibigay sa aking anak. NAUUNAWAAN KO na kapag magkaroon ng aksidente o pagkakasakit, gagawin ang lahat ng pagsisikap upang matawagan ako kaagad.Subalit, kung hindi ako matawagan, pinahihintulutan ko ang mga awtoridad ng paaralan na kumuha ng emergency na pangangalaga para sa aking anak. Mananatiling may-bisa ang awtorisasyon para sa buong panuruang taon maliban kung babawiin ito sa pamamagitan ng sulat na ihahatid sa nasabing (mga) ahente.Nauunawaan ko na ang Distrito ng Paaralan ng North Kitsap (NKSD), ang mga empleyado at Lupon nito ay walang inaakong anumang uri ng pananagutan kaugnay sa transportasyon o paggamot sa nasabing menor-de-edad.Nauunawaan ko rin na lahat ng gastos sa transportasyon ng paramedic/ambulansya, pagkakaospital, at anumang eksaminasyon, X-ray, o paggamot na ibinibigay kaugnay sa awtorisasyong ito ay aking pananagutan.

Lagda ng Legal na Magulang/Tagapag-alaga Petsa: INSURANCE: Nauunawaan ko na hindi nagbibigay ang NKSD ng medical insurance para sa mga pinsala ng estudyante ngunit nagbibigay ng impormasyon tungkol sa insurance sa aksidente/kalusugan para sa estudyante na maaari ninyong bilhin sa pamamagitan ng independenteng insurance provider.Makukuha ang mga karagdagang brosyur sa pangunahing opisina ng inyong paaralan o sa student center.

Lagda ng Legal na Magulang/Tagapag-alaga Petsa: PANG-EMERGENCY NA IMPORMASYON: Kapag may mangyaring pinsala ng katawan, pagkakasakit o iba pang hindi emergency na sitwasyon sangkot ang inyong anak, gusto naming matawagan kaagad ang mga pamilya o mga iba pang responsableng tao na nasa hustong gulang. Kung sakaling hindi namin matawagan ang isang magulang/tagapag-alaga, mangyaring maglista ng mga tao na pinagkakatiwalaan ninyong matatawagan sa maghapon at sumasang-ayon na magbibigay ng pangangalaga para sa inyong anak.*Isang tao/contact kada linya.Mangyaring huwag maglilista ng mga contact na nasa ibang estado.Kung gusto ninyong magdagdag ng higit sa dalawang lokal na contact, pakisulat ang impormasyon sa hiwalay na piraso ng papel at ilakip ito. CONTACT #1 (bukod sa magulang/tagapag-alaga) Apelyido Pangalan

KAUGNAYAN SA BATA

TELEPONO #1 (isama ang area code) Bahay Trabaho Cell

TELEPONO #2 (isama ang area code) Bahay Trabaho Cell

TELEPONO #3 (isama ang area code) Bahay Trabaho Cell

CONTACT #1 ADDRESS (opsyonal) Kalye Lungsod, Estado, ZIP

CONTACT #2 (bukod sa magulang/tagapag-alaga) Apelyido Pangalan

KAUGNAYAN SA BATA

TELEPONO #1(isama ang area code) Bahay Trabaho Cell

TELEPONO #2 (isama ang area code) Bahay Trabaho Cell

TELEPONO #3(isama ang area code) Bahay Trabaho Cell

CONTACT #2 ADDRESS (opsyonal) Kalye Lungsod, Estado, ZIP

AWTORISASYON SA PAGPAPALABAS NG ESTUDYANTE: Kung sakaling hindi ako matawagan ng paaralan, pinahihintulutan kong mapalabas ang aking anak at kunin ng (mga) tao na nakalista sa itaas.

Lagda ng Legal na Magulang/Tagapag-alaga Petsa: TINGNAN ANG LIKOD

Page 6: Listahan para sa Mga Magulang ng mga Kinakailangan sa

4. Health-Emergency rev 01-16_TGL

IMPORMASYON NG KALUSUGAN NG ESTUDYANTE

Ang sumusunod na impormasyon ay itinuturing na kompidensiyal at gagamitin ng mga guro, prinsipal, nurse ng paaralan, o iba pangtauhan na makikipagtulungan sa inyong anak sa araw ng pasok. Kung mas gusto ninyong personal na kausapin ang nurse ng paaralan tungkol sa alinman sa mga sumusunod na kondisyon, pakilagyan ng tsek ang kahong ito at tatawagan niya kayo. Pangalan ng Estudyante: Edad: Pangalan ng Doktor/# ng Telepono: Gustong Ospital: Pakilagyan ng tsek ang alinman sa mga kondisyong ito na kasalukuyang nakakaapekto sa inyong anak (Ilarawan ang ** na aytem sa ibaba):

____**Allergy-Pagkain/ A11 Banayad Malala ____ Disabilidad sa Pagdebelop / R99 ____ WALANG PAGSASALIN NG DUGO/ BLD ____**Allergy-Iba/ A12 Banayad Malala ____ Diabetes/ D30 ____ Orthopedic/ P19 ____ Hika/ B10 Banayad Malala ____ Problema sa Pagkain ____ Sikolohikal na Kondisyon/ R60 (Eating Disorder)/ R61 ____ Autism/A2 ____ Endocrine Disorder/ G15 ____ Respiratoryo/ B ____ Attention Deficit Disorder/ R20 ____ Problema sa Tiyan at Bituka/ K22 ____ Scoliosis/ J30 ____May Problema sa Asal at Pag-uugali (Behaviorally Disturbed)/ R40 ____ Mga Problema sa Paglaki/ J11 ____ Seizure Disorder/ F ____Karamdaman sa Dugo/ C30 ____ Kasaysayan ng Pinsala sa Ulo/ F15 ____ Malalang Immune Disorder/ G16 ____Kanser/ N30 ____ Mga Problema sa Pandinig/ H30 ____ Tourette’s Syndrome/ J52 ____Problema sa puso at ugat (cardiovascular)/ C ____ Hypoglycemia/ G10 ____ Transplant/ T10 ____Cerebral Palsy/ J46 ____ Problema sa Kidney/ K10 ____ Karamdaman sa Pag-ihi/ K17 ____ Cystic Fibrosis/ G17 ____ Migraine Headache/ P46 ____ Mga Problema sa Paningin/ E30 ____ Kondisyong Naroon na noong Ipanganak/ Z20 ____ Muscular Dystrophy/ J15 ____ Iba/ Z10 ____ Mga Problema sa Ngipin/ P71 ____ Kalamnan at Buto (Musculoskeletal)/ K11 ____ Karamdaman sa Balat/ J26 ____ Karamdaman sa Sistema ng ____ **Mapanganib sa Buhay/ L10

Nerbiyo (Neurological)/ J24 (Kailangan ang Plano sa Pangangalaga ng Kalusugan na kinumpleto kasama ang nurse ng paaralan para makapasok sa paaralan)

Umiinom ng Gamot Araw-araw (Mga gamot sa paaralan/ M)_____(Mga gamot sa bahay/ O30)______ Ang gamot ay: Para sa: Kung kailangang tumanggap ang inyong anak ng gamot habang nasa paaralan, isang “Form para sa Awtorisasyon ng Gamot” ang kailangang kumpletuhin at lagdaan ng lisensiyadong tagabigay ng pangangalagang pangkalusugan at ng (mga) magulang o (mga) legal na tagapag-alaga ng Bata, (Chapter 195-182).Maaari ninyong kunin ang mga ito mula sa sekretarya ng paaralan o sa aming website sa ilalim ng Mga Magulang/Mga Medikal na Form. Ang inyong anak ba ay may malaking kondisyon o problema sa kalusugan na: 1.Nangangailangan ng espesyal na pagpaplano o tulong sa mga regular na araw ng pasok sa paaralan? Oo Hindi 2. Nangangailangan ng espesyal na pagpaplano kung sakaling magkaroon ng natural na sakuna at kailangang pigilan (detain)

ang mga estudyante lampas pa ng normal na araw ng pasok sa paaralan (hal.) lindol)? Oo Hindi Magbigay ng anumang impormasyon na hindi kasama sa itaas na dapat naming malaman tungkol sa kalusugan ng katawan, pag-iisip, o emosyon ng inyong anak na maaaring makaapekto sa pagganap sa paaralan o mangailangan ng espesyal na konsiderasyon (ibig sabihin mga nagpapasimula ng allergy, mga nagpapasimula ng hika, mga limitasyon sa aktibidad, atbp.).Mangyaring makipag-usap mismo sa guro ng inyong anak (elementarya), tagapagpayo (sekundarya), at nurse ng paaralan tungkol sa mga espesyal na pangangailangang pangkalusugan. Responsibilidad ng (mga) magulang/(mga) tagapag-alaga na ipagbigay-alam sa paaralan ang tungkol sa mga pagbabago sa mga bilin sa gamot o kondisyon ng kalusugan.

Lagda ng Legal na Magulang/Tagapag-alaga Petsa:

Office Use Only 1 2 3 Skyward Input Complete

Health Consultant Review

Health Code Health Code Health Code Office Review

Nondiscrimination Statement Ang Distrito ng Paaralan ng North Kitsap ay hindi nagdidiskrimina sa anumang mga programa o aktibidad batay sa kasarian, lahi, paniniwala, relihiyon, kulay, bansang pinagmulan, edad, katayuang beterano o militar, oryentasyong sekswal, pagpapahayag ng kasarian o pagkatao, kapansanan, o ang paggamit ng aso na nagsanay bilang tagaakay o pangserbisyong hayop at nagbibigay ng pantay na access sa Boy Scouts at mga iba pang hinirang na grupong pangkabataan.Ang mga tanong o reklamo hinggil sa ipinaparatang na diskriminasyon ay maaaring idulog sa Title IX/RCW 28A.640 Compliance Officer ng distrito at ADA Coordinator at/o 504 Coordinator:address - 18360 Caldart Ave NE, Poulsbo WA 98370 attelepono - (360) 396-3001.

Page 7: Listahan para sa Mga Magulang ng mga Kinakailangan sa

Mga Serbisyo sa Kalusugan ng

Estudyante 18360 Caldart Avenue

Poulsbo, WA 98370

FALL NOTIFICATION IMPORTANTENG IMPORMASYON TUNGKOL SA KATAYUAN NG PAGBABAKUNA

NG INYONG ESTUDYANTE!

Ang abiso na ito ay nagsisilbi bilang paunang nakasulat na notipikasyon alinsunod sa WAC 392-380-050 na nagsasabi sa inyo na iniaatas ng batas ng Estado ng Washington sa pagbabakuna, RCW 28A 210-120, na bawat bata sa isang pampublikong paaralan ay ganap na mabakunahan para makapasok sa paaralan maliban kung may naka-file na exemption form. Pagkatapos ng Oktubre 6, 2017, hindi na maaaring pumasok ang inyong anak sa paaralan hanggang ipakita ninyo sa paaralan ng estudyante ang isa sa mga sumusunod:

Kumpletuhin ang Sertipiko ng Pagbabakuna Katayuan anyo (CIS) O

Form ng Sertipiko ng Exemption na nilagdaan ng inyong lisensiyadong tagabigay ng pangangalagang pangkalusugan para sa mga medikal o personal na dahilan,

O Sertipiko ng Exemption para sa mga panrelihiyong dahilan kabilang ang dokumentasyon ng

pagsapi sa isang relihiyosong organisasyon na espesipikong nagbabawal sa mga pagbabakuna, O

Isang appointment card mula sa isang lisensiyadong tagabigay ng pangangalagang pangkalusugan na nagsasaad ng petsa ng appointment para sa pagbabakuna sa hinaharap.

Ang mga kailangang pagbabakuna para sa inyong anak ay maaaring makuha mula sa inyong lisensiyadong tagabigay ng pangangalagang pangkalusugan o sa pamamagitan ng lokal na Distrito ng Kalusugan sa Kitsap County sa 345 - 6th Street sa Bremerton, (360) 728-2235. Kung mayroon kang mga katanungan tungkol sa mga kinakailangang pagbabakuna, mangyaring makipag-ugnayan sa paaralan ng inyong anak. Kung kailangan mo ng tulong sa paghahanap ng isang healthcare provider o magpatala sa health insurance, mangyaring makipag-ugnay paaralan ng inyong anak na makipag-usap sa isang nars. Nakasaad sa Batas ng Estado ng Washington (WAC 246-105-080) na ang mga estudyanteng walang nakatalang sapat na katayuan ng pagbabakuna o exemption waiver ay hindi papapasukin sa paaralan. Mayroon din kayong karapatang iapela o kuwestiyunin ang desisyon na huwag isama ang inyong anak sa paaralan ayon sa School Board Policy No. 3413. Upang iapela ang desisyong ito, kailangan ninyong bigyan ang distrito ng paaralan ng nakasulat na kahilingan para sa pagdinig nang hindi lalampas sa ikatlong araw ng pasok kasunod ng araw na matanggap ninyo ang abiso na ito. Mangyaring iparating ang mga kahilingang ito kay Vonnie Saucerman, NKSD Student Health Services, 18360 Caldart Ave. NE, Poulsbo, WA 98370 o magpadala ng email sa [email protected].

(Rev. 05-01-2017)

Page 8: Listahan para sa Mga Magulang ng mga Kinakailangan sa

Sertipiko ng Kalagayan ng Pagkuha ng Bakuna (CIS) DOH 348-013 January 2015 Tagalog

Mangyaring i-print. Tingnan ang likod para sa mga tagubilin kung paano punan ang form na ito o i-print ito mula sa Immunization Information System. Apelyido ng Bata: Pangalan: Panggitnang Inisyal: Petsa ng kapanganakan (bb/aa/tttt) Kasarian:

Binibigyan ko ng pahintulot ang paaralan ng aking anak, na ibahagi sa Sistema ng Impormasyon ukol sa Pagbabakuna ang impormasyon ng bakuna upang makatulong sa eskuwelahan para mapanatili ang talaan ng aking anak sa paaralan. Kinakailangan ang Pirma ng Magulang/Guardian Petsa

Mga simbolo sa ibabâ: Kinakailangan para sa Eskwelahan at Child Care/Preschool Kinakailangan para sa Child Care/Preschool Lamang ■ Inirerekomenda, ngunit hindi kinakailangan

Pinatutunayan ko na ang impormasyong ibinigay sa pormularyong ito ay tama at mapapatotohanan. Kinakailangan ang Pirma ng Magulang/Guardian Petsa

Bakuna Dosis Petsa

Buwan Araw Taon Hepatitis B (Hep B) 1 2 3 o Hep B – 2 dosis na alternatibong iskedyul para sa mga teenager 1 2

■ Rotavirus (RV1, RV5) 1 2 3 Diphtheria, Tetanus, Pertussis (DTaP, DTP, DT) 1 2 3 4 5 Tetanus, Diphtheria, Pertussis (Tdap) 1

■ Tetanus, Diphtheria (Td) 1 2 Haemophilus influenzae type b (Hib) 1 2 3 4

■ Influenza (trangkaso, pinakabago)

Bakuna Dosis Petsa Buwan Araw Taon

Pneumococcal (PCV, PPSV) 1 2 3 4 5

Polio (IPV, OPV) 1 2 3 4 Measles, Mumps, Rubella (MMR) 1 2 Varicella (bulutong tubig) 1 2

■ Hepatitis A (Hep A) 1 2

■ Human Papillomavirus (HPV) – hindi nagpi-print mula sa IIS; isulat-kamay ang mga petsa 1

2

3

■ Meningococcal (MCV, MPSV) 1 2

Kung ang batang nakapangalan sa CIS na ito ay nagkaroon ng bulutong tubig na sakit (at walang bakuna), dapat patunayan ang kasaysayan ng sakit. Markahan ang opsyon 1, 2, O 3 sa ibabâ (tingnan ang #5 sa likod)

Ang bulutong tubig na sakit ay napatunayan sa pamamagitan ng printout mula saImmunization Information System (IIS) Dapat naka-printout (hindi nakasulat) upang maging balido. 2) Ang bulutong tubig na sakit ay napatunayan ng Health Care Provider (HCP) Kung pinili mo ang kahon na ito, markahan ang 2A O 2B sa ibabâ. 2A)Pinirmahang paunawa mula sa HCP nakalakip O KAYA 2B)HCP nakapirma dito at naka-print ang pangalan sa

ibabâ: Pirma ng lisensiyadong health care provider Petsa (MD, DO, ND, PA, ARNP) Naka-print na Pangalan: 3) Ang bulutong tubig na sakit ay napatunayan ng tauhan ng eskwelahan mula sa Immunization Information System

Kung makakapagpakita ang bata ng immunity sa pamamagitan ng blood test (titer) at wala pang

bakuna, hilingin sa iyong HCP na punan ang kahon na ito.

Dokumentasyon ng Immunity sa Sakit Pinatutunayan ko na ang batang nakapangalan sa CIS na ito ay mayroong ebidensiya sa laboratoryo ng immunity (titer) sa mga minarkahang sakit. DAPAT nakalakip din ang (mga) may pirmang lab report

Diphtheria Hepatitis A Hepatitis B Hib Measles

Mumps Polio Rubella Tetanus Varicella

Iba pa: _______________ _______________

Pirma ng lisensiyadong health care provider (HCP) Petsa (MD, DO, ND, PA, ARNP) Naka-print na Pangalan:

Office Use Only: Reviewed by: Date: Signed Cert. of Exemption on file? Yes No

Page 9: Listahan para sa Mga Magulang ng mga Kinakailangan sa

EXAMPLE

Mga tagubilin sa pagkompleto ng Certificate of Immunization Status (CIS): ang pag-print nito mula sa Immunization Information System (IIS) o ang pagsagot nito nang sulat-kamay.

#1 Upang i-print nang nakasulat ang impormasyon: Unang-una, tanungin sa tanggapan ng iyong health care provider kung naglalagay ng nagawang pagbabakuna sa WA Immunization Information System (ang database ng Washington sa buong estado). Kapag ginagawa nila ito, hilingin sa kanilang i-print ang CIS mula sa IIS at ang impormasyon ukol sa iyong anak ay awtomatikong maipapasok. Siguraduhing suriin ang lahat ng impormasyon, pirmahan at petsahan ang CIS, at ibalik ito sa eskwelahan o child care. Kung hindi ginagamit ng tanggapan ng iyong provider ang IIS, humingi ng kopya ng rekord ng pagpapabakuna ng iyong anak upang mapunan mo ito nang sulat-kamay gamit ang mga hakbang #2-7 (sa ibabâ):

#2 Upang sulatan: I-print ang pangalan ng iyong anak, ang petsa ng kapanganakan, kasarian, at ang iyong sariling pangalan sa ibabaw na kahon. #3 Isulat ang bawat bakuna na natanggap ng iyong anak sa ilalim ng tamang sakit. Isulat ang uri ng

bakuna sa ilalim ng hanay ng “Bakuna” at ang petsa kung kailan natanggap ang bawat dosis sa mga hanay ng “Buwan,” “Araw,” at “Taon” (bilang bb/aa/tttt). Halimbawa, kung ang DTaP ay natanggap noong ika-12 ng Enero, ika-20 ng Marso, ika-1 ng Hunyo, ’11, punan tulad ng ipinapakita dito

#4 Kung ang iyong anak ay nakatanggap ng isang kombinasyon na bakuna (isang bakuna na nagproprotekta laban sa ilang mga sakit), gamitin ang Reference Guide sa ibaba upang irekord nang tama ang bawat bakuna. Halimbawa, irekord ang Pediarix sa ilalim ng Diphtheria, Tetanus, Pertussis bilang DTaP, Hepatitis B bilang Hep B, at Polio bilang IPV.

#5 Kung ang iyong anak ay nagkaroon ng sakit na bulutong tubig (varicella) at hindi ang bakuna, gamitin ang isa lamang sa tatlong opsyon na ito upang irekord ito sa CIS:

1) Kung ang CIS ng iyong anak ay naka-print mismo mula sa IIS (ginawa ng iyong health care provider o eskwelahan), at nahanap ang pagpapatunay ng sakit, ang ika-1 kahon ay awtomatikong minamarkahan. Upang maging valid, ang kahon na ito ay dapat markahan ng IIS printout (hindi sulat-kamay).

2) Kung mapapatunayan ng iyong health care provider na ang iyong anak ay nagka-bulutong tubig, markahan ang ika-2 kahon. Pagkatapos ay markahan ang 2A upang maglakip ng pirmadong paunawa mula sa iyong provider, o ang 2B kung pumirma at isinulat ng iyong provider ang petsa sa nakalaang lugar. Siguraduhing naka-print din ang buong pangalan ng iyong provider.

3) Kung tiningnan ng mga tauhan sa eskwelahan ang IIS at nakita nila ang pagpapatunay na nagka-bulutong tubig ang iyong anak, mamarkahan nila ang ika-3 kahon.

#6 Dokumentasyon ng Imunidad sa Sakit: Kung ipinapakita ng iyong anak sa pamamagitan ng blood test (titer) na siya’y may imunidad at hindi pa nababakunahan, hayaang punan ng iyong health care provider ang kahon na ito. Hilingin sa iyong provider na markahan ang (mga) sakit, pirmahan, lagyan ng petsa, i-print ang kanyang pangalan sa nakalaang lugar, at ilakip ang mga pirmadong lab report.

#7 Siguraduhing pirmahan at lagyan ng petsa ang CIS, at ibalik sa eskwelahan o sa child care.

Bakuna Dosis Petsa

Buwan Araw Taon Diphtheria, Tetanus, Pertussis (DTaP, DTP, DT)

DTaP 1 01 12 2011 DTaP 2 03 20 2011 DTaP 3 06 01 2011

Page 10: Listahan para sa Mga Magulang ng mga Kinakailangan sa

Reference Guide

Vaccine Trade Names sa alpabetikong pagkakasunud-sunod

(Para sa mga updated na listahan, bisitahin ang https://fortress.wa.gov/doh/cpir/iweb/homepage/completelistofvaccinenames.pdf)

Trade Name Bakuna Trade

Name Bakuna Trade Name Bakuna Trade Name Bakuna Trade Name Bakuna

ActHIB Hib FluLaval Flu Ipol IPV PedvaxHIB Hib Twinrix (Twnrx) Hep A + Hep B

Adacel Tdap FluMist Flu Infanrix DTaP Pentacel (Pntcl) DTaP + Hib + IPV Vaqta Hep A

Afluria Flu Fluvirin Flu Kinrix (Knrx) DTaP + IPV Pneumovax PPSV or PPV23 Varivax Varicella

Boostrix Tdap Fluzone Flu Menactra MCV or MCV4 Prevnar PCV or PCV7 or PCV13

Cervarix HPV2 Gardasil HPV4 MenHibrix (Mnhbrx)

Meningococcal C/Y- HIB-PRP

ProQuad (PrQd) MMR + Varicella

Daptacel DTaP Havrix Hep A Menomune MPSV or MPSV4 Recombivax HB Hep B

Engerix-B Hep B Hiberix Hib Menveo Meningococcal Rotarix Rotavirus (RV1)

Fluarix Flu HibTITER Hib Pediarix (Pdrx) DTaP + Hep B + IPV RotaTeq Rotavirus (RV5)

Mga Abbreviation ng Bakuna sa alpabetikong pagkakasunud-sunod

(Para sa mga updated na listahan, bisitahin ang https://fortress.wa.gov/doh/cpir/iweb/homepage/completelistofvaccinenames.pdf) Mga

Abbreviation

Buong Pangalan ng

Bakuna

Mga

Abbreviation

Buong Pangalan ng

Bakuna Mga Abbreviation Buong Pangalan ng Bakuna

Mga

Abbreviation Buong Pangalan ng Bakuna

DT Diphtheria, Tetanus Hep A (HAV)

Hep B (HBV)

Hepatitis A

Hepatitis B MPSV or MPSV4

Meningococcal

Polysaccharide Vaccine

Rota

(RV1 or RV5) Rotavirus

DTaP Diphtheria, Tetanus, acellular Pertussis

Hib Haemophilus influenzae type b

MMR / MMRV Measles, Mumps, Rubella / with Varicella

Td Tetanus, Diphtheria

DTP Diphtheria, Tetanus,

Pertussis HPV Human Papillomavirus OPV Oral Poliovirus Vccine Tdap

Tetanus, Diphtheria, acellular

Pertussis

Flu (IIV or LAIV)

Influenza IPV Inactivated Poliovirus Vaccine

PCV or PCV7 or PCV13

Pneumococcal Conjugate Vaccine

TIG Tetanus immune globulin

HBIG Hepatitis B Immune

Globulin MCV or MCV4

Meningococcal

Conjugate Vaccine PPSV or PPV23

Pneumococcal Polysaccharide

Vaccine VAR or VZV Varicella

Kung mayroon kang kapansanan at kailangan mo ang dokumentong ito sa ibang format, mangyaring tumawag sa 1-800-525-0127 (TDD/TTY 711). Tagalog DOH 348-013 January 2015

Page 11: Listahan para sa Mga Magulang ng mga Kinakailangan sa

Tagalog

Office of Superintendent of Public Instruction (OSPI)

Survey sa Wika sa Tahanan

Ang Survey sa Wika sa Tahanan ay ibinibigay sa lahat ng mga estudyante na nagpapa-enroll sa mga

paaralan ng Washington.

Pangalan ng Estudyante: Grade: Petsa:

Pangalan ng Magulang Lagda ng Magulang

Karapatan sa mga Serbisyo sa Pagsasalin at Enterpreting Banggitin ang mas gusto mong wika upang makapagbigay kami ng interpreter o mga dokumentong isinalin

sa iyong wika, nang walang bayad, kapag kailangan mo ang mga ito.

Lahat ng magulang ay may karapatan sa impormasyon tungkol sa

edukasyon ng kanilang anak sa wika na naiintindihan nila.

1. Anong (mga) wika ang gustong gamitin ng inyong pamilya sa

pakikipag-ugnayan sa paaralan?

__________________________________

Pagiging Karapat-dapat sa Suporta

sa Pagsulong sa Wika Ang impormasyon tungkol sa wika ng estudyante ay tumutulong sa amin na matukoy ang mga estudyante na kwalipikado para sa suporta sa pagsulong sa mga kasanayan sa wika na kailangan para magtagumpay sa

paaralan. Maaaring kailanganin ang test o pagsusuri para matiyak kung kailangan ang mga suporta sa wika.

2. Anong wika ang unang natutuhan ng iyong anak?

__________________________________

3. Anong wika ang pinakamadalas na ginagamit ng iyong anak sa

tahanan?

__________________________________

4. Anong pangunahing wika ang ginagamit sa inyong tahanan,

kahit ano pa ang wika na sinasalita ng iyong anak?

__________________________________

5. Nakatanggap ba ang iyong anak ng suporta sa pagsulong sa

wikang Ingles sa dati niyang paaralan? Oo___ Hindi___ Hindi

Alam___

Nakaraang Edukasyon

Ang iyong mga sagot tungkol sa bansang

sinilangan at nakaraang edukasyon ng

iyong anak ay:

Magbibigay sa amin ng impormasyon

tungkol sa kaalaman at kasanayan na

dala-dala niya sa paaralan.

Maaaring magpangyari na

makatanggap ang school district ng

karagdagang pondo mula sa pederal

para maglaan ng suporta sa iyong

anak.

Ang form na ito ay hindi ginagamit para

matukoy ang immigration status ng mga

estudyante.

6. Sa anong bansa isinilang ang iyong anak?

___________________

7. Nakatanggap ba ng pormal na edukasyon ang iyong anak sa

labas ng United States? (Kindergarten – 12th grade)

____Oo ____Hindi

Kung oo: Bilang ng buwan: _____________

Wika sa pagtuturo: ______________

8. Kailan unang pumasok sa paaralan sa United States ang iyong

anak? (Kindergarten – 12th grade)

_______________________

Buwan Araw Taon

Salamat sa pagbibigay ng impormasyong kailangan sa Survey sa Wika sa Tahanan. Makipag-ugnayan sa iyong school district kung

mayroon ka pang katanungan tungkol sa form na ito o tungkol sa mga serbisyo na available sa paaralan ng iyong anak.

Note to district: This form is available in multiple languages on http://www.k12.wa.us/MigrantBilingual/HomeLanguage.aspx. A response that includes a language other than English to question #2 OR question #3 triggers English language proficiency placement testing. Responses to questions #1 or #4 of a language other than English could prompt further conversation with the family to ensure that #2 and #3 were clearly understood. ”Formal education” in #7 does not include refugee camps or other unaccredited educational programs for children.

Forms and Translated Material from the Bilingual Education Office of the Office of Superintendent of Public Instruction are licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.

Page 12: Listahan para sa Mga Magulang ng mga Kinakailangan sa

Distrito ng Paaralan ng North Kitsap Pagsang-ayon ng Estudyante na Gumagamit ng Network/Internet at Form ng Pahintulot ng Magulang

Panimula Nagagalak kaming ialok sa mga estudyante ng Distrito ng Paaralan ng North Kitsap ang access sa mga pamamaraang magagamit kaugnay sa computer network ng distrito, elektronikong sulat at Internet. Upang gamitin ang mga pamamaraang ito, kailangang lagdaan at ibalik ng lahat ng estudyante ang form na ito, at ang mga mas bata sa 18 taon ay kailangang kumuha ng pahintulot ng magulang. Mga magulang, pakibasa nang mabuti at kumpletuhin ang dokumentong ito, basahin ang mga nilalaman nito kasama ang inyong anak, at lumagda at ilagay ang inisyal kung saan naaangkop. Anumang mga tanong o ikinababahala tungkol sa form ng pahintulot na ito o anumang aspeto ng computer network ay dapat idulog sa departamento ng teknolohiya sa distrito. Makikita ang kopya ng patakaran ng Lupon hinggil sa pag-access ng estudyante sa naka-network na impormasyon (2022 at 2022P) at ang dokumentong ito sa web site ng Distrito ng Paaralan ng North Kitsap, http://www.nkschools.org. Pangkalahatang Paggamit sa Network Ang network ay ibinibigay para makagawa ang mga estudyante ng pananaliksik, kumpletuhin ang mga takdang aralin, at makipag-usap sa mga ibang tao. Ang access sa mga serbisyo ng network ay ibinibigay sa mga estudyante na sumasang-ayon na kumilos sa maunawain at responsableng paraan. Tungkulin ng mga estudyante ang umasal nang tama sa mga computer network ng paaralan tulad din sa isang silid-aralan o pasilyo ng paaralan. Ang pag-access ay isang pribilehiyo - hindi isang karapatan. Dahil dito, umiiral ang mga pangkalahatang patakaran ng paaralan sa asal at pag-uugali at mga komunikasyon; kailangang sumunod ang mga gumagamit sa mga pamantayan ng distrito at tuparin ang mga kasunduang nilagdaan nila (tingnan sa likod). Lampas ng paglilinaw sa mga ganoong pamantayan, hindi tungkulin ng distrito na higpitan, subaybayan o kontrolin ang mga komunikasyon ng mga indibidwal na gumagamit ng network. Ang mga network storage area ay maaaring ituring na katulad ng mga locker sa paaralan. Maaaring repasuhin ng mga tagapangasiwa ng network ang mga file at komunikasyon upang panatilihin ang integridad ng sistema at tiyakin na ginagamit ang sistema ayon sa naaangkop. Hindi dapat umasa ang mga gumagamit na ang mga file na nakatago sa mga server ng distrito ay palaging magiging pribado. Internet / World Wide Web / E-mail Access Ang access sa Internet at e-mail ay magbibigay-daan upang magamit ng mga estudyante ang libu-libong aklatan at kalipunan ng mga datos. Kapag makatwiran, igagalang ang kalayaan sa pagpapahayag at access sa impormasyon. Dapat mabigyan ng babala ang mga pamilya na ang ilang impormasyon na maaaring ma-access sa pamamagitan ng Internet ay maaaring maglaman ng mga bagay na ilegal, nakakasira ng pangalan, hindi tumpak o maaaring nakakagalit sa ilang tao. Bagama't intensyon naming buksan ang access sa Internet para isulong ang mga pang-edukasyong layunin at pakay, maaaring maghanap ang mga estudyante ng access sa mga iba pang impormasyon. May ginagamit na filtering software, ngunit walang filtering system ang kayang pumigil sa 100% ng hindi naaangkop na impormasyong makikita sa Internet. Naniniwala kami na ang mga benepisyo sa mga estudyante mula sa pag-access sa Internet, sa uri ng impormasyon at pagkakataon para sa pagtutulungan, ay maaaring mas matimbang kaysa sa mga di-nakabubuti. Sa bandang huli, ang mga magulang at mga tagapag-alaga ng mga menor-de-edad ang responsable sa pagtatakda at pagsasabi sa estudyante ng mga pamantayan na dapat sundin ng kanilang mga anak kapag gumagamit ng media at mga pinagkukuhanan ng impormasyon. Sa layuning iyon, sinusuportahan at nirerespeto ng mga Paaralan ng North Kitsap ang karapatan ng bawat pamilya na magdesisyon kung mag-aaplay para sa access o hindi (tingnan sa likod). Paglalathala sa World Wide Web Mga magulang, ang obra ng inyong anak ay maaaring maisaalang-alang para mailathala sa World Wide Web, espesipiko sa web site ng kanyang paaralan. Ang ganoong paglalathala ay nangangailangan ng pahintulot ng magulang/tagapag-alaga (tingnan sa likod). Ang obra ay ilalabas nang may abiso sa copyright o karapatang-ari na nagbabawal sa pangongopya ng ganoong obra nang walang hayagang nakasulat na pahintulot. Kung sakaling may sinumang hihingi ng ganoong pahintulot, ipadadala ang mga kahilingang iyon sa magulang/tagapag-alaga ng estudyante. Maaaring ilathala ang mga litrato ng estudyante na walang pangalan sa mga website ng paaralan, na nagpapakita ng mga proyekto at nakamit ng estudyante. Kung hindi ninyo gustong mailathala ang litrato ng inyong anak sa website, pakisaad ito sa Do Not Publish My Child’s Photo (Opt-Out Form), na makukuha mula sa Direktor ng Komunikasyon ng Distrito ng Paaralan ng North Kitsap, sa opisina ng paaralan ng inyong anak, o sa website ng distrito sa http://www.nkschools.org. Mag-click sa "Do Not Publish My Child’s Photo Opt-Out Form" link.

(TINGNAN ANG LIKOD)

Page 13: Listahan para sa Mga Magulang ng mga Kinakailangan sa

Distrito ng Paaralan ng North Kitsap Pagsang-ayon ng Estudyante na Gumagamit ng Network/Internet at Form ng Pahintulot ng Magulang Ipinagbabawal ang mga aktibidad na nakalista sa ibaba:

Pagpapadala o pagpapakita ng mga nakakagalit na mensahe o litrato Paggamit ng malaswang pananalita Pagbibigay ng personal na impormasyon, tulad ng kumpletong pangalan, numero ng telepono,

address o litratong makakatukoy ng pagkakakilanlan, nang walang pahintulot mula sa guro at magulang o tagapag-alaga

Pagbabahagi ng personal na impormasyon o mga larawan ng ibang estudyante Panggugulo, pananakot o pang-aapi sa iba Pagsira o pagpapalit ng mga computer, computer system o computer network Paglabag sa mga batas sa copyright o karapatang-ari Pagbabahagi ng sariling password o paggamit ng password ng ibang estudyante Walang pahintulot na pagtingin sa mga folder, obra o file ng mga ibang tao

Paggamit sa network para sa mga layuning pang-komersyo, pinansiyal na kita, o pandaraya. Maaaring magresulta ang mga paglabag sa pagkawala ng karapatan sa pag-access pati na rin iba pang pandisiplina o legal na hakbang (Patakaran at mga pamamaraan ng Lupon 3200 sa mga karapatan at responsibilidad ng estudyante) Pahintulot ng Magulang/Tagapag-alaga: Binibigyan ang lahat ng estudyante ng access sa mga pamamaraang nauugnay sa computer ng distrito. Ibinibigay ang mga pahintulot na ito para sa walang katiyakang haba ng panahon, maliban kung iba ang hinihingi. Nauunawaan ko na maaaring magkaroon ng pananagutan ang mga indibidwal at pamilya para sa mga paglabag. Nauunawaan ko na ang ilang mga materyales sa Internet ay maaaring hindi kanais-nais, ngunit tinatanggap ko ang responsibilidad na gabayan ang paggamit ng Internet - pagtatakda at pagsasabi ng mga pamantayan na susundin ng aking anak kapag pumipili, nagbabahagi o nagbabasa ng impormasyon at media. “Sa pamamagitan ng paglagda ng aking pangalan sa puwang ng lagda sa ibaba, pinatutunayan ko na ang impormasyong nasa itaas ay totoo at tama sa abot ng aking kaalaman, at binibigyan ko ng pahintulot ang aking anak na maka-access sa Internet at e-mail system at na mailathala ang kanilang mga ginawa sa World Wide Web. Sumasang-ayon din ang aking anak na responsableng gagamitin ang network at ibinibigay ang kanilang pahintulot na mailathala ang kanilang mga ginawa.” I-print ang Pangalan: (Magulang/Tagapag-alaga) ___________________________________ Lagda: (Magulang/Tagapag-alaga) ________________________________________________ Petsa: ______________________

Pebrero 2017

Ang Distrito ng Paaralan ng North Kitsap ay hindi nagdidiskrimina sa anumang mga programa o aktibidad batay sa kasarian, lahi, paniniwala, relihiyon, kulay, bansang pinagmulan, edad, katayuang beterano o militar, oryentasyong sekswal, pagpapahayag ng kasarian o pagkatao, kapansanan, o ang paggamit ng aso na nagsanay bilang tagaakay o pangserbisyong hayop at nagbibigay ng pantay na access sa Boy Scouts at mga iba pang hinirang na grupong pangkabataan. Ang mga tanong o reklamo hinggil sa ipinaparatang na diskriminasyon ay maaaring idulog sa Title IX/RCW 28A.640 Compliance Officer Chris Willits, Assistant Superintendent, [email protected] (360) 396-3003ng distrito at / o sa ADA at 504 Coordinator, Lori Kingery, Assistant Director of Special Education,[email protected] (360) 396-3072; address - 18360 Caldart Ave NE, Poulsbo WA 98370.

Page 14: Listahan para sa Mga Magulang ng mga Kinakailangan sa

Distrito ng Paaralan ng North Kitsap 18360 Caldart Ave NE, Poulsbo, WA 98370

Kuwestiyonaryo hinggil sa Tirahan ng Estudyante

Para ipamahagi sa lahat ng pamilya/estudyante taun-taon

Petsa Ngayong Araw __________________________ Pangalan ng Paaralan___________________________________________________________________

Pangalan ng Estudyante____________________________________________________ □ Lalaki Pangalan Gitna Apelyido □ Babae

Petsa ng Kapanganakan ____ /____ /____Edad_____ Buwan Araw Taon

Ang form na ito ay inilaan upang tugunan ang mga hinihingi ng McKinney-Vento Education of Homeless Children and Youth Assistance Act (Batas ni McKinney-Vento ukol sa Edukasyon ng mga Batang Walang Tahanan at Tulong sa Kabataan), Title X, Part C ng No Child Left Behind Act. Ang mga sagot ninyo sa mga tanong na ito ay makakatulong sa tauhan pagdating sa pagpapa-enrol sa paaralan at maaaring magbigay-daan upang makatanggap ang estudyante ng mga karagdagang serbisyo.

1. Ang kasalukuyang tirahan ba ninyo ay pansamantala? □ Oo □ Hindi

2. Ang kasalukuyang tirahan ba ninyo ay resulta ng pagkawala ng tirahan o kahirapan

sa pera? □ Oo □ Hindi

3. Ang kasalukuyang tirahan ba ninyo ay hindi sapat para matugunan ang mga

pangangailangang pangkatawan at pangsikolohikal? □ Oo □ Hindi

Kung sinagot ninyo ng OO ang alinman sa mga tanong, mangyaring kumpletuhin ang nalalabing bahagi ng form na ito. Kung sinagot ninyo ng HINDI ang lahat ng tanong, maaari kayong huminto dito.

Saan namamalagi ang estudyante sa gabi? (Pakilagyan ng tsek ang isang kahon.)

□ Sa isang motel/hotel

□ Sa isang shelter □ Kasama ang higit sa isang pamilya sa isang bahay, mobile home, o apartment (doubled-up) □ Sa isang sasakyan, parke, campsite, o lokasyon na hindi karaniwang ginagamit bilang tulugan (walang silong)

Address___________________________________________________________________________________ (kung mayroon) Sa koreo kung walang pisikal Kalye Lungsod Zip

Numero ng Telepono______________ Pangalan ng Magulang/Legal na Tagapag-alaga _____________________________________________________

Kailangan ba ninyo ng mga pamamaraan? □ Oo □ Hindi

Kailangan mo ba ng transportasyon para makapasok sa paaralan

(mula sa PANSAMANTALANG lokasyon ng tirahan)? □ Oo □ Hindi

Ipinahahayag ko sa ilalim ng parusa sa pagsisinungaling sa ilalim ng mga batas ng Estado ng Washington na ang impormasyong ibinibigay dito ay totoo at tama.

Lagda ng Magulang/Tagapag-alaga______________________________________________ Petsa__________ O Lagda ng Unaccompanied Youth (Batang Nag-iisa)______________________________________ Petsa__________

Page 15: Listahan para sa Mga Magulang ng mga Kinakailangan sa

Pahayag sa Kawalan ng Diskriminasyon

Ang Distrito ng Paaralan ng North Kitsap ay hindi nagdidiskrimina sa anumang mga programa o aktibidad

batay sa kasarian, lahi, paniniwala, relihiyon, kulay, bansang pinagmulan, edad, katayuang beterano o militar,

oryentasyong sekswal, pagpapahayag ng kasarian o pagkatao, kapansanan, o ang paggamit ng aso na nagsanay

bilang tagaakay o pangserbisyong hayop at nagbibigay ng pantay na access sa Boy Scouts at mga iba pang

hinirang na grupong pangkabataan. Ang mga tanong o reklamo hinggil sa ipinaparatang na diskriminasyon ay

maaaring idulog sa Title IX/RCW 28A.640 Compliance Officer ng distrito at ADA Coordinator at/o 504

Coordinator: address - 18360 Caldart Ave NE, Poulsbo WA 98370 at telepono - (360) 396-3001.

In-update: 8/2015

Gagamitin Lamang ng Tauhan ng Paaralan

Kung may kulang sa mga record ng estudyante sa pagpapa-enrol, mangyaring makipag-ugnayan sa dating paaralan ng estudyante para sa mga record. Wala ang mga sumusunod na record: □ Sertipiko ng Kapanganakan □ Mga Pagbabakuna □ Mga medikal na record □ Mga record

sa dating paaralan

Lagda ng Tauhan ng Paaralan_____________________________________________________ Petsa____________

Sa pamamagitan nito pinatutunayan ko na ang estudyanteng pinangalanan sa itaas ay maaaring kwalipikado para sa mga karapatan at serbisyo sa ilalim ng McKinney-Vento Act.

Lagda ng Tagapag-ugnay sa McKinney-Vento______________________________________________ Petsa____________

Special Education, [email protected]: address - 18360 Caldart Ave NE, Poulsbo WA 98370

at numero ng telepobno – (360) 396-3001.

Gagamitin Lamang ng Paaralan:

o Double-Up

o Doubled-Up/Unaccompanied Youth

(Batang Nag-iisa)

o Hotel/Motel

o Unsheltered (Walang Silungan)

o Sheltered

o Foster Placement

Kailangan ng Masasakyan:

o Oo

o Hindi

Page 16: Listahan para sa Mga Magulang ng mga Kinakailangan sa

OMB Number: 1810-0021 Expiration Date: 07/31/2019

U.S. Department of Education Office of Indian Education

Washington, DC 20202 TITLE VI ED 506 INDIAN STUDENT ELIGIBILITY CERTIFICATION FORM

Parent/Guardian: This form serves as the official record of the eligibility determination for each individual child included in the student count. You are not required to complete or submit this form. However, if you choose not to submit a form, your child cannot be counted for funding under the program. This form should be kept on file and will not need to be completed every year. Where applicable, the information contained in this form may be released with your prior written consent or the prior written consent of an eligible student (aged 18 or over), or if otherwise authorized by law, if doing so would be permissible under the Family Educational Rights and Privacy Act, 20 U.S.C. § 1232g, and any applicable state or local confidentiality requirements.

STUDENT INFORMATION

Name of the Child __________________________________________________ Date of Birth ______________ Grade ______ (As shown on school enrollment records)

Name of School ____________________________________________________________________________________________ TRIBAL ENROLLMENT

Name of the individual with tribal enrollment: ___________________________________________________________________

(Individual named must be a descendent in the first or second generation)

The individual with tribal membership is the: _____ Child _____ Child's Parent _____ Child's Grandparent

Name of tribe or band for which individual above claims membership: _______________________________________________ The Tribe or Band is (select only one):

_____ Federally Recognized _____ State Recognized _____ Terminated Tribe (Documentation required. Must attach to form) _____ Member of an organized Indian group that received a grant under the Indian Education Act of 1988 as it was in effect October 19, 1994. (Documentation required. Must attach to form)

Proof of enrollment in tribe or band listed above, as defined by tribe or band is:

A. Membership or enrollment number (if readily available) _____________________________________________________ OR B. Other Evidence of Membership in the tribe listed above (describe and attach) _______________________________________ Name and address of tribe or band maintaining enrollment data for the individual listed above:

Name ____________________________________________ Address ________________________________________________ City _______________________________State ______Zip Code ____________ ATTESTATION STATEMENT I verify that the information provided above is accurate.

Name Parent/Guardian ______________________________________ Signature _______________________________________

Address ______________________________________ City ____________________________State ______Zip Code __________ Email Address ________________________________________ Date _______________

Page 17: Listahan para sa Mga Magulang ng mga Kinakailangan sa

OMB Number: 1810-0021 Expiration Date: 07/31/2019

INSTRUCTIONS FOR THE ED 506 FORM

FOR APPLICANTS:

PURPOSE: To comply with the requirements in 20 USC 7427(a), which provides that: “The Secretary shall require that, as part of an application for a grant under this subpart, each applicant shall maintain a file, with respect to each Indian child for whom the local educational agency provides a free public education, that contains a form that sets forth information establishing the status of the child as an Indian child eligible for assistance under this subpart, and that otherwise meets the requirements of subsection (b)”. MAINTENANCE: A separate ED 506 form is required for each Indian child that was enrolled during the count period. A new ED 506 form does NOT have to be completed each year. All documentation must be maintained in a manner that allows the LEA to be able to discern, for any given year, which students were enrolled in the LEA’s school(s) and counted during the count period indicated in the application.

FOR PARENTS/GUARDIANS:

DEFINITION: Indian means an individual who is (1) A member of an Indian tribe or band, as membership is defined by the Indian tribe or band, including any tribe or band terminated since 1940, and any tribe or band recognized by the State in which the tribe or band resides; (2) A descendant of a parent or grandparent who meets the requirements described in paragraph (1) of this definition; (3) Considered by the Secretary of the Interior to be an Indian for any purpose; (4) An Eskimo, Aleut, or other Alaska Native; or (5) A member of an organized Indian group that received a grant under the Indian Education Act of 1988 as it was in effect on October 19, 1994. STUDENT INFORMATION: Write the name of the child, date of birth and school name and grade level. TRIBAL ENROLLMENT INFORMATION: Write the name of the individual with the tribal membership. Only one name is needed for this section, even though multiple persons may have tribal membership. Select only one name: either the child, child’s parent or grandparent, for whom you can provide membership information. Write the name of the tribe or band of Indians to which the child claims membership. The name does not need to be the official name as it appears exactly on the Department of Interior’s list of federally-recognized tribes, but the name must be recognizable and be of sufficient detail to permit verification of the eligibility of the tribe. Check only one box indicated whether it is a Federally Recognized, State Recognized, Terminated Tribe or Organized Indian Group. If Terminated Tribe or Organized Indian Group is elected, additional documentation is required and must be attached to this form.

Federally Recognized- an American Indian or Alaska Native tribal entity limited to those indigenous to the U.S. The Department of Interior maintains a list of federally-recognized tribes, which OIE can provide you upon request.

State Recognized- an American Indian or Alaska Native tribal entity that has recognized status by a State. The U.S. Department of Education does not maintain a master list. It is recommended that you use official state websites only.

Terminated Tribe-a tribal entity that once had a federally recognized status from the United States Department of Interior and had that designation terminated.

Organized Indian Group- Member of an organized Indian group that received a grant under the Indian Education Act of 1988 as it was in effect October 19, 1994.

Write the enrollment number establishing the membership of the child, if readily available, or other evidence of membership. If the child is not a member of the tribe and the child’s eligibility is through a parent or grandparent, either write the enrollment number of the parent or grandparent, or provide other proof of membership. Some examples of other proof of membership may include: affidavit from tribe, CDIB card or birth certificate. Write the name and address of the organization that maintains updated and accurate membership data for such tribe or band of Indians. ATTESTATION STATEMENT: Provide the name, address and email of the parent or guardian of the child. The signature of the parent or guardian of the child verifies the accuracy of the information supplied.

The Department of Education will safeguard personal privacy in its collection, maintenance, use and dissemination of information about individuals and make such information available to the individual in accordance with the requirements of the Privacy Act.

PAPERWORK BURDEN STATEMENT According to the Paperwork Reduction Act of 1995, no persons are required to respond to a collection of

information unless such collection displays a valid OMB control number. The valid OMB control number for this information collection is 1810-0021.

The time required to complete this portion of the information collection per type of respondent is estimated to average: 15 minutes per Indian

student certification (ED 506) form; including the time to review instructions, search existing data resources, gather the data needed, and complete

and review the information collection. If you have any comments concerning the accuracy of the time estimate(s) or suggestions for improving this

form, please write to: U.S. Department of Education, Washington, D.C. 20202-4651. If you have comments or concerns regarding the status of your

individual submission of this form, write directly to: Office of Indian Education, U.S. Department of Education, 400 Maryland Avenue, S.W.,

LBJ/Room 3W203, Washington, D.C. 20202-6335. OMB Number: 1810-0021 Expiration Date: 07/31/2019.

Page 18: Listahan para sa Mga Magulang ng mga Kinakailangan sa

18360 Caldart Avenue NE

Poulsbo, WA 98370 (360) 396-3000

Direktoryo ng Impormasyon Mensahe para sa Mga Magulang

Ipamahagi ang Info para sa Pampublikong Paggamit Sa pamamagitan ng pagsusumite ng “sample letter” na ito, ibinubukod ninyo ang direktoryo ng impormasyon ng inyong estudyante upang hindi mailabas. Tinutukoy ang direktoryo ng impormasyon bilang pangalan ng estudyante, larawan, address, numero ng Telepono, petsa at lugar ng kapanganakan, mga petsa ng pagpasok, paglahok sa sports at mga aktibidad, timbang at taas ng mga kasapi ng koponang pang-atleta, mga diploma at tinanggap na gantimpala at pinakahuling paaralang pinasukan. Para sa karagdagang impormasyon, mangyaring pakisuri ang School Board Policy/Procedure 3231 (Patakaran/Pamamaraan 3231 ng Lupon ng Paaralan) sa aming website. Gamitin itong halimbawang sulat para gawin ang inyong sariling sulat na pag-opt out sa FERPA KAPAG NAIINTINDIHAN LAMANG NINYO kung ano ang ibig sabihin ng opt out para sa inyong estudyante sa ilalim ng FERPA. Makikita ang karagdagang impormasyon tungkol sa inyong mga karapatan sa ilalim ng FERPA sa Internet sa: http://www2.ed.gov/policy/gen/guid/fpco/ferpa/index.html

Kailangang magsumite ang mga magulang ng hiwalay na sulat para sa bawat estudyante pagdating ng Setyembre 15 ng bawat taon—ang sulat sa nakalipas na taon ay HINDI na maipatutupad

Petsa: _______________________________ TUNGKOL SA: Impormasyon sa Direktoryo ayon sa FERPA Kagalang-galang na Prinsipal, Tulad ng pinahihintulutan ng Family Education Rights and Privacy Act, hinihiling ko na huwag ilalabas ng paaralan ng aking anak (ILAGAY ANG PANGALAN NG PAARALAN) o ng Distrito ng Paaralan ng North Kitsap ang anumang personal na impormasyong makakatukoy ng pagkatao mula sa mga record ng edukasyon ng aking anak nang wala akong nakasulat na pahintulot. Pangalan ng Bata: ____________________________________ Taos-pusong sumasainyo, _________________________________ Lagda ng Magulang _________________________________ Naka-print na Pangalan ng Magulang Revised 02/22/2017